Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

2 1. 2. Intézmény története és hagyománya Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és Továbbképzési Intézete A Nyíregyházi Fıiskola Képzési és Továbbképzési Intézete kilencedik tanévét kezdte meg 2006 ıszén. Az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések az oktatási rendszerben egyre népszerőbbé váltak. Az intézeten a szakmai képzéseken résztvevık száma változatlanul igen magas, ami jelzi, hogy ezen képzési forma napjainkban az egyik legjelentısebb esély a továbbtanulni vágyók számára. A Képzési és Továbbképzési Intézetet 2003 áprilisában akkreditálta a Felnıttképzési Akkreditáló Testület. Ezáltal a képzésben résztvevık számos kedvezményhez juthatnak. Igénybe vehetik a munkaügyi központok támogatását, adókedvezményt kaphatnak a képzés részvételi díja után, illetve 2004-tıl a felnıttképzésben résztvevık normatív támogatására is lehetıség nyílt. A Képzési és Továbbképzési Intézet évenként megújuló, bıvülı programot ajánl a továbbtanulni vágyók számára, s a felsıoktatás magas színvonalát garantálja a szakképzésben is Iskolarendszerő szakképzések, korábbi tapasztalatok. Az Európai Üzleti Polytechnikum és Nemzetközi Szakközépiskola Nyíregyházi Tagozata Az Európai Üzleti Polytechnikum és Nemzetközi Szakközépiskola Nyíregyházi Tagozata amely 1999 óta mőködik, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplı kvalifikált szakképzéseket folytató iskola, ahol nappali és esti tagozaton, iskolarendszerő és tanfolyami úgynevezett kétszintő oktatást valósít meg Iskolánk alapításának indoklása A fent említett szellemi tıkébıl, korábbi szakmai tapasztalattal az alapítók hátuk mögött döntöttek úgy, hogy megalapítják a Nyíregyházi Fıiskola a tanulási kompetenciák, az oktatás és szakképzés fejlesztéséért közhasznú alapítványt, mely elsıdleges célul tőzte ki a szakképzési, középfokú és felsıfokú oktatás fejlesztését. Olyan szakközépiskola létrehozását, (Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája) melyben a 2

3 felsıoktatásból kiszorult tanulók szakmát szerezhetnek, alapképzettséget, szakismereteket ahhoz, hogy késıbb megállják a helyüket a munka világában, illetve az általuk választott felsıoktatási intézményben Iskolánk szellemisége, mottónk Naprakészség: Intézményükben a kötelezı tantárgyi ismeretanyagon túl minden évben a legfrissebb szakmai ismereteket kívánjuk tanítani, kiegészítve a napi üzleti, kereskedelmi élet aktualitásaival, példáival. Kiemelve az európai integráció és társadalmi kérdések ismereteit minden szakhoz kapcsolódva kívánjuk oktatni. Gyakorlatiasság: Az elméleti tudásanyag átadása mellett, különbözı szakmai programokat biztosítunk, változatos egyéni és csoportos feladatok megoldásával segítjük a problémamegoldó készséget, a gyakorlati gondolkodást és annak érvényesülését. Az általános és szakmai mőveltség bıvítése: A szakmai, társadalmi és hétköznapi élethez kapcsolódó ismeretek; az informatika, a magas szintő anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, az általános internet-használat mára szükséges kiegészítıi minden szakterületnek. Ezért ezek a lehetıségek iskolánkban kötelezı vagy fakultatív jelleggel valamennyi képzésben hozzáférhetıek lesznek. A továbbtanulás lehetısége: Az iskolánkban az emelt szintő vagy felsıfokú szakképesítést szerzett diákok a szakirányú egyetemi vagy fıiskolai felvételinél többletpontokat szereznek. Az akkreditált felsıfokú szakképzésben résztvevı tanulók kreditpont beszámítással élhetnek (ebben az esetben a fıiskolai/egyetemi tanulmányaikat rövidített képzési idıvel végezhetik el), emellett megfelelı tanulmányi eredmény esetén felvételi vizsga nélkül is bekerülhetnek a felsıoktatási intézménybe. Lásd Felsıoktatási felvételi tájékoztató. Nyitott kapcsolatok: A tagozatvezetık, az osztályfınökök képviselik, közvetítik a hallgatók véleményét, észrevételeit. Az igazgatót, helyettesét és az iskolatitkárt a hallgatók közvetlenül is megkereshetik felvetéseikkel, sıt kérjük és várjuk a hallgatók partneri együttmőködését. Szervezettség: A szakmai oktatás és a felkínált lehetıségek mellett természetesen meghatározott rendben, meghatározott kötöttségek mellett folyik az oktatás. Ez magában 3

4 foglalja mind az iskolai vezetés és tantestület, mind pedig a hallgatók felelısségét az órákon való megjelenéstıl és szerepléstıl a kiadott feladatok pontos, határidıre való elkészítéséig, illetve annak értékeléséig. Európaiság: a Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája szellemiségében, jövıképében célul tőzte ki, hogy megfeleljen az európaiság fogalmának. A modern és klasszikus európai eszmeképet kívánja közvetítetni, megtartani a hagyományos nemzeti értékek tisztelete és szeretete iránti elkötelezettségét. Tanárainak és tanulóinak partnerprogramjai által lehetıséget kíván adni más európai iskolákban való tapasztalatszerzésre, tanulmányútra, továbbképzésre. 4

5 NEVELÉSI PROGRAM 2. Az iskola nevelési programja Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. Nevelı oktató munkánk során az alábbi alapelveket tartjuk fontosnak: Alapelvünk, hogy: - Iskolánk pedagógiai koncepciójából következıen támogatja az olyan pedagógiai környezet létrehozása, amely befogadja és elısegíti az eredményes nevelést, oktatást segítı innovációs törekvéseket. - A tanulókat az iskolának föl kell készíteni az önálló ismeretszerzésre és az élethosszig tartó tanulás pioritásaira, és a kulcskompetenciák fejlesztésére. - Az iskolában minden tanulónak esélyt kell kapnia szociokulturális hátrányainak leküzdésére. - A kiemelkedı képességő tanulóknak lehetıséget kell kapniuk tehetségük kibontakoztatására. A sajátos nevelési igényő tanulók esetében az inkluzív nevelést segítı megfelelı szakmai háttér kialakítása. Az iskola célja: A társadalom számára harmonikus személyiségő tanulókat neveljen, akik eligazodnak a magyar társadalom állandó változásaiban, Európában és a globalizálódó világban. Felkészíteni diákokat hogy, szabad és gazdag személyiséggé válhassanak, akik képességeiket tudják kamatoztatni az egységesülı Európában anélkül, hogy nemzeti azonosságtudatukat elveszítenék. Egészséges, káros szenvedélytıl mentes diákság nevelése. Együttmőködni a szülıvel a nevelési és oktatási kérdésekben. Elısegíteni a diákok testi, értelmi, érzelmi fejlıdését. Megvalósítani az azonos bánásmód elvét minden diákjával szemben. 5

6 Az iskola feladatai: Fejleszteni a tanulókban azokat a képességeket, készségeket (kreativitás, kommunikációs készség, igényesség, döntési képesség, akaraterı), amelyek a környezethez való harmonikus, konstruktív kapcsolatokhoz szükségesek. Különleges hangsúlyt fektetni az idegen nyelvek tanítására, a számítástechnikára, amelyek biztos ismerete feltétel az Európai Unióba való sikeres integrálódáshoz. Az oktatás során lehetıséget biztosítani, hogy a tanulóknak sikeres legyen a továbblépési lehetısége tanulmányaik folytatására, akár felsıfokú tanulmányokról vagy munkaviszony létesítésérıl legyen szó. A nevelési módszerek, eszközök igazodnak: a tanulók életkori sajátosságaihoz értelmi fejlettségéhez a mindenkori szituációhoz. A nevelés hagyományos módszereit alkalmazzuk a módszerek, eljárások kombinációjában. Ezek a motiválás, követelés, elismerés, meggyızés, gyakorlás, ellenırzés, értékelés, és a büntetés A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztést a következı pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk nevelıi munkánk során: Az értelem nevelés területén elvégzendı feladatok. Az empatikus életmódra nevelés területén elvégzendı feladat: Az egészséges és kulturált életmódra nevelés feladata: Az alkotóképesség, a kreativitás fejlesztése: A személyiségfejlesztés minden tantárgy tanításának része, minden tanár a saját szakterületén és egyéniségével formálja a diákot. A tanórán kívüli iskolai tevékenységek szerepe különösen fontos. A szabadidıs tevékenységek összehangolása az ezért felelı pedagógus(ok) kiemelt feladata. 6

7 Diákjainkat mindenekelıtt egy olyan ritmusú életvezetésre kell megtanítanunk, amely testi-, lelki- és szellemi fejlıdésüket szolgálja. Az ébredéstıl a napi stresszek kivédésén át az elalvásig terjedjenek ezek az ismeretek. A családi háttér szerepe kiemelkedıen fontos, mivel a magyarországi család nagyrésze csonka. Még ha a szülık együtt is élnek, akkor is szembekerülhetünk a munkanélküliség és az alkoholizmus problémájával az apák és anyák esetében. Amennyiben külsı, veszélyes hatások érik a tanulót (drog, túlzott alkoholfogyasztás stb.), akkor a tanár felelıssége, hogy felhívja a környezet figyelmét ezekre a jelenségekre A közösségfejlesztés feladatai A közösségfejlesztés elsısorban az osztályfınöki munka feladata, de az egyes szaktanárok összehangolt munkájával lehet csak eredményes. A tágabb és szőkebb közösségben meg kell tanulniuk, hogy minél kisebb veszteséggel kerüljenek ki konfliktushelyzeteikbıl. Az Internet segítségével viszonylag könnyen fölvehetı az új kommunikációs sztráda sebessége, de ügyeljünk rá, nehogy e tempóval komolyabb emberi értékek maradjanak el mögöttünk. Egy társadalom toleranciáját szokás mérni aszerint, miképpen viszonyul beteg, sérült és fogyatékos társaihoz. A segítıkészség mindig több, mint a sajnálkozás álhumánuma. De ne csupán segítı szándékunkat mutassuk, mert az megalázó is lehet, ha nem párosul a szeretet gyakorlatával. A közöny és a részvét között igyekezzünk megtalálni az egyedüli járható utat, a korrektséget A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenységek A beilleszkedési zavarok feloldása közös, tantestületi feladat. Ha olyan mértékő, hogy segítségre van szükségünk, a Családsegítı Központ pszichológusát is bevonjuk a munkába, illetve az osztályfınökök számára biztosítunk külön idıkeretet erre a célra. Abban a kérdésben, hogy a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdı, vagy fogyatékossággal szenvedı sajátos nevelési igényő, a Nevelési Tanácsadó megkeresésére a TANULÁSI KÉPESSÉGEKET VIZSGÁLÓ SZAKÉRTİI ÉS 7

8 REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG dönt. A véleményük alapján az igazgató mentesíti a tanulót egyes tantárgyak értékelése és minısítése alól, továbbá egyéni foglalkozást szervez részére A tehetség, képesség kibontakoztatását segítı tevékenységek A tantervileg elıírt tananyag elsajátítása minden tanuló számára kötelezı feladat, de korántsem jelent azonos nehézséget. Szép számmal vannak olyan tanulók, akik a követelményeknek jól megfelelnek, sıt a tananyagon túlmenı érdeklıdést is mutatnak. Az a feladatunk, hogy ilyen tanítványainknak az órákon kialakított készségek és jártasságok további fejlesztéséhez minél több alkalmat teremtsünk, képességeikhez mért segítséget nyújtsunk. Az úgynevezett tanórán kívüli foglalkozások, szabadidıs tevékenységek a tehetség kibontakoztatásában különösen fontos szerepet játszanak. Az ezért felelıs szabadidıszervezı(k) munkája kiemelt jelentıségő. A tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzető tanulók matematika felzárkóztatására lehetıségeinkhez mérten plusz órát biztosítunk a tehetséggondozásra igénybe vehetı százalékban A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggı pedagógiai tevékenység szorosan összefügg az iskolák általános pedagógiai tevékenységével. Fokozottan igényli a gyerekek érdekeinek figyelembe vételét, s bármilyen negatív jelenség észlelésekor pozitív közbelépést követel a tanulók érdekében. Az intézmény ifjúságvédelmi felelıse figyelemmel kíséri a törvényi elıírások betartását és betartatását. Az ifjúságvédelmi felelıs a tantestület egyik tagja (aki osztott munkakörben látja el feladatát), és munkájában támogatják ıt az osztályfınökök és a diákönkormányzatot segítı tanár. Kiemelt feladatok Drog- és bőnmegelızési programok: - felvilágosító elıadások szervezése 8

9 - társsegítı képzés (kortárs) beindítása A helyi Családsegítı Központtal való állandó kapcsolattartás. Legfıbb elv: Folyamatos kontaktus a szülıkkel, pedagógusokkal, kollégiumi nevelıkkel, a szakszolgálattal, az iskolaszékkel. Minden olyan tanulóval kiemelten kell foglalkozni, akit hátrányos helyzetőnek minısítettek családi körülményei, szociális helyzete alapján A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység Az osztályfınökök és az ifjúsági felelıs feladata a szociális hátrányok feltérképezése. Ez mérılapokkal, elbeszélgetés útján történik. A helyi önkormányzatok rendszeres támogatásaira javasolja a rászoruló diákokat az iskola. Korrepetálások biztosítása igény szerint. A szociális juttatások iskolai alapítványokból is folyósíthatók. A támogatás odaítélésére a diákönkormányzat, az iskolaszék és a tantestület együttesen tesz javaslatot írásban az Alapítvány kuratóriuma számára. A tantestület az osztályfınökök, kollégiumi nevelık és a DÖK javaslata alapján dönt. Továbbá az ifjúságvédelmi felelıs az ösztöndíjpályázatokat is figyeli, és segíti a rászoruló diákot a pályáztatásban. 9

10 SZAKMAI PROGRAM 3. Az iskola képzési rendje Iskolánk Nyíregyháza város és vonzáskörzete illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék területérıl vár diákokat. Tanulóink családi összetételétıl függetlenül, minden gyermek számára biztosítjuk az esélyt a tanulásra. A tantestület vállalni tudja kvalifikáltságából és innovációjából következıen-, hogy ez az esély a nevelés, oktatás területén meg is valósulhasson. A szakmai képzési rendszer az Országos Képzési Jegyzékben foglalt, tehát államilag elismert szakképesítést nyújtó szakképzéseket jelenti. A megszerzett szakmai végzettséggel az adott szakmában munkát lehet vállalni, önálló vállalkozást lehet indítani, vagy jelentkezni lehet felsıoktatási intézménybe. A tanfolyamok egy része felsıoktatási intézményekben felvételi mentességet, vagy többletpontot jelent. Errıl részletes információk találhatók a Felsıoktatási felvételi tájékoztatóban. Képzési struktúránkban az alábbi képzési formákat különböztetjük meg: 1. kétszintő képzések (középfokú és emelt szintő) 2. két éves emelt szintő képzések 3. akkreditált felsıfokú szakképzések 4. egyéb képzések 10

11 Szakközépiskolai szakok Idegenforgalmi ügyintézı (A tanfolyam OKJ azonosító száma: ) Ezt a képzési formát olyan jelentkezıknek ajánljuk, akik az idegenforgalomban és ehhez kapcsolódó területein szeretnének tevékenykedni. Az idegenforgalmi ügyintézı az utazási irodákban, utazási ügynökségeknél és idegenforgalmi szolgáltató irodákban referensként és/vagy pultosként utazásszervezıi tevékenységet folytat. Referensként bel- és külföldi, egyéni- és társasutazásokhoz útvonal, program- és árajánlatot dolgoz ki; az utazásokhoz különbözı szolgáltatásokat (szállás, étkezés, program, közlekedési eszköz stb.) biztosít, valamint részt vesz az értékesítésben. Pultos ügyintézıként közvetlen kapcsolatot tart az ügyfelekkel, tájékoztat, információt ad és közremőködik az iroda szolgáltatásainak értékesítésében. Marketing és reklámügyintézı (A tanfolyam OKJ azonosító száma: ) Az ügyintézı feladata a cég (vállalat, vállalkozás, intézmény9 piaci értékesítési tevékenységének szervezésében és irányításában felmerülı piackutatással, eladással, piaci tervezéssel, reklámmal és egyéb szervezeti kommunikációval kapcsolatos feladatok végrehajtása, az ezekkel kapcsolatos külsı intézményekkel való kapcsolattartás. Multimédia-fejlesztı (A tanfolyam OKJ azonosító száma: ) A multimédia-fejlesztı az írott szöveget, hangot, álló és mozgóképet, ábrákat, animációt egyesítı, digitálisan tárolt, interaktívan mőködı számítógépes szoftvert hoz létre. Ezt, a rendelkezésre bocsátott forgatókönyv alapján, analóg vagy digitális formában tárolt forrásanyagokból, a számítógépes hardver, valamint szoftver eszközök segítségével munkacsoportban végzi. Számítástechnikai szoftverüzemeltetı (A tanfolyam OKJ azonosító száma: ) A képzés során tanulóinkat felkészítjük a társadalmi és gazdasági élet különbözı területein, az adott területhez kapcsolódó számítógépes irodai ügyviteli munkában rutinfeladatok végzésére. Továbbá a számítógépes rendszer üzemeltetése során a rendszeres és alapvetı karbantartási feladatokra, az egyes számítógéptípusok, a gazdálkodó egységek tartalmi és adminisztratív 11

12 munkájában alkalmazott szoftverek használatára, lépést tartva a mőszaki-technikai fejlıdéssel. Felsıfokú szakképzések Idegenforgalmi szakmenedzser (A tanfolyam OKJ azonosító száma: ) A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: Utazási tanácsadó, szervezı, idegenforgalmi ügyintézı. Megszerezhetı specializáció: Falusi turizmus Szakleírás: A felsıfokú képzettséggel rendelkezı idegenforgalmi szakmenedzser kis és közepes idegenforgalmi vállalkozásoknál vezetıi, nagyvállalkozásoknál középvezetıi és a felsıvezetı mellett idegenforgalmi szakreferensi és közigazgatási intézményekben elıadói tevékenységet folytat. Az idegenforgalmi egységben, utazásszervezı és utazásközvetítı vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenforgalmi szálláshelyeken, idegenforgalmi hivatalokban, szabadidı központokban, ügynökségekben és egyéb idegenforgalmi szolgáltató vállalkozásokban (pl. teniszklub, Kongresszusi Központ stb.), valamint a turizmus koordinálásával is foglalkozó egyéb szervezetekben (pl. helyi és megyei önkormányzatok, kamarák, helyi és regionális információs hálózat) végez önálló, felelıs, szakmai, szervezı, gazdálkodó és lebonyolító tevékenységet. Intézményi kommunikátor (A tanfolyam OKJ azonosító száma: ) A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: újságíró, egyéb magasabb képzettséget igénylı kulturális foglalkozások, hírközlési kisszervezet vezetıje, kulturális szervezı, könyv- és lapkiadó szerkesztıje, rádiómősor-, televíziómősor-szerkesztı, egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási szolgáltatási foglalkozások stb. 12

13 A munkaterület rövid, jellemzı leírása Az intézményi kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belsı és a külsı kommunikációs kapcsolatok felelıse. Az intézményi kommunikátor egyik elsı számú munkatársa a legfelsıbb szintő vezetınek. Tanácsaival segíti döntéseinek kialakításában, elemzéseket és háttér-információkat ad az egyes döntések különbözı szintő fogadtatásához, mind a politikai, kulturális és társadalmi szférában, mind a konkurencia köreiben. Felelıs a szervezet, intézmény egységes arculatáért. Összességében tehát az intézményi kommunikátor az a személy, aki egy személyben - átfogó koncepció jegyében - gondoskodik az adott intézmény, szervezet különbözı szintő kommunikációs kapcsolatairól. Jogi asszisztens (A tanfolyam OKJ azonosító száma: ) A szakképesítéssel legjellemzıbben betölthetı munkakör, foglalkozás: egyéb ügyintézı, egyéb igazságszolgáltatási ügyintézı, igazgatási ügyintézı, ügyfél-tájékoztató, egyéb irodai jellegő foglalkozások stb. A munkaterület rövid, jellemzı leírása: A jogi alapismeretekkel rendelkezı középkáder - bírósági alkalmazásban ellátja megyei bíróságok gazdasági hivatalának tisztségviselıi és ügykezelıi, bíróságok vezetıi, illetve bírák mellé beosztott ügykezelıi, gépírói és leírói, valamint a végrehajtói, végrehajtó-jelölti, végrehajtási ügyintézıi, jegyzıkönyvvezetıi feladatokat, ami a jogászok és a jogtudományi egyetemi képzettséggel nem rendelkezık közötti szakadékot feltöltve a bírákat tehermentesíti az ítélkezı munkán kívüli tevékenység alól, - ügyészségi alkalmazásban ellátja az ügyintézıi és ügyiratkezelıi feladatokat, ami az igen széles ügyészi feladatkör mellett jól képzett ügyviteli szervezet meglétét biztosítja a hatékony ügyészi munkavégzés érdekében, - ügyvédi irodában történı alkalmazás esetén ellátja a titkársági alkalmazotti feladatokat, ami nem csupán titkárnıi tevékenységet, hanem precíz jogi elıkészítı munkát jelent, 13

14 - közigazgatási szakterületen önkormányzati igazgatásban, illetve az államigazgatás egyes területein ellátja az ügyviteli (iratkezelési és ügyintézési) feladatokat, - közjegyzıi alkalmazásban ellátja mindazokat a feladatokat, melyekhez közjegyzı jelenlétét jogszabály nem írja elı, - földhivatali alkalmazásban ingatlan-nyilvántartási feladatokat lát el, - egyéb olyan feladatok esetén, ahol speciális jogi szakismeretek szükségesek, szakszerően elıkészíti a jogi szakmunka végzését. (Lehetséges munkahelyek: vám- és pénzügyırség, minisztériumi irodai alkalmazás, választottbírósági alkalmazás, kamarai alkalmazás, önálló bírósági végrehajtók stb.) Pénzügyi szakügyintézı (A tanfolyam OKJ azonosító száma: ) A szakképesítéssel betölthetı munkakörök, foglalkozások: Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató részegység vezetıje, Pénzügyi ügyintézı, Pénzügyi, munkaügyi nyilvántartó stb. A munkaterület rövid, jellemzı leírása Munkáját alapvetıen gazdálkodási tevékenységet végzı szervezeteknél, továbbá alapítványoknál, társadalmi szervezeteknél, közhasznú társaságoknál végzi. Szakmai feladatához tartozik a pénz- és hitelgazdálkodási folyamatok szabályozásában, pénzügyi tervek összeállításában, pénzügyi döntések elıkészítésében való közremőködéssel, pénzügyi nyilvántartások végzésével, speciális pénzügyi mőveletek elıkészítésével, végrehajtásával, gazdálkodási feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységek végzése. Munkája során jogszabályokat alkalmaz, pénzügyi információt, adatot győjt, nyilvántart és szolgáltat, szabályozási, elıkészítési és elemzési feladatokat végez, ellenırzésekben közremőködik, intézkedéseket kezdeményez saját hatáskörön túlmenı ügyekben. Feladatai közé tartozik a vállalkozás, alapítvány stb. vezetése, munkájának segítése, támogatása. Informatikai, irodatechnikai és AV eszközöket alkalmaz az adott feladatnak megfelelıen, a rendelkezésre álló eszközpark rendeltetésszerő használatával. Munkáját elvi irányítás mellett, 14

15 nagyrészt önállóan végzi. Munkaterületén egyes részfeladatok ellátását munkatársai között megszervezi, munkájukat irányítja, ellenırzi. Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı (A tanfolyam OKJ azonosító száma: OKJ ) A felsıfokú képzettséggel rendelkezı Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı a vállalat, intézmény, szervezet vezetıjének közvetlen munkatársa, a gazdasági, társadalmi életben az információk győjtését, rendszerezését, feldolgozását, elemzését végzi a legkorszerőbb számítástechnikai szoftver- és hardvereszközök alkalmazásával. Gyakorlati készsége alapján képes a gazdálkodó szervezetek számviteli, statisztikai, tervezési feladatainak megoldására. Az oktatás iskolarendszerő. 23 éves korig államilag finanszírozott Belépés a középiskolába A jelentkezés feltételei: érettségi bizonyítvány, a nyelvvizsga köteles szakoknál nyelvvizsga bizonyítvány. Továbbhaladás az iskolában A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor lép, ha az elıírt tanulmányi követelményeket legalább elégséges (2) minısítéssel teljesítette. Ha a tanév végén elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát köteles tenni. Ha az elégtelen osztályzatok száma meghaladja a kettıt, a tanuló a nevelıtestület engedélyével tehet osztályozóvizsgát. Ha a tanuló a tanév háromnál több elégtelen osztályzatot kapott, a tanévet meg kell ismételnie. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven órát, és mulasztásait a tanév végéig nem tudja pótolni, a tanítási év végén nem osztályozható, a továbbhaladásához osztályozóvizsgát köteles tenni. 15

16 A szakképzési vizsga tanulmányi követelményeinek teljesítésérıl a tanuló bizonyítványt kap. A bizonyítvány közokirat Tanuló jogviszony A tanuló az iskolával a beiratkozás napjától tanulói jogviszonyban áll, jelenlétével a jogviszony létrehozását illetve folytonosságát jelzi. A tanuló jogviszony megszőnik Az átvétel napján, ha más iskolában folytatja a tanulmányait, A nem tanköteles korú tanuló iskolából való kizárása a fegyelmi határozat jogerıre emelkedésének napján, Annak a nem tanköteles tanulónak, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. A más intézménybıl való átvétel feltételei - megfelelı tanulmányi eredmény és jó magatartás, - a fogadó osztály színvonalához igazodó írásbeli szintfelmérés, - átvételre akkor is lehetıség van, ha a tanuló valamely tárgyat nem tanulta, de ilyenkor osztályozó vizsgát kell tennie a vizsgaszabályzat szerint; - lakóhely változtatás következtében Az iskolai munka rendje Az iskolai munka rendjét az SZMSZ, a Házirend és a mindenkori tanév rendje alapján az iskola éves munkarendje határozza meg, amelyet az igazgató állít össze, és a tantestület fogadja el, a DÖK és az Iskolaszék véleményének kikérése alapján. 16

17 3. 4. Az iskolahasználók Az iskolahasználók részvételét az iskola közéletében az SZMSZ határozza meg Tankönyvek, segédletek kiválasztásának elvei, ingyenes tankönyv igénybevételének lehetıségei Az iskolaszék véleményét ki kell kérni a tankönyvrendeléssel kapcsolatban tanévenként február 1-ig. A szakmai munkaközösségek a tankönyvjegyzék megjelenése után adnak véleményt a pedagógus által választott tankönyvrıl. A tagozat- és munkaközösség-vezetık írásban közlik az általuk használni kívánt tankönyvre vonatkozó igényüket a tankönyvrendelés elkészítésével megbízott pedagógussal, aki ezek megfelelı összesítésével elkészíti a rendelést, és tájékoztatja írásban a szülıket, továbbá a tanév megkezdéséig a diákokhoz eljuttatja a tankönyveket. A tankönyveket a tanulók egy elıre elkészített lista alapján a tankönyvfelelısnél megrendelhetik, és aláírásukkal vállalják, hogy a megrendelt tankönyveket az iskolába történı megérkezésük után átveszik. A pótrendelés vagy az év közbeni tankönyv rendelés lebonyolításáról is a tankönyvfelelıs pedagógus gondoskodik. A tankönyvtámogatás feltételeit, a tankönyvrendelés rendjét OM rendelet szabályozza. A következı tanulóknak ingyen kell biztosítani a tankönyveket (tartós tankönyv kölcsönzéssel, vagy a könyvek megvásárlásához nyújtott támogatás útján, hogy melyik utat választjuk, évente a tantestület, iskolaszék, DÖK véleménye a meghatározó): tartósan beteg sajátos nevelési igényő három vagy több gyermekes családban él egyedülálló szülı által nevelt nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül A kedvezmények megállapításához az önkormányzat jegyzıje hatósági bizonyítványt állít ki, amely azt igazolja, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, az évi egyszeri támogatásnak, 17

18 az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére. A fentieken kívül kedvezményes tankönyvellátást igényelhetnek a diákok rászorultság alapján. A támogatás módjáról a nevelıtestület dönt. Elınyben részesülnek azok a diákok, akiknek a családjában az egy fıre jutó jövedelem összege nem haladja meg a minimálbér másfélszeresét. Ehhez a család 1 fıre jutó jövedelmének megállapításáról szóló igazolás szükséges. A kedvezmény iránti igényt, jogszabályban meghatározott, az iskola által átadott igénylılapon lehet bejelenteni a kézhezvételtıl számított 15 napon belül, a szükséges igazolások bemutatásával együtt. A határidı jogvesztı, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülı az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott idıpont eltelte után állt be. Az iskola által kölcsönzött könyv elvesztése, vagy megrongálása esetén a tanuló, illetve a kiskorú szülıje köteles a kárt az iskolának megtéríteni. Az iskolai tankönyvellátás keretében a tanuló évfolyamonként legfeljebb kettı alkalommal jogosult a tankönyvjegyzékben szereplı áron megvásárolni ugyanazt a könyvet. (Pl. elveszett, használhatatlanná vált feltéve, ha nem terheli szándékosság.) Minden év elején tájékoztatjuk a szülıket a tankönyvlistáról, amelyet aláíratunk szülıvel, diákkal egyaránt Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái, tanulók magatartás, szorgalom értékelésének követelményei, minısítésének formái A tanuló teljesítményének értékelése a.) Az értékelés célja visszajelzést biztosítani a tanár és a tanuló számára a tananyag elsajátításának mértékérıl. Módjai: Szóbeli, írásbeli - szóbeli: az elızı tanítási órákon feldolgozott ismeretek rendszeres ellenırzése, önálló feleletek formájában, - írásbeli: az elızı órákon feldolgozott témakörök írásos számonkérése, b.) Tantárgyi osztályzatok: 18

19 A tanulóknak félévente minimálisan 3 osztályzatának kell lennie tantárgyanként, ha az adott tantárgyból a heti óraszám nem haladja meg a hármat. Azokból a tantárgyakból, amelyeknél a heti óraszám több, mint három, félévente a tantárgy heti óraszámával megegyezı számú osztályzatot kell, hogy kapjanak a tanulók. Félévente, illetve év végén tantárgyanként 1-1 osztályzatot kapnak a tanulók teljesítményük értékelésére. Az osztályzatok: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) A magatartás értékelése: példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2). A magatartásból adott érdemjegyek feltételei: Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki: a közösség alakítását, fejlıdését munkájával, jó kezdeményezéseivel, véleményének megfelelı nyíltságával és példás viselkedésével elısegíti, valamint társait is erre ösztönzi; betartja a Házirendet és társait is erre ösztönzi; tanáraival, szüleivel, tanulótársaival szemben tisztelettudó, udvarias; fegyelmezett, megbízható, pontos, segítıkész, legfeljebb szóbeli osztályfınöki vagy szaktanári figyelmeztetése van. Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: részt vesz a közösség életében, a rábízott feladatokat elvégzi, az iskolai és az iskolán kívüli viselkedése ellen általában nincs kifogás; a Házirendet és az iskolai együttélés szabályait megtartja; tanáraival, szüleivel, tanulótársaival szemben tisztelettudó, udvarias; fegyelmezett, segítıkész, általában megbízható és pontos. legfeljebb 3 igazolatlan órája lehet, maximum 2 osztályfınöki írásbeli intése van. Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: a közösségi munkában csak vonakodva vesz részt, annak alakítására nincs befolyással, viselkedésével szemben kifogás merül fel, de igyekszik a rossz magatartási szokásokat leküzdeni; a Házirendet és egyéb szabályokat csak ismételt, állandó figyelmeztetés következtében tartja be; tanáraival, szüleivel, társaival szemben nem udvarias és nem tisztelettudó; fegyelme ingadozó, munkája pontatlan, fegyelmi büntetése tantestületi megrovásnál nem szigorúbb, 19

20 legfeljebb 5 igazolatlan órája lehet. Rossz érdemjegyet kap az a tanuló, aki: munkájával a közösség fejlıdését hátráltatja, iskolai és iskolán kívüli viselkedésével rossz példát mutat társainak, hibáit nem látja be; közösségi munkát nem végez, másokat is visszatart ebben és szándékosan árt a közösségnek; a Házirendet nem tartja be többszöri figyelmeztetés ellenére sem; tanáraival, szüleivel, társaival szemben tiszteletlen, udvariatlan; fegyelmezetlen, pontatlan, durván beszél, 6 vagy több igazolatlan órája van, fegyelmi büntetése: szigorú megrovás, illetve ennél súlyosabb. Szorgalmi értékelés: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2). Szorgalomból adott érdemjegyek feltételei: Példás érdemjegyet kap az a tanuló, aki: igényli tudása bıvülését, céltudatosan és ésszerően szervezi meg munkáját; munkavégzése pontos, megbízható; minden tartárgyban elvégzi a rábízott feladatokat; munkavégzése önálló; kötelességtudata magas fokú, munkatempója állandó, mindig felkészült, figyel és érdeklıdik; érdeklıdése az iskolán kívüli ismeretanyagra is kiterjed; egyes iskolai tantárgyakban a tananyag követelményszintjén felüli a teljesítménye a többibıl átlagos. Jó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: figyel az órákon, házi feladatait lelkiismeretesen elkészíti, és az órákra felkészül; rendszeresen dolgozik és ellenırzi önmagát; érdeklıdése megmarad az iskolai tananyagon belül; Változó érdemjegyet kap az a tanuló, aki: munkája ingadozó, idıszakonként dolgozik, máskor azonban figyelmetlen, pontatlan; önállótlan, csak utasításokra kezd a munkához, és nem ellenırzi önmagát; szétszórtság jellemzi, ritkán tud kitartóan figyelni valamire. Hanyag érdemjegyet kap az a tanuló, aki: fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, feladatait nem végzi el; nem törıdik a kötelességeivel, nem hajlandó munkavégzésre; 20

21 érdektelenség és közöny jellemzi, három vagy több tantárgyból bukott meg. A tanulók jutalmazása és büntetése Jutalmazás: - osztályfınöki dicséret, - igazgatói dicséret, - tantestületi dicséret. A tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedıen végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megırzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az intézmény jutalmazza a megyei szintő különbözı versenyek I-III. helyezettjét, az országos versenyek I-X. helyezettjét, valamint a miniszteri dicséretben részesített tanulókat. A kiemelkedı eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos jutalomban is lehet részesíteni. A szakképzı iskolában elismerésként a következı írásos dicséretek adhatók: szaktanári, osztályfınöki, igazgatói és nevelıtestületi dicséret. Az egész évben kiemelkedı munkát végzı tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell jegyezni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel, könyvutalvánnyal vagy oklevéllel jutalmazhatók. A jutalmak odaítélésérıl a pedagógusok és a DÖK véleményének meghallgatása után az igazgatóhelyettes dönt. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedı a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége elıtt nyilvánosan veszi át. Csoportos jutalmazási formák: jutalomkirándulás, színház- vagy kiállítás-látogatás stb. Az iskola nyilvánossága elıtti jutalmazásra az osztályfınök írásban terjeszti elı a tanulót az igazgatóhelyettesnél. A jutalmazást a nevelıtestület dönti el az osztályozó értekezleten. A jutalmazás megtörténtét az osztályfınök tartja nyilván, az osztálynaplóba és az ellenırzıbe is bejegyzi. A jutalmak a házirendben rögzítettek szerint tükrözıdnek a tanulók szorgalmának és magatartásának minısítésében. Fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei Az a tanuló, aki kötelességeit enyhébb formában megszegi, fegyelmezı intézkedésben részesítendı. 21

22 Kötelességszegésnek minısül (KT. 12. ): - A kötelezı és a választott foglalkozásokról való hiányzás, - A fegyelmezett magatartás hiánya órákon és az iskolai rendezvényeken, - Az iskolai, kollégiumi szabályzat teremhasználati rend megszegése, - Saját és társai testi épségének veszélyeztetése, - Az iskolai létesítmények, felszerelések rongálása, - Az emberi méltóságot sértı magatartás (tanárai, az iskola alkalmazottai és tanuló társai esetében egyaránt). A fegyelmezı intézkedések a következık lehetnek: - Szaktanári figyelmeztetés (szóban és írásban), - Osztályfınöki figyelmeztetés (szóban és írásban), - Osztályfınöki intés (írásban), - Igazgatói figyelmeztetés (szóban és írásban) A fegyelmezı intézkedéseket az osztályfınök és a szaktanár az ellenırzıbe és az osztálynaplóba is köteles beírni. A kötelesség szegések ismétlıdése egyre súlyosabb intézkedést von maga után. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi büntetésben részesítendı. A Közoktatási Törvény 76. és 77. -a szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési felelısségét. A fegyelmi büntetést a nevelıtestület hozza. Az iskolai DÖK véleményét ki kell kérni. Ha fegyelmi eljárásra kerül sor, a nevelıtestület fegyelmi bizottságot hoz létre az ügy kivizsgálására. A végsı döntés ebben az esetben is a tantestületé. A fegyelmi büntetés lehet: megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése illetve megvonása, áthelyezés másik osztályba, áthelyezés másik iskolába, eltiltás a tanév folytatásától, kizárás az iskolából. 22

23 4. Az iskola egészségnevelési programja Egészségnevelési, egészségfejlesztési program Jogszabályi háttér Az alábbiakban felsoroljuk azokat a jogszabályokat, amelyek az iskola és az egészségvédelem, egészségfejlesztés szoros kapcsolatára utalnak, továbbá különbözı feladatokat szabnak az oktatási, és az egészségügyi ágazat számára. 1. A évi LXI tv-nyel módosított évi LXXIX. tv. a Közoktatásról 48. (3) bek. 2. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérıl és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII.17.) Korm. Rendelet. 3. A 96/2000. (XII.11.) országgyőlési határozattal kiadott Nemzeti stratégia a kábítószer-fogyasztás visszaszorítására. 4. A 1036/2003. (IV.12.) Korm. határozat a 96/2000. Egy. hat. rövid és középtávú céljainak végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról. 5. A 46/2003. sz. (IV. 16.) Országgyőlési határozat, az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjáról. 6. A nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény. 7. Az egészségügyrıl szóló évi CLIV törvény, 38. (1) és (2) bek. 8. Az iskolaegészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 2. és 3. sz. melléklete. 9. A kötelezı egészségbiztosítás keretében igénybe vehetı betegségek megelızését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szőrıvizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet. 10. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. Biztosított a tanulóknak: heti rendszerességgel iskolaorvosi szolgálat, védınıi szolgálat (külön megbízás alapján). 23

24 Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztı iskola folyamatosan fejleszti környezetét, ami elısegíti azt, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka egészséges színtere legyen. Az egészségfejlesztı iskola ismérvei: Minden rendelkezésére álló módszerrel elısegíti a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, az egészségfejlesztését és az eredményes tanulást. Együttmőködést alakít ki a pedagógiai, az egészségügyi, a gyermekvédelmi szakemberek, a szülık és a diákok között annak érdekében, hogy az iskola egészséges környezet legyen. Egészséges környezetet, iskolai egészségnevelést és iskolai egészségügyi szolgáltatásokat biztosít, ezekkel párhuzamosan együttmőködik a helyi közösség szakembereivel és hasonló programjaival, valamint az iskola személyzetét célzó egészségfejlesztési programokkal. Kiemelt jelentıséget tulajdonít az egészséges étkezésnek, a testedzésnek és a szabadidı hasznos eltöltésének, teret ad a társas támogatást, a lelki egészségfejlesztést és a tanácsadást biztosító programoknak. Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók jól-létét és méltóságát, többféle lehetıséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erıfeszítést, a szándékot, támogatja az egyéni elırejutást. Törekszik arra, hogy segítse dákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, valamint a helyi közösség tagjainak egészségük megırzését; együttmőködik a helyi közösség vezetıivel, hogy utóbbiak megértsék: a közösség hogyan járulhat hozzá vagy éppen hogyan hátráltathatja az egészség fejlesztését és a tanulást. Az egészségi állapotot az alábbi négy alapvetı tényezı határozza meg: genetikai tényezık környezeti tényezık életmód az egészségügyi ellátó rendszer mőködése Az egészség fontos eszköz céljaink megvalósítása során. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi, közösségi és egyéni erıforrásokat, valamint a testi-lelki képességeket hangsúlyozza. Az egészségnek ezek a meghatározásai rendkívül ambiciózusak, és mindenképpen egy kívánatos folyamatot határoznak meg, melyben a társadalom egészére vonatkozóan rövid és hosszú távon feladatok hárulnak mindannyiunkra. 24

25 Az egészségfejlesztés fı feladata egy általánosan érvényes egészségfejlesztı politika kifejlesztése, egészségfejlesztı környezet megteremtése, az egészségfejlesztı közösségi tevékenység, az egyéni képességek fejlesztése, és szemléletváltoztatás az egészségügyi szolgáltatásokban. Az egészségnevelés olyan, változatos kommunikációs formákat használó, tudatosan létrehozott tanulási lehetıségek összessége, amely az egészséggel kapcsolatos ismereteket, tudást és életkészségeket bıvíti az egyén és a környezetében élık egészségének elımozdítása érdekében. A korszerő egészségnevelés egészség és cselekvésorientált tevékenység. A prevenció (megelızés) területei Az elsıdleges megelızés a betegség elsı megjelenésének megakadályozására az egészség megırzésére irányul. Az elsıdleges vagy primer prevenció a betegségeket elıidézı tényezık korai felismerésére és elkerülésére irányuló tevékenység, ami a veszélyeztetett emberekre irányul. Az egészségfejlesztés, és annak egyik megvalósulási formája a korszerő egészségnevelés az egészségi állapot erısítésére és fejlesztésére irányul. Ide tartozik például az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidı eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése, a járványügyi és élelmiszer biztonság megvalósítása. Az iskolának e fenti primer prevencióban van jelentıs szerepe, így az egészségnevelési feladatok meghatározásánál is e területekre kell a hangsúlyt fektetni. Az egészségesebb életmód kialakítására irányuló módszereink: Hagyományos egészségnevelés, felvilágosítás. Rizikócsoportos megközelítés Az egészségügyi szőrés és a prevenciós tevékenység összekapcsolása. Ezt a rendszeres iskolaorvosi szőréssel oldjuk meg. Érzelmi intelligenciát, társas kompetenciákat, alkalmazkodást fokozó beavatkozások. 25

26 Ilyenek például a serdülıkori készségfejlesztı vagy önismereti csoport-foglalkozások, amelyek a csoportvezetésben képezett szakembert kívánnak. Az önismeret fejlıdésétıl remélhetjük, hogy a diákok egészségesebben fognak élni, ellenállnak a dohányzásnak vagy a droghasználatnak. Az ilyen csoportos foglalkozások célja, hogy a részvevıket ne csak arra készítse fel, hogy nemet tudjanak mondani a káros szenvedélyekre, hanem arra is, hogy például igent tudjanak mondani az egészségre, és megvédje ıket a divatos, de veszélyes, külsıségekben megnyilvánuló kóros fogyókúráktól, eltúlzott és ezért veszélyes testépítéstıl. Kortárshatások A képzett kortársak segíthetnek barátaiknak vagy osztálytársaiknak, de modell-szereplıként is képviselhetik pl. a dohányzást ellenzı kortárs norma kialakítását, illetve fennmaradását is. Hatásukat direkt és indirekt módon egyaránt kifejthetik. Ehhez a módszerhez szintén külsı szakértık bevonásával juthatunk. A drogprevenciónál hatékony segítség volt eddig is drogelvonón részt vett fiatalokkal való beszélgetés. Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életében, mindennapjaiba beépülı tevékenység, amely egyaránt irányul a pedagógusok és tanulók egészség ismereteinek bıvítésére, korszerősítésére, a fizikai és pszichoszociális környezet egészségtámogató jellegének erısítésére, az oktatói-nevelıi tevékenységben a személyközpontú megközelítésre a tanulók személyiségfejlesztése érdekében. Ennek a feladatnak az egyes lehetséges elemeit mutatjuk be a következıkben. 1. Egészségfejlesztési stratégia tervezése pedagógus-továbbképzések. 2. Az egészségfejlesztési stratégia a szükséglet felmérés elkészítése kérdıíves formában, az ifjúságvédelmi felelıs vezetésével. a) Az optimális problémafeltárást és helyzetértékelést az alábbiak által kitöltött kérdıívek szolgálják: szülık (akiknek az átlagosnál erısebb kapcsolata van az iskolával, pl. szülıi munkaközösség tagjai), iskolaigazgató, 26

27 az iskolai egészségfejlesztésért/nevelésért felelıs pedagógus, az iskolai védını, iskolaorvos, az iskola olyan tanárai, akik egészségnevelést, vagy azzal szorosan összefüggı ismereteket tanítanak, az iskola végzıs diákjai. A minimális minta a következık véleményét tartalmazza: iskolaigazgató az egészségfejlesztésért felelıs koordinátor/pedagógus, iskolaorvos, iskolai védını, 1-2 pedagógus, évfolyamonként egy-egy, a témára rálátással bíró szülı, a végzıs évfolyam osztályaiból 2-3 diák. Amennyiben a vizsgálatot évente elvégezzük, akkor jól követhetjük az iskolában az egészségfejlesztési tevékenység változásainak irányát, fejlıdését, még akkor is, ha a választók személye megváltozik. A követéses vizsgálatnál ideális esetben azonos személyek a kitöltık, de minimális követelményként elfogadható az is, hogy azonos szerepben, azonos létszámú megkérdezett szerepeljen a következı adatfelvételkor a mintában. b) Egészségfejlesztı team az intézményvezetı az egészségnevelı, aki feltehetıleg valamilyen célirányos továbbképzésben részt vett pedagógus az iskolai drogügyi koordinátor, az iskolaorvos, védını, a testnevelı, a szabadidı-szervezı, a diákönkormányzatot segítı pedagógus, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs, az osztályfınöki munkaközösség vezetıje és az osztályfınökök. 27

28 A segítı kapcsolatok színterei és kapcsolódási pontok: Szülık (család) Iskolaszék, szülıi munkaközösség, Iskolaorvos, háziorvos, védını. Az iskolánk épít a következı szervezetekre: Iskolapszichológus, A nyíregyházi gyermekjóléti szolgálat, nevelési tanácsadó, családsegítı, Az ÁNTSz megyei intézeteinek egészségfejlesztési szakemberei és más egészségügyi intézmények, szervezetek, Rendvédelmi szervek (hasonlóan az elmúlt évekhez). Elemzési, információgyőjtési területek Tanárok Az elıkészítı munka keretében tantestületi értekezleten ismeretszint felmérés, problémakezelési módszerek, ötletek kérése a kollégáktól. Feltétlen tisztázni kell, kik azok, akikre számítani lehet, illetve kik azok, akik a késıbbiekben különbözı részprogramok szervezésébe, végrehajtásába részt vehetnek. Kiemelt jelentıségő az egészségfejlesztésben szakirányú végzettséggel rendelkezı tanár, a munkaközösség-vezetık, az osztályfınökök, illetve más szaktanárok (biológia, testnevelés, társadalom ismeret) bevonása az elıkészítı munkába. Egészségügyi szervek Információgyőjtés majd naprakész informálódás a régió, megye és település egészségügyi hátterérıl. Az egészségügyi szolgáltatásokról való tájékozottság sok segítséget adhat, mint ahogy az is, ha ismerjük azokat a személyeket, akiknek a támogatására a különbözı egészségügyi programok (diákprogramok) szervezésében, lebonyolításában számítani lehet. 28

29 Az egészségnevelési program megtervezése Az egészségnevelés iskolai területei Az iskolai egészségnevelésnek ahhoz kell hozzájárulnia, hogy a tanulók kellı ösztönzést és tudást szerezhessenek egy személyes és környezeti értelemben egyaránt ésszerő, a lehetıségeket felismerı és felhasználni tudó, egészséges életvitelhez. Ehhez arra van szükség, hogy az egészséggel összefüggı kérdések fontosságát értsék, az ezzel kapcsolatos beállítódások szilárdak legyenek, s konkrét tevékenységekben alapozódhassanak meg. Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek az iskola pedagógiai rendszerébe, összes tevékenységébe kell beépülni. Ezek közé tartoznak az alábbiak: önmagunk és egészségi állapotunk ismerete az egészséges testtartás, a mozgás fontossága az értékek ismerete az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe a betegségek kialakulása és gyógyulási folyamat a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegırzésben a személyes krízishelyzetek felismerése és kezelési stratégiák ismerete a tanulás és a tanulás technikái az idıvel való gazdálkodás szerepe a rizikóvállalás és határai a szenvedélybetegségek elkerülése a tanulási környezet alakítása a természethez való viszony, az egészséges környezet jelentısége. A z iskolai egészségnevelés összefügg a tanári magatartással, gondossággal, az intézmény szervezettségével. Gondoskodik az osztálytermek megfelelı szellıztetésérıl. Tájékozódik az iskola a tanulók tanulást is befolyásoló egészségi állapotáról. Az osztálytermek berendezése az egészségügyi szempontoknak. Számítógépek elhelyezése 29

30 Ülésrend kialakítása A napi munkarend, az órarend tervezése, a mozgásigény kielégítése. Az iskolának törekednie kell: az egészséges személyiségfejlıdés elısegítésére, az egészséges táplálkozásra (pl. az iskolai büfé választéka), a mindennapi testmozgásra, a dohányzás, alkoholfogyasztás- és kábítószer használat megelızésére, a fogyatékosok és hátrányos helyzetőek integrációjára, az iskolán belüli bántalmazás megelızésére, a szexuális nevelésre A tanórai foglalkozások felépítésében figyelni kell: Minden tantárgynak van csatlakozási pontja az egészségfejlesztéshez. Osztályfınöki órákon konkrét témakörök feldolgozása, interaktív gyakorlatok, esetelemzések. Tanórán kívüli foglalkozások: Délutáni szabadidıs foglalkozások. Sportprogramok Egészségnap Kulturális programok Kirándulások Tájékoztató fórumok: Szülıi értekezlet, fogadó órák Szakmai tanácskozások, tréningek Iskolánk kívüli rendezvények Kapcsolódás más szervezetek, intézmények programjaihoz. 30

31 Módszerek a megvalósításhoz Egymásra épülı rendezvénysorozatok: Tegyük szebbé az iskola környezetét, készíttessünk a tanulókkal a témával kapcsolatos plakátokat, a faliújságon és az iskolaújságban együk közzé ezzel kapcsolatos írásokat. Szervezzünk kirándulásokat, tegyük lehetıvé a rendszeres testmozgást, a szülıket is vonjuk be ezekbe. Tekintsük át a tantárgyakat, és tegyünk javaslatot, hogy az egyes tárgyakban miként jelenthet meg az egészségfejlesztés szemlélete. Mentálhigiénés Alapprogram Pedagógusoknak ifjúságvédelmi felelıs vezetésével. Csatlakozás az iskolai drogügyi koordinátorok megyei hálózatához vagy a más szakmai csoportok hálózatához az ifjúságvédelmi felelısön keresztül. Határozzák meg az ellenırzés és értékelés módszereit. Ki, mit, mikor, milyen módszerrel ellenırzi a célok megvalósulását az osztályfınöki munkaközösség és a testnevelık vezetıjének irányításával. 31

32 7. Az iskola környezetnevelési programja Törvényi háttér Az Alkotmány környezetvédelemmel kapcsolatos paragrafusai: 8. A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvetı jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsırendő kötelessége. 16. A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit. 18. A Magyar Köztársaság elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. 70. A Magyar Köztársaság területén élıknek joguk van a lehetı legmagasabb szintő testi és lelki egészséghez. Környezet- és természetvédelmi jogszabályok Környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól). A törvény célként az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet elemeinek és folyamatainak védelme és a fenntartható fejlıdés környezeti feltételeinek biztosítását fogalmazza meg. Legfontosabb alapelvei: a megelızés, az elıvigyázatosság, a leghatékonyabb megoldás, a helyreállítás, a felelısség, az együttmőködés, a tájékozódás és a nyilvánosság. A törvény cikkelye szerint minden állampolgárnak joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére. A nevelés állami és önkormányzati feladat. Legfontosabb dokumentumaként a NAT-ot, a Nemzeti Környezetvédelmi Programot (illetve annak részeként a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogramot) említi. A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. Törvény) kimondja, hogy a természeti értékeink védelme, a természetvédı szemlélet kialakítása elsıdleges állami feladat. Kiemelt szerepet kell biztosítani a természet értékeinek megóvásában a civil szférának, az állampolgároknak, hiszen a nemzeti kincsnek minısülı természeti értékeink megırzése az állampolgárok és önszervezıdı csoportjaik aktív részvétele nélkül nem lehetséges. Az évi XLI. Törvény a halászatról és a horgászatról is számos környezeti nevelési feladatot tartalmaz (tanfolyamok, vizsgák, fajismeret, természetvédelem). A géntechnológiai tevékenységrıl szóló XXVII. Törvény 30. és 31. -a foglalkozik az oktatással, a képzéssel és a tájékoztatással. Ennek értelmében Az állami feladatok ellátása 32

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V TARTALOM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V... 3 I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Pedagógiai Program Budapest, 2013. S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai továbbképzési szabályzata A kamara küldöttgyőlése elfogadta 2007. december 15-én. Hatályba lép 2008. január 1-jén. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara a Magyar Könyvvizsgálói

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Szakképző Iskola HÁZIREND

Klebelsberg Kuno Szakképző Iskola HÁZIREND Klebelsberg Kuno Szakképző Iskola HÁZIREND 2012. 1. oldal, összesen: 13 HÁZIREND a Klebelsberg Kuno Szakképző Iskola Házirendje. (Készült a Köznevelési-, Szakképzési törvény, A nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat

539/2012. (XII. 21.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 21-én pénteken de. 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből: 539/2012. (XII. 21.) számú

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

emagyarország - VITA-PONT

emagyarország - VITA-PONT emagyarország - VITA-PONT Szervezeti és Mőködési szabályzata A emagyarország - VITA-PONT célja az Internet használat elterjesztése, valamint az információs társadalom szolgáltatásainak megismertetése,

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben