Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE"

Átírás

1 Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ mőködésére Újszász, június [FileName: D:\Nevelési_központ\MIP\IMP_2010_június\IMIP_2010_június_végleges.doc [CreateDate: :36:00 PrintDate: :09:00]

2 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A Intézményi Minıségirányítási Program (IMIP) TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 I.1. A minıségirányítási program jogszabályi háttere...3 I.2. Az intézményünk bemutatása...4 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink...5 II. Minıségpolitika...7 II.1. Minıségpolitikai nyilatkozat...7 II.2. Minıségcélok, sikerkritériumok...8 III. A vezetıség felelısségi köre...10 III.1. Minıségügyi vezetı...10 III.2. Minıségfejlesztési csoport...11 III.3. A minıségfejlesztési rendszer folyamatos felülvizsgálata...11 IV. Kulcsfolyamatok...12 IV.1. Az intézményi munka tervezése...12 IV.1.1 Stratégiai tervezés...12 IV.1.2 Operatív tervezés...13 IV.2. Az intézményi munka irányítása, vezetése, ellenırzése...15 IV.2.1 Napi munka szervezése...15 IV.2.2 Belsı információáramlás biztosítása...15 IV.2.3 A pedagógusok, bölcsıdei gondozók szakmai együttmőködése...18 IV.2.4 Kommunikáció partnereinkkel...20 IV.2.5 Vezetıi ellenırzés...22 IV.2.6 Dokumentumok kezelése...22 IV.3. Gondozás nevelés oktatás...22 IV.3.1 PR tevékenység...22 IV.3.2 Beiratkozás...23 IV.3.3 Beszoktatás...24 IV.3.4 Gondozó nevelı oktató fejlesztı munka...24 IV.3.5 Egyéni, kiscsoportos fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás...25 IV.3.6 Tanórán, gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozáson kívüli pedagógusmunka...25 IV.3.7 Intézményi hagyományok, rendezvények szervezése...26 IV.3.8 Gyermekek, tanulók értékelése...26 IV.3.9 Diákönkormányzat mőködése...26 IV.3.10 Tankönyvek, fejlesztı eszközök tervezése-beszerzése...26 IV.4. Gazdálkodás az erıforrásokkal...27 IV.4.1 Új munkatársak felvétele, munkakörébe való bevezetése...27 IV.4.2 Munkatársak értékelése...27 IV.4.3 Munkatársak képzése...29 IV.4.4 Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés...29 IV.4.5 Infrastruktúra mőködtetése (biztonságos iskola megteremtése)...29 IV.5. Szervezeti kultúra fejlesztése...30 IV.6. Folyamatos fejlesztés biztosítása...30 IV.6.1 Tanulói, szülıi, dolgozói jelzések győjtése...31 IV.6.2 Indikátorrendszer...31 IV.6.3 Partneri igény és elégedettség vizsgálat...31 IV.6.4 Intézményi önértékelés...32 V. A minıségirányítási program végrehajtásának értékelése, felülvizsgálata,...33 VI. Legitimációs záradék oldal

3 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A I. Bevezetés I.1. A minıségirányítási program jogszabályi háttere Minıségirányítási programunk a többször módosított Közoktatási törvény 40. (11), (12) bekezdése alapján készült. A hivatkozott törvényi szabályozás elıírja: (11) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (12) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá az alkalmazottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét azzal, hogy a teljesítményértékelés kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé alkalmas, illetve alkalmatlan eredménnyel zárulhat. A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését, valamint a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. A minıségirányítási program elkészítésének alapjául egyrészt intézményünk nevelési, pedagógiai, szakmai programja szolgált, mint az intézményi munka legfontosabb stratégiai és szakmai dokumentuma. Másrészt a fenntartó önkormányzat által elkészített Önkormányzati Minıségirányítási Program, mely tartalmazza az intézményünkkel kapcsolatos fenntartói elvárásokat, a fenntartó által megfogalmazott intézményi feladatokat, valamint intézményünk szakmai, pénzügyi, törvényességi ellenırzésének rendjét. 3. oldal

4 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A I.2. Az intézményünk bemutatása Intézményünk Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Nevelési Központ néven hatállyal, közös igazgatású, többcélú intézményként jött létre. Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete augusztus 15-i hatállyal megváltoztatta az intézmény szervezeti felépítését, Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal bıvítette. Az átalakítás miatt intézményünk neve is megváltozott, augusztus 15-tıl Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ néven szerepelünk. A Nevelési Központ Újszász városában a 0-16 éves korosztály nevelését-oktatását egységes pedagógiai elvek alapján végzi, illetve a szakszolgálat tevékenysége kiterjed a város teljes lakosságára. Az Újszászi Nevelési Központot négy intézményegység alkotja: Városi Bölcsıde a családban nevelkedı gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását- nevelését végzi. Felvállalja az enyhén fokban sérült gyermekek gondozását. Városi Óvoda kilenc óvodai csoporttal mőködik két épületben. Biztosítja a gyermekek harmonikus személyiségfejlıdését, figyelembe véve életkori és egyéni sajátosságukat, eltérı fejlıdési ütemüket. Vörösmarty Mihály Általános Iskola az 1-8 osztályos korú tanulók általánosan képzı intézménye. Biztosítja az általános iskolai nevelést és oktatást. Felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Ellátja az eltérı tanterv szerint haladó tanulók nevelését, oktatását. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást nyújt a város lakosságának Nevelésünkben prioritást kap a gyermekszeretet, a megbecsülés, a másság elfogadása, a diagnózisra épülı egyéni fejlesztés. Elıtérbe helyezzük a gyermekek, tanulók egyéni képességeinek, értékeinek kibontakoztatását, személyiségfejlıdésük, fejlesztésük során. Programjainkban megfogalmazott nevelési céljaink, a gyermekek, tanulók harmonikus fejlesztése minden esetben összhangban történik az intézményegységeken belül, illetve az intézményegységek között. Kiemelt feladatként kezeljük: a gyermekek egészséges életmódra nevelését; ezen belül az óvodában a 4H alapelveinek maradéktalan megvalósítását; a környezet szeretetére, ápolására, védelmére nevelést; az egészséges táplálkozási kultúra kialakítását; s mindenek elıtt a gyermekek életét kitöltı változatos, spontán és szervezett mozgáslehetıség biztosítását, a kompetencia alapú nevelést, oktatást, a tehetséggondozást, a hátrány-kompenzációt, az integrációs nevelést- oktatást, a hatékony felzárkóztatást, mellyel az esélyegyenlıséget, a sikeres pályaválasztást erısítjük. 4. oldal

5 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A Alapfeladaton túli szolgáltatásainkkal is e célt szolgáljuk. Ezek: Bölcsıdében: Óvodában: Játszóház, gyermekfelügyelet Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása Komplex személyiségfejlesztés adaptált mozgásprogrammal Fogom a kezed, iskolára elıkészítı óvodai program Kedvesház alternatív program, kooperatív ismeretnyújtás, hídépítés az óvoda és a család között, eltérı szubkultúrák értékeinek közvetítése Séták, túrák, kirándulások Nyitott napok, közös rendezvények a szülıkkel 4H tevékenységek Gyermektánc Hitoktatás feltételeinek megteremtése Erdei óvoda és tábor Általános iskolában: Kompetencia alapú oktatás a matematika, a szövegértés-szövegalkotás, az idegen nyelv, az IKT és a szociális és életvitel kompetenciaterületeken Iskolaotthonos oktatás Hátrányos helyzető tanulók integrációs és képesség kibontakoztató nevelése-oktatása Osztott csoportokban idegen nyelv oktatása Úszásoktatás Gazdag és változatos szabadidıs programok Mővészeti alapoktatás Hitoktatás feltételeinek megteremtése Pedagógiai szakszolgálatban: Iskolapszichológusi szolgáltatás. Szakalkalmazotti közösségünket a stabilitás és egyenletes szakmai fejlıdés jellemzi. Munkatársaink igénylik a különbözı szintő továbbképzéseken való részvételt, önképzést. Munkaközösségeink célja a folyamatos megújulás biztosítása. Nevelési Központunkban évente saját lehetıségeink, valamint a társadalmi igények figyelembe vételével az egyéni intézményi profil kialakítása céljából igényfelmérést végzünk a szülık, tanulók, kollégák körében. I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink Fenntartói elvárások: az egymásra épülı intézménytípusok közötti szakmai együttmőködés jelenlegi formáinak bıvítése az intézményegységek közötti szakmai koordináció fejlesztése 5. oldal

6 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A a tehetség felismerésének, és folyamatos fejlesztésének biztosítása a beilleszkedési, magatartási, tanulási és szocializációs zavarokkal küzdı gyermekek/tanulók fejlesztése az integrált nevelés tartalmi, formai, módszerbeli kimunkálása, fejlesztése a helyi adottságok alapján az alapkészségek fejlesztésén túl az idegen nyelv oktatása, az informatikai képzés, továbbá a hagyományırzésen alapuló mővészeti oktatás, a környezettudatos nevelés, a tanulók egészséges életmódra nevelése testnevelés és sport eszközeivel - kapjon prioritást a középiskolába történı beiskolázás eredményességének követéses vizsgálata /szándék- felvétel- eredmények / vezetıkkel szemben: támogató szponzorok megnyerése, pályázatok készítése a forrás kiegészítéséhez, az intézmény imázsának erısítése intézményegységekkel szemben: az intézményrendszer hatékony és hatásos mőködése érdekében az intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetése és fejlesztése. 6. oldal

7 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A II. Minıségpolitika II.1. Minıségpolitikai nyilatkozat Az Újszászi Nevelési Központ minıségpolitikájának középpontjában az egyénre szabott tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredı hátrányok csökkentése áll. Ennek érdekében olyan többcélú intézményként szeretnénk mőködni, amely a törvényi kötelezettségbıl adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el; a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a szülıi házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása, az együttmőködés, a világ iránt való érdeklıdés a meghatározó szellemi és emberi érték; minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlı tehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez; vállalja az alapvetı értékek, erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; vállalja a matematikai, a szövegértés-szövegalkotás, az IKT, az idegen nyelv, a szociális és életviteli kompetenciák kiemelt fejlesztését; elkötelezett a gyermekek és tanulók diagnózisra épülı egyéni fejlesztése mellett, ennek érdekében intézményi szintő méréséi, értékelési, fejlesztési rendszert mőködtet; nevelı- oktató alkotómőhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa számára; elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülı minıségfejlesztési rendszer mőködtetése mellett. Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása mellett. Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minıség iránt elkötelezett vezetés támogatása mellett. 7. oldal

8 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A II.2. Minıségcélok, sikerkritériumok Célunk a viselkedéskultúra, az emberi együttélés szabályainak megalapozása, az érzelmi intelligencia, kommunikációs képesség fejlesztése. Célunkat akkor értük el, ha: a gyermekek tolerálni tudják a másságot, folyamatos a kapcsolattartás és párbeszéd a szülı és nevelı között, a különbözı gyermektípusoknál sikeresen érvénysülnek a megfelelı pedagógiai elvek, javul az iskolai fegyelemmel kapcsolatos partneri elégedettség, eredményeik igazolják, hogy biztos alapot kaptak tudásból és emberi értékbıl. Célunk az olyan színvonalú és hatékonyságú személyiségfejlesztés, melynek eredményeképpen a gyermekek/tanulók többsége alkalmassá válik arra, hogy fejlettségének megfelelı iskolatípusba kerüljön, és képességének megfelelıen teljesítse tanulmányi kötelezettségét. Célunkat akkor értük el, ha: felismerjük minden gyermekben, tanulóban a benne rejlı tehetséget, az óvoda, általános iskola programjában jelen van a tervezett és dokumentált integrációs fejlesztı munka, megteremtjük a tehetséggondozáshoz szükséges valamennyi feltételt, bevezetjük a kompetencia alapú oktatást az alábbi kompetenciaterületeken o kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása, o szövegértési-szövegalkotási, o matematikai-logikai, o szociális, életviteli és környezeti, o idegen nyelvi, valamint o info-kommunikációs technológia (IKT), a negyedikes, hatodikos, és nyolcadikos kompetenciamérések során az iskolai átlag minden kompetenciaterületen magasabb, mind a községek átlaga, a középiskolák visszajelzései azt igazolják, hogy átlagosan nem romlik volt tanítványaink tanulmányi eredménye. Célunk a környezetvédelem a környezeti kultúra hangsúlyos kezelése. Célunkat akkor értük el, ha: a gyermekek/tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve minél szélesebb körő tapasztalatszerzési lehetıséget biztosítunk, nevelésünk egészét átszövi a természetszeretet és annak védelmére nevelés, igénnyé válik a természet megóvása, épületeink környezete ápolt, gondozott, parkosított. 8. oldal

9 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A Célunk a gyermekek ismeretén, képességeik mérésén alapuló, differenciált, egyéni fejlesztés megvalósítása, integrált nevelés. Célunkat akkor értük el, ha: intézményi szintő, dokumentált mérési-fejlesztési rendszert mőködtetünk, csökken a tanulási kudarcok száma, csökken az óvodában az iskolaérettségi vizsgálatra küldött gyermekek száma, a felsı tagozatban csökken a nevelési tanácsadói, vagy a szakértıi bizottsági vizsgálatok száma, biztosított a fiatalok tanulása, elhelyezkedése, tagintézmények nevelı- oktató alkotómőhellyé válnak. Célunk, hogy fejlıdjön pedagógusaink módszertani kultúrája. Célunkat akkor értük el, ha: minden dolgozó szakmai kihívásnak érzi a saját munkáját, növekszik az innovativitás, kreativitás a szakalkalmazottak körében, mindenkiben igényként él a folyamatos önképzés. Célunk, hogy a minıség iránt elkötelezett vezetés biztosítsa a folyamatos fejlesztéshez szükséges feltételeket, erıforrásokat. Célunkat akkor értük el, ha: zavartalan, hatékony a mőködés, növekedést mutat az alkalmazotti kör elégedettsége, a humán erıforrás még jobban kiaknázott. Célunk, hogy növekedjen városunkban a Nevelési Központ jó hírneve. Célunkat akkor értük el, ha: növekszenek a partneri elégedettségi mutatók, hozzá tudunk járulni a városban meglévı szocio- kulturális különbségek csökkentéséhez, kiépül a folyamatos kommunikáció a város intézményeivel. Célunk, az Önkormányzati elvárásoknak, minıségcéloknak való megfelelés. Célunkat akkor értük el, ha: pozitív visszajelzést, értékelést kapunk az Önkormányzat részérıl, nyitott intézményünk a város felé, bizonyos szinten és mértékben hozzájárulunk a szegregáció megszüntetéséhez. Célunk, hogy a partnerekkel való kommunikáció folyamatosan fejlıdjön. Célunkat akkor értük el, ha: növekednek a partneri kommunikáció mutatói. 9. oldal

10 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A III. A vezetıség felelısségi köre Az intézmény vezetısége elkötelezett a minıségirányítási rendszer létrehozásában, annak mőködtetésében és folyamatos fejlesztésében. Ennek érdekében meghatározza a minıségpolitikát, gondoskodik az erıforrásokról, és vezetıi átvizsgálásokat végez. III.1. Minıségügyi vezetı A minıségügyi vezetı feladat- és hatáskörét az UNK Szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza. A minıségügyi vezetıt az igazgató bízza meg, munkáját csatolt munkakörben végzi. Megbízáshoz a vezetıi tanács egyetértése szükséges. A megbízás idıtartamáról a vezetıi tanács, az órakedvezmény és a pótlék mértékérıl a vezetıi tanács javaslatára az igazgató dönt. Minıségirányítással kapcsolatos munkáját az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi. Feladata Az intézményi minıségpolitika érvényesülésének, valamint a minıségirányítási programban kitőzött minıségcélok megvalósulásának elısegítése. Az intézmény, illetve az intézményegységek mőködéses során a PDCA (Tervezés-Végrehajtás-Ellenırzés-Beavatkozás, fejlesztés) szemlélet érvényesülésének elısegítése. A fentiek biztosítása érdekében részvétel az intézményegységek munkaértekezletein. Az intézmény minıségfejlesztési csoportjának vezetése, ezen belül különösen o elkészíti az éves munkatervét, o figyelemmel kíséri az elızı tanévrıl áthúzódó intézkedési tervek végrehajtását, o tervezi az adott tanévben esedékes partneri igény és elégedettség méréseket és az azt követı elemzést, célmeghatározást, intézkedési tervek készítését, o tervezi az adott évben esedékes irányított önértékelést, és az azt követı elemzést, célmeghatározást, intézkedési tervek készítését, o figyelemmel kíséri, és elısegíti az intézményi szintő mérési-értékelésifejlesztési rendszer mőködését, o kezeli az indikátorrendszert, o elıkészíti a vezetıségi átvizsgálásokat. Munkája során folyamatosan kapcsolatot tart és együttmőködik az intézményegység-vezetıkkel. Hatásköre Véleményével segíti a jövıkép, a minıségpolitika, a minıségcél hierarchia és az intézményi stratégia minıségügyi vonatkozásainak kialakítását. 10. oldal

11 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A A minıségügy szempontjából véleményezi az éves munkaterv tartalmi elemeit, valamint az aktuális intézményi feladatokat. Véleményt nyilvánít a minıségfejlesztési célokkal, a minıségfejlesztési tevékenységekkel, valamint a minıségfejlesztési csoport tevékenységének értékelésével kapcsolatban. Véleményezi a minıségügyi projekt elképzeléseket. Tervezési, szervezési, végrehajtási és ellenırzési feladataiban egyeztet az igazgatóval, illetve szükség szerint a vezetıség és az alkalmazotti közösség érintett tagjaival. Dönt a minıségfejlesztési csoport napi operatív és szakmai jellegő kérdéseiben, a minıségkezelés saját hatáskörben megvalósítható megoldásában. Az elıírásoknak megfelelıen- minden kompetenciái közé tartozó kérdésben, szükség és igény szerint tájékoztatja az igazgatót. III.2. Minıségfejlesztési csoport A csoportot intézményegységenként 1-1 fı, illetve 1 fı mérési-értékelési szakértı alkotja. A csoport tagját a minıségirányítási vezetı véleményének figyelembe vételével az intézményegység- vezetı bízza meg egy tanévre. A csoport feladata az intézmény minıségirányítási vezetıjének irányítása mellett, az intézmény minıségirányítási programja alapján az intézményben folyó minıségfejlesztési munka tervezése, szervezése, valamint az éves minıségfejlesztési munkaterv végrehajtása. A minıségfejlesztési munkához kapcsolódóan az intézményegységeken belül egy-egy feladatra, meghatározott- maximálisan egy tanévre szóló idıszakra, a minıségfejlesztési csoport javaslatára minıségfejlesztési, vagy projekt teamek szervezhetık. A teamek szervezése, a team tagok megbízása az intézményegység vezetı feladata. A teamek munkájának értékelésében a minıségirányítási vezetı is részt vesz. III.3. A minıségfejlesztési rendszer folyamatos felülvizsgálata A vezetıi tanács évente két alkalommal /február, június/ vezetıségi átvizsgálást tart. A vezetıségi átvizsgálás szervezése a minıségügyi vezetı feladata, az átvizsgáláson a minıségfejlesztési csoport valamennyi tagja jelen van. Minden vezetıségi átvizsgálásnak ki kell terjednie: Az Intézményi Minıségirányítási Program megvalósításának tapasztalatai. Minıségfejlesztési csoport munkája. A folyamatban lévı intézkedési, szervezetfejlesztési tervek végrehajtásának helyzete. A legutóbbi vezetıségi átvizsgálás óta lezárt projektek, intézkedések értékelése, szükséges korrekciója. Az elızı vezetıségi átvizsgálás során elindított intézkedések. Partneri jelzések. Mérési, értékelési, fejlesztési rendszer mőködésének tapasztalatai. Indikátorrendszer mutatóinak értékei. 11. oldal

12 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A A februári vezetıségi átvizsgálás célja, a minıségfejlesztési munka évközi tapasztalatainak áttekintése, a szükséges beavatkozások tervezése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása. A júniusi vezetıségi átvizsgálás célja a tanév végi értékelés elıkészítése, melynek során a nevelıtestület a szülıi szervezet véleményének kikérésével értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit (figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét). Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A vezetıségi átvizsgálásról jegyzıkönyv készül. A döntések végrehajtásáért az igazgató felelıs, a munka szervezése és ellenırzése a minıségügyi vezetı feladata. IV. Kulcsfolyamatok Intézményünk minıségpolitikája az alábbi kulcsfontosságú tevékenységekre épül. IV.1.Az intézményi munka tervezése IV.1.1 Stratégiai tervezés Célja: Az intézmény közép- és hosszú távú mőködésének tervezése. Az intézmény stratégiáját meghatározó dokumentumok az érvényes vezetıi program és pedagógiai program. A vezetıi programot a fenntartó önkormányzat által kiírt vezetıi pályázati eljárás során a vezetı készíti el és a fenntartó a vezetıi megbízással hagyja jóvá. Az intézmény pedagógiai programja tartalmazza az intézményegységek szakmai, nevelési és pedagógiai programját, illetve az iskola helyi tantervét. A nevelési, illetve pedagógiai programot a szakalkalmazotti közösség fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az igazgatótanács javaslatokat fogalmaz meg, illetve egyetértési jogot gyakorol az intézmény stratégiájának meghatározásában, a pedagógiai program elfogadásában. Az intézmény pedagógiai programját felül kell vizsgálni, ha o jogszabály írja elı, o a fenntartó döntésébıl ez következik, o a fenntartó az alapító okiratban a pedagógiai programot érintı változtatást hajt végre, o az Igazgatótanács javasolja, o az intézmény vezetıje megváltozik. A pedagógiai program felülvizsgálatát egy kibıvített vezetıi team koordinálja, melynek munkáját az igazgató irányítja. A team megszervezése és mőködtetése az igazgató feladata. A folyamathoz kapcsolódó dokumentumok: - Az intézmény pedagógiai programja 12. oldal

13 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A - Vezetıi pályázat IV.1.2 Operatív tervezés Célja: A stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok és feladatok lebontása rövidtávra, éves, illetve napi szintre. Az operatív tervezés eszközei: Minıségirányítási program Éves munkaterv Bölcsıdében o napirend o gondozói munkarend Óvodában o pedagógiai-, illetve ütemterv o munkarend o hetirend, napirend Iskolában o tantárgyfelosztás o tanmenetek o munkaközösségi munkatervek IV Minıségirányítási program Az intézmény minıségirányítási programja a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen (lásd Bevezetés) tartalmazza az intézményi mőködés azon szabályait, melyekkel garantálhatók az intézményi mőködés és a kitőzött célok folyamatos közelítése egymáshoz. IV Éves munkaterv Az éves munkaterv bevezetı részében tartalmazza az intézmény minıségpolitikáját vezetési struktúráját személyi feltételeit infrastrukturális és tárgyi feltételeit kiemelkedı az adott tanévben aktuális feladatait belsı ellenırzési tervét Az intézmény éves munkaterve tartalmazza az intézményegységek munkatervét is az alábbi szerkezetben o az elızı tanévrıl, tanévekrıl (nevelési, gondozási évrıl) áthúzódó feladatok o a partneri elégedettségvizsgálat és a tanév végi értékelés tervezése o az intézményi szintő feladatok intézményegységre vonatkozó elemei o a pedagógiai program és a minıségirányítási program célkitőzéseibıl az adott tanévre vonatkozó feladatok o a nevelési év rendjébıl adódó feladatok 13. oldal

14 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A o az intézményi hagyományokból adódó feladatok o a feladatok részletes ütemterve o belsı ellenırzési terv Az éves munkaterv elkészítésének részletes szabályait a Munkatervkészítés és beszámolás folyamata címő dokumentum tartalmazza. Az éves munkatervet nyilvánosságra kell hozni az intézmény honlapján. A folyamatban érintett dokumentumok: - Éves munkaterv - Munkatervkészítés és beszámolás folyamat IV Bölcsıde dokumentumai A bölcsıde operatív terveit tartalmazó dokumentumok (napirend, gondozói munkarend) elkészítése és naprakészen tartása az intézményegység-vezetı felelıssége. A dokumentumok az éves munkaterv elfogadása után az intézményegység-vezetı felülvizsgálja és a szakdolgozókkal egyezteti. Egyeztetés után nyilvánosságra kell hozni a bölcsıde épületében, illetve az intézmény honlapján. A folyamatban érintett dokumentumok: - Napirend - Gondozói munkarend IV Óvoda dokumentumai Az óvoda operatív terveit tartalmazó dokumentumok (pedagógiai-, illetve ütemterv, munkarend, hetirend, napirend) elkészítése és naprakészen tartása az intézményegység-vezetı felelıssége. A dokumentumok az éves munkaterv elfogadása után az intézményegység-vezetı felülvizsgálja és a nevelıtestülettel egyezteti. Egyeztetés után nyilvánosságra kell hozni az óvoda épületeiben. A folyamatban érintett dokumentumok: - Pedagógiai-, illetve ütemterv - Munkarend - Hetirend, napirend IV Iskola dokumentumai Tantárgyfelosztás Célja: A helyi tantervben megfogalmazott tanórai és tanórán kívüli feladatok személyekre történı leosztása, a pedagógiai programban megfogalmazott pedagógiai elvek figyelembe vértelével. A tantárgyfelosztás elkészítése az iskola vezetıjének feladata, melyhez kikéri a helyettesei, és a munkaközösség-vezetık javaslatait, valamint figyelembe veszi az érintett kollégák egyéni ambícióit is. A tantárgyfelosztás elkészítése során a helyi tantervben rögzített óratömeg nem léphetı túl. A tantárgyfelosztás elkészítésének határideje június oldal

15 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A Tanmenet A tantárgyfelosztást számítógépen kell készíteni, és az érvényes változatot a nevelıi szobában ki kell függeszteni. A tantárgyfelosztás véglegesítéséhez az igazgató jóváhagyása szükséges. Célja: A pedagógus egy tanévre vonatkozó oktató-nevelı munkájának megtervezése. A tanmenet a helyi pedagógiai program, illetve helyi tanterv alapján készül, de készítésénél figyelembe kell venni az intézmény minıségcéljait, és sikerkritériumait is. A tanmenetet az adott tantárgyat tanító, illetve foglalkozást vezetı pedagógus készíti el, de munkaközösségi szintő tanmenet is használható. Minden tanmenetnek tartalmazni kell a helyi tantervben egy tanévre elıírt tananyag tanórákra bontását. A tanmeneteket minden tanév szeptember 20-ig kell aktualizálni. Az aktualizált tanmenetet a munkaközösség vezetı hagyja jóvá és az intézményegység-vezetı helyettes szeptember 25-ig ellenjegyzi. Munkaközösségi munkaterv Célja: A munkaközösség éves munkájának megtervezése. A munkaközösség vezetık munkaközösség tagjainak bevonásával készítik el, és az elsı munkaközösségi ülésen hagyják jóvá. A munkaközösség által jóváhagyott munkaterveket az intézményegység-vezetınek kell leadni, minden év szeptember 20-ig. IV Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat dokumentumai A szakszolgálat operatív terveit tartalmazó dokumentumok (munkaköri leírások, órarend, vizsgálatok ütemezése) elkészítése és naprakészen tartása az intézményegység-vezetı felelıssége. A dokumentumok az éves munkaterv elfogadása után az intézményegység-vezetı felülvizsgálja és a nevelıtestülettel egyezteti. A folyamatban érintett dokumentumok: - Munkaköri leírások - Órarend - Vizsgálatok ütemezése IV.2. Az intézményi munka irányítása, vezetése, ellenırzése IV.2.1 Napi munka szervezése Az intézményegységek napi munkáját az intézményegység-vezetık és helyetteseik, a gazdasági csoportét a gazdaságvezetı szervezik és irányítják. IV.2.2 Belsı információáramlás biztosítása A belsı információáramlás a zökkenımentes munkavégzés egyik legfontosabb folyamata. A belsı információáramlás intézményi szintő eszközei: Összdolgozói értekezlet Szakalkalmazotti értekezlet 15. oldal

16 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A Vezetıi tanács értekezletei Hirdetıkönyv Faliújságok Az intézményegységeken belüli információáramlás biztosítása az intézményegységvezetık feladata Bölcsıdében: Óvodában: A belsı információ áramlása több csatornán folyik és munkaterületenként változó. Minden egyes dolgozó információ szerzés- átadás forrásait részletesen tartalmazza a dolgozók munkaköri leírás. A dolgozóknak jelentési kötelezettsége van közvetlenül a bölcsıdevezetıjének. A folyamatos feladattól, munkakörtıl, érintettektıl, határidıtıl függı információs rendszer mőködtetését az alábbi ábra szemlélteti. Tartalma: pedagógiai, tanügy igazgatási, munkaügyi, gazdasági, szervezési feladatok ismertetése, visszacsatolás, dokumentáció eljuttatása Formája: o szóbeli írásbeli tájékoztatás o értekezlet o megbeszélés o feljegyzés, beszámoló, konzultáció Határidı: dokumentumban rögzítettek szerint feladat elvégzésétıl függı Felelıs: tartalomtól függı 16. oldal

17 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A Iskolában: Célja: a napi munka zökkenımentességének, a döntés-elıkészítés, tervezés, szervezés, értékelés folyamatának, a kielégítı intézményi klímának biztosítása. Az információáramlás csatornái: vezetıi szóbeli tájékoztatás munkaközösségekben a központi információ átadása, feldolgozása faliújság körlevél telefon munkaköri leírás Általános iskolában a belsı információ kommunikációs csatornái: vezetıségi ülés vezetıségi értekezlet alakuló értekezlet tanévnyitó értekezlet nevelési értekezlet munkaközösségi értekezlet tantestületi értekezlet összalkalmazotti értekezlet esetmegbeszélés kommunikáció a fejlesztı pedagógussal, gyermekvédelmi felelıssel faliújság karbantartó füzet 17. oldal

18 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A telefon, , posta IV.2.3 A pedagógusok, bölcsıdei gondozók szakmai együttmőködése A szakmai együttmőködés célja annak biztosítása, hogy a napi mőködés szintjén megvalósuljanak a stratégiai, és operatív tervekben megfogalmazott célok. A feladatok végrehajtásában érintett munkatársak o egyformán értelmezzék a gondozási nevelési oktatási feladatokat, o tapasztalataikkal segítsék egymást a munkában, o a szükséges információt átadják egymásnak. A különbözı intézményegységekben dolgozó szakalkalmazottak szakmai együttmőködésének biztosítania kell az intézményegységek közötti átmenet folyamatosságát. Az érintett intézményegység-vezetıknek közösen kell mőködtetni a közös feladathoz, a folyamatos átmenet biztosításához szükséges szakmai fórumokat a következı szinteken: o Intézményegységen belüli együttmőködések, o Az alsós és felsıs pedagógusok együttmőködése, o Intézményegységek közötti együttmőködések - Szakszolgálat pedagógusai bölcsıdei gondozók, óvoda-, iskolapedagógusok, - Bölcsıdei gondozók - óvodapedagógusok, - Óvodapedagógusok iskolai tanítók, o Felsıs tanárok középiskolai tanárok együttmőködése. IV Bölcsıdében A gondozók szakmai együttmőködésének célja a csoporton belüli és házon belüli egységes gondozói-nevelıi hatások érvényesítése. A bölcsıdei gondozók együttmőködnek a bölcsıdébe járó gyermekek fejlesztését végzı gyógypedagógusokkal. A bölcsıdei gondozók együttmőködnek az óvodapedagógusokkal. Az együttmőködés munkaformái: - belsı továbbképzés, - munkaértekezlet, - esetmegbeszélés, konzultációk, - szakmai napok. IV Óvodában Az intézményegység meghatározza az egy csoportban és az óvodában dolgozók együttmőködésének fórumait, a találkozások gyakoriságát, a dokumentálás formáját és az együttmőködés eredményeinek értékelését. Együttmőködés köre: - csoportpáros - csoporthármas - vezetı, vezetı helyettes - vezetı csoport óvónık 18. oldal

19 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A - vezetı minden óvónı - óvónık speciális végzettségő fejlesztık - vezetı fejlesztık - vezetı technikai dolgozók - szakmai teamek, szakmai munkaközösség Az óvodapedagógusok együttmőködnek az óvodások szőrését, vizsgálatát, fejlesztését végzı szakszolgálati dolgozókkal. Az együttmőködés tartalmát az intézmény mérési, értékelési, fejlesztési rendszerének leírása meghatározó dokumentum. Az óvodapedagógusok együttmőködnek a bölcsıdei gondozókkal, illetve az alsós tanítókkal. Az együttmőködés munkaformái: - belsı továbbképzés, - munkaértekezlet, - esetmegbeszélés, konzultáció, - szakmai napok. IV Iskolában A pedagógusok szakmai együttmőködése az alábbi területekre terjed ki: - az egy csoportban (osztályban) tanítók együttmőködése, - a fejlesztésben, habilitációban, rehabilitációban érintett tanulókat oktatónevelı pedagógusok, illetve a fejlesztést végzı szakszolgálati dolgozók együttmőködése, - az egy évfolyamon tanítók együttmőködése, - szakmai munkaközösségek együttmőködése, - az alsós tanítók és felsıs tanárok együttmőködése, - a teljes tantestület együttmőködése, - az iskola pedagógusainak és a szakaszolgálat pedagógusainak együttmőködése, - az alsós tanítók és az óvodapedagógusok együttmőködése, - a felsıs tanárok és a helyi középiskola tanárainak együttmőködése. A munkaközösségek együttmőködésének célja, hogy szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adjon az iskolában, az intézményben folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenırzéséhez, segítse a tagok továbbképzését, az iskola vezetıi részére szaktanácsokat nyújtson az adott szaktárgy tanításában. Tapasztalatcsere-lehetıség egymás munkájának a megismerésére és segítésére. Az együttmőködés formái: munkaértekezlet, munkaközösségi értekezlet, óralátogatás, bemutató óra, esetmegbeszélés, konzultáció, belsı továbbképzés, szakmai napok. IV Pedagógiai szakszolgálatban A szakszolgálat dolgozóinak szakmai együttmőködése az alábbi területekre terjed ki: - Közös szakmai koncepció megalkotása, 19. oldal

20 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A - Fejlesztés tapasztalatai, gyakorlata, - Nevelési tanácsadó vizsgálata, - Bölcsıdei gondozókkal, óvodapedagógusokkal, az iskola pedagógusaival való együttmőködés a fejlesztésben érintett tanulókkal kapcsolatban, - A tanulási Képességet Vizsgáló szakértıi és Rehabilitációs Bizottsággal való együttmőködés. Az együttmőködés formái: - munkaértekezlet, - óralátogatás az iskolában, - foglalkozás-látogatás az óvodában, - esetmegbeszélés, konzultáció, - belsı továbbképzés, - szakmai napok. IV.2.4 Kommunikáció partnereinkkel A folyamat célja, hogy az intézmény és partnerei között folyamatos legyen az információáramlás. A partnerközpontú mőködés kapcsán az intézményegységek szabályozzák a partnerekkel történı kommunikációs folyamatot. Az intézmény biztosítja a partnereket érintı bármilyen információ teljes körő nyilvánossá tételét és hozzáférhetıségét. Az intézmény partnerei folyamatos tájékoztatása érdekében honlapot mőködtet a következı elérési címmel: Szabályzat rögzíti a közvetlen partnerekkel történı irányított kommunikációt. Bölcsıde Cél a gyermekek egyenletes fejlıdésének biztosítása, megfigyelése, fizikai érzelmi biztonság nyújtása, a közvetett és közvetlen partnerek folyamatos tájékoztatása. Partnereink: o Háziorvosok, o Gyermekorvos, o Védınıi szolgálat, o Gyermekjóléti szolgálat, o Gyámügy, o Családsegítı szolgálat, o Környékbeli bölcsıdék, o Megyei TKVSZRB, o Megyei Módszertani Bölcsıdék Igazgatósága, o Egyéb felügyeleti szervek, o Egyéb szakhatóság. Óvoda Cél a partnerek folyamatos tájékoztatása, hogy minden olyan információ birtokába jussanak, mely biztosítja kellı tájékozottságukat az intézmény mőködésérıl és az ıket érintı folyamatokról. Ennek érdekében a szabályzat rögzíti a tájékoztatás rendszerét, fórumait, illetve a partnereket az alábbi csoportosításban: 20. oldal

21 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A Közvetlen partnerek Közvetett partnerek Iskola A belsı és külsı kommunikáció célja, hogy az intézmény munkája hatásos és hatékony legyen, minden érintett számára a szükséges információ az adott idıpontban rendelkezésre álljon. A szabályozás a külsı, belsı partnerekkel való kapcsolattartásra, valamint a folyamatok elemzı értékelésére terjed ki. Belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. A kommunikáció az egyes partnerekkel az alábbi csatornákon zajlik. A szabályzat rögzíti az egyes kommunikációs csatornák mőködtetési módját, gyakoriságát. Kommunikáció a szülıkkel: szülıi munkaközösség, szülıi értekezlet, kérdıív az igény-elégedettség méréséhez, fogadó óra, családlátogatás, szülık akadémiája, ellenırzı, bizonyítvány, telefon, levél, intézmény weblapja. Kommunikáció a tanulókkal: osztályfınöki óra, óraközi szünet, kérdıív az igény-elégedettség méréséhez, iskolarádió, diákparlament, DÖK gyermekvezetık fóruma, faliújság, iskolaújság, intézmény weblapja. Kommunikáció közvetett partnerekkel: személyes találkozás, telefon, levél, , a település helyi újságja, hirdetmények, plakátok, szórólapok, intézmény weblapja. Pedagógiai szakszolgálat Cél a partnerek folyamatos tájékoztatása, hogy minden olyan információ birtokába jussanak, mely biztosítja kellı tájékozottságukat az intézmény mőködésérıl és az ıket érintı folyamatokról. Ennek érdekében az intézményegység belsı szabályzata rögzíti a tájékoztatás rendszerét, fórumait, illetve a partnereket. Kapcsolódó dokumentumok: - Az intézményegységek belsı szabályzata a partnerekkel történı kommunikáció folyamatáról. 21. oldal

22 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A IV.2.5 Vezetıi ellenırzés Célja, az intézmény mőködésének, folyamatainak ellenırzése, javítása. Az intézmény éves munkatervében kell rögzíteni az igazgató, a gazdaságvezetı és az intézményegység-vezetık belsı ellenırzési tervét. A belsı ellenırzési tervben kell rögzíteni azokat az ellenırzéseket is, amelyeket a vezetı nem személyesen, hanem delegált útján kíván elvégezni. A belsı ellenırzések tapasztalatait a vezetıi tanács értekezletein, illetve a nevelıtestületi, szakdolgozói értekezleteken kell feldolgozni. Az ellenırzések tapasztalatai alapján a szükséges intézkedések megtétele az igazgató felelıssége. Kapcsolódó dokumentumok: - Éves munkaterv IV.2.6 Dokumentumok kezelése A dokumentumok kezelésének szabályait az intézmény iratkezelési szabályzatában kell rögzíteni. Az iratkezelési szabályzatnak tartalmaznia kell a levelezés, szabályzó dokumentumok, feljegyzések, bizonylatok, nyomtatványok kezelésének, valamint tárolásának, archiválásának a rendjét. Az iratkezelési szabályzatban ki kell térni az elektronikus dokumentumkezelésre, és elektronikus levelezésre is. Kapcsolódó dokumentumok: - Iratkezelési szabályzat IV.3.Gondozás nevelés oktatás IV.3.1 PR tevékenység Az intézmény saját munkájának külvilággal történı megismertetése érdekében több csatornán keresztül folyamatosan tájékoztatja a lakosságot, illetve partnereit. E tevékenység keretében: Saját domén névvel elérhetı honlapot mőködtet Az Újszászi Híradó mindegyik számában közöl híreket, írásokat az intézmény életérıl, eseményeirıl; Saját kiadványokat jelentet meg o az intézmény, illetve az intézményegységek munkájáról, o a beiratkozásokhoz kapcsolódóan, o nevezetes projektekhez kapcsolódóan; 22. oldal

23 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A Minden év tavaszán kapcsolódva a Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozathoz szakmai napot szervez, ahol az intézményegységekben folyó szakmai munkát mutatja be partnereinek; Az iskola minden tanév végén megrendezi a Vörösmarty Gálát, ahol az iskola tanítványai mutatják be tehetségüket. A helyi középiskolával közösen szakmai rendezvényeket szervez; Mindegyik intézményegység személyes találkozókat szervez a gyermekek, tanulók szüleinek (beszélgetések, szakmai- vagy sport rendezvények); Az intézménybe járó gyermekek, tanulók mősorokkal, alkotásokkal részt vesznek a város rendezvényein. IV.3.2 Beiratkozás Az intézményegységek végzik a törvényi elıírásoknak megfelelıen. A gyermekek, tanulók csoportba, osztályba sorolása a pedagógiai programban rögzített elvek megtartása mellett a szülıi kérések figyelembe vételével történik. Bölcsıde: A gyermekek bölcsıdébe való felvételének rendjét a Bölcsıdei felvétel folyamatleírása címő dokumentum szabályozza. Óvoda: Az óvodai felvétel szabályait a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet határozza meg. E rendeletnek megfelelıen az óvodai felvétel során az alábbiiak szerint kell eljárni. Az óvoda vezetıje az óvodai jelentkezés idejét és módját a határidı elıtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. Az óvoda vezetıje az óvodai jelentkezés idıpontjának kihirdetésével egyidıben (iktatott, hivatalos levélben) kéri a jegyzıtıl azon gyermekek nyilvántartását, akiknek a kötelezı óvodai felvételét biztosítani kell. Biztosítani kell az óvodai felvételt azon gyermekek számára is, akiknek a TKVSZRB szakértıi véleménye az Újszászi Nevelési Központ óvodáját jelölte ki. A gyermekek óvodai beírását a Nevelési programban meghatározottak szerint, az intézményegység vezetıje végzi. Szükséges dokumentumok: születési anyakönyvi kivonat, anamnézis lap, személyiséglap, szülıi nyilatkozat a gyermek egészségügyi állapotáról. Az óvoda vezetıje értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt, ha a jegyzıtıl kapott nyilvántartásban, illetve a szakértıi véleményben érintett gyermeket az óvodába nem íratták be. Az óvoda értesíti a szakértıi véleményt adó bizottságot, ha helyhiány miatt a gyermeket nem tudta felvenni. Az óvoda vezetıje értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt, ha olyan gyermeket vett fel, illetve vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. Iskola: Az iskolai felvétel szabályait a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet határozza meg. E rendeletnek megfelelıen az iskolai felvétel során az alábbiiak szerint kell eljárni. 23. oldal

24 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A A jogszabály szerint a szülı március 1-je és április 30-a között - az önkormányzat által meghirdetett idıpontban - köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola elsı évfolyamára. Az iskola vezetıje a jegyzıvel egyezteti a beiratkozás idejét úgy, hogy a fenti idıintervallumba essék, majd a határidıt megelızıen legalább harminc nappal nyilvánosságra hozza. A beiratkozás idıpontját meg kell jeleníteni az intézmény honlapján is. Az iskola vezetıje a beiratkozás idıpontjának kihirdetésével egyidıben (iktatott, hivatalos levélben) kéri a jegyzıtıl azon gyermekek nyilvántartását, akiknek a kötelezı iskolai felvételét biztosítani kell. Biztosítani kell az iskolai felvételt azon gyermekek számára is, akiknek a TKVSZRB szakértıi véleménye a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát jelölte ki. A gyermekek beírását az iskola vezetıje végzi, a családdal történı személyes beszélgetés keretében. Az iskola vezetıje értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt, ha a jegyzıtıl kapott nyilvántartásban, illetve a szakértıi véleményben érintett gyermeket az iskolába nem íratták be. Az iskola vezetıje értesíti a szakértıi véleményt adó bizottságot, ha helyhiány miatt a gyermeket nem tudta felvenni. Az iskola vezetıje értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt, ha olyan gyermeket vett fel, illetve vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. Kapcsolódó dokumentumok: - Bölcsıdei felvétel folyamatleírása. - Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszer leírása IV.3.3 Beszoktatás Bölcsıde: Fokozatos beszoktatás történik a gyermek igényeihez igazodva. Ez idı alatt az anya jelen van. A megfigyelés fejlıdési naplóban van vezetve. Óvoda: Tervszerően, tematikusan végzett, nem kötött idıtartamú, javasolt és elvárt tevékenység. Általában két hét áll rendelkezésre. A beszoktatatás tapasztalatait megadott szempontok alapján rögzítik az óvodapedagógusok és a gyermekek személyi anyagába helyezik el. Beóvodázás elıtt nyitott óvodai heteket szerveznek. Iskola: Iskolahívogató program a leendı elsıseknek március-május hónapban. Tanévnyitó értekezleten ajándékkal fogadják az új elsısöket. Kapcsolódó dokumentumok: - Bölcsıde-óvoda átmenet lépései - Óvoda-iskola átmenet lépései IV.3.4 Gondozó nevelı oktató fejlesztı munka. A gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozás a pedagógiai programban rögzített módszerekkel és elvek alapján történik a jogszabályokban meghatározott módon. Ennek formái: bölcsıdei gondozás, óvodai foglalkozások, tanítási órák, tanórán kívüli, szabadidıs foglalkozások. 24. oldal

25 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A Mindegyik intézményegység a pedagógiai programban meghatározott módon kiemelt figyelmet fordít a kompetenciafejlesztésre az alábbi területeken: - Matematika, - Szövegértés, szövegalkotás, - Idegen nyelv, ezen belül angol és német, - Szociális és életvitel, - Infokommunikációs technológia. Kapcsolódó dokumentumok: - Pedagógiai program, - Helyi tanterv. IV.3.5 Egyéni, kiscsoportos fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás A diagnózisra épülı egyéni fejlesztés rendszerét az intézményi szintő mérési, értékelési, fejlesztési rendszer leírása tartalmazza. Ez a rendszer magában foglalja az intézményben alkalmazott mérési, értékelési pontokat, az ezt követı fejlesztési feladatok leírását és az intézménybe járó összes gyermekre, tanulóra kiterjed. Az intézményben a halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozás a Oktatási Minisztérium által kiadott rendszer (IPR) alapján történik. A megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nevelési tanácsadója szakvéleménye alapján az érintett gyermekek, tanulók fejlesztését az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai, illetve az iskola gyógypedagógusai végzik. Az iskola magasabb évfolyamain a pedagógusok javaslata alapján a rászoruló gyermekek számára felzárkóztató foglalkozást kell szervezni a tanuló sikeres továbbhaladása érdekében. Az óvodában a Magyar Mozgáskotta módszert alkalmazza a komplex személyiségfejlesztés eszközeként. Az óvodai tehetséggondozás eszközei még a Kedvesház-program, illetve a gyermektánc foglalkozás. Az iskolában az érdeklıdı tanulók számára a tanórán kívüli foglalkozások terhére tehetséggondozó foglalkozásokat kell szervezni. Ilyen foglalkozások a tantárgyi szakkörök, tantárgyi felvételi elıkészítık, énekkar, sportköri foglalkozások. Kapcsolódó dokumentumok: - IPR - Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszer (MÉFER) leírása. IV.3.6 Tanórán, gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozáson kívüli pedagógusmunka A pedagógusok tanítási órán, foglalkozásokon túli feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. Az iskolában folyó pedagógus ügyeletet az ügyeleti rend szabályozza. Kapcsolódó dokumentumok: - Helyi tanterv, - Munkaköri leírás, 25. oldal

26 Ú J S Z Á S Z I N E V E L É S I K Ö Z P O N T M I N İ S É G I R Á N Y Í T Á S I P R O G R A M J A - Ügyeleti rend, - Éves munkaterv. IV.3.7 Intézményi hagyományok, rendezvények szervezése Az intézményegységek a jeles napokhoz, népszokásokhoz, Nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan minden évben megrendezik a pedagógiai programban rögzített hagyományos rendezvényeiket. A rendezvények konkrét idıpontját és felelısét az éves munkaterv tartalmazza. Kapcsolódó dokumentumok: - Éves munkaterv IV.3.8 Gyermekek, tanulók értékelése Célja: folyamatos visszajelzés a szülı számára arról, hogy gyermeke milyen ütemben fejlıdik, milyen mértékben tudja teljesíteni a pedagógiai programban (helyi tantervben) rögzített elvárásokat, követelményeket. Az értékelés elveit és módszereit a helyi pedagógiai program tartalmazza. Az iskolai osztályzáshoz az egyes szakmai munkaközösségek külön folyamatleírást dolgozhatnak ki, de ezek jóváhagyása a nevelıtestület feladata. A megfelelı partneri tájékoztatás céljából különös figyelmet szentelünk a szülık folyamatos tájékoztatására, a naplóvezetésre, az ellenırzı-könyvre, tájékoztató füzetre. Kapcsolódó dokumentumok: - Tantárgyi osztályozás folyamatleírás IV.3.9 Diákönkormányzat mőködése A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidıs tevékenységének segítésére az intézményben diákönkormányzat mőködik. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és mőködési szabályzat szerint alakítja. Kapcsolódó dokumentumok: IV DÖK SZMSZ - SZMSZ Tankönyvek, fejlesztı eszközök tervezése-beszerzése Játékok, fejlesztıeszközök taneszközök beszerzésére a munkaközösségek, szakdolgozói közösségek tesznek javaslatot az intézményegység-vezetıknek. Az intézményegység-vezetı a javaslatokat rangsorolva adják tovább az intézmény igazgatójának. A beszerzésrıl a költségvetési keretek figyelembe vételével a vezetıi tanács dönt. Tankönyvbeszerzést az intézményegység-vezetı által megbízott tankönyvfelelısök végzik a tantestület által elfogadott folyamatleírás alapján. Kapcsolódó dokumentumok: - Tankönyvbeszerzés folyamatleírás 26. oldal

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A Tóvárosi Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE Székesfehérvár, 2006. október 24. Készítette: Pokrovenszki László Hatályos: visszavonásig 1 1. Általános rendelkezések 1.1.

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét

Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Intézményünk sikeresen kiépítette és mőködteti a COMENIUS 2000 közoktatási és minıségfejlesztési program COMENIUS I. intézményi modelljét Széchenyi István Tagiskola minıségfejlesztési munkaterve 2011/2012

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ. A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL 1 A 134/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2009-2010-es VÉGREHAJTÁSÁRÓL Készítette: Horváthné Orehovszki

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról Aszód Város Önkormányzat Képviselı -testülete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2008-2009-es nevelési év

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2008-2009-es nevelési év 1 A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2008-2009-es nevelési év Készítette: Horváthné Orehovszki Judit IMIP csop.vez. 2009. 06.02 2 Bevezetés A Sajószentpéteri

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Az integráció, az együttnevelés. Sió László

Az integráció, az együttnevelés. Sió László Az integráció, az együttnevelés lehetıségei Sió László Válaszra váró kérdések Elfogadjuk-e az integráció szükségességét? Kizárólagos eszköznek tekintjük-e az integrációt? Milyen integrációról beszélünk?

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére CSE-NYÁ ÁMK Napközi Otthonos Óvodája 2712 Nyársapát, József A. u. 22. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Nyársapát, 2009. szeptember 01. Készítette: Palotai Lászlóné Az óvoda

Részletesebben

Munkaterv 2008/2009. Móra Ferenc Általános Iskola

Munkaterv 2008/2009. Móra Ferenc Általános Iskola Munkaterv 2008/2009 Móra Ferenc Általános Iskola Ezt a munkatervet a Móra Ferenc Általános Iskola Pedagógiai programja, a nevelıtestületi értekezleten elhangzott és elfogadott javaslatok, valamint a szakmai

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a 2011. évi nyári gyermekétkeztetés lebonyolításáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011.

Részletesebben

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához

Üzleti Jelentés. A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához Teréz krt 42-44 Üzleti Jelentés A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011.07.01.-2011.12.31. idıszaki éves beszámolójához 1. A pénztár általános jellemzıi, 2011. évi események Önkéntes pénztári ágazat alakulása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Intézményvezetıi pályázatok véleményezése (Szekszárdi Baka István Általános Iskola, Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola) E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

IRÁNYTŐ a tanítójelöltek komplex területi iskolai gyakorlatához

IRÁNYTŐ a tanítójelöltek komplex területi iskolai gyakorlatához IRÁNYTŐ a tanítójelöltek komplex területi iskolai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı és Szakvezetı Kollégák! Tisztelt Tanítójelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy a komplex területi összefüggı

Részletesebben

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna

Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés. Dr Gısi Zsuzsanna Emberi Erõforrás Menedzsment Bevezetés Dr Gısi Zsuzsanna A tárgy célja A humán erıforrás menedzsment tárgy azokat az iskolákat, elméleteket és módszereket mutatja be, amelyek a munkaszervezetekben dolgozó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2011-2012. nevelési év

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2011-2012. nevelési év 1 A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2011-2012. nevelési év Készítette: Horváthné Orehovszki Judit IMIP csop.vez. 2012.05.31 2 1. Az IMIP minıségügyi

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola A minıségirányítási rendszer elemeinek vizsgálata és harmonizálása a szervezetfejlesztés eredményességének biztosítása érdekében 2010. Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBEREKÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberekért Alapítvány (1037 Budapest, Erdıalja u. 54.)

Részletesebben

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola

A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 4200. Hajdúszoboszló, Kölcsey u.2-4. 52/557-673 Fax:52/557-674 OM szám: 031 030 E-mail:thokoly@fibermail.hu www.thokoly.hu A Thököly Imre Kéttannyelvő Általános

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Békés Városi Óvoda beszámolója

Békés Városi Óvoda beszámolója Békés Városi Óvoda beszámolója Tisztelt Képviselı-testület! A Békés Városi Óvoda legutóbbi beszámolóját a 2005. márciusi bizottsági ülésre terjesztettük elı. Az elızı beszámoló óta eltelt 2 év legfontosabb

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. számú melléklet KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA A NEM SZAKRENDSZERŐ OKTATÁS MEGSZERVEZÉSE Készült: Tatabánya, 2007. szeptember 24. Készítette: Bondorné Albarelli Zsuzsanna igazgató Érvényes: 2008. szeptember

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2.

Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Gagarin Általános Iskola 3100 Salgótarján, József Attila út 2. Telefon: Igazgató: 32/ 789-344 Igazgatóhelyettesek: 32/789-345 Gazdasági iroda (telefon/fax): 32/789-347 Telefonközpont: 32/789-346 GAGARIN

Részletesebben

J e g y z ı k ön y v

J e g y z ı k ön y v J e g y z ı k ön y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. augusztus 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: - - Dankó József, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2014/2015. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2014/2015 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 2006/2007. Javaslat az önkormányzati minıségirányítási program módosításának elfogadására Tisztelt Közgyőlés!

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az energetikai feladatok

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz)

2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) 2. számú függelék Értékelési fokozatok- kritériumok (kollégiumi nevelı értékelı laphoz) Szempont Terület Aspektus 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 E mail: b arczi-a@kszki.h u H onlapunk: ww w.b arczigai.suli net.h u

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

Éves ellenırzési terv 2014. évre

Éves ellenırzési terv 2014. évre A 208/2013.(XI.21.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Ikt. szám: 80 /2013. Éves ellenırzési terv 2014. évre A hivatal a költségvetési szervek belsı kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

Vác Város Önkormányzata és az általa fenntartott Közoktatási Intézmények vezetıi

Vác Város Önkormányzata és az általa fenntartott Közoktatási Intézmények vezetıi Vác Város Önkormányzata és az általa fenntartott Közoktatási Intézmények vezetıi részére Tárgy: együttmőködési javaslat oktatási intézmény vonatkozásában Ügyintézı: Szalánczi Zoltán Tisztelt Polgármester

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet)

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezet) 1. Az intézmény neve: Törzsszáma: 2. Az intézmény székhelye: Tagintézményei: 3. Az intézmény alapító szerve:

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

Iskolai egészségfejlesztés

Iskolai egészségfejlesztés Iskolai egészségfejlesztés Dr. Simich Rita (OEFI, Életciklus Osztály) 2010. március 11. Egy hatékony iskolai egészségnevelési program az egyik legköltséghatékonyabb beruházás, amit egy nép (állam) csak

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

H a t á r o z a t i j a v a s l a t Szám: 46391/2004. Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Javaslat Közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról

A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Szabályzata a Tanulmányi Ösztöndíj Feltételeirıl és Megállapításáról 2009 1 A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban

Részletesebben

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M

B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M B/ E G É S Z S É G N E V E L É S I P R O G R A M I. Elıkészítı lépések 47 1. Szerepvállalás deklarálása 47 2. Egészségfejlesztı team létrehozása 47 3. Segítı kapcsolatok, partnerek 48 4. Tájékozódás, információgyőjtés

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Informatikai projektmenedzsment

Informatikai projektmenedzsment Schwarczenberger Istvánné dr.: Informatikai projektmenedzsment Az informatikai projektek sikeres végrehajtásához megfelelı projektvezetési technikát kell alkalmaznunk, egyébként nem számíthatunk a határidık

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM

CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM CISZTERCI SZENT ISTVÁN GIMNÁZIUM Készítette: GYÓNI ANDRÁS igazgató Az alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2004. április 27. Fenntartóhoz benyújtás dátuma: 2004. május

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZİ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTİ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRİL 2012/2013.

DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZİ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTİ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRİL 2012/2013. DELFI KORONÁJA ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZİ ISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTİ GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRİL 2012/2013. Fenntartó: Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben