DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér Az iskola nevelési programja A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A felvétel és az átvétel szabályai az Nkt., illetve a Szakképzési törvény idevonatkozó rendelkezései szerint Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az iskola helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése (2013/2014. tanévtől) A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások óraszáma és az elsajátítandó tananyag Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályait A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7..(1)bekezdés bg-bh. pontja iskolánkra nem releváns, mivel intézményünk kizárólag érettségi utáni szakképzéssel foglalkozik A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elve A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7.. (1) bekezdés bk-bl. pontjai nem relevánsak Az egészségnevelési és környezeti nevelési elvek A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések A tanuló jutalmazásával összefüggő elvek Szakmai program Óraterv (kifutó képzések)

3 1. Jogszabályi háttér A DISCIMUS Szakközépiskola Pedagógiai Programját meghatározó jogszabályok: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény érvényben lévő paragrafusai. a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény a évi CLXXXVII. szakképzésről szóló törvény az évi LXXVI. szakképzésről szóló törvény életben lévő paragrafusai A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkor hatályos törvények, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 2. Az iskola nevelési programja Iskolánkban az elkövetkező években a nevelő-oktató munkát a Jogszabályi háttérben felsoroltak szerint folytatjuk. A Nkt. előírásai szerint iskolánkban szeptember 1-től kerettanterv alapján folyik az oktatás a Fogtechnikus gyakornok, Gyakorló gyógyszertári asszisztens, Fogászati asszisztens, Logisztikai ügyintéző, Gyakorló mentőápoló szakokon. A többi szakunkon a központi programok figyelembevételével készített helyi tantervek szerint kell (kimenő rendszerben) megszerveznünk az oktatást A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Iskolánkban érettségi illetve a középiskola befejező évfolyamának elvégzése utáni szakképzéssel foglalkozunk. Intézményünkben fiatal felnőtteket oktatunk. Prioritásunk, hogy olyan ismereteket szakmai kompetenciákat sajátítsanak el tanulóink, melyek birtokában keresettek lesznek a munkaerőpiacon és ezáltal megkezdhetik önálló egzisztenciájuk megalapozását. A tantervi programjaink célja diákjaink felkészítése a záróvizsgára, komplex szakmai záróvizsgára, az ezt követő állásinterjúkra, a munkahelyi életbe való beilleszkedésre és a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Kiemelt figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulóink egyéni fejlesztésére. Pedagógia programunk alapelve, hogy a diák és a tanár között nincs alá és fölé rendeltség, team munkában dolgozunk. A diákok és az iskola összes alkalmazottja a munkaviszony jellegétől függetlenül a fenti célok megvalósulása érdekében dolgozik. 3

4 Az átlagéletkor iskolánkban 18 és 22 év között van. Ez a korosztály más nevelési pedagógiai módszert igényel, mint a 18 év alattiak esetében. Ugyanakkor felmerül a diákok részéről az igény olyan segítségnyújtásra, mely nem tartozik a szakmai órákra. Eredményeink elérése érdekében az alábbi eljárásokat alkalmazzuk: minden diákunkat egyéniségként kezeljük kiemelt figyelmet fordítunk tanulóinkra, és amennyiben igénylik, a szüleikkel való folyamatos kapcsolattartásra fontosnak tarjuk annak a tanári mentalitásnak a fejlesztését, amely minden tanítványában tehetséget lát és ennek kiteljesedése érdekében keresi a lehetőségeket és megtalálja azokat Alapvető pedagógiai céljaink és a megvalósítást szolgáló eszközök Igyekszünk hatékony, önálló tanulásra késztetni tanulóinkat. Ezt azt jelenti, hogy megtanulják saját tanulásukat megszervezni, az idővel és az információval hatékonyan gazdálkodni. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy a tanuló képes legyen megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, támogatást. Folyamatosan igyekszünk a tanulás iránti motivációt fenntartani és képessé tenni tanulóinkat az élethosszig tartó tanulásra. Az interaktív oktatás, a team-munka szervezés, az önálló feladatok, a projektmunka, és a beszámolók a fenti célok megvalósulását szolgálják. A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a tanulási időszakban és a munkavállalás idején is segíti diákjainkat abban, hogy képesek legyenek a kínálkozó lehetőségeket felismerni és élni azokkal. Ezekre az ismeretekre szükség van az álláskeresés során, a felvételi interjúkon, a végzettséggel adekvát munka kiválasztásakor, a munkahelyi kapcsolatok működtetésében. A vállalkozói kompetencia, a kezdeményezőképesség kialakítása az iskolánkban oktatott minden tantárgy tanításakor követelmény. A képzés során igyekszünk az információs technológiák magabiztos használatát az önálló tanulás és kreativitás segítőjévé tenni. Megismertetjük hallgatóinkat az elérhető információ hitelessége és megbízhatósága körüli kérdésekkel, valamint az interaktív használathoz kapcsolódó etikai elvekkel. Nyelvoktatásunk alkalmazkodik a nyelvtudás megváltozott szerepéhez: a nyelvtanulás cél helyett egyre inkább a munkához szükséges eszköz. Az idegen nyelvek tanulása nyitottá teszi tanulóinkat más népek életének, kultúrájának, szokásainak megismerésére, valamint magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását, a kultúrák közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. A testi egészség megóvása érdekében arra ösztönözzük tanulóinkat, hogy szabadidejükben rendszeresen mozogjanak, sportoljanak. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy valamennyi tanulónk megtalálja a számára örömet, kikapcsolódást adó mozgásformát. 4

5 A Pedagógiai Programban meghatározott feladatok elvégzéséhez biztosított a tanárok számára személyenként számítógép, laptop. A tantermekben felszerelt projektorok biztosítják a korszerű ismeretátadást. Az oktatott szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményében felsorolt eszközök és felszerelések a diákok és a tanárok számára rendelkezésre állnak. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékeinek meghatározása Az intézményünk: - értékrendjében emberközpontú, humanista; - tanulóinknak elsősorban az EMBER tiszteletén, megértésén és szükség szerinti segítésén, a másság elfogadásán alapuló humanista értékekkel kell rendelkezniük. - a diákokat nem érheti semmilyen okból hátrányos megkülönböztetés; - értékként preferálja az aktivitást, kezdeményezőkészséget, döntési képességet, az innovativitást A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az alábbi értékekkel kapcsolatban: - a nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrend - az emberiség közös értékei - a demokrácia értékei - az európai, humán értékek. A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások leépítésére. Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót szolgáló aktivitásra. A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülőket, a családot valamint a gyakorlati képzőhelyet biztosító intézményeket és vállalkozásokat. 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A működés középpontjában az egyes hallgató áll A Discimus akárcsak minden iskola az ismeretközvetítés mellett, képességfejlesztő, értékés normaközvetítő, szocializáló, valamint személyiségformáló funkciókat is ellát. Egy iskolát éppen az jellemez leginkább, hogy ezeket a funkciókat milyen prioritási rendben, milyen hangsúlyokkal, milyen hatékonysággal képes megvalósítani. Az alapelveink közös motívuma, hogy a Discimus a pedagógiai programjának középpontjába tette azt a nyilvánvalóságot, hogy minden diák más. Megpróbáltuk úgy kialakítani az iskolai élet mindennapjait, hogy az iskola minden alkalmazottja közelebb kerüljön az egyes hallgatóhoz. Az iskola nevelői a tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontosnak tartják a tanulók pozitív motiválását, a tanulói aktivitás biztosítását és a differenciálást. 5

6 A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek diákjainkat tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben előtérbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, a melyek a tanulók állandó aktivitását biztosítják. Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevelő-oktató munkája a lehetőségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. E feladat megoldását a tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák segítik: a tanárok az egyes szaktárgyak tanítási óráin előnyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így elsősorban a gyakorlásnál, ismétlésnél a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. csoportba sorolásnál homogén csoportok kialakítására törekszünk. Rendszeres személyes foglalkozás a tanulókkal Az iskolai diákélet megfelelő színtér a demokratikus életforma elsajátítására. A tanulók gyakorolják jogaikat, eleget tesznek kötelességeiknek, megtanulják egymás elfogadását, a másság tolerálását, az egymás iránt érzett tisztelet és felelősség gyakorlását. Iskolánkban a kölcsönös tiszteleten alapul a tanár-diák viszony. Nálunk a nyitott ajtó elv valósul meg, ami azt jelenti, hogy valóban nyitva van az igazgatói iroda és a tanulmányi osztály ajtaja, jelezve, hogy bármilyen gonddal, problémával bejöhet a diák vagy időpontot egyeztethet igazolások beadásához, szaktanári megbeszélésekhez. A szaktanári megbeszélések eredményeképpen a tanárok módot adnak egyéni konzultációkra, speciális többletfeladatok elvégzésére vagy a szakdolgozatok korrekciójára. Fontosnak tartjuk, hogy a szaktárgyi tanítási rendszer fenntartása mellett is mód legyen arra, hogy a szaktanárok megismerjék tanítványaikat, s módjuk legyen a gyakorlatokon személyes feladatokat, személyre szóló értékelést biztosítani számukra. 1.3 A teljeskörű egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Iskolánk Debrecen kertvárosi részén, csendes, parkosított környezetben, a nagy forgalmú utaktól távol található. Fontosnak tartjuk az iskola természeti környezetének rendszeres gondozását, tisztántartását. Az iskolai egészségfejlesztés az iskola egész életébe, mindennapjaiba beépülő tevékenység, amely egyaránt irányul a pedagógusok és tanulók egészség ismereteinek bővítésére. A program célkitűzése: A Discimus Szakközépiskola komplex egészségfejlesztési programjának célja az, hogy iskolánk minden tanulója az intézményünkben eltöltött időben vegyen részt a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, mindennapjainkban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. 6

7 Az egészségfejlesztés és annak egyik megvalósulási formája a korszerű egészségnevelés a tanuló és a közreműködő pedagógusok részvételével az egészségi állapot erősítésére, fejlesztésére szolgál. A mindennapos működésében kiemelt figyelmet fordítunk a tanuló egészséghez, biztonsághoz való jogai alapján a teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatokra, amelyek az alábbi területekre fókuszálnak: Az iskola, mint prevenciós színtér Prevenciós modellek Egészséges Élet A biztonság megőrzése Táplálkozás Mozgás és személyes higiéné Veszélyes anyagok Az emberi szexualitás Családi élet és kapcsolatok Környezet és környezeti ártalmak Életvezetési ismeretek és készségek Hatékony kommunikáció és kifejezőképesség A versenyszellem és az együttműködés egyensúlya Önismeret, önbecsülés és önértékelés Társas alkalmazkodás készsége Személyes kapcsolatok építése Az érzelmek alkotó jellegű kezelése Stressz-kezelés Magabiztosság Ellenállási készség (a csoportnyomás kezelése) Kockázatcsökkentési készség Problémamegoldás További egészségnevelési feladatok: higiénés magatartásra nevelés, betegségek elkerülésére, egészség megóvására nevelés krízis prevenció, harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés, családi életre, társsá-, szülővé válásra nevelés. Intézményünkben érettségi utáni szakképzés folyik. Diákjaink életkora év. Kiemelt figyelmet fordítunk hallgatóinkra, különösen nagy, kiemelt veszélyt jelentő tényezők-úgymint alkohol, drogok, dohányzás rizikófaktorainak ismertetésére és az ezek megelőzésére szolgáló átfogó prevenciós programok megvalósítására. Arra törekszünk, hogy a teljes körű egészségfejlesztési program koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon valósuljon meg. Az egészségfejlesztési program kidolgozásában az iskola tanárai vettek részt. A program megvalósításában a nevelőtestület minden tagja részt vesz. Aktív szerepet vállalnak programunk megvalósításában a Kenézy Kórház és Rendelőintézet egészségfejlesztési szakemberei. 7

8 A program megvalósításának tárgyi feltételei adottak: Megfelelően felszerelt, megfelelő megvilágítással rendelkező osztálytermek, szaktantermek és laboratóriumok, Audiovizuális eszközök és berendezések, Iskolai könyvtár, Iskolai büfé. A program megvalósításának színterei - Tanórai keretek, elsősorban: Egészségfejlesztés, Környezetegészségügy c. tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság c. tantárgy. Osztályfőnöki órák - Tanórán kívüli keretek: nem sportjellegű tevékenységek (főzőverseny, iskolai környezet takarítása akció, rendezvények), sportjellegű tevékenységek - Egyéb lehetőségek Iskolai szervezésű egészségügyi témájú előadások A program megvalósítása Kérdőíves megkeresés formájában felmérésre kerül az iskola diákjainak és tanárainak, az egészséges életmódhoz való viszonyulása, dohányzási szokásai. Prevenció Iskolánkban az egészségfejlesztési program során kiemelt szerepet tölt be a prevenciós munka, ezzel kapcsolatos felmérések készítésének, előadások, rendezvények szervezés Gyümölcsnapokat, salátanapokat szervezünk Egészséges étkezési szokásokról, reformétkezésről szóló előadások szervezése Dohányzás: Iskolánk területén tilos a dohányzás. Előadások szervezése az iskolánkban oktató egészségügyi szakemberek bevonásával Aktív tudatos részvétel a WHO dohányzásmentes világnapján Tanári példamutatás.. Drog-prevenció: A drog-prevencióval kapcsolatos feladatokat során előadásokat szervezünk, az osztályfőnöki órák keretében meghívott előadók segítik az osztályfőnökök megelőző és felvilágosító tevékenységét A megvalósítás időintervallumai Rövid távú tervünk: Elindítjuk iskolánkban a komplex egészségfejlesztési programot. A program elindítása felméréssel kezdődik Megteremtjük az egészséges táplálkozás feltételeit az iskolai büfében. 8

9 Középtávú tervünk: Az osztályfőnökök, a tanárok továbbképzése az egészségfejlesztési program célkitűzéseinek hatékony végrehajtása érdekében A dohányzók számának csökkentése Alkohol problémák számának csökkentése Drog megelőzés. Hosszú távú tervünk Átfogó szemléletváltozás. Összehasonlító értékelés Folyamatértékelés: A végrehajtás szakaszában hogyan fogadják a diákok, tanárok ezt a programot Az egészségfejlesztési program keretében szervezett rendezvényeinken hány fő vesz részt. Átfogó éves értékelés: Nevelőtestületi ülésen az éves munka értékelésekor. Újabb célkitűzések meghatározása: A kérdőíves vizsgálatok és a rövidtávú teljesülés tükrében évente rendszeres felülvizsgálat. 1.4 A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A személyiségfejlesztéssel összefüggésben a közösségi élmény erősítése és tudatosítása is fontos pedagógiai feladat, amely áthatja az egész iskolai életet. Diákjaink életkori sajátossága, hogy tudatosan alakítják kapcsolatukat a közösséggel, a társadalommal. Az iskolán belül is különböző szinteken nyílik lehetőség az együttélés szabályainak kialakítására, A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok A képzés során elsődleges célunk a tanulók pozitív motiválása, a tanulói aktivitás biztosítása. Ennek érdekében a szakmai órákon előtérbe helyezzük a team-munkában és projektmunka keretében történő tananyag feldolgozást. A módszer jellemzői: a tanárok és a tanulók közös tevékenységére épít az ismeretek integrálása történik egy megvalósult projektben szabadabb, de hatékony tanulás valósul meg az önállóság megteremti a motivációt, a tanuláshoz való viszony átalakulását átformálja a tanulók és a tanárok kommunikációs viszonyait a gyakorlatban, a hétköznapokban alkalmazható tudás elsajátítását támogatja a tanulók megtanulnak tanulni - lehetőség nyílik az egymástól való tanulásra interdiszciplináris jellegénél fogva áttöri a tantárgyi választóvonalakat 9

10 Képzési programjainkban kiemelkedő szerepet kap, hogy diákjaink megismerjék az európai egység megvalósulásának fontosságát. Fontos, hogy nyitottak legyenek a különböző szokások, vallások, a másság iránt. Erre jó alkalom nyílik az idegen nyelvi órák illetve a külföldi mobilitási programokba való bekapcsolódás során. A külföldi szakmai gyakorlatokon való részvétel a nemzetközi kapcsolatok ápolásának fő színtere. Az együttélés szabályainak gyakorlása és betartása mindennapi feladat az iskolában és az osztályközösségen belül, melynek formálásában és alakításában a diákok és az osztályfőnökök közösen vesznek részt. Elsődleges cél az egymás megértésére és elfogadására való törekvés. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos kiemelt preferenciájú pedagógiai feladatok A különféle iskola, tanulói közösségek megszervezése, azok irányítása. Ennek keretében lehetőséget kell biztosítani, hogy működjenek az iskolai élet egyes területeihez kapcsolódó tanulói közösségek. Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai A külföldön szerzett tapasztalat és nyelvtudás sokszor behozhatatlan előnyt jelent az ilyen lehetőségeket kihasználó fiataloknak, hiszen a tankönyvek és az internet nem helyettesítheti a személyes emberi kapcsolatokat és az elvégzett munkát. A külföldi mobilitási programokba bekapcsolódó hallgatók közös nyelvi és interkulturális felkészítésen vesznek részt a kiutazások előtt. A felkészítés során is a projektmunkán van a hangsúly. A diák önkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai Iskolánk támogatja, de nem erőszakolja ki az autonóm, együttműködni képes diákszervezetet. A diákok által kezdeményezett hasznos programok, értelmes tevékenységek kialakítása az iskolának is érdeke. Fiatal felnőtt tanulóink eddig nem kívántak élni a DÖK megalakításának jogával. A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai Az iskolában folyó képzés során tanulóink szakirányuknak megfelelő szakmai kirándulásokon, kiállításokon, szakmai kurzusokon vehetnek, illetve vesznek részt Az iskola szereplői Iskolánk a diákokkal, a szülőkkel, a gyakorló helyet biztosító vállalkozásokkal, intézményekkel, mobilitási partnereinkkel, kamarákkal működik együtt. Ezzel kapcsolatos feladataink közé tartozik a korrekt, naprakész tájékoztatás, információközlés, a vonatkozó jogszabályok naprakész ismerete és betartása, szerződések és együttműködési megállapodások megkötése és folyamatos karban tartása. 1.5 A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 10

11 A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése. az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására, gondot fordít arra, hogy az írásbeli és a szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen. a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli. az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon belül köteles kijavítani. a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, különbözeti, felvételi, osztályozó, szakmai záró vizsgák lebonyolítása, a tanulmányi versenyekre való felkészítés és lebonyolítás, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, osztályfőnöki, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés. állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását a szaktárgyak körébe tartozó új tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében tájékozódik. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli a nevelő oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes és a javaslatainak meghallgatása után. Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés formájában megkapják a munkájukhoz szükséges tankönyveket és egyéb kiadványokat. A pedagógus munkakört betöltő, munkaviszonyban álló tanárok mindegyike számára biztosított számítógép. Ezeket a számítógépeket az iskolában kell tartani és használni, egyedi esetben írásos munkáltatói engedéllyel a laptopokat a pedagógusok otthonukban is használhatják. Az osztályfőnök feladata: Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Segíti a tanulóközösség kialakulását. 11

12 Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok, szakmai oktatók és gyakorlatvezetők munkáját. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, hiányzások igazolása. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. Képviseli az osztályába járó diákok érdekeit. A tudomására jutott jogsérelmeket saját hatáskörében, vagy az iskolavezetés bevonásával orvosolja. Az osztályfőnöki munka tartalma Az osztályfőnök céltudatosan irányítja az osztályban folyó nevelő-oktató munkát. Összehangolja az iskolai és iskolán kívüli nevelési tényezőket, pedagógiai törekvéseket. - Közvetlen nevelőmunka Az aktuális események feldolgozása; különböző értékrendek megismertetése; a konfliktusmegoldást kialakító pedagógiai tevékenység; mentálhigiénés szemlélet alkalmazása a nevelőmunkában; törődés a tanulók aktuális problémáival; az osztály konfliktusainak megoldása. - Ügyviteli (adminisztrációs) teendők ellátása A haladási napló naprakész vezetése, a haladási és anyakönyvi rész folyamatos ellenőrzése; igazolások esetleges igazolatlan órák regisztrálása, anyakönyv- és bizonyítványírás. - Szervezési, koordinációs feladatok végrehajtása Kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal, szülőkkel, szakmai gyakorlóhelyekkel. Szabadidős tevékenységek, programok szervezése. 1.6 A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tevékenység célja felismerni a diákoknál azt a területet, amelyben igazán tehetségesek és a lehetőségekhez képest minden segítséget megadni annak kibontakoztatásához. Feladatok: megfelelően szervezett és irányított tevékenységi körök; foglalkozások beindítása, összefüggő vállalati szakmai gyakorlatra való kihelyezés; projekt munkában való részvétel biztosítása; külföldi mobilitás - a tehetséges diákok mindegyikének biztosítani legalább 1 alkalommal a külföldi mobilitásban való részvételt olyan hazai vállalati szakmai gyakorlati helyet biztosítani, ahol tovább fejlesztheti kiemelkedő szakmai tudását, 12

13 tanulmányi versenyeken való részvétel országos szakmai diáktalálkozók szervezése hazai és külföldi szakmai konferenciákon, kurzusokon való részvétel A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése a következő tevékenységek során történik: egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése egyéni foglalkozások felzárkóztató foglalkozások az iskolai könyvtár egyéni és csoportos használata továbbtanulás irányítása, segítése. Pedagógiai gyakorlatunk jellemzője, hogy differenciált alternatívákat nyújtó képzést adunk. A differenciált foglalkoztatás az osztályfőnökök és szaktanárok együttes feladata A beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézségekkel küzdők segítése Intézményünk célja olyan szakemberek képzése, akik a munkaerő-piac által igényelt koncentrálható szakmai tudással, kompetenciával rendelkeznek. A tanulók elenyésző százaléka alkalmazkodik nehezebben az iskola szabályaihoz, a felnőtt élet elvárásaihoz. Érettségizett tanulóink nem csupán új iskolába, új közösségbe, hanem új városba is kerülnek, jogilag felnőttként, amely nagy változást jelent az életükben. 1-2 tanuló esetében fordul elő beilleszkedési probléma. Az igazgató az osztályfőnök és a tanári kar közös feladata, hogy feltérképezze a beilleszkedési probléma jellegét és megoldást találjon rá. A beilleszkedési problémák szinte kizárólagosan a magas tantárgyi követelményekből, a más, a megszokottól eltérő számonkérési formák, vizsgák miatt adódnak. Megoldási lehetőségek: szaktanári konzultációk, egyéni foglalkozások, négyszemközti beszélgetések, szakátirányítás A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység Az iskola életében fontos kérdés az esélyek kiegyenlítődése, a hátrányok csökkentése, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhítése. A segítségre szorulók elsősorban az alacsony jövedelműek, a munkanélküliek, valamint a szociális ellátásban részesülők köréből kerülnek ki. Körültekintő, tapintatos pedagógiai feladat a veszélyeztetett és hátrányos szociális családi helyzetek, problémák okainak felderítése és a megoldási lehetőségek számbavétele. Eszközeink a feladat megoldására a szociális hátránykompenzáció tevékenységeire: információcsere, feltárás, segítés felvilágosítás nyújtása a szociális juttatások lehetőségeiről tankönyvtámogatás pályázatok figyelése ösztönzés a különféle tanulmányi ösztöndíjak elnyerésére segítségnyújtás a kollégiumi elhelyezésben 13

14 az érintett tanulók érdek- és esélyérvényesülésének elősegítése tankönyv, jegyzet kölcsönzés primátusa a könyvtárból laptop kölcsönzés 1.7 A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Iskolánkban a fiatal felnőtt diákok nem alakítottak diákönkormányzatot, nem tartják azt szükségesnek, mivel jól működik a közvetlen, kétirányú kommunikáció a diákok, az igazgató és a tanárok között. Amennyiben a diákok diákönkormányzatot alakítanak, a diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető, illetve az iskolai diákbizottság áll. A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal a diákközösség javaslatára az igazgató bíz meg határozott, legföljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben az iskolai munkarendben meghatározott időben diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. Az osztályközösségek Az iskolai közösségek legalapvetőbb szervezete, a tanítási-nevelési folyamat alapvető csoportja. Döntési jogkörébe tartoznak: az osztály diákbizottságának és képviselőjének megválasztása, küldöttek delegálása az iskolai diákönkormányzatba, döntés az osztály belügyeiben. 1.8 A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 14

15 Az átlagéletkor iskolánkban meghaladja a életévet, felnőtt embereket tanítunk. Iskolánkban szülői szervezet nem működik. A szülők nem kívántak élni eddig ezen jogukkal. A szülőkkel való kapcsolattartás zökkenőmentes formális szervezet nélkül is. Nyitott iskola vagyunk, a hét minden munkanapja fogadó nap előzetes egyeztetés alapján. Az iskola által kitűzött pedagógiai és szakmai feladatok a szülők és diákok előtt is ismertek. A pedagógiai program és a házirendben rögzített jogok, kötelességek és elvárások az iskola partnerei számára honlapunkon elektronikus formában elérhetőek. A szülők és a diákok a dokumentumokkal kapcsolatos egyetértésüket vagy egyéb javaslataikat személyesen és elektronikus formában is kifejezhetik. Így elmondhatjuk azt, hogy együttműködésünk alapja a közös célkitűzés. Diákjaink a beiratkozáskor átveszik a házirend egy példányát, melynek részletes megbeszélésére az első osztályfőnöki órán kerül sor. Iskolánk partnerei a gyakorlati helyeket biztosító vállalatok, vállalkozások, intézmények. Az együttműködés kereteit a tanulószerződések és az együttműködési megállapodások adják, melyeket folyamatosan aktualizálunk a jogszabályi változásoknak megfelelően. A partnereinkkel való kapcsolattartás során a kölcsönös párbeszédben és a személyes kapcsolattartásban hiszünk A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák: osztályozó vizsgák, különbözeti vizsgák, javítóvizsgák, pótló vizsga Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha - a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve, - engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget, - a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, - a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. 15

16 Különbözeti vizsgát az a tanuló tehet, aki a tanév elején, vagy a tanév közben átvétellel kerül intézményünkbe. Azokból a tantárgyakból köteles különbözeti vizsgát tenni, amelyeknek tanulmányi követelményeit még nem teljesítette az előző oktatási intézményben. A szakmai tantárgyak esetében külön gondot kell fordítani a szakképzési törvény speciális előírásainak betartására. Egy vagy több különbözeti vizsga letételéhez halasztott vizsgalehetőséget biztosíthat az intézmény igazgatója, egyéni elbírálás alapján. Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje: A tanulókat az egyes tantárgyak tanulásának megkezdésekor a tantárgyat tanító tanár tájékoztatja az adott tárgy helyi szakmai programjában meghatározott követelményszintjéről, az értékelés rendszeréről. A tanulók értékelése írásbeli, szóbeli és gyakorlati számonkérés formájában történhet. Iskolánkban minden tantárgyból folyamatos évközi értékelés van, amelynek jegyei a naplóba kerülnek, és ezek átlaga adja a tantárgyi jegyet, mely a félévi és/vagy év végi osztályzattal azonos. Az írásbeli dolgozatokat a tanár 10 napon belül értékeli Iskolánk érettségi vizsgára történő felkészítéssel nem foglalkozik, így szóbeli felvételi vizsga követelményeket a Pedagógiai Program nem tartalmaz. Az intézményben folyó képzésekhez nem szükséges alkalmassági vizsga, így az iskola pedagógiai programjában ez nem került szabályozásra. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei: 1 - az adott tanév tantárgyainak legalább elégségesre történő lezárása, - a szakmai és vizsgakövetelményben előírt nyári szakmai gyakorlat teljesítése 1.10 A felvétel és az átvétel szabályai az Nkt., illetve a Szakképzési törvény idevonatkozó rendelkezései szerint Az iskolában megszerezhető szakképesítésekről és a szakképesítésbe való bekapcsolódás feltételeiről az érdeklődők az iskola honlapján tájékozódhatnak, vagy a Tanulmányi Osztályon érdeklődhetnek személyesen vagy telefonon. A tanuló az érettségihez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével is, azzal a feltétellel, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. (2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről bekezdés.) Szakképző iskolában, felsőoktatási intézményben szerzett megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámítása iránti kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtani. A beszámítható előzetes tanulmányokról az igazgató határozattal dönt. A szakmai gyakorlati képzés idejére a munkaviszonyban eltöltött szakirányú gyakorlati idő beszámítható. 1 Kiegészítve a 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet 3.. (2) bekezdése alapján 16

17 A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 60 (2) bekezdés kimondja, hogy a tanuló attól az évtől kezdődően, amikor a 21. életévét betölti kizárólag felnőtt oktatásban kezdhet új tanévet. Felvételi eljárást a Fogtechnikus gyakornok szakirányra jelentkező tanulók számára tartunk. A felvételi eljárás szóbeli elbeszélgetésből és gyakorlati feladat készítéséből áll. A gyakorlati feladat célja, hogy meggyőződjünk arról, hogy a jelentkező rendelkezik a szakmai ismeretek elsajátításához szükséges alapvető manuális készségekkel. Túljelentkezés esetén az iskola a jelentkezések sorrendjében tölti fel a rendelkezésre álló helyeket. Felsőoktatási intézményben vagy más szakképző iskolában megszerzett előzetes tanulmányok beszámításáróll, annak mértékéről és tartalmáról az iskola igazgatója határoz. Az iskola igazgatója az átvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval. A tanuló átvételére tanítási év során bármikor lehetőség van. Átvétel esetén azokból a tantárgyakból köteles különbözeti vizsgát tenni a tanuló, amelyeknek tanulmányi követelményeit még nem teljesítette az előző oktatási intézményben. A különbözeti vizsgák letételének határidejét az átvételről szóló határozat tartalmazza Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Az egészségügyi szakok szakmai programjai tartalmazzák az első-ellátás, elsősegély-nyújtási ismeretek oktatását. A nem egészségügyi szakok esetében az osztályfőnöki óra keretében történik az első-ellátás, elsősegély-nyújtási ismeretek oktatása. 3. Az iskola helyi tanterve 3.1. A választott kerettanterv megnevezése (2013/2014. tanévtől) SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a FOGÁSZATI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZATHOZ Fogászati asszisztens óraterv 2013/2014. tanévtől E/Gy=40/60 Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakképesítés -specifikus utolsó évf. 1/13 5/13 és 2/14. heti ögy heti óraszám 17

18 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság óraszám e gy e gy Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0,5 0,5 18

19 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Egészségügyi alapismeretek Alapápolás Klinikumi ismeretek Foglalkoztatás I. 2 Egészségügyi alapismeretek 4 Szakmai jogi és etikai ismeretek 0,5 Szociológia 0,5 Pszichológia 0,5 Pedagógia 0,5 Egészségügyi ellátórendszer 0,5 Népegészségügy 0,5 Egészségfejlesztés 0,5 Környezet-egészségügy 0,5 Szakmai kommunikáció 2 Kommunikáció 0,5 Orvosi latin (csoportbontás) 1 Speciális kommunikáció (csoportbontás) 0,5 Ápolástan-gondozástan 5 Egészséges ember gondozása 0,5 Akadályozott ember gondozása 0,5 Ápolástudomány 0,5 Ápoláslélektan 0,5 Csecsemő és kisgyermekgondozás (csoportbontásban) 1 Betegmegfigyelés (csoportbontásban) 1 Ápolási beavatkozások (csoportbontásban) 1 Ápolástan-gondozástan gyakorlat 4 Klinikumi ismeretek 9,5 Anatómia-élettan 2 Általános kórtan 0,5 Mikrobiológiajárványtan 0,5 Gyógyszertani alapismeretek 0,5 Belgyógyászat 1,5 Sebészet és traumatológia 1 Gyermekgyógyászat 0,5 Diagnosztikai alapismeretek (csoportbontásban) 1 Terápiás alapismeretek (csoportbontásban) 1 Elsősegélynyújtáselsőellátás (csoportbontásban) 1 Klinikumi gyakorlat

20 Fogászati ismeretek Gyermekfogászat, fogszabályozás Anatómia-kórélettan a fogászatban 0,5 Fogászati szakismeretek 1 Fogászati szakismeretek gyakorlat 17,5 Gyermekfogászat 0,5 Fogszabályozás 0,5 Gyermekfogászat, fogszabályozás gyakorlat 8,5 Gyermekfogászat 3,3 Fogszabályozás 3,3 Fogtechnikai labor 1,9, összes óra összes óra Szabadsáv 4 4 Osztályfőnöki óra 0,5 0,5 Vállalkozói ismeretek 1,5 Alkalmazott informatika (csoportbontásban) 2 Anatómia-kórélettan a fogászatban ( Fogászati ismeretek) 0,5 Gyermekfogászat ( Gyermekfogászat, fogszabályozás) 0,5 Gyermekfogászat fogszabályozás gyakorlat ( Gyermekfogászat, fogszabályozás) 2, SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az FOGTECHNIKUS GYAKORNOK SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a II. Egészségügyi technika ÁGAZATHOZ Fogtechnikus gyakornok óraterv 2013/2014. tanévtől e/gy: 30/70 Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 1/13 5/13 és 2/14. heti óraszám heti óraszám ögy e gy e gy Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések Foglalkoztatás I. 2 esetén) Alapismeretek az Egészségügyi egészségügyi ellátásban ellátórendszer 0,5 0,5 20

21 Egészségügyi-technikai alapismeretek Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek Egészségügyi ellátás 0,5 Szakmai és anatómiai ismeretek 4,5 70 Anyagismeret 1,5 Szakrajz 1 Gyógyászati segédeszköz gyártás gyakorlat 21,5 90 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 0,5 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási dokumentációs ismeretek Szakmai ismeret II. 0,5 2,5 Anyagismeret II Rögzített fogpótlás készítése Funkcionális anatómia 1,5 Szakrajz II. 1 Rögzített fogpótlás készítés gyakorlata 21,5 összes óra 9,5 21,5 9,5 21,5 160 összes óra Szabad szám 4 4 Osztályfőnöki óra 0,5 0,5 Anatómia ( Egészségügyi-technikai alapismeretek) 0,5 Alkalmazott informatika (csoportbontásban) 3 Funkcionális anatómia ( Rögzített fogpótlás készítése) 0,5 Rögzített fogpótlás készítés gyakorlata ( Rögzített fogpótlás készítése) SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az GYAKORLÓ YÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ Gyakorló gyógyszertári asszisztens óraterv 2013/2014. tanévtől e/gy: 55/45 Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 1/13 5/13 és 2/14. heti óraszám ögy heti óraszám e gy e gy 21

22 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0, Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Egészségügyi alapismeretek Alapápolás Klinikumi ismeretek Foglalkoztatás I. Egészségügyi alapismeretek 4 Szakmai jogi és etikai ismeretek 0,5 Szociológia 0,5 Pszichológia 0,5 Pedagógia 0,5 Egészségügyi ellátórendszer 0,5 Népegészségügy 0,5 Egészségfejlesztés 0,5 Környezet-egészségügy 0,5 Szakmai kommunikáció 2 Kommunikáció 0,5 Orvosi latin (csoportbontás) 1 Speciális kommunikáció (csoportbontás) 0,5 Ápolástan-gondozástan 5 Egészséges ember gondozása 0,5 Akadályozott ember gondozása 0,5 Ápolástudomány 0,5 Ápoláslélektan 0,5 Csecsemő és kisgyermekgondozás (csoportbontásban) 1 Betegmegfigyelés (csoportbontásban) 1 Ápolási beavatkozások (csoportbontásban) 1 Ápolástan-gondozástan gyakorlat 4 Klinikumi ismeretek 9,5 Anatómia-élettan 2 Általános kórtan 0,5 Mikrobiológiajárványtan 0,5 Gyógyszertani alapismeretek 0,5 Belgyógyászat 1,5 Sebészet és traumatológia 1 Gyermekgyógyászat 0,5 Diagnosztikai alapismeretek (csoportbontásban) 1 Terápiás alapismeretek

23 Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia Gyógyszertári adminisztráció és ügyvitel (csoportbontásban) Elsősegélynyújtáselsőellátás (csoportbontásban) 1 Klinikumi gyakorlat Kémia 2 Gyógyszer-technológia elmélet 8 Általános labor gyakorlat 2 Gyógyszer-technológia gyakorlat 9 Gyógyszerészi latin 1 Gyógyszerészeti propedeutika 1 Gyógyszertári ügyvitel és gazdálkodás elmélet 2 Gyógyszertári ügyvitel és gazdálkodás gyakorlat 3,5 összes óra ,5 14,5 összes óra Szabadsáv 4 4 Osztályfőnöki óra 0,5 0,5 Kémia ( Gyógyszerkészítés, gyógyszertechnológia) 1 Jogi ismeretek ( Foglalkoztatás II.) 0,5 Alkalmazott informatika (csoportbontásban) 2 Gyógyszertan 2 Szakmai szoftverek 1, SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ Logisztikai ügyintéző óraterv 2013/2014. tanévtől e/gy: 60/40 Szakmai követelménymodulok Tantárgyak Ágazati szakképzés közismeret nélkül 1/13. heti ögy óraszám Szakképesítés -specifikus utolsó évf. 5/13 és 2/14. heti óraszám e gy e gy 23

24 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0, Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II. 0, Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Marketing Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az áruforgalom lebonyolítása A logisztikai ügyintéző feladatai Szállítás, szállítmányozás Termelési és nagykereskedelmi raktározás Foglalkoztatás I. 2 A marketing alapjai 3 Marketing a gyakorlatban Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése 11 Vezetési ismeretek 1 Üzleti tevékenység a gyakorlatban Áruforgalom 5, Áruforgalom gyakorlata 4 60 Logisztika 4 Készletgazdálkodás gyakorlat Szállítmányozási és fuvarozási feladatok gyakorlat Nemzetközi fuvarozás, szállítmányozás, fuvarozás Közlekedés- és gazdaságföldrajz Raktározás 3 7,5 1,5 Raktározás gyakorlata 3,5 összes óra ,5 12,5 160 összes óra Szabad sáv 4 4 Osztályfőnöki óra 0,5 0,5 Kereskedelmi jogi ismeretek 1 Alkalmazott informatika (csoportbontásban) 1,5 Beszerzési logisztika 0,5 Raktározási logisztika 0,5 E-logisztika 1,5 Közlekedés és gazdaságföldrajz ( Szállítás, fuvarozás, szállítmányozás) 0,

25 Jogi ismeretek 1, SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az GYAKORLÓ MENTŐÁPOLÓ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ Gyakorló mentőápoló (esti tagozat) óraterv e/gy: 50/50 Szakmai követelménymodulok Munkahelyi egészség és biztonság Foglalkoztatás II Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) Egészségügyi alapismeretek Alapápolás Tantárgyak Munkahelyi egészség és biztonság Ágazati szakképzés közismeret nélkül Szakképesítésspecifikus utolsó évf. 1/13 5/13 és 2/14. heti óraszám ögy heti óraszám e gy e gy 0,25 Foglalkoztatás II. 0,25 Foglalkoztatás I. 1 Egészségügyi alapismeretek 2 Szakmai jogi és etikai ismeretek 0,25 Szociológia 0,25 Pszichológia 0,25 Pedagógia 0,25 Egészségügyi ellátórendszer 0,25 Népegészségügy 0,25 Egészségfejlesztés 0,25 Környezetegészségügy 0,25 Szakmai kommunikáció 1 Kommunikáció 0,25 Orvosi latin (csoportbontás) 0,5 Speciális kommunikáció (csoportbontás) 0,25 Ápolástan-gondozástan 2,5 Egészséges ember gondozása 0,25 Akadályozott ember gondozása 0,25 Ápolástudomány 0,25 Ápoláslélektan 0,25 Csecsemő és kisgyermekgondozás (csoportbontásban) 0,5 Betegmegfigyelés 0,5 25

26 Klinikumi ismeretek Mentéstechnika Logisztika (csoportbontásban) Ápolási beavatkozások (csoportbontásban) 0,5 Ápolástan-gondozástan gyakorlat 2,4 Klinikumi ismeretek 4,75 Anatómia-élettan 1 Általános kórtan 0,25 Mikrobiológiajárványtan 0,25 Gyógyszertani alapismeretek 0,25 Belgyógyászat 0,75 Sebészet és traumatológia 0,5 Gyermekgyógyászat 0,25 Diagnosztikai alapismeretek (csoportbontásban) 0,5 Terápiás alapismeretek (csoportbontásban) 0,5 Elsősegélynyújtáselsőellátás (csoportbontásban) 0,5 Klinikumi gyakorlat 3,6 96 Mentéstechnika 1 Betegszállítás 0,5 Irányítás 0,75 Logisztikai gyakorlatok Sürgősségi betegellátás Oxiológia alapjai 1,25 Gyermekgyógyászat oxiológiai vonatkozásai Szülészetnőgyógyászat oxiológiai vonatkozásai 0,5 0,25 Toxikológia 0,5 Tömeges baleset - katasztrófa ellátás Sürgősségi ellátási gyakorlat 0,25 Összes óra 10,5 6 6,25 13,1 96 Összes óra 16,5 19,35 Szabadsáv 2,2 2,2 Osztályfőnöki 0,25 0,25 Klinikumi ismeretek ( Klinikumi 0,75 8,1 26

27 ismeretek) Ápolástan-gondozástan gyakorlat ( Alapápolás) Mentéstechnika ( Mentéstechnika) Sürgősségi betegellátási gyakorlat ( Sürgősségi betegellátás) 1,2 0,75 1, A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai foglalkozások óraszáma és az elsajátítandó tananyag a. Fogászati asszisztens Szabadsáv 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam Osztályfőnöki óra 0,5 0,5 Vállalkozói ismeretek 1,5 Alkalmazott informatika (csoportbontásban) 2 Anatómia-kórélettan a fogászatban ( Fogászati ismeretek) 0,5 Gyermekfogászat ( Gyermekfogászat, fogszabályozás) 0,5 Gyermekfogászat fogszabályozás gyakorlat ( Gyermekfogászat, fogszabályozás) 2,5 Elsajátítandó tananyag Osztályfőnöki óra (1/13) A tantárgy tanításának célja - 18 óra (heti 0,5 óra) Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak - Témakörök Tanév munkarendje, az intézmény szabályzatai, Tűz-, baleset- és vagyonvédelem Könyvtárhasználat Dohányzás, alkoholizmus, drogfogyasztás, prostitúció A munkaerőpiac A munka szerepe az ember életében, Munkaválasztás, Munkahelyi viselkedéskultúra Munkavállalás az EU-ban Szakmai kirándulás A szaktudás továbbfejlesztése, továbbképzés szerepe Etikai kérdések Összefüggő szakmai gyakorlat, Együttműködési megállapodás, Tanulószerződés 27

28 A 2013/2014. tanév értékelése A képzés javasolt helyszíne: tanterem A tantárgy értékelésének módja: - Osztályfőnöki óra (2/14) A tantárgy tanításának célja - 16 óra (heti 0,5 óra) Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak - Témakörök Tanév munkarendje, az intézmény szabályzatai, Tűz-, baleset- és vagyonvédelem Másság EVS-európai önkéntes szolgálat Konfliktuskezelés Álláspályázat, állásinterjúra való felkészülés Szakmai záróvizsga Szociális kompetenciák, szociális készségek Szakmai karrierépítés Munkavállalás az EU-ban 2014/2015. tanév értékelése A képzés javasolt helyszíne: tanterem A tantárgy értékelésének módja: - Vállalkozói ismeretek 1/13. Fogászati asszisztens 54 óra (heti 1,5 óra) A tantárgy tanításának célja A tanuló megfelelő felkészítése a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására, az ehhez szorosan kapcsolódó, a Ptk.-ban szabályozott szerződések megkötésére, életkorukból adódó családjogi, büntetőjogi ismeretek megszerzésére. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak A tantárgy az adott évfolyamba lépés feltételeként megjelölt közismereti és szakmai feladatokra épít. Témakörök Vállalkozási formák 16 óra A vállalkozásokról általában 4 óra A vállalkozás fogalma, jellemzői ( a vállalkozás küldetése, működési területei, érintettek körei) A vállalkozások csoportosítása Gazdasági társaságokról általában (jogi személy fogalma, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet fogalma) 28

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi megbízott intézményvezető 2013. augusztus 28. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Pedagógiai program 2015

Pedagógiai program 2015 Pedagógiai program 2015 DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 4027 Debrecen Dózsa Gy.u.2. KLIK: 082018 OM azonosító: 031073 Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. Minden, ami az iskolában történik,

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től

VM KELET-MAGYARORSZÁGI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályos: 2014. április 1-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Hatályos: 2014. április 1-től Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az iskola adatai, rövid bemutatása... 5 1.2. Az iskola küldetésnyilatkozata... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 6 2.1. Az

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Az Újváros Téri Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Ózd, 2013. szeptember 2. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Pedagógiai Program Losontzi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A MEZŐKÖVESDI SZÉCHENYI ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Mezőkövesd, Gróf Zichy János út 18. Tel/Fax: 49/505-280, e-mail: szechenyi@mezokovesd.t-online.hu Honlap: www.szechenyi-mk.sulinet.hu OM: 201 750

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja 2013 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 II. A BÉKE UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA 5 III. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 8 III.1. Nevelő oktató

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCI MIHÁLY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (nevelési program és helyi tanterv) KÉSZÍTETTE: DR. MOLNÁR ISTVÁN IGAZGATÓ A 2012-ES PEDAGÓGIAI PROGRAMOT ÁTDOLGOZVA NAGYKÁTA 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 9500 CELLDÖMÖLK, JÓZSEF A. U. 1. OKTATÁSI AZONOSÍTÓ: 036589 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 PEDAGÓGIAI PROGRAM o l d a l 1 KAPOSVÁRI KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM OM 040652 7400 Kaposvár, Álmos vezér u.1. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Gálovics Edit szakmai igh. vezetésével a nevelőtestület o l d a l 2 A magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben