Pedagógiai Program Budapest, 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pedagógiai Program Budapest, 2013."

Átírás

1 S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Pedagógiai Program Budapest, 2013.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 3 NEVELÉSI PROGRAM... 5 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok... 6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok helyi rendje... 7 A pedagógusok helyi intézményi feladatai... 8 Az osztályfőnöki munka tartalma... 8 Az osztályfőnök feladata... 8 A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke... 8 Partneri kapcsolattartás formái... 9 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai Az alkalmassági vizsga szabályai A szóbeli felvételi vizsga követelményei A felvétel és átvétel szabályai Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok HELYI TANTERV A szakmai program tantárgyai, a foglalkozások és óraszámok, tananyag, követelmények, kötelező óraszám és szabadon felhasználható órák tervezése Csoportbontások szervezésének elvei Óratervek Magasabb évfolyamba lépés feltételei Beszámoltatás, számonkérés, magatartás-szorgalom Az írásbeli beszámoltatásokról A szóbeli feladatokról A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, ingyenes tankönyv biztosítása A mindennapos testedzés lehetőségei Egészségnevelési, környezeti nevelési elvek Sajátos pedagógiai módszerek A gyakorlati képzés helyszíne SZAKMAI PROGRAM ZÁRADÉKOK

3 Bevezetés A Szakkay József Szakközépiskola érvényes jogszabályok szerinti létrehozását az alapítók arra a gyakorlatban jelentkező és egyre növekvő igényre alapozzák, amely a szakmai képzések iránt jelentkezik. A fiatalok az első szakképzésüket, munkába állási lehetőségüket biztosító iskolával szemben azt a követelményt támasztják, hogy jól felkészítse őket mind a hazai, mind az európai munkaerőpiaci elvárások, kívánalmak általuk teljesíthető kielégítésére. Az alapítók szándéka szerint a Szakkay József Szakközépiskola által a tanulói részére biztosított magas szintű általános műveltséget biztosító oktatásra épülő széleskörű szakmai alap- és szakképzés lehetővé teszi a szakképesítést igazoló bizonyítványukat kiérdemlő azaz eredményes, sikeres szakmai vizsgát tevő végzős tanulóknak, hogy a folyton változó társadalmi gazdasági helyzethez viszonylag könnyen alkalmazkodni tudjanak. Életünk folyamán többszöri szakma-váltásra van szükségünk; ezt könnyíti a színvonalas alapképzés, mely a különböző szakmák űzéséhez egyaránt szükséges ismereteket és szakmai fogásokat mutatja be, illetve gyakoroltatja be. A hazai és az EU-s munkaerőpiaci igényeknek megfelelő olyan általános műveltséggel rendelkező, széles alapozású és ezért könnyen konvertálható ill. specializálható szakmai ismeretekkel és gyakorlottsággal rendelkező, jól felkészült szakemberekre van szükség, akik képesek magas szinten úgy anyanyelven, mint idegen nyelven, akár elektronikus eszközök használatával kommunikálni; önállóan tanulni; csoportban, közösségekben másokkal együtt dolgozni éppúgy, mint egy kapott feladatot önállóan megoldani. A technológia gyorsuló fejlődése következtében a korunk követelményeinek megfelelő szakemberek korszerű szakképzésének kiemelt területe a számítástechnika alkalmazása kommunikáció gépek használatával; elektronikus levelezés és adatfeldolgozás és a gazdaság fontos ágazata az idegenforgalom. E két területen a végzettek elhelyezkedése biztosított, továbbtanulásuk szakirányban folytatható. Szakközépiskolánk pedagógia programja a nevelési programból, a helyi tantervből és a szakképzés szakmai programjából áll, mely utóbbi a központi program épül. 3

4 Szakközépiskolánk érettségire épülő, két tanéves OKJ szerinti iskolarendszerű szakképzést folytat és vizsgáztatást is végez. A tanulói jogviszony létesítésének feltétele az érettségi bizonyítvány. Nappali rendszerű iskolai oktatásban a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti a huszonkettedik életévét vagyis iskolarendszerű tandíj mentes szakképzésre az érvényes rendelkezések szerint éves kor alatt lehet jelentkezni. A jelentkezési időpontok a továbbtanulási jelentkezési határidőkhöz igazodnak; legkésőbb a naptári év augusztus 26-ig azonban be is kell iratkozni. A felvett tanulókat legfeljebb 35 fős osztályokba soroljuk. 4

5 Nevelési Program 5

6 A nevelő oktató munka pedagógia alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A szakközépiskola az Alapító okiratban foglaltak szerint érettségi utáni szakképesítést nyújt az idegenforgalom területén; programunk ehhez kíván igazodni. Alapelvként és értékként az együttműködés, tolerancia és nyitottság hármas egységét fogalmazzuk meg. Célunk az alapos szakmai tudás és az önképzés fontosságának felismertetése; a választott szakirányban széles ma már szinte minden, magát kulturált embernek tartott munkaerőtől elvárt kompetenciákat felmutató alapozás, majd speciális szakmai ismeretek és gyakorlottság elsajátíttatása és az idegen nyelvtudás fejlesztése. Feladatunk a magas szintű oktató munka révén a szakmai tudás átadása, az OKJ vizsgára történő felkészítés mellett a csoportmunka jelentőségének felfedeztetése. Eszközrendszerünkben, oktatási módszereinkben; általában: eljárásainkban a tanulók életkorának megfelelően a meggyőzés, érvelés uralkodik. Az elméleti anyagrészek hol egyéni, hol csoportmunkán alapuló megismerését nyomban azok hasznosíthatóságának kipróbálása, majd gyakorlása követi. Igyekszünk a legmodernebb technológia ismeretét átadni, előnyeit kamatoztatni valljuk, hogy képzésünknek a holnap technikájának értését és használatát kell közre adnia, az elhelyezkedési esélyek növelése érdekében. A személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulók érettségi után érkeznek iskolánkba, amikor már főbb személyiségvonásaik kialakultak. A szakmában történő sikeres elhelyezkedést néhány jellemvonás erősítése azonban elősegítheti. Az osztályfőnöki órákon az önismeret fejlesztése, a szakmai sikereket megalapozó személyiségvonások bemutatása szorgalmazza a szükséges irányú változások elérését. Hazánk polgárainak úgy is, mint gazdasági életünk szereplőinek nemzetközi kapcsolatai, illetve az idegenforgalmi szolgáltatások igénylik a jó szintű, kommunikatív nyelvtudást, a csoportban, valamely projekt megvalósítása során végzendő együttes munkát. 6

7 Iskolánk hagyományainak kialakítása megteremti az együvé tartozás igényét, érzetét. A névadó munkásságának megismertetése, az iskolanap, az állami és iskolai (az évnyitó és évzáró) ünnepélyek, kulturális és sport megmozdulások, szakismereti versenyek közösséggé formálhatják az osztályokat. A tanulói érdekképviselet folyamatos működése, a minden évben megtartandó iskolagyűlés a problémák megvitatására, a tanulói jogok érvényesülésének áttekintésére ad alkalmat. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos feladatok helyi rendje A beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel összefüggő feladatok Különösen az idegenforgalmi szakmák területén a magatartási nehézségekkel küzdő érettségizett tanulók hátrányos helyzetbe kerülnének a végzés után. E nehézségekkel küzdők (problémáinak) felismerése az osztályfőnök feladata, majd ezután a gyermekés ifjúságvédelmi felelőssel kidolgozzák megoldási javaslatukat. Tanulási nehézségeik esetén a tanulók egyéni módszertani útmutatást kapnak a szaktanártól, szükség szerint tanulásmódszertan tanfolyamot indítunk számukra. A tehetség, képesség kibontakoztatásával, a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásával összefüggő feladatok a) Jó eredményeket biztosító tanári módszerek keresése és alkalmazása; valamint b) a tanítás-tanulás során megszerzett ismeretek és gyakorlottság kipróbálását, alkalmazását lehetővé tevő tanulói szereplések biztosítása. Tanulóink képességeit fejleszteni az önképzésre való alkalmasságuk tökéletesítésével tudjuk. A tanulók számára rendezett házi illetve országos versenyeken való részvétel az egyik forma. A házi feladatok, kiselőadások, valamely tananyagi témakörben egy kijelölt tanulócsoport tagjainak szakmai vitára való felkészülése, kidolgozandó illetve végrehajtandó projektek egyén(ek)re szabása lehet a másik megoldás. A hasonló szakmát oktató hazai és külföldi iskolákkal kialakított kapcsolatok a megvalósuló tapasztalatcserék révén teremtenek lehetőséget a fejlesztő munkára. Az a) alatt jelöltek fontossága alapján szorgalmazzuk a tanárok szakmai konferenciákon, műhelymunkákon való részvételét, megnyilatkozását, közreműködését; aktív szereplését. Egyéni tanulási utak megtanításával, kiscsoportos korrepetálások szervezésével segítjük a tanulási nehézségekkel rendelkezőket. 7

8 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Bár tanulóink életkor s jog szerint nagykorúak, élettapasztalatuk még csekély. A feladatunk jogaik és lehetőségeik megismertetése; kihez fordulhatnak segítségért, ha szociális helyzetükben változás következik be; kitől és mit várhatnak el érdekeiket, illetve jogaikat sértő esetek orvoslásában. Az osztályfőnök és gyermek- és ifjúságvédelmi felelős összehangolt munkája jelenthet megoldást e témakörben. A szociális hátrányok enyhítése Hátrányos helyzetű tanulóink számára az önkormányzatoktól igényelhető szociális, illetve tanulmányi ösztöndíj biztosításának lehetőségeit keressük meg. Segítjük a pályázati lehetőségek felkutatását, az alapítványi hozzájárulások megismertetését. A rászorulókat a rendelkezésre álló lehetőségeink szerint juttatásban. A pedagógusok helyi intézményi feladatai A pedagógusok legfontosabb feladata a szakmai és vizsgakövetelmények naprakész ismerete, mind a szakmai, mind a pedagógiai területen a korszerű ismeretek átadása, a nevelési célok megvalósítása. A jogszabályokban, illetve az iskolai szabályzatokban lefektetett elvek átültetése a gyakorlatba. Az osztályfőnöki munka tartalma Az osztályfőnök a tanulók életkorához illeszkedő megoldásokkal segítik az iskola pedagógiai programjának megvalósítását. Az osztályfőnöki munka a fiatalok felnőtté válását segíti, a munkába állás, családi élet kiegyensúlyozott működését mutatja be. Az osztályfőnök feladata Az osztályfőnök az előírt adminisztrációs tevékenységet pontosan végzi. Az iskola pedagógiai programjának és munkatervének megfelelően megtervezi éves tevékenységét. Segíti a tanulói közösség kialakulását, fejlesztését, indirekt módszerekkel kiemelten pártfogolja a DÖK munkáját. A nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke 8

9 Az iskola profiljának megfelelően a szakképzés szervezéséhez szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke a központi programokban meghatározottak szerint kerül megállapításra. Az iskola rendelkezik a szükséges, az oktatást elősegítő eszközökkel és felszerelésekkel. A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma a központi programok szerint az 1. sz. mellékletben található. Partneri kapcsolattartás formái A tanulók és pedagógusok együttműködése Az együttműködés legfontosabb színtere a tanóra. Ennek hangulata, stílusa alapvetően meghatározza az együttműködést. A tanórán a pedagógus irányításával folyik a munka, melyhez hozzátartozik a tanulók önálló munkáltatása. Az ismeretek megszerzésének sokféle módját kell alkalmazni az életkori sajátosságok miatt. Az osztályfőnöki órák kötetlen beszélgetést tesznek lehetővé, melyeken a problémák, gondok felvetése és megoldása is megtörténhet. A tanórán kívüli tevékenységek: a kulturális és sporttevékenység az egészséges életmódra nevelést, személyiség- és szemléletformálást szolgálja. Az iskolagyűlés mindenki számára alkalmat ad arra, hogy az iskola egészét érintő gondokra felhívja a figyelmet, javaslatokat tegyen a hatékonyabb működésre. Kapcsolat a szülőkkel Annak ellenére, hogy nagykorúak a tanulók a szülői házzal való kapcsolat erősítése fontos. A szülők tájékoztatására a tanévben két alkalommal hírlevelet adunk ki. A tanulói jogviszonyt érintő problémák esetén levélben értesítjük őket. Az iskola címét ismertetve, közelebbi kapcsolat kiépítését valósíthatjuk meg. Az évi tájékoztatóban megjelöljük a tanárok fogadóórájának időpontját is. Kapcsolat a kollégiumi tanárokkal A kollégiumi tanulók nevelőtanáraival rendszeres kapcsolatot alakítunk ki. Értesítjük a tanuló előrehaladásáról, fegyelmi problémákról. Az osztályfőnök havonta egyeztet a nevelőtanárral a késésekről, hiányzásokról, segíti a szülőkkel való kapcsolattartást is. A szülői tájékoztató kiadványt a nevelőtanár részére is megküldjük. 9

10 A tanulmányok alatti vizsgák szabályai Az elméleti tantárgyakból a tanuló javító, pótló és osztályozó vizsgát tehet. A pótló- és osztályozóvizsgákra a vizsgaidőszak (félév és évvége, évkezdés zárása előtt egy hetes időtartam) kezdete előtt írásban jelentkezik. Az igazgató az osztályfőnök véleményének birtokában más időpontban is engedélyezheti a vizsgát. A vizsgák szóbeli vizsgák, kivéve ha egyedi (orvosi szakvéleményre alapozott) igazgatói engedély, vagy egyéb jogszabályi előírás másképp nem rendelkezik. A vizsgák lebonyolítására a Köznevelési törvény és egyéb jogszabályok előírása szerint kerül sor. A vizsgák adminisztrációjáért az osztályfőnök felelős. A gyakorlati tárgyak javító, pótló, osztályozó vizsgája a szakképzésin törvény és egyéb jogszabályok alapján szervezhetők. Az alkalmassági vizsga szabályai Az OKJ előírásai alapján kell az egyes szakmai képzés megkezdésekor, vagy a vizsgára bocsátáskor az alkalmassági vizsgálatot elvégeztetni. A szóbeli felvételi vizsga követelményei Túljelentkezés esetén felvételi beszélgetést szervezünk, melyen a jelentkezők kommunikációs, nyelvi készségeit, tájékozottságát, elkötelezettségét vizsgáljuk. A felvétel és átvétel szabályai Az új tanuló felvételénél és átvételénél a szakképzési törvény megfelelő paragrafusai szerint járunk el. Figyelembe vesszük a korábbi tanulmányokat. A megegyező szakképzést folytató tanulót a férőhelyek függvényében vesszük át a nyelvválasztási lehetőségek szerint. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Az elsősegély-nyújtási alapismereteket a Vöröskereszt VIII. kerületének szervezetével együttműködve kívánjuk megszervezni. A tanulók számára rendkívül fontos ismereteket projekt nap keretében valósítjuk meg. 10

11 A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A teljes körű egészségfejlesztési program az iskola közössége életminőségének, életfeltételeinek javítását szolgáló, az intézményi közösséghez tartozók közös akaratát összegző cselekvési program, melynek közvetlen és közvetett célja az életminőség, ezen keresztül az egészségi állapot javítása, olyan új közösségi problémakezelési módszer, amely az érintettek aktív részvételére épít. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi egészségfejlesztési alapfeladatok rendszeres végzését jelenti - minden tanulóval, a nevelőtestület és a szülők bevonásával, a nevelésioktatási intézmény partneri kapcsolati hálóban szereplő kliensek ésszerű bevonásával: egészséges táplálkozás megvalósítása a testedzés minden fontosságának elismertetése a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése személyközpontú pedagógiai módszerekkel számos egyéb téma között környezeti, médiatudatossági, fogyasztóvédelmi, balesetvédelmi és családi életre nevelést is magában foglaló egészségfejlesztési témakör hatékony (= bensővé váló) oktatása. Az egészségfejlesztési ismeretek témakörei az iskolában: Az egyén és az őt körülvevő közösség egészsége: felelősségünk. A környezet egészsége. Az egészséget befolyásoló tényezők. A jó egészségi állapot megőrzése. A táplálkozás és az egészség, betegség kapcsolata. Az egészséges táplálkozás - helyi termelés, helyi fogyasztás összekapcsolása. A lelki egészség. Lelki eredetű táplálkozási zavarok. Az egészséghez szükséges testmozgás. A felnőtt szervezet működése testmozgással és annak hiányában. Gerincvédelem, gerinckímélet. Balesetek, baleset-megelőzés. Önismeret, önértékelés, a másikat tiszteletben tartó kommunikáció módjai, ennek szerepe a másik önértékelésének segítésében. A két agyfélteke harmonikus fejlődése. Az érett, autonóm személyiség jellemzői. A társas kapcsolatok. A nő szerepei. A férfi szerepei. A társadalom élete, a társadalmi együttélés normái, illem és etika, erkölcs. A gyermekáldás.a várandósság alatti hatások a gyermek fejlődésére. A gyermek fejlődését elősegítő viszonyulás a gyermekhez - családban, iskolában. A szenvedélybetegségek és megelőzésük (dohányzás, alkohol- és drogfogyasztás, játék-szenvedély, internet- és tv-függés). 11

12 Művészeti és sporttevékenységek lelki egészséget, egészséges személyiségfejlődést és tanulási eredményességet elősegítő hatásai. A média egészséget meghatározó szerepe. Médiatudatosság, a médiafogyasztás egészségvédő módja. Fogyasztóvédelem. Az idő és az egészség, bioritmus, időbeosztás. Tartós egészségkárosodással élő társakkal együttélés, a segítségre szorulók segítése. Iskola-egészségügy igénybevétele. Az egészségügyi ellátórendszer többi elemének igénybevétele. Otthoni betegápolás. A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi részterületeken jelentkező hatások révén eredményezi a hatékonyság növekedését (indikátor-tényezők): a tanulási eredményesség javítása; az iskolai lemorzsolódás csökkenése; a társadalmi befogadás és esélyegyenlőség elősegítése; a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a kábítószer-fogyasztás és egyéb szenvedélyek elsődleges megelőzése; bűnmegelőzés; a társadalmi kapcsolatok javulása a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal; az önismeret és önbizalom javulása; az alkalmazkodókészség, a stresszkezelés, a problémamegoldás javulása; érett, autonóm személyiség kialakulása; a krónikus, nem fertőző megbetegedések (lelki betegségek, szív-érrendszeri, mozgásszervi és daganatos betegségek) elsődleges megelőzése; a társadalmi tőke növelése. 12

13 Helyi tanterv 13

14 Mivel iskolánk érettségi utáni nappali rendszerű szakképzést folytat, ezért célszerűen a helyi tanterv szakmai program fejezeteket egyben tárgyaljuk. Felnőttoktatást iskolánk nem folytat. 14

15 Helyi tanterv A szakmai program tantárgyai, a foglalkozások és óraszámok, tananyag, követelmények, kötelező óraszám és szabadon felhasználható órák tervezése Az iskola érettségire épülő szakképzést folytat. A kiadott és általunk átvett, adaptált központi programok meghatározzák a tantárgyakat, ezek óraszámát (az összefoglalásra, az értékelésre és a szabad sávra fordítható órákkal együtt), az elmélet és gyakorlat arányát. A szabadon választható órakeretet a vizsgán szereplő tantárgyak konzultációjára fordítjuk. A moduláris rendszerű OKJ vizsga részterületei határozzák meg, hogy adott tantárgy értékelése hogyan történik. Törekszünk arra, hogy a tanulók a tanulmányi idő alatt hasonló feladatokat kapjanak, s ezek hasonló súlyozással legyenek értékelve, mint a moduloknál előírtak. A kis óraszámú tárgyak oktatását tömbösített rendszerben végezzük. A tanulók életkori sajátosságainak megfelelően a projekt-módszer alkalmazását preferáljuk. A projekt értékelése előremutató, pozitív legyen, a témazáró dolgozat súlyával megegyező az értékelése. A tantárgyak tananyagában felhívjuk a figyelmet a természettudományos eredmények felhasználására az idegenforgalom területén. A végzős tanév végén egy hetes intenzív felkészítő képzést szervezünk, mellyel egyrészt a tanév során megszerzett ismeretek szintetizálását, másrészt az OKJ vizsgára való konzultációs felkészítést végezzük. A tanulók számára szükség szerint differenciált foglalkozásokat tartunk. A gyakorlati órákon a csoportbontásoknál lehetőséget teremtünk a felzárkóztatásra, az egyéni tanulási nehézségek feloldására. A követelményeket a központi programban javasoltaknak megfelelően fogadjuk el, hiszen azokat a vizsgakövetelményeknek megfelelően állították össze. A testnevelés foglalkozásokat tömbösített formában végezzük természetjárás, uszodalátogatás keretében, hiszen az érettségizett tanulók testi nevelésükben ezt a munkaformát fogadják el. A nappali rendszerű oktatásnál modulzáró és szintvizsgákat nem tervezünk, a vizsgára bocsátás feltétele a jogszabályoknak megfelelően - a szakközépiskolai bizonyítvánnyal igazoltan - a helyi tanterv legalább elégséges szintű elsajátítása. Az idegenforgalom területén a nyelvtudás kiemelt jelentőségű. Tanulóink rendelkeznek előképzettséggel, de a nyelvvizsga megszerzése igen komoly problémát 15

16 jelent számukra. Ennek megfelelően a szabadsáv terhére az idegen nyelvi kompetenciák megerősítését tűztük ki célul. Maga az OKJ vizsga is igényli a biztos nyelvi alapokat, hiszen a különböző tételek egy-egy rész területe is megkívánja az idegen nyelvi kommunikációt. A megemelt óraszám lehetővé teszi, hogy tanulóink az általános nyelvtudás megszerzése után, mely a sikeres nyelvvizsga megszerzését jelenti, a szakmai idegen nyelvvel is kellő mélységben tudjanak foglalkozni. A fennmaradó órakeret adta lehetőségeket a szakmai tárgyak elmélyítésére fordítjuk. Tanulóink a központi program követelményeit a kötelező és a szabadon választott, beépített órakeret terhére a nyelvi órákon az angol és német nyelv között választhatnak. Csoportbontások szervezésének elvei Óratervek A szakképzési törvény előírásának megfelelően a gyakorlati tárgyakat 8-12 fős csoportokban szervezzük meg. A nyelvi csoportok maimum 18 fős csoportok lehetnek. Az idegenvezető szakképesítés óratervét a szakmai program tartalmazza. Magasabb évfolyamba lépés feltételei A félévi értesítő és az egyes feladatok végrehajtására kapott érdemjegyek tájékoztatóak a tanuló számára. A záró évfolyam sikeres elvégzésével a jogszabályoknak megfelelően tanulóink teljesítik a vizsgára bocsátás feltételeit, modulzáró és szintvizsgát nem kell tenni a nappali munkarend szerint tanulóknak. Különösen figyelünk természetesen arra, hogy a modulokat tartalmazó tantárgyi ismeretek elsajátítását segítsük: egyéni konzultációk, feladatok, projektmunkák révén készítjük fel a vizsgára tanulóinkat. Beszámoltatás, számonkérés, magatartás-szorgalom A tanulói munka értékelése 1-5 fokozatú skálán történik. Elégtelen (1) az érdemjegy vagy osztályzat, ha az OKJ vizsga követelményszintjének nem felel meg a tanuló tudása, felkészültsége, gyakorlottsága az adott anyagrészből, tárgyból. Jeles (5), ha 16

17 önállóan és a vizsgakövetelményeknek szakmailag megfelelően, kifogástalanul kifejti az adott anyagrészről a válaszát; azaz válasza szakmailag megfelel és nyelvtanilag helyes, szabatos. A kettő között a tanár dönti el az érdemjegyet illetve osztályzatot. A tanulók félévkor értesítőt kapnak, a tantárgyak osztályzatai mellett az osztályozó konferencián elhangzott legfontosabb észrevételek is szerepelnek a szóbeli értékelésben. A kétéves képzés esetén mindkét év végén bizonyítványt kapnak, mely az osztályzatokat tartalmazza. A tanári értékelés a szakmai vizsgára történő felkészülést szolgálja, ez személyiséget nem sérthet. A tanulók életkorára való tekintettel a magatartás és szorgalom értékelése az értesítő illetve bizonyítvány kiosztásakor szóban történik. Az értékelés a vizsgakövetelmények teljesítésének szempontját emeli ki, személyiséget nem sérthet. A magatartás értékelése: példás, ha nincs igazolatlan hiányzása, pozitív példát mutat társainak, a szabadidős tevékenységekben aktívan részt vesz jó: legfeljebb 3 igazolatlan órája van, tanórákat nem zavarja változó: legfeljebb 10 igazolatlan órája van rossz: igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát A szorgalom értékelés: példás: tanulmányi eredménye 4 fölött van jó: tanulmányi eredménye 3,5 fölött van változó: tanulmányi eredménye 3,0 fölött van hanyag: elégtelen érdemjegye van. A tantárgyak ismeretanyagának számonkérése írásban és szóban történik. A számonkérés gyakorisága a rendszeres tanulást segítse elő. A tantárgyak értékelésénél félévenként legalább három érdemjegyet kell adni. Az osztályzatok 1-5 között skálán fejezzék ki a tanuló teljesítményét a hagyományoknak megfelelően és a vizsgakövetelményekhez viszonyítva. A számonkérés követelményeit és formáit a központi programokban megfogalmazottak szerint valósítjuk meg. A gyakorlati tárgyak összesítése a Szakmai gyakorlat néven összesítésre kerül, ezzel tudjuk jelezni a tanulóknak, hogy a 17

18 felkészülésükben az általános szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítása milyen szinten tart. A tantárgyaknál azokat a munkaformákat kell értékelni és osztályozni, melyek a vizsgán előfordulnak. Az írásbeli beszámoltatásokról Az írásbeli beszámoltatások formái: röpdolgozat, kisdolgozat (ma. 20 perc), témazáró dolgozat. Röp- és kisdolgozat adott anyagrészből bármikor iratható, értékelése feleletnek számít. A témazáró dolgozatot egy héttel korábban be kell jelenteni, naponta legfeljebb két témazáró dolgozat iratható. A dolgozatot két hét alatt értékelni kell. A témazáró dolgozatot a tanulók egy alkalommal javíthatják, pótolhatják. Az elégtelen témazáró dolgozat témaköréből év végén beszámolót kell tenni. A témazáró jegy kétszeres súllyal szerepel az érdemjegy meghatározásánál. Az otthoni írásbeli dolgozatok a tanulók önálló ismeretszerzését, a tananyag elmélyítését szolgálják. A szaktanárok összehangolják az írásbeli dolgozatok kiadását oly módon, hogy egy félévben legfeljebb négy adható. Az írásbeli beszámoló terjedelme nem lehet több tíz oldalnál. A szóbeli feladatokról A szóbeli feladatok a tanulók szóbeli kifejező készségét növelik, beszédkultúráját javítják. Vitakészségüket, érveléstechnikájukat fejleszti a módszer. Törekedni kell arra, hogy a tanév végére az önálló közlés ideje elérje a 15 percet. A számítástechnikai lehetőségek felhasználására kell késztetni a tanulókat. A prezentációs technikákkal meg kell ismerkedniük, s önállóan kell azt felhasználniuk. A tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei, ingyenes tankönyv biztosítása A tanulmányokhoz szükséges tankönyvek és segédeszközök kiválasztásánál két szempont érvényesülését tartjuk szem előtt: az ismerethordozóknak a szakmai nézőpontból a legkorszerűbbnek kell lenniük, hiszen az OKJ vizsga követelményei korszerű, naprakész ismereteket kívánnak meg a tanulóktól, másrészt az anyagi 18

19 lehetőségeket is figyelembe kell venni, azaz a tanulók számára nem jelenthet aránytalan anyagi megterhelést. A taneszközök, segédletek a szemléltetést, a jobb megértést szolgálják. Tartósságuk fontos szempont a kiválasztásnál. Az ingyenes tankönyvi normatíva biztosítja a rászoruló tanulóknak, hogy térítés nélkül jussanak a tankönyvekhez. A jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk az ingyenesen megvásárolható tankönyveket a rászorulóknak. A könyvtárban található tankönyveket kölcsönözhetik azon rászoruló tanulók, akikre a jogszabály nem vonatkozik. A mindennapos testedzés lehetőségei A tanulók a közoktatásban eltöltött 12 év során lehetőséget kaptak a mindennapi testmozgásra, azonban életkoruk miatt a korábbiaktól eltérő mozgásformákat preferálják. A kerületi, illetve városi versenyeken iskolánk színeiben indulhatnak. A természetjáró diákkörökhöz is csatlakozhatnak, s kereshetik fel együttesen a környék szép természeti helyeit. Egészségnevelési, környezeti nevelési elvek Nevelési elveink tanulóink életkorához igazodnak, hiszen az érettségire felkészítő középiskoláikban a legfontosabb, általános képzést megismerhették. Az idegenvezető szakmai képzésen belül a legfontosabb elvek a következők: a. egészségnevelés: az egészség megőrzése fontosságának felismertetése a munkavállaló érdeke egészségügyi alapismeretek, balesetmegelőzés a szakmai munka részeként b. környezeti nevelés: fenntartható fejlődés a szakmai munka részeként viselkedéskultúra fejlesztése (kirándulások, városnézés stb. alkalmával) A fenti elveket a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak keretében alkalmazzuk. 19

20 Sajátos pedagógiai módszerek Az érettségizett tanulók számára az önálló tanulás az ismeretek, készségek, jártasságok kialakításában igen nagy szerepet játszik. Ennek megfelelően a projekt módszer, a kiselőadások készítése korszerű technikai eszközök felhasználásával, kutatómunkák, múzeumlátogatások, a szakmai program elsajátításához illeszkedő egyéb iskolán kívüli megoldások (városnézés, tájegységek megismerése stb.) alkalmazandók. A központi program ajánlásait alkalmazzuk az egyes modulokon belüli tantárgyak oktatásnál. A gyakorlati képzés helyszíne Iskolánk mind a székhelyen, mind a telephelyen rendelkezik a gyakorlati képzés megvalósításához szükséges helyszínekkel, tanirodai felszereléssel. Az összefüggő nyári gyakorlatot külső helyszíneket is bevonva tartjuk meg, hogy tanulóink a szükséges tapasztalatokat megszerezzék éles helyzetben is. 20

21 Szakmai program 21

22 IDEGENVEZETŐ SZAKKÉPESÍTÉS (VIII. TURISZTIKA ÁGAZAT) Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év Elméleti képzési idő aránya: 40 % Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra III. A szakképzésbe történő belépés feltételei Iskolai előképzettség: érettségi végzettség Bemeneti kompetenciák: - Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek Pályaalkalmassági követelmények: - IV. A szakképesítés óraterve Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: évfolyam heti óraszám szabadsáv nélkül éves óraszám szabadsáv nélkül heti óraszám szabadsávval éves óraszám szabadsávval 1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év Ögy 160 óra 160 óra 2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év Összesen: 2268 óra 2540 óra 22

23 1. számú táblázat A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként Szakmai 1/13 1/14 követelménymodulok Tantárgyak elm. gyak. elm. gyak Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Turisztikai erőforrások bemutatása Turisztikai kommunikáció Foglalkoztatás II. 0,5 Foglalkoztatás I. 2 Turizmus alapjai 3 Kultúr- és vallástörténet Vendéglátás és szálláshely ismeretek Üzleti kommunikáció gyakorlata Marketing alapjai 3 Szakmai idegen nyelv gyakorlat Turisztikai latin Ügyviteli folyamatok alkalmazása Antik örökségünk 1 Latin nyelvtan és fordítási gyakorlatok Ügyviteli ismeretek Informatika a turizmusban gyakorlat Levelezési ismeretek Gyakorlat Országismeret I

24 Idegenvezetés Országismeret II. 2 Idegenvezetés 8,5 gyakorlat Kommunikáció 1 alapjai Idegenvezető ,5 munkamódszerei Idegenvezetés Kapcsolattechnikai módszertana 7,5 ismeretek gyakorlat Adminisztrációs ismeretek Idegenvezetői Adminisztráció a adminisztráció 3 gyakorlatban összes óra összes óra A szabadsáv felosztása: 1/13 évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság elmélet: Az üzleti kommunikáció gyakorlata: Levelezési ismeretek gyakorlat: Szakmai idegen nyelv gyakorlat: +0,5 óra/hét +1 óra/hét +0,5 óra/hét +2 óra/hét 1/14. évfolyam Szakmaim idegen nyelv gyakorlat: +4 óra/hét Az előírt elmélet/gyakorlat arány nem változott. 24

25 Turisztikai erőforrások bemutatása Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Foglalkoztatás II Munkahelyi egészség és biztonság Szakmai követelménymodul Tantárgyak, témakörök 1/13. 2/14. A szakképzés összes óraszáma e gy ögy e gy Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek Foglalkoztatás II Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése Álláskeresés 4 4 Munkanélküliség 4 4 Foglalkoztatás I Nyelvtani rendszerzés 1 Nyelvtani rendszerezés 2 Nyelvi készségfejlesztés Munkavállalói szókincs Turizmus alapjai A turizmus elmélete Földrajzi ismeretek Kultúr- és vallástörténet Művészettörténeti

26 Ügyviteli folyamatok alkalmazása Turisztikai kommunikáció stílusok fontosabb megjelenési formái Kultúr- és vallástörténeti értékek Magyarországon Vendéglátás és szálláshely ismeretek Magyar és nemzetközi gasztronómia Magyarország és Európa borvidékei Szálláshelyismeret Üzleti kommunikáció gyakorlata Társalgási protokoll Interperszonális kommunikáció fajtái Marketing alapjai Marketing alapismeretek Idegenforgalmi marketing Szakmai idegen nyelv gyakorlat Társalgás, információ közvetítés idegen nyelven Tárgyalástechnikák; üzleti levelezés Ügyviteli ismeretek Fizetési tranzakciók hazai és nemzetközi valutával Ügyviteli bizonylatok, folyamatok, ügyviteli rend Informatika a turizmusban gyakorlat Informatika alapjai Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

27 Turisztikai latin Weblapok használata, szoftverkezelés Levelezési ismeretek gyakorlat Hivatalos levelezés, szerződéskötés Adatszolgáltatás, statisztikai adatok elemzése, programismeret Antik örökségünk Görög, római mitológia 4 4 Római történelem 6 6 Mindennapi élet 4 4 Görög, római művészet, építészet Görög, római filozófia, irodalom Pannónia 5 5 Latin nyelvtan és fordítási gyakorlatok Kiejtési szabályok 2 2 A főnevek és melléknevek ragozása, egyeztetése Vocativus, imperativus képzése Helyhatározó kifejezése, locativus képzése Az igék ragozása (Activ és Passiv Indicativus, Activ Coniunctivus) Névmások (személyes, birtokos, vonatkozó, mutató, visszaható), számnevek A participium képzése A melléknevek 4 4 Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

28 Idegenvezetés fokozása, adverbium képzése és fokozása Országismeret I Magyarország idegenforgalmi földrajza Útvonaltervezés, városnézés Természeti értékek Országismeret II Népművészet 8 8 Művészettörténet, építészeti értékek Rendezvény turizmus Idegenvezetés gyakorlata Gyalogos és/vagy buszos városnézés Műemlékek bemutatása Tárlatvezetés Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

29 A azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

30 Munkavédelmi alapismeretek Munkahelyek kialakítása Munkavégzés személyi feltételei Munkaeszközök biztonsága Munkakörnyezeti hatások Munkavédelmi jogi ismeretek A azonosító számú, Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság FELADATOK Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság jelentőségét Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi képviselővel együttműködve részt vesz a munkavédelmi feladatok ellátásában SZAKMAI ISMERETEK A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányos következményei A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai A munkavégzés általános személyi és szervezési feltételei Munkaeszközök a munkahelyeken Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken Munkavédelmi szakemberek és feladataik a munkahelyeken A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet SZAKMAI KÉSZSÉGEK Információforrások kezelése Biztonsági szín- és alakjelek Olvasott szakmai szöveg megértése SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

31 Felelősségtudat Szabálykövetés Döntésképesség TÁRSAS KOMPETENCIÁK Visszacsatolási készség Irányíthatóság Irányítási készség MÓDSZERKOMPETENCIÁK Rendszerező képesség Körültekintés, elővigyázatosság Helyzetfelismerés Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

32 1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 36 óra 1.1. A tantárgy tanításának célja A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása. Nincsen előtanulmányi követelmény Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 1.3. Témakörök Munkavédelmi alapismeretek 8 óra A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése. A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. A megelőzés fontossága és lehetőségei A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és rendeltetésük. Munkavédelem, mint komple fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) Veszélyes és ártalmas termelési tényezők A munkavédelem fogalomrendszere, források A munkavédelemről szóló évi CIII törvény fogalom meghatározásai Munkahelyek kialakítása 8 óra Munkahelyek kialakításának általános szabályai A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

33 Szociális létesítmények Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége. Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet. Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. Anyagmozgatás Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás szabályai, hátsérülések megelőzése Raktározás Áruk fajtái, raktározás típusai Munkahelyi rend és hulladékkezelés Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, eszközei Munkavégzés személyi feltételei 4 óra A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai Munkaeszközök biztonsága 4 óra Munkaeszközök halmazai Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. Munkaeszközök dokumentációi Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei és a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EKmegfelelőségi nyilatkozat, valamint a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

34 Munkaeszközök veszélyessége, eljárások Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembe helyezési eljárás. Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények Munkakörnyezeti hatások 4 óra Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz) Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a veszélyforrások felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei. A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. A kockázat fogalma, felmérése és kezelése A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége Munkavédelmi jogi ismeretek 8 óra A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló évi CIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai biztonságról szóló évi V. törvény, illetve a Kormány és az ágazati miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

35 Egyéni Csoportbontás Osztálykeret Sorszám Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás-egészségügyi feladatok Balesetek és foglalkozási megbetegedések Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott képviselők szerepe, feladatai, jogai A képzés helyszíne Tanterem 1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek Alkalmazott oktatási módszer neve A tanulói tevékenység szervezeti kerete egyéni csoport osztály Alkalmazandó eszközök és felszerelések 1.1 Magyarázat Szakkönyvek, munkavédelmi tárgyú jogszabályok 1.2. Megbeszélés Munkabaleset, foglalkozási megbetegedés elemzése 1.3. Szemléltetés Oktatófilmek (pl. NAPO) 1.4. Házi feladat 1.5. Teszt Sorszám A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák Tanulói tevékenységforma Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések 1. Információ feldolgozó tevékenységek 1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 2. Ismeretalkalmazási gyakorló Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

36 2.1. tevékenységek, feladatok Szöveges előadás egyéni felkészüléssel A tanult (vagy egy választott) szakma szabályainak veszélyei, ártalmai 1.6. A tantárgy értékelésének módja Az érdemjegyek és osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) az SZVK követelményeinek megfelelően. Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

37 A azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodul tantárgyai, témakörei Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

38 Munkajogi alapismeretek Munkaviszony létesítése Álláskeresés Munkanélküliség A azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák Foglalkoztatás II Foglalkoztatás II. FELADATOK Munkaviszonyt létesít Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat Feltérképezi a karrierlehetőségeket Vállalkozást hoz létre és működtet Motivációs levelet és önéletrajzot készít Diákmunkát végez SZAKMAI ISMERETEK Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, munkavállaló felelőssége Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka) Álláskeresési módszerek Vállalkozások létrehozása és működtetése Munkaügyi szervezetek Munkavállaláshoz szükséges iratok Munkaviszony létrejötte A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási tanácsadás) SZAKMAI KÉSZSÉGEK Köznyelvi olvasott szöveg megértése Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban Elemi szintű számítógéphasználat Információforrások kezelése Köznyelvi beszédkészség SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK Önfejlesztés Szervezőkészség TÁRSAS KOMPETENCIÁK Kapcsolatteremtő készség Határozottság Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

39 MÓDSZERKOMPETENCIÁK Logikus gondolkodás Információgyűjtés Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

40 2. Foglalkoztatás II. tantárgy 16 óra 2.1. A tantárgy tanításának célja A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 2.3. Témakörök Munkajogi alapismeretek 4 óra Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka Munkaviszony létesítése 4 óra Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó dokumentumok. Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony Álláskeresés 4 óra Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

41 Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő cím és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP). Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe Munkanélküliség 4 óra A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. Álláskeresési ellátások ( passzív eszközök ): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. Utazási költségtérítés. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás. Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb szabályai Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai. Az álláskeresők részére nyújtott támogatások ( aktív eszközök ): önfoglalkoztatás támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. Szakkay József Szakközépiskola - Pedagógiai Program

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKMAI PROGRAM az PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKMAI PROGRAM az 54 344 01 PÉNZÜGYI SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ KÁROLYI MIHÁLY KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013. 1 I.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 05 FOGADÓS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 03 PINCÉR Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Szociális gondozó és ápoló szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Szociális gondozó és ápoló szakképesítés OKJ azonosító szám 34 762 01 9. - 10. - 11. szakképző

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.70. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 05 VENDÉGLÁTÓ ELADÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Pedagógiai Program Losontzi

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ

HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ HELYI TANTERV KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ 54 761 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a III. SZOCIÁLIS ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon. Tartalom

Burattino Általános és Szakképző Iskola, Gyermekotthon. Tartalom Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 2 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 2 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2014. április 1-től Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az iskola adatai, rövid bemutatása... 5 1.2. Az iskola küldetésnyilatkozata... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 6 2.1. Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 01 CUKRÁSZ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Ápolási asszisztens. szakmai program tanulásban akadályozottak számára. Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Ápolási asszisztens. szakmai program tanulásban akadályozottak számára. Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Ápolási asszisztens szakmai program tanulásban akadályozottak számára 32 723 01 számú szakképesítés Benedek Elek EGYMI Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 811 04 SZAKÁCS Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv - a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

Pedagógiai program 2015

Pedagógiai program 2015 Pedagógiai program 2015 DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 4027 Debrecen Dózsa Gy.u.2. KLIK: 082018 OM azonosító: 031073 Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Minden, ami az iskolában történik,

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz tartozó 54 522 01 ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XI. VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ágazathoz

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 543 02 ASZTALOS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

I. TARTALOMJEGYZÉK... 2 II. PREAMBULUM... 6 III. ISKOLA A HATÁRON... 7 IV. A GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE... 7. 1. 1948 előtt... 7. 2. 1948 után...

I. TARTALOMJEGYZÉK... 2 II. PREAMBULUM... 6 III. ISKOLA A HATÁRON... 7 IV. A GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE... 7. 1. 1948 előtt... 7. 2. 1948 után... 1 I. Tartalomjegyzék I. TARTALOMJEGYZÉK... 2 II. PREAMBULUM... 6 III. ISKOLA A HATÁRON... 7 IV. A GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE... 7 1. 1948 előtt... 7 2. 1948 után... 8 3. 1992-t követően... 8 V. AZ ERKEL FERENC

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 341 01 ELADÓ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési tantervi ajánlás a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz tartozó 54 723 02 GYAKORLÓ ÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) I. EGÉSZSÉGÜGY ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 52 720 01

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2015 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz tartozó 54 140 02 PEDAGÓGIAI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) IV. PEDAGÓGIA ágazathoz az alábbi szakképesítések

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM

EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAM EURÓPA ALAPÍTVÁNY KÖZPONTI INTÉZET SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA JA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA ADATAI... 4 2. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA AZ ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSBEN... 6 2.1. Az iskolában folyó

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet. egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A szakképzésről szóló 2011. évi CLVII. törvény 90. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a

HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a HELYI TANTERV GYAKORLÓ CSECSEMŐ- ÉS GYERMEKÁPOLÓ 52 723 02 SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Készült a 2013. 03. 22. napon közzétett szakképzési kerettanterv alapján. SZVK-t kiadó rendelet:.eem

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ

HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ 1.32. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34541 03 HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 34 522 04 ELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben