A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon"

Átírás

1 ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló táblázatai Szakértői vélemény Budapest, szeptember 20.

2 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Követő mérés a 2. osztályban Képességek mérése 1.1. A mérés paraméterei 2. A felmérés tartalmi keretei 2.1. A központi dokumentumok cél- és feladat meghatározásai 2.2. A diagnosztikus értékelés funkciója 2.3. A követő mérés indokoltsága, területei 2.4. A mérőanyag tartalmi elemei 3. A mérési adatok értelmezése 3.1. Adatgyűjtés 3.2. A méréssel feltárt teljesítmények kerületi szintű elemzése A kerületi összteljesítmény jellemzői A kerületi szintű teljesítmények feladatonkénti elemzése 3.3. A méréssel feltárt teljesítmények intézményenkénti elemzése 4. Összegző megállapítások és javaslatok 4.1. Összegzés 4.2. Javaslatok, tennivalók a mérési eredmények hasznosítása céljából A Fenntartó számára Az Újbudai Pedagógiai Intézet számára Az iskolák számára

3 Bevezető Az Újbuda Önkormányzata Oktatási Bizottságának határozata alapján az Oktatási és Kulturális Osztály megbízásából május 24-én követő mérést végeztünk a kerület általános iskoláiban. A mérésben 863 gyerek vett részt. A mérés célja felmérni azt, hogy a 2. évfolyamos gyerekek az életkori kritériumoknak megfelelő szintű fejlettséggel folytathatják-e iskolai tanulmányaikat. A gyermek személyiségének fejlődése szempontjából meghatározó az iskola bevezető szakaszának (1-2. évfolyam) szerepe. A kerületben kiemelt jelentősége van az 1. évfolyamos gyerekek ún. bemeneti mérésének az iskolai tanulmányok kezdetekor. Ebben a tanévben második alkalommal került sor a 2. évfolyamos gyerekek ún. követő mérésére. A mérési eredmények, tapasztalatok megismerése után a tanítók, a fejlesztő pedagógusok az így nyert információkra építve tervezhetik a tanítási, tanulási folyamat, valamint az egyéni fejlesztési folyamat napi gyakorlatát. 1. Követő mérés a 2. osztályban Képességek mérése 1.1. A mérés paraméterei A mérés időpontja: május 24. Célpopuláció: Újbuda valamennyi általános iskolájából valamennyi 2. évfolyamos tanuló, összesen 863 fő. A mérés célja: Felmérni azt, hogy az újbudai 2. évfolyamos gyerekek rendelkeznek-e az életkori kritériumoknak megfelelő szintű fejlettséggel. A mérési tapasztalatok összegzése segítse a tanítót abban, hogy pontosabban megismerhesse tanítványait, s erre építve is tervezhesse a differenciált képességfejlesztést, valamint az egyéni fejlesztést. A mérés járuljon hozzá a megfelelő fejlettségbeli eltérések diagnosztizálásához, a különbségek mérsékléséhez, ezáltal az esélyteremtéshez. A mérésben vizsgált területek: Adottságok, képességek, amelyek megléte szerepet játszik az eredményes iskolai tanulmányokban, az olvasás- és kézírás megtanulásában, a helyesírás megalapozásában, a szövegértés és a szövegalkotás elemi gondolkodási és nyelvi műveleteinek megismerésében, illetve az életkornak megfelelő, tapasztalatokon nyugvó megismerési módszerek elsajátításában. 3

4 Összetevői: - gondolkodás, - emlékezet, - figyelem, - megfigyelőképesség, - megértés, - szín-, irány- és formaérzékelés. A mérés típusa: Diagnosztikus irányultságú külső mérés. A mérés eszköze: Mérőlap, amely tartalmazza a vizsgált terültekre vonatkozó feladatokat az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A feladatokat egyéni munkával oldják meg a gyerekek a tanító feladatonkénti feladatkitűzésével. A mérés folyamata: - Szakmai munkacsoport létrehozása. - Szakmai munkacsoport javaslattevő munkaértekezlete. - A mérőanyagok összeállítása. - A próbamérés elvégzése, korrigálás. - Az értékelés pontosítása. - Az intézmények értesítése. - A tanulói névsorok és kódok összegyűjtése. - A mérőbiztosok és minőségellenőrök felkészítése. - A mérés lebonyolítása (2x20 perc). - A mérőeszközök összegyűjtése. - A mérőlapok javítása. - Az adatok feldolgozása. - A tapasztalatok összegzése. - Tájékoztató a mérési adatokról a megrendelőnek és az intézményeknek (írott és elektronikus forma, előadás). - Csoportos és egyéni tanácsadás, a mérési eredmények felhasználásához. - A tapasztalatok felhasználásának, a javaslatok megvalósulásának nyomon követése. - Következtetések, célok, feladatok meghatározása. 4

5 2. A felmérés tartalmi keretei 2.1. A központi dokumentumok cél- és feladat meghatározásai A központi dokumentumok meghatározzák a nevelés-oktatás kezdő szakaszának céljait, feladatait. A bevezető szakasz két évben történő meghatározása az óvodából az iskolába való sikeres átmenet előfeltétele: az első két évet az óvodára jellemző időigényesebb tevékenység- és tanulásszervezési formák felé orientálja. A teljesítménymotiváció és a képességek fejlesztése területén a szabályozás nagy teret enged az egyéni érdeklődésnek, és lehetővé teszi az ebben az életkorban különösen jelentős egyéni különbségek kezelését. A 2. évfolyam végén a továbbhaladás feltételeit megfogalmazza a Kerettanterv. Ezek többsége ismeret és jártassági szintű követelményként fogalmazódik meg, illetve néhány készség szintű követelményként A diagnosztikus értékelés funkciója A tanulókra és a tanítási-tanulási folyamatra irányuló pedagógiai értékelés módszere, eljárása eltérő lehet attól függően, hogy mi az értékelés funkciója. A tanulókra és a tanítási-tanulási folyamatra irányuló pedagógiai értékelésnek három funkcióját különböztetjük meg: diagnosztikus (helyzetfeltáró) értékelést, formatív (fejlesztő-formáló) értékelést, és a szummatív (lezáró) értékelést. A diagnosztikus értékelés célja elsősorban a pedagógus tájékoztatása a tanulók előzetes tudásáról egy nagyobb tartalmi-tematikus egység tanításának megkezdése előtt. Az elemzés révén kiindulópontot szolgáltat a hosszú távú pedagógiai folyamatban való javító-fejlesztő jellegű beavatkozáshoz. A diagnosztikus irányultságú külső mérésnek nem feladata, hogy az intézményeket egymással összehasonlítsa, és a mérés eredményeiből bármilyen rangsort állítson fel. Az intézmények eredményeinek fejlődése csak saját eredményeik fejlődésének nyomon követésével, összehasonlításával állapítható meg, mert az összehasonlításhoz nélkülözhetetlen háttér információkkal (szociális háttér, szülők iskolázottsága, hozzáállás az iskola célkitűzéseihez) ők rendelkeznek. Ugyanakkor a mérési eredmények fontos információul szolgálhatnak a Fenntartónak, többek között az intézményi fejlesztési tárgyi és személyi feladatok meghatározása vonatkozásában. 5

6 2.3. A követő mérés indokoltsága, területei A bevezető (és a kezdő szakaszban) az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése közben, a kisiskolás korosztály fejlődési ütemének figyelembevételével történik. A fejlesztés középpontjában azon képességek fejlesztése történik, amelyek segítségével a tanulók fokozatosan felkészülhetnek az önálló ismeretszerzésre. Ennek elérésére életkoruknak megfelelő, tapasztalaton nyugvó megismerései módszereket sajátítanak el. A tanulási folyamatban a kognitív képességek fejlesztésére, a gondolkodási módszerek alkalmazásának lehetőségére, a tanulási szokások kiépülésére stb. is lehetőség nyílik. Az iskolakezdés sikerességében, illetve az iskolai tanulmányok eredményességben meghatározó szerepet játszik, hogy hol tart a gyermek azoknak a képességeknek az elsajátításában, amelyekre az iskolai tanulás építkezik. Kutatási eredmények igazolják, hogy a képességek fejlődése időben elnyúló, évekig tartó folyamat. Iskolába lépéskor, így a bevezető szakaszban is rendkívül jelentős, többévnyi fejlettségbeli különbség mutatható ki a gyerekek között. Ennek legfőbb okai a következők: - a tanulási eredményességért igen összetett képességek, az ún. kritikus kognitív képességek fejlettsége a felelős, - a kritikus kognitív képességek optimális szintű kifejlettségének útja több éven át tartó folyamat, amely nem egyszerre, csak közel ugyanabban az életkorban következik be az egyes gyerekek esetében, - a tanulás teljesen egyéni, az adott személyre jellemző folyamat. Az iskola csak nagyon átgondolt, tudatosan tervezett, egyénre szabott fejlesztéssel, változatos, az életkorhoz igazodó tanítási módszerekkel, tanulásszervezési módok alkalmazásával tudja csökkenteni a gyermekek közötti jelentős eltérést. A fentieket figyelembe véve célszerű mérni az első osztályba kerülő gyermekek képességeit, illetve részkészségeit diagnosztikus méréssel, játékos tevékenykedtetéssel, valamint az erre épülő, az adott életkori jellemzőket figyelembe vevő követő, ún. kimeneti mérést a bevezető szakasz végén, 2. évfolyamon. Egy-egy ilyen felmérő anyag nem vállalhatja fel valamennyi általános és speciális részkészség mérését. A mérési anyag összeállításakor azt a célt fogalmaztuk meg, hogy azoknak a legfontosabb részkészségeknek a szintjeit mérjük, amelyek életkornak megfelelő szintű fejlettsége nélkülözhetetlen szerepet tölt be az iskolai tanulmányok eredményességében, a képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében, alakításában. 6

7 Mivel az előző tanévekben 1. évfolyamon sor került ilyen jellegű diagnosztikus mérésekre, így az akkor mért területek mérése hangsúlyos elemként szerepel a 2. évfolyamosok körében végzett követő mérésben is. Ezek a következők: - gondolkodás, - figyelem, - megfigyelőképesség, - emlékezet, - megértés, - szín-, irány- és formaérzékelés. A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásán keresztül történik (pl.: állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, a választott vagy megadott szempont szerinti csoportosítás, osztályozás, néhány elem sorba rendezése, bizonyos feltételeknek eleget tevő elemek kiválasztása, szabályszerűségek észrevétele stb.). A tanulási folyamatban komoly szerepe van az algoritmikus gondolkodásnak, az absztraháló és konkretizáló képességnek. Az általános részkészségek közül a logika több elemének mérése indokolt. Az egész-rész viszonyok felismerése igen fontos, mert az analízis-szintézis művelete a rész-egész viszonyokon alapul. A gyermek számára a hasonlóságok és különbségek felismerése, a formák felismerése nehéz absztrakciót jelent, ezért kell ilyen feladatokat rendszeresen megoldatni. A figyelem vizsgálata azért indokolt, mert a megtartó képi és a szóbeli megfigyelőképesség megfelelő szintje segíti az ismeretek elsajátítását. Az emlékezet megfelelő fejlettsége is nélkülözhetetlen az eredményes tanulás érdekében. Mind a hosszú távú memória, mind a rövid távú memória fejlettségére szükség van, valamint egyaránt fontos a verbális és a vizuális memória fejlettsége. A speciális részkészségek közül például a relációs szókincs (térbeli, időbeli, hasonlósági, mennyiségi) fejlettségének vizsgálata elmaradhatatlan. A térbeli tájékozódás, az irányérzékelés igen fontos. E nélkül nem lehet sem a magyar nyelv és irodalom, sem a matematika, sem más műveltségi területek, tantárgyak kiemelt céljait, feladatait megvalósítani A mérőanyag tartalmi elemei A követő mérés anyagának összeállításakor azokat a legfontosabb területeket vettük figyelembe, amelyek az eredményes iskolai tanulást meghatározzák, illetve az adott életkornak megfelelő szintű fejlettségük kihat a tanulásra, az ismeretek elsajátítására, a képességek, készségek alakulására, fejlődésére. 7

8 Feladat 1. Tárgyképek megfigyelése, majd emlékezet után a látottak jelölése áthúzással Mit mértünk? emlékezet, rövid távú vizuális memória, figyelem, megfigyelőképesség, megértés 2. Tárgyképek közül megadott szempont szerinti válogatás, jelölése megadott utasítás szerint gondolkodás, nem faj viszonyok felismerése, színek ismerete, emlékezet, megértés 3. Pontok összekötése megadott minták szerint vizuális figyelem, megfigyelőképesség, megértés, finommozgás, formaérzékelés, irányérzékelés 4. Szóoszlopban megadott szavak megkeresése, jelölésük aláhúzással gondolkodás, megfigyelés, megértés, formaérzékelés, rövid távú vizuális memória 5. Irányok szerinti színezés megadott színekkel gondolkodás, figyelem, irányérzékelés, megfigyelőképesség, finommozgás, színérzékelés, megértés, relációs szókincs 6. Azonos alakú elemek felismerése, bekarikázása adott színnel 7. Adott tárgyképek jelölése hallás utáni emlékezet alapján 8. Tárgykép párok közül az adott hangot tartalmazó tárgykép kiválasztása, jelölése; szavakban betűk pótlása 9. Tárgyképek kiválasztása, jelölésük megadott szempontok szerint; tárgyképek számlálása, mennyiségek összehasonlítása, jelölése gondolkodás, formaérzékelés, színérzékelés, figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, rövid távú vizuális emlékezet, megértés emlékezet, rövid távú verbális memória, figyelem, megfigyelőképesség, megértés, gondolkodás gondolkodás, megértés, figyelem, hallásészlelés, hallásfigyelem gondolkodás, emlékezet, megértés, figyelem, megfigyelés, relációs szókincs, színérzékelés 10. Egyforma tárgyképekhez megadott jelek írása gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelőképesség, megértés, finommozgás, formaérzékelés 11. Hiányos rajz kiegészítése megadott minta szerint gondolkodás, figyelem, megfigyelőképesség, formaérzékelés, finommozgás 12. Vonalvezetés tárgyképek között gondolkodás, figyelem, finommozgás, megértés, irányérzékelés 13. Ritmikus soralkotás, megkezdett sorozatok folytatása 14. Alak-háttér felfogás, azonos formák jelölése adott színnel 15. Adott számokhoz tartozó betűk felismerése, hibák jelölése bekarikázással 16. Összetartozó tárgyképek csoportosítása, jelölésük megadott szempont szerint megfigyelőképesség, emlékezet (vizuális memória), gondolkodás, megértés, finommozgás, figyelem figyelem, formaérzékelés, gondolkodás, emlékezet, megfigyelőképesség, finommotorika, színérzékelés gondolkodás, emlékezet, megfigyelés, figyelem, megértés, formaérzékelés gondolkodás, emlékezet, figyelem, megértés, finommozgás, irányérzékelés 8

9 3. A mérési adatok értelmezése 3.1. Adatgyűjtés Újbuda valamennyi általános iskolájában elvégeztük a követő mérést 863 másodikos gyerek részvételével. A szakvélemény összeállításához a feladatmegoldásokból gyűjtött adatokat használtuk fel. A mérés azonos időpontban, azonos Feladatlapokon (1. számú melléklet), azonos Tanítói utasítások alapján történt az intézményekben (2. számú melléklet), majd Javítókulcs (3. számú melléklet) alapján végeztük el a feladatlapok javítását. 100 item eredménye állt rendelkezésünkre ahhoz, hogy képet kapjunk arról, hogy az újbudai 2. évfolyamos gyerekek rendelkeznek-e az életkori kritériumoknak megfelelő szintű, az eredményes iskolai tanulmányokhoz szükséges képességekkel. A tapasztalatok elemzése, összegzése két módon valósult meg: 1. a kerületre vonatkozó elemzés, összegzés; 2. intézményekre, tanulócsoportokra bontott összegzés A méréssel feltárt teljesítmények kerületi szintű elemzése A kerületi összteljesítmény jellemzői A diagnosztikus mérés funkciójából adódóan az iskolák teljesítményének összehasonlítása nem lehet cél. A mérés során nyert adatok is csupán tájékoztató jellegűek. A jelen mérés célja felmérni azt, hogy az újbudai 2. osztályos gyerekek rendelkeznek-e az életkori kritériumoknak megfelelő szintű fejlettséggel. A mérési tapasztalatok összegzése alapján a tanulók elért teljesítményének, valamint az egyéb módon meglévő ismeretek birtokában tervezhetik a tanítók, a fejlesztőpedagógusok az egyéni fejlesztési terv elkészítését, az egyéni fejlesztés folyamatát, az egyénre szabott fejlesztést. 9

10 A 863 második osztályos gyermek teljesítményének főbb jellemzői: A kerületi átlagteljesítmény: 87,5% Teljesítmény (%) Iskolák kódja 91% - 90% 12, 16, 18 89% 03, 09, 20 88% 05, 07, 11, 14 87% 01, 17, 21 86% 8, 13 85% 02, 04, 10 84% - 83% - 82% - 81% - A nemek szerinti teljesítmény mutatói: A lányok teljesítményének átlaga 88,8% A fiúk teljesítményének átlaga 86,5% 10

11 A kerületi teljesítmények feladatonkénti bontásban Feladat Mit mértünk? Tárgyképek megfigyelése, majd emlékezet után a látottak jelölése áthúzással 2. Tárgyképek közül megadott szempont szerinti válogatás, jelölése megadott utasítás szerint emlékezet, rövid távú vizuális memória, figyelem, megfigyelőképesség, megértés 97% gondolkodás, nem faj viszonyok felismerése, színek ismerete, emlékezet, megértés 95% 3. Pontok összekötése megadott minták szerint vizuális figyelem, megfigyelőképesség, megértés, finommozgás, formaérzékelés, irányérzékelés 82% 4. Szóoszlopban megadott szavak megkeresése, jelölésük aláhúzással gondolkodás, megfigyelés, megértés, formaérzékelés, rövid távú vizuális memória 92% 5. Irányok szerinti színezés megadott színekkel gondolkodás, figyelem, irányérzékelés, megfigyelőképesség, finommozgás, színérzékelés, megértés, relációs szókincs 99% 6. Azonos alakú elemek felismerése, bekarikázása adott színnel 7. Adott tárgyképek jelölése hallás utáni emlékezet alapján gondolkodás, formaérzékelés, színérzékelés, figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, rövid távú vizuális emlékezet, megértés 93% emlékezet, rövid távú verbális memória, figyelem, megfigyelőképesség, megértés, gondolkodás 89% 8. Tárgykép párok közül az adott hangot tartalmazó tárgykép kiválasztása, jelölése; szavakban betűk pótlása 9. Tárgyképek kiválasztása, jelölésük megadott szempontok szerint; tárgyképek számlálása, mennyiségek összehasonlítása, jelölése gondolkodás, megértés, figyelem, hallásészlelés, hallásfigyelem gondolkodás, emlékezet, megértés, figyelem, megfigyelés, relációs szókincs, színérzékelés 10. Egyforma tárgyképekhez megadott jelek írása gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelőképesség, megértés, finommozgás, formaérzékelés 88% 97% 90% 11. Hiányos rajz kiegészítése megadott minta szerint gondolkodás, figyelem, megfigyelőképesség, formaérzékelés, finommozgás 50% 12. Vonalvezetés tárgyképek között gondolkodás, figyelem, finommozgás, megértés, irányérzékelés 94% 13. Ritmikus soralkotás, megkezdett sorozatok folytatása 14. Alak-háttér felfogás, azonos formák jelölése adott színnel 15. Adott számokhoz tartozó betűk felismerése, hibák jelölése bekarikázással 16. Összetartozó tárgyképek csoportosítása, jelölésük megadott szempont szerint megfigyelőképesség, emlékezet (vizuális memória), gondolkodás, megértés, finommozgás, figyelem 68% figyelem, formaérzékelés, gondolkodás, emlékezet, megfigyelőképesség, finommotorika, színérzékelés 83% gondolkodás, emlékezet, megfigyelés, figyelem, megértés, formaérzékelés 87% gondolkodás, emlékezet, figyelem, megértés, finommozgás, irányérzékelés 86% 11

12 A 2009-ben végzett 1. osztályos bemeneti mérés és a 2011-ben végzett 2. osztályos követő mérés eredményei azonos feladattípus esetén: Feladat Mit mértünk? évf évf. Változás 1. Tárgyképek megfigyelése, majd emlékezet után a látottak jelölése áthúzással emlékezet, rövid távú vizuális memória, figyelem, megfigyelőképesség, megértés 94% 97% +3% 2. Tárgyképek közül megadott szempont szerinti válogatás, jelölése megadott utasítás szerint gondolkodás, nem faj viszonyok felismerése, színek ismerete, emlékezet, megértés 90% 95% +5% 3. Pontok összekötése megadott minták szerint vizuális figyelem, megfigyelőképesség, megértés, finommozgás, formaérzékelés, irányérzékelés 82% 82% 0% 4. Szóoszlopban megadott szavak megkeresése, jelölésük aláhúzással 5. Irányok szerinti színezés megadott színekkel 6. Azonos alakú elemek felismerése, bekarikázása adott színnel 7. Adott tárgyképek jelölése hallás utáni emlékezet alapján gondolkodás, megfigyelés, megértés, formaérzékelés, rövid távú vizuális memória gondolkodás, figyelem, irányérzékelés, megfigyelőképesség, finommozgás, színérzékelés, megértés, relációs szókincs gondolkodás, formaérzékelés, színérzékelés, figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, rövid távú vizuális emlékezet, megértés emlékezet, rövid távú verbális memória, figyelem, megfigyelőképesség, megértés, gondolkodás 91% 92% +1% 97% 99% +2% 96% 93% -3% 88% 89% +1% 8. Tárgykép párok közül az adott hangot tartalmazó tárgykép kiválasztása, jelölése; szavakban betűk pótlása gondolkodás, megértés, figyelem, hallásészlelés, hallásfigyelem 97% 97% 0% 9. Tárgyképek kiválasztása, jelölésük megadott szempontok szerint; tárgyképek számlálása, mennyiségek összehasonlítása, jelölése 10. Egyforma tárgyképekhez megadott jelek írása 11. Hiányos rajz kiegészítése megadott minta szerint gondolkodás, emlékezet, megértés, figyelem, megfigyelés, relációs szókincs, színérzékelés gondolkodás, emlékezet, figyelem, megfigyelőképesség, megértés, finommozgás, formaérzékelés gondolkodás, figyelem, megfigyelőképesség, formaérzékelés, finommozgás 97% 90% -7% 93% 88% -5% 66% 50% -16% 12. Vonalvezetés tárgyképek között gondolkodás, figyelem, finommozgás, megértés, irányérzékelés 84% 94% +10% 13. Ritmikus soralkotás, megkezdett sorozatok folytatása 14. Alak-háttér felfogás, azonos formák jelölése adott színnel 15. Adott számokhoz tartozó betűk felismerése, hibák jelölése bekarikázással 16. Összetartozó tárgyképek csoportosítása, jelölésük megadott szempont szerint megfigyelőképesség, emlékezet (vizuális memória), gondolkodás, megértés, finommozgás, figyelem figyelem, formaérzékelés, gondolkodás, emlékezet, megfigyelőképesség, finommotorika, színérzékelés gondolkodás, emlékezet, megfigyelés, figyelem, megértés, formaérzékelés gondolkodás, emlékezet, figyelem, megértés, finommozgás, irányérzékelés 71% 68% -3% 99% 83% -16% - 87% - 93% 86% -7% 12

13 A kerületi szintű teljesítmények feladatonkénti elemzése 1. feladat Az 1. számú feladat megoldásakor tárgyképek megfigyelése, majd emlékezet után a látottak jelölése áthúzással volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok megoldása az emlékezet, a rövid távú vizuális memória, a figyelem, a megfigyelőképesség, a megértés kellő szintű fejlettségét igényli. Mind a rövid távú memória, mind a hosszú távú memória fejlesztésére szükség van, valamint egyaránt fontos a verbális és vizuális memória fejlesztése. A hosszú távú memóriában tárolódnak a megtanult dolgok. A rövid távú memória a pillanatnyi gyors emlékezés. A gyermeknek észben kell tartania az ismeretszerzés, ismeretnyújtás folyamatában nyert információkat, adatokat, s azokat fel is kell idéznie adott szituációkban. Máskülönben nem lesz eredményes az ismeretek elsajátítása, illetve a tanulás (pl. szövegek tartalma, memoriterek megtanulása). A kerületi átlagteljesítmény: 97% A teljesítmény jellemzője: kiemelkedő Az intézményi átlagteljesítmények 89% 99% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 01, 02, 03, 04, 05, 09, 11, 12, 13, 18, , 08, 10, 14, 16, 17, 21. Fejlesztési javaslat: Az emlékezet, a figyelem, a megfigyelőképesség fejlesztése hasonló, az adott életkorhoz igazodó feladatokkal. 2. feladat A 2. számú feladat megoldásakor tárgyképek közül megadott szempont szerinti válogatás, jelölése megadott utasítás szerint volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok eredményes megoldásához a gondolkodás, bizonyos gondolkodási műveletek, a válogató, osztályozó és rendszerező képesség, a lényegkiemelő képesség, az absztraháló és konkretizáló képesség, a részkészségek közül a logika (nem-faj viszonyok felismerése, a dolgok tulajdonságainak a felismerése), az életkornak megfelelő hosszú távú emlékezet, a megértés kellő szintű fejlettségére van szükség az eredményes tanuláshoz. A kerületi átlagteljesítmény: 95% A teljesítmény jellemzője: jó Az intézményi átlagteljesítmények: 92% 99% közötti eredményt mutatnak. 13

14 A kerületi átlagteljesítményen és a kerületi átlag felett teljesítő intézmények kódszáma: 02, 03, 04, 09, 12, 13, 16, 17, 18, , 05, 07, 08, 10, 11, 14, 21. Fejlesztési javaslat: A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek alkalmazásán keresztül történjen a fejlesztési folyamatban, illetve az egyéni fejlesztés során. 3. feladat A 3. számú feladat megoldásakor pontok összekötése megadott minta szerint volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok a figyelem, a vizuális figyelem, a megfigyelőképesség, a megértés, a finommozgás, a forma- és irányérzékelés életkornak megfelelő szintű fejlettségére van szükség. A vizuális figyelem, a vizuális észlelés fejlesztése igen összetett. A szem-kéz koordinációjának a fejlettsége, a vizuális megfigyelő és elemző készség fejlettsége komoly szerepet tölt be a tanulási folyamatban. A vizuális figyelem, az auditív és motoros figyelemre is szükség van. A három percepciós terület összekapcsolódása meghatározó szerepet tölt be a tanulásban. Mivel megfelelő, de gyengébb irányultságú az elért eredmény ill. abban az öt intézményben, ahol a kerületi átlag alatti a tanulók teljesítménye, kiemelt figyelmet kell fordítani a fejlesztésre a fentiek miatt. A kerületi átlagteljesítmény: 82% A teljesítmény jellemzője: megfelelő, de gyengébb irányultságú Az intézményi átlagteljesítmények 43% 97% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 03, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, , 02, 04, 10, 16. Fejlesztési javaslat: A fenti feladattípus rendszeres beiktatása az egyéni fejlesztés folyamatába indokolt. 4. feladat A 4. számú feladat megoldásakor szóoszlopban megadott szavak megkeresése, jelölésük aláhúzással volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok eredményes megoldásához a gondolkodás, a megfigyelés, a megértés és a formaérzékelés, a rövid távú vizuális memória kellő szintű fejlettségére van szükség. A gondolkodási műveletek közül az összehasonlításdifferenciálás szerepe jelentős a feladatmegoldás során; fontos, hogy bizonyos feltételeknek 14

15 eleget tevő elemek kiválasztására képesek legyenek a gyerekek. Az azonosságok és különbözőségek észrevétele segíti a lényeges vonások kiemelését, az általánosítást. A kerületi átlagteljesítmény: 92% A teljesítmény jellemzője: jó Az intézményi átlagteljesítmények 83% 98% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 01, 09, 10, 12, 14, 16, 17, , 03, 04, 05, 07, 08, 11, 13, 20, 21. Fejlesztési javaslat: A gondolkodás fejlesztése hasonló, az adott életkorhoz igazodó feladatokkal. 5. feladat Az 5. feladat megoldásakor irányok szerinti színezés megadott színekkel volt a feladat. A feladat eredményes megoldásához a gondolkodás, a figyelem, az irányérzékelés, a színérzékelés, a megértés, a megfigyelőképesség, a megértés és a relációs szókincs kritériumoknak megfelelő szintű fejlettségére van szükség. Ezek fejletlensége, a kialakulatlan lateralitás komoly nehézséget jelent az olvasás és írás megtanulásában, az ismeretanyag elsajátításában, a tanulási technikák alakulásában. A kerületi átlagteljesítmény: 99% A teljesítmény jellemzője: kiemelkedő Az intézményi átlagteljesítmények 97% 100% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 01, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 18, , 04, 08, 13, 16, 21. Fejlesztési javaslat: Az elért eredmények biztosítása hasonló, az adott életkornak megfelelő feladatokkal (a gondolkodás, a figyelem, az irányérzékelés, a relációs szókincs, a megfigyelőképesség fejlesztése). 6. feladat A 6. feladat megoldásakor azonos alakú elemek felismerése, bekarikázása adott színnel volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok a gondolkodás, bizonyos gondolkodási műveletek, a figyelem, a megfigyelőképesség, az emlékezet, a rövid távú vizuális emlékezet, a 15

16 formaérzékelés életkornak megfelelő szintű fejlettségét igénylik. Ezek hiánya, fejletlensége tanulási és magatartási problémákban is megnyilvánulhat. A kerületi átlagteljesítmény: 93% A teljesítmény jellemzője: jó Az intézményi átlagteljesítmények 87% 99% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 01, 02, 04, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 17, , 05, 08, 14, 16, 18, 21. Fejlesztési javaslat: Az elért eredmények biztosítása hasonló, az adott életkornak megfelelő feladatokkal (a gondolkodás, az emlékezet, a rövid távú vizuális emlékezet, a formaérzékelés, a figyelem fejlesztése). 7. feladat A 7. számú feladat megoldása során adott tárgyképek jelölése volt a feladat hallás utáni emlékezet alapján. Az ilyen típusú feladatok megoldása az emlékezet, a rövid távú verbális emlékezet, a figyelem, a megfigyelőképesség, a gondolkodás és a megértés az életkornak megfelelő szintű fejlettségét igénylik. Mindezek kellő szintű fejlettségének, az emlékezet és a rövid távú verbális emlékezet életkori kritériumoknak megfelelő szintű fejlettségének kiemelt szerepe van az olvasástanulás folyamatában, az olvasási technika, a szövegértés alakulásában, fejlődésében. Ezek hiányosságai szövegértési problémához vezethetnek. Ennek hatásai megnyilvánulnak az egész tanulási folyamatban, a tanulás eredményességében. A kerületi átlagteljesítmény: 89% A teljesítmény jellemzője: jó Az intézményi átlagteljesítmények 78% 94% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 03, 04, 05, 07, 12, 13, 16, 17, , 02, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 21. Fejlesztési javaslat: Az emlékezet, a rövid távú verbális emlékezet, a figyelem, a megfigyelőképesség, a gondolkodás fejlesztése hasonló feladatokkal. A fenti feladattípus beiktatása a tanítási-tanulási folyamatba, az egyénre szabott fejlesztés folyamatába indokolt. 16

17 8. feladat A 8. számú feladat megoldása során tárgykép párok közül az adott hangot tartalmazó tárgykép kiválasztása, jelölése, valamint szavakban betűk pótlása volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok megoldása során a gondolkodás, a megértés, a figyelem, a hallásfigyelem, a hallásészlelés életkornak megfelelő szintű fejlettségére van szükség. A beszédhanghallás fejlettségének meghatározó szerepe van az olvasás és helyesírás tanulásában, fejlődése az életkorral párhuzamosan történik. Bár az iskola bevezető szakaszába járó gyermekek nagy többsége megkülönbözteti a beszédhangokat, de a részlegesen fejlett beszédhanghallás rejtve maradhat, a problémák a későbbi tanulmányok során jelentkeznek. A bizonytalan beszédhanghallás, valamint a beszédhangok megkülönböztetésének a hiánya tanulási zavarok kialakulásához vezet. A pontos beszédhanghallás esetén képes a gyermek a szóból a hangok kihallására, a zöngés-zöngétlen hangok differenciálására. A kerületi átlagteljesítmény: 97% A teljesítmény jellemzője: kiemelkedő Az intézményi átlagteljesítmények 95% 99% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 10, 11, 14, 17, 18, 20, , 09, 12, 13, 16. Fejlesztési javaslat: A figyelem, a hallásfigyelem, a hallásészlelés a gondolkodás fejlesztésére, hasonló feladatok rendszeres beiktatására kiemelt figyelmet kell fordítani tanórákon, fejlesztő foglalkozásokon. 9. feladat A 9. számú feladat megoldása során tárgyképek kiválasztása, jelölésük megadott szempontok szerint; tárgyképek számlálása, mennyiségek összehasonlítása, jelölése volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok megoldásához a gondolkodás, a nem-faj viszonyok felismerése, bizonyos gondolkodási műveletek, a lényegkiemelő képesség, az absztraháló és konkretizáló képesség, az összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége, a mennyiségviszonyok felismerése, az emlékezet, a megfigyelőképesség, a figyelem, a relációs szókincs életkornak megfelelő szintű fejlettsége az eredményes feladatmegoldás feltétele. Azoknál a gyerekeknél, akiknél ezek nem az életkornak megfelelő szintű fejlettséget mutatnak, komoly nehézségeik lehetnek a tanulás során. A relációs szókincs elsajátításának folyamata sem fejeződött be valamennyi gyermeknél. Ezekre a gyerekekre külön figyelmet kell fordítani az egyéni fejlesztés során, mert sok esetben nem a tárgyi tudás, hanem a relációs 17

18 szókincs hiányosságai miatt vannak, lesznek nehézségeik. Az első két évfolyamon elszenvedett kudarcok okozta elmaradások később már alig behozhatók. A kerületi átlagteljesítmény: 90% A teljesítmény jellemzője: jó Az intézményi átlagteljesítmények 81% 99% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 01, 03, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, , 04, 05, 08, 10, 13. Fejlesztési javaslat: A gondolkodás fejlesztése a gondolkodási műveletek következetes alkalmazásával történjék, valamint a relációs szókincs fejlesztése kapjon nagyobb figyelmet az egyéni fejlesztés folyamatában. 10. feladat A 10. számú feladat megoldása során az egyforma tárgyképekhez megadott jelek írása volt a feladat. Az ilyen típusú feladat eredményes megoldása a gondolkodás, az emlékezet, a figyelem, a megfigyelőképesség, a megértés, a formaérzékelés az adott életkornak megfelelő szintű fejlettségét feltételezi. A fenti feladattípus képet ad többek között a gondolkodás fejlettségéről, az egyszerű analógia felismerésében, az absztraháló és konkretizáló képesség fejlettségéről, az összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés képességéről, a megfigyelőképesség fejlettségéről. Az elért eredmény megfelelő szintje fejlesztést igényel, mert a fentiekben felsorolt képességeknek, részkészségeknek jelentős szerepük van a matematikai gondolkodás fejlesztésében, az anyanyelvi kultúrák alakulásában, fejlődésében. A kerületi átlagteljesítményt befolyásolta az, hogy a 02, 05, 11, 20 kódszámú iskolákban nem minden tanító mondta el az utasításokat, ezért a tanulók csak a feladat felét oldották meg. A kerületi átlagteljesítmény: 88% A teljesítmény jellemzője: megfelelő Az intézményi átlagteljesítmények 71% 96% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 12, 16, , 05, 11, 13, 14, 17, 20, 21. Fejlesztési javaslat: Az adott életkornak megfelelő szintű játékos feladatmegoldások beiktatása. 18

19 11. feladat A 11. számú feladat megoldásakor hiányos rajz kiegészítése megadott minta szerint volt a feladat. A fenti típusú feladatok megoldásához a gondolkodás, az emlékezet, a megfigyelőképesség, a formaérzékelés, a megértés kritériumoknak megfelelő szintű fejlettségére van szükség. A gondolkodás fejlettségéről, a gondolkodási műveletek közül főleg az analízis szintézis, az összehasonlítás fejlettségéről, az egyszerű problémahelyzetek felismerésének, megoldásának szintjéről, a kreativitásról ad képet a teljesítmény. A vizuális észlelésről, az alak felismerésének képességéről is információt ad. A szem-kéz koordinációs képesség fejlettségére is szükség van, mert az befolyásolja, hogy a gyermek képes-e formautánzásra, lekövetésre, valamint, hogy a perifériás látás elég fejlett-e ahhoz, hogy a mintát képes legyen utánozni. Ez a reprodukáló képesség fejlettségétől is függ. Ennek hiányossága idegrendszeri éretlenséget feltételez, amely nehézségeket okozhat az iskolai tanulmányokban. A kerületi átlagteljesítmény: 50% A teljesítmény jellemzője: igen gyenge Az intézményi átlagteljesítmények 36% 69% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 02, 03, 05, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 18, 20, , 04, 10, 11, 12, 17. Fejlesztési javaslat: A gondolkodás, analízis-szintézis, az összehasonlítás, problémamegoldás, az emlékezet, a megfigyelőképesség és a formaérzékelés fejlesztése indokolt, de fejleszteni kell a szem-kéz koordinációs képességet és a vizuális észlelést is. Erre, az elért igen gyenge teljesítményeket figyelembe véve nagy hangsúlyt, kiemelt figyelmet kell fordítani a fejlesztés folyamatában. 12. feladat A 12. számú feladat megoldásakor vonalvezetés tárgyképek között volt a feladat. A gondolkodás, a figyelem, a finommozgás, az irányérzékelés, a megértés fejlettségére van szükség a fenti típusú feladatok megoldásához. A gondolkodás, a problémahelyzet felismerésének, a probléma megoldásnak, a kreativitásnak a fejlettségét mutatja, valamint a finommozgás, az irányérzékelés és a vizuális figyelem fejlettségi szintjét is. A vonalvezetés minőségét nagy mértékben meghatározza a gyermek iránykövetési képességének fejlettsége. Az iránykövetésre, irányváltoztatásra való képesség 9-10 éves kor körül érik be. Fejlesztése sokszínűen valósulhat meg (pl.: utánzással, térben, síkban történő másolással, lekövetéssel és 19

20 önálló kivitelezéssel). A sikeres matematikai és anyanyelvi tanulmányokhoz a fentiek nélkülözhetetlen feltételek. Megállapítható, hogy a legtöbb iskola kimagasló, ill. jó eredményt, néhány pedig megfelelő eredményt ért el a feladatmegoldás során. A kerületi átlagteljesítmény: 94% A teljesítmény jellemzője: jó Az intézményi átlagteljesítmények 84% 99% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 02, 03, 04, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 18, 20, , 07, 10, 13, 16, 17. Fejlesztési javaslat: A fentiekben felsorolt részkészségek és képességek fejlesztése érdekében célszerű rendszeresen alkalmazni ezt a gyermekek által is igen kedvelt feladattípust. 13. feladat A 13. számú feladat megoldása során ritmikus soralkotás megkezdett sorozatok folytatása volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok megoldásakor a figyelem, a megfigyelőképesség, a gondolkodás, az emlékezet (vizuális memória), a megértés, a finommozgás életkornak megfelelő szintű fejlettségére van szükség. A sorjátékokon, majd a konkrét manipulatív tevékenységeken át vezet az út az absztrakció felé, hogy az egyre gyarapodó elemszámú sorban is meg tudja határozni a tanuló az első, az utolsó, a középső és az utolsó előtti elemeket, betűket, szavakat, képessé válva a helyes haladási irányban történő munkavégzésre és sorváltásra. A szem kéz koordinációs képesség fejlettsége befolyásolja, hogy a gyermek képes-e formautánzásra, lekövetésre, a vonalközbe való írásra, kezének irányítására. Az, hogy a látott mintát képes legyen utánozni, reprodukáló képességének fejlettségére is szükség van. Ha fentiekben hiányosságai vannak a gyermeknek, tanulási nehézségek kialakulását, illetve meglétét jelezhetik. Az elért igen gyenge teljesítmények miatt az egyéni fejlesztés során kiemelt figyelmet kell fordítani a fejlesztésre. A kerületi átlagteljesítmény: 68% A teljesítmény jellemzője: igen gyenge Az intézményi átlagteljesítmények 43% 79% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 03, 05, 11, 12, 14, 16, 17, , 02, 04, 07, 08, 09, 10, 13, 20,

21 Fejlesztési javaslat: A figyelem, a megfigyelőképesség, a vizuális észlelés, a vizuális memória, a gondolkodás és finommozgás fejlesztése játékos feladatok rendszeres tervezésével, megvalósításával érhető el. A fejlesztési folyamatban rendszeresen kell megoldatni hasonló feladatokat. Figyelembe kell venni az egyéni fejlettségi szintet, az életkori jellemzőket (játékoktól az absztrakcióig). 14. feladat A 14. számú feladat megoldása során alak háttér felfogás, azonos formák jelölése megadott színnel volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok megoldása során a figyelem, a megfigyelőképesség, a gondolkodás, az emlékezet, a finommozgás, a formaérzékelés és a színérzékelés életkornak megfelelő szintű fejlettségére van szükség. Az alakállandóság fejlettsége és az alak háttér felfogás fejlettsége kiemelt jelentőségű. A sokféle forma karakterjegyeinek ismeretének szintje és az alak háttér megkülönböztetésének képessége komoly szerepet tölt be az iskolai tanulás eredményességében. A vizuális észlelés fejlettsége, a vizuális megfigyelő- és elemzőképesség fejlesztése során figyelmet kell fordítani az alak háttér megkülönböztetési nehézségekre is Ha a gyermek nem tudja az alakot a háttérből kiemelni nem képes a fontos információ, a lényeges jegy kiválasztására. E képesség hiánya esetén figyelmét elvonja a háttér. A fentiekben felsoroltak életkornak megfelelő szintű fejlettségére tehát azért van szükség, mert a gyermekek az alapos megfigyelés után képessé válnak arra, hogy emlékezzenek a látottakra és képesek legyenek részekből kirakni az egészet, forma szerint azonosítani egyes elemeket. A kerületi átlagteljesítmény: 83% A teljesítmény jellemzője: megfelelő, de gyengébb irányultságú Az intézményi átlagteljesítmények 71% 95% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 07, 09, 11, 12, 13, 14, 16, , 02, 03, 04, 05, 08, 10, 18, 20, 21. Fejlesztési javaslat: A vizuális észlelés, a gondolkodás, az emlékezet életkori sajátosságokat figyelembe vevő folyamatos fejlesztése célszerű az egyéni fejlesztés folyamatában. 15. feladat A 15. számú feladat megoldása során az adott számokhoz tartozó betűk felismerése, hibák jelölése megadott szempont szerint volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok megoldásához a gondolkodás, az emlékezet, a megfigyelőképesség, a figyelem, a formaérzékelés megfelelő 21

22 szintű fejlettségére van szükség. A vizuális memória és az alakállandóság fejlesztésére is lehetőséget teremt ennek a feladattípusnak az eredményes megoldása. Ennek során fejlődik a gyermekek vizuális megfigyelő- és elemzőképessége, valamint az algoritmikus gondolkodás, az összehasonítás, azonosítás, megkülönböztetés képessége. A kerületi átlagteljesítmény: 87% A teljesítmény jellemzője: megfelelő Az intézményi átlagteljesítmények 72% 99% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 01, 07, 09, 10, 12, 16, 18, 20, , 03, 04, 05, 08, 11, 13, 14, 17. Fejlesztési javaslat: A figyelem, a megfigyelőképesség fejlesztése hasonló, az adott életkornak megfelelő szintű feladatokkal. 16. feladat A 16. számú feladat megoldása során összetartozó tárgyképek csoportosítása, jelölésük megadott szempont szerint volt a feladat. Az ilyen típusú feladatok megoldásakor az emlékezet, a gondolkodás, a figyelem, a finommozgás, a megértés megfelelő szintű fejlettségére van szükség. Az életkornak megfelelő hosszú távú emlékezet meglétére azért van szükség, hogy a meglévő ismereteiket fel tudják idézni, erre már a iskolai tanulás kezdetétől és mindvégig a tanulási folyamatban szükség lesz. A gondolkodás fejlettségére utal e feladattípusok megoldása során az egyes gondolkodási műveletek fejlettségi szintje, az egész rész viszonyok felismerése, nem faj viszonyok felismerése, a válogató és rendszerező képesség fejlettsége. A figyelem fejlettsége a koncentrált feladatvégzéshez szükséges. A finommozgás kellő szintű fejlettségéről a vonalvezetés minősége ad képet. A kerületi átlagteljesítmény: 86% A teljesítmény jellemzője: megfelelő Az intézményi átlagteljesítmények 72% 100% közötti eredményt mutatnak. intézmények kódszáma: 01, 03, 05, 08, 11, 12, 16, 20, , 04, 07, 09, 10, 13, 14, 17, 18. Fejlesztési javaslat: A meglévő ismeretek rendszeres felidézése, majd folyamatos bővítésük, a hosszú távú emlékezet fejlesztése a tanulás hatékonyságának biztosítása érdekében az adott életkornak megfelelően. 22

23 3.3. A méréssel feltárt teljesítmények intézményenkénti elemzése A teljesítmények intézményenkénti elemzését valamennyi, mérésben résztvevő iskolához, tanulócsoportonkénti bontásban, táblázatokba rendezve, eljuttatjuk a kerületi összegzéssel együtt. Ez a konkrét tanulócsoportra vonatkoztatva az alábbiakat tartalmazza: - az egyéni teljesítményeket feladatonként, - az egyéni összteljesítményt (pontok, %), - a tanulócsoport feladatonkénti teljesítményét (%), - az átlagteljesítményt(%), - a nemek átlagát (%), - a maximum és minimum teljesítményeket (%), - a teljesítményeloszlást százalékpontban, amelyből leolvasható a feladatlapon elért százalékos eredmény a tanulói létszámokkal bemutatva. A fentiekben felsoroltakhoz készült egy rövid összegzés, amely az alábbiakat tartalmazza: - az iskola kódja, - az osztály kódja, - a mérésben résztvevők száma, - a teljesítmény jellemzője, - eredményesen megoldott feladatok, - kiemelkedő feladatmegoldás, - gyengébben megoldott feladatok, - fejlesztendő javaslatok. A mérésanyag olyan feladatokat tartalmaz, amely ráépül az első osztályban elvégzett bemeneti mérési anyagra, de az adott életkor jellemzőinek figyelembe vételével. Ezek eredményes megoldása elvárható, kritérium-orientált értékelés. Az intézményekhez így eljuttatott összegzések segítséget nyújthatnak a további, az adott életkorhoz, illetve az egyénhez igazított hosszú, aprólékos fejlesztési folyamathoz, amely a bevezető, illetve kezdő szakaszban tanuló gyerekek egyéni fejlesztését hivatott szolgálni. Ehhez nyújtottak, és nyújtanak segítséget azok a szakmai programok, tanfolyamok, szakmai műhelyek, bemutatóórák, módszertani segédanyagok, amelyekkel folyamatosan segítjük a tanító és fejlesztőpedagógus kollégákat. 23

24 4. Összegző megállapítások és javaslatok 4.1. Összegzés Az alapkészségek megfelelő szintű elsajátíttatása az alsó tagozat (a bevezető és kezdő szakasz) feladata, amelyhez az iskolának kötelessége minden tanulónak egyenlő esélyt biztosítani. Az iskolakezdéskor az a jelentős különbség, ami a gyerekek fejlettségében tapasztalható, nem korrigálható, csökkenthető rövid idő alatt. Az utóbbi években egyre inkább megfigyelhető, hogy még a második osztályban is szükség van a hátránnyal induló, több területen elmaradást mutató, az eltérő képességű tanulókkal való differenciált foglalkozásra, a tanuláshoz nélkülözhetetlen fontos képességek fejlesztését szolgáló módszerek, eljárások, programok megvalósítására, mert az alapkészségeket csak megfelelően fejlett képességek birtokában lehet elsajátítani. Összehangolt, minőségi pedagógiai tevékenységre van szükség a hatékony, komplex fejlesztés érdekében. A fejlesztés komplexitása egyfelől nyilvánuljon meg abban, hogy a tanuláshoz szükséges képességek minden területére terjedjen ki a fejlesztés, másfelől abban is, hogy egy adott képesség célzott fejlesztése közben egy másik képesség is aktivizálódjon. Fontos, hogy a fejlesztő tevékenység során alakuljon a tanulás iránti pozitív attitűd. Mindez járuljon hozzá a kulcskompetenciák kialakulásához, fejlődéséhez. Elismerésre méltó az, hogy a Fenntartó kiemelt jelentőségűnek tartja a bevezető szakaszban végzett diagnosztikus méréseket, amelynek összetevői azok a területek, amelyek fejlettsége meghatározó szerepet töltenek be az eredményes iskolai tanulmányokban. A mérési tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az újbudai gyerekek többsége rendelkezik a kritériumoknak megfelelő szintű fejlettséggel, amely megléte nélkülözhetetlen a tanuláshoz. Azokban a feladattípusokban, ahol tárgyképek megfigyelése, majd emlékezet után a látottak jelölése áthúzással, a tárgyképek közül megadott szempont szerinti válogatás, jelölése megadott utasítás szerint, a szóoszlopban megadott szavak megkeresése, jelölésük aláhúzással, az irányok szerinti színezés megadott színekkel, az azonos alakú elemek felismerése, bekarikázása adott színnel, a tárgyképpárok közül az adott hangot tartalmazó tárgykép kiválasztása, jelölése; szavakban betűk pótlása, a tárgyképek kiválasztása, jelölésük megadott szempont szerint; tárgyképek számlálása, mennyiségek összehasonlítása, jelölése, a vonalvezetés tárgyképek között volt a feladat, ott az emlékezet, a rövid távú vizuális memória, a hallásészlelés, a hallásfigyelem, a gondolkodás, a figyelem, a megfigyelőképesség, a relációs szókincs, a szín-, forma- és irányérzékelés, a megértés kellő szintű fejlettsége megmutatkozott. 24

25 Azokban a feladattípusokban, ahol a pontok összekötése megadott minták szerint, az adott tárgyképek jelölése hallás utáni emlékezet alapján, az egyforma tárgyképekhez megadott jelek írása, a hiányos rajz kiegészítése megadott minta szerint, a ritmikus soralkotás, megkezdett sorozatok folytatása, az alak-háttér felfogás, azonos formák jelölése adott színnel, az adott számokhoz tartozó betűk felismerése, hibák jelölése bekarikázással, az összetartozó tárgyképek csoportosítása, jelölésük megadott szempont szerint volt a feladat több hiányosság, bizonytalanság tapasztalható a tanulói teljesítményekben. A figyelem, a vizuális figyelem, a megfigyelőképesség, az emlékezet, a vizuális észlelés, a rövid távú verbális memória, a gondolkodás, a forma- és irányérzékelés, a megértés fejlesztése hasonló feladattípusok beiktatásával célszerű és indokolt. Természetesen a felsorolt hiányosságok érdekében is tudatosabb fejlesztőmunkára van szükség annak érdekében, hogy az iskolai tanulmányokban kevesebb kudarccal, nehézséggel vegyék az akadályokat az érintett gyermekek. Köszönet illeti a Fenntartót azért, mert az előző tanévekben támogatták olyan továbbképzéseknek a megszervezését, megvalósítását, amelyek az egyéni fejlesztést, a felzárkóztatást, a tehetséggondozást, a differenciált fejlesztést, hatékonyan szolgálhatják, szolgálják, illetve azokat, amelyeken a kooperációra épülő oktatási módszerek gyakorlati alkalmazását dolgozták fel Javaslatok, tennivalók a mérési eredmények hasznosítása céljából A Fenntartó számára - A tudatos, tervszerű, folyamatos fejlesztés végzéséhez javasoljuk a további években is az 1. osztályosok bemeneti mérését és az erre épülő, az életkorhoz igazodó követő mérést 2. osztályos korosztályban. - Az intézmények pedagógiai tevékenységének értékelésénél a hozzáadott érték figyelembe vételét és annak elismerését javasoljuk Az Újbudai Pedagógiai Intézet számára - A követő mérés tapasztalatainak megismertetése az intézmények vezetőivel, szakembereivel. - A jövőben is kapjon kiemelt figyelmet a szakszolgálatokkal való szakmai együttműködés erősítése. 25

26 - A szakemberek (tanítók, fejlesztőpedagógusok, napközis nevelők) tudatosabb, hatékonyabb fejlesztő munkáját segítő továbbképzések, szakmai műhelyek, bemutatóórák folyamatos szervezése a jövőben is, amelyek a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek egyéni felzárkóztatásához, valamint a tehetséges gyermekek fejlesztéséhez nyújtanak segítséget Az iskolák számára - A mérés eredményeinek megismerése, a fejlesztést célzó feladatok meghatározása. - Az intézményvezetés kísérje figyelemmel az egyéni fejlesztés helyi gyakorlatát, a mérési tapasztalatok felhasználását. - Az egyéni fejlesztés tervezéséhez, megvalósításához vegyék igénybe az Újbudai Pedagógiai Intézet szolgáltatásait. - Az intézményvezetés a lehetőségek szerint biztosítsa a pedagógusok számára, hogy szakirányú továbbképzéseken vehessenek részt. Budapest, szeptember Borbély Andrea pedagógiai előadó Varga Sándorné pedagógiai előadó 26

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon

A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A bemeneti mérés eredménye az 1. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy

HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV BIOLÓGIA Tantárgy 0-2 - 2-1 óraszámokra Készítette: Csajáginé Nikl Katalin szaktanár Ellenőrizték:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYELEMZÉS. a 2014. évi városi tantárgyi mérés eredményei alapján

TELJESÍTMÉNYELEMZÉS. a 2014. évi városi tantárgyi mérés eredményei alapján TELJESÍTMÉNYELEMZÉS a 2014. évi városi tantárgyi mérés eredményei alapján Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra. (Öveges József)

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

Módszertani sokféleség

Módszertani sokféleség Módszertani sokféleség Egyéni anyanyelvi fejlesztés a Hallássérültek Tanintézetében A gyermeki személyiség egyénre szabott fejlesztése a korszerű pedagógia egyik legfontosabb követelménye. Fel kell mérni,

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK

HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK HELYI TANTERV MATEMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 1 MATEMATIKA (4+4+4+4) Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

OKM 2012 ISKOLAI JELENTÉS A 4. ÉVFOLYAMOS ORSZÁGOS KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRÕL. Százhalombattai Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola

OKM 2012 ISKOLAI JELENTÉS A 4. ÉVFOLYAMOS ORSZÁGOS KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRÕL. Százhalombattai Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola OKM 2012 ISKOLAI JELENTÉS A 4. ÉVFOLYAMOS ORSZÁGOS KÉSZSÉG ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRÕL Százhalombattai Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola (azonosító: 037770) ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A személyiség mûködése,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11.

Biológia. 10. évfolyam: Élet a mikroszkóp alatt Mikrobiológia. A Föld benépesítői: az állatok. Érthetjük őket? Az állatok viselkedése. 11. Biológia A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók egyre jobban megismerjék és megértsék az élő természet belső rendjét, a szerveződési szintek működésének jellegzetes módjait és funkcióit, az

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Tánc és dráma /modul tantárgy/

Tánc és dráma /modul tantárgy/ Tánc és dráma /modul tantárgy/ 5-6. évfolyam TÁNC ÉS DRÁMA 5-6. ÉVFOLYAM 1 BEVEZETŐ Tánc és dráma választható modul tantárgy 5-6. évfolyam A dráma és tánc tanítása komplex pedagógiai munka, mely a különféle

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG

A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG A Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának P R O G R A M J A MUNKAANYAG BEVEZETÉS PROGRAM A LIGA Szakszervezetek 2009-től érvényes programja az elmúlt évtized tapasztalatainak és az elkövetkező

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi Tanterve 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március 20. Tartalom

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához

Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához Útmutató a Matematika 1. tankönyv használatához ELŐSZÓ Kedves Tanító Kollégák! Ebben a rövid útmutatóban összefoglaljuk azokat a szerintünk alapvető tudnivalókat, amelyek az 1. évfolyam matematikaóráinak

Részletesebben

Biológia 7 8. évfolyam számára

Biológia 7 8. évfolyam számára Biológia 7 8. évfolyam számára A változat (A kiadó honlapjáról letölthető az ajánlás 2+1 órás változata is) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának

kialakulását, az önértékelés és önismeret kialakulása révén pedig a céltudatos önszabályozást. Mindezektől függetlenül a vizuális kultúra tanításának VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai,

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály

INFORMATIKA. 6 évfolyamos osztály INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Kaposvár INTEGRÁCIÓS MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Kaposvár INTEGRÁCIÓS MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Bárczi Gusztáv Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó Kaposvár INTEGRÁCIÓS MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Könyv pedagógusoknak, szülőknek és mindenkinek, aki a gyakorlati tapasztalatokra kíváncsi Segítünk, hogy

Részletesebben

Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók. Dr. Herskovits Mária pszichológus

Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók. Dr. Herskovits Mária pszichológus Korai tehetségjegyek- lehetőségek és buktatók Dr. Herskovits Mária pszichológus BEMUTATÁS A szekció előadás tartalmi felépítése: Tehetség fogalma, összetevői A nagy teljesítmény elérésére képes gyermekek

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Az Újváros Téri Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Ózd, 2013. szeptember 2. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010. Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai... 3 1.1 1-4.

Részletesebben

GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Az intézmény adatai...9 1 Intézményi Stratégia... 10 1.1 Az intézmény

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 4. osztály AZ OLVASÁSKÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 4. osztály AZ OLVASÁSKÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE 1. oldal AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIA MÉRÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTELMEZÉSE 4. osztály Magyar AZ OLVASÁSKÉSZSÉG KIÉPÜLÉSE Az alábbi táblázat ennek az alapszókészletnek az aktuális kiépülési szintjét (ismeretét) mutatja

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

A Taní tó i/tana ri ké rdó ívré békü ldó tt va laszók ó sszésí té sé

A Taní tó i/tana ri ké rdó ívré békü ldó tt va laszók ó sszésí té sé A Taní tó i/tana ri ké rdó ívré békü ldó tt va laszók ó sszésí té sé A Matematika Közoktatási Munkabizottságot az MTA III. osztálya azzal a céllal hozta létre, hogy felmérje a magyarországi matematikatanítás

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok

VIZUÁLIS KULTÚRA. Célok és feladatok VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő alakításához.

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

A változat (1,5+1,5 óra)

A változat (1,5+1,5 óra) Biológia egészségtan 7 8. évfolyam számára A változat (1,5+1,5 óra) A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában

Részletesebben

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél

1. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél 1. évfolyam Az első évfolyamon a gyerekek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva a vizuális kultúra részterületei közül a belső képek kialakulását segítő Kifejezés, képzőművészet és a Tárgy- és környezetkultúra

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig

A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma 3-7 éves korig intézmény A gyermek egyéni fejlődésének nyomon követési dokumentuma éves korig nevű gyermek számára Óvodába érkezés időpontja: Iskolába lépés időpontja: Tartalom: Gyermek anamnézise Bemeneti szint mérés

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok

TESTNEVELÉS. 7 8. évfolyam. Célok és feladatok TESTNEVELÉS 7 8. évfolyam Célok és feladatok Egészségvédelem: Az elérni kívánt célállapotban a tanulók képesek megőrizni a pubertáskor során a korábban kialakított egészségvédő szokásokat, előtérbe helyezik

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2

VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 VIZUÁLIS KULTÚRA 1-2 A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez, környezetünk értő

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben