Minıségirányítási Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minıségirányítási Programja"

Átírás

1 Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma:

2 Bevezetı Intézményünk szakközépiskola, szakiskola és felnıttképzést folytató intézmény. Elsıdleges feladata az általános mőveltséget megalapozó, érettségi és szakmai vizsgára, valamint felsıfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítı nevelés és oktatás biztosítása, a munkába álláshoz és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. (Az intézmény további feladatait az Alapító Okirata, illetve Pedagógiai Programja tartalmazza.) Milyen társadalmi elvárásokkal kell szembenéznie a XXI. század emberének munkavállalóként, munkaadóként és tanulóként? Legyen nyílt gondolkodású, elırelátó, meggyızı, segítıkész, udvarias, pontos, bátor, lelkes, magabiztos, eltökélt, gyakorlatias, független, szorgalmas, dinamikus, rugalmas, jó megfigyelı, kitartó, jó modorú, alkotó, kiegyensúlyozott, kíváncsi, ösztönzı, alapos, eredeti, elırelátó. Felnıttként tudjon értékeket közvetíteni, diákként pedig az iskolában eltöltött sokévnyi tapasztalattal, ismerettel felvértezve továbbadni mindazt, amit megszerzett. Ezeket a célokat szolgálja az alábbi program, amely intézményünk minıségügy iránti elkötelezettségét tükrözi. 1.1 Az Intézményi Minıségirányítási Program jogszabályi háttere A programot az intézmény nevelıtestülete a megalkotásakor hatályban lévı a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény elıírásait követve, a szülıi szervezet és a diákönkormányzat véleményének meghallgatásával készítette el. A) Alkalmazta a hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbi jogforrásokra: évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi LXXVI. törvény a szakképzésrıl 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet az oktatási és nevelési intézmények mőködésérıl 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Közoktatásról szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 2

3 B) Figyelembe vette a fenntartói rendelkezéseket: Szeged Város Önkormányzat Közoktatási Minıségirányítási Programja (2007 évi módosításokkal) C) Támaszkodott továbbá: a szaktudományok eredményeire, a felhalmozódott tapasztalatokra. A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Pedagógiai Programjára 2009 A Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatára 2009 az éves munkatervre, a szaktárgyi tanmenetekre. A felsorolt dokumentumok összhangban állnak az Intézményi Minıségirányítási Programmal. 1.2 Küldetésnyilatkozat a) Minden dolgozónk elkötelezett arra, hogy az önkormányzat által biztosított erıforrások maximális kihasználásával olyan intézményt mőködtessünk, amely megfelel a társadalom, a fenntartó önkormányzat, a szülık, a tanulók elvárásainak, vagyis a partnerek igényeinek megfelelı magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk. b) Célunk, hogy olyan embereket neveljünk, akik szakmai tudásukkal és emberi magatartásukkal elismerést szereznek önmaguknak és intézményünknek, olyan szakemberekké váljanak, hogy a megváltozott munkaerıpiacon Európa bármely országában képesek legyenek a minıségi munkavégzésre. c) Folyamatosan figyelemmel kísérjük partnereink igényeit, elégedettségét és elégedetlenségét. Törekszünk arra, hogy ezekre lehetıségeinkhez mérten reagáljunk, növelve ezzel tagintézményeink és az intézmény iránti bizalmat. Igényeljük tehát, hogy tanulóink, tanáraink, a szülık közössége véleménynyilvánításukkal segítsék a nevelı-oktató munkát, a célok meghatározását és lehetıségeik szerint aktívan vegyenek részt ezek megvalósításában is. d) Tagintézményeink eddigi jó híre arra kötelez bennünket, hogy az elmúlt években elért eredményeinket megırizve, azokat továbbfejlesztve alkalmazkodjunk a folyamatosan változó feltételekhez. Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 3

4 e) Az intézményünkben dolgozó munkatársak arra törekszenek, hogy a felkészültségüket, tudásukat gyarapítsák, ezzel is biztosítva a minıségi oktató-nevelı munkát, amellyel meg tudjuk valósítani a pedagógiai programunkban megfogalmazott célkitőzéseket, partneri elvárásokat. f) Nyitottak vagyunk a különbözı adottságokkal rendelkezı tanulók fogadására, biztosítva az esélyegyenlıséget képességeik kibontakoztatásához. Intézményünk segíti a tanulók társadalomba való beilleszkedését, az esélyegyenlıség megvalósulását, a hátrányos helyzető és/vagy SNI-s tanulók integrációját, vagyis elkötelezett az egyenlı bánásmód elve mellett. g) Intézményünk nagy hangsúlyt fektet az általános emberi, európai, nemzeti, lakóhelyi identitás, valamint az e területeken létrejött értékek elfogadására, idıszerő alkalmazására. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink mővelt, empatikus, egészséges tagjai legyenek a társadalomnak. h) A gyermekbarát légkör, a gazdag tanórán kívüli tevékenység segíti tanulóink személyiségfejlıdését. Hisszük és valljuk, hogy a tanulók fizikai és lelki egyensúlyának összhangja szolgálja a versenyképes, folyamatos önfejlesztés képességének kialakulását. 1.3 Az intézmény rövid bemutatása Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata a szakképzési rendszer korszerősítése, fejlesztése érdekében július 1-jei hatállyal alapította meg a Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskolát. Az iskola holland modell szerint mőködı, közös igazgatású közoktatási intézmény, amelynek keretében három, szakmailag önálló szakképzı tagintézmény mőködik. A tagintézmények régióban elfoglalt helyét, szerepét, múltját Pedagógiai Programunk tartalmazza. A szakmai erıforrások összehangolásával a város, a megye és a régió területén igyekszünk a szolgáltatásainkat választó diákok számára a lehetıségeket is megháromszorozni. Jelenleg több szakmacsoportban alap, közép, emelt és felsıfokú szakmák széleskörő választékát kínáljuk közel kétezer diáknak. Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 4

5 2. Az önkormányzati minıségirányítási program (ÖMIP) Szeged város önkormányzatának városi fenntartású közoktatási intézményeire vonatkozó elemei Szeged Megyei Jogú Város törvényes, hatékony és eredményes mőködésének alapja a minıség. Az Önkormányzat felelıs az oktatási központ funkció megırzéséért, a sokszínő közoktatási kínálat fenntartásáért és fejlesztésért. Tevékenységei biztosítják, hogy a város oktatási szolgáltatásai egyre igényesebb módon feleljenek meg az itt élı polgárok elvárásainak. Az Önkormányzat arra törekszik, hogy a partnerek igényeinek megfelelı nevelési, oktatási, szakképzési kínálatot garantáljon, felelıs a munkaerıpiac igényeinek megfelelı képzések biztosításáért. A város közoktatási intézményei kiemelkedıen fontos feladatot és a város fejlesztése szempontjából nagy felelısséget vállalnak a minıségi munka iránti igény kialakításában. Az iskolákban egyidejőleg kell biztosítani a tehetséggondozást és az esélyegyenlıséget, a hátrányos helyzető tanulók felzárkóztatását. A diákok biztos alapkészségek birtokában korszerő, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szőkebb és tágabb környezetükben. Minden tanuló rendelkezzen a munkába lépéshez szükséges képességekkel és kompetenciákkal. Minden közoktatási intézmény mőködésében a jogszerőség, a szakszerőség és a törvényesség érvényesüljön. 2.1 Az ÖMIP a következı feladatokat fogalmazza meg valamennyi önkormányzati fenntartású intézménye számára: az önértékelésen alapuló minıségfejlesztési rendszer kialakítása és mőködtetése, valamint a partneri elvárások, az elégedettség és az elégedetlenség mérése és értékelése; szerepeljen az óvodák, az iskolák és a kollégiumok céljai között a partneri elégedettség növelése, az intézmények vezetése minden lehetıséget keressen meg a helyi társadalom tájékoztatására, tegye közzé a nevelı-oktató munka területén elért eredményeit, minden intézmény tekintse feladatának a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzető gyermekek felzárkóztatását, ehhez felzárkóztató program kidolgozását vagy adaptálását és mőködtetését, Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 5

6 az intézmények integrált neveléssel és oktatással biztosítsák a sajátos nevelési igényő gyermekek és tanulók ellátását, az intézmények mőködési feltételeik javítása és tevékenységük fejlesztése érdekében kísérjék figyelemmel és használják ki a kínálkozó pályázati lehetıségeket, ehhez hatékony pályázatfigyelı rendszert alakítsanak ki és üzemeltessenek, az óvodák, iskolák és kollégiumok hárítsák el a mozgássérült gyermekek szabad mozgását korlátozó akadályokat, alakítsanak ki feljárókat és egyéb mozgást segítı létesítményeket, az intézmények továbbra is ırizzék meg az évek során kialakított önálló arculatukat, sajátos nevelési-oktatási profiljukat; a partneri igényeknek megfelelı képzési kínálatot mőködtessenek, figyelembe véve a gazdaságos intézményfenntartás szempontjait, az iskolák pedagógiai-szakmai tevékenységükkel, a tevékenység színvonalának folyamatos fejlesztésével biztosítsák a tanulók tankötelezettségének teljesítését, a tanítás folyamatában fejlesszék a tanulók alapvetı képességeit és készségeit, a tehetséges tanulóknak az iskolák biztosítsanak lehetıséget képességeik kibontakoztatásához, a hátrányok csökkentése, az esélyegyenlıség biztosítása érdekében a differenciált képességfejlesztés mellett az iskolák biztosítsanak a tanulóknak felzárkóztató foglalkozásokat, az intézmények nevelı-oktató munkájuk során kezeljék kiemelten az egészség- és környezeti nevelést; a konkrét feladatokat a helyi pedagógiai programba építsék be, az intézmények rendelkezzenek az átjárhatóság megkönnyítése érdekében a diákok fogadásához szükséges programmal, mőködjenek együtt az átjárhatóság biztosításában a többi intézménnyel, a pedagógusok ismerjék meg és alkalmazzák a tanulás tanításának módszereit; a tanulókat ismertessék meg a hatékony tanulási módszerekkel; alkalmazzák a kooperatív tanulás technikáit, az intézmények pedagógusai tudatosan segítsék a tanulók reális pályaválasztását. Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 6

7 2.2 Az ÖMIP feladatmeghatározása a szakközépiskolai oktatásnevelés területére: valamennyi szakközépiskolai oktatást-nevelést folytató intézmény a NAT, az érvényes kerettantervek, valamint az érettségi és szakmai vizsgakövetelmények alapján elkészített és jóváhagyott pedagógiai programja, ezen belül helyi tanterve és szakmai programja alapján végezze nevelı-oktató munkáját, minden intézmény biztosítsa az általános mőveltséget megszilárdító, elmélyítı, pályaválasztást segítı, valamint az érettségi vizsgákra és felsıfokú tanulmányokra, munkába állásra történı felkészítést; a tanulók igényeinek megfelelı felkészítés és óraszámok biztosításához mőködjenek együtt a többi iskolával; a kétszintő érettségire történı felkészítés érdekében a pedagógiai programban és a helyi tantervben jóváhagyott órakereteket célszerően használják fel, 2.3 Az ÖMIP feladatmeghatározása a szakiskolai oktatás-nevelés területére: valamennyi szakiskolai oktatást-nevelést folytató intézmény a NAT, az érvényes kerettantervek, valamint a szakmai vizsgakövetelmények alapján elkészített és jóváhagyott pedagógiai programja, ezen belül helyi tanterve és szakmai programja alapján végezze nevelı-oktató munkáját, mindegyik intézmény biztosítsa a osztályban tanulók számára az általános mőveltséget megalapozó nevelést és oktatást, emellett tekintsék kiemelt feladatnak a pályaorientációt, a szakképzési évfolyamon minden intézmény készítsen fel a szakmai vizsgára, a szakképzı évfolyamokon az iskolák neveljék a tanulókat szakmaszeretetre, kitartásra, szakszerő és pontos munkavégzésre, tegyék lehetıvé a szakiskolai tanulók számára a korában kialakult tudásbeli és szociális hátrányok felszámolását, az új ismeretek átadása mellett biztosítsák az általános iskolai ismeretek rendszerezését, a hiányok pótlását, a gyengébb képességő tanulók továbbhaladáshoz szükséges fejlesztését, a szakiskolák szervezzenek speciális felzárkóztató programokat, biztosítsák a szakiskola kilencedik vagy tizedik évfolyamának befejezése után a tanulók számára az átlépési lehetıséget a szakközépiskolai, illetve gimnáziumi képzésbe. Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 7

8 A szakképzı iskolák a szakképzés fejlesztési irányaira és beiskolázási arányaira tekintettel adjanak széleskörő kimeneti kínálatot az érettségivel rendelkezı tanulók számára piacképes szaktudás megszerzésére; valamennyi intézmény kísérje figyelemmel, elemezze és értékelje képzési kínálatával összefüggésben a munkaerıpiaci viszonyok változásait, tegyen javaslatot a képzési kínálatának fejlesztésére; a szakképzı évfolyamokon kvalifikált, korszerő piacképes szakemberképzés folyjék. Valamennyi intézmény fejlessze együttmőködését a gazdasággal, a munka világával és a civil szférával. 2.4 Az ÖMIP feladatmeghatározása a felnıttképzést folytató intézmények számára:. továbbra is segítsék hozzá a speciális élethelyzetben lévı iskolahasználókat a magasabb általános mőveltség, az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez az esti és levelezı tagozatokon, a felnıttképzés vállaljon szerepet a munkaerıpiaci igények rugalmas kielégítésében, az uniós elvárásoknak megfelelıen a képzési, átképzési kínálat kialakításánál hatékonyan mőködjenek együtt a társadalmi partnerekkel: a gazdasági-üzleti világgal, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központtal és a Kamarákkal 2.5 Fenntartói teljesítménymutatók, a kiemelt ÖMIP-indikátorok Adatszolgáltatás évente kétszer: júliusban és szeptemberben Indikátor megnevezése szakvizsgás pedagógusok aránya 120 órás továbbképzést teljesítık aránya elmaradt órák és kötelezıen megtartandó órák aránya egy tanulóra jutó igazolatlanul hiányzott órák száma Számításhoz szükséges adatok szakvizsgával rendelkezı pedagógusok száma (fı) tényleges pedagógusszám (fı) teljesítık száma (fı) tényleges pedagógusszám (fı) elmaradt kötelezı tanórai foglalkozások éves óraszáma összes kötelezı tanórai foglalkozás éves óraszáma összes igazolatlanul hiányzott éves óraszám tanulók összlétszáma Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 8

9 egy tanulóra jutó igazoltan hiányzott órák száma nyelvvizsgát tett tanulók aránya érettségizett tanulók aránya szakmai vizsgát tett tanulók aránya tehetséggondozási óraarány felzárkóztatási óraarány szülıi értekezleteken való részvételi arány pedagógus fluktuáció aránya tanév végi bukási arány egy bukott tanulóra jutó bukások száma továbbtanulók aránya összes igazoltan hiányzott éves óraszám tanulók összlétszáma középfokú, felsıfokú nyelvvizsgát tett tanulók száma tanulók összlétszáma sikeres érettségit tett tanulók száma érettségizett tanulók összlétszáma sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma szakmai vizsgát tett tanulók összlétszáma tehetséggondozásra fordított órák (egyéni fogl. + szakkörök) éves száma tömegsport nélkül tanulók összlétszáma felzárkóztatásra fordított órák (egyéni, kis csoportos felzárkóztatás) éves száma tanulók összlétszáma egy szülıi értekezletre jutó átlagos részvétel tanulók összlétszáma iskolát az adott tanévben elhagyó pedagógusok száma (fı) tényleges pedagógusszám (fı) legalább egy tantárgyból bukott tanulók száma tanulók összlétszáma a bukott tanulók bukásainak száma összes bukott tanulók száma a felsıoktatásba felvettek száma összes felsıoktatásba jelentkezık száma 3. Intézményünk Minıségirányítási Programja 3.1 Minıségpolitikai nyilatkozatunk Intézményünk minden dolgozója kinyilvánítja elkötelezettségét a küldetésnyilatkozatban megfogalmazottak alapján a minıségi célok megvalósítására. Szeretnénk megfelelni meg- Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 9

10 rendelıink igényeinek, öregbítve tagintézményeink sok évtizedes munkával megalapozott jó hírnevét. Valljuk, hogy a nevelımunkánkban meghatározó szerepe van a tanuló- és értékközpontúságnak, az egyetemes emberi értékek kialakításának/megszilárdításának. Ezért fontosnak tartjuk, hogy nevelımunkánk során olyan értékeket közvetítsünk, amelyek a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövıjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak, kiemelendınek tartjuk, hogy a fenti értékek közvetítése a tananyagon, a tanórán kívüli foglalkozásokon, a személyes példamutatáson és az iskolai élet egészén keresztül történik, fontosnak tartjuk, hogy intézményünk a társadalmi és oktatáspolitikai változásokra nyitott legyen, célunk, hogy tanulóink mővelt és egészséges tagjai legyenek a társadalomnak, vállaljuk, hogy az általunk tanított szakmákban a munkaerı-piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó ismereteket közvetítünk, szakmájukat szeretı és értı fiatalokat nevelünk, tudjuk, hogy a nálunk folyó sokszínő képzés, a tanárok szakmai felkészültsége, igényes munkavégzése, folyamatos önfejlesztése, a tanítási órák, az iskolai élet egésze együttesen szolgálja a diákok teljes személyiségfejlıdését. Úgy gondoljuk, Szent-Györgyi Albert, akit kiemelkedı munkája Szegedhez is kötött, mindennél beszédesebben fogalmazza meg helyettünk is, hogy milyen az az iskola, amely minden szempontból, valójában szakmától, iskolatípustól függetlenül ma is megfelel a társadalom szélesen értelmezett követelményeinek: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. Ahhoz, hogy intézményünk megvalósítsa küldetését, végrehajtsa a minıségpolitikai nyilatkozatát, azaz a tanulót elindítsa életpályáján, a tantestületnek - együttmőködve környezetével, partnereivel - az alábbi utat kell bejárni. Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 10

11 Az iskola minıségpolitikája Minıségi célok meghatározása, aktualizálása Minıségfejlesztési rendszer mőködtetése A meghatározó területekre eljárásrendek, folyamatszabályozások kidolgozása, felülvizsgálata, folyamatos karbantartása Vezetés Tervezés Ellenırzés Értékelés Partnerkapcsolatok irányítása - törvényesség - stratégiai - intézményi - partnerazonosítás biztosítása önértékelés folyamata - ellenırzés, - munkatervi 7 területen: - igény- és értékelés rendje tervezés ٠ gazdálkodás elégedettségmérés - feladatok, folyamata tanügyigazgatás - kommunikáció felelısség ٠ a mőködés formái - munkafeltételek biztosítása feltételei - PR feladatok ٠ oktatás-képzés ٠ nevelés ٠ szolgáltatások ٠ szervezet és vezetés ٠ kapcsolatrendszer A minıségfejlesztési rendszer elfogadása és felülvizsgálata Minıségfejlesztési rendszer mőködtetése a PDCA/SDCA rendszer alapján Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 11

12 Célunk olyan tervezési struktúra kialakítása, mely eszköz a kiszámítható, ellenırizhetı, egyenletes intézményi munkában. 3.2 Intézményünk minıségcéljai A célok megfogalmazásakor elsıdleges szempont volt, hogy megfeleljünk a törvényi elıírásoknak, a fenntartó elvárásainak és a Pedagógiai Programunkban meghatározott nevelési elveknek továbbá a helyi tantervben megfogalmazott szakmai elképzeléseknek. Intézményünk minıségcéljait úgy határoztuk meg, hogy figyelembe vettük partnereink igényeit. A tervezett célok hosszú-, közép- és rövidtávúak. A célokhoz rendelt konkrét feladatokat a mindenkori munkatervünk tartalmazza. Az indikátorok az éves mérési-értékelési terv részét képezik. Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat Az oktatással közvetlen kapcsolatban lévı minıségcélok - A környezet elvárásainak -A helyzetfelméré- - Helyzetfelmérés Az oktatásszervezés során: megfelelı sek eredményeinek alkalmazása; - A fenntartói elvárások oktatás szervezése; kedvezı alakulása, - Írásbeli felmérések; szem elıtt tartása; - A partnereink elvárásainak az elégedettségi - Igényfelmérés a partne- beépíté- szint növelése; - Kérdıívek; reink körében; se az oktató-nevelı - Az elvárt igények - Interjúk; - Az eredmények alapján munkába; és a valós helyzet közelítése; értékelés és intézkedési tervek készítése; - Az oktatás szín- - Felzárkóztató ok- - Felzárkóztató - Kulcskompetenciák vonalának növelése, tatással a gyengébb oktatás megszer- meghatározása; a tanulók alapkész- tanulók eredménye- vezése; - A TIOK- képzésünk ta- ségeinek fejleszté- inek növelése; - Felkészítı fog- pasztalatainak beépítése a se; - A központi és lalkozások szerve- helyi tantervekbe; - A kompetencia- helyi felmérések zése; - Felzárkóztató oktatás szintek növelése; eredményei javuló - Tanulás- mód- biztosítása; tendenciát mutas- szertani ismeretek - Korszerő oktatási eszkö- Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 12

13 Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat sanak; - Érettségi és verseny-eredményekfejlesztéshez bıvítése; - A kompetencia- zök alkalmazása; - A gyengébb alapkészsé- új, gő gyermekekre fokozott korszerő módszerek figyelem fordítás; megkeresése, - Belsı továbbképzéseken és adaptálása; - Az alapkészségek elsajátításában problémás tanulók kiszőrése; a módszertani kultúra javítása; - A modulrendszerre való gyors és alapos felkészülés az OKJ változásának megfelelıen; - A nyelvoktatás - A tanterv szerint - Igényfelmérés a - A hatékony nyelvoktatás színvonalának emelése, és a nyelvválasztás lehetıségének biztosítása az erıforrások figyelembe vételével; - A továbbtanulási esélyek növelése; oktatott nyelvek tanulni kívánt megszervezése; számának megtartása, a külföldi szakmai kapcsolatok hatékony kihasználása a nyelvi kommunikáció fejlesztésére; - Nyelvismerettel kapcsolatos versenyeken, tanulmányi versenyeken való sikeres részvétel; - Sikeres szakmai nyelvvizsgák; - A továbbtanulásra jelentkezett és felvételt nyert tanulók nyelvekrıl; - A nyelvvizsgát tett tanulók száma különbözı szinteken; - Az éves belsı mérések eredményeinek értékelése; - Az emelt szintő érettségire készülık számának növekedése; - Továbbtanulásra való szándék felmérése; - A tanórán kívüli oktatások megszervezése, igény szerint; - A második nyelv oktatásának biztosítása igény szerint, az iskola lehetıségeivel összhangban; - Idegen nyelvi tanulmányi versenyeken való részvétel; - A nyelvvizsgázók számának növelése minden szinten; - Az érettségi eredményeinek értékelése, intézkedési terv; - A lehetıségek széleskörő ismertetése; - Az iskola lehetıségeivel Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 13

14 digitális technika mítástechnikai képzés; erısítése; - Megfelelı géppark álljon rendelkezésre az oktatáshoz és a szakköri tevékenységhez; - Informatikához értık arányának emelkedése; - Az intézményi, ill. tagintézményi honlap folyamatos fejlesztése; -A könyvtár lehetıségeinek kihasználása; Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat száma és aránya; - Statisztikai mutatók összhangban igény szerint, - A szakmunkás és ezek jobbító a felkészítı foglalkozások tanulók közül az elemzése megszervezése érettségit tettek száma növekedjen; pályakövetési rendszerben információgyőjtéssel mérhetı - A másodszakmás képzésbe bekapcsolódottak száma; - Az információs és - Eredményes szá- - Informatika - A számítógéppark fej- érettségire és lesztése, az elavult gépek ECDL vizsgára jelentkezık száma és eredménye; -A honlapot rendszeresen használók száma; -A könyvtári és informatikai eszközökre fordított összeg; -A könyvtári kölcsönzések gyakorisága; - 1 könyvtárlátogatóra jutó kölcsönzött könyvek száma; cseréjére vonatkozó források megkeresése a lehetıségek függvényében; - A könyvtár fejlesztésére vonatkozó források felkutatása; - A könyvtár dokumentumállományának bıvítése; - A könyvtár megismertetése, népszerősítése, könyvtári honlap karbantartása; - A szakmai képzé- - A szakmai vizs- - Vizsga- - A vizsgaeredmények Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 14

15 Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat sünk színvonalának emelése, az európai szintő szakképzés gák jó eredményei; A külföldi szakmai gyakorlatok számának eredmények; - Europass bizonyítványok száma; elemzése, intézkedési tervek; - A külföldi szakmai gya- biztosítása; növelése - Elhelyezkedési korlatok, tapasztalatok - Nyitottság a - Helytállás a külföldi mutatók; átadásának hatékonyság- szakmai képzettség szakmai gya- - Versenynövelése; fejlesztésére; korlaton; - Szakmai versenyeken eredmények; - Szakmai attitődményes való eredvizsgálatok jó részvétel; eredményei; - Szakmai tanácskozások az intézményben; - Szakmai tanácskozások száma; - A továbbképzéseken -A pedagógusok való ered- továbbképzéseken ményes részvétel való részvétele; és a tanultak átadásának mutatói; - Vizsgáztatói névjegyzéken való részvétel; - Magasan kvalifikált - Teljesített to- - A szakvizsgázott - Továbbképzési lehetısé- pedagógus vábbképzési prog- pedagógusok szágek biztosítása a tovább- munkaerı biztosítása; ram és beiskolázási ma; képzési terv alapján; terv; - A többdiplomáram - Nyitottság a - Újabb szakmai sok arányának szakmai képzettség fejlesztésére; kompetenciák megszerzése; emelkedése; - Pedagógus értékelési rendszer mőködtetése; -A rendszer folyamatos javítása, az önértékelés és külsı - A mérési eredmények; - Az eredmények - A rendszer mőködtetése és az esetleges korrekciója a tapasztalatok alapján; értékelés muta- elfogadási muta- tóinak feldolgozása tói; Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 15

16 Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat és a kedvezıtlen eredmények javítása; - Az oktatásban - Különféle mód- - Módszertani - Minél több pedagógus alkalmazott mód- szerek hatékony képzéseken való módszertani képzése, szerek változatos- alkalmazása, külö- részvétel a forrá- - A tapasztalatok megbe- sága; nösen a nehézséget sok függvényében; szélése szervezett formá- jelentı alapkészsé- - Módszertannal ban; gek, kompetenciák kapcsolatos meg- oktatásánál, fejlesz- beszélésen, tájé- tésénél; koztatón való - A pedagógusok részvétel; módszereinek vál- - A jó módszerek tozása; bemutatása gyakorisága tantestületi szinten; - Módszertani segédanyagok készítése a tantestületben; - A pedagógusok - Több sikeresen - Megfelelı tájé- - Pedagógusok képzése; problémakezelı és kezelt probléma; koztatás és folya- - Megfelelı programok megoldó készsé- - Kevesebb fe- matos nevelı szervezése a tanulók szá- gének javítása; gyelmi intézkedés a munka; mára, a tanulók figyelmé- tanulók körében; nek lekötése, pozitív irányba való terelése; - Az alapvetı erköl- - Kevesebb negatív, - A környezet jel- - A nevelık egységes lá- csi, etikai normák több pozitív vissza- zései, a pedagógu- tásmódjának. gondolkodá- közvetítése; jelzés a tanulói vi- sok észrevételei az sának megteremtése az selkedéssel kapcso- intézmény tanuló- erkölcs, etika területén; latban; inak viselkedésére Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 16

17 Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat vonatkozóan; - Az intézmény jó - Az intézmény - Sikeres rendezvények Népszerősítést szolgáló hírnevének megtartása, növelése; népszerőségének növekedése; szervezé- se; - A versenyeken - rendezvények szervezése; - versenyeken való részvétel; való eredményes részvétel; - Megjelenés a médiában; - Külföldi kapcsolatok; -A fenntartó pozitív értékelése; Az intézmény általános megítéléséhez és mőködéséhez kapcsolódó minıségcélok - A rendszerszemlélet kialakítása, az intézményi folyamatok szabályozottságának biztosítása (mőködési, szakmai és gazdálkodási területen is); - Az intézmény stratégiai tervezési és végrehajtási folyamatainak hatékony mőködése; A különbözı területeken végrehajtott külsı értékelések, rendszer mőködése; - A szabályzatok megfogalmazása; minısítések eredményeinek folyamatos javítása. - Az intézményi önértékelési folyamat eredményeinek növelése; -A korszerő nyilvántartási és adminisztrációs rendszer mőködtetése az intézményen belül - A szabályzatok - A meglévı szabályok folyamatos karbantartása ; felülvizsgálata; - A hiányzó szabályzatok - Az elégedettségmérések összeállítása; ered- ménye; - Az információs - A szabályzatok elkészítéséhez szükséges információk beszerzése; Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 17

18 Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat - A dolgozói felelısség tudatosulása; - Nyitottság a partnerek felé, széles nyilvánosság biztosítása; - Nemzetközi kapcsolatok fenntartása és bıvítése; - Igényes szabadidıs tevékenységek megszervezése, biztosítása. és ezzel a tanulók kulturáltságának, kommunikációs készségének javítása; - Több elégedett - Partnerek száma; partner; a partneri elégedettségmérés - Az igényekhez gyorsan igazodó eredménye; intézményi mőködés, - Nyilvános fóru- szervezés; mok száma; - Évente megvaló- - Cserekapcsola- suló diákcsere program; - Nemzetközi kapcsolatokból származó eszközökkel való gyarapodás (pénzügyi támogatás, tárgyi eszközök); - A partnerektıl érkezett észrevételekben az elégedettség növekedése a szabadidıs tevékenységekkel kapcsolatban; - Színház- és hangverseny látogatások megszervezése; - Iskolai ünnepsé- tok száma; - A nemzetközi programokra jelentkezık száma; Nyertes pályázatok száma - Szabadidıs tevékenységgel kapcsolatos felmérések; - Kulturális versenyeken való részvétel száma; - A rendezvényeken részt vettek aránya; - A sportoló tanu- gek színvonalas lók száma; - A partnerekkel való kapcsolattartás mőködtetése; A partneri elégedettségmérés eredményei alapján beavatkozás a folyamatokba; - A partnerkapcsolatok bıvítése; - A meglévı kapcsolatok ápolása; - Új nemzetközi kapcsolatok keresése; - Új projektekbe való kapcsolódás; - Felmérések megszervezése, kiértékelése az intézményi mérési rendszer elıírásai alapján; - Szabadidıs tevékenységben résztvevık számának növelése; - Az egészséges életmódhoz tartozó testkultúra fejlesztése; Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 18

19 Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat lebonyolítása; -A DSK tevékenység hatékonyságának növelése; - A versenyeken elért eredmények; - A diáksportköri foglalkozásokon megjelentek száma; - Az információs - Az intézmény - Megjelenés a - A médiaeszközök igénybevétele; rendszer folyamatos megjelenése a nyil- sajtóban, plakáto- fejlesztése, hatékonyságának növelése, szélesebb hozzáférési lehetıség biztosítása; - A környezet megóvására, szépítésére való igény kialakítása; - A toleráns, más világszemlélető embertársainkkal szembeni kulturált viselkedés elsajátíttatása; vánosság elıtt; - Széleskörő információ kon, egyéb médiában; biztosítása - A gyermekek az intézmény tanulói tájékoztatásai; számára; - Az ökoiskolai -A közvetlen kör- program céljainak megvalósulása; minden tagintézmény nyerje el a címet. -A környezetéért felelısséget vállaló tanulói magatartás kialakítása; - A másság elfogadása; - A konfliktus nélküli egymás mellett élés; nyezet tisztaságának érzékelhetı javulása; -A rongálások számának csökkenése; - A környezettudatos szakemberek számának növekedése - A konfliktusok számának csökkenése - Az ilyen okból származó tagintézményi fegyelmik számának - A tanulók tájékoztatása szóban és írásban; - intézményi és tagintézményi honlap mőködtetése és a közérdekő adatok nyilvánosságra hozatala; - Az intézményi ökoprogram adta lehetıségek hatékonyabb felhasználása; - Az ellenırzések számának növelése; - A szociális és környezeti kompetenciák növelése; - Az osztályfınöki munka hatékonyságának növelése ezen a területen; - A téma beépítése a DÖK munkatervébe; Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 19

20 Minıségcél Sikerkritérium Indikátor Feladat csökkentése; - A társadalomismeret tantárgyon belül a témakör részletes megbeszélése; -A fogyasztói társadalomban - Az intézmény - A szintvizsgák, - A tanulók 9-10 osztályos való el- tanulói ismerjék és záróvizsgák köve- szakmai elıkészítı oktatá- igazodás képességének alkalmazzák a fotelményeinek telsába már beépíteni e terü- fejlesztése a gyasztóvédelmi jesítése ezen a let törvényi szabályozását diákságban; törvényeket; területen is; 3.3 Az intézmény minıségfejlesztési rendszere Intézményünkben a partnerközpontú mőködést szolgáló minıségfejlesztési rendszer kiépítését a minıségirányítási program alapján végezzük el. A minıségfejlesztési rendszer kiépítésének alapja a közoktatási törvény, a közoktatás minıségbiztosításáról és minıségfejlesztésérıl szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet és az SZKKVSZI Minıségirányítási Programja. Az intézmény minıségfejlesztési rendszerének mőködését a minıségfejlesztés szervezetének kiépítése és mőködtetése biztosítja. A szervezeti felépítés 1. Az intézmény minıségfejlesztési szervezetének vezetıje a fıigazgató, aki a közoktatási törvény 54. (1) bekezdése szerint az intézmény minıségirányítási programjának mőködéséért felelıs vezetı. A minıségfejlesztési szervezetben a tagintézményeket a tagintézményigazgató képviseli, aki felelıs az intézmény minıségirányítási programjának tagintézményi szintő mőködéséért, az IMIP-ben leírt tagintézményi sajátosságok végrehajtásáért. 2. A minıségfejlesztési szervezet részeként a fıigazgató mellett mérési, értékelési, operatív és adminisztratív feladatokat ellátó intézményi mérési, minıségbiztosítási és minıségfejlesztési munkaközösség mőködik. 3. A minıségfejlesztési munkaközösség a vezetıbıl és a tagintézmények minıségi csoportjának tagjaiból áll. A csoport vezetıjét az intézmény alkalmazottai közül a fıigazgató egy tan- Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 20

21 évre bízza meg az intézmény minıségirányítási programjának végrehajtásával összefüggı feladatok ellátásával, a minıségfejlesztési szervezet munkájában való közremőködéssel. A vezetınek beszámolási kötelezettsége van az intézményvezetıségnek. A tagintézményekben minıségirányítási csoportok mőködnek a tagintézmény igazgatójának megbízásával. Feladatuk az intézményi minıségcélok tagintézményre vonatkozó feladatainak végrehajtása. A csoport tagjai beszámolnak a tagintézmény-igazgatónak és a tantestületnek. A minıségfejlesztési rendszer elemei és mőködése: a) mérési, értékelési rendszer, amely biztosítja a közvetlen és a közvetett partnerek elégedettség-mérésén alapuló intézményi önértékelési rendszer folyamatos mőködését, illetve a külsı értékelık értékelésébıl fakadó feladatok ellátását; b) döntés-elıkészítési rendszer, amely a mérési, értékelési rendszer eredményeire alapozva elıkészíti a minıségirányítás keretében szükséges intézkedéseket; c) dokumentációs rendszer, amely folyamatosan biztosítja a minıségfejlesztés keretében elért eredmények nyilvánosságát. A minıségfejlesztési rendszer hasznosítása Az ellenırzési, mérési és értékelési folyamat során keletkezett adatokról, tényekrıl, megállapításokról dokumentáció (jelentés) készül, és ez alapját képezi a visszacsatolásnak, a fejlesztésnek. Ez segíti a tervezés, a döntés-elıkészítés javítását és az intézményi munka fejlesztését. 3.4 Partnereinkkel való együttmőködés A partnerek azonosítása Minıségi munkánk ellátásának feltétele a partnerek azonosítása. Intézményünknek az alábbi közvetlen és közvetett partnerekkel van kiépített, jól mőködı, eredményes kapcsolata: Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 21

22 Partnerlista Partner Képviselı Elérhetıség Belsı kapcsolattartó K Ö Diákönkormányzat vezetıje Z (IDB titkár) Tanulók V Diákmozgalmat segítı tanár E (DÖK tanár) T L E N Szülık Iskolaszék/SZMK vezetıje P A R Közalkalmazotti Tanács elnöke T Pedagógusok N Szakszervezeti titkár E Tagintézmény-igazgató Az érintett tagintézmény Minıségi csoport kijelölt tagja Tagintézmény-igazgató, tagintézményi igazgató- Mellékletben rögzített. helyettes, osztályfınöki munkaközösséghelyettes, vezetı/szmk patronáló tanár Tagintézmény-igazgató, Az érintett tagintézmény Minıségi csoport kijelölt tagja Kapcsolattartás formája DÖK/IDB győlés Diákközgyőlés Osztályfınöki óra Elektronikus napló SZMK/Iskolaszék megbeszélések az Szabályozott igényfelmérés vagy visszajelzések győjtése szabályozott (kérdıív) Központi, illetve a tagintézmények döntése alapján belsı szabályozott egyes tagintézmények munkatervében szabályozottan Értekezletek, megbeszélések (kérdıív) Központi illetve a tagintézmények döntése alapján belsı szabályozott (kérdıív) Központi, illetve a tagintézmények Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 22

23 R döntése alapján E belsı K Nem dolgozók pedagógus Vezetı gazdasági ügyintézı Tagintézmény-igazgató Közalkalmazotti Tanács elnöke Szakszervezeti titkár Az érintett tagintézmény, fıigazgatóság Vezetı gazdasági ügyintézı Tagintézményigazgató Minıségi csoport kijelölt tagja Értekezletek, megbeszélések szabályozott (interjú) Szeged MJ Város Önkormányzata Oktatási Iroda vezetıje Oktatási Bizottság vezetıje Polgármesteri Hivatal Fıigazgató Tagintézmény-igazgatók Igazgatói értekezletek szabályozott (interjú) Igazgatói Pályaválasztási felelısei Minıségügyi vezetıi rögzí- Mellékletben tett. Általános iskolák (kiválasztás módja, lista a mellékletben) Tagintézmény-igazgatók és helyetteseik Minıségi csoport kijelölt tagja Rendezvények Konferenciák Elektronikus kommunikációs csatornák szabályozott (interjú) Gyakorlati munkahelyek a kereskedelemben és a vendéglátásban (lista a melléklet- Vezetıi Minıségügyi vezetıi rögzí- Mellékletben tett. Tagintézmény-igazgatók Gyakorlatioktatásvezetı Személyes megbeszélések szabályozott (interjú) ben) Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 23

24 K Ö Z V E T E T T P A R T Partner Képviselı Elérhetıség Belsı kapcsolattartó Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztálya fıosztályvezetı Kulturális, közéleti, szabadidıs partnerek, civil szervezetek Igazgatók, kapcsolattartók Felsıoktatási intézmények Igazgatók, kapcsolattartók Munkaerıpiac képviselıi (cégek, vállalatok) Média (nyomtatott és elektronikus sajtó, TV, rádió) Igazgatók, kapcsolattartók, volt tanítványok Igazgatók, kapcsolattartók, volt tanítványok Fıigazgató Mellékletben Tagintézmény-igazgatók és helyettesei rögzített. Mellékletben Mellékletben rögzített. rögzített. Fıigazgató Mellékletben Tagintézmény-igazgatók és helyettesei rögzített. Pályaválasztási felelısök Fıigazgató Mellékletben Tagintézmény-igazgatók rögzített. Gyakorlatioktatás-vezetı Pályaválasztási felelısök Fıigazgató Mellékletben Tagintézmény-igazgatók rögzített. + a mellékletben rögzített személyek Szabályozott igényfelmérés vagy visszajelzések győjtése visszajelzések győjtése visszajelzések győjtése visszajelzések győjtése visszajelzések győjtése visszajelzések győjtése Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 24

25 N E R 1000 Mester TISZK Ügyvezetı igazgató, szakmai vezetı Mellékletben rögzített. Fıigazgató, fıigazgató-helyettes Tagintézmény-igazgatók Vezetı gazdasági ügyintézı visszajelzések győjtése E K Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara titkár vezetı szakképzési tanácsadó Mellékletben rögzített. Fıigazgató, fıigazgató-helyettes Tagintézmény-igazgatók visszajelzések győjtése Az egyes tagintézmények közvetlen és közvetett azonosított partnereinek elérhetıségeit az 1. számú melléklet tartalmazza. Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 25

26 3.4.2 A partneri igény és elégedettségmérés szabályzata és eljárásrendje Partneri elégedettségmérés A TISZK által bevezetendı mérési rendszer hatályba lépéséig a tagintézmények a saját belsı rendszerüket használják. Az egyes tagintézményi szabályzatokat a 2. számú melléklet tartalmazza A kommunikáció szintjei A belsı kapcsolattartás formája és módja A kapcsolattartás Partnerek formája, módja Kapcsolattartó Tagintézmények igazgatói Adminisztratív és technikai dolgozók Társadalmi szervezetek, szakszervezetek tagintézményi tag- megbeszélés értékelés heti rendszeresség napi rendszeresség a Munka törvénykönyvében és a Kollektív szerzıdésben rögzítettek sze- fıigazgató fıigazgató-helyettesek fıigazgató vezetı gazdasági ügyintézı tagintézmény-igazgatók tanügyi fıigazgató-helyettes Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 26

27 Partnerek A kapcsolattartás formája, módja Kapcsolattartó szervezetei rint, egyeztetés alapján a Munka Törvénykönyv- Közalkalmazotti Tanács ében, a Kjt., valamint a Közalkalmazotti szabály- fıigazgató zatban rögzítettek szerint Tagintézményi diákközgyőlés évente egyszer az intézményi ütemterv szerint igazgatóhe- tagintézményi lyettes Intézményi (IDV) Diákválasztmány IDV mőködési szabályzata szerint tanügyi fıigazgató-helyettes Intézményi Szülıi Választmány (ISZV) ISZV mőködési szabályzata szerint tanügyi fıigazgató-helyettes A külsı kapcsolattartás formája és módja A kapcsolattartás Intézmények, szervezetek formája, módja Kapcsolattartó fenntartó, polgármesteri hivatal rendszeres fıigazgatóság Nevelési-Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata (NGSZ) rendszeres fıigazgatóság szakminisztériumok eseti fıigazgatóság Csongrád Megyei Kormányhivatal Oktatási Fıosztálya állami szervek (pl. adóhatóság, ÁNTSZ, OEP, MÁK, KIR), Csongrád Megyei Önkormányzat szervezetei rendszeres eseti eseti fıigazgatóság fıigazgatóság fıigazgatóság 1000 Mester TISZK rendszeres fıigazgatóság Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 27

28 Intézmények, szervezetek Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Csongrád Megyei szervezete Dél-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (RFKB), Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A kapcsolattartás formája, módja eseti rendszeres rendszeres Kapcsolattartó fıigazgatóság fıigazgatóság fıigazgatóság Szegedi Tudományegyetem eseti fıigazgatóság Szolnoki Gazdasági Fıiskola eseti fıigazgatóság OKTATÁSI HIVATAL nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ KIT Nyelvoktatási és Vizsgaközpont Tempus Közalapítvány Petroc College (North Devon, Anglia) folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos akkreditált vizsgahely vezetı, akkr. v.hely szakmai vezetı akkreditált vizsgahely vezetı, akkr. v.hely szakmai vezetı tagintézmény-igazgató, nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkaközösség-vezetı nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkaközösség-vezetı Burgardens Utbildningscentrum (Göteborg, Svédország) folyamatos nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkaközösség-vezetı Staatliche Fachoberschule und Berufsoberschule (Ingolstadt, Németország) folyamatos nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkaközösség-vezetı SKĂL INTERNATIONAL eseti nemzetközi kapcsolatokért felelıs Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 28

29 Intézmények, szervezetek Darmstadt-Südhessen (Darmstadt, Németország) Darmstadt Város Nemzetközi Kapcsolatok Irodája (Darmstadt, Németország) Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della Ristorazione Commerciali e Turistici Alfredo Panzini (Senigallia, Olaszország) Hotelová Akadémia (Kassa, Szlovákia) CFA LaLouisiere (Les Herbiers, Franciaország) CFA des Maisons Familiales des Métiers (Saint Michel Mont Mercure, Franciaország) AEHT (Európai Idegenforgalmi és Vendéglátó Iskolák Szövetsége) kistérségi szakszolgáltató, a SZKTT Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Központ A kapcsolattartás formája, módja eseti eseti folyamatos folyamatos folyamatos folyamatos eseti Kapcsolattartó munkaközösség-vezetı SzMJV turisztikai referens, nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkaközösség-vezetı nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkaközösség-vezetı nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkaközösség-vezetı nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkaközösség-vezetı nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkaközösség-vezetı nemzetközi kapcsolatokért felelıs munkaközösség-vezetı fıigazgatóság gyakorlati képzésben résztvevık rendszeres fıigazgatóság fejlesztési támogatást nyújtó gazdálkodó egységek (együttmőködési megállapodás alapján) rendszeres fıigazgatóság Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 29

30 Intézmények, szervezetek szakmai és pedagógiai szolgáltató intézmények (pl. Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet stb.) iskolai oktató és nevelı munkát elısegítı és érdekvédı szervezetek együttmőködési megállapodás vagy tagsági viszony alapján (pl. Nemzeti Szakképzési Társaság, Magyar Pedagógiai Társaság stb.) A kapcsolattartás formája, módja rendszeres rendszeres Kapcsolattartó fıigazgatóság fıigazgatóság szülık szervezetei rendszeres fıigazgatóság, tagintézmények intézményt támogató alapítványok rendszeres fıigazgatóság, tagintézmények társintézmények (iskolák, kollégiumok) iskolai rendezvények szponzorálásában résztvevık munkaadói és munkavállalói szervezetek rendszeres eseti eseti fıigazgatóság, tagintézmények fıigazgatóság, tagintézmények fıigazgatóság, tagintézmények rendırség eseti fıigazgatóság, tagintézmények Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drog-centrum önkormányzat által kijelölt iskolaorvosi és fogászati rendelı, városi iskolai védınıhálózat eseti rendszeres fıigazgatóság, tagintézmények fıigazgatóság, tagintézmények gyermekélelmezési (SuliHost Kft) szervezet rendszeres tagintézmények Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 30

31 Intézmények, szervezetek A kapcsolattartás formája, módja Kapcsolattartó SZINT Kft rendszeres tagintézmények Neumann János Számítógéptudományi Társaság Kantonsschule Büelrain Winterthur Svájc 1. Rosenstrasse CH 8400 Winterthur Switzerland Zenta Közgazdasági és Kereskedelmi Középiskola Szerb Köztársaság Zenta Fı tér Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola (Szabadka, Szerb Köztársaság) rendszeres rendszeres, telefon, , személyes (cserekapcsolat) rendszeres, telefon, , személyes (cserekapcsolat) folyamatos fıigazgató ECDL vizsgaközpont-vezetı tagintézményi ECDL vizsgahely vezetı Jónyer Edit Tráserné Horváth Annamária tagintézmény-igazgató (Vasvári Pál Tagintézmény) Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 31

32 3.4.4 Tagintézményi sajátosságok Vasvári Pál Tagintézmény Belsı partnerek tagintézményi nevelıtestület nem pedagógus dolgozók A kapcsolattartás formája, módja napi rendszeresség, értekezletek munkaértekezlet, alkalmanként Kapcsolattartó tagintézmény-igazgató, helyettes tagintézmény-igazgató, gondnok körözvény, osz- diákok tályfınöki koztatás, tájé- IDB tagintézmény-igazgató, osztályfınökök, diákmozgalmat segítı pedagógus győlések fogadóórák, szü- szülık tagintézmény-igazgató, osztályfınökök lıi értekezletek, DINA, ellenırzı könyv az Iskolaszék Iskolaszék mőködési sza- tagintézmény-igazgató bályzata szerint kollégiumok eseti tagintézményi igazgatóhelyettes A panaszkezelés lépcsıfokai és eljárási rendje A panaszkezelési eljárás célja, hogy az intézményben történı munkavégzés során esetlegesen felmerülı problémákat, vitákat minél hamarább a megfelelı szinten lehessen feloldani, megoldani. A panaszkezelés során jegyzıkönyv vagy feljegyzés készül, az így keletkezett dokumentumokat a panasz megoldásának szintje szerint a fıigazgatói vagy a tagintézményi titkárság Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 32

33 iktatja, a panasztevı másolatot kap. A panaszkezelésrıl a 11/1994. MKM rendelet 7. (2) bekezdése rendelkezik. A gyermekekkel, a tanulókkal kapcsolatos ügyeket az ügy elintézéséért felelıs alkalmazott köteles haladéktalanul, de legkésıbb az iktatás napjától számított huszonkét munkanapon belül elintézni. A nevelési-oktatási intézmények mőködésével kapcsolatos ügyekben az elintézési határidı huszonkét munkanap. Ha az ügy elintézésére az iskolaszék, óvodaszék, kollégiumi szék, a szülıi szervezet (közösség), a diákönkormányzat jogosult, döntését legkésıbb az iktatástól számított huszonkét munkanapot követı elsı ülésén köteles meghozni. A panaszkezelés általános eljárásrendjét a következı folyamatábrák szemléltetik. Tagintéz- mény- Problémafelvetések és megol- Tagintézményi Fıigazgatósági Szülıi Tanulói pana- Dolgozók munkaügyi Dolgozók gazdasági Dolgozók személyes és Dolgozók személyze- A probléma Ha a probléma nem A probléma Fıigazgató A probléma nem a jogszabály által biztosított jogorvos- A dolgozók panaszainak kezelésébe a közalkalmazotti tanács is bevonható. Amennyiben a panaszos szakszervezeti tag, akkor a szakszervezet a probléma külsı és belsı megoldásában segít. Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 33

34 A diákok panaszkezelési eljárása TANULÓK szak- osztály- igazgató- tagintézményi A probléma nem Fıigaz tagin- tézmén tagintézményi A probléma a jogszabály által biztosított A szülıi panaszkezelési eljárás SZÜLİI probléma- szak- osztály- igazgató- Iskolaszék/ tagintézményi A probléma nem fıigaza jogszabály által biztosí- tagin- tézmény A probléma megoldásra Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 34

35 Az egyeztetést követıen a kezdeményezı fél és a panaszkezelı a megállapodást írásban rögzíti. 4. Minıségirányítási rendszerünk mőködése Kulcsfolyamatokon az intézményi stratégiában megfogalmazott célrendszer megvalósítását biztosító, az intézményalapítási (nevelés-oktatás) céljának közvetlen megvalósítását segítı folyamatokat értjük (pl. a vezetıi feladatok, a vezetıi ellenırzés folyamata, a vezetıi értékelés folyamata, az intézményi önértékelés folyamata, a partneri igény- és elégedettségmérés és elemzés folyamata). 4.1 A vezetés (intézményi, tagintézményi) feladata, felelıssége, elkötelezettsége Intézményünk vezetése elkötelezett a minıségirányítási program kidolgozásában és végrehajtásában: határozott elképzelése van arról, hogy a minıségfejlesztés milyen elınyökkel jár az intézményben, tisztában van azzal, milyen felkészültséggel rendelkeznek a munkatársak, minden lényeges eseménynél ott van, és segíti a döntések elıkészítését, meghozatalát, kapcsolatot tart a partnerekkel, folyamatosan tájékoztatja ıket az eredményekrıl, felelısséggel és személyes példamutatással vállalja azt, hogy a minıségpolitikai célkitőzések megvalósításához biztosítja a feltételeket a fenntartói források lehetıségei szerint, biztosítja az oktatás-nevelésben a tervszerőséget, a szabályozottságot, a megfelelı alapdokumentumok elkészítését, a munkavégzéshez nélkülözhetetlen információáramlást, a kommunikációs csatornák mőködtetését, a minıségi munkához nélkülözhetetlen tárgyi és személyi feltételek megszerzésében aktívan közremőködik, preferálja a pályázati munkát, a tanári önállóságot, a kreativitást, az innovációt, szerepet vállal az értékrend kialakításában, megszilárdításában, személyes részvételével járul hozzá a szabályozott folyamatok megvalósításához, a belsı mőködési rend fejlesztéséhez, a munkatársak motiválásához, Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola IMIP 35

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tömörkény István Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Kollégium Készítette: Dr. Kühn János igazgató Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: Szeged, 2007. március

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6

Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola 1. KÜLDETÉS...5 2. BEVEZETÉS...6. 2.1. Az intézmény adatai... 6 Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Baross Gábor Zweisprachige Fachmittelschule für Wirtschaft Baross Gábor

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9403/2010. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - A Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009.

A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő 2009. Gödöllői Református Líceum Gimnázium és Kollégium Gödöllő OM azonosító: 032575 : 2100 Gödöllő, Szabadság tér 9. /Fax: 28/410-298 E-mail: igazgato@grl.hu A GÖDÖLLŐI REFORMÁTUS LÍCEUM GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.

Szakközépiskola és Szakiskola Nyíregyháza, Semmelweis u. 15. TARTALOMJEGYZÉK 1. A MIP RENDELTETÉSE...4 2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI...5 2.1. AZ INTÉZMÉNY FELADATA A NYÍRVIDÉK NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT TAGJAKÉNT... 7 3. MINŐSÉGÜGYI

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mővészetoktatási Intézménye Intézményi minıségirányítási programja Alkalmazotti közösség jóváhagyta: 2010 Diákönkormányzat

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) 1 OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) (Évi óraszám: 9-12. évfolyam: 37 óra, 13. évfolyam: 32 óra) Célok és feladatok Az osztályfınöki óra funkciói - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében,

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL Sajószentpéter, 2010. június 7. Készítette: Perényi Barnabás igazgató BEVEZETÉS: A 2009/2010-es tanév céljait, fı feladatait

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben