A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE"

Átírás

1 A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

2 TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének elvei, korlátai A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái A tanuló magatartásának és szorgalmának követelményei évfolyam szerinti bontásban alsó tagozatban Az osztályozás módja A tanuló magatartásának és szorgalmának követelményei az évfolyamon Jutalmazások, büntetések A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái A TANTÁRGYI OSZTÁLYOZÁS MÓDJA A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK AZ ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN ÉRTÉKELÉSE. 55 2

3 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Nem szükségszerű, hogy minden tanuló azonos időpontban azonos teljesítményt érjen el. A nevelőtestületnek jogában áll a magasabb évfolyamra lépés lehetőségét biztosítani a tanulónak akkor is, ha az adott ismeretkörben kevesebbet teljesít az átlagnál. Az évfolyamismétlésre történő utasítás fontos előfeltételeként kell mérlegelni, hogy önmagához képest mennyit teljesített a tanuló, vagyis kihasználta-e a meglévő személyes adottságait. Indokolt lehet természetesen az évfolyamismétlés akkor is, ha erre a tanuló fejlődése érdekében van szükség. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. A tanulót az első évfolyamon csak akkor utasíthatjuk évismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való hiányzása miatt nem tudta teljesíteni. A sajátos nevelési igényű tanulók felkészítésére vonatkozó rendelkezések között találhatók olyan szabályok, amelyek az átlagostól eltérő felkészülési, felkészítési folyamat kialakítására utalnak. Az e körbe tartozó tanulók esetében a helyi tanterv, a szakmai program, az egyes évfolyamok követelményeinek teljesítéséhez egy tanítási évnél hosszabb időt is megjelölhet. Az iskola igazgatójának engedélyével a tanuló az iskola két vagy esetleg több évfolyamára megállapított tanulmányi követelményeket teljesítheti egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt. Ha a osztályos tanuló a szorgalmi időszakon belül legfeljebb 3 tantárgyból nem sajátította el a tantárgyi minimum követelményeket, javítóvizsgát tehet augusztus végén, háromtagú bizottság előtt. A javítóvizsga pontos időpontjáról ajánlott levélben értesítjük a szülőt legkésőbb július 15-éig. Ha a osztályos tanuló legfeljebb 3 tantárgyból nem sajátította el a tantárgyi minimum követelményeket a tanév végéig, vagy pótvizsgán nem érte el a megfelelő szintet, évet köteles ismételni. Az igazgató a szülő kérelmére a tanulót felmentheti az iskolai kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. A magántanulót az iskola valamennyi kötelező foglalkozása alól fel kell menteni. Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról. 3

4 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI A pedagógusnak szüksége van arra, hogy az oktatási folyamat minden mozzanatában visszajelzést nyerjen a tanulótól, meggyőződjön, mennyiben sajátították el az ismereteket és készségeket. Ugyanakkor a tanulónak is szüksége van arra, hogy értékelést kapjon tudásáról, és segítséget a hibák kijavítására. A tanulók munkájának szokásos ellenőrzése, számonkérése: - megfigyelés útján (aktivitásuk, értették-e, ), - szóbeli ellenőrzés (feleltetés az érdemjegyet a felelővel közölni kell rövid indoklással), - írásbeli ellenőrzés: röpdolgozat (szódolgozat, évszámok, topográfia, tíz pontos,.- ahol részjegyekből, pontokból, a tanító, a szaktanár egyéni értékelési módja szerint áll majd össze az érdemjegy), írásbeli felelés (a témakör egy részéből), témazáró dolgozat (helye a tanmenetekben jelölve), tudásszint mérő tesztek lehetnek a pedagógus vagy a szakmai közösség által készített, szűk körű felhasználásra alkalmas feladatlapok, melyekkel ellenőrzik, vagy fejlesztik tanulóik tudását; évfolyamszintű külső mérések országos összehasonlítással jelentkezés alapján házi feladat, házi dolgozat, gyakorlati munkák (rajz, technika), teljesítmény (testnevelés), Az előző óra tananyaga bármilyen formában, bejelentés nélkül számon kérhető. Törekedjen a tanár arra, hogy a tanulók beszámoltatása lehetőleg szóbeli legyen. A témazárók helyét a tanmenetekben tervezzük, és azt nemcsak a tanuló felé, hanem felső tagozaton a napló haladási részében is előre jelezzük. Egy napon legfeljebb két témazáró íratható. Ha a tanuló a témazáróról hiányzott, megírását pótolnia kell. 4

5 Rossz írásbeli vagy szóbeli eredmény esetén lehetőséget kell adni a tanulóknak ugyanabból a témakörből a javításra. Mindkét jegy beírásra kerül. Hiányzás után a tanuló köteles pótolni elmaradását, ehhez megfelelő segítséget és kellő időt biztosítunk. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból félévente legalább három jeggyel kell rendelkeznie ahhoz, hogy félévkor és tanév végén osztályozható legyen. A heti 1 órában oktatott tantárgyak esetén kívánatos legalább 2 érdemjegy osztályokban a tanító havonta - kéthavonta legalább egy alkalommal valamely tantárgy füzetét megnézi. A füzeteket, munkafüzeteket az osztályokban a szaktanár félévente legalább egyszer ellenőrzi. Az ellenőrzést a pedagógus aláírása jelzi. Az írásbeli házi feladatot mindig ellenőrizzük. Az ellenőrzés történhet a gyermek irányított önellenőrzésével vagy a tanár ellenőrzésével. A házi feladat az órán megtanult anyag gyakorlása, ezért nem osztályozzuk. 5 hiányzó házi feladat esetén tantárgyi szorgalomból elégtelen osztályzatot kap a tanuló. Ez zölddel kerül be a naplóba. Ha a házi feladat sorozatos hiánya a tanulmányi munka rovására megy, értesítjük a szülőt. Napköziben, tanulószobán azokat a feladatokat, amelyeket a tanár mennyiségileg ellenőrzött, láttamozva, a minőségi ellenőrzést aláírásával jelöli. Magántanuló esetében a konzultáción történik az ellenőrzés és a számonkérés. A továbbhaladás feltétele az eredményes vizsga. 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM ÉRTÉKELÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése az OM által engedélyezett gépi formában történik az első évfolyamon és a második évfolyam első félévében A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének elvei, korlátai - Ahhoz, hogy az értékelés az életkori sajátosságokat megfelelően figyelembe vegye, szükséges az alsó tagozaton az évfolyamonkénti bontás. - Az értékelésnél szem előtt kell tartani a tanuló életkorát, egyéni képességeit és szociokulturális körülményeit. 5

6 - Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam I. félévének végén az osztályzat szöveges, a továbbiakban az érdemjegy számszerű. Az osztályzás tanév végén, a bizonyítványban rögzítettek szerint történik. - Az értékelés havonta történjen, és kerüljön rögzítésre. - A jutalmazás, büntetés megléte javító vagy rontó tényező az értékelésben, de nem elengedhetetlenül szükséges A tanuló magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái Az első évfolyamon, valamint a második évfolyam I. félévében Év közben Félévkor Év végén Értékelés módja - tanító, szaktanár egyéni értékelő módja - dicséret, elmarasztalás - példás, jó, változó, rossz ill. hanyag (P, J, V, R, H) és szöveges értékelés mint félévkor Az értékelés rögzítése - tanulói üzenőfüzet - tájékoztató füzet - osztálynapló - értékelő lap - tájékoztató füzet - osztálynapló - bizonyítvány és értékelő lap - törzslap Értékelő személy - tanító - szaktanárok - napközis nevelő - osztályozó konferencia - osztálytanító - szaktanárok - napközis nevelő A második évfolyam II. félévétől, és a 3-4. évfolyamon Év közben Félévkor Év végén Értékelés módja - havonként érdemjeggyel - dicséretelmarasztalás - tanító, szaktanár egyéni értékelő módja - érdemjeggyel - példás, jó, változó, rossz ill. hanyag (P,J,V,R,H) a bizonyítványban rögzítettek szerint Az értékelés rögzítése - osztálynapló - tájékoztató füzet - üzenő füzet - egyéni Értékelő személy - tanítók - szaktanárok - napközis nevelők - osztálynapló - tájékoztató füzet - osztályozó - osztálynapló - bizonyítvány - törzslap konferencia - osztályfőnök - szaktanárok - napközis nevelő 6

7 3.3. A tanuló magatartásának és szorgalmának követelményei évfolyam szerinti bontásban alsó tagozatban; az osztályozás módja 1. évfolyam Szöveges értékelés Magatartás Tanórai viselkedése Tanórán viselkedése Társai viselkedése kívüli közötti példás jó változó rossz Fegyelmezett Jó Gyakran Általában fegyelmezetlen fegyelmezetlen Szabálytartó Szabályok Szabályokat Szoros felügyeletet ismétlésére szorul esetenként igényel Segítőkész, együttműködő Segítőkész, megértő megszegi Ellentmondásos viselkedésű Ártó, szembenálló, veszélyeztető 1. évfolyam Szöveges értékelés Szorgalom példás jó változó hanyag Felszerelése Mindig hiánytalan Többnyire Néha hiányos, Többnyire nincs, hiánytalan rendezetlen rendezetlen A feladatok Önálló erőfeszítésre Kis segítséggel Segítséggel Lusta megoldásakor képes dolgozik, küzd dolgozik, serkenteni kell Órai aktivitása Szívesen végzi a Motiválható Folyamatos Közönyös, olykor feladatokat, érdeklődő ellenőrzést igényel nehezen vehető rá, hogy dolgozzon Házi feladata Mindig hiánytalan, igényes Általában igényes Hiányos Rendetlen 7

8 2. évfolyam Az I. félévben szöveges értékelés, a II. félévben érdemjeggyel történő értékelés Magatartás Tanórai viselkedése Tanórán viselkedése kívüli Társai közötti viselkedése példás jó változó rossz Fegyelmezett Jó Gyakran Általában fegyelmezetlen fegyelmezetlen Szoros felügyeletet Szabálytartó, Szabályokat igényel, környezetét tisztán esetenként magatartása ellen tartja megszegi, Segítőkész, együttműködő Szabályok ismétlésére szorul, nem mutat rossz példát Segítőkész, megértő környezetére ügyel Ellentmondásos viselkedésű nem időnként kifogások merülnek fel. Ártó, szembenálló, veszélyeztető 2. évfolyam Az I. félévben szöveges értékelés, a II. félévben érdemjeggyel történő értékelés Szorgalom példás jó változó hanyag Felszerelése Mindig hiánytalan Többnyire Néha hiányos, Többnyire nincs, hiánytalan rendezetlen rendezetlen A feladatok Önálló erőfeszítésre Segítséggel megoldásakor képes, Kis segítséggel dolgozik, serkenteni Lusta kötelességtudó dolgozik, küzd kell Órai aktivitása Szívesen végzi a Motiválható, jól Folyamatos Közönyös, olykor feladatokat, felkészül az órákra ellenőrzést igényel, nehezen vehető rá, érdeklődő ritkán tanúsít hogy dolgozzon érdeklődést Házi feladata Mindig hiánytalan, igényes Általában igényes Hiányos Rendetlen, megbízhatatlan 3.4. Az osztályozás módja 3. évfolyam Magatartás Tanórai viselkedése Tanórán viselkedése kívüli példás jó változó rossz Fegyelmezett Jó Gyakran Általában fegyelmezetlen fegyelmezetlen Környezetét tisztán Nem mutat rossz Környezetére nem Szoros felügyeletet tartja, a házirendet példát, a házirendet ügyel, késik, a igényel, 8

9 Társai viselkedése közötti ismeri, betartja ismeri, igyekszik betartani Segítőkész, együttműködő Segítőkész, megértő házirendet esetenként megszegi, könnyen terelhető rossz irányba Ellentmondásos viselkedésű magatartása ellen időnként kifogások merülnek fel, a házirend követelményeit megszegi Ártó, szembenálló, veszélyeztető 3. évfolyam Szorgalom példás jó változó hanyag Felszerelése Mindig hiánytalan Többnyire Néha hiányos, Többnyire nincs, hiánytalan rendezetlen rendezetlen A feladatok Önálló erőfeszítésre Kis segítséggel Segítséggel Lusta megoldásakor képes, kötelességtudó dolgozik, küzd dolgozik, serkenteni kell Órai aktivitása Szívesen végzi a Motiválható, jól Folyamatos Közönyös, olykor feladatokat, felkészül az órákra ellenőrzést igényel, nehezen vehető rá, érdeklődő ritkán tanúsít hogy dolgozzon érdeklődést, figyelmetlen Házi feladata Mindig hiánytalan, Általában igényes, Hiányos Rendetlen, igényes, a hiánytalan megbízhatatlan, tananyagon túl is bővíti ismereteit rendszeresen nincs kész 4. évfolyam Magatartás Tanórai viselkedése Tanórán viselkedése Társai viselkedése kívüli közötti példás jó változó rossz Fegyelmezett Jó Gyakran Általában fegyelmezetlen fegyelmezetlen Környezetét tisztán Nem mutat rossz Környezetére nem Szoros felügyeletet tartja, a házirendet példát, a házirendet ügyel, késik, a igényel, ismeri, betartja, jó ismeri, igyekszik házirendet magatartása ellen példát mutat a betartani, a esetenként időnként kifogások közösségnek, közösség által reá megszegi, könnyen merülnek fel, a kezdeményező bízott feladatokat terelhető rossz házirend elvégzi irányba, közösségi követelményeit munkája megszegi, rossz rendszertelen példát mutat Segítőkész, Segítőkész, megértő Ellentmondásos Ártó, szembenálló, együttműködő viselkedésű veszélyeztető 9

10 4. évfolyam Szorgalom példás jó változó hanyag Felszerelése Mindig hiánytalan Többnyire Néha hiányos, Többnyire nincs, hiánytalan rendezetlen rendezetlen A feladatok Önálló erőfeszítésre Kis segítséggel Segítséggel Lusta megoldásakor képes, kötelességtudó dolgozik, küzd dolgozik, serkenteni kell Órai aktivitása Szívesen végzi a Motiválható, jól Folyamatos Közönyös, olykor feladatokat, felkészül az órákra ellenőrzést igényel, nehezen vehető rá, érdeklődő, segíti ritkán tanúsít hogy dolgozzon, társait érdeklődést, nem tartja figyelmetlen, önálló fontosnak a tanulást ismeretszerzésre nem törekszik Házi feladata Mindig hiánytalan, Általában igényes, Hiányos Rendetlen, igényes, a hiánytalan, bővíti megbízhatatlan, tananyagon túl is bővíti ismereteit ismereteit rendszeresen nincs kész 3.5. A tanuló magatartásának és szorgalmának követelményei az évfolyamon. A MAGATARTÁS értékelése az életkori sajátosságoknak megfelelően fejezze ki a tanulónak a gyermekközösséghez és a felnőttekhez való viszonyát. PÉLDÁS A házirendet ismeri, és követelményeit betartja. Kötelességtudó, tisztelettudó, társainak jó példát mutat. Fegyelmezett a tanítási órákon, és azon kívül is. A közösségben jó munkájával és kezdeményezésével kitűnik. Környezetét tisztán tartja, megjelenése kulturált. Eredményeivel öregbíti iskolánk jó hírnevét. 10

11 JÓ A házirendet ismeri, és követelményeit igyekszik betartani. Kötelességtudó, tisztelettudó, társainak nem mutat rossz példát. Fegyelmezett tanítási órákon és azon kívül is. A közösség által rábízott feladatokat elvégzi. Környezetét tisztán tartja, megjelenése kulturált. Iskolán kívüli magatartása kifogástalan. VÁLTOZÓ Időnként megszegi a házirendet, udvariatlan, beszéde trágár. Tud fegyelmezetten is dolgozni, törekszik hibái kijavítására. Közösségi munkája rendszertelen, feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el. Késve érkezik az órákra, esetleg igazolatlanul hiányzik. Környezetére és megjelenésére nem ügyel. Iskolán kívüli magatartása ellen időnként kifogások merülnek fel. ROSSZ A házirend követelményeit gyakran és tudatosan megszegi. Társaival és a felnőttekkel szemben durva, goromba, rossz példát mutat. Szándékosan árt a közösségnek vagy egyes tagjainak. Iskolán kívüli viselkedésével szégyent hoz iskolájára és a közösségre. A SZORGALOM értékelésénél fejezzük ki az életkor, az egyéni képességek és körülmények figyelembevételével, hogy: - Milyen a tanuló érdeklődése az egyes tantárgyak és az ehhez kapcsolódó ismeretek, problémák iránt? - Milyen az igényessége önmagával szemben? - Milyen a rendszeressége a kötelességteljesítésben (házi feladat, felszerelés, ) tanulmányi munkája során? évfolyamon 11

12 PÉLDÁS Adottságaihoz képest jól felkészül a tanítási órákra. A tanítási órákon tevékenyen vesz részt. Felszerelése, írásbeli munkája hiánytalan, rendes, tiszta. A tanítási órákon tevékenyen vesz részt. Kötelességtudata fejlett, feladatait önállóan teljesíti, öntevékeny. Olvas, a tananyagon túl is bővíti ismereteit. Szívesen segíti társait. JÓ Adottságaihoz képest jól felkészül a tanítási órákra. A tanítási órákon kötelességtudó, érdeklődő. Felszerelése, írásbeli munkája általában hiánytalan, rendes, tiszta. Tanulmányi eredményét nem rontja. Bővíti ismereteit. VÁLTOZÓ Kötelességét csak figyelmeztetés után teljesíti. Iskolai és otthoni munkája iránt csak ritkán tanúsít érdeklődést. Munkája pontatlan, rendetlen. Az órákon figyelmetlen. Felszerelése hiányos, többször nincs készen a házi feladata. Önálló ismeretszerzésre nem törekszik. Tanulmányi eredményében visszaesés tapasztalható. HANYAG Nem tartja fontosnak a tanulást. Képességéhez és körülményeihez képest keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében. Kötelességeit elmulasztja, munkája megbízhatatlan, rendetlen, felszerelése gondozatlan, hiányos. A társai által felajánlott segítséget visszautasítja. 12

13 3.6. Jutalmazások, büntetések Helytelen viselkedés, kötelesség teljesítésének elmulasztása, miatt szaktárgyi elégtelen osztályzat nem adható. Jutalmazások: - Ha a tanuló tanulmányi munkájában, teljesítményében illetve magatartásában, cselekedetében a tanulótársaik számára példaértékűek lehetnek akkor jutalomban, dicséretben kell részesíteni. - Versenyeken, pályázatokon való sikeres szereplést, az itt elért kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt szaktantárgyi, szorgalmi érdemjeggyel is el kell ismerni. - Az iskolai életben nyújtott többletmunkát, vagy az iskola hírnevét növelő teljesítményt magatartás érdemjeggyel is el kell ismerni. - Elismerésként adható: szaktanári dicséret osztályfőnöki szóbeli, írásbeli dicséret igazgatói szóbeli dicséret igazgatói írásbeli dicséret oklevél jutalomkönyv. Felelősségre vonások: - Ha a tanuló a kötelezettségét megszegi, vagy mulasztást követ el, akkor fegyelmező intézkedésre kerül sor. - Fegyelmező intézkedések: szaktanári figyelmeztetés ügyeletes tanári figyelmeztetés osztályfőnöki, nevelői figyelmeztetés osztályfőnöki, nevelői intő igazgatói figyelmeztetés igazgatói intő. Szaktanári figyelmeztetés adható házi feladat hiánya, felszerelés hiánya, tanórai vagy egyéb foglalkozáson előforduló fegyelmezetlenségért. Ügyeletes tanári figyelmeztetés adható a szünetekben előforduló fegyelmezetlenség, szemetelés, károkozás, rendzavarás miatt. Osztályfőnöki figyelmeztetés, intő adható, ha ismétlődő kötelezettség szegés történik, vagy súlyosabb ügyekben. Igazgatói figyelmeztetésre, intőre kerül sor, ha az ügy kirívóan súlyos, vagy az előző fokozatok eredménytelenek voltak. - Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, valamint a fegyelmező intézkedések nem vezettek eredményre, fegyelmi büntetésben részesíthető. 13

14 - Fegyelmi büntetés lehet: megrovás szigorú megrovás áthelyezés másik osztályba, iskolába kizárás az iskolából. - Fegyelmi büntetés csak fegyelmi eljárás keretében adható az érvényes rendeletek betartása mellett. - A fegyelmező intézkedések, és a fegyelmi eljárás következményének a tanuló magatartás jegyében tükröződnie kell. A jutalmazás és büntetés alkalmazásánál indokolt esetben nem kell a fokozatok betartásához alkalmazkodni, azonnal magasabb fokozatú jutalmazás és büntetés is adható. A jutalmazásokat ill. büntetéseket a magatartási és szorgalmi osztályzatok megállapításánál figyelembe kell venni. A jutalmazások és büntetések minden esetben az ellenőrző mellett az osztálynaplóba is beírásra kerülnek, az osztályozó naplónak a diákhoz tartozó megjegyzési részbe. Az értékelésre, osztályozásra vonatkozó irányelveket, valamint a jutalmazási és büntetési fokozatokat a tanév elején a tanulókkal és a szülőkkel is ismertetjük. Eljárások késés, ellenőrzőhiány és igazolatlan hiányzás esetében figyelembe vesszük): (a magatartás jegyeknél Késésnek minősül, ha a tanuló becsöngetés után érkezik az órára. Három késés után a szülőt tájékoztatni kell. A tanulók egyéni elbírálása az osztályfőnök joga. Eljárás ellenőrzőhiány esetén: 3 alkalommal otthonhagyás: osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetés, 5 alkalommal otthonhagyás: osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, 10 alkalommal otthonhagyás: osztályfőnöki intő, majd rovó. Az igazolatlan hiányzásról a szülőt, illetve jogszabályoknak megfelelően a jegyzőt értesítjük. 14

15 3.7. A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái Értékelés módja Az értékelés rögzítése Értékelő személy Év közben - tanító, szaktanár egyéni értékelő módja - dicséret, elmarasztalás -tanulói munkafüzet, - üzenőfüzet - a tanulókról vezetett feljegyzés - tájékoztató füzet - tanító - szaktanárok - napközis nevelő Félévkor Tantárgyanként 1.évfolyam, 2. évfolyam 1. félév -kiváló, jó, megfelelő, fejlesztésre szorul és szöveges értékelés (az alsós munkaközösségek által kidolgozott szempontok alapján) Magatartás, szorgalom - példás, jó, változó, rossz ill. hanyag (P,J,V, R,H) és szöveges értékelés - értékelő lap és ellenőrző - osztálytanító - szaktanárok -napközis nevelő Tantárgyanként Év végén mint félévkor Magatartás, szorgalom mint félévkor - osztálynapló -bizonyítvány és értékelő lap - anyakönyv -(iskolalátogatási bizonyítvány) -osztályozó konferencia - osztálytanító - szaktanárok -napközis nevelő 15

16 Év közben Tantárgyanként - érdemjegy (5,4,3,2,1) - legalább 3-5 jegy félévente tantárgyanként dicséret elmarasztalás - tanító, szaktanár egyéni értékelő módja - osztálynapló -ellenőrzőkönyv értékelő lap) - munkafüzet -üzenő füzet - egyéni (és - tanítók - szaktanárok -napközis nevelők 2. évfolyam, év vége 8.évfolyam Félévkor Év végén Magatartás, szorgalom - havonként a magatartás és a szorgalom értékelése (P,J,V,R,H), példás, jó, változó, rossz ill. hanyag Tantárgyanként - 4. osztály (kiváló, jó, megfelel, fejlesztésre szorul és szöveges értékelés) osztály: érdemjegy (5,4,3,2,1) Magatartás, szorgalom - magatartás, szorgalom példás, jó, változó, rossz ill. hanyag (P,J,V,R,H) és 4.o. szöveges értékelés is Tantárgyanként - (5,4,3,2,1), kitűnő, jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen Magatartás, szorgalom - példás, jó, változó, rossz ill. hanyag (P,J,V,R,H) -ellenőrzőkönyv (és értékelő lap) - osztálynapló - osztálynapló - ellenőrző (és 4.o. értékelő lap is) - osztálynapló - bizonyítvány - anyakönyv - osztályfőnök, az osztályban tanító kollégák és a tanulók véleménye alapján - szaktanár - az osztályfőnök, az osztályban tanító kollégák és a diákközösség véleménye alapján -osztályozó konferencia - osztályfőnök - szaktanárok -napközis vagy tanulószobás nevelő A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt a tárgyat tanító nevelő értesíti az ellenőrző könyvön keresztül. Az ellenőrzőnek mindig a tanulónál kell lennie, és ebbe az érdemjegyet a pontos téma megjelölésével írjuk be. A szülő naponta láttamozza az ellenőrzőt. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit az osztályfőnök és a szaktanár havonta ellenőrzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolják. Az első és a harmadik negyedévnél a szülőt értesítjük, ha gyermeke negyedévi munkájával a minimumot sem teljesítette. 16

17 4. A TANTÁRGYI OSZTÁLYOZÁS MÓDJA A tanulók teljesítményének szöveges értékelése az OM által engedélyezett gépi formában történik az első évfolyamon és a második évfolyam első félévében. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor értesítő, év végén bizonyítvány útján értesíti. Szöveges értékelés 1. évfolyam Értékelt tevékenység magyar nyelv és irodalom tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Hangok ejtése Pontosan, tisztán ejti, 1-2 hangot hibásan ejt Cseréli a hangokat Több hangot hibásan ejt, torzítja a hangokat Tanult betűk felismerése Szavak bontása hangokra Biztos Bizonytalan Sokat tzt, egyáltalán nem ismeri fel Biztos, pontos Bizonytalan, pontatlan Nem tudja Olvasás Folyamatos, pontos, kifejező, kevés hibával Szóképekben, kevés hibával, több hibával Szótagol, betűz, akadozó, nem tudja Szövegértés Megérti Segítséget igényel Nem érti Szövegértéssel kapcsolatos feladatok Önállóan Segítséget igényel Nem érti Betűalakítás Szabályos Néhány betűje szabálytalan Szabálytalan Betűkapcsolás Szabályos Néhány betűkapcsolása szabálytalan Szabálytalanul kapcsol Másolás Hibátlan, 1-2 hiba Kevés hibával Sok hibával Tollbamondás Hibátlan, 1-2 hiba Kevés hibával Sok hibával Írásbeli munkája Rendezett, tiszta Rendezetlen, átírt Piszkos, rendetlen Önálló munkavégzés Önállóan Kis segítséggel Csak irányítással 17

18 Szöveges értékelés 1. évfolyam Értékelt tevékenység matematika tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Számfogalom Kialakult Bizonytalan Kialakulatlan Számjegyek írása, olvasása Matematikai jelek felismerése Számok összehasonlítása, tulajdonságai Számok közötti reláció felismerése Tudja Tzti Nem tudja Biztos Bizonytalan Nem tudja Tudja Tzti Nem tudja Jó Megfelelő Gyenge Művelet fogalom Felismeri, jól alkalmazza Tzti Nem tudja Szöveges feladatok Érti, jól oldja meg Kevés segítséggel oldja meg Csak segítséggel oldja meg Mérés, mennyiségi tulajdonságok összehasonlítása Mértékegységeket felismeri, gyakorlatban alkalmazza Részben ismeri fel Nem ismeri fel, nem alkalmazza Írásbeli munkája Szép Elfogadható Hanyag 18

19 Szöveges értékelés 1. évfolyam Értékelt tevékenység környezetismeretből Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Fogalmak megtanulása Pontos Bizonytalan Gyenge Fogalmak alkalmazása Biztos Bizonytalan Gyenge Beszámolás az ismeretekről Tanult növények felismerése, megnevezése Tanult állatok felismerése, megnevezése Önállóan Segítséggel Nem tud Kiváló Hiányos Gyenge Kiváló Hiányos Gyenge Élőlények jellemzése Önállóan Segítséggel Nem tud Tájékozódás Jól tájékozódik Részben tud tájékozódni Nem tud tájékozódni Gyűjtőmunka Rendszeres Rendszertelen Nem végzi 19

20 Szöveges értékelés 1. évfolyam Értékelt tevékenység ének-zene tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Dal éneklése Jó Megfelelő Gyenge Ritmus felismerése Jó Megfelelő Gyenge Ritmus hangoztatása Biztos Bizonytalan Nem tudja Ritmusírás /kirakás/ Jó Megfelelő Gyenge Szolmizálás kézjelről Jó Megfelelő Gyenge Szolmizálás betűkottáról Jó Megfelelő Gyenge Dallamfelismerés Jó Megfelelő Gyenge Zenehallgatás Életkorának megfelelő, érett rá Részben érett rá Éretlen rá Szöveges értékelés 1. évfolyam Értékelt tevékenység rajz és vizuális kultúra tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Képzelőereje Gazdag Közepesen fejlett Fejletlen Megfigyelés Pontos Többé-kevésbé pontos Pontatlan Színérzéke Pontos Többé-kevésbé pontos Pontatlan Alakábrázolása Fejlett Közepesen fejlett Fejletlen Térbeli elhelyezés Pontos Többé-kevésbé pontos Pontatlan Eszközhasználata Biztos Közepesen fejlett Hanyag Feladatok kivitelezése Gondos Elnagyolt Rendezetlen Problémamegoldó képessége Lényegre törő Többé-kevésbé pontos Fejletlen 20

21 Szöveges értékelés 1. évfolyam Értékelt tevékenység életvitel és gyakorlati ismeret tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Tanult fogalmak ismeretében Tervek, rajzok, modellek ismeretében Tevékenységek megfigyelése Biztos Bizonytalan Gyenge Biztos Bizonytalan Gyenge Biztos Bizonytalan Gyenge Anyagismeret Biztos Bizonytalan Gyenge Szerkezet és eljárási ismeret Eszközök, szerszámok használata Biztos Bizonytalan Gyenge Jó, elővigyázatos Megfelelő Segítségre szorul Munkavégzés Gondos Önálló Segítségre szorul Munkája Tiszta, tetszető Elfogadható Rendetlen Szöveges értékelés 1. osztály testnevelés tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Tanulási órákon Aktív, öntevékeny Biztatásra tevékeny Gimnasztikai alapfogalmak Ismeri Hiányosan ismeri Gyakorlatokat végrehajt Folyamatos Kissé akadozó Futás Jó Megfelelő 21

22 Kúszás, mászás Jó Megfelelő Ugrás Jó Megfelelő Dobás Jó Megfelelő Játékok, versenyek, szabályok betartása Önállóan betartja Nem tartja be Úszás Részt vett Felmentett Társaihoz való viszonya Együttműködő Elutasító Szöveges értékelés 2. évfolyam, 1. félév Értékelt tevékenység magyar nyelv és irodalom tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Hangok ejtése Pontosan, tisztán ejti, 1-2 hangot hibásan ejt Cseréli a hangokat Több hangot hibásan ejt, torzítja a hangokat Szavak bontása hangokra Biztos, pontos Bizonytalan, pontatlan Nem tudja Olvasás Ismert szöveg folyamatos, pontos, kifejező, kevés hibával Szóképekben, kevés hibával, több hibával Szótagol, betűz, akadozó, nem tudja Szövegértés Megérti Segítséget igényel Nem érti Szövegértéssel kapcsolatos feladatok Önállóan Segítséget igényel Nem érti Szöveg tartalmának visszaadása Pontos, tartalmilag jó Segítő kérdések megadásával megfelelő Nem megfelelő Szókincs Gazdag, életkorának megfelelő Hiányos Szegényes Tanult nyelvtani fogalmakat, ismereteket Elsajátította, helyesen alkalmazza Hiányos Nem tudja helyesen, nem alkalmazza Nyelvi szabályok alkalmazása Elsajátította, helyesen alkalmazza Bizonytalan Nem tudja alkalmazni Helyesírás-önálló munka során Helyesírástollbamondásra Biztos, helyes Kevés hibával Sok hibával Biztos, helyes Kevés hibával Sok hibával 22

23 Betűalakítás Egyéni, szabályos néhány betűje szabálytalan Szabálytalan Betűkapcsolás Szabályos Néhány betűkapcsolása szabálytalan Szabálytalanul kapcsol Másolás Hibátlan, 1-2 hiba Kevés hibával Sok hibával Tollbamondás Hibátlan, 1-2 hiba Kevés hibával Sok hibával Emlékezetből való írás Rendezett, hibátlan Kevés hibával Nem tudja Írásbeli munkája Rendezett, tiszta Rendezetlen, átírt Piszkos, rendetlen Önálló munkavégzés Önállóan Kis segítséggel Csak irányítással Szöveges értékelés 2. évfolyam, 1. félév Értékelt tevékenység matematika tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Számfogalom Kialakult Bizonytalan Kialakulatlan Számjegyek írása, olvasása Matematikai jelek felismerése Számok összehasonlítása, tulajdonságai Számok közötti reláció felismerése Tudja Tzti Nem tudja Biztos Bizonytalan Nem tudja Tudja Tzti Nem tudja Jó Megfelelő Gyenge Művelet fogalom Felismeri, jól alkalmazza Tzti Nem tudja Szöveges feladatok Érti, jól oldja meg Kevés segítséggel oldja meg Csak segítséggel oldja meg Mérés, mennyiségi tulajdonságok összehasonlítása Mértékegységeket felismeri, gyakorlatban alkalmazza Részben ismeri fel Nem ismeri fel, nem alkalmazza Relációk, függvények, grafikonok, sorozatok Felismeri, jól alkalmazza Részben ismeri fel Nem ismeri fel, nem tudja alkalmazni Valószínűség, statisztika Alkalmazza Kevésbé alkalmazza Nem tudja alkalmazni Geometria: síkidomok és Felismeri, érti Részben ismeri fel Nem ismeri fel 23

24 tulajdonságai Geometria: testek és tulajdonságai Felismeri, érti Részben ismeri fel Nem ismeri fel Írásbeli munkája Szép Elfogadható Hanyag Szöveges értékelés 2. évfolyam, 1. félév Értékelt tevékenység környezetismeretből Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Fogalmak megtanulása Pontos Bizonytalan Gyenge Fogalmak alkalmazása Biztos Bizonytalan Gyenge Beszámolás az ismeretekről Tanult növények felismerése, megnevezése Tanult állatok felismerése, megnevezése Önállóan Segítséggel Nem tud Kiváló Hiányos Gyenge Kiváló Hiányos Gyenge Élőlények jellemzése Önállóan Segítséggel Nem tud Tájékozódás Jól tájékozódik Részben tud tájékozódni Nem tud tájékozódni Gyűjtőmunka Rendszeres Rendszertelen Nem végzi Szöveges értékelés 2. évfolyam, 1. félév Értékelt tevékenység ének-zene tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Dal éneklése Jó Megfelelő Gyenge Ritmus felismerése Jó Megfelelő Gyenge 24

25 Ritmus hangoztatása Biztos Bizonytalan Nem tudja Ritmusírás /kirakás/ Jó Megfelelő Gyenge Szolmizálás kézjelről Jó Megfelelő Gyenge Szolmizálás betűkottáról Jó Megfelelő Gyenge Dallamfelismerés Jó Megfelelő Gyenge Dalok ritmuskísérete Jó Megfelelő Gyenge Dallamírás ötvonalra Jó Megfelelő Gyenge Zenehallgatás Életkorának megfelelő, érett rá Részben érett rá Éretlen rá Szöveges értékelés 2. évfolyam, 1. félév Értékelt tevékenység rajz és vizuális kultúra tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Képzelőereje Gazdag Közepesen fejlett fejletlen Megfigyelés Pontos Többé-kevésbé pontos Pontatlan Színérzéke Pontos Többé-kevésbé pontos Pontatlan Alakábrázolása Fejlett Közepesen fejlett Fejletlen Térbeli elhelyezés Pontos Többé-kevésbé pontos Pontatlan Eszközhasználata Biztos Közepesen fejlett Hanyag Feladatok kivitelezése Gondos Elnagyolt Rendezetlen Problémamegoldó képessége Lényegre törő Többé-kevésbé pontos Fejletlen Vizuális közlések Pontosan értelmezi Hiányosan értelmezi Nem tudja értelmezni Kompozíció Fejlett Közepesen fejlett Fejletlen Kreativitás, alkotó tevékenység Fejlett Közepesen fejlett Fejletlen 25

26 Szöveges értékelés 2. évfolyam, 1. félév Értékelt tevékenység életvitel és gyakorlati ismeret tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Tanult fogalmak ismeretében Tervek, rajzok, modellek ismeretében Tevékenységek megfigyelése Biztos Bizonytalan Gyenge Biztos Bizonytalan Gyenge Biztos Bizonytalan Gyenge Anyagismeret Biztos Bizonytalan Gyenge Szerkezet és eljárási ismeret Eszközök, szerszámok használata Biztos Bizonytalan Gyenge Jó, elővigyázatos Megfelelő Segítségre szorul Munkavégzés Gondos Önálló Segítségre szorul Munkája Tiszta, tetszető Elfogadható Rendetlen Szöveges értékelés 2. osztály, 1. félév testnevelés tantárgyból Tantárgyi minősítés Kiváló Jó Megfelelő Felzárkóztatásra szorul Tanulási órákon Aktív, öntevékeny Biztatásra tevékeny Gimnasztikai alapfogalmak Ismeri Hiányosan ismeri Gyakorlatokat végrehajt Folyamatos Kissé akadozó Futás Jó Megfelelő Kúszás, mászás Jó Megfelelő 26

27 Ugrás Jó Megfelelő Dobás Jó Megfelelő Játékok, versenyek, szabályok betartása Önállóan betartja Nem tartja be Úszás Részt vett Felmentett Társaihoz való viszonya Együttműködő Elutasító A tanulók értékelése érdemjeggyel Jeles (5) : - Ha a tantervi követelményeknek kifogástalanul eleget tesz. Ismeri, érti, tudja a tananyagot, mindent alkalmazni is képes. Pontosan, szabatosan fogalmaz. Lényegre mutatóan definiál, saját szavaival is vissza tudja adni a szabályt. Tud szabadon, önállóan beszélni. Bátran mer kérdezni. Jó (4) - Ha a tantervi követelményeknek megbízhatóan, csak kevés és jelentéktelen hibával tesz eleget. Hasonló az ötöshöz, de apró bizonytalanságai vannak. Kisebb előadási hibákat vét, definíciói bemagoltak. Közepes (3):Ha a tantervi követelményeknek pontatlanul, néhány hibával tesz eleget, nevelői segítségre ( javításra, kiegészítésre ) többször rászorul. Ismeretei felszínesek. Kevésbé tud önállóan dolgozni, beszélni. Segítséggel képes megoldani szóbeli feladatát. Rövid mondatokat mond. ( Párbeszéd alakul ki a tanár és a tanuló között.) Elégséges (2):Ha a tantervi követelményeknek súlyos hiányossággal tesz csak eleget, de a 27

28 továbbhaladáshoz szükséges minimális ismeretekkel, jártassággal még rendelkezik. Egyszavas válaszokat ad. Fogalmakat nem ért. Gyakorlatban képtelen önálló feladatvégzésre. Elégtelen (1): Ha a tantervi követelményeknek a nevelői Útbaigazítással sem tud eleget tenni. A minimumot sem tudja. Az iskolai osztályozás értékelő és motiváló funkciót tölt be. Az értékelésbe vonjuk be a tanulókat is. Az értékelés szempontjainak elsajátítása, megtanulása a legtágabb értelemben felfogott nevelési folyamat fontos szempontja. A belépő új tantárgyaknál az első két hónapban csak motiváló érdemjegyet alkalmazunk. Az írásbeli témazárók értékelésénél az egységes megítélés érdekében az alábbi szempontokat alkalmazzuk: 90% - 100% 5 (jeles) 76% - 89% 4 (jó) 50% - 75% 3 (közepes) 31% - 49% 2 (elégséges) 0% - 30% 1 (elégtelen) Részdolgozatoknál tantárgyanként és a számonkérés fajtájától függően a tartományok változhatnak. A tanulókkal az értékelési szempontokat és az átváltási kulcsokat közöljük. Az érdemjegyeket megkülönböztető színekkel jelöljük: Piros: kétszeres súlyú jegyek, témazárók félévi, év végi, évfolyamszintű felmérések, stb. Kék: egyéb számonkérések, mérések, feleletek, munkák osztályzata. Zöld: gyűjtőmunkák, házi dolgozatok, szorgalmi feladatok, osztályzatai. A szaktárgyi tudást a tanuló az iskolában és az iskolán kívül is megszerezheti. Mindkét esetben értékeljük. Versenyeken, pályázatokon való sikeres szereplést, az itt elért kiemelkedő egyéni teljesítményt érdemjeggyel és dicsérettel is elismerhetjük. 28

29 - Házi, városi, területi verseny - szaktanári, osztályfőnöki dicséret. - Megyei, országos, nemzetközi verseny - igazgatói dicséret, jutalom. Az előírt tananyag, és azok követelményei Az osztályok részére a kerettanterv alapján készítettük el a helyi tantervet. A helyi tantervek tartalmazzák a tanított tantárgyak tananyagát, a tantárgyi minimumkövetelményeket és a magasabb évfolyamba lépés feltételeit. Itt soroljuk fel az alkalmazandó tanulmányi segédleteket, taneszközöket és a feltétlenül szükséges egyéb felszereléseket. 5. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES MÓDSZEREK Testnevelők minden ősszel és tavasszal mérik a gyerekek fizikai állapotát a MINI HUNGAROFIT fizikai fittséget mérő módszerrel. A tanulók fizikai állapotának mérése MINI HUNGAROFIT MŰSZEREK NÉLKÜLI FIZIKAI FITTSÉGET MÉRŐ MÓDSZER Mérési és értékelési útmutató mindkét nem, valamennyi korosztálya számára 1+3 motorikus próba (7,8 tanulóknál) Abban különbözik az 1+ 4 motorikus próbától, hogy a fekvőtámaszban végezendő karhajlítás és nyújtás nem kötelező. 1+4 motorikus próba (9,15 tanulókán A motorikus próbákat sport öltözetben, szabad téren, vagy jól szellőztethető teremben, a hazai éghajlatnak megfelelően. ( kb C fok között) nem túl hidegben vagy melegben, optimális hőmérsékleten a legcélszerűbb végezni. A próbák elvégzését mindig előzze meg általános bemelegítés. A teljes próbarendszert egy (maximálisan két) héten belül kell elvégezni. A vizsgálatot életkorra és nemre való tekintet nélkül minden olyan egészséges tanuló elvégezheti, aki az iskolai testnevelés alól nem kap teljes felmentés. A könnyített- és gyógy-testnevelésre utalt tanulók általános izomerejének minősítése csak szakorvosi vélemény alapján- az orvos által nem tiltott motorikus próbákban elért teljesítmény alapján végezhető el. Motorikus próbák az általános testi erő-erőállóképesség és az aerob állóképesség méréséhez Motorikus próba az aerob állóképesség méréséhez: 1. próba Cooper-teszt; futással/kocogással. 29

30 Cél: 12 perc alatt a lehető leghosszabb táv megtétele futással/kocogással. A próba megkezdése előtt emlékeztessük a próbázókat arra, hogy mindenki a tőle telhető legmagasabb azonos sebességgel haladjon előre úgy, hogy futás közben ne alakuljon ki olyan nagymértékű oxigénadóssága, ami miatt meg kell állnia. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor ne álljon ki végleg, hanem sétáljon előre mindaddig, amíg az oxigénadóssága nem múlik el, és azután fusson tovább. + 4 próba :általános testi erő-erőállóképesség méréséhez. ( Motorikus próbák a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok erejének erő-állóképességnek mérésére:) 1. Az alsó végtag dinamikus erejének a mérése: Helyből távolugrás 2. A vállöv- és a kar erejének, erő-állóképességének mérése: Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig, de maximálisan: a nők 1.5, férfiak 3 percig. 3. A csípőhajlító és a hasizmok erő, erő-állóképességének mérése: Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig, de maximálisan: 3 percig. 4. A hátizmok erő, erő-állóképességének mérése: Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig, de maximálisan: 3 percig. Az izomerőt, erő-állóképességet mérő próbák elvégzése után következik a futás próba. Mini Hungarofit: vizsgálati módszer a fizikai fittség minősítéséhez dr. F. Mérey Ildikó Dimenzió Faktor 7 év alatti korosztály számára 7 kortól Kardiorespiratorikus állóképesség Kardiorespiratorikus rendszer Cooper-teszt, futással/kocogással / (pulzus méréssel kiegészítve) Cooper-teszt, futással/kocogással / (pulzus méréssel kiegészítve) Dinamikus izomerő - Az alsó végtag dinamikus erejének mérése Helyből távolugrás Helyből távolugrás 30

31 Izomerő- állóképesség A próbákat folyamatosan kell végezni, - komfort érzésen belül - kifáradásig. A megadott maximális időtartamot megszakítás nélküli gyakorlatvégzés esetében sem lehet túllépni! - A vállövi - és a karizmok erő-állóképességének mérése - A csípőhajlító és a hasizom erő-állóképességének mérése A hátizmok erő- állóképességének mérése Kimarad Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel Hason-fekvésből törzs-emelés- és leengedés Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés Általános tudnivalók 1. A vizsgálat megkezdése előtt a próbázónak tudnia kell a vizsgálat célját, gyakorlati hasznát és az elvégzendő feladatokat. 2. A vizsgálati módszert, az erre a célra elkészített mérési útmutató alapján kell elvégezni. 3. Az általános fizikai teherbíró-képesség pontértékeinek meghatározása a táblázatok alapján történik. 4. Valamennyi próbát sportöltözetben célszerű elvégezni. 5. A motorikus próbákat jól szellőző, nagy teremben, illetve szabadtéren célszerű végrehajtani. 6. Minden motorikus próba elvégzését általános és speciális bemelegítés előzze meg. 7. A motorikus próbákat, az izomerő mérésével kell kezdeni. 8. A Cooper-teszt megkezdése előtt még egyszer hívjuk fel a próbázók figyelmét: - a tőle telhető legnagyobb, közel azonos intenzitással fusson/haladjon előre, úgy, hogy futás közben ne alakuljon ki olyan nagymértékű oxigénadóssága, hogy meg kelljen állnia, ha ez mégis bekövetkezne, akkor rövid ideig sétáljon, vagy gyalogoljon tovább előre mindaddig, amíg az oxigénadóssága elmúlik, majd a 12 perc leteltéig folytassa tovább a futást. 9. Az általános testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott próbák közül csak a Helyből távolugrás próbánál kell több - legalább három - kísérleti lehetőséget kell biztosítani, és a legjobb teljesítmény szerint kell a pontértékeket a táblázatban megkeresni és feljegyezni. 10. A fizikai fittség közös mérése és értékelése során el kell érni, hogy a vizsgált személy 31

32 elméletben megismerje, és gyakorlatban begyakorolja, azokat az alapvető ismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az önálló, tudatos fittség méréshez és edzéstervezéshez.méréshez szükséges eszközök: stopperóra Próba az aerob állóképesség méréséhez A Cooper-teszt lényege, hogy 12 perc alatt a lehető leghosszabb távot teljesítsük (jelen esetben) futással/kocogással. Cooper teszt - lányok Cooper-teszt, 12 percig futás/gyaloglás (m). F. Mérey Ildikó Pontérték 1-40 pontig: 7-25 korú lányok számára (életkor/ év)

33

34 A vastagon szedett sáv az egészséges létezés stabil megtartásához szükséges szintet jelzi! 34

35 Cooper-teszt, 12 percig futás/gyaloglás (m). F. Mérey Ildikó Pontérték pontig: 7-25 korú lányok számára(életkor/év)

36 A maximális pontszám elérésén túl: húsz méter 1 pont. A vastagon szedett sáv az egészséges létezés stabil megtartásához szükséges szintet jelzi! 36

37 Cooper teszt - fiúk Cooper-teszt, 12 percig futás/gyaloglás (m). F. Mérey Ildikó Pontérték 1-40 pontig: 7-25 korú férfiak számára (életkor /év)

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat.

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat. A SÁRSZENTMIHÁLYI ZICHY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Létesítés adatok: Az iskola Fenntartója a Sárszentmihályi Községi Önkormányzat. Önálló gondnoksággal rendelkezik, ami

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész HELYI TANTERV I. Általános, bevezető rész I.1. ISKOLÁNK KÉPZÉSI KÍNÁLATA... 3 I.2. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI... 3 I.3. AZ ISKOLA BESZÁMOLTATÁSI

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév

Magatartás Szorgalom Olvasás írás 1.oszt. Matematika 1.oszt. Környezetismeret 1.osztály 2. oszt. első félév Magatartás Kiegyensúlyozottan változó hangulattal nyugtalanul fegyelmezetlenül viselkedsz az iskolában. Az iskolai szabályokat betartod nem mindig tartod be gyakran megszeged. Olvasás írás 1.oszt. Szóbeli

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

Házirend. Hatályos: 2009. szeptembertől

Házirend. Hatályos: 2009. szeptembertől Házirend Hatályos: 2009. szeptembertől Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Jogszabályi háttér... 3 2. A Házirend hatálya, érvényessége... 3 3. Jogorvoslati jog gyakorlása, érdekképviselet... 3 4. A

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A beszámoltatás célja: Olyan pedagógiai információk, adatok szerzése, amely tájékoztatást ad a tanulók tudásáról, annak

Részletesebben

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 2013. Házirend Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 1. Bevezető 1.1. A köznevelésről szóló törvény 25. előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Házirend. Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900

Házirend. Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900 Házirend 2015 Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900 1 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...2 2. A házirend célja...4 3. A házirend szabályainak alapja...4 4. A házirend

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866,

Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. : 207-5866, Bartók Béla Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1225 Budapest, Bartók Béla út 6. /fax: 207-5866, :207-5892 e-mail: bartokisk@hawk.hu www.bartokiskola.hu Intézmény neve: Bartók Béla Magyar

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TANTERV IGAZGYÖNGY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Érvényben van 2011-ig, ettől az időponttól az új tanterv bevezetése miatt felmenő rendszerben kivezetésre kerül. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az egyes

Részletesebben

Földváry Károly Általános Iskola Házirend. Bevezetés

Földváry Károly Általános Iskola Házirend. Bevezetés Földváry Károly Általános Iskola Házirend A házirend tartalma: Bevezetés 1. Általános rendelkezések 2. A gyermekek jogai az iskolában. 3. A gyermekek kötelességei az iskolában. 4. A tanulói jutalmazás

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424124 fax: 76/598828 email: alpariskola@gmail.com Ikt. sz.:../2015. 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Szakközépiskolai Házirendje

Szakközépiskolai Házirendje Budapest XIV. Kerületi Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. Szakközépiskolai Házirendje 2012. 1 Preambulum Szent István Király Zeneművészeti

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

SZENT GYÖRGY GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODAÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

SZENT GYÖRGY GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODAÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND SZENT GYÖRGY GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODAÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 1 I. A HÁZIREND HATÁLYA 5 II. ÁLTALÁNOS ELVEK 5 III. A TANULÓ JOGA 6 IV. A TANULÓ KÖTELESSÉGE 7 V. A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI 9 VI. A TANULÓK JUTALMAZÁSA

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND

Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND Kálvin Téri Református Általános Iskola OM azonosító: 201665 HÁZIREND 1 I. Bevezető 1. A közoktatásról szóló törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN A tanulói teljesítmény ellenőrzése, mérése, értékelése, minősítése

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 2013 HÁZIREND EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 Házirend I. Bevezető 1. A Köznevelési törvény 25. -nak előírása értelmében az iskola belső életével kapcsolatos

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE Kedves Diákjaink! Iskolánk, a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben