PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató munka céljai 1.3. A nevelő-oktató munka speciális feladatai 1.4. A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok és színterei 2.1. A tanórai foglalkozásokat a helyi tanterv szabályozza 2.2. Tanórán kívüli tevékenységi formák 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 4. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenység 5. A tehetség, a különleges képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 6. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink 7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programokról 8. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 9. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 9.1. Az oktatáshoz ajánlott taneszközöket tantárgyakra lebontva a helyi tartalmazza 9.2. A logopédiai szakszolgálat feladatainak ellátásához feltételeink adottak 10. A szülő, tanuló, iskolai és kollégiumai pedagógus együttműködésének formái HELYI TANTERV 1. Óraterv 2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elvei 3. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 4. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Értékelés (szöveges és érdemjeggyel 5. A tanulók magatartása és szorgalma értékelésének és minősítésének alapelvei, követelményei és formái 6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek alkalmazása 7. Egészségnevelési program 8. Környezetnevelési program 9. Kulcskompetenciák fejlesztése 10. Nem szakrendszerű oktatás helyi szabályozása A Helyi Pedagógiai Program kapcsolata egyéb dokumentumokkal A hozzáférés lehetősége Mellékletek Nyilatkozatok: Tantestület Szülői Közösség Iskolaorvos 1

2 Az Intézmény pedagógiai értékeinek meghatározása Az intézmény csodálatosan szép környezetben, a II. kerületben, Hűvösvölgy szívében helyezkedik el. Ideális természeti adottságokkal rendelkezik a sajátos nevelési igényű, általános iskoláskorú tanulók neveléséhez-oktatásához. Az intézmény sajátos nevelési igényű, nyelvi képességeiben fejlesztésre szoruló, normál övezetbe eső intelligenciával rendelkező, általános iskolás-korú gyermekek oktatását-nevelését vállalja. Gyógypedagógiai általános iskolánkban elsősorban beszédfogyatékos, súlyos beszédsérült, illetve tanulási nehézségekkel küzdő 6-16 éves gyermekek nevelését, oktatását látjuk el. Intézményünk nappali ellátási formában, a tanév rendje szerint működik. A minőségpolitika alkotórészei egyrészt a munkatársak szakképzettsége (logopédusok, gyógypedagógusok, tanítók, szaktanárok, iskolapszichológus, gyógytestnevelő, gyógypedagógiai asszisztensek), másrészt az oktatás strukturálása. Az általános iskola évfolyamain alacsony csoportlétszámmal (5-13 fő), kiscsoportos- illetve egyéni logopédiai, pszichológiai, továbbá gyógytestnevelői segítséggel biztosítjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek különleges bánásmódhoz való jogait. Az általános iskolai oktatás bevezető szakasza 3 év, melyben az első osztály követelményeit, - elsősorban az olvasás-írás-számolás tanulást/tanítást - a gyermekek képességeihez igazodva két tanévre ütemezzük. Ehhez az alapozó szakaszhoz szervesen kapcsolódik a második osztály. Oktatási szemléletünk gyógypedagógiai jellegű, a megfelelő módszerek kiválasztására, az elsajátításhoz szükséges időtartamra, a multimodális szemléltetésre, illetve az eszközhasználat biztosítására irányul. Nagy hangsúlyt helyezünk a differenciálásra, ez egyéni képességek figyelembevételére. A bevezető (1. osztály) és kezdő (2-4. osztály) szakaszban a nevelés-oktatás életkori sajátosságoknak megfelelően iskolaotthonos rendszerben történik, amely biztosítja a tanulók számára a tananyag elsajátításához szükséges időt, illetve tanulási kereteket. A felső tagozaton minden óra rituális ismétléssel kezdődik (pl. zöngés-zöngétlen párok, kötőszavak felsorolása, stb.). Színes szócsíkok, kártyák használatával segítjük a 2

3 tanultak rögzülését. Az új ismeretet cselekvésbe ágyazottan, az elsajátított ismeretekre építve vezetjük be. Fontos eleme az óráknak az ismétlés, visszakérdezés, tudatosítás és hozzácsatolás. Irodalom órákon a tanár az életrajzi adatok megtanulására fektet hangsúlyt, hiszen fel tudják használni ezeket a művek elemzésekor. Hosszú távú memória javítására szolgálnak a memoriterek, versek, versrészletek, szókártyák, illetve a különböző szemléltető eszközök (csoportmunka differenciálva). Nyelvtan órákon definíciók, fogalmak tudatosítása, a fogalom nevével való megmagyarázása, értelmezése zajlik. Foglalkoznak a kiejtés elvével, a teljes hasonulás elveivel. Jellemző a táblánál való elemzés-gyakoroltatás módszere, mert így a tanuló maga tanul a hibáiból, vagy a másik tanuló a táblánál elemző jó megoldásából. A matematika órákon a cél a tananyag megértése, differenciálása. A tanár szemléletes magyarázatokkal, szóhasználattal, szemléltetőeszközökkel, tevékenykedtetéssel, bemutató feladatokkal igyekszik érdekessé tenni a tananyagot a tanulók számára. A fizika órákon a logikus gondolkodási képesség fejlesztése, a szakszerű fizikai fogalmak pontos használata, a felelősségteljes eszközhasználat elsajátítása, a példamegoldás alapjainak ismerete, a jel és mértékegység rendszer ismerete, használata a cél. A történelem óra hangulatos, aktív, érzésekben gazdag tanóra, a szókincs és kifejezőkészség fejlesztéssel egybekötve. Felszabadultság és verbalitás jellemzi. A kémia órákon a tanár szem előtt tartja a gyerekek befogadó szintjét, ennek megfelelően állítja össze a követelmény szintet. Figyelembe veszi természetesen a tantárgyi követelmény alapszintjét. Valamint az óra figyelemfelkeltő, figyelem megtartó, játékos, sok eszközzel, érdekes kísérletekkel tűzdelt. A tanár célja a gyakorlati tudás átemelése az elmélet síkjára. A földrajz órák a felfedezéses-kutatásos tanítási-tanulási stratégiát, a földrajz játékos tanítását és tanulását alkalmazva, a modern pedagógiai felfogás szerint zajlanak azért érdemes tanulni, mert amit egy helyzetben, egy konkrét anyagon megtanulunk, azt képesek leszünk más helyzetben, más anyagon is alkalmazni. Ezeket, a stratégiákat alkalmazva, gondolkodásra készteti a gyerekeket, lehetőséget biztosít arra, hogy a meglévő tudás és az új helyzet találkozásából valami új, magasabb-rendű tudás szülessen. Az egyéni képességeket figyelembe véve, új módszereket alkalmazva a 3

4 képességfejlesztés érdekében, a differenciált oktatás lehetőségeit használva (csoportos-, és páros munkaforma), sok eszközhasználattal, szemléltetve, egy szórakoztató földrajztanítás tárul a gyerekek elé - jó hangulatban, felszabadultan. A beszédhibás ill. részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek biológia oktatásában különösen fontos a szemléletesség. Elsődleges cél a különböző élettani folyamatok megértetése képek, ábrák segítségével. A következő állomás a tananyag elsődleges, ill. másodlagos rögzítése. A tanórákon többször, ismétlődően elhangoznak a megtanulandó szakkifejezések. Ezeket írásban is megfogalmazzuk, a táblaképen is megjelenik. A tananyag rögzüléséhez több ismétlésre, gyakorlásra, otthoni olvasásra is szükség van. A számonkérés szóban és írásban történik a gyermekek verbális nehézségeinek, képességeinek figyelembevételével. Intézményünkben a különleges bánásmódot nemcsak (re)habilitációs órák keretében, hanem tehetséggondozás formájában is biztosítjuk. A matematikai készségek területén jó képességű tanulók számára a matematika szakkört biztosítunk. Amennyiben a tanuló fejlődése ezen a területen lassú, a logopédiai foglalkozások keretében rendelkezésre áll a diszkalkulia prevenció, ill. diszkalkulia terápia is. Az idegennyelv-tanítás is speciális módszerekkel történik. A hangsúly főként a szóbeli nyelvtudásra helyeződik. Szó-kép memóriajátékkal, szótáblákkal, szintézisfeladatokkal dolgoznak a tanulók. Gyakran játszanak el egy-egy kommunikációs helyzetet. A tanulóknál rendszeresen alkalmazzuk a differenciálás módszerét: páros munkákat kapnak, kötetlen beszélgetést folytatnak egy-egy témáról. A tanulás több érzékszervi csatorna együttes bevonásával folyik. Rendszeres a folyamatos ismétlés. A különböző nyelvtani elemeket más színű krétával jelölik. Mnemotechnikai eszközöket használnak (pl. flashcards, rajzolás, kulcsszavak). A kiejtés-helyesírás több gyakorlást igényel. A felzárkóztatásra külön foglalkozásokon van lehetőség. A tehetséggondozás heti két alkalommal szakkör keretében valósul meg. Itt olyan helyzeteket gyakorolnak, amelyek egy-egy utazás alkalmával előfordulhatnak, illetve magasabb szintű nyelvi anyag is előkerülhet. Ezeken az órákon csak angolul beszélnek. Egyénileg internetes feladaton is dolgozhatnak a gyermekek. Az informatika oktatás célja a számítástechnika megismertetése, megkedveltetése, és hogy a tanév végére a tanulók készség szinten tudják használni a tanult programokat, melyekre későbbi tanulmányuk és a mindennapi munkájuk során szükségük lehet. (szövegszerkesztő, táblázatkezelő, prezentációkészítő). Nagy hangsúlyt helyezünk a 4

5 praktikus ismeretek elsajátítására, a társadalmi beilleszkedés és az önellátáshoz szükséges kompetenciák kialakítására. A testnevelés oktatás tekintetében a nagy- és finommotorikus mozgások javítása, a harmonikus mozgásformák kialakítása és az állóképesség javítása a legfőbb cél. A NAT kompetenciaterületeihez alkalmazkodva, igyekszünk megteremteni a mindennapos testnevelés ideális körülményeit. Jól felszerelt tornatermünkben, illetve a gyönyörű környezetben található sportudvaron minden adott a tanulók szervezett mozgásfoglalkozásainak biztosításához. Kiemelt szempontnak tartjuk, hogy a tanulók minél több, a szabályok ismerete és betartása mellett gyakorolt csapatjátékot elsajátítsanak. Felnőttkorban ezek határozzák majd meg a szabadidős tevékenységüket., továbbá erősíti kommunikációs és szociális képességeiket. A mozgásos foglalkozások során az oktató számos eszközt használ, illetve erőteljesen épít a tanulók belső motivációjára. A gyógytestnevelés - a testnevelés területén belül olyan önálló tantárgy, oktatásinevelési folyamat, ahol a testnevelés és sport eszközeivel, módszereinek felhasználásával nagy- és finommotorikás képességekben elmaradt tanulók, tantervbe foglalt differenciált képességfejlesztése folyik. A gyógytestnevelés alapvető követelménye, hogy biztosítsa a rászoruló tanulóknak mindazt, ami az egészséges fejlődésükhöz szükséges. Korrigáljon ott, ahol erre szükség van; erősítsen, ahol gyengeséget tapasztal; növelje a tanuló alkalmazkodóképességét; segítse, hogy az iskolában és az életben helyt tudjon állni. Az éves felmérésen az iskola összes tanulója átesik. A gyógypedagógiai asszisztensek nagy segítséget jelentenek a differenciált nevelés-oktatás folyamatában, az egészséges életmódra nevelésben, a tiszta, rendezett környezet igényének kialakításában, a különféle szabadidős tevékenységek lebonyolításában, szervezésében. A gyógypedagógusokkal közös nevelési célokat fogalmaznak meg és alkalmaznak az adott osztályban. Gyakran segítik a pedagógusokat egy-egy oktatóeszköz elkészítésében, a sokszor igen eszközigényes tanórák előkészítésében. Az intézmény külön figyelmet fordít a mentálhigiéne módszereinek alkalmazására, a tehetséggondozásra, illetve a többségi általános iskolák felé irányuló integrációra. Munkatársaink ez irányú továbbképzésekben vesznek részt, majd az ott elsajátított ismereteket alkalmazva a tanulók javára fordítják. 5

6 A beszédhibák kezelésére az alábbi logopédia terápiákat alkalmazzuk egyénre szabottan: Diszfázia: A beszéd nyelvi rendszerének felépítése, beszédhangok kialakítása, javítása. Pöszeség: Beszédhangok kialakítása, javítása. Orrhangzós beszéd: Az orrhangzós színezet csökkentése, a hiányzó hangok kialakítása, illetve a hibásan képzettek javítása. Dadogás: A megakadások időtartamának, gyakoriságának csökkentése. Görcsoldás, laza izomműködés, helyes beszédlégzés kialakítása. Elsősorban csoportos formában történik, pszichológussal együttműködve. Hadarás-beszédtechnika: A beszédfigyelem, helyes beszédlégzés kialakítása, gondolati rendezés gyakorlása. Szintén csoportos formában történik, pszichológussal együttműködve. Diszlexia-prevenció: Az olvasási nehézség kialakulásnak megelőzése az olvasáshoz szükséges képességek fejlesztésével. Diszlexia: Az olvasási készség, a szövegértés valamint az olvasás tempójának, technikájának javítása. Grafomotoros fejlesztés: Az íráshoz szükséges alapfunkciók, a helyes ceruzafogás kialakítása, kézügyesség fejlesztése. Diszgráfia: Az íráskép rendezése, a helyesírás kialakítására, megszilárdítására irányuló terápia. Diszkalkulia prevenció: A matematika tanulásához szükséges alapkészségek fejlesztése. Diszkalkulia: A számfogalom kialakítása, megszilárdítása, alapműveletek elsajátítása, gyakorlása. A pszichológiai szolgáltatás elsősorban a beszédproblémák hátterében meghúzódó pszichés zavarokra koncentrál. Egyéni (játékterápia, rajzterápia, feltáró, analitikus, kognitív, viselkedésterápiás, relaxációs) illetve csoportos kezelés (személyiségfejlesztő, relaxációs, szerepjáték) lehetséges a különböző pszichés problémáktól függően. Szülők részére egyéni konzultációk illetve szülőcsoport biztosított. A kollégák részvételével esetmegbeszélő csoport működik. 6

7 A szenzoros integrációs terápia a mozgáskoordinációs problémák kezelésére, valamint a figyelemzavarral küszködő gyermekek számára biztosított. A sajátos magatartási és tanulási zavarok hátterében olykor idegrendszeri organizációs zavarok állnak, amelyeket egy speciális, komplex (aktív és passzív mozgásokat átélő) terápiával kezelünk 10 éves korig. Itt a hétköznapitól eltérő, szokatlan játékos mozgások kreatív megtapasztalása örömforrás, amelyben a gyermek újratanulja a világot és önmagát. 7

8 AZ ISKOLA KÖRNYEZETE Földrajzi környezet Az intézmény Hűvösvölgyben, a városközponttól távol található, de jól megközelíthető tömegközlekedési eszközzel is. Tanulóink a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ javaslata alapján nyernek felvételt. Az intézmény beiskolázási körzete Budapest. Tanulóinknak lehetőségük van arra, hogy a Palotás Gábor Általános Iskolában fejezzék be általános iskolai tanulmányaikat, vagy beszédállapotuk és a tanuláshoz szükséges részképességek megfelelő fejlettsége esetén tanulmányaikat a körzeti általános iskolában folytathassák. Szakmai környezet Intézményünk tevékenységét tekintve egyedülálló a fővárosban: más felmenő rendszerű, nyolc évfolyamos, tiszta profilú beszédjavító általános iskola a főváros területén nincs. A környező kerületekben több alternatív iskola található, néhány iskolában az első, második évfolyam tanulói számára biztosított kis létszámú osztályokban (korrekciós, felzárkóztató) a logopédiai nevelő-oktató munka, illetve az esetleges integráció. Elsősorban a már óvodás korban kiszűrt beszédfogyatékos és részképesség zavarral diagnosztizált tanulók beiskolázását látjuk el, de a férőhelyek függvényében - a többségi iskola magasabb évfolyamairól kiszűrt tanulók fogadására is nyitottak vagyunk. Feladatunk, hogy a többségi iskola követelményeit minden tanulónk teljesítse értelmi képességeinek, motiváltságának és képességeinek megfelelő szinten, legyen a megsegítés olyan fokú (fejlesztés, logopédia, gyógytestnevelés, Ayres terápia, habilitáció, rehabilitáció, számítógép használat), hogy tanulóink a későbbiekben a számukra megfelelő középfokú oktatási intézményekbe beiskolázást nyerjenek. Tünetmentessé vált tanulóink számára segítséget nyújtunk, hogy az iskolaváltáshoz szükséges ismeretanyagot pótolni tudják így támogatjuk az integrációt. 8

9 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere Fenntartónk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a II. tankerülete (KIK ). Működtetőnk a Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezete Budapest, Róbert Károly körút Intézményünk több szakértői és rehabilitációs bizottsággal működik együtt a tanulók diagnosztizálása, felvétele és kontrollvizsgálata kapcsán, de elsősorban a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság a szakértői véleménye alapján nyerhetnek felvételt tanulóink. Munkakapcsolatunk a Bizottságokkal folyamatos, együttműködésünk szakmai kérdésekben hatékony. A tanulók egyéni fejlesztési tervei a bizottság szakértői javaslatán alapulnak. Intézményünk szakmai kapcsolatrendszere sokrétű és változatos. Szoros a kapcsolat az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karral ezen belül leginkább a Logopédiai Tanszékkel. Figyelemmel kíséri és segíti munkánkat (intézménylátogatás, tapasztalatcsere, főiskolai hallgatók szakmai tanítási gyakorlata), illetve gyakorlati helyszínt biztosítunk a főiskola minden szakirányáról hozzánk érkező hallgatóknak. Tagjai vagyunk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének, kollégáink rendszeresen részt vesznek a MaGyE konferenciáin. A kerületben működő pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatunk jól működik. Tanulóink mozgás- és iskolapszichológiai ellátásában a szakszolgálat munkatársai magas színvonalon együttműködnek. A kerületi nevelési tanácsadókkal, és a családsegítő szolgálatokkal és a gyermekvédelem intézményeivel minden esetben sikeresen és hatékonyan működünk együtt, kapcsolatunk folyamatos. 9

10 Iskola egészségügyi szolgáltatás - a II. kerületi iskolaorvosi hálózat feladata. Intézményünkben védőnői tevékenység megfelelően ellátott, a tanulók egészségügyi dokumentációja és a programozott szűrések együttműködésükkel hatékony. A főváros területén működő logopédiai óvodákkal kapcsolattartásunk folyamatos. A beiskolázási időszak előtt lehetőséget teremtünk az óvodás gyermeket nevelő szülőknek intézményünk megismerésére, a személyes tapasztalatszerzésre. Pedagógiai programunkban az Apáczai kerettantervet adaptáltuk, az olvasás tanításánál Meixner-módszerrel dolgozunk. 10

11 NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek: A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől a terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul. A módszerek megválasztásakor az életkor, beszédhiba típusának és súlyosságának, a beállítódás, az értelmi képesség, a pszichikai sajátosságok és a korrekció adott szakaszának figyelembevétele szükséges. A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző beszédműveletek számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a fejlesztés a különböző átviteli megoldásokkal eredményesebbé tehető. A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása megköveteli az egyéni és csoportos foglalkozások változatos szervezeti kereteit. A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív és folyamatos. A komplexitáson alapuló és folyamatdiagnózisra épülő tudatos, egyénre szabott tervezés. A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában a minél gyorsabban automatizált jó beszédszint elérése érdekében- a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt legyen partner. Olyan intézményért dolgozunk nap mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg. Munkánkat a partnerközpontú gondolkodás és az európai klasszikus értékrend követése jellemzi. 11

12 Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a tanulók, a gyerekek szülei, a hozzánk látogató szakmai érdeklődők és a pedagógusok. Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a tanulás és tanítás öröm. Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, magas színvonalú szakmai tevékenységünk, nevünk, minél szélesebb körben legyen ismert a fővárosban A nevelő-oktató munka céljai: A tantárgyi célokat a helyi tanterv tantárgyanként részletesen tartalmazza. A mindenkori beszédállapot és életkor figyelembe vételével az általános műveltség elsajátítása. A társadalmi beilleszkedés érdekében a tanulók szociális képességeinek, viselkedésének, magatartásának formálása, az elérhető célok megfogalmazása. Az ismeretek megszerzése érdekében alapvető képességek, kultúrtechnikák fejlesztése. Az önálló tanulás képességének fejlesztése, kialakítása, az egyéni képesség struktúrára támaszkodó tanulási technikák kialakítása és elsajátítása. Személyiségfejlesztés során nevelés az önállóságra, öntevékenységre, kreativitásra. A kitartó munkához való viszony kialakítása felelősségtudattal. A reális önkép, kellő önismeret megfogalmazása. Együttműködési készség kialakítása, önmaga és társai másságának felismerése, elfogadása, törekvés a fejlődésre, kompenzáló, korrigáló megoldások, gyakorlatok elsajátíttatása. Egészséges életmód igényének kialakítása, családi életmódra nevelés. 12

13 1.Személyi és tárgyi feltételek L O G O P É D I A I E L L Á T Á S 1.1. Az intézmény személyi és tárgyi feltételei adottak a beszédfogyatékos tanulók magas színvonalú logopédiai ellátásához. Az iskolában 5, jól felszerelt logopédiai foglalkoztató szoba található. Gondosan kiválasztott fejlesztési eszközökkel, tanulási segédletekkel, számítógéppel és számos játékos oktatóprogrammal rendelkezik valamennyi Intézményünkben logopédiai szakmai munkaközösség működik. Logopédus kollégáink az előírt végzettségen felül jellemzően sokféle egyéb szakirányú, akkreditált továbbképzéssel és szakképesítéssel is rendelkeznek. Tevékenységükkel segítik a tanulókat, szülőket, tanárokat. Képességeket fejlesztenek, amivel javítják a gyerekek iskolai teljesítményét. Cél a sajátos nevelési igényből eredő hátrány csökkentése. Minden logopédus egy logopédiai csoportnak a vezetője. A logopédus folyamatosan vezeti a munkanaplót, év végén statisztikát készít. A szakmai együttműködést és az egységes ellátást segítendő logopédiai munkaközösségbe szerveződnek. Az ellátás színvonalának emelése érdekében intézményen belül -lehetőség szerint- specializációt valósítanak meg a dadogás és diszkalkúlia terápiákban. Gondos figyelmet fordítanak a partnerekkel történő kapcsolattartásra. 2.A logopédus kompetenciái A logopédus a beszéd-, hang-, nyelv- és kommunikációs zavarban szenvedő gyermekek és felnőttek hátrányainak megelőzésére, vizsgálatára és felismerésére, más beszédkórképektől való elkülönítésére, az ezekből következő feladatok megállapítására, megtervezésére, a sérülés specifikus prevenciós, terápiás (habilitációs, rehabilitációs), fejlesztési, nevelési, oktatási tevékenység ellátására képesített szakember. (Dr. Salné Lengyel Mária szerk: Logopédia; Sulinova, Pilisborosjenő; o.) 13

14 3.Beszédfogyatékosság - beiskolázás - logopédiai ellátás meghatározása 3.1. Az iskola tanulóinak vezető tünete az ép intellektus melletti nyelvfejlő- dési zavar. Ehhez tünetegyüttesként társulhat az olvasás-írás-számolás problémája. A beszédfogyatékosság a gyógypedagógia központi fogalma, elsődlegesen organikus vagy pszichés eredetű, kiterjedt, súlyos és hosszan tartó egyéni nyelvi érintettség, amely egyben pedagógiai/logopédiai vonatkozású is, mert a megsegítés, a támogatás a nevelés-oktatás keretein belül is zajlik. Észlelhető a beszédfejlődés kiterjedt és tartós elmaradásában, a beszédfolyamatosság, a beszéd és hangképzés sérüléseiben, valamint az olvasás-írás elsajátításának/alkalmazásának akadályozottságában (Fehérné Kovács Zsuzsanna A beszédzavarok logopédiai rehabilitációjáról, avagy milyen is a beszédfogyatékosok rehabilitációja? Fejlesztő Pedagógia 1: 40.) A beszédfogyatékos gyermek a kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló körén belül sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló. (2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (a továbbiakban Nkt.) ) Fejlesztési igényéből adódóan speciális feltételek biztosítása melletti logopédiai szakellátást igényel A tanulók a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján megállapított beszédfogyatékosság és intézményi javaslat alapján kerülnek az iskolába, ezen belül a logopédiai ellátásba. A tanulói jogviszony átvétellel - tanév közben is megkezdhető. Szerencsés azonban, ha a gyermek nehézségei minél előbb diagnosztizálásra kerülnek és a szükségleteinek megfelelő ellátásban részesül, mert az iskolai kudarcnak kitett tanulóknál sok esetben nem kívánt pszichés tünetek jelennek meg pl.: érzelmi labilitás, szorongás, hiperaktivitás, önbizalomhiány, ami negatív magatartási megnyilvánulásokat is okozhat Az Nkt. 18. (2) bekezdés e) pontja szerinti logopédiai ellátás feladata a beszédindítás, a hang- beszéd- és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, a diszlexia, a diszortográfia, a diszgráfia, a diszkalkulia kialakulásának megelőzése a beszéd technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. 14

15 (15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25. (1)) 4.Logopédiai óratípusok A fent megjelölt feladat a munkanaplóban megjelölt óratípusokon belül valósul meg: Dadogás Hadarás Afázia Megkésett, akadályozott beszédfejlődés Pöszeség Orrhangzósság Diszlexia, diszgráfia Diszkalkúlia Diszfázia Grafomotoros zavar Diszfónia Enyhe hallássérülés Egyéb Halmozottan beszédsérült tanuló az a gyermek, akinél kettőnél több beszédkórkép egyidejű megléte állapítható meg és az Egyéb besoroláshoz tartozik. 5. A logopédiai fejlesztés megszervezése A logopédiai terápiát a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kezdjük el. A szakértői vélemények feldolgozását követően megkezdődik az ellátás megszervezése, a tanulók beosztásra kerülnek logopédiai csoportokba. A logopédus mérlegelése alapján egyéni vagy kiscsoportos ellátásban részesülnek, amit a tanulók fogyatékosságának súlyossága határoz meg. A fejlesztés gyakoriságára a Szakértői Bizottság javaslatot tesz, amit a logopédus irányadónak tart és a szükséges személyi és tárgyi feltételek teljesülése esetén megvalósít. Két felülvizsgálat közötti időszakban a gyermek teljesítményében tapasztalható változásokat a logopédus értékeli és a továbbiakban annak megfelelően jár el. 15

16 Intenzív ellátás a heti 3-szor 45 percet kitevő foglalkozás. A logopédiai terápia minimális időkerete heti két alkalom, időtartamát mely legfeljebb negyvenöt perc lehet a gyermek életkoráról és problémájától függően a logopédus határozza meg. (15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 25. (8)). A foglalkozások időbeosztása illeszkedik az intézmény csengetési és nyitvatartási rendjéhez. Megtartásukra 8,15 16,00 óra között nyílik lehetőség. A ciklizált vizsgálat megvalósulása érdekében félévkor az iskolai logopédusok logopédiai-pedagógiai, év végén gyógypedagógiai-pszichológiai és logopédiaipedagógiai vizsgálatokat végeznek minden évfolyamon. Rendszere házon belül került kidolgozásra valamennyi évfolyamra. Kézikönyv formában dokumentált. Ez biztosítja az egységes értékelési rendszert és a folytonosságot. A belső félévi és év végi logopédiai-pszichológia vizsgálatok folyamatdiagnózis felállítását teszik lehetővé. A folyamatdiagnózis a terápia tervezésének alapjául szolgál. A logopédiai vizsgálatok mellett az iskola pszichológusa által felvett vizsgálatok is kiértékelésre és szövegezésre kerülnek. Év végén együttes formában, mint Logopédiaipszichológiai értesítő kerül kiadásra a szülőknek, iskolai pedagógusoknak, illetve egy példány bekerül a gyermek logopédiai anyagába. Szakértői felülvizsgálat: A tanulók a törvényben előírtaknak megfelelően 3 évente a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által végzett kontrollvizsgálaton vesznek részt. 6. Az iskolában gyakran alkalmazott vizsgálati eljárások: Artikuláció/beszédzavar vizsgálata Beszédkészség vizsgálata PPL nyelvi fejlettséget vizsgáló teszt LAPP aktív szókincs vizsgáló teszt Prefer utánmondás vizsgálata GMP beszédészlelési és beszédmegértési vizsgálat Meixner-féle olvasólapok Szövegek diktálásra Nyelvi-helyesírási felmérőlapok 16

17 Dékány J.-Juhász Á.-féle diszkalkúlia- vizsgálat Goodenough-féle emberalak-ábrázolás vizsgálata Frostig vizuális percepciót vizsgáló eljárás Bender-B vizuo-motoros koordináció vizsgálata Rajzvizsgálat TOKEN beszédmegértési teszt. 7. Adható minősítések A tanuló minősítést kap a munkanaplóban is félévkor és év végén, melyek a következők lehetnek: Tünetmentes Lényegesen javult Részben javult Keveset javult Nem javult 8. A logopédiai fejlesztés alapelvei A beszédhibák javításában, illetve a beszéd rendellenességeinek korrekciójában az alkalmazott módszereknek, eljárásoknak minden esetben összhangban kell lenniük a beszédjavítás alapelveivel. A beszédhibás/beszédfogyatékos gyermek/tanuló fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. A fejlesztés tudatos és tervszerű legyen. A beszéd állapotának felmérésétől, a diagnózis és prognózis felállításától a terápiás terv megválasztásán át a módszerek/eljárások kiválasztásáig, majd a folyamatba épített mérési, értékelési metódusok alkalmazásában is a tudatosság és a tervszerűség domináljon. A módszerek célszerű megválasztásának elve megköveteli a logopédiai gyakorlatban az életkor, a pszichikai sajátosságok, az értelmi képesség, a beszédhiba típusának és súlyosságának, a terápia adott szakaszának figyelembevételét. A terápia során figyelembe kell venni a beszédfejlődés szakaszait. 17

18 Tudni kell, hogy az adott gyermeknél/tanulónál hogyan érvényesülnek, és miben jelentkeznek a beszédfejlődési szakaszokon belül az egyéni sajátosságok, amelyek messzemenően befolyásolhatják a módszerek megválasztását. A logopédiai fejlesztő munkában meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés. A kinesztéziás, a hallási, a látási és a beszédmozgási benyomások egymást erősítve fejlődnek. A beszédjavító munka fontos elve a transzferhatások tudatos kihasználása. A különböző beszédműveletek számos azonos elemből épülnek fel, ezért az átviteli megoldások alkalmazása eredményesebbé teszi a fejlesztést. A beszédhibás tanuló fejlesztése legyen folyamatos, intenzitása pedig a beszédhiba típusának és súlyosságának függvénye. (Dr. Salné Lengyel Mária szerk: Logopédia; Sulinova, Pilisborosjenő; o.) A komplex logopédiai terápia jól bevált gyakorlat a Palotás Gábor Általános Iskolában, melynek keretében hatékonyan valósul meg a minél többoldalú fejlesztés, a kis lépésekben történő haladás, az egyéni tempó, a folyamatos ismétlés, az ismeretek nagyobb egységbe helyezése. A beszédfogyatékosság gyakran okoz nehézséget a társas kapcsolatokban, a beilleszkedésben, a szocializációs és önérvényesítő képességekben. Ezért nem hagyható figyelmen kívül a logopédiai terápia során az egészséges énkép, a pozitív és reális önértékelés a harmonikus személyiség kialakulásának segítése. 9. Kiemelt logopédiai fejlesztési területek Taktilis, auditív, vizuális figyelem észlelés emlékezet fejlesztése; az ingerek összekapcsolása Beszédkészség fejlesztése: aktív passzív szókincs fejlesztése; a helyes grammatikai rendszer kiépítése; artikuláció tisztítása - a helyes ejtés, hangképzés kialakítása Ritmusérzék fejlesztése 18

19 Mozgás beszéd összerendezése Helyes beszédlégzés kialakítása Testséma kialakítása Hallási differenciálás Szerialitás fejlesztése Téri irányok fejlesztése saját testen, térben, síkban Szótagolás fejlesztése Fonématudatosság kialakítása Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése Grafomotoros vizuomotoros koordináció artikulációs mozgások fejlesztése Betűfelismerés biztonságának kialakítása Betűk differenciálása Olvasástechnika fejlesztése Hangsúlyozó olvasás kialakítása Értő olvasás segítése Számolási készség kialakítása Helyesírás javítása Figyelem emlékezet gondolkodás fejlesztése 10. Kapcsolattartás formái és színterei: A logopédusok egymás között, valamint az iskolapszichológussal, mozgásterapeutával, a fejlesztő pedagógussal és a gyógytestnevelővel team-munkában dolgoznak, egymás munkáját kölcsönösen segítik. A szülőknek év elején írásban tájékoztatást adnak gyermekük logopédiai órarendjéről, a szükséges felszerelésről. Heti egy alkalommal tanácsadó órával állnak a szülők rendelkezésére. Ezen felül a tanévben két fogadóórát tartanak, aminek az időpontját egy héttel korábban közreadják. Szükség esetén részt vesznek az osztályok szülői értekezletén. A szülők segítő együttműködése nélkülözhetetlen a gyermek állapotának minél előbbi javulásához. Hiánya hátráltatja a tanuló fejlődésének ütemét. 19

20 Az iskola pedagógusaival a mindennapi személyes találkozás lehetőségén túl esetmegbeszélésen, osztályozó értekezleten egyeztetnek a tanulók fejlődéséről, problémáiról. Igyekeznek megismerkedni más logopédiai munkaközösségek jó gyakorlatával, látogatják a meghirdetett szakmai összejöveteleket, konferenciákat. Eleget tesznek a hét évente esedékes 120 órás akkreditált továbbképzési kötelezettségüknek. Éves munkájukról a munkaközösség-vezető félévkor és év végén részletes beszámolót készít a Munkaterv és az adatközlési kötelezettség szempontjainak figyelembevételével. 11. A logopédia interdiszciplináris rendszerében leggyakrabban alkalmazott kiegészítő vizsgálatok és azok indokoltsága A beszédfogyatékosság az esetek többségében olyan organikus okokra vezethető vissza (Dr. Palotás), mely orvosilag nem mindig mutatható ki, de funkcionális tünetegyüttesben, részfunkciózavarokban, -gyengeségekben is megnyilvánulhat. A diagnózis felállításához minden esetben a szakemberek együttes konzultációja, véleményalkotása szükséges (gyógypedagógus-logopédus, pszichológus, szakorvos). (Dr. Salné Lengyel Mária szerk: Logopédia; Sulinova, Pilisborosjenő; o.) Audológiai vizsgálatokkal a hallásállapot tisztázása (pl. nem beszél, súlyosabb hangképzési zavarok, diszfázia, orrhangzós beszéd stb.) Fül-orr-gégészeti, phoniátriai vizsgálat a beszédszervek, hangszín eltérő megnyilvánulásánál, beszédészlelés és beszédmegértés zavaránál az orrmandula állapotának felmérése (adenotómia elvégzése szükséges-e?) Szemészet: elsősorban a vizuomotoros koordináció zavaránál vagy keresztezett dominancia tüneteinél célszerű a térlátás, látótér vizsgálata (Pola-teszt) Neurológia: megkésett/akadályozott beszédfejlődésnél, súlyosabb beszédfogyatékosság/ szenzo-motoros diszfáziásoknál az orvosi-neurológiai háttér 20

21 feltárására, mozgáskoordináció zavaránál, dadogásnál, diszlexia diszgráfiánál (szükség esetén) Pszichiátriai, pszichológiai vizsgálatok a pszichés fejlődés zavarainál, a súlyosabb magatartási zavarok (pl. elektív mutizmus, mutizmus, autizmus, súlyos beszédgátlás) és a beszédfogyatékossághoz sorolható dadogók, hadarók esetében. (Dr. Salné Lengyel Mária szerk: Logopédia; Sulinova, Pilisborosjenő; o.) 1.4. A Palotás Gábor Általános Iskola nevelő-oktató munkájának eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka eszközei: Az oktatást nevelést szolgáló helyiségeink (szaktanterem, tantermek, logopédiai szobák, tornaterem) a Knt. előírásainak megfelelnek, jól felszereltek, kellemes hangulatúak. Informatika oktatásunk laptopon folyik, nem tudtunk kialakítani informatika termet. A helyi pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközigényt a helyi tanterv tartalmazza tantárgyakra lebontva. A tantárgyak, a logopédiai és gyógytestnevelési szakszolgálat eszközigénye terápiás célt szolgál a tanulási zavarok korrekciójánál. A szemléltetéshez és manipulációhoz kötött cselekedtető oktatáshoz eszköz rendszerünk megfelelő. Tornaterem: A tanulási zavar korrekcióját is segítő testneveléshez, gyógytestnevelés és egyéb mozgásterápiához szükséges mozgásfejlesztő eszközök használata biztosított, a korszerű eszközök megjelenését nyomon követjük, lehetőségeinkhez mérten folyamatosan beszerezzük. 21

22 A könyvtár bővítése folyamatos mind a tanulók, mind a nevelő-oktató munkát végzők számára. Számítógép, internet hozzáférés biztosított. - felügyelet mellett - minden osztályban A nevelő-oktató munka eljárásai: A tanulási folyamatban tartósan akadályozott tanulók esetében mivel a gyermek egyéni adottsága szükségessé teszi, az írásbeli beszámolást számítógépen is teljesítheti. A szóbeli és írásbeli beszámoló azonos értékű. Szükség esetén az értékelés és minősítés alól mentesített tanulók egyéni fejlesztési terv alapján haladnak. A logopédiai szakszolgálat sokirányú feladatot lát el, szorosan együttműködve az osztályokban tanító gyógypedagógusokkal, tanítókkal, tanárokkal, fejlesztő pedagógussal, gyógytestnevelővel, pszichológussal. Az első évfolyam követelményeit két tanév alatt teljesítik tanulóink fenntartói hozzájárulással. A felzárkóztató, tehetséggondozó csoportokba az osztályban tanító pedagógusok javaslatai alapján dönt a testület. A tanuló joga, hogy szülei és tanárai segítségével válasszon a tehetséggondozó foglalkozások közül. A gyermek túlterhelését kerüljük, ennek nyomon követése a tanév során az osztályfőnök feladata. A tehetséggondozás formái: - szakkörök, - sportkör, - versenyekre való felkészülés. 22

23 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok és színterei A nevelő-oktató munka intézményünk keretein belül sok lehetőséget biztosít a tanulók személyiségének fejlesztésére, mert a tanórán és a tanórán kívüli tevékenységeket is szakképzett gyógypedagógus, tanító, tanár látja el. A pedagógus joga, hogy a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelési és tanítási módszereit megválassza, a munkaközösség elfogadása után alkalmazza A tanórai foglalkozásokat a helyi tanterv szabályozza Tanórán kívüli tevékenységi formák: Egész napos Iskola - Iskolaotthonos foglalkozások, tanulószoba, napközi, - az iskolai pedagógiai programban is rögzített logopédiai csoportok, - gyógytestnevelési csoportok, - mozgásterápia csoportok - számítógép elemi ismereteinek elsajátítására alkalmas fejlesztő csoportok, - egyéni felzárkóztató csoportok, - tehetséggondozás (szakkörök érdeklődésnek megfelelően), - diáksport, iskolai sportkör Az iskolapszichológus tevékenysége a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység. A pszichológus, az osztályfőnök, a logopédus és gyermekvédelmi felelős, a szülő bevonásával tevékenykedik a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók megsegítésén. A team szakmai vezetője a pszichológus, aki tevékenységei során igényli a pedagógusok és szülők együttműködését is. Javaslatot tesz a megsegítés formájára. Megszervezi és működteti a terápiás csoportot. 23

24 A tanórai és a tanórán kívüli nevelés-oktatási tevékenység a pihenést, regenerálódást, a művelődést, az ismeretek integrálódását a személyiség fejlődését szolgálja. Esetenként vállalnunk kell a családi szocializáció hiányának pótlását, empátiával, toleranciával, személyes motiváció kialakításával segíteni a tanulók személyiségének fejlődését. 3. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Feladatunk a főváros területéről beiskolázott, és nagyon eltérő szociokulturális környezetből érkező tanulóinkban kialakítani a hagyományainknak is megfelelő közösségtudatot. Alsó tagozaton az életkori sajátosságoknak és tantárgyi követelményeknek megfelelően tanulóinknak meg kell ismerni szűkebb és tágabb környezetük földrajzi, történelmi, kulturális és társadalmi rendszerét. A vallási és világnézeti információkat, tárgyilagosan és többoldalú megközelítésben közvetítjük tanulóink számára a semlegesség betartásával. Iskolánkban a hit-erkölcstan oktatás a jogszabályok szerint működik. Ki kell alakítani a természeti környezet értékeinek megismerését, védelmét és megőrzését. Tanulóinkkal el kell fogadtatni a más-más szokásokat, eltérő életmódokat, az egyének különbözőségeit. Szerezzenek tapasztalatokat a konfliktusok kezelésére, a megoldásokra is. Célunk, hogy a megtanult metakommunikációs ismereteket tudják alkalmazni minden élethelyzetben (tekintet, gesztusok, testtartás, hanghordozás, mozgástér). Ezeknek a feladatoknak a megvalósulási színtere a tanórai és tanórákon kívüli tevékenység. 24

25 4. A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel összefüggő tevékenység Tanulóinkat a szakértői és rehabilitációs bizottságok elsősorban a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján vesszük fel, amely a részletes diagnózis mellett már jelzésértékű a problémás gyermekek előéletéről. Feladatunk az azonnali kapcsolatfelvétel és a tanévre és egyénre szóló segítő program kidolgozása a tanuló érdekében. Kapcsolataink a kerületi családsegítő szolgálatokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal folyamatos. A diszfunkcionálisan működő családok esetében a meglevő zavarok helyreállítása érdekében családterápiát javasolunk. A rendszeres esetmegbeszélés, a folyamatos életvezetési tanácsadás, a tanulási zavar tüneteit mutató tanuló elfogadása a családdal, szűkebb otthoni környezetével a mi feladatunk. Az első évfolyam követelményeinek teljesítése egy tanítási évnél hosszabb időt vehet igénybe. A felzárkóztatást egyénre szabott átgondolt fejlesztési terv alapján végezzük. Beszámolási kötelezettség esetén a tanuló választhat az írásbeli vagy a szóbeli beszámolás lehetőségei közt. Az érintettek (szülő, gyógypedagógus, logopédus, gyógytestnevelő, a pedagógiai munkát segítők) együttműködése alapfeltétele az eredményes pedagógiai munkának. A szakorvosi rehabilitáció és habilitáció biztosítása (foniáter, audiológus, ortodantus, neurológus) a szülővel történő egyeztetés során. 5. A tehetség, a különleges képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Feladatunk, hogy a beszédfogyatékos és részképességzavar tüneteit mutató tanulóinknál fokozottan figyeljük az esetleges tehetség jelenlétét. 25

26 A kiugró értelmi képességekkel rendelkező tanulók számára jelenlegi körülményeink közt egyéni fejlesztéssel biztosítjuk a tehetséggondozást. Az érdeklődési körnek megfelelően szervezett szakkör (kerámia, rajz, ének, dráma, tánc, sport) lehetőséget biztosít az egyéni képességek differenciált fejlesztésére és a tehetség kibontakozására. A felső évfolyamok számára kiugró tehetségek esetében a kerület iskoláiban szervezett tehetséggondozó programokba kapcsolódunk be. 6. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladataink A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat az osztályfőnökök látják el, szaktanári és iskolavezetési segítséggel. A tanulók és szüleik tájékoztatása (beiratkozásnál, fogadó órákon, eseti megbeszéléseken) folyamatos. A szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye jelzésértékű lehet a tanuló veszélyeztetettségéről. Az életvezetési tanácsadás, esetmegbeszélés, családlátogatás a veszélyeztető okok feltárása és lehetőség szerinti megszüntetése kiemelt feladatunk. Anyagi veszélyeztetettség esetén együttműködünk az illetékes gyermekjóléti szolgálatokkal, gyámhivatalokkal. Iskolánk kábítószer-ellenes programját a nevelőtestület a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel együtt dolgozta ki. Végrehajtása folyamatos, részben a környezetismeret tantárgy és az osztályfőnöki órák keretein belül, részben szabadidős tevékenységként végezzük. 7. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programokról A szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleménye, továbbá az év eleji, évközi felmérések alapján kerülhet sor a kudarc ellensúlyozására, a felzárkóztatásra. Tanórákon az alacsony osztálylétszám lehetőséget biztosít az egyén megsegítésére, fejlesztésére, a differenciált foglalkoztatásra. A tanulók fejlesztését folyamatdiagnózis alapján végezzük, a csoportok összetétele változó és változtatható. 26

27 Az egyéni foglalkozások eredményességét a logopédus és gyógypedagógus együttműködése biztosítja. A speciális nevelési-oktatási igények megkívánják, hogy a felhasználható időkeretet a mindenkori szükségleteknek megfelelően csoportosítsuk az évfolyamok között is. A napi és hetirend szervezésénél figyelembe vesszük a tanuló fáradékonyságát, egyenletes terhelését, naponta a megfelelő szabadidő biztosítását is. 8. A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Feladataink: - helyzetfeltárás - segítő tevékenység megszervezése - külső kapcsolatrendszer kiépítése - felvilágosítás a szociális juttatások lehetőségeiről a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról - együttműködés és folyamatos nyomonkövetés. Az iskola alsó tagozatán az iskolaotthonos rendszer, mint segítő tevékenységi forma biztosítja a tanuló nevelését, oktatását. Napirend: A tanulók fogadása, ügyelet Tanórák Logopédiai fejlesztés Egyéni fejlesztés Kiscsoportos fejlesztés Felzárkóztatás Tehetséggondozás (szakkörök) Levegőzés, étkezés, szabadidős tevékenységek Játék, sport Tanórák Logopédiai fejlesztés Egyéni fejlesztés 27

28 Kiscsoportos fejlesztés Felzárkóztatás Tehetséggondozás Gyógytestnevelés Sportfoglalkozások Tanulószoba Napközi Alsó tagozaton A és B heti váltással, arányos terheléssel két pedagógus látja el a tanórákat osztályonként. Alapítványunk a legrászorultabb tanulókat támogatja. Az osztályfőnök javaslatára építve a tantestület dönt a lehetséges juttatások elosztásáról, a támogatás módjáról (táborozási költség hozzájárulás, színház és állatkert látogatás). 9. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke 9.1. Az oktatáshoz ajánlott taneszközöket tantárgyakra lebontva a helyi tanterv tartalmazza. Eszközeink megkönnyítik a pedagógusok számára az ismeretanyag átadását, tanulóink számára pedig az ismeretek elsajátítását. Iskolánk taneszköz állományának fejlesztése folyamatos. A taneszközök kiválasztásánál a következő szempontokat kezeltük kiemelten: - beszerzett eszközök hatékonyan szolgálják az előírt követelmények elsajátíttatását -tanulóink számára az elengedhetetlen önálló tapasztalatszerzés lehetőségét tudjuk biztosítani -a szaktanárok javaslatai alapján bővítettük meglévő eszközeinket 9.2. A logopédiai fejlesztés feladatainak ellátásához feltételeink adottak: -számítógépek, nyomtatók, CD-ROM -episzkóp, 28

29 -fénymásoló, -CD lejátszók, -magnetofonok, diktafonok, -logopédiai programok a számítógéphez, -fejlesztő játékok (taktilis, vizuális, motoros fejlesztést szolgáló) -megfelelő méretű tükrök, labdák. A tornaterem felszerelése tanulóink minden igényét kielégíti. Mobil leválasztási lehetőséggel meg tudjuk teremteni a gyógytestnevelés helyigényét is. 10. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és helyettese, a diákönkormányzat segítő tanára és az osztályfőnökök tájékoztatják: az iskola igazgatója legalább évente egyszer a diákközgyűlésen, valamint a diák önkormányzati ülésen; a diákönkormányzat vezetője negyedévente a diákönkormányzat vezetőségének ülésén és a diákönkormányzat faliújságán keresztül; az osztályfőnökök folyamatosan az osztályfőnöki órákon; A tanulót és a tanuló szüleit, nevelőit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a tanítók és a szaktanárok a minden év szeptemberében kijelölt fogadó órákon (szóban, illetve a tájékoztató füzeten keresztül írásban) tájékoztatják A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban (DÖK láda) egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a DÖK segít tanárral, aki továbbítja a kéréseiket, észrevételeiket az iskola igazgatósága felé, melyeket ismertet a nevelőkkel és a nevelőtestülettel A szülőket, nevelőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója és helyettese, továbbá az osztályfőnökök tájékoztatják: 29

30 az iskola igazgatója legalább félévente egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén vagy az iskolai szintű szülői értekezleten; az osztályfőnökök folyamatosan az osztályok szülői értekezletein; A szülők, nevelők és a pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: a/ Szülői értekezlet Feladata: a szülők, nevelők és a pedagógusok közötti folyamatos együttműködés kialakítása; a szülők, nevelők tájékoztatása: az iskola céljairól, feladatairól, lehetőségeiről; az országos és a helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól; a helyi tanterv követelményeiről; az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról; saját gyermekének tanulmányi előmeneteléről, iskolai magatartásáról; a gyermek osztályának tanulmányi munkájáról, neveltségi szintjéről; az iskola és az osztályközösség céljairól, feladatairól, eredményeiről, problémáiról; tanórán kívüli, közösség formáló szabadidős programok; a szülők, nevelők kérdéseinek, véleményének, javaslatainak összegyűjtése és továbbítása az iskola igazgatója felé; b./ Alsó tagozatos és felső tagozatos szaktanári fogadóórák Feladata a szülők, gondviselők és a pedagógusok személyes találkozása, illetve ezen keresztül egy-egy tanuló egyéni fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal. (Otthoni tanulás, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, továbbtanulás stb.) c./ Nyílt tanítási nap Feladata, hogy a szülő, nevelő betekintést nyerjen az iskolai nevelő és oktató munka mindennapjaiba, ismerje meg személyesen a tanítási órák lefolyását, tájékozódjon közvetlenül a gyermek és az osztályközösség iskolai életéről. 30

31 d./ Írásbeli tájékoztató Feladata a szülők, nevelők tájékoztatása a tanulók tanulmányaival vagy magatartásával összefüggő eseményekről, illetve a különféle iskolai vagy osztály szintű programokról. A szülői értekezletek, a fogadó órák és a nyílt tanítási napok időpontját az iskolai munkaterv évenként határozza meg A kapcsolatok továbbfejlesztésének lehetőségei: A szülők, nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy a Szülői Közösséggel; a szülők, nevelők részéről elvárjuk az őszinte véleménynyilvánítást, együttműködő magatartást, nevelési problémák őszinte megbeszélését, a közös megoldásra való törekvést, érdeklődő, segítő hozzáállást; rendszeres estemegbeszélés, a folyamatos életvezetési tanácsadás, a tanulási zavar tüneteit mutató tanuló elfogadtatása a családdal, szűkebb otthoni környezetével; gyermekotthonokkal, kollégiummal; ill. nevelőszülőkkel; szülői, nevelői oldal motiválása az iskolai életben való aktívabb részvételre (Luca nap, karácsonyi ünnepség- és vásár, farsangi bál, Palotás nap, ballagás, stb.); a szülők, nevelők aktivitásának felkeltése a szülői munkaközösségeken keresztül; a tanulói, szülői, nevelők jogokon túl a tanulói, szülői, nevelői kötelességek érvényesítése. 31

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások beszédfogyatékos gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Szövegértés-szövegalkotás Szerkesztette Jenei Andrea sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja

DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Program 2. sz. melléklet. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai programja DIÓSGYŐRI NAGY LAJOS KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Program 2. sz. melléklet A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésének pedagógiai VUCSKÓ ZSUZSANNA igazgató 2. oldal Tartalom 1. A sajátos nevelési

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA

DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A DIÓSZEGI SÁMUEL BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJESZTŐ PROGRAMJA A Pedagógiai Program 2. számú melléklete 2015. A Sajátos Nevelési Igényű tanulókkal összefüggő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A Budapesti Korai Fejlesztő Közponban működő Óvoda pedagógiai programja és tanterve. Készítették: László Tímea és Kapronyi Ágnes 2015.

A Budapesti Korai Fejlesztő Közponban működő Óvoda pedagógiai programja és tanterve. Készítették: László Tímea és Kapronyi Ágnes 2015. A Budapesti Korai Fejlesztő Közponban működő Óvoda pedagógiai programja és tanterve Készítették: László Tímea és Kapronyi Ágnes 2015. Tartalomjegyzék I. ÓVODÁNK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 3 1.1. ADATLAP...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. KISKUNFÉEGYHÁZI GÖLLESZ VIKTOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY KISKUNFÉLEGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 1. A pedagógiai program

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A KÁLOZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2013. AUGUSZTUS 30. Készítette: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a Kálozi Szent István Általános

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola A csornai Arany János Egységes Gyógypedagógiai, Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.

DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL. DR. MOLNÁR ISTVÁN ÓVODA, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON 4220 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, RADNÓTI M. U. 5. TEL.: - FAX: 52/561-847, 561-848 E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program Helyi tanterv TARTALOMJEGYZÉK 1.Az intézmény helyi tanterve... 2 1.1. A választott kerettanterv megnevezése (EMMI 7.& ba)...

Részletesebben

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia

A Rehabilitációs Pedagógiai Program elkészítésénél közreműködtek: Szeverényi Sándor intézményvezető Tóth Istvánné gyógypedagógus Tornai Klaudia Rehabilitációs Pedagógiai Program Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény Fejlesztő Nevelést Oktatást Végző Iskola Marcali 2o13. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza A Rehabilitációs Pedagógiai

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

a 2014-es év beszámolója

a 2014-es év beszámolója Şcoala Generală pentru Naţionalitatea Română, Grădiniţă Chitighaz, str. Úttörő nr. 89 Telefon,fax: 66/250-052 web:www.romansulioviketegyhaza.hu Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 5741

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT

UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT Pedagógiai program 4. sz. melléklet UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató Tartalomjegyzék UTAZÓ GYÓGYPEDAGÓGUSI HÁLÓZAT... 3 Történeti áttekintés...

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: 252 90

Részletesebben

GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Az intézmény adatai...9 1 Intézményi Stratégia... 10 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10.

HELYI TANTERV. A Speciális Szakiskola enyhén értelmi fogyatékos tanulói számára 9 10. évfolyam. 9. E évfolyam 9. évfolyam 10. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 139022 OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben