A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, *

2 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az Iskola mőködési rendje 6 Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével Az iskolaközösség 8 Szülıi Munkaközösség 8 Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 8 A nevelık közösségei 8 A tanulók közösségei 10 Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 11 Az iskolai sportkör, valamint az Iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái 15 Az Iskola vezetésének és közösségeinek külsı kapcsolatai 16 Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások 18 Az intézményben folyó belsı ellenırzésre vonatkozó szabályok 20 A pedagógiai (nevelı és oktató) munka belsı ellenırzésének rendje 23 Az iskolai könyvtár mőködési rendje 24 A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 25 Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelızésében, illetve baleset esetén (intézményi védı, óvó elıírások) 26 A rendkívüli esemény esetén szükséges teendık 30 A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai 33 Az iskolai tankönyvellátás rendje 35 Az elektronikus úton elıállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése 36 Az iskolai ünnepélyek és megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 37 Záró valamint hatályba léptetı rendelkezések 38 A Szervezeti és mőködési szabályzat elfogadása és jóváhagyása 40 Mellékletek: Adatkezelési szabályzat 41 Az Iskola szervezeti felépítésének vázlata 46

3 2 AZ ISKOLA ALAPADATAI Az intézmény neve: Zsirai Általános Iskola Az intézmény székhelye, címe: 9476 Zsira, Fı u. 37. Számlázási címe: KIK Budapest, Nádor utca 32. Az intézmény vezetıje: Doroginé Kovács Melinda igazgató Az intézmény alapító okiratának kelte: Az alapítói jogkör gyakorlója: Emberi Erıforrások Minisztere Az intézmény típusa: általános iskola OM azonosítója: Intézmény jogköre: ingyenes használati jog KLIK jogköre: ngyenes használati jog Az intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ címe: 1055 Budapest, Szalay utca Az intézmény fenntartójának képviselıje: Sopron Járási Tankerület címe: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 2. Az intézmény mőködtetıje: Zsira Község Önkormányzata címe: 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 8. Az intézmény mőködtetıjének képviselıje: Zsira község polgármestere Az intézmény alaptevékenységei: A szakfeladat megnevezése Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Száma

4 3 Az intézmény alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok: - A nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC. törvény - A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

5 4 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az Iskola szervezete Az intézmény engedélyezett létszáma általános iskola, Engedélyezett létszáma: 130 tanuló Az Iskola vezetése 1. A Zsirai Általános Iskolában (továbbiakban: /Iskola/Iskolában) folyó szakmai munka felelıs vezetıje az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az Iskola belsı szabályzatai által elıírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és idıtartamra történik. 2. Az igazgató munkáját közvetlenül az igazgatóhelyettes segíti. 3. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az igazgató ezt a jogkörét alkalmanként átruházhatja az intézmény dolgozóira. 4. Az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört az igazgató gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat az igazgatóhelyettes írja alá. 5. Az igazgatóhelyettes megbízatása a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvénynek a közoktatási intézményekben történı végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet elıírásai szerint pályázati eljárás keretében történik. 6. Az igazgatóhelyettes munkáját munkaköri leírása, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzi. 7. Az igazgatót távollétében az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az Iskola kibıvített vezetısége 1. Tagjai: az igazgató, az igazgatóhelyettes, az alsó tagozatos és a felsı tagozatos munkaközösségek vezetıi. 2. A kibıvített iskolavezetést bármelyik tag kérésére össze kell hívni. Az Iskola dolgozói Az Iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok elıírásai alapján megállapított munkakörökre, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: Fenntartó) alkalmazza. A Fenntartó a munkáltatói jogkör egy részét a kinevezési, fegyelmezési és felmentési jogkörök kivételével átruházza az Iskola igazgatójára. Az Iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.

6 5 AZ ISKOLAI DOLGOZÓK MUNKAKÖRI LEÍRÁSAINAK TARTALMI ELEMEI ÉS FORMÁJA 1. Az intézmény dolgozói feladataikat munkaköri leírásuk alapján végzik. 2. A munkaköri leírásoknak a következıket kell tartalmazniuk: a) A munkakörrel kapcsolatos adatok - a dolgozó neve, - munkaköre, - beosztása, - heti munkaideje, - pedagógusok esetében heti kötelezı óraszáma, - a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése, - a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése, - a dolgozó bérezését meghatározó jogszabályok megnevezése. b) A fıbb felelısségek és feladatok felsorolása, ezen belül - a tanulókkal kapcsolatos felelısségek és feladatok, - az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelısségek és feladatok, - az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelısségek és feladatok, - a pénzügyi döntésekkel kapcsolatos felelısségek és feladatok, - a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelısségek és feladatok, - az ellenırzés, értékelés feladatai, - a dolgozó iskolán belüli és külsı kapcsolatai, - a dolgozó sajátos munkakörülményei. c) A munkaköri leírás hatályba léptetése - a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma, - az igazgató aláírása, - a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételérıl.

7 6 AZ ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJE 1. Az Iskola épülete szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel 6.40 órától délután óráig tart nyitva. Az Iskola igazgatójával történt elızetes egyeztetés alapján az épület ettıl eltérı idıpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. 2. Szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 6.40 óra és délután óra között az Iskola igazgatójának vagy helyettesének, illetve az Iskola egyik megbízott dolgozójának az iskolában kell tartózkodnia. 3. Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt az igazgató vagy helyettese sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelıtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni. 4. Az Iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 7.15 óra és óra között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza a nagyszünet kivételével 10 perc, illetve a délutáni órák esetén 5 perc. 5. A napközi és a tanulószoba munkarendje a délelıtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdıdik és óráig tart. Konkrét rendjét az éves munkaterv tartalmazza. Errıl a szülıket az Iskola igazgatója a tanév kezdetén írásban tájékoztatja. 6. Az Iskolában reggel 6.40 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben pedagógus ügyelet mőködik. Az ügyeletes nevelı köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a Házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megırzését és a balesetvédelmi szabályok betartását ellenırizni. 7. Az ügyeletes nevelık beosztását az éves munkaterv és az összesített órarend tartalmazza. 8. A tanuló a tanítási idı alatt csak a szülı személyes, vagy írásbeli kérésére az igazgató engedélyével hagyhatja el az Iskola épületét. Betegség és rendkívüli esetben, ez szülıi kérés hiányában is megtörténhet. 9. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat a tanítási órákat követıen, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig kell megszervezni. Ettıl eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet. (Ebben az esetben a foglalkozást tartó pedagógus a felelıs az iskola mőködésének rendjéért, valamint ı jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.) 10. Szorgalmi idıben a nevelıi és a tanulói hivatalos ügyek intézése az igazgatói irodában történik. 11. Az Iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az Iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése elıtt a szülık, a tanulók, a nevelık, illetve a Fenntartó Képviselıjének tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet havonta legalább egy-egy alkalommal kell megszervezni. 12. Az Iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen kell használni. Az Iskola helyiségeinek használói felelısek:

8 7 az Iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az Iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért, a tőz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az Iskola Szervezeti és mőködési szabályzatában, valamint a Házirendben megfogalmazott elıírások betartásáért. 13. A tanulók az Iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól csak az Iskola igazgatója adhat felmentést. 14. Az Iskola épületeiben az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézık tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az Iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). 15. Az Iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az Iskola épületébıl elvinni csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 16. Az Iskola helyiségeit elsısorban a hivatalos nyitvatartási idın túl és a tanítási szünetekben külsı igénylıknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az Iskola helyiségeit használó külsı igénybe vevık, az Iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti idıben és helyiségekben tartózkodhatnak. 17. A tanulók által elıállított termékek, (szellemi) alkotások vagyoni jogával kapcsolatosan az érintette(ke)t díjazás illeti meg. Ennek összegét esetenként, egyedi megállapodásban kell rögzíteni.

9 8 AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL Az iskolaközösség 1. Az iskolaközösséget az Iskola dolgozói, a szülık és a tanulók alkotják. 2. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. A Szülıi Munkaközösség Az Iskolában az intézmény mőködésében érdekelt szülık együttmőködésének elımozdítására, a nevelı-oktató munka segítésére, valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletére Szülıi Munkaközösség mőködik. A Szülıi Munkaközösség létszáma: 12 fı. A Szülıi munkaközösség tagjainak megválasztása: az egy osztályba tartozó tanulók szülıi maguk közül választják meg azokat a képviselıket, akiket delegálnak a szülıi szervezetbe. A Szülıi Munkaközösség saját szervezeti és mőködési szabályzata alapján mőködik. A Szülıi Munkaközösség a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége 1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. 2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetıségeit a magasabb jogszabályok (elsısorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a nemzeti köznevelésrıl szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek) valamint az intézmény vonatkozó szabályzata(i) rögzítik. A nevelık közösségei A nevelıtestület 1. A nevelıtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. 2. A nevelıtestület tagja az Iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltı alkalmazottja, valamint az oktató-nevelı munkát közvetlenül segítı felsıfokú végzettségő dolgozók. 3. A nevelıtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik.

10 9 4. A nevelıtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben. 5. A nevelıtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az Iskola mőködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. 6. Egy tanév során a nevelıtestület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet, tanévzáró értekezlet, félév végi és tanév végi osztályozó értekezlet, legalább 2 alkalommal nevelési vagy szakmai értekezlet, valamint a nevelıtestület egynegyedének illetve az igazgató kérésére minden fontos kérdésben, témakörben. 7. A nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van. A nevelıtestület döntéseit ha errıl magasabb jogszabály, illetve a Szervezeti és mőködési szabályzat másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. 8. A nevelıtestület személyi kérdésekben a nevelıtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. 9. A nevelıtestületi értekezletrıl jegyzıkönyvet vagy emlékeztetıt kell vezetni. 10. A nevelıtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (pl. az 1-4. évfolyamokon tanítók osztályozó értekezlete), többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. A nevelık szakmai munkaközösségei 1. Az Iskola pedagógusai az Iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az Iskolában folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenırzéséhez. 2. Az Iskolában az alábbi szakmai munkaközösségek mőködnek: alsó tagozatos szakmai munkaközösség felsı tagozatos szakmai munkaközösség 3. A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek. 4. A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül: az adott szakmai-pedagógiai terület, nevelı és oktató munkájának segítése, tervezése, szervezése, értékelése és ellenırzése,

11 10 az iskolai nevelı és oktató munka belsı fejlesztése, korszerősítése, egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenırzése, mérése, értékelése, pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása, a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése, a likviditási tervben (költségvetésben) rendelkezésre álló szakmai elıirányzatok véleményezése, felhasználása, a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével, szakmaimódszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök beszerzésével, a pályakezdı pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelı (mentor) kijelölésével, javaslattétel az Iskola igazgatójának a munkaközösség-vezetı személyére, a munkaközösség éves munkatervének összeállítása, a munkaközösség tevékenységérıl készülı elemzések, értékelések elkészítése, 5. A szakmai munkaközösségek az Iskola Pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belsı ellenırzésének éves tervezését is. 6. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezetı irányítja. A munkaközösség vezetıjét a munkaközösség tagjainak véleményezése után az igazgató bízza meg. Alkalmi feladatokra alakult nevelıi munkacsoportok 1. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelıtestület vagy az igazgató döntése alapján. 2. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgató hozza létre, errıl tájékoztatnia kell a nevelıtestületet. 3. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelıtestület választja, vagy az igazgató bízza meg. A tanulók közösségei Az osztályközösség 1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén - mint pedagógus vezetı az osztályfınök áll. Az osztályfınököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfınökök osztályfınöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. 2. Az osztályközösség saját tagjaiból tisztségviselıket választhat meg.

12 11 A Diákönkormányzat 1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidıs tevékenységének segítésére az Iskolában Diákönkormányzat mőködik évfolyamtól kezdıdıen az osztályközösségek saját tagjaik közül egy-egy képviselıt választanak az iskolai Diákönkormányzat vezetıségébe. 3. Az iskolai Diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetısége illetve annak választott tisztségviselıi érvényesítik. 4. Az iskolai Diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. 5. Az iskolai Diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját Szervezeti és mőködési szabályzata szerint alakítja. 6. Az iskolai Diákönkormányzat munkáját segítı felsıfokú végzettségő és pedagógus szakképzettségő személyt a nevelıtestület egyetértésével az igazgató bízza meg. 7. Az iskolai diákközgyőlést évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni. A diákközgyőlésen a diákönkormányzatot segítı nevelı, valamint a Diákönkormányzat gyermekvezetıje beszámol az elızı diákközgyőlés óta eltelt idıszak munkájáról, valamint az Iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészérıl, az iskolai munkatervrıl, a tanulói jogok helyzetérıl és érvényesülésérıl, a Házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyőlés összehívását a Diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. A diákközgyőlés összehívásáért az igazgató felelıs. A diákközgyőlés 1 vagy 2 tanévre a tanulók javaslatai alapján titkos szavazással 1 fı diákképviselıt választ. Az Iskola közösségeinek kapcsolattartása Az igazgató és a nevelıtestület kapcsolattartása 1. A kapcsolattartás fórumai: az igazgató és az igazgatóhelyettes közvetlen napi munkakapcsolata a nevelıtestület tagjaival, a kibıvített iskolavezetés ülései, a különbözı értekezletek, megbeszélések. Ezen fórumok idıpontját az Iskola éves munkaterve határozza meg. 2. Az igazgató az aktuális feladatokról közvetlenül illetve a nevelıtestületi helyiségben elhelyezett hirdetıtáblán írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelıket.

13 12 3. A nevelık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetıjük, illetve választott képviselıik útján közölhetik az igazgatóval. A szakmai munkaközösségek kapcsolattartása 1. Az Iskolában tevékenykedı szakmai munkaközösségek folyamatos együttmőködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösségek vezetıi felelısek. 2. A szakmai munkaközösségek vezetıi a munkaközösség éves munkatervének összeállítása elıtt közös megbeszélésen egyeztetik az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire: a munkaközösségen belül tervezett ellenırzések és értékelések, az Iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések, az Iskolán kívüli továbbképzések, a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi- és sportversenyek valamint kulturális rendezvények.. 3. A szakmai munkaközösségek vezetıi rendszeresen tájékoztatják egymást a munkaközösségek tevékenységérıl, aktuális feladatairól, a munkaközösségeken belüli ellenırzések, értékelések eredményeirıl. A Szülıi Munkaközösség és az iskola közösségeinek kapcsolattartása 1. A Szülıi Munkaközösség (továbbiakban: SZM) az iskola közösségeivel az SZM tagjain keresztül tartja a kapcsolatot. 2. Az SZM tagjai rendszeres idıközönként évente legalább 2 alkalommal üléseznek. Tevékenységükrıl, az érdekképviseletrıl tájékoztatják a többi szülıt, illetve az igazgatót. 3. Az SZM ülésein meghívottként az alábbi személyek vehetnek részt: az Iskola igazgatója és a a napirend szerint közvetlenül érintett nevelık. 4. Az Iskola mőködésérıl, az iskolai munkaterv feladatairól, végrehajtásáról az Iskola igazgatója rendszeresen évente legalább 1 alkalommal köteles tájékoztatni a Szülıi Munkaközösséget. A nevelık és a tanulók kapcsolattartása 1. A tanulókat az Iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról az igazgató o az iskolai Diákönkormányzat vezetıségi ülésén évente legalább 2 alkalommal,

14 13 o a diákközgyőlésen évente legalább 1 alkalommal, o A hirdetıtáblán keresztül folyamatosan, az osztályfınökök az osztályfınöki órákon, és az osztályfaliújságon keresztül folyamatosan tájékoztatják. 2. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlıdésérıl, egyéni haladásáról a tanítóknak illetve a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. 3. A tanulók a jogszabályokban, valamint az Iskola belsı szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselıik, tisztségviselık útján az Iskola igazgatójához, az osztályfınökükhöz, az Iskola nevelıihez, a Diákönkormányzathoz vagy az SZM-hez fordulhatnak. 4. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik, tisztségviselık útján közölhetik az Iskola igazgatójával, a nevelıkkel, a nevelıtestülettel vagy az SZM-mel. A nevelık és a szülık kapcsolattartása 1. A szülıket az Iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális feladatokról az igazgató o az iskolai szülıi értekezleten tanévenként 1 alkalommal, o a tanév elején írásbeli tájékoztatóban valamint o szükség szerint írásban az osztályfınökök: o az osztályszülıi értekezleten és o szükség szerint írásban tájékoztatják. 2. A szülık számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetıségek szolgálnak: a szülıi értekezletek, a nevelık fogadó órái, a nyílt tanítási napok, a tanuló fejlesztı értékelésére összehívott megbeszélések, írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben. 3. A szülıi értekezletek idıpontját az iskolai munkaterv tartalmazza. 4. A szülık a tanulók és a saját a jogszabályokban, valamint az Iskola belsı szabályzataiban

15 14 biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselıik, tisztségviselık útján az Iskola igazgatójához, az adott ügyben érintett tanuló osztályfınökéhez, az Iskola nevelıihez, a diákönkormányzathoz vagy az SZM-hez fordulhatnak. 5. A szülık kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselıik, tisztségviselıik útján közölhetik az Iskola igazgatójával, nevelıtestületével vagy az SZM-mel. 6. A szülık és más érdeklıdık az Iskola Pedagógiai programjáról, Szervezeti és mőködési szabályzatáról, illetve Házirendjérıl az Iskola igazgatójától, valamint igazgatóhelyettesétıl kérhetnek tájékoztatást. 7. Az Iskola Pedagógiai programjának, Szervezeti és mőködési szabályzatának valamint Házirendjének elıírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülınek, valamint az Iskola alkalmazottainak) joga van megismernie. 8. A Pedagógiai program, a Szervezeti és mőködési szabályzat, illetve a Házirend egy-egy példánya a következı személyeknél, illetve intézményeknél tekinthetı meg: az Iskola Fenntartójánál vagy ennek Képviselıjénél, az Iskola irattárában, az Iskola nevelıi szobájában, az Iskola igazgatójánál és igazgatóhelyettesénél. 9. A Házirend egy példányát az Iskolába történı beiratkozáskor a szülınek át kell adni.

16 15 AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI 1. Az iskolai diáksportkör munkáját az Iskola igazgatója által megbízott testnevelı tanár szervezi. 2. Az iskolai sportkört a testnevelı képviseli az Iskola igazgatójával, illetve az iskola vezetıségével folytatott megbeszéléseken. 3. Az iskolai sportkör munkáját segítı testnevelı véleményét minden esetben ki kell kérni az iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint az iskolai munkaterv összeállítása elıtt. 4. Az iskolai sportkör munkáját segítı testnevelı az osztályokban, illetve az diákönkormányzat iskolai vezetıségében minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók a következı tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igénylik. Megvizsgálja azt is, hogy a településen mőködı sportszervezet a szakmai program megvalósításába milyen feltételekkel vonható be. 5. Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell elfogadni. 6. Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az Iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek, valamint sport eszközeinek használatát.

17 16 AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK KÜLSİ KAPCSOLATAI 1. Az iskolai munka megfelelı szintő irányításának érdekében az Iskola igazgatójának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következı intézményekkel: - Az intézmény fenntartójával: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay utca és területi képviselıjével: Sopron Járási Tankerület 9400 Sopron, Ferenczy J. u A területileg illetékes kormányhivatallal: Gy-M-S. Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztálya 9023 Gyır, Szabolcska M. u. 1/A - Az intézmény mőködtetıjével: Zsira Község Önkormányzata 9476 Zsira, Rákóczi F. u A területileg illetékes jegyzıvel: Czipetics Györgyné 9463 Sopronhorpács, Fı u A megyei pedagógiai intézettel: Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 9021 Gyır, Árpád u A helyi óvodával: Napköziotthonos Óvoda 9476 Zsira, Rákóczi u Ausztriai kapcsolat: Volksschule 7361 Lutzmannsburg, Schulgasse A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Központ, Logopédiai Szakszolgálat 9400 Sopron, Mátyás király u Az eredményes oktató- és nevelımunka érdekében az Iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: - Az alábbi társadalmi szervezetekkel: Baráti Kör 9476 Zsira, Rákóczi u. 8. Tömegsport Egyesület Zsira Galagonya Alapítvány Zsira - Az alábbi termelı, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal: GSD Agrárprodukt Kft. Zsira, Locsmándi u Az alábbi egyházak helyi közösségével: Római Katolikus Egyházközség, 9476 Zsira, Fı u. 35. A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató illetve a igazgatóhelyettes a felelıs. 3. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az Iskola rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal, Dr. Regéczy Zsolt (9476 Zsira, Flórián u. 1.) a védınıvel, Némethné Kiss Lívia

18 17 (9476 Zsira, Flórián u. 1.) valamint a fogszakorvossal, Dr. Stamler Brigitta (9463 Sopronhorpács, Fı u. 14.) Ezen kapcsolattartásokért az igazgatóhelyettes a felelıs. 4. A tanulók veszélyeztetettségének megelızése, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az Iskola igazgatója rendszeres kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal (9461 Lövı, Fı u. 32.) gyermekjóléti szolgálattal.

19 18 AZ EGYÉB (TANÓRÁN KÍVÜLI) FOGLALKOZÁSOK Az intézményben a tanulók számára az alábbi az iskola által szervezett egyéb (tanórán kívüli) rendszeres foglalkozások mőködnek: napközi tanulószoba, szakkörök, énekkar, iskolai sportköri foglalkozások, felzárkóztató foglalkoztatások, egyéni foglalkozások, fejlesztı foglalkozások, tehetséggondozó foglalkoztatások, továbbtanulásra elıkészítı foglalkozások és egyéb, alkalmi foglalkozások. A napközi és a tanulószoba mőködésére vonatkozó általános szabályok 1. A napközibe és a tanulószobára történı felvétel a szülı írásbeli kérelme alapján történik. 2. Mőködésük konkrét rendjét az iskola éves munkaterve tartalmazza. 3. A foglalkozásokról való eltávozás csak a szülı személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet a foglalkozást vezetı nevelı engedélyével. Rendkívüli esetben szülıi kérés hiányában az eltávozásra az igazgató adhat engedélyt. A többi egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásra vonatkozó általános szabályok 1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történı jelentkezés tanév elején történik, és az adott tanévre szól. 2. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelezı, ez alól felmentést csak a szülı írásbeli kérelmére az Iskola igazgatója adhat. 3. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezetı nevét, mőködésének idıtartamát) minden tanév elején a tantárgyfelosztásban kell rögzíteni.

20 19 4. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülıi, valamint a nevelıi igényeket a lehetıségek szerint figyelembe kell venni. 5. A tanórán kívüli foglalkozások vezetıit az Iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást (pl. elsısegélynyújtás szakkört) vezethet az is, aki nem az Iskola pedagógusa. 6. Az Iskola a tehetséges tanulók fejlıdésének elısegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedıket szervez, illetve a mások által meghirdetett versenyekre nevezi be tanulóit. A résztvevı tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a tanítók és a szaktanárok a felelısek. 7. Az Iskola az ezt igénylı tanulók számára étkezési lehetıséget biztosít. Az étkezésre kétféle mód van: napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezés, illetve menza (ami az ebédet foglalja magában). A napközi és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulóknak kötelezı az iskolában történı ebédelés. A tízórai és az uzsonna elkészítése az iskola tálaló konyháján történik. Az ebédet a Fıvárosi Fogyatékosok Otthona központi konyhájáról szállítjuk. Az étkeztetések során nevelıi felügyelet mőködik. 8. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az Iskola a Községi könyvtárral megállapodást kötött az iskolai könyvtári tevékenység ellátására. A tanári szobában megtalálható nevelıi könyvgyőjtemény segíti még a tanulók és nevelık felkészülését. E könyvgyőjtemény tartalmazza a tartós tankönyveket, illetve az iskola egyéb információ hordozóit. 9. Az Iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az erre történı jelentkezés szabályait jogszabály írja elı. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház(ak) által kijelölt hitoktató végzi.

21 20 AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ BELSİ ELLENİRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1. Az iskolai belsı ellenırzés feladatai: biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az Iskola Pedagógiai programjában és egyéb belsı szabályzataiban elıírt) mőködését; segítse elı az intézményben folyó nevelı és oktató munka eredményességét, hatékonyságát; segítse elı az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony mőködését; az iskolavezetés számára megfelelı mennyiségő információt szolgáltasson a dolgozók munkavégzésérıl; feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi elıírásoktól, követelményektıl való eltérést, illetve megelızze azt, szolgáltasson megfelelı számú adatot és tényt az intézmény mőködésével kapcsolatos belsı és külsı értékelések elkészítéséhez. 2. A belsı ellenırzést végzı alkalmazott jogai és kötelességei: a) A belsı ellenırzést végzı dolgozó jogosult: az ellenırzéshez kapcsolódva az Iskola bármely helyiségébe belépni; az ellenırzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot készíteni; az ellenırzött dolgozó munkavégzését elızetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni; az ellenırzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni. b) A belsı ellenırzést végzı dolgozó köteles: az ellenırzéssel kapcsolatban, a jogszabályokban és az Iskola belsı szabályzataiban foglalt elıírásoknak megfelelıen eljárni; az ellenırzés során tudomására jutott hivatali titkot megırizni; az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenırzött dolgozókkal és a saját, illetve az ellenırzött dolgozók közvetlen felettesével; hiányosságok feltárása esetén az ellenırzést a közvetlen felettesétıl kapott utasítás szerint idıben megismételni. 3. Az ellenırzött alkalmazott jogai és kötelességei: a) Az ellenırzött dolgozó jogosult: az ellenırzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni; az ellenırzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket

22 21 tenni, és ezeket eljuttatni az ellenırzést végzı közvetlen feletteséhez. b) Az ellenırzött dolgozó köteles: az ellenırzést végzı dolgozó munkáját segíteni, az ellenırzéssel összefüggı kéréseit teljesíteni; a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni. 4. A belsı ellenırzést végzı dolgozó feladatai: Az ellenırzést végzı dolgozó a belsı ellenırzést köteles a jogszabályokban, az Iskola belsı szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenırzési tervben elıírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni. Az ellenırzések teljesítésérıl, az ellenırzés megállapításairól közvetlen felettesét tájékoztatnia kell. Az ellenırzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az ellenırzést végzı, illetve az ellenırzött, vagy annak felettese) kéri. Hiányosságok feltárása esetén az ellenırzést végzınek: o a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenırzött dolgozó figyelmét; o a hiányosságok megszüntetését újra ellenıriznie kell. 5. A belsı ellenırzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenırzési feladataik: Igazgató: o ellenırzési feladatai az iskola egészére kiterjednek; o ellenırzi (ellenırizheti) az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és technikai jellegő munkáját; o a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét; o összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenırzési tervet; o felügyeletet gyakorol a belsı ellenırzés egész rendszere és mőködése felett. Igazgatóhelyettes: o Folyamatosan ellenırzi a dolgozók (köztük a pedagógusok) nevelı-oktató és ügyviteli és technikai jellegő munkáját, ennek során különösen: a pedagógusok adminisztrációs munkáját; a pedagógusok nevelı-oktató munkájának módszereit és eredményességét; a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát. Ellenırzi a tőzvédelmi és munkavédelmi szabályok megtartását. Elkészíti az intézmény belsı ellenırzési szabályzatát. o folyamatosan ellenırzi az intézmény minden dolgozójával kapcsolatban a gazdálkodási, a mőszaki és a pénzügyi-számviteli szabályok betartását, ennek során különösen:

23 22 az intézmény pénzgazdálkodását, költségvetésének végrehajtását, fizetıképességét, a pénzkezelés, a pénztár szabályszerő mőködését; a tanulók és a dolgozók élelmezésével összefüggı tevékenységet; az intézmény mőködéséhez szükséges fejlesztéseket, felújításokat, karbantartásokat és beszerzéseket, a vagyonvédelemmel kapcsolatos elıírások betartását, a leltározás és selejtezés szabályszerő végrehajtását, o folyamatosan ellenırzi a dolgozók szabályszerő munkavégzését, munkafegyelmét. Munkaközösség-vezetık: folyamatosan ellenırzik a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelı-oktató munkáját, ennek során különösen: o a pedagógusok ügyviteli, osztályfınöki munkáját; o a nevelı és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredményméréseket). 6. Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belsı ellenırzési feladat elvégzésére kijelölni. 7. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenırzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenırzést végzı, illetve az ellenırzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képezı belsı ellenırzési terv határozza meg. A belsı ellenırzési terv elkészítéséért az igazgató a felelıs. 8. A belsı ellenıri tevékenységet az intézményben az igazgatóhelyettes látja el. Indokolt esetben a belsı ellenıri tevékenységet az intézményben megbízási jogviszony keretében az intézménytıl független magánszemély vagy egyéni vállalkozó vagy vállalkozás is elláthatja.

24 23 A PEDAGÓGIAI (NEVELİ ÉS OKTATÓ) MUNKA BELSİ ELLENİRZÉSÉNEK RENDJE 1. A pedagógiai (nevelı és oktató) munka belsı ellenırzésének feladatai: biztosítsa az Iskola pedagógiai munkájának jogszerő (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv valamint az Iskola Pedagógiai programja szerint elıírt) mőködését, segítse elı az intézményben folyó nevelı és oktató munka eredményességét, hatékonyságát, az igazgató számára megfelelı mennyiségő információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzésérıl, szolgáltasson megfelelı számú adatot és tényt az intézmény nevelı és oktató munkájával kapcsolatos belsı és külsı értékelések elkészítéséhez. 2. A nevelı és oktató munka belsı ellenırzésére jogosult dolgozók: igazgató, az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezetık, 3. Az igazgató az általa szükségesnek tartott esetben jogosult az Iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenırzési feladat elvégzésére kijelölni. 4. Kiemelt ellenırzési szempontok a nevelı-oktató munka belsı ellenırzése során: a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelı-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tantermek rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása, a nevelı és oktató munka színvonala a tanítási órákon: o az órára történı elızetes felkészülés, tervezés, o a tanítási óra felépítése és szervezése, o a tanítási órán alkalmazott módszerek, o a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán, o az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése, (A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján az Iskola igazgatója határozza meg.) a tanórán kívüli nevelımunka, az osztályfınöki munka eredményei, a közösségformálás.

25 24 AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR Az Iskola a nevelı-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzését a Községi könyvtárral kötött megállapodás alapján biztosítja. E könyvtár ad teret és helyszínt a könyvtárismereti tanóráknak is. Az Iskola ezen kívül rendelkezik még egy a (tanári szobában elhelyezett) könyvgyőjteménnyel. Az itt található dokumentumokat a nevelık és tanulók is helyben használatra vehetik igénybe. Kivételt képeznek a tartós tankönyvek, melyeket egy tanévre, illetve a kötelezı olvasmányok, melyeket hosszabb idıre lehet kölcsönözni.

26 25 A TANULÓK RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA 1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az Iskola Fenntartója vagy ennek Képviselıje megállapodást köt az iskolaorvossal (Dr. Regéczy Zsolttal, 9476 Zsira, Flórián u. 1.). 2. A megállapodásnak biztosítania kell: az iskolai védını havi 1 alkalommal történı ismeretterjesztı elıadás megtartását az iskolában (tanévenként meghatározott napokon és idıpontban), a tanulók egészségügyi állapotának ellenırzését, szőrését az alábbi területeken: o fogászat: évente 1 alkalommal, o szemészet: évente 1 alkalommal, o általános szőrıvizsgálat: évente 1 alkalommal. a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal, a továbbtanulás, pályaválasztás elıtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát, a tanulók higiéniai, tisztasági szőrıvizsgálatát évente 2 alkalommal, 3. A szőrıvizsgálatok idejére a tanulócsoportok mellé az Iskola nevelıi felügyeletet biztosít.

27 26 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI A TANULÓI BALESETEK MEGELİZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN (INTÉZMÉNYI VÉDİ, ÓVÓ ELİÍRÁSOK) Az Iskola minden dolgozójának alapvetı feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük és testi épségük megırzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy baleset veszélye fennáll, vagy azt, hogy a tanuló balesetet szenvedett a szükséges intézkedéseket megtegye. Az Iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelızésével kapcsolatosan 1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tőzvédelmi utasításnak és a tőzriadó tervnek a rendelkezéseit. 2. Az Iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 3. A nevelık a tanórai és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelızési szabályokat a tanulókkal betartatni. 4. Az osztályfınököknek az osztályfınöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elıírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat. 5. Az osztályfınököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelızését szolgáló szabályokkal a következı esetekben: A tanév megkezdésekor az elsı osztályfınöki órán. Ennek során ismertetni kell: o az Iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, o a Házirend balesetvédelmi elıírásait, o rendkívüli esemény (baleset, tőzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendıket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét, o a tanulók kötelességeit a balesetek megelızésével kapcsolatban. Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) elıtt. A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. 6. A nevelıknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegő feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program elıtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelezı viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendı magatartásra.

28 27 7. A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés idıpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni, illetve ezen foglalkozásokat a tanulók aláírásával 1. évfolyamosok esetén a szülı aláírásával is igazolni kell. A nevelınek visszakérdezéssel meg kell gyızıdnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. 8. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó nevelık baleset-megelızési feladatait részletesen a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. 9. Az igazgatóhelyettes az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenırzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenırzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti idıpontját, a szemlék rendjét és az ellenırzésbe bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. Az Iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén 1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelınek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következı intézkedéseket: a sérült tanulót elsısegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tıle telhetı módon meg kell szüntetnie, a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévı többi iskolai dolgozó is köteles részt venni. 2. A balesetet szenvedett tanulót elsısegélynyújtásban részesítı dolgozó a sérülttel csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 3. Az Iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az Iskola igazgatóhelyettesének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhetı a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelızése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A tízévesnél idısebb tanulók által pedagógus felügyelete és irányítása mellett használható eszközök, gépek villamos fúrógép, barkácsgép a következı tartozékokkal: korong- és vibrációs csiszoló, dekopírfőrész, polírkorong, törpefeszültséggel mőködı forrasztópáka, 220 V feszültséggel mőködı, kettıs szigeteléső úgynevezett pillanat -forrasztópáka,

29 28 villamos háztartási gép, kerti gép, szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti a tanuló). A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok elıírásai alapján 1. A nevelési-oktatási intézmény vezetıje felel a nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelızéséért. 2. A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erıfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi elıírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülı és szükség esetén más szakemberek bevonásával. 3. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülı hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szőrıvizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védı ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az Iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztetı állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt. 4. A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani. 5. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. 6. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelıs miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévı elektronikus jegyzıkönyvvezetı rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetıség, jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyvek egy-egy példányát az elektronikus úton kitöltött jegyzıkönyvek kivételével a kivizsgálás befejezésekor, de legkésıbb a tárgyhót követı hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzıkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzıkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülınek. A jegyzıkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell ırizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzıkönyvben meg kell indokolni. 7. Amennyiben a baleset súlyosnak minısül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével telefonon, en, telefaxon vagy személyesen azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának. 8. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezı személyt kell bevonni.

30 29 9. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétıl számított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), valamely érzékszerv (érzékelı képesség) elvesztését vagy jelentıs mértékő károsodását, a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását, a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), a beszélıképesség elvesztését vagy feltőnı eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi károsodását okozza. 10. Az Iskolában lehetıvé kell tenni a szülıi szervezet és a Diákönkormányzat képviselıje részvételét a tanulóbaleset kivizsgálásában. 11. Minden tanulóbalesetet követıen meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelızésére.

31 30 RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDİK 1. Az Iskola mőködésében rendkívüli eseménynek kell minısíteni minden olyan elıre nem látható eseményt, amely a nevelı és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az Iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minısül különösen: a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), a tőz, a robbantással történı fenyegetés. 2. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az Iskola épületeit vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegetı rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az Iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelıs vezetıvel. 3. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelıs vezetık: az Iskola igazgatója, az igazgatóhelyettes és a tőzvédelmi felelıs. 4. A rendkívüli eseményrıl azonnal értesíteni kell az intézmény Fenntartójának képviselıjét, a Sopron Járási Tankerületet. tőz esetén a tőzoltóságot, robbantással történı fenyegetés esetén a rendırséget, személyi sérülés esetén a mentıket. 5. A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelıs vezetı utasítására az épületben tartózkodó személyeket a tőzriadó hangjelzésével értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tőzriadó terv mellékletében található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. 6. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületbıl való kivezetéséért és a kijelölt területen történı gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelıs. 7. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következıkre: Az adott épületbıl minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelınek

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2013. év 03. hó 26. napján. 2 A Galgahévízi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola SZERVEZETI

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Czövek Olivér Református Óvoda 2220 Vecsés, Árpád u. 6. / Fax: 29/357-697 E-mail: refovoda14@gmail.com OM azonosító: 200230 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK A CZÖVEK OLIVÉR REFORMÁTUS

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ujhelyi Imre Általános Iskola Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember 30. Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör,

TARTALOMJEGYZÉK. V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere. Fejezet Képviseleti jogosultság, aláírási jog, utalványozási jogkör, TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések II. III IV. Fejezet Tagsági jogviszony Fejezet A Club szervezeti felépítése Fejezet Felelısségi Rendszer V. Fejezet Club operatív irányításának eszközrendszere

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Fertőrákosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 1 BEVEZETŐ Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e szervezeti és működési

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. 2 észítette: IIKészítette: Győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Dátum: Érvényesség: határozatlan

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben