Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ"

Átírás

1 Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ mőködésére. Újszász, január [FileName: D:\Nevelési_központ\MIP\IMP_2009_január.doc] [CreateDate: :21:00 PrintDate: :29:00]

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 I.1. A minıségirányítási program jogszabályi háttere...3 I.2. Az intézményünk bemutatása...4 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink...5 II. Minıségpolitika...7 II.1. Minıségpolitikai nyilatkozat...7 II.2. Minıségcélok, sikerkritériumok...8 III. A vezetıség felelısségi köre...9 III.1. Minıségügyi vezetı...10 III.2. Minıségfejlesztési csoport...11 III.3. A minıségfejlesztési rendszer folyamatos felülvizsgálata...11 IV. Kulcsfolyamatok...12 IV.1. Az intézményi munka tervezése...12 IV.1.1 Stratégiai tervezés...12 IV.1.2 Operatív tervezés...12 IV.2. Az intézményi munka irányítása, vezetése, ellenırzése...15 IV.2.1 Napi munka szervezése...15 IV.2.2 Belsı információáramlás biztosítása...15 IV.2.3 A pedagógusok, bölcsıdei gondozók szakmai együttmőködése...17 IV.2.4 Kommunikáció partnereinkkel...19 IV.2.5 Vezetıi ellenırzés...21 IV.2.6 Dokumentumok kezelése...21 IV.3. Gondozás nevelés oktatás...22 IV.3.1 PR tevékenység...22 IV.3.2 Beiratkozás...22 IV.3.3 Beszoktatás...24 IV.3.4 Gondozó nevelı oktató fejlesztı munka IV.3.5 Egyéni, kiscsoportos fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás...24 IV.3.6 Tanórán, gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozáson kívüli pedagógusmunka...25 IV.3.7 Intézményi hagyományok, rendezvények szervezése...25 IV.3.8 Gyermekek, tanulók értékelése...25 IV.3.9 Diákönkormányzat mőködése...26 IV.3.10 Tankönyvek, fejlesztı eszközök tervezése-beszerzése...26 IV.4. Gazdálkodás az erıforrásokkal...26 IV.4.1 Új munkatársak felvétele, munkakörébe való bevezetése...26 IV.4.2 Munkatársak értékelése...27 IV.4.3 Munkatársak képzése...28 IV.4.4 Gazdasági tervezés, gazdálkodás, beszerzés...29 IV.4.5 Infrastruktúra mőködtetése (biztonságos iskola megteremtése)...29 IV.5. Szervezeti kultúra fejlesztése...29 IV.6. Folyamatos fejlesztés biztosítása...30 IV.6.1 Tanulói, szülıi, dolgozói jelzések győjtése...30 IV.6.2 Indikátorrendszer...30 IV.6.3 Partneri igény és elégedettség vizsgálat...31 IV.6.4 Intézményi önértékelés...31 V. A minıségirányítási program végrehajtásának értékelése, felülvizsgálata,...33 VI. Legitimációs záradék oldal

3 I. Bevezetés I.1. A minıségirányítási program jogszabályi háttere Minıségirányítási programunk a többször módosított Közoktatási törvény 40. (10), (11) bekezdése alapján készült. A hivatkozott törvényi szabályozás elıírja: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék (Kt ) és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat (Kt. 63. ) véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. (11) Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban meg kell határozni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. Az intézményi minıségirányítási programnak tartalmaznia kell az intézményben vezetıi feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjait és az értékelés rendjét. A minıségirányítási programban rögzíteni kell a teljes körő intézményi önértékelés periódusát, módszereit és a fenntartói minıségirányítási rendszerrel való kapcsolatát. A minıségirányítási program végrehajtása során figyelembe kell venni az országos mérés és értékelés eredményeit. A nevelıtestület a szülıi szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelıtestület és a szülıi szervezet (közösség) értékelését és a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. A minıségirányítási program elkészítésének alapjául egyrészt intézményünk nevelési, pedagógiai, szakmai programja szolgált, mint az intézményi munka legfontosabb stratégiai és szakmai dokumentuma. Másrészt a fenntartó önkormányzat által elkészített Önkormányzati Minıségirányítási Program, mely tartalmazza az intézményünkkel kapcsolatos fenntartói elvárásokat, a fenntartó által megfogalmazott intézményi feladatokat, valamint intézményünk szakmai, pénzügyi, törvényességi ellenırzésének rendjét. 3. oldal

4 I.2. Az intézményünk bemutatása Intézményünk Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Nevelési Központ néven hatállyal, közös igazgatású, többcélú intézményként jött létre. Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete augusztus 15-i hatállyal megváltoztatta az intézmény szervezeti felépítését, Egységes Pedagógiai Szakszolgálattal bıvítette. Az átalakítás miatt intézményünk neve is megváltozott, augusztus 15-tıl Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ néven szerepelünk. A Nevelési Központ Újszász városában a 0-16 éves korosztály nevelését-oktatását egységes pedagógiai elvek alapján végzi, illetve a szakszolgálat tevékenysége kiterjed a város teljes lakosságára. Az Újszászi Nevelési Központot négy intézményegység alkotja: Városi Bölcsıde a családban nevelkedı gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását- nevelését végzi. Felvállalja az enyhén fokban sérült gyermekek gondozását. Városi Óvoda kilenc óvodai csoporttal mőködik két épületben. Biztosítja a gyermekek harmonikus személyiségfejlıdését, figyelembe véve életkori és egyéni sajátosságukat, eltérı fejlıdési ütemüket. Vörösmarty Mihály Általános Iskola az 1-8 osztályos korú tanulók általánosan képzı intézménye. Biztosítja az általános iskolai nevelést és oktatást. Felkészíti a tanulókat az alapfokú iskolai végzettség megszerzésére. Ellátja az eltérı tanterv szerint haladó tanulók nevelését, oktatását. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nevelési tanácsadást, logopédiai ellátást nyújt a város lakosságának Nevelésünkben prioritást kap a gyermekszeretet, a megbecsülés, a másság elfogadása, a diagnózisra épülı egyéni fejlesztés. Elıtérbe helyezzük a gyermekek, tanulók egyéni képességeinek, értékeinek kibontakoztatását, személyiségfejlıdésük, fejlesztésük során. Programjainkban megfogalmazott nevelési céljaink, a gyermekek, tanulók harmonikus fejlesztése minden esetben összhangban történik az intézményegységeken belül, illetve az intézményegységek között. Kiemelt feladatként kezeljük: a gyermekek egészséges életmódra nevelését; ezen belül az óvodában a 4H alapelveinek maradéktalan megvalósítását; a környezet szeretetére, ápolására, védelmére nevelést; az egészséges táplálkozási kultúra kialakítását; s mindenek elıtt a gyermekek életét kitöltı változatos, spontán és szervezett mozgáslehetıség biztosítását, a tehetséggondozást, a hátrány-kompenzációt, az integrációs nevelést- oktatást, a hatékony felzárkóztatást, mellyel az esélyegyenlıséget, a sikeres pályaválasztást erısítjük. Alapfeladaton túli szolgáltatásainkkal is e célt szolgáljuk: Bölcsıdében: Játszóház, gyermekfelügyelet 4. oldal

5 Óvodában: Mozgáskotta program /kiemelt mozgásnevelés/ Kedvesház alternatív program, kooperatív ismeretnyújtás, hídépítés az óvoda és a család között, eltérı szubkultúrák értékeinek közvetítése Séták, túrák, kirándulások Nyitott napok, közös rendezvények a szülıkkel 4H tevékenységek Gyermektánc Hitoktatás feltételeinek megteremtése Erdei óvoda és tábor Általános iskolában: Hátrányos helyzető tanulók integrációs és képesség kibontakoztató nevelése-oktatása Osztott csoportokban idegen nyelv oktatása Úszásoktatás Gazdag és változatos szabadidıs programok Mővészeti alapoktatás Hitoktatás feltételeinek megteremtése Pedagógiai szakszolgálatban: Iskolapszichológusi szolgáltatás. Szakalkalmazotti közösségünket a stabilitás és egyenletes szakmai fejlıdés jellemzi. Munkatársaink igénylik a különbözı szintő továbbképzéseken való részvételt, önképzést. Munkaközösségeink célja a folyamatos megújulás biztosítása. Nevelési Központunkban évente saját lehetıségeink, valamint a társadalmi igények figyelembe vételével az egyéni intézményi profil kialakítása céljából igényfelmérést végzünk a szülık, tanulók, kollégák körében. I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink Fenntartói elvárások: az egymásra épülı intézménytípusok közötti szakmai együttmőködés jelenlegi formáinak bıvítése az intézményegységek közötti szakmai koordináció fejlesztése a tehetség felismerésének, és folyamatos fejlesztésének biztosítása a beilleszkedési, magatartási, tanulási és szocializációs zavarokkal küzdı gyermekek/tanulók fejlesztése az integrált nevelés tartalmi, formai, módszerbeli kimunkálása, fejlesztése a helyi adottságok alapján az alapkészségek fejlesztésén túl az idegen nyelv oktatása, az informatikai képzés, továbbá a hagyományırzésen alapuló mővészeti oktatás, a környezettudatos nevelés, a tanulók egészséges életmódra nevelése testnevelés és sport eszközeivel - kapjon prioritást 5. oldal

6 a középiskolába történı beiskolázás eredményességének követéses vizsgálata /szándék- felvétel- eredmények / vezetıkkel szemben: támogató szponzorok megnyerése, pályázatok készítése a forrás kiegészítéséhez, az intézmény imázsának erısítése intézményegységekkel szemben: az intézményrendszer hatékony és hatásos mőködése érdekében az intézményi minıségirányítási rendszer mőködtetése és fejlesztése. 6. oldal

7 II. Minıségpolitika II.1. Minıségpolitikai nyilatkozat Az Újszászi Nevelési Központ minıségpolitikájának középpontjában az egyénre szabott tehetséggondozás, személyiségfejlesztés, a város sajátos adottságaiból eredı hátrányok csökkentése áll. Ennek érdekében olyan többcélú intézményként szeretnénk mőködni, amely a törvényi kötelezettségbıl adódó és a helyi nevelési, pedagógiai programban vállalt feladatait partnerei megelégedésére látja el; a gyermeki boldogság, testi- lelki egészség megóvását, a személyiség fejlesztését a szülıi házzal közös munkálkodás eredményeként valósítja meg; olyan nevelési környezetet biztosít, amelyben a szeretet, tolerancia, a másság elfogadása, az együttmőködés, a világ iránt való érdeklıdés a meghatározó szellemi és emberi érték; minden gyermeket és tanulót hozzásegít a benne rejlı tehetség felismeréséhez és fejlesztéséhez; vállalja az alapvetı értékek, erkölcsi normák közvetítését, a helyi hagyományok ápolását; vállalja a matematikai, szövegértés-szövegalkotás, szociális és életviteli kompetenciák kiemelt fejlesztését, színvonalas nyelvi és számítástechnikai képzéssel, mentális képességek fejlesztésével igyekszik megfelelni a kor speciális kihívásainak; nevelı- oktató alkotómőhelyként szakmai kihívást jelent minden munkatársa számára; elkötelezett a partneri igény és elégedettség folyamatos mérésére épülı minıségfejlesztési rendszer mőködtetése mellett. Elkötelezzük magunkat munkatársaink munkahelyi közérzetének folyamatos javítása mellett. Szakalkalmazotti közösségünk az intézményi célok megvalósítása érdekében kész a folyamatos szakmai megújulásra, pedagógiai innovációra, a minıség iránt elkötelezett vezetés támogatása mellett. 7. oldal

8 II.2. Minıségcélok, sikerkritériumok Célunk a viselkedéskultúra, az emberi együttélés szabályainak megalapozása, az érzelmi intelligencia, kommunikációs képesség fejlesztése. Célunkat akkor értük el, ha: a gyermekek tolerálni tudják a másságot, folyamatos a kapcsolattartás és párbeszéd a szülı és nevelı között, a különbözı gyermektípusoknál sikeresen érvénysülnek a megfelelı pedagógiai elvek, javul az iskolai fegyelemmel kapcsolatos partneri elégedettség, eredményeik igazolják, hogy biztos alapot kaptak tudásból és emberi értékbıl. Célunk az olyan színvonalú és hatékonyságú személyiségfejlesztés, melynek eredményeképpen a gyermekek/tanulók többsége alkalmassá válik arra, hogy fejlettségének megfelelı iskolatípusba kerüljön, és képességének megfelelıen teljesítse tanulmányi kötelezettségét. Célunkat akkor értük el, ha: felismerjük minden gyermekben, tanulóban a benne rejlı tehetséget, az óvoda, általános iskola programjában jelen van a tervezett és dokumentált integrációs fejlesztı munka, megteremtjük a tehetséggondozáshoz szükséges valamennyi feltételt, bevezetjük a kompetencia alapú oktatást az alábbi kompetenciaterületeken o kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása, o szövegértési-szövegalkotási, o matematikai-logikai, o szociális, életviteli és környezeti, o idegen nyelvi, valamint o info-kommunikációs technológia (IKT), a negyedikes, hatodikos, és nyolcadikos kompetenciamérések során az iskolai átlag minden kompetenciaterületen magasabb, mind a községek átlaga, a középiskolák visszajelzései azt igazolják, hogy átlagosan nem romlik volt tanítványaink tanulmányi eredménye. Célunk a környezetvédelem a környezeti kultúra hangsúlyos kezelése. Célunkat akkor értük el, ha: a gyermekek/tanulók életkori sajátosságait figyelembe véve minél szélesebb körő tapasztalatszerzési lehetıséget biztosítunk, nevelésünk egészét átszövi a természetszeretet és annak védelmére nevelés, igénnyé válik a természet megóvása, épületeink környezete ápolt, gondozott, parkosított. 8. oldal

9 Célunk a gyermekek ismeretén, képességeik mérésén alapuló, differenciált, egyéni fejlesztés megvalósítása, integrált nevelés. Célunkat akkor értük el, ha: intézményi szintő, dokumentált mérési-fejlesztési rendszert mőködtetünk, csökken a tanulási kudarcok száma, biztosított a fiatalok tanulása, elhelyezkedése, tagintézmények nevelı- oktató alkotómőhellyé válnak. Célunk, hogy fejlıdjön pedagógusaink módszertani kultúrája. Célunkat akkor értük el, ha: minden dolgozó szakmai kihívásnak érzi a saját munkáját, növekszik az innovativitás, kreativitás a szakalkalmazottak körében, mindenkiben igényként él a folyamatos önképzés. Célunk, hogy a minıség iránt elkötelezett vezetés biztosítsa a folyamatos fejlesztéshez szükséges feltételeket, erıforrásokat. Célunkat akkor értük el, ha: zavartalan, hatékony a mőködés, növekedést mutat az alkalmazotti kör elégedettsége, a humán erıforrás még jobban kiaknázott. Célunk, hogy növekedjen városunkban a Nevelési Központ jó hírneve. Célunkat akkor értük el, ha: növekszenek a partneri elégedettségi mutatók, hozzá tudunk járulni a városban meglévı szocio- kulturális különbségek csökkentéséhez, kiépül a folyamatos kommunikáció a város intézményeivel. Célunk, az Önkormányzati elvárásoknak, minıségcéloknak való megfelelés. Célunkat akkor értük el, ha: pozitív visszajelzést, értékelést kapunk az Önkormányzat részérıl, nyitott intézményünk a város felé, bizonyos szinten és mértékben hozzájárulunk a szegregáció megszüntetéséhez. Célunk, hogy a partnerekkel való kommunikáció folyamatosan fejlıdjön. Célunkat akkor értük el, ha: növekednek a partneri kommunikáció mutatói. III. A vezetıség felelısségi köre Az intézmény vezetısége elkötelezett a minıségirányítási rendszer létrehozásában, annak mőködtetésében és folyamatos fejlesztésében. Ennek érdekében meghatározza a minıségpolitikát, gondoskodik az erıforrásokról, és vezetıi átvizsgálásokat végez. 9. oldal

10 III.1. Minıségügyi vezetı A minıségügyi vezetı feladat- és hatáskörét az UNK Szervezeti és mőködési szabályzata tartalmazza. A minıségügyi vezetıt az igazgató bízza meg, munkáját csatolt munkakörben végzi. Megbízáshoz a vezetıi tanács egyetértése szükséges. A megbízás idıtartamáról a vezetıi tanács, az órakedvezmény és a pótlék mértékérıl a vezetıi tanács javaslatára az igazgató dönt. Minıségirányítással kapcsolatos munkáját az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi. Feladata Az intézményi minıségpolitika érvényesülésének, valamint a minıségirányítási programban kitőzött minıségcélok megvalósulásának elısegítése. Az intézmény, illetve az intézményegységek mőködéses során a PDCA (Tervezés-Végrehajtás-Ellenırzés-Beavatkozás, fejlesztés) szemlélet érvényesülésének elısegítése. A fentiek biztosítása érdekében részvétel az intézményegységek munkaértekezletein. Az intézmény minıségfejlesztési csoportjának vezetése, ezen belül különösen o elkészíti az éves munkatervét, o figyelemmel kíséri az elızı tanévrıl áthúzódó intézkedési tervek végrehajtását, o tervezi az adott tanévben esedékes partneri igény és elégedettség méréseket és az azt követı elemzést, célmeghatározást, intézkedési tervek készítését, o tervezi az adott évben esedékes irányított önértékelést, és az azt követı elemzést, célmeghatározást, intézkedési tervek készítését, o figyelemmel kíséri, és elısegíti az intézményi szintő mérési-értékelésifejlesztési rendszer mőködését, o kezeli az indikátorrendszert, o elıkészíti a vezetıségi átvizsgálásokat. Munkája során folyamatosan kapcsolatot tart és együttmőködik az intézményegység-vezetıkkel. Hatásköre Véleményével segíti a jövıkép, a minıségpolitika, a minıségcél hierarchia és az intézményi stratégia minıségügyi vonatkozásainak kialakítását. A minıségügy szempontjából véleményezi az éves munkaterv tartalmi elemeit, valamint az aktuális intézményi feladatokat. Véleményt nyilvánít a minıségfejlesztési célokkal, a minıségfejlesztési tevékenységekkel, valamint a minıségfejlesztési csoport tevékenységének értékelésével kapcsolatban. Véleményezi a minıségügyi projekt elképzeléseket. 10. oldal

11 Tervezési, szervezési, végrehajtási és ellenırzési feladataiban egyeztet az igazgatóval, illetve szükség szerint a vezetıség és az alkalmazotti közösség érintett tagjaival. Dönt a minıségfejlesztési csoport napi operatív és szakmai jellegő kérdéseiben, a minıségkezelés saját hatáskörben megvalósítható megoldásában. Az elıírásoknak megfelelıen- minden kompetenciái közé tartozó kérdésben, szükség és igény szerint tájékoztatja az igazgatót. III.2. Minıségfejlesztési csoport A csoportot intézményegységenként 1-1 fı, illetve 1 fı mérési-értékelési szakértı alkotja. A csoport tagját a minıségirányítási vezetı véleményének figyelembe vételével az intézményegység- vezetı bízza meg egy tanévre. A csoport feladata az intézmény minıségirányítási vezetıjének irányítása mellett, az intézmény minıségirányítási programja alapján az intézményben folyó minıségfejlesztési munka tervezése, szervezése, valamint az éves minıségfejlesztési munkaterv végrehajtása. A minıségfejlesztési munkához kapcsolódóan az intézményegységeken belül egy-egy feladatra, meghatározott- maximálisan egy tanévre szóló idıszakra, a minıségfejlesztési csoport javaslatára minıségfejlesztési, vagy projekt teamek szervezhetık. A teamek szervezése, a team tagok megbízása az intézményegység vezetı feladata. A teamek munkájának értékelésében a minıségirányítási vezetı is részt vesz. III.3. A minıségfejlesztési rendszer folyamatos felülvizsgálata A vezetıi tanács évente két alkalommal /február, június/ vezetıségi átvizsgálást tart. A vezetıségi átvizsgálás szervezése a minıségügyi vezetı feladata, az átvizsgáláson a minıségfejlesztési csoport valamennyi tagja jelen van. Minden vezetıségi átvizsgálásnak ki kell terjednie: Az Intézményi Minıségirányítási Program megvalósításának tapasztalatai. Minıségfejlesztési csoport munkája. A folyamatban lévı intézkedési, szervezetfejlesztési tervek végrehajtásának helyzete. A legutóbbi vezetıségi átvizsgálás óta lezárt projektek, intézkedések értékelése, szükséges korrekciója. Az elızı vezetıségi átvizsgálás során elindított intézkedések. Partneri jelzések. Indikátorrendszer mutatóinak értékei. A februári vezetıségi átvizsgálás célja, a minıségfejlesztési munka évközi tapasztalatainak áttekintése, a szükséges beavatkozások tervezése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása. A júniusi vezetıségi átvizsgálás célja a tanév végi értékelés elıkészítése, melynek során a nevelıtestület a szülıi szervezet véleményének kikérésével értékeli az intézményi minıségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit (figyelembe véve a tanulók egyéni fejlıdését és az egyes osztályok teljesítményét). Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, 11. oldal

12 amelyek biztosítják, hogy az intézmény szakmai célkitőzései és az intézmény mőködése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A vezetıségi átvizsgálásról jegyzıkönyv készül. A döntések végrehajtásáért az igazgató felelıs, a munka szervezése és ellenırzése a minıségügyi vezetı feladata. IV. Kulcsfolyamatok Intézményünk minıségpolitikája az alábbi kulcsfontosságú tevékenységekre épül. IV.1.Az intézményi munka tervezése IV.1.1 Stratégiai tervezés Célja: Az intézmény közép- és hosszú távú mőködésének tervezése. Az intézmény stratégiáját meghatározó dokumentumok az érvényes vezetıi program és pedagógiai program. A vezetıi programot a fenntartó önkormányzat által kiírt vezetıi pályázati eljárás során a vezetı készíti el és a fenntartó a vezetıi megbízással hagyja jóvá. Az intézmény pedagógiai programja tartalmazza az intézményegységek szakmai, nevelési és pedagógiai programját, illetve az iskola helyi tantervét. A nevelési, illetve pedagógiai programot a szakalkalmazotti közösség fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az igazgatótanács javaslatokat fogalmaz meg, illetve egyetértési jogot gyakorol az intézmény stratégiájának meghatározásában, a pedagógiai program elfogadásában. Az intézmény pedagógiai programját felül kell vizsgálni, ha o jogszabály írja elı, o a fenntartó döntésébıl ez következik, o a fenntartó az alapító okiratban a pedagógiai programot érintı változtatást hajt végre, o az Igazgatótanács javasolja, o az intézmény vezetıje megváltozik. A pedagógiai program felülvizsgálatát egy kibıvített vezetıi team koordinálja, melynek munkáját az igazgató irányítja. A team megszervezése és mőködtetése az igazgató feladata. A folyamathoz kapcsolódó dokumentumok: - Az intézmény pedagógiai programja - Vezetıi pályázat IV.1.2 Operatív tervezés Célja: A stratégiai dokumentumokban megfogalmazott célok és feladatok lebontása rövidtávra, éves, illetve napi szintre. Az operatív tervezés eszközei: Minıségirányítási program 12. oldal

13 Éves munkaterv Bölcsıdében o napirend o gondozói munkarend Óvodában o pedagógiai-, illetve ütemterv o munkarend o hetirend, napirend Iskolában o tantárgyfelosztás o tanmenetek o munkaközösségi munkatervek IV Minıségirányítási program Az intézmény minıségirányítási programja a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen (lásd Bevezetés) tartalmazza az intézményi mőködés azon szabályait, melyekkel garantálhatók az intézményi mőködés és a kitőzött célok folyamatos közelítése egymáshoz. IV Éves munkaterv Az éves munkaterv bevezetı részében tartalmazza az intézmény minıségpolitikáját vezetési struktúráját személyi feltételeit infrastrukturális és tárgyi feltételeit kiemelkedı az adott tanévben aktuális feladatait belsı ellenırzési tervét Az intézmény éves munkaterve tartalmazza az intézményegységek munkatervét is az alábbi szerkezetben o az elızı tanévrıl, tanévekrıl (nevelési, gondozási évrıl) áthúzódó feladatok o a partneri elégedettségvizsgálat és a tanév végi értékelés tervezése o az intézményi szintő feladatok intézményegységre vonatkozó elemei o a pedagógiai program és a minıségirányítási program célkitőzéseibıl az adott tanévre vonatkozó feladatok o a nevelési év rendjébıl adódó feladatok o az intézményi hagyományokból adódó feladatok o a feladatok részletes ütemterve o belsı ellenırzési terv Az éves munkaterv elkészítésének részletes szabályait a Munkatervkészítés és beszámolás folyamata címő dokumentum tartalmazza. Az éves munkatervet nyilvánosságra kell hozni az intézmény honlapján. 13. oldal

14 A folyamatban érintett dokumentumok: - Éves munkaterv - Munkatervkészítés és beszámolás folyamat IV Bölcsıde dokumentumai A bölcsıde operatív terveit tartalmazó dokumentumok (napirend, gondozói munkarend) elkészítése és naprakészen tartása az intézményegység-vezetı felelıssége. A dokumentumok az éves munkaterv elfogadása után az intézményegység-vezetı felülvizsgálja és a szakdolgozókkal egyezteti. Egyeztetés után nyilvánosságra kell hozni a bölcsıde épületében, illetve az intézmény honlapján. A folyamatban érintett dokumentumok: - Napirend - Gondozói munkarend IV Óvoda dokumentumai Az óvoda operatív terveit tartalmazó dokumentumok (pedagógiai-, illetve ütemterv, munkarend, hetirend, napirend) elkészítése és naprakészen tartása az intézményegység-vezetı felelıssége. A dokumentumok az éves munkaterv elfogadása után az intézményegység-vezetı felülvizsgálja és a nevelıtestülettel egyezteti. Egyeztetés után nyilvánosságra kell hozni az óvoda épületeiben. A folyamatban érintett dokumentumok: - Pedagógiai-, illetve ütemterv - Munkarend - Hetirend, napirend IV Iskola dokumentumai Tantárgyfelosztás Tanmenet Célja: A helyi tantervben megfogalmazott tanórai és tanórán kívüli feladatok személyekre történı leosztása, a pedagógiai programban megfogalmazott pedagógiai elvek figyelembe vértelével. A tantárgyfelosztás elkészítése az iskola vezetıjének feladata, melyhez kikéri a helyettesei, és a munkaközösség-vezetık javaslatait, valamint figyelembe veszi az érintett kollégák egyéni ambícióit is. A tantárgyfelosztás elkészítése során a helyi tantervben rögzített óratömeg nem léphetı túl. A tantárgyfelosztás elkészítésének határideje június 30. A tantárgyfelosztást számítógépen kell készíteni, és az érvényes változatot a nevelıi szobában ki kell függeszteni. A tantárgyfelosztás véglegesítéséhez az igazgató jóváhagyása szükséges. Célja: A pedagógus egy tanévre vonatkozó oktató-nevelı munkájának megtervezése. A tanmenet a helyi pedagógiai program, illetve helyi tanterv alapján készül, de készítésénél figyelembe kell venni az intézmény minıségcéljait, és sikerkritériumait is. 14. oldal

15 A tanmenetet az adott tantárgyat tanító, illetve foglalkozást vezetı pedagógus készíti el, de munkaközösségi szintő tanmenet is használható. Minden tanmenetnek tartalmazni kell a helyi tantervben egy tanévre elıírt tananyag tanórákra bontását. A tanmeneteket minden tanév szeptember 20-ig kell aktualizálni. Az aktualizált tanmenetet a munkaközösség vezetı hagyja jóvá és az intézményegység-vezetı helyettes szeptember 25-ig ellenjegyzi. Munkaközösségi munkaterv Célja: A munkaközösség éves munkájának megtervezése. A munkaközösség vezetık munkaközösség tagjainak bevonásával készítik el, és az elsı munkaközösségi ülésen hagyják jóvá. A munkaközösség által jóváhagyott munkaterveket az intézményegység-vezetınek kell leadni, minden év szeptember 20-ig. IV.2. Az intézményi munka irányítása, vezetése, ellenırzése IV.2.1 Napi munka szervezése Az intézményegységek napi munkáját az intézményegység-vezetık és helyetteseik, a gazdasági csoportét a gazdaságvezetı szervezik és irányítják. IV.2.2 Belsı információáramlás biztosítása A belsı információáramlás a zökkenımentes munkavégzés egyik legfontosabb folyamata. A belsı információáramlás intézményi szintő eszközei: Összdolgozói értekezlet Szakalkalmazotti értekezlet Vezetıi tanács értekezletei Hirdetıkönyv Faliújságok Az intézményegységeken belüli információáramlás biztosítása az intézményegységvezetık feladata Bölcsıdében: Óvodában A belsı információ áramlása több csatornán folyik és munkaterületenként változó. Minden egyes dolgozó információ szerzés- átadás forrásait részletesen tartalmazza a dolgozók munkaköri leírás. A dolgozóknak jelentési kötelezettsége van közvetlenül a bölcsıdevezetıjének. A folyamatos feladattól, munkakörtıl, érintettektıl, határidıtıl függı információs rendszer mőködtetését az alábbi ábra szemlélteti. Tartalma: pedagógiai, tanügy igazgatási, munkaügyi, gazdasági, szervezési feladatok ismertetése, visszacsatolás, dokumentáció eljuttatása Formája: o szóbeli írásbeli tájékoztatás 15. oldal

16 o értekezlet o megbeszélés o feljegyzés, beszámoló, konzultáció Határidı: dokumentumban rögzítettek szerint feladat elvégzésétıl függı Felelıs: tartalomtól függı Iskola Célja: a napi munka zökkenımentességének, a döntéselıkészítés, tervezés, szervezés, értékelés folyamatának, a kielégítı intézményi klímának biztosítása. Az információáramlás csatornái: vezetıi szóbeli tájékoztatás munkaközösségekben a központi információ átadása, feldolgozása faliújság körlevél telefon munkaköri leírás Általános iskolában a belsı információ kommunikációs csatornái: vezetıségi ülés vezetıségi értekezlet alakuló értekezlet tanévnyitó értekezlet 16. oldal

17 nevelési értekezlet munkaközösségi értekezlet tantestületi értekezlet összalkalmazotti értekezlet esetmegbeszélés kommunikáció a fejlesztı pedagógussal, gyermekvédelmi felelıssel faliújság karbantartó füzet telefon, , posta IV.2.3 A pedagógusok, bölcsıdei gondozók szakmai együttmőködése A szakmai együttmőködés célja annak biztosítása, hogy a napi mőködés szintjén megvalósuljanak a stratégiai, és operatív tervekben megfogalmazott célok. A feladatok végrehajtásában érintett munkatársak o egyformán értelmezzék a gondozási nevelési oktatási feladatokat, o tapasztalataikkal segítsék egymást a munkában, o a szükséges információt átadják egymásnak. A különbözı intézményegységekben dolgozó szakalkalmazottak szakmai együttmőködésének biztosítania kell az intézményegységek közötti átmenet folyamatosságát. Az érintett intézményegység-vezetıknek közösen kell mőködtetni a közös feladathoz, a folyamatos átmenet biztosításához szükséges szakmai fórumokat a következı szinteken: o Intézményegységen belüli együttmőködések, o Az alsós és felsıs pedagógusok együttmőködése, o Intézményegységek közötti együttmőködések - Szakszolgálat pedagógusai bölcsıdei gondozók, óvoda-, iskolapedagógusok, - Bölcsıdei gondozók - óvodapedagógusok, - Óvodapedagógusok iskolai tanítók, o Felsıs tanárok középiskolai tanárok együttmőködése. IV Bölcsıdébe A gondozók szakmai együttmőködésének célja a csoporton belüli és házon belüli egységes gondozói-nevelıi hatások érvényesítése. A bölcsıdei gondozók együttmőködnek a bölcsıdébe járó gyermekek fejlesztését végzı gyógypedagógusokkal. A bölcsıdei gondozók együttmőködnek az óvodapedagógusokkal. Az együttmőködés munkaformái: - belsı továbbképzés, - munkaértekezlet, - esetmegbeszélés, konzultációk, - szakmai napok. 17. oldal

18 IV Óvodában Az intézményegység meghatározza az egy csoportban és az óvodában dolgozók együttmőködésének fórumait, a találkozások gyakoriságát, a dokumentálás formáját és az együttmőködés eredményeinek értékelését. Együttmőködés köre: - csoportpáros - csoporthármas - vezetı, vezetı helyettes - vezetı csoport óvónık - vezetı minden óvónı - óvónık speciális végzettségő fejlesztık - vezetı fejlesztık - vezetı technikai dolgozók - szakmai teamek, szakmai munkaközösség Az óvodapedagógusok együttmőködnek az óvodások szőrését, vizsgálatát, fejlesztését végzı szakszolgálati dolgozókkal. Az együttmőködés tartalmát az intézmény mérési-értékelési-fejlesztési rendszerének leírása meghatározó dokumentum. Az óvodapedagógusok együttmőködnek a bölcsıdei gondozókkal, illetve az alsós tanítókkal. Az együttmőködés munkaformái: - belsı továbbképzés, - munkaértekezlet, - esetmegbeszélés, konzultáció, - szakmai napok. IV Iskolában A pedagógusok szakmai együttmőködése az alábbi területekre terjed ki: - az egy csoportban (osztályban) tanítók együttmőködése, - a fejlesztésben, habilitációban, rehabilitációban érintett tanulókat oktatónevelı pedagógusok, illetve a fejlesztést végzı szakszolgálati dolgozók együttmőködése, - az egy évfolyamon tanítók együttmőködése, - szakmai munkaközösségek együttmőködése, - az alsós tanítók és felsıs tanárok együttmőködése, - a teljes tantestület együttmőködése, - az iskola pedagógusainak és a szakaszolgálat pedagógusainak együttmőködése, - az alsós tanítók és az óvodapedagógusok együttmőködése, - a felsıs tanárok és a helyi középiskola tanárainak együttmőködése. A munkaközösségek együttmőködésének célja, hogy szakmai, módszertani kérdésekben segítséget adjon az iskolában, az intézményben folyó nevelı és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenırzéséhez, segítse a tagok továbbképzését, az iskola vezetıi részére szaktanácsokat nyújtson az adott szaktárgy tanításában. Tapasztalatcsere-lehetıség egymás munkájának a megismerésére és segítésére. Az együttmőködés formái: munkaértekezlet, 18. oldal

19 munkaközösségi értekezlet, óralátogatás, bemutató óra, esetmegbeszélés, konzultáció, belsı továbbképzés, szakmai napok. IV Pedagógiai szakszolgálatban A szakszolgálat dolgozóinak szakmai együttmőködése az alábbi területekre terjed ki: - Közös szakmai koncepció megalkotása, - Fejlesztés tapasztalatai, gyakorlata, - Nevelési tanácsadó vizsgálata, - Bölcsıdei gondozókkal, óvodapedagógusokkal, az iskola pedagógusaival való együttmőködés a fejlesztésben érintett tanulókkal kapcsolatban, - A tanulási Képességet Vizsgáló szakértıi és Rehabilitációs Bizottsággal való együttmőködés. Az együttmőködés formái: - munkaértekezlet, - óralátogatás az iskolában, - foglalkozás-látogatás az óvodában, - esetmegbeszélés, konzultáció, - belsı továbbképzés, - szakmai napok. IV.2.4 Kommunikáció partnereinkkel A folyamat célja, hogy az intézmény és partnerei között folyamatos legyen az információáramlás. A partnerközpontú mőködés kapcsán az intézményegységek szabályozzák a partnerekkel történı kommunikációs folyamatot. Az intézmény biztosítja a partnereket érintı bármilyen információ teljes körő nyilvánossá tételét és hozzáférhetıségét. Az intézmény partnerei folyamatos tájékoztatása érdekében honlapot mőködtet a következı elérési címmel: Szabályzat rögzíti a közvetlen partnerekkel történı irányított kommunikációt. Bölcsıde Cél a gyermekek egyenletes fejlıdésének biztosítása, megfigyelése, fizikai érzelmi biztonság nyújtása, a közvetett és közvetlen partnerek folyamatos tájékoztatása. Partnereink: o Háziorvosok, o Gyermekorvos, o Védınıi szolgálat, o Gyermekjóléti szolgálat, o Gyámügy, o Családsegítı szolgálat, o Környékbeli bölcsıdék, 19. oldal

20 o Megyei TKVSZRB, o Megyei Módszertani Bölcsıdék Igazgatósága, o Egyéb felügyeleti szervek, o Egyéb szakhatóság. Óvoda Cél a partnerek folyamatos tájékoztatása, hogy minden olyan információ birtokába jussanak, mely biztosítja kellı tájékozottságukat az intézmény mőködésérıl és az ıket érintı folyamatokról. Ennek érdekében a szabályzat rögzíti a tájékoztatás rendszerét, fórumait, illetve a partnereket az alábbi csoportosításban: Közvetlen partnerek Közvetett partnerek Iskola A belsı és külsı kommunikáció célja, hogy az intézmény munkája hatásos és hatékony legyen, minden érintett számára a szükséges információ az adott idıpontban rendelkezésre álljon. A szabályozás a külsı, belsı partnerekkel való kapcsolattartásra, valamint a folyamatok elemzı értékelésére terjed ki. Belsı és külsı kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és mőködési szabályzat határozza meg. A kommunikáció az egyes partnerekkel az alábbi csatornákon zajlik. A szabályzat rögzíti az egyes kommunikációs csatornák mőködtetési módját, gyakoriságát. Kommunikáció a szülıkkel: szülıi munkaközösség, szülıi értekezlet, kérdıív az igény-elégedettség méréséhez, fogadó óra, családlátogatás, szülık akadémiája, ellenırzı, bizonyítvány, telefon, levél, intézmény weblapja. Kommunikáció a tanulókkal: osztályfınöki óra, óraközi szünet, kérdıív az igény-elégedettség méréséhez, iskolarádió, diákparlament, DÖK gyermekvezetık fóruma, faliújság, iskolaújság, intézmény weblapja. Kommunikáció közvetett partnerekkel: személyes találkozás, telefon, levél, , a település helyi újságja, hirdetmények, plakátok, szórólapok, intézmény weblapja. 20. oldal

21 Pedagógiai szakszolgálat Cél a partnerek folyamatos tájékoztatása, hogy minden olyan információ birtokába jussanak, mely biztosítja kellı tájékozottságukat az intézmény mőködésérıl és az ıket érintı folyamatokról. Ennek érdekében az intézményegység belsı szabályzata rögzíti a tájékoztatás rendszerét, fórumait, illetve a partnereket. - Az intézményegységek belsı szabályzata a partnerekkel történı kommunikáció folyamatáról. IV.2.5 Vezetıi ellenırzés Célja, az intézmény mőködésének, folyamatainak ellenırzése, javítása. Az intézmény éves munkatervében kell rögzíteni az igazgató, a gazdaságvezetı és az intézményegység-vezetık belsı ellenırzési tervét. A belsı ellenırzési tervben kell rögzíteni azokat az ellenırzéseket is, amelyeket a vezetı nem személyesen, hanem delegált útján kíván elvégezni. A belsı ellenırzések tapasztalatait a vezetıi tanács értekezletein, illetve a nevelıtestületi, szakdolgozói értekezleteken kell feldolgozni. Az ellenırzések tapasztalatai alapján a szükséges intézkedések megtétele az igazgató felelıssége. - Éves munkaterv IV.2.6 Dokumentumok kezelése A dokumentumok kezelésének szabályait az intézmény iratkezelési szabályzatában kell rögzíteni. Az iratkezelési szabályzatnak tartalmaznia kell a levelezés, szabályzó dokumentumok, feljegyzések, bizonylatok, nyomtatványok kezelésének, valamint tárolásának, archiválásának a rendjét. Az iratkezelési szabályzatban ki kell térni az elektronikus dokumentumkezelésre, és elektronikus levelezésre is. - Iratkezelési szabályzat 21. oldal

22 IV.3.Gondozás nevelés oktatás IV.3.1 PR tevékenység Az intézmény saját munkájának külvilággal történı megismertetése érdekében több csatornán keresztül folyamatosan tájékoztatja a lakosságot, illetve partnereit. E tevékenység keretében: Saját doménnévvel elérhetı honlapot mőködtet Az Újszászi Híradó mindegyik számában közöl híreket, írásokat az intézmény életérıl, eseményeirıl; Saját kiadványokat jelentet meg o az intézmény, illetve az intézményegységek munkájáról, o a beiratkozásokhoz kapcsolódóan, o nevezetes projektekhez kapcsolódóan; Minden év tavaszán kapcsolódva a Megyei Pedagógiai Hetek rendezvénysorozathoz szakmai napot szervez, ahol az intézményegységekben folyó szakmai munkát mutatja be partnereinek; Az iskola minden tanév végén megrendezi a Vörösmarty Gálát, ahol az iskola tanítványai mutatják be tehetségüket. A helyi középiskolával közösen szakmai rendezvényeket szervez; Mindegyik intézményegység személyes találkozókat szervez a gyermekek, tanulók szüleinek (beszélgetések, szakmai- vagy sport rendezvények); Az intézménybe járó gyermekek, tanulók mősorokkal, alkotásokkal részt vesznek a város rendezvényein. IV.3.2 Beiratkozás Az intézményegységek végzik a törvényi elıírásoknak megfelelıen. A gyermekek, tanulók csoportba, osztályba sorolása a pedagógiai programban rögzített elvek megtartása mellett a szülıi kérések figyelembe vételével történik. Bölcsıde: A gyermekek bölcsıdébe való felvételének rendjét a Bölcsıdei felvétel folyamatleírása címő dokumentum szabályozza. Óvoda: Az óvodai felvétel szabályait a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet határozza meg. E rendeletnek megfelelıen az óvodai felvétel során az alábbiiak szerint kell eljárni. Az óvoda vezetıje az óvodai jelentkezés idejét és módját a határidı elıtt legalább harminc nappal köteles nyilvánosságra hozni. Az óvoda vezetıje az óvodai jelentkezés idıpontjának kihirdetésével egyidıben (iktatott, hivatalos levélben) kéri a jegyzıtıl azon gyermekek nyilvántartását, akiknek a kötelezı óvodai felvételét biztosítani kell. Biztosítani kell az óvodai felvételt azon gyermekek számára is, akiknek a TKVSZRB szakértıi véleménye az Újszászi Nevelési Központ óvodáját jelölte ki. A gyermekek óvodai beírását a Nevelési programban meghatározottak szerint, az intézményegység vezetıje végzi. Szükséges dokumentumok: születési anyakönyvi 22. oldal

23 kivonat, anamnézis lap, személyiséglap, szülıi nyilatkozat a gyermek egészségügyi állapotáról. Az óvoda vezetıje értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt, ha a jegyzıtıl kapott nyilvántartásban, illetve a szakértıi véleményben érintett gyermeket az óvodába nem íratták be. Az óvoda értesíti a szakértıi véleményt adó bizottságot, ha helyhiány miatt a gyermeket nem tudta felvenni. Az óvoda vezetıje értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt, ha olyan gyermeket vett fel, illetve vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. Iskola: Az iskolai felvétel szabályait a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet határozza meg. E rendeletnek megfelelıen az iskolai felvétel során az alábbiiak szerint kell eljárni. A jogszabály szerint a szülı március 1-je és április 30-a között - az önkormányzat által meghirdetett idıpontban - köteles beíratni tanköteles gyermekét a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola elsı évfolyamára. Az iskola vezetıje a jegyzıvel egyezteti a beiratkozás idejét úgy, hogy a fenti idıintervallumba essék, majd a határidıt megelızıen legalább harminc nappal nyilvánosságra hozza. A beiratkozás idıpontját meg kell jeleníteni az intézmény honlapján is. Az iskola vezetıje a beiratkozás idıpontjának kihirdetésével egyidıben (iktatott, hivatalos levélben) kéri a jegyzıtıl azon gyermekek nyilvántartását, akiknek a kötelezı iskolai felvételét biztosítani kell. Biztosítani kell az iskolai felvételt azon gyermekek számára is, akiknek a TKVSZRB szakértıi véleménye a Vörösmarty Mihály Általános Iskolát jelölte ki. A gyermekek beírását az iskola vezetıje végzi, a családdal történı személyes beszélgetés keretében. Az iskola vezetıje értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt, ha a jegyzıtıl kapott nyilvántartásban, illetve a szakértıi véleményben érintett gyermeket az iskolába nem íratták be. Az iskola vezetıje értesíti a szakértıi véleményt adó bizottságot, ha helyhiány miatt a gyermeket nem tudta felvenni. Az iskola vezetıje értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt, ha olyan gyermeket vett fel, illetve vett át, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem a nevelési-oktatási intézmény székhelyén van. - Bölcsıdei felvétel folyamatleírása. - Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszer leírása 23. oldal

24 IV.3.3 Beszoktatás Bölcsıde: Fokozatos beszoktatás történik a gyermek igényeihez igazodva. Ez idı alatt az anya jelen van. A megfigyelés fejlıdési naplóban van vezetve. Óvoda: Tervszerően, tematikusan végzett, nem kötött idıtartamú, javasolt és elvárt tevékenység. Általában két hét áll rendelkezésre. A beszoktatatás tapasztalatait megadott szempontok alapján rögzítik az óvodapedagógusok és a gyermekek személyi anyagába helyezik el. Beóvodázás elıtt nyitott óvodai heteket szerveznek. Iskola: Iskolahívogató program a leendı elsıseknek március-május hónapban. Tanévnyitó értekezleten ajándékkal fogadják az új elsısöket. - Bölcsıde-óvoda átmenet lépései - Óvoda-iskola átmenet lépései IV.3.4 Gondozó nevelı oktató fejlesztı munka. A gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozás a pedagógiai programban rögzített módszerekkel és elvek alapján történik a jogszabályokban meghatározott módon. Ennek formái: bölcsıdei gondozás, óvodai foglalkozások, tanítási órák, tanórán kívüli, szabadidıs foglalkozások. Mindegyik intézményegység a pedagógiai programban meghatározott módon kiemelt figyelmet fordít a kompetenciafejlesztésre az alábbi területeken: - Matematika, - Szövegértés, szövegalkotás, - Idegen nyelv, ezen belül angol és német, - Szociális és életvitel, - Infokommunikációs technológia. - Pedagógiai program, - Helyi tanterv. IV.3.5 Egyéni, kiscsoportos fejlesztés, felzárkóztatás, tehetséggondozás A diagnózisra épülı egyéni fejlesztés rendszerét az intézményi szintő mérési, értékelési, fejlesztési rendszer leírása tartalmazza. Ez a rendszer magában foglalja az intézményben alkalmazott mérési, értékelési pontokat, az ezt követı fejlesztési feladatok leírását és az intézménybe járó összes gyermekre, tanulóra kiterjed. Az intézményben a halmozottan hátrányos helyzető gyermekekkel, tanulókkal való foglalkozás a Oktatási Minisztérium által kiadott rendszer (IPR) alapján történik. A megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság, illetve az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nevelési tanácsadója szakvéleménye alapján az érintett gyermekek, tanulók fejlesztését az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai, illetve az iskola gyógypedagógusai végzik. Az iskola magasabb évfolyamain a pedagógusok javaslata alapján a rászoruló gyermekek számára felzárkóztató foglalkozást kell szervezni a tanuló sikeres továbbhaladása érdekében. 24. oldal

25 Az óvodában a Magyar Mozgáskotta módszert alkalmazza a komplex személyiségfejlesztés eszközeként. Az óvodai tehetséggondozás eszközei még a Kedvesház-program, illetve a gyermektánc foglalkozás. Az iskolában az érdeklıdı tanulók számára a tanórán kívüli foglalkozások terhére tehetséggondozó foglalkozásokat kell szervezni. Ilyen foglalkozások a tantárgyi szakkörök, tantárgyi felvételi elıkészítık, énekkar, sportköri foglalkozások. - IPR - Mérési, Értékelési, Fejlesztési Rendszer (MÉFER) leírása. IV.3.6 Tanórán, gyermekekkel, tanulókkal való közvetlen foglalkozáson kívüli pedagógusmunka A pedagógusok tanítási órán, foglalkozásokon túli feladatait a munkaköri leírások tartalmazzák. Az iskolában folyó pedagógus ügyeletet az ügyeleti rend szabályozza. - Helyi tanterv, - Munkaköri leírás, - Ügyeleti rend, - Éves munkaterv. IV.3.7 Intézményi hagyományok, rendezvények szervezése Az intézményegységek a jeles napokhoz, népszokásokhoz, Nemzeti ünnepekhez kapcsolódóan minden évben megrendezik a pedagógiai programban rögzített hagyományos rendezvényeiket. A rendezvények konkrét idıpontját és felelısét az éves munkaterv tartalmazza. - Éves munkaterv IV.3.8 Gyermekek, tanulók értékelése Célja: folyamatos visszajelzés a szülı számára arról, hogy gyermeke milyen ütemben fejlıdik, milyen mértékben tudja teljesíteni a pedagógiai programban (helyi tantervben) rögzített elvárásokat, követelményeket. Az értékelés elveit és módszereit a helyi pedagógiai program tartalmazza. Az iskolai osztályzáshoz az egyes szakmai munkaközösségek külön folyamatleírást dolgozhatnak ki, de ezek jóváhagyása a nevelıtestület feladata. A megfelelı partneri tájékoztatás céljából különös figyelmet szentelünk a szülık folyamatos tájékoztatására, a naplóvezetésre, az ellenırzı-könyvre, tájékoztató füzetre. - Tantárgyi osztályozás folyamatleírás 25. oldal

26 IV.3.9 Diákönkormányzat mőködése A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidıs tevékenységének segítésére az intézményben diákönkormányzat mőködik. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és mőködési szabályzat szerint alakítja. IV DÖK SZMSZ - SZMSZ Tankönyvek, fejlesztı eszközök tervezése-beszerzése Játékok, fejlesztıeszközök taneszközök beszerzésére a munkaközösségek, szakdolgozói közösségek tesznek javaslatot az intézményegység-vezetıknek. Az intézményegység-vezetı a javaslatokat rangsorolva adják tovább az intézmény igazgatójának. A beszerzésrıl a költségvetési keretek figyelembe vételével a vezetıi tanács dönt. Tankönyvbeszerzést az intézményegység-vezetı által megbízott tankönyvfelelısök végzik a tantestület által elfogadott folyamatleírás alapján. - Tankönyvbeszerzés folyamatleírás IV.4.Gazdálkodás az erıforrásokkal IV.4.1 Új munkatársak felvétele, munkakörébe való bevezetése A folyamat célja, hogy minden újonnan belépı dolgozó teljes körő felvilágosítást kapjon a munkájával és intézményünkkel kapcsolatban. A folyamat lépései: Az új dolgozó felvételérıl az igazgató dönt, de döntése elıtt kikéri a gazdaságvezetı, vagy az érintett intézményegység-vezetı, és munkaközösség vezetı véleményét. Az igazgató határozza meg az új dolgozó közvetlen vezetıjét, aki elkészíti, és a dolgozónak átadja a munkaköri leírását. A dolgozó munkakörébe történı bevezetését a folyamatleírás alapján kell elvégezni. A bevezetési idıszak végén az új dolgozó munkáját értékelni kell. Az értékelést az igazgató és az érintett dolgozó jelenlétében a dolgozó közvetlen vezetıje végzi. Az értékelés alapja a dolgozó munkaköri leírása, valamint a bevezetési idıszakban szerzett vezetıi tapasztalatok. Amennyiben az új dolgozót a bevezetési idıszakban mentor segítette, akkor az értékelı megbeszélésen a mentor is részt vesz. Az értékelésrıl készült feljegyzést a dolgozó személyi anyagához kell csatolni. Amennyiben a dolgozóra vonatkozik a gyakornoki szabályzat, akkor a munkakörbe való bevezetés, illetve munkájának értékelése, valamint a végleges kinevezés tekintetében a gyakornoki szabályzat szerint kell eljárni. 26. oldal

27 - Új munkatársak fogadása folyamatleírás - Gyakornoki szabályzat IV.4.2 Munkatársak értékelése Az intézmény dolgozóinak teljesítményértékelése az alábbi rendszerben történik: IV Vezetıi tanács tagjainak teljesítményértékelése A vezetıi tanács tagjainak teljesítményértékelését az intézmény igazgatója végzi. Elemei: Vezetıi önértékelés Vezetıi folyamat értékelése Az értékelés minden tanévben, a vezetıi tanács minden tagjára kiterjed. Az értékelési folyamat a vezetıi értékelılap kitöltésével zárul, melyet az igazgató az értékelt vezetıvel közösen végez. A kitöltött értékelılapot a személyi anyagban kell tárolni. Az értékelési folyamatot az éves munkatervben kell megtervezni. - Vezetıi értékelılap IV Pedagógusok teljesítményértékelése A pedagógusok munkájának értékelését az intézményegység-vezetı végzi az általa kijelölt vezetı helyettesek, munkaközösség-vezetık bevonásával. Az értékelési rendszere két elembıl épül fel: A: Minıségcélok kitőzése és értékelése B: Fejlesztı értékelés Az egyes elemek jellemzıi: A: Minıségcélok kitőzése és értékelés Célja: Minden pedagógus számára minden évben maghatározni az adott tanévre vonatkozó, konkrét, személyre szabott minıségcélokat, a célok elérését jelzı kritériumokat, tanév végén pedig értékelni ezek teljesítését. B: Fejlesztı értékelés Célja: Visszajelezni a dolgozó számára, hogy mennyiben tudja segíteni az intézményt a pedagógiai, illetve minıségirányítási programjában meghatározott célok elérésében. Meghatározni a pedagógus munkájának erısségeit, fejlesztendı területeik, a jövıre vonatkozó cselekvési tervet. A pedagógusok teljesítményértékelésének folyamatleírását intézményegységenként kell elkészíteni. Az éves munkatervnek tartalmaznia kell a pedagógusok teljesítményértékelésével kapcsolatos feladatokat. 27. oldal

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola. 2008/2009. tanév munkaterve Tóvárosi Általános Iskola 8000. Székesfehérvár, Iskola tér 1. tel/fax: 22/505-730 http://www.tovarosi.hu E-mail: tovarosi@gmail.com 2008/2009. tanév munkaterve Székesfehérvár, 2008. augusztus 29. A Tóvárosi

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Sárik Jánosné PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÓVODÁJA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Sárik Jánosné 1. BEVEZETÉS A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. törvényt módosító 2003. évi LXI. törvény 40., 85. és 129. -ban meghatározza

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 2010. évi teljesítmény-követelményei

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program 2009

Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Intézményi Minőségirányítási Program 2009 Készítette: Görög Anikó Rabné Fülöp Ildikó Szabó Edit Málnai Andrea Tóth Gyuláné Hétszínvirág Óvoda 1141. Bp. Egressy út. 182. 1. Tartalomjegyzék I. MINŐSÉGPOLITIKA

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30.

Kiegészítés. Székesfehérvár, 2009. március 30. Kiegészítés Az intézményi minőségirányítási program szerint működtetett ellenőrzési, mérési és értékelési rendszer a Munkácsy Mihály Általános Iskolában a vezetői feladatokat ellátók, a pedagógus munkakörben

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

1. Szervezeti felépítés

1. Szervezeti felépítés AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 2008. üzleti évi kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. Rendeletnek

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes. Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes. Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Az intézmény, mint tanulószervezet Elıadó: Czeglédi Karolina, igazgatóhelyettes Szandaszılısi Általános Iskola, Mővelıdési Ház és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Létszámadatok 8 évfolyamos általános

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Megvalósítás

Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Megvalósítás 1., Pedagógiai folyamatok Tervezés A tervek elkészítése a nevelőtestület bevonásával történik, az intézmény munkatársainak felkészítése a feladatra időben megtörténik. Megvalósítás Ellenőrzés Az éves munkaterv

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT

AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT - 1- AZ APRÓK HÁZA ÓVODA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTETT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁT Készítette: Baloghné Stadler Irén óvodavezető és a Minőségi kör tagjai Elfogadta: Az óvoda alkalmazotti közössége

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 43/2009. (X.26.) határozat. Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 43/2009. (X.26.) határozat Határozat Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Körjegyzıség Szervezeti és Mőködési Szabályzatát megtárgyalta,

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA

A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA A TELJES KÖRŐ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS SZABÁLYZATA 2007 Célja: Közvetlen cél: - az intézmény adottságainak, eredményeinek felmérése, - milyen eredmények születtek az elızı értékelés óta eltelt idıszakban,

Részletesebben