Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)"

Átírás

1 Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. Levelezési cím: 2601 Vác, Pf.: 237 Tel: 27/ Fax: 27/ Honlap:

2 I. évfolyam/2.félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 1. (NMTANALB329) II. félév (2 nap) A gyakorlatra felhasználható idı: 5 óra: tanításon való hospitálás (órarend szerint) 5 óra: napközis foglalkozáson való hospitálás. A gyakorlat helyszíne: egy a hallgató által választott általános iskola. A gyakorlat idıpontja: a félévkezdés elıtt a honlapon feltüntetett idıpont. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 020 NMALTALB020 Bevezetés a pedagógiába Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PED. GYAKORLAT 1. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlat zárásának módja: gyakorlati jegy, melyet a pedagógiai napló ellenırzése után a képzési koordinátor állapít meg. A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: 1. A hospitálás ideje alatt a látott órákról, foglalkozásokról szerzett élményeit, benyomásait megadott szempontok alapján a pedagógiai naplóba jegyezze fel! 2. A szakvezetık irányításával ismerkedjen meg folyamatosan a tanulók órai tevékenységével! 3. Teremtsen kapcsolatot a tanulókkal az óraközi szünetekben, kapcsolódjon be a tízóraiztatásba, a tanulók játékaiba! 4. Ismerkedjen meg a napközis munka szervezeti rendjével, sajátos módszereivel! 5. Segítse a tanulók munkáját a különbözı napközis foglalkozásokon! 6. A gyakorlat végeztével a pedagógiai naplót írassa alá szakvezetıjével és bélyegzıvel hitelesítse! 1

3 A pedagógiai napló és az igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. A pedagógiai napló vezetésével kapcsolatos tudnivalók: Az iskolában szerzett tapasztalatait egy nagymérető spirális (vagy főzött) füzetben rögzítse! A pedagógiai napló a következı rovatokat tartalmazza: 1. az iskola, neve, címe, 2. osztály, 3. az osztály napi órarendje, 4. tantárgy, 5. a tanító neve, 6. a tanítási óra anyaga, 7. a tanítás idıpontja. A tanítási órák elemzési szempontjai: (5-öt tetszés szerint választhat közülük): 1. Milyen iskolai dokumentumokat, pedagógiai, tantárgy-pedagógiai szakirodalmat ismert meg? 2. Hogyan teremtette meg a nevelı az eredményes tanulás tárgyi feltételeit? 3. Hogyan teremtette meg az eredményes tanulás tanulókban rejlı feltételeit? 4. Hogyan gyızıdött meg a nevelı a tanulók tudásáról? 5. Hogyan segített a nevelı a tanulók tudásában meglevı hiányok pótlásában? 6. Hogyan alakította a nevelı a tanulók értéktudatát? 7. Milyen volt a nevelı viszonya tanítványaihoz? (Milyen külsı jelei voltak ennek?) 8. Milyen volt a tanulók viszonya a nevelıjükhöz? 9. Melyik tanítási órán érezték leginkább jól magukat a tanulók? Miért? 10. Melyik tanítási órán érezték legkevésbé jól magukat a tanulók? Miért? 11. Hogyan töltik a szüneteket a tanulók? 12. Milyen jó szokásaik vannak az osztályba járó tanulóknak? 13. Milyen tulajdonságait követné az osztályt tanító nevelıknek? 14. Pedagógiai szituációk, konfliktushelyzetek győjtése, leírása, elemzése. 15. Egyéb közlendıi A napközis foglalkozások elemzési szempontjai: 1. A következı adatokat rögzítse! a meglátogatott napközis csoport neve, a napközis foglalkozást vezetı neve, 2

4 a foglalkozás idıpontja. 2. Milyen napközis foglalkozásokat látogatott? (Nevezze meg!) 3. Milyen napközis dokumentumokat, szakirodalmat ismert meg? 4. Milyen irányú volt a játék, a tanulás, a munka, a pihenés a látott foglalkozáson? 5. Hogyan pótolta a nevelı az édesanyát (a szülıt) a délután során? 6. Mennyire felkészülten mennek másnap a napközis tanulók az iskolába? 7. Mennyi idıt töltöttek a tanulók a levegın? 8. Milyen jó szokásaik vannak a napközis tanulóknak? 9. Pedagógiai szituációk, konfliktushelyzetek győjtése, leírása, elemzése. 10. Egyéb megjegyzései 3

5 II. évfolyam/1.félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 2. (NMTANALB330) III. félév tanévnyitó (2 nap) A gyakorlat intézménye: a hallgató által választott általános iskola. A gyakorlat idıtartama: 2 nap (10 óra) A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 329 NMTANALB329 EGYÉNI, KOMPLEX PED GYAKORLAT 1. teljesítése Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 2. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlat megkezdésének idıpontja: a választott iskola tanévnyitó értekezletének napja. A gyakorlat befejezésének idıpontja: a választott iskola ünnepélyes tanévnyitójának befejezése. A gyakorlatra való felkészülés módja: a pedagógiai napló elıkészítése, a mellékelt tájékoztató áttekintése. A gyakorlat elismerése: gyakorlati jegy, melyet a a gyakorlati képzési koordinátor állapít meg. A gyakorlat alatti elvégzendı hallgatói feladatok: 1. nap: Aktív és tudatos megfigyelıként való részvétel a választott általános iskola tantestületi értekezletén. Megfigyelendık és a pedagógiai naplóban rögzítendık: a tantestületi értekezlet napirendje; a tantestületi értekezlet résztvevıi, vezetıje; a feltett kérdések és az elhangzott hozzászólások; az iskola pedagógiai programja; az adott tanév idıbeosztása (szünetek, tantestületi továbbképzések, szakmai, munkaközösségi értekezletek stb.); az Iskolaszék helye, szerepe az iskola életében; az iskolafenntartó szerepe a tantestületi értekezleten; az új (pályakezdı vagy új munkahelyen kezdı) tanítók, tanárok fogadása; egyéb, fontos megfigyelések. 4

6 2. nap: Aktív és tudatos megfigyelıként való részvétel az iskola tanévnyitó ünnepélyén. Megfigyelendık és a pedagógiai naplóban rögzítendık: a tanévnyitó ünnepély vezetıje, résztvevıi; a tanévnyitót ünnepélyessé tevı körülmények; az iskola elvárásai a szülıkkel, a tanulókkal és a nevelıtestülettel szemben; egyéb fontos megfigyelések. A gyakorlat utáni hallgatói feladatok: a pedagógiai napló bemutatása és aláíratása, bélyegzıvel való hitelesítése a választott iskola igazgatójával; a pedagógiai napló és az abba főzött igazolás leadása a csoportvezetı hallgatónak, aki a csoportnévsoron a naplót és az igazolást leadó hallgató aláírásával hitelesítteti az átvételt; az összegyőjtött pedagógiai naplók és igazolások leadása gyakorlati képzési iroda elıtti ládába vagy postai úton A pedagógiai napló és az igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után A pedagógiai napló az alábbi adatokat tartalmazza: A hospitálás ideje: A hospitálás helyszíne: Az iskolaigazgató neve: Megfigyeléseim 1. nap: : : 2. nap: 5

7 II. évfolyam/2.félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 3. (NMTANALB331) IV. félév (2 nap) A gyakorlat intézményei: a hallgató által választott óvoda és iskola A gyakorlatra felhasználható idı: 5 óra az óvodában (egy délelıtt) 5 óra az általános iskola 1 4. osztályának bármelyikében A gyakorlat idıpontja: (Jelentkezés az óvodai csoportot, illetve osztályt vezetı nevelınél.) óvodai gyakorlat: lásd jelmagyarázat iskolai gyakorlat: lásd jelmagyarázat A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: 330 EGYÉNI, KOMPLEX PED GYAKORLAT NMTANALB teljesítése. 021 NMALTALB021 DIDAKTIKA 022 NMALTALB022 NEVELÉSELMÉLET Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 3. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlatra való felkészülés módja: a) Pedagógiai napló beszerzése (spirális, v. főzött, nagy alakú jegyzetfüzet) b) Didaktikából a tanítási folyamat szervezése, irányítása, módszerei, munkaformái címő fejezet átismétlése. A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: a) Pedagógiai napló vezetése a megadott megfigyelési szempontok alapján. 6

8 b) Részvétel egy egy tanítási óra, illetve óvodai foglalkozás szervezési feladatainak megoldásában (a szakvezetık kezdeményezése után). c) Az óraközi szünetekben, illetve az óvodai udvari idıtöltésben a gyermekek felügyeletének biztosítása. A gyakorlat utáni hallgatói feladatok: a) A pedagógiai napló bemutatása és elfogadtatása, kézjeggyel való ellátása a szakvezetı tanítóval és óvónıvel, valamint lepecsételtetése. b) A hospitálásról szóló igazolófüzet, valamint a pedagógiai napló leadása a gyakorlati képzési iroda elıtti ládába. A pedagógiai napló és az igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. A pedagógiai naplóban rögzített tapasztalatok értékelése gyakorlati jeggyel történik, melyet a gyakorlati képzés koordinátora állapít meg. Megfigyelési szempontok: 1. Válasszon ki 1 2 tanítási órát, melyeket a következı szempontok szerint elemezzen: Miféle didaktikai feladatokat oldott meg a pedagógus az órán? Milyen munkaformákban dolgoztatta a gyerekeket? Hogyan alkalmazkodott az eltérıen fejlett gyerekekhez? Az óvodában folyó fejlesztı munka elemzését a mellékelt megfigyelési szempontok alapján végezze! 2. Figyelje meg az óvodai csoportban a gyerekek játéktevékenységét! A kiválasztott és megfigyelt játszó gyerekeket mutassa be a mellékelt szempontok alapján! (L. Melléklet!) Milyen stílusjegyeket ismert fel az óvodapedagógus tevékenységében? A hospitálási napló adatai az alábbiak legyenek: A hospitálás ideje: A hospitálás osztálya, óvodai csoportja: A délelıtti órarend: 7

9 Az elemzett órák megnevezése: Az elemzett órákat és óvodai foglalkozást vezetı pedagógus(ok) neve: Az órák elemzése: A játszó gyerekek jellemzése: Kidolgozás Az óvodai hospitálás megfigyelési szempontjai 1. AZ ÓVODÁS GYERMEK KÖRNYEZETE az óvodai csoportszoba berendezése az egyes tevékenységi formákhoz tartozó területek berendezési tárgyai, elrendezésük, eszközeik a csoportszobán kívüli helységek és azok funkciói 2. AZ ÓVODÁS GYERMEK FİBB TEVÉKENYSÉGI KÖREI: JÁTÉK ÉS TANULÁS a korcsoport napirendje a játék és a tanulás idıtartama az önkiszolgálás szintje a játék típusa, tartalma a játékirányítás módszerei a tanulásirányítás módja a tanulás tartalma a tanulási tevékenység eszközei 3. AZ ÓVODÁS GYERMEK KÉPESSÉGEI t e s t i k é p e s s é g e k : a gyerekek külsı jegyeinek jellemzése, ügyesség, ellenálló képesség, teherbíró képesség é r t e l m i k é p e s s é g e k : a cselekvı gondolkodásra utaló jelek, a sajátos gyermeki világképre utaló jelek, a szinkretizmusra utaló jelek, a problémamegoldó képesség megnyilvánulási, a gyermek tájékozottsága a környezetrıl, a tér-idı fogalmai, a gyermekek megfigyelı képességei, emlékezetük mélysége és irányultsága, a koncentráló képességük idıtartama, ábrázoló tevékenységük jellemzı jegyei (rajzolás, festés, kézimunkázás stb.), hallás és ritmus képességük szintje, verbális megnyilvánulásaik: szókincs, mondatszerkesztés, verbális kommunikáció s z o c i á l i s k é p e s s é g e k : 8

10 az együtt játszás és együtt tanulás idıtartama, az egyes kiscsoportokban a vezetık és vezetettek viszonya, nonverbális megnyilvánulásaik, együttmőködésük a játékban és a tanulásban, konfliktus-megoldási módjaik. 4. KÖZVETLEN ISKOLAELİKÉSZÍTÉS TERÜLETEI, MÓDSZEREI a nagycsoportos korú gyerekek iskolaérettségi vizsgálatai az óvodai élet keretein belül, a vizsgált pszichikus funkciók területei és módszerei óvodai foglalkozások a nagycsoportban, az iskolába lépés elıtt. Az átmenetet megkönnyítı eljárások: az érdeklıdés szándékoltabbá tételére irányuló módszerek, az érzelmek dominanciájának csökkentésére irányuló eljárások AZ ÓVÓNİ ÍRÁSOS TEVÉKENYSÉGEI: NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI TERVEK, FEJLİDÉSI NAPLÓK, STB. a nevelési terv fı területei, a nevelés tervezésének szempontjai az oktatási terv tervezésének szempontjai, a tervezéshez felhasználható források a csoportnapló használata az egyéni fejlesztési tervek, fejlıdési naplók szempontjai, a differenciáló bánásmódra utaló bejegyzések AZ ÓVODA KAPCSOLATTARTÁSA A CSALÁDDAL a kapcsolattartás formái a kapcsolattartás minısége A FELSOROSL HAT MEGFIGYELÉSI SZEMPONT KÖZÜL LEGALÁBB HÁRMAT ELEMEZZEN! 9

11 II. évfolyam/2.félév EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 1. (NMTANALB333) IV. félév (1 hét) A gyakorlat intézménye: a hallgató által választott általános iskola valamelyik alsó tagozatos osztálya. A gyakorlat idıtartama: 1 hét A pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. A gyakorlat elıfeltétele az Óra- és vizsgaterv alapján: 043 MKTANALB043 Anyanyelv Tp TMTANALB052 Matematika Tp NMTANALB079 Testnevelés Tp. 3 Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 1. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlatok zárási módja: gyakorlati jegy, melynek alapjául a pedagógiai napló igényes vezetése, a külsı iskolai szakvezetık által értékelt tervezı, szervezı, kivitelezı, önelemzı tanítói tevékenység szolgál. A gyakorlatra való felkészülés módja: Az anyanyelvi, a matematika és a testnevelés tantárgy-pedagógiából szerzett ismeretek felidézése. A gyakorlat alatti pedagógiai feladatok: Igényes tartalmú és formájú feljegyzések készítése a meglátogatott pedagógus (=szakvezetı) tanóráján a (2 magyar, 1 matematika és 1 testnevelés) tantárgypedagógiában tanult szempontok figyelembevételével. 10

12 A pedagógiai naplóban rögzítendı feljegyzéseinek kezdı oldala a következıket tartalmazza: Osztály Tantárgy Tananyag A tanító vagy tanár neve: A tanítás ideje: Megfigyeléseim: Elsısorban azokra az órai megnyilvánulásokra figyeljen, amelyek a pedagógus irányító munkájának értékeit és az ezt követı tanulói teljesítmények közötti összefüggést tükrözik. Figyelje meg és rögzítse a speciális nevelési igényő (lemaradó, korrekcióra szoruló vagy tehetséges) gyerekekkel történı tudatos fejlesztı munkát is! Az 5 nap alatt a szakvezetı által irányított valamennyi órán figyelje és naplójában rögzítse az alkalmazott oktatási módszereket és munkaformákat, valamint a tanulók jó szokásait! Tanítási tervezettel történı önálló felkészülés után 2 magyar 1 matematika óra vezetése, elemzése. 1 testnevelés Valamennyi önállóan készített tervezetét egy nappal a tanítás elıtt mutassa be szakvezetıjének, akitıl kérje, hogy tanítható (vagy kiegészítésre szoruló) megjegyzésével és kézjegyével lássa el azt. (A szakvezetı kézjegyének és minısítésének elmaradása befolyásolja a gyakorlat elfogadását.) A gyakorlat utáni hallgatói feladatok: A pedagógiai napló bemutatása és aláíratása a választott osztály tanítóival, valamint lepecsételtetése. A pedagógiai napló és az igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. Eredményes, élményekben gazdag gyakorlatot kívánunk! 11

13 III. évfolyam/1.félév EGYÉNI KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 4. (NMTANALB332) V. félév (2 nap) A gyakorlat intézménye: egy szabadon választott általános iskola alsó tagozatos osztálya, valamint egy 5. vagy 6. osztálya. A gyakorlat idıtartama: 2 nap (10 óra) A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: EGYÉNI, KOMPLEX PED 371 NMTANALB331 GYAKORLAT 3. teljesítése. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI, KOMPLEX PEDAGÓGIAI GYAKORLAT 4. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlatra való felkészülés módja: a választott mőveltségi terület addig tanult elméletének és gyakorlatának felfrissítése, és a korábbiakban már használt pedagógiai nappali elıkészítése. Hallgatói feladatok a gyakorlat során: aktív és tudatos megfigyelıként való részvétel a választott mőveltségi területet 5 6. osztályban tanító pedagógus 1 1 óráján, továbbá a kiválasztott alsó tagozatos osztályban tanító pedagógus 7 8 óráján; jól használható feljegyzések készítése a megfigyelt pedagógusok tanítási óráiról; a meglátogatott pedagógusok tematikus tervezésének (tanmeneteinek) megismerése; egyéb fontos megjegyzések. A gyakorlatot követı hallgatói feladatok: a pedagógiai napló bemutatása és aláíratása a választott mőveltségi területet tanító és az alsó tagozat választott osztályát tanító általános iskolai pedagógusokkal és bélyegzıvel való hitelesítése; 12

14 A pedagógiai napló és a gyakorlati igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. A pedagógiai napló az alábbi adatokat tartalmazza: A hospitálás ideje; A hospitálás helyszíne; A meglátogatott pedagógusok neve; A meglátogatott órák rövid, tömör összefoglalása (osztály, tantárgy, tanító, tanár neve, tananyag...); A tematikus tervek jellemzése; Egyéb fontos megjegyzések. A gyakorlat zárásának módja: gyakorlati jegy, melyet a Neveléstudományi Intézet megbízott oktatója a pedagógiai napló az igazolófüzet alapján ad meg. 13

15 III. évfolyam/1.félév EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 2. (NMTANALB334) V. félév (1 hét) A gyakorlat intézménye: a hallgató által választott általános iskola. A gyakorlat idıtartama: 1 hét A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. a) 2 nap, melybıl: 1. nap részvétel az alsó tagozat bármely osztályának valamennyi délelıtti óráján (legalább 5 órában) 2. nap részvétel a választott mőveltségi terület 5 6. osztályos óráin (legalább 3 órán) A gyakorlat zárásának módja: gyakorlati jegy, melyet a pedagógiai napló tartalmas és igényes vezetése alapján a tanítási gyakorlat koordinátora állapít meg. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT NMTANALB333 teljesítése. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 2. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A gyakorlatra való felkészülés módja: egy db PEDAGÓGIAI NAPLÓ beszerzése (akár főzött, akár spirál füzet lehet az), valamint a tanult tantárgypedagógiai ismeretek felidézése. A pedagógiai napló elsı oldalára az alábbi adatok kerüljenek: A gyakorlatra választott iskola neve, címe: Az igazgató neve: A meglátogatott osztály(-ok) neve: A meglátogatott osztálytanító(-k), tanár(ok) neve: A meglátogatott napköziotthon vezetıje: A gyakorlat alatti hallgatói feladatok: 14

16 1 2. nap délelıtt: Igényes tartalmú és formájú feljegyzések készítése a megfigyelt tanítási órákról. A megfigyelt tanítási órák fejléce az alábbiakat tartalmazza: Osztály: Tantárgy Tananyag: A tanító, vagy tanár neve: A tanítás ideje: Megfigyeléseim: A tantárgy-pedagógiában megtanult szerkezeti elemeket kövesse! A gyakorlat utáni hallgatói feladatok: A pedagógiai napló bemutatása, aláíratása és lebélyegeztetése a választott osztályok tanítóival, tanáraival. b) Egyéni nevelési gyakorlat: 3-4. nap A gyakorlatra való felkészülés módja: A magyar-, a matematika-, a testnevelés- és az ének-tantárgypedagógia ismereteinek felidézése. A gyakorlat alatti pedagógiai feladatok: Igényes tartalmú és formájú feljegyzések készítése a meglátogatott pedagógus (=szakvezetı) 1 magyar-, 1 matematika-, 1 testnevelés- és 1 énekórájáról a tantárgypedagógiában tanult szempontok figyelembevételével. A pedagógiai naplóban rögzítendı feljegyzéseinek fejléce egyezzen meg az 1-2 napon rögzítetekkel. Tanítási tervezettel történı önálló felkészülés után 1 magyar- 1 matematika- óra vezetése, elemzése. 1 testnevelés- 1 ének-zene- Az 5 nap alatt a fel nem sorolt valamennyi órán figyelje, és naplójában rögzítse az alkalmazott nevelési módszereket és a tanulók jó szokásait! c) 5. nap délután 15

17 részvétel az alsó tagozat bármely napközis csoportjának teljes délutáni programján (legalább 5 órában) A napközis foglalkozáson győjtött tapasztalatai rögzítését az alábbiak kitöltésével kezdje: A napközis csoport neve: A napközis csoport helye: A napközi otthont vezetı tanító, vagy tanár neve: A csoport napirendje: A gondozási tevékenységek fajtái: A szabadidı eltöltésének helye, formái: Játéktevékenységek, játékeszközök: A gyerekek másnapra történı felkészülésének minısége: Egyéb megfigyelések: A gyakorlat utáni hallgatói feladatok: A pedagógiai napló bemutatása és aláíratása a választott osztály tanítóival, napközis tanítójával. A pedagógiai napló bélyegzıvel ellátva, az igazolófüzet és 4 db óratervezet leadása a Gyakorlati Képzések Szervezési Központja elıtti ládába a megadott határidıre. (Az óratervezetek a szakvezetı kézjegye és tanítható minısítése nélkül érvénytelenek.) A gyakorlat zárásának módja: gyakorlati jegy, melyre a meglátogatott és az Ön óráját elemzı szakvezetı tesz javaslatot. A gyakorlati jegy összetevıi: a felkészülés (=tervezet) minısége, az óravezetés és az elemzés igényessége. A pedagógiai napló és a gyakorlati igazolófüzet leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK elıtti ládába való elhelyezés A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. Eredményes, élményekben gazdag gyakorlatot kívánunk! 16

18 III. évfolyam/2.félév Csoport elıtti tanítási gyakorlat 1. (NMTANALB344) VI. félév (4 nap) A gyakorlat célja: A hallgatók felkészítése az önálló tanításra, valamint szakszerő, igényes önelemzésre. A gyakorlat helye: VMT szerinti beosztás alapján Patrona Hungariae Gyakorló Általános Iskola (1092 Bp., Knézich u ) vagy Karolina Katolikus Általános Iskola (2600 Vác, Konstantin tér 7.) A gyakorlat idıtartama: 4 nap A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon és faliújságon. Elsı alkalommal 7.45 órakor jelenjenek meg az iskolában, a csoportbeosztás ekkor történik. Tanítandó tantárgyak: matematika, testnevelés, magyar, ének-zene. A gyakorlat keretében a felsorolt 4 tantárgyból minden hallgató egyet tanít, amelyet a szakvezetı határoz meg. A gyakorlat zárása: gyakorlati jeggyel történik, amelyet a szakvezetı állapít meg. A gyakorlati jegy magában foglalja: a felkészülés minıségét az önelemzés minıségét a tanítás minıségét a valódi aktivitás színvonalát 17

19 Hallgatói feladatok: 1. alkalommal: órában hospitálás abban az osztályban, amelyikbe a gyakorlóiskola beosztotta a jelöltet. Ezt követıen a szakvezetı pedagógus irányításával közösen felkészülnek azokra a tanítási órákra, amelyeket a következı alkalommal egyikük önállóan vezet. 2. alkalommal: órában 1 1 jelölt önállóan megtartja azt az órát, melyre az 1. alkalommal a szakvezetı segítségével felkészültek, és melyre részletes tervezet birtokában a szakvezetı kijelölte ıket. Ezt követıen elemzik, értékelik közösen társaik óráit, valamint a szakvezetı pedagógus irányításával felkészülnek arra (azokra) a tanítási órá(k)ra, melyet a 3. alkalommal 1 1 társuk önállóan vezet. 3. alkalom: megegyezik a 2. alkalomnál felsoroltakkal. 4. alkalom: megegyezik a 2. alkalomnál felsoroltakkal azzal a különbséggel, hogy az órák elemzését nem követi elıkészítés. Követelmények: 1. Valamennyi (összesen 4) alkalommal részvétel az 1 4.-ig felsorolt tevékenységi formákon. 2. Önálló tanítási tervezet készítése arról az 1 tanítási óráról, melyre a szakvezetı kijelöli a hallgatót. ( ezt az óratervezetet nem kérjük leadni a gyakorlati képzések szervezési központjába ) 3. Önálló önelemzés készítése írásban és szóban a megtartott óráról. 4. Aktív részvétel a társak által tanított órák elemzésében. A gyakorlat zárása: gyakorlati jegy, amelyet a szakvezetı az óratervezet, a megtartott óra és az óraelemzés minısége alapján állapít meg. 18

20 III. évfolyam/2.félév EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 3. (NMTANAL335) VI. félév (2 hét) Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola III. évfolyamos, tanító szakos, levelezı tagozatos hallgatói tanulmányaik 6. félévében az érvényes óra- és vizsgaterv alapján kéthetes (2x5 nap) egyéni nevelési (tanítási) gyakorlaton vesznek részt. Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat célja és feladatai: a hallgató az iskolai nevelı-oktató-képzı munka egészét lássa, és ebbe tevékenyen kapcsolódjon be, ezáltal lehetıséget kapjon a személyes felelısség érvényesítésére, vállalására, pedagógus egyénisége kibontakoztatására; az összefüggı pedagógiai folyamat követése a tanórán és azon kívül; óratervezés csökkenı segítséggel; a tanítói szerep elsajátításában a nevelési attitődök erısítése. Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat helye: A hallgató gyakorlatát a megadott idıpontban az általa választott iskolában egyéni beosztás szerint végzi. A gyakorlat idıtartama: 2 hét A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT NMTANALB334 teljesítése. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 3. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A félévzárás módja: gyakorlati jegy, melyre a külsı szakvezetık tesznek javaslatot. 19

21 Általános tudnivalók: A hallgató egyéni nevelési (tanítási) gyakorlatát a megadott idıpontban, az általa választott iskolában egyéni beosztás szerint végzi. Az idıpont nem változtatható. Az osztálybeosztást (1 4. osztály) elızetesen megbeszéli az iskola igazgatójával, illetve annak megbízottjával. A hallgatónak a kijelölt osztály minden tanítási óráján részt kell vennie, tapasztalatait pedig hospitálási naplóban kell rögzítenie. A hallgató - elızetes felkészülés után - óravázlattal készül a tanításra. A vázlatot elızı nap köteles a szakvezetınek, illetve a gyakorlatvezetınek megfelelı minıségben bemutatni és tanítható minısítéssel és aláírással jóváhagyatni. A gyakorlatot a szakvezetık, illetve a gyakorlatvezetık minısítik, és gyakorlati jeggyel zárják. (Lásd gyakorlati igazolófüzet!) A tanítási órák száma és megoszlása: magyar nyelv és irodalom 3 óra matematika 2 óra környezetismeret 1 óra szabadon választott tantárgyak 3 óra Összesen 9 óra. A hallgatónak ezen felül egy napközis foglalkozást kell tartania. 9 óránál kevesebb tanítás esetén a gyakorlat érvénytelen. Gyakorlat az osztályban A hallgató az elsı hét 1-3 napján hospitál: ismerkedik a tanulókkal, az osztály munkarendjével, a külsı szakvezetı (továbbiakban szakvezetı) nevelı- és oktatómunkájával, pedagógiai eljárásaival, adminisztrációs tevékenységével. Kívánatos, hogy a tanítói munkakörbe tartozó minél több feladatot ismerjen meg, s azokba aktívan kapcsolódjon be. Lehetıség szerint vegyen részt az iskolai adminisztrációs munkában (naplóvezetés, nyomtatványok kitöltése, konkrét ügyek intézése). A hallgató a hospitálásról naplót vezet, melyet a szakvezetı a gyakorlat befejeztével kézjegyével és az iskola bélyegzıjével lát el. A hallgatónak a két hét alatt minimum 9 órát kell tartania, amelyek lehetıség szerint épüljenek egymásra, így módja lesz elızı munkája eredményességét tapasztalnia, hogy tudatosabban készítse elı a következı órát. A kilenc óra tanításon kívül monitor -i feladatokat is elláthat. A hallgató által feldolgozásra kerülı tananyagot a szakvezetı jelöli ki. Mind a tanításra való elıkészület, mind a tanítás egyre nagyobb önállósággal történjen. Az órára való felkészülést a hallgató tantárgyanként külön lapra írt óravázlattal dokumentálja, melyet a szakvezetı a tanítást megelızı napon átnéz, kézjeggyel és tanítható minısítéssel ellát, s ha szükséges, kiegészít. Alapvetı követelmény, hogy az óravázlat az óra 20

22 tananyagának lényegét konkrétan, szakszerően és áttekinthetı formában tartalmazza, tükrözze az órára történı alapos felkészülést. A hallgató tanításán a szakvezetı van jelen. A tanítást a nap folyamán megbeszélés, elemzés, szóbeli értékelés követi. Tanórán és iskolán kívüli feladatok: Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat ideje alatt a hallgató részt vesz az iskolában sorra kerülı minden pedagógiai jellegő tevékenységben. (Hospitálás, tanulmányi kirándulás, szülıi értekezlet, családlátogatás, nevelıtestületi értekezlet, továbbképzés, stb.) A hallgatónak egy napközis foglalkozást is (egy, másfél órát) kell tartania. A foglalkozást megelızıen hospitáljon az adott napközis csoportban! Az elıkészítést, a felkészítést a napközis nevelıtıl kérheti. A hallgató a gyakorlat során tájékozódjon az iskolában folyó kísérletekrıl, alternatív programokról! A hallgató önállóan nem végezhet családlátogatást, nem vezethet tanulmányi kirándulást és szülıi értekezletet, nem osztható be helyettesítésre. Mulasztások bejelentése, igazolása: A gyakorlaton lévı hallgató hiányzását mulasztása napján jelentse be az iskola igazgatójának, illetve annak megbízottjának! Az igazolást mutassa be az iskolában, majd haladéktalanul küldje el a fıiskola Gyakorlati Képzések Szervezési Központjába! Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat dokumentumai: hospitálási napló (a szakvezetı aláírásával és intézmény bélyegzıjével ellátva) a tanított órák vázlatai (a szakvezetı aláírásával) értékelı lap (a szakvezetık és az igazgató vagy helyettese aláírásával) A dokumentumok leadásának határideje: a honlapon megadott idıpont. Helye: GYKSZK iroda elıtti ládába. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. Az egyéni nevelési (tanítási) gyakorlat értékelése, minısítése: A gyakorlatot, a hallgató egyéni teljesítményét a szakvezetık értékelik, minısítik, és gyakorlati jeggyel zárják az igazolófüzetben található értékelı lapon. A gyakorlat befejezésekor a szakvezetı az igazgató vagy megbízottja jelenlétében értékeli és minısíti a hallgató munkáját. 21

23 IV. évfolyam/1.félév Csoport elıtti tanítási gyakorlat 2. (NMTANALB345) VII. félév (4 nap) A gyakorlat célja: A hallgatók felkészítése az önálló tanításra, valamint szakszerő, igényes önelemzésre. A gyakorlat helye: VMT szerinti beosztás alapján Patrona Hungariae Gyakorló Általános Iskola (1092 Bp., Knézich u ) vagy Karolina Katolikus Általános Iskola (2600 Vác, Konstantin tér 7.) NMTANALB344 Csoport elıtti tanítási gyakorlat 1. A gyakorlat idıtartama: 4 nap A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon és faliújságon. Elsı alkalommal 7.45 órakor jelenjenek meg az iskolában, a csoportbeosztás ekkor történik. Tanítandó tantárgyak: természetismeret, technika, vizuális nevelés, VMT. A gyakorlat keretében a 4 tantárgyból minden hallgató egyet tanít, amelyet a szakvezetı határoz meg. A gyakorlat zárása: gyakorlati jeggyel történik, amelyet a szakvezetı állapít meg. A gyakorlati jegy magában foglalja: a felkészülés minıségét az önelemzés minıségét a tanítás minıségét a valódi aktivitás színvonalát 22

24 Hallgatói feladatok: 1. alkalommal: órában hospitálás abban az osztályban, amelyikbe a gyakorlóiskola beosztotta a jelöltet, valamint 1 óra hospitálás a választott mőveltségi területe tantárgyból 5. vagy 6. osztályban. Ezt követıen a szakvezetı pedagógus irányításával közösen felkészülnek azokra a tanítási órákra, amelyeket a következı alkalommal valamelyikük önállóan vezet. 2. alkalommal: órában 1 1 jelölt önállóan megtartja azt az órát, melyre az 1. alkalommal a szakvezetı segítségével felkészültek, és melyre részletes tervezet birtokában a szakvezetı kijelölte ıket. Ezt követıen elemzik, értékelik közösen társaik óráit, valamint a szakvezetı pedagógus irányításával felkészülnek arra (azokra) a tanítási órá(k)ra, melyet a 3. alkalommal 1 1 társuk önállóan vezet. 3. alkalom: megegyezik a 2. alkalomnál felsoroltakkal. 4. alkalom: megegyezik a 2. alkalomnál felsoroltakkal azzal a különbséggel, hogy az órák elemzését nem követi elıkészítés. Követelmények: 1. Valamennyi (összesen 4) alkalommal részvétel az 1 4.-ig felsorolt tevékenységi formákon. 2. Önálló tanítási tervezet készítése arról az 1 tanítási óráról, melyre a szakvezetı kijelöli a hallgatót, ezt az óratervezetet nem kérjük leadni a gyakorlati képzési irodában. 3. Önálló önelemzés készítése írásban és szóban a megtartott óráról. 4. Aktív részvétel a társak által tanított órák elemzésében. A gyakorlat zárása: gyakorlati jegy, amelyet a szakvezetı az óratervezet, a megtartott óra és az óraelemzés minısége alapján állapít meg 23

25 IV. évfolyam/1.félév EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 4. (NMTANALB336) VII. félév (2 hét) Az Egyéni nevelési gyakorlat (4) helye: A hallgató gyakorlatát a választott iskola alsó tagozatának valamelyik osztályában valamint egy napközis csoport, továbbá választott mőveltségi területének megfelelıen 5-6. osztályban végzi. A gyakorlat idıtartama: 2 hét A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT NMTANALB335 teljesítése. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI NEVELÉSI GYAKORLAT 4. csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. PEDAGÓGIAI FELADATOK: a) Mindkét tanítási hét 1-2. napján hospitálás a hallgató által választott általános iskola valamelyik alsó tagozatos osztályában és 1-4., 5-6. osztályos napközis csoportjában, valamint mőveltségi területének megfelelı 5. vagy 6. osztályában b) Pedagógiai napló vezetése a hospitálás tapasztalatairól, megfigyelésérıl. c) Amennyiben az adott idıszakban szülıi értekezlet, fogadó óra, szakmai továbbképzés, a Pedagógiai Naplóba! tanulmányi kirándulás adódik, azokról is kell feljegyzést kell készítenie! 24

26 d) A 2 hét alatt összesen az alábbi tárgyakból önálló felkészülés után igényes tanítási órák vezetése és elemzése: 2 óra magyar, 2 óra matematika, 2 óra környezetismeret, 1 óra ének, 1 óra rajz, 1 óra technika. (A felsorolt valamennyi tanítási órát megelızı órán és a fel nem sorolt szakvezetıi órákon hospitáljon, és készítsen feljegyzéseket azokról!) e) A 2 hét alatt 2 alkalommal egy-egy teljes délutánon napközis foglalkozás vezetése 1-4. és 5-6. osztályos napközis csoportban. (Ha 5-6-os napközis csoportja nincs a választott iskolának, mindkét délutánt az 1-4. osztályos napköziben töltse!) f) Heti 1 óra hospitálás az általános iskola 5-6. osztályában, hogy a választott mőveltségi terület tanításához tapasztalatokra tegyen szert. A gyakorlat zárása: a választott osztály szakvezetıje, napközi otthon vezetıje és a VMT-t tanító pedagógus által megállapított gyakorlati jeggyel történik, amelyet az igazolófüzetben található Egyéni értékelılapon kell feltüntetni. Leadási határidı: A d) alatt felsorolt 9 tanítási óra, valamint az e) alatt felsorolt napközis foglalkozások vázlatát, a pedagógiai naplót a gyakorlati igazolófüzettel együtt a honlapon található idıpont. Leadás helye: a Gyakorlati Képzések Szervezési Központja elıtti ládába való elhelyezés. A határidı be nem tartása a félévi aláírás megtagadását vonhatja maga után. 25

27 IV. évfolyam/2.félév EGYÉNI KOMPLEX KÜLSİ ISKOLAI GYAKORLAT (NMTANALB346) VIII. félév (4 hét) Fıiskolánk IV. évfolyamos levelezı tagozatos hallgatói 4 hetes összefüggı komplex iskolai gyakorlaton kötelesek részt venni tanulmányaik VIII. félévében egy általuk választott általános iskolában. A felkért iskola vezetıje a fogadásról írásban nyilatkozik, amelyben vállalja, hogy a jelen tájékoztatóban leírtaknak megfelelıen a szakmai gyakorlat feltételeit biztosítani tudja. Az iskolában folyó szakmai gyakorlat ideje alatt a gyakorlatot végzık a fıiskola teljes jogú hallgatói, így érvényes rájuk a fıiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata. Ugyanakkor a hallgató köteles figyelembe venni, megismerni és alkalmazni a választott iskola pedagógiai programját, helyi tanterveit, szervezeti és mőködési szabályzatának és kollektív szerzıdésének a pedagógusmunkára vonatkozó elıírásait is. Az iskolai gyakorlat célja Segítse elı a korszerő ismeretek tudatos alkalmazását, a nevelı-oktatóképzı munkához szükséges készségek és képességek fejlıdését a nevelési és a tanítási-tanulási folyamat minden színterén. A hallgatók kapcsolódjanak be az iskola 1 4. osztálya egyéb, tanórán kívüli munkáiba. Ismerkedjenek meg az 1 4. osztályos, valamint választott mőveltségterületükön az 1 6. osztályos munka tartalmi, módszertani és adminisztratív feladataival. Igyekezzenek megismerni az iskola belsı világát, a pedagógusok és az iskola gyermekközösségét, hogy hatékonyan közremőködhessenek feladataik teljesítésében. Szerezzenek tapasztalatokat azokról a kulturális és társadalmi viszonyokról, amelyek között hivatásukat gyakorolni fogják. A szakmai gyakorlat idıpontja, jelentkezés, beosztás A gyakorlat idıtartama: 4 hét A gyakorlat teljesítésének idıpontja: a pontos idıpont a félévkezdés elıtt megtalálható a honlapon. 26

28 A gyakorlat elıfeltétele az Óra-és vizsgaterv alapján: NMTANALB345 Csoport elıtti tanítási gyakorlat 2. Felhívom figyelmét, hogy az EGYÉNI KOMPLEX KÜLSİ ISKOLAI GYAKORLAT csak az elıfeltétel megléte esetén vehetı fel. A 4 hét során legalább két alsó tagozatos osztályban töltsenek el 2 2 hetet, és ezzel párhuzamosan tanítsák mőveltségterületük tantárgyát az 1 6. osztályokban is. Feladataik: A választott két alsó tagozatos osztályban órát tanítsanak. (Ebben legyen alsó tagozatos mőveltségterületi óra is.) Az 5 6. osztályokban összesen a 4 hét alatt: 6 órát (5. osztályban 3 órát, a 6. osztályban 3 órát). A 4 hét során a hallgató rendelkezésére álló kb. 100 órát az alábbiak szerint javasoljuk tervezni: tanításra 30 órát hospitálásra kb. 25 órát tanóra elıkészítésre kb. 15 órát a tanítási órák elemzésére kb. 15 órát napközis foglalkozás vezetésére 2 alkalommal kb. 5 órát tanórán kívüli tevékenységre kb. 10 órát (énekkar, szakkör, verseny, ünnepély, kirándulás stb.) Összesen 100 óra A gyakorlatra történı beosztásukat (osztályokba, napközis csoportba) az általános iskola igazgatójától, vagy az általa felkért vezetı mentortól kapja meg a hallgató, lehetıleg a gyakorlat megkezdésének napján. Az iskola igazgatója kérjen fel egy vezetı mentort, mellette jelölje meg azokat a mentorokat (tanítókat, szaktanárokat) is, akiknél a hallgató óráit tartja, illetve akik saját osztályukban és tantárgyaikban a hallgató óráinak elıkészítését és elemzését végzik. (A bevont mentorok száma optimális esetben az alsó tagozaton minimum 2, a mőveltségterületen 1, napköziben 1 fı lesz, mindez azonban a választott iskola tantárgyfelosztásától is függ.) Lehetıség szerint a mentori feladatokat minimum 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezı tanító és szaktanár lássa el. 27

29 A hallgatók a gyakorlat ideje alatt kötelesek az iskola munkarendjét megtartani. A gyakorlat az osztályban A hallgató a 2-2 hetes ciklus 1-2. napján ismerkedjék az iskola, az osztályok munkarendjével, a tanítók, a tanárok nevelı és oktató tevékenységével, módszereikkel, adminisztrációs munkájukkal. A harmadik naptól kezdve már taníthat. Ha nem a hallgató vezeti a tanítási órát, pedagógiai naplójába készítsen a szakvezetı és a tanulók tevékenységérıl olyan feljegyzéseket, melyeket saját tevékenységébe a késıbbiekben beépíthet majd! A hallgató által feldolgozható tananyagot a tanító vagy a szaktanár az órarendi órát megelızıen legalább 1 nappal korábban jelöli ki, a tanításra való elıkészület és az óra vezetése a lehetı legnagyobb önállósággal történjék. Az órára való felkészülést tanítási vázlattal (óravázlat) kell dokumentálni. A vázlatot a tanító vagy a szaktanár a tanítás megkezdése elıtt átnézi, kézjegyével látja el, s ha szükséges, kiegészíti. Alapvetı követelmény, hogy a vázlat az óra tananyagának lényegét konkrétan, pedagógiai, logikai, módszertani szempontból helyesen és áttekinthetı formában tartalmazza, tükrözze az órára való alapos felkészülést. Óravázlat nélkül a hallgató nem taníthat!!! A hallgató tanításán a tanító, vagy szaktanár legyen jelen! Az óra vezetését bízza a hallgatóra, s a tanításba (a fegyelmezési eseteket is beleértve) csak kivételes esetben avatkozzon be! Ha a hallgató felkészületlensége miatt a gyerekek tanítása kétséges, vegye át a tanítást! (Ebben az esetben az óra érdemjegye elégtelen.) A tanítást kövesse a hallgató munkájának megbeszélése, szóbeli értékelése. A 4 hetes gyakorlat során a fogadó iskola és a hallgató is törekedjen arra, hogy minél több órát tanítson, és foglalkozást vezessen. Osztályon kívüli feladatok A gyakorlat ideje alatt a hallgatónak részt kell vennie az iskolában sorra kerülı minden pedagógiai jellegő munkában. Ezek: a tanulók korrepetálása, tanulmányi séták, kirándulások, szakkörök, egyéb foglalkozások, szülıi értekezletek, családlátogatások, nevelıtestületi értekezletek, diák önkormányzati program, iskolai rendezvény, szabadidıs tevékenységek stb. A hallgató önállóan nem végezhet családlátogatást, nem vezethet tanulmányi kirándulást és szülıi értekezletet, nem vállalhat elıadást szakmai továbbképzésen, értekezleten, bemutató tanításon. A tanító a szaktanárt rendszeresen, több napon át nem helyettesítheti, de önállóan vállalt feladatként órát vagy foglalkozást vezethet, ha erre felkérik, vagy megbízzák. 28

30 Az iskolai gyakorlat igazolása, a hallgató jellemzése: A vezetı mentor és a közremőködı mentorok (szakvezetık) az igazgató, vagy helyettese jóváhagyásával saját tapasztalataik alapján közös írásbeli jellemzést készítenek a tájékoztatóban lévı feladatok, kötelezettségek teljesítése szempontjából (max.2 oldal), és azt a hallgatóval aláíratják. (L. melléklet!) Az aláírás a jellemzésbe foglaltak tudomásulvételét igazolja. A hallgató az aláírást nem tagadhatja meg, de joga van esetleges ellenvéleményét Megjegyzésként a jellemzésre rávezetni. A gyakorlat egészének minısítése: kiválóan megfelelt (jeles) jól megfelelt (jó) megfelelt (közepes, vagy elégséges) nem felelt meg (elégtelen) A gyakorlat minısítése a mentorok által kialakított többségi vélemény alapján történik a gyakorlati igazolófüzetben található dokumentum értékelı lapon. Mulasztások bejelentése, igazolása: a 4 hetes komplex szakmai gyakorlaton lévı hallgató esetleges hiányzását bármilyen okból is következett be mulasztása napján jelentse be iskolája igazgatójának. A munka felvételekor a mulasztást igazoló dokumentumot mutassa is be a gyakorló hely igazgatójának, majd haladéktalanul küldje el a fıiskola Gyakorlati Képzések Szervezési Központjába. Határidık : Lásd jelmagyarázat! A mentorok által készített jellemzés és minısítés, valamint a 15 db óravázlat magyar nyelv és irodalom 4 db matematika 4 db környezetismeret 1 db rajz 1 db testnevelés 1 db ének 1 db technika 1 db választott mőv. ter. 2 db leadása a Gyakorlati Képzések Szervezési Központja elıtti ládába. 29

31 A Zárótanítás elıfeltétele: NMTANALB346 EGYÉNI KOMPLEX KÜLSİ ISKOLAI GYAKORLAT A levelezı tagozatos végzıs tanítójelöltek a képzés 8. félévében zárótanítást kötelesek tartani a fıiskola gyakorlóiskolájában. Az idıpontok és a tantárgyak kiválasztása húzás alapján történik, melynek idıpontja a honlapon olvashatják a hallgatók. A 4 hetes gyakorlatot követıen kerül sor a zárótanításra, melyet mindenki abban a gyakorlóiskolai osztályban tanít, melyben csoport elıtti tanítási gyakorlatát végezte. A Zárótanítás kötelezettsége alól felmenthetı hallgatók: Országos tanítási versenyen szereplı hallgató és 1-6. helyezést ér el. Házi tanítási versenyen jeles(5) eredményt elérık. 30

32 LEVELEZİ TAGOZAT TANÍTÓJELÖLTEK 2. választott mőveltségi terület gyakorlatai 1. Egyéni nevelési gyakorlat 3. (második VMT) (10 óra=2nap) NMTANALB tanítási órán hospitálás: 1-4. osztályig 1 óra 5-6. osztályban 1 óra A meglátogatott 2 tanítási óráról jegyzıkönyv készítése (2óra) A szakvezetı által kijelölt három két különbözı tananyagból óratervezet készítése (2óra) Az önállóan megtervezett tanítási órák vezetése (2 óra) Az önállóan vezetett tanórákról írásos és szóban is ismertetett önelemzés készítése (2óra) 2. Egyéni nevelési gyakorlat 4. (Második VMT) (10 óra=2nap) L. Egyéni nevelési gyakorlat 3. (második VMT) NMTANALB Csoport elıtti tanítási gyakorlat 2 (második VMT) (5 óra=2 nap) NMTANALB453 1 tanítási órán (lehetıleg a hallgató által tanítottat órát megelızın) hospitálás (1 óra) A meglátogatott tanítási óráról jegyzıkönyv készítése (1 óra) A szakvezetı által kijelölt tananyagból tanítási tervezet készítése (1 óra) Írásos önelemzés, önértékelés készítése (1 óra) 4. Egyéni komplex külsı iskolai gyakorlat (második VMT) (15 óra=1 hét) NMTANALB454 3 különbözı osztályban hospitálás (1-4. osztályig és 5-6.osztályig) (3 óra) A meglátogatott tanítási órákról jegyzıkönyv készítése (3 óra) A szakvezetı által kijelölt, 3 különbözı tananyagból tanítási tervezet készítése (3 óra) Az önállóan megtervezett 3 tanítási óra vezetése (3 óra) Írásos önelemzés, önértékelés készítése (3 óra) 31

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: FELKÉRİ LEVÉL ÓVODAI HOSPITÁLÁSHOZ Tisztelt Intézményvezetı! Fıiskolánk tanterve a II. évfolyamos nappali tagozatos tanító szakos hallgatók

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, levelezı tagozatos hallgatók részére Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M A gyakorlati képzés óra~és vizsgaterve 5 A gyakorlóóvodák elérhetıségei 6 A gyakorlati képzés felépítése (rövidítve):

Részletesebben

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév

Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, nappali tagozatos hallgatók részére. 2011/2012. tanév Gyakorlati képzési útmutató óvodapedagógus szakos, os hallgatók részére T A R T A L O M Gyakorlati képzési modul óra~és vizsgaterve... 4 A gyakorlóóvodák elérhetıségei... 5 A gyakorlati képzés felépítése

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése

3. számú melléklet. Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése 3. számú melléklet Tanár szakos hallgatók gyakorlati képzése A 2006/2007. tanévben 39+3 (igh. szakvezetı) gyakorló iskolai és 53 önkormányzati iskolai szakvezetı irányította 553 nappali, 247 diplomás levelezı

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 2010/2011. évi mőködésérıl

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V TARTALOM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V... 3 I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet

26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet az egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirıl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás X I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet : Balatonboglár Város Önkormányzata

Részletesebben

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok

Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Összefüggő külső szakmai gyakorlat 4. Gyakorlat időtartama: 2015. augusztus 31-től szeptember 11-ig Leadandó dokumentum Leadás

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN

KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN KOVÁCS GÁBOR A HATÁRVADÁSZ SZÁZADOK EGYSÉGES RENDÉSZETI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETİSÉGEI AZ INTEGRÁLT RENDVÉDELEMBEN Az elmúlt évtizedben a Magyar Határırség történetében soha nem látott szervezeti korszerősítés

Részletesebben

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név:

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: ADATLAP 011 A 9/000 (VIII..) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A továbbképzési

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden.

Nyertes ajánlattevı: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 67 Ajánlatkérı: Szegedi Tudományegyetem Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: A dokumentáció mellékletében feltüntetett ajánlatkérıi épületek Szegeden. Beszerzés tárgya:

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara 2006.

Magyar Mérnöki Kamara 2006. Magyar Mérnöki Kamara Építésügyi tervezıi- és szakértıi jogosultságok szabályai 2006. Ideiglenes jelleggel elfogadva a 6/2006. (V.13.) MMK Küldöttgyőlési határozattal. Felhatalmazta a Választmányt az ideiglenes

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL Sajószentpéter, 2010. június 7. Készítette: Perényi Barnabás igazgató BEVEZETÉS: A 2009/2010-es tanév céljait, fı feladatait

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúr 2010/2011. Különös közzétételi lista

Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúr 2010/2011. Különös közzétételi lista Festetics Kristóf Általános Iskola Balatonkeresztúr 2010/2011 Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagó

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 9-13. ÉVFOLYAM Tartalom I. NEVELÉSI PROGRAM 1. BEVEZETİ 1.1. A felsı tagozat 2. A SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai:

A politikai függetlenség elvei és biztosítékai: I. Általános rész: 1. A KARTAL TV a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény betartásával helyi mősorszolgáltatást végez. 2. A KARTAL TV adásainak teljes ideje heti 168 óra, átlagosan

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

H O S P I T Á L Á S I N A P L Ó 2005.

H O S P I T Á L Á S I N A P L Ó 2005. 1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudomány Kar Pedagógiai Intézet H O S P I T Á L Á S I N A P L Ó 2005. Az alábbi hospitálási napló a DIDAKTIKA szemináriumot (PED-04) felvett hallgatók számára

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek

Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Zsiday Krisztina Európai szintő Képzés Képzıknek Az elmúlt évek tapasztalataira építve a Youth-Partnership, az Európa Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Ifjúsági Fórum, a Nemzeti Ifjúsági Irodákkal

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben