FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA"

Átírás

1 FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM augusztus 25. 1

2 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések A közoktatási törvény 40. (10) (11) bekezdése szerint a közoktatási intézmény elkészíti minıségirányítási programját, melyben meghatározza minıségpolitikáját és minıségfejlesztési rendszerét. Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Ebben kell meghatározni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását Hatályosság: A közoktatási intézmény valamennyi alkalmazottjára. Érvényesség idıpontja: 5 év ( a kuratórium jóváhagyástól számítva) Értékelés idıpontja: minden év június 30. Egyeztetés, egyetértés: SZK, DÖK, Alkalmazotti közösség (mővészeti team) Elfogadás: Alkalmazotti közösség Jóváhagyás: fenntartó alapítvány Nyilvánosságra hozatal módja: szóbeli tájékoztatás, kifüggesztés 1.2. Módosítási eljárás: A MIP módosítását kezdeményezheti - Krétakör Oktatási és Kulturális Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány (fenntartó) - a nevelıtestület, - az intézményvezetés, - a diákönkormányzat, - a szülıi munkaközösség. A változtatás csak a fenntartó jóváhagyásával történhet meg. 2. Bevezetés A Free Dance Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Szakiskola minıségirányítási programja 2.1. BEVEZETÉS Az évi LXXIX. Törvényt június 23-án módosította a magyar Országgyőlés, mely törvényi rendelkezéseknek megfelelıen a Free Dance Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Szakiskola minıségirányítási programot készít. "40. (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerő végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minıségpolitikáját. A minıségpolitika végrehajtása érdekében minıségfejlesztési rendszert épít ki és mőködtet. A minıségpolitikát és minıségfejlesztési rendszert a közoktatási intézmény minıségirányítási programjában kell meghatározni (a továbbiakban: intézményi minıségirányítási program). Az intézményi minıségirányítási 2

3 programot az intézmény vezetıje készíti el, és az alkalmazotti közösség fogadja el. Elfogadása elıtt be kell szerezni az iskolaszék [Kt ] és az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat [Kt. 63. ] véleményét. Az intézményi minıségirányítási program a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézményi minıségirányítási program határozza meg az intézmény mőködésének hosszútávra szóló elveit és a megvalósítását, szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minıségirányítási programban kell meghatározni az intézmény mőködésének folyamatát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását." A fenti törvényi elıírások teljesítése érdekében kialakítja Minıségirányítási Programját. A program megalkotásakor figyelembe vettük a minıségfejlesztés terén kollégáink eddig elért eredményeit AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Iskolánk a megyeszékhely 2007-ben alakult mővészeti iskolája. Sajátos helyzete abból fakad, hogy sok a hátránnyal induló gyermek tanulóink között. Fı profilunk a mővészetoktatás, amely mellett a felzárkóztató oktatás és a szakiskolai oktatást szeretnénk bevezetni néhány éven belül. Az intézményi érdekek képviselıje különbözı szakmai szervezetekben az igazgató. Az intézményben folyó munka összehangolt szervezeti megoldásokat igényel, mivel a megyében több településen folyik oktatás. Pedagógusaink szakmailag felkészültek. Nehézséget okoz a tartalmi munka összehangolása. Ennek színtere a szakmai team-ek megbeszélései és szakmai konferenciái. Eszközeink egy része bérelt, amelyeket eszközfejlesztési terv alapján szeretnénk lecserélni saját tulajdonúra. Iskolánk nevelıtestülete felismerte, hogy a változó világ magával hoz olyan szellemiséget, amelyet be kell fogadniuk és a partnerek számára kamatoztatniuk kell. Komoly lehetıségeket rejt az elıttünk álló kihívásokkal való küzdelemben ez a rendszer. Ez a szellemiség egyenes út a minıségfejlesztésben Helyzetelemzés A Free Dance Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Szakiskola Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén mőködik. Földrajzi elhelyezkedése miatt a telephelyek elsısorban a Hátrányos Helyzető Kistérségekhez tartoznak. Az iskola összes telephelye kedvezményezett kistérség a 311/2007 (XI.17.) Kormányrendelet alapján. A Tiszavasvári, és Ibrány-Nagyhalászi kistérségen kívül mindegyik kistérség a komplex programokkal segítendı legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkezı leghátrányosabb helyzető kistérségek közé tartozik. A Tiszavasvári, és Ibrány-Nagyhalászi kistérség a leghátrányosabb kistérségbe tartozik. Ezek alapján a telephelyen tanulók megközelítıleg 80 %-a komplex programmal segítendı kistérséghez tartozik. Intézményünk hátrányos helyzető tanulóinak az aránya igen magas, amely fontossá teszi az egyéni bánásmód és az integráció megvalósítását munkánk során. 3

4 2.4. Az iskola közoktatási intézményhálózatának bemutatása: A közoktatási törvény értelmében a községi önkormányzat alapfeladatként gondoskodik az óvodai nevelésrıl, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelésérıl és általános iskolai nevelésérıl, oktatásáról. Az alapítvány által fenntartott Free Dance Iskola délutáni oktatás keretében táncmővészeti, képzımővészeti, színmővészeti, zenemővészeti ágak különbözı tanszakait ismerteti meg a tanulókkal. Az iskola a megye településein található telephelyein dolgozik A közoktatási intézmény helyzete: A fenntartó neve: Krétakör Közoktatási Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány A fenntartó székhelye: 4551 Nyíregyháza Oros, Zsurló u. 38. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy Gazdálkodása: Önálló gazdálkodó A Krétakör Közoktatási Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény alapján a Free Dance Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Szakiskola alapító okiratát a következık szerint határozza meg Az intézmény alaptevékenysége: TEAOR Alapfokú oktatás Nappali rendszerő általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás, integrált nevelés, etnikai kisebbségi feladatok ellátása, Középfokú oktatás, szakiskolai képzés, felzárkóztató oktatás Máshová nem sorolt felnıtt és egyéb oktatás Napközi otthoni, iskolaotthonos és tanulószobai ellátás Alapfokú mővészetoktatás Ezen belül normatíva jogcímek szerinti megnevezéssel II/1Alapfokú mővészetoktatás, képzı és iparmővészeti, táncmővészeti, valamint szín és bábmővészeti ágban a., táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak b., képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak, fotó videó tanszak c., szín és bábmővészet ág: színjáték tanszak d., zenemővészeti ág: Zongora tanszak, furulya tanszak A mővészetoktatási intézményben az évfolyamok száma: 12 azaz tizenkettı, amelybıl 1-2. évfolyam elıképzı 1-6 évfolyam alapfok 7-10 évfolyam továbbképzı A tanuló az alapfok 6. évfolyam sikeres befejezéseként mővészeti alapvizsgát tesz, majd az alapfok 10. évfolyam sikeres befejezéseként mővészeti záróvizsgát tehet. II/2 Szakiskolai képzés, 4

5 9-10. évfolyamon oktatás nevelés Felzárkóztató oktatás OKJ: , 0,5 évfolyamos szakképzés számítógép kezelı (-használó) FEOR: 3139 OKJ , 1 évfolyamos Kerti munkás FEOR: 6113 OKJ , 2 évfolyamos Gépíró-szövegszerkesztı FEOR: 4193 Az oktatás munkarendje nappali rendszerő. Az intézmény vállalkozói tevékenységet nem folytat. Az intézmény élén vezetı áll, akit az Alapítvány határozatlan idıre nevez ki. A vagyon feletti rendelkezési jog: Az alapító által rendelkezésre bocsátott készpénzt valamint az alapítvány tulajdonában lévı ingatlan, ingó és egyéb vagyont alaptevékenységéhez az iskola szabadon használhatja fel. A gazdálkodás módja: Önállóan gazdálkodó intézmény A gazdálkodással összefüggı jogosítványok az intézmény igazgatóját egyszemélyi, önálló felelısséggel illetik meg Az intézmény mőködési körzete: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései. Az intézmény telephelyei: 01. Székhely: 4743 Csengersima, Kodály köz 2. szín- és bábmővészet ág: színjáték tanszak táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak, fotó videó tanszak Tanulólétszám: fı Szorgalmatos, Közép u. 11. szín- és bábmővészet ág: színjáték tanszak táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak Szakiskolai képzés felzárkóztató oktatás: számítógép kezelı (- használó), gépíró szövegszerkesztı Tanulólétszám: 85 fı Mővészeti oktatás: 65 fı, szakiskolai képzés: 20 fı Könyvtárhasználat Gacsály, Petıfi u. 23. szín és bábmővészet ág: színjáték tanszak táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak Képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak, foto video tanszak Tanulólétszám: 120 fı Méhtelek, Sport u. 1. szín és bábmővészet ág: színjáték tanszak táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak Képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak, Szakiskolai képzés felzárkóztató oktatás: számítógép kezelı (- használó), gépíró szövegszerkesztı, Tanulólétszám: 150 fı, ebbıl 5

6 Mővészeti oktatás: 120 fı, szakiskolai képzés: 30 fı Rozsály, Kossuth u. 37. szín és bábmővészet ág: színjáték tanszak táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak Képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak Tanulólétszám: 100 fı Csenger, Ady E. u szín és bábmővészet ág: színjáték tanszak táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak Képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak, Szakiskolai képzés felzárkóztató oktatás: számítógép kezelı (- használó), gépíró szövegszerkesztı, kerti munkás Tanulólétszám: 165 fı Mővészeti oktatás: 120 fı, szakiskolai képzés: 45 fı Nagyecsed, Rózsás u. 1. szín és bábmővészet ág: színjáték tanszak táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak Zenemővészet: Furulya, Zongora Szakiskolai képzés felzárkóztató oktatás: számítógép kezelı (- használó), gépíró szövegszerkesztı Tanulólétszám: 129 fı Mővészeti oktatás: 84 fı, szakiskolai képzés: 45 fı Nagyecsed, Rákóczi u. 12. szín és bábmővészet ág: színjáték tanszak táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak Képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak Tanulólétszám: 96 fı Nyírlugos, Debreceni u. 2. szín és bábmővészet ág: színjáték tanszak táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak Képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak Zenemővészet: Furulya, Zongora Szakiskolai képzés felzárkóztató oktatás: számítógép kezelı (- használó) Tanulólétszám: 95 fı Mővészeti oktatás: 80 fı, szakiskolai képzés: 15 fı Vaja, Leiningen u. 1. szín és bábmővészet ág: színjáték tanszak táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak Képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak Zenemővészet: Zongora Szakiskolai képzés felzárkóztató oktatás: gépíró szövegszerkesztı, kerti munkás Tanulólétszám: 70 fı Mővészeti oktatás: 55 fı, szakiskolai képzés: 15 fı 6

7 Nyírtass, Árpád u. 42. Szín és bábmővészet ág: színjáték tanszak Táncmővészeti ág: néptánc tanszak, társastánc tanszak, modern-kortárstánc tanszak Képzı és iparmővészeti ág: grafika tanszak, Zenemővészet: furulya, zongora Tanulólétszám: 130 fı Nyíregyháza Csillag u. 34 Tanügyi iroda Nyíregyháza-Oros, Zsurló u. 38. Jelmez és kelléktár, Az intézménybe felvehetı tanulók maximális létszáma: 1730 fı. Ebbıl szakiskolai képzés: 220 fı Az iskola sokirányú tevékenységrepertoárt kínál az ifjúságnak (személyiségfejlesztés, közmővelıdés, kulturális tevékenység, pályaorientáció, szociális ellátások, szünidei programok, szórakozási alkalmak). A Free Dance Iskola szeptember 1-jén kezdte meg az elsı hivatalos tanévét 30 csoporttal. Az iskola beindítását szorgalmazták a szülık és a helyi önkormányzatok is, mivel a települések szociális helyzetüket tekintve halmozottan hátrányosak, így a mővészeti oktatás a halmozottan hátrányos helyzető tanulók számára is elérhetıvé válhatott. A mővészeti tanárok mellett a legtöbb telephelyen asszisztensek, összekötık dolgoznak, így a növendékekkel való kommunikáció és munka a lehetı legcsaládiasabb légkörben folyik. A diákok ragaszkodnak a megszokott és a napi kapcsolatban álló oktatóikhoz. 3. Intézményi minıségpolitika 3.1 Küldetésnyilatkozat Mővészeti iskolánk mottója: "Az igazi mővészet áttöri a korlátokat, És a lélek, az elıadás, a kifejezés Új, eddig ismeretlen térségeit hódítja meg." (Hermann Broch) E gondolat szellemében végezzük iskolánkban a mővészeti nevelı-oktató munkánkat. Ennek érdekében a következı pedagógiai alapelveket szeretnénk érvényre juttatni: - Olyan gyermekközpontú iskola megteremtésére törekszünk, ahol tanuló, szülı, pedagógus és dolgozó jól érzi magát. - Célunk a sokoldalú személyiségfejlesztés, az általános emberi és európai értékek, erkölcsi normák továbbadása. - Kiemelt feladat a lehetı legsokoldalúbb mővészeti felkészítés: egyéni hangszeres zene, néptánc, színjáték képzés mellett az együttmőködési képesség kialakítása. 7

8 - A mővészeti oktató-nevelı munkán keresztül a tanulóifjúság és közösség nevelése, ízlésének formálása, esztétikai érzésének fejlesztése, a világra nyitott, gazdag lelkülető és személyiségő növendékek nevelése,. - Fontos küldetése és felelıssége az intézményünknek, hogy tehetséggondozó munkánk nyomán kiválasztásra kerüljenek a mővészeti pályán történı továbbtanulásra alkalmas tanulók. Az alábbi ábra a dokumentumok közül a pedagógiai program és a minıségirányítási program kapcsolódási pontjait mutatja, amellyel a pedagógiai program megvalósulását, végrehajtását támogatva tölti be funkcióját Minıségpolitikai nyilatkozat A Free Dance Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Szakiskola elkötelezi magát amellett, hogy partneri igényeinek minél jobban igyekszik megfelelni, alkalmazkodva az intézményt érı kihívásokhoz, de egyben ápolva meglévı hagyományainkat Az alapítvány célja 1.1 Alapfokú mővészetoktatási intézmény alapításával és fenntartásával segíteni és formálni a mai fiatalok ízlésvilágát. Sokoldalú személyiségfejlesztés a mővészetoktatás tanszakainak tantárgyainak felhasználásával. 8

9 A fenti tevékenységre tekintettel, mivel ez olyan feladatnak minısül, ami önkormányzati hatáskörbe tartozik, a szervezet kiemelkedıen közhasznú szervezetként kívánja a fenti tevékenységet önállóan végezni, hivatkozva az Ötv. 8. (1) bekezdésére, miszerint: A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8. (1) szerint a települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: az alapfokú nevelésrıl, oktatásról, való gondoskodás, amelyet átvállal az alapítvány. 1.2 Néprajzi és néptáncos hagyományok kutatása, győjtése, megırzése és azok népszerősítése. Hagyományırzı együttesek utánpótlásának kinevelése, oktatása. 1.3 A gyerekek amatır táncéletbe való bekapcsolódásának ösztönzése, támogatása. 1.4 Óvodás korú gyermekek oktatása, nevelése, felügyeletének biztosítása Sportra, egészséges életmódra nevelı program kialakítása, megvalósítása Óvodai, iskolai és iskolaotthonos képzés biztosítása Tehetséggondozó, szakiskolai és felzárkóztató oktatás szervezése, segítése Oktatásszervezés Hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése Magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Az általános ismeretanyag átadásán, a készségek és képességek fejlesztésén túl fontosnak tartjuk az értékes mővészet EMBERRÉ nevelı hatását. Nevelésünk, oktatásunk egyik lényeges alapköve a tehetséges tanulók felismerése, támogatása éppúgy, mint a lemaradó tanulók felzárkóztatása. Minıségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy tanítványaink társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres felnıttekké váljanak. Nálunk a minıségi munka alapkövetelmény, melynek garanciája a munkatársak felkészültsége, folyamatos képzése, a minıségirányítási rendszer mőködtetése, fejlesztése. A célok megvalósulása érdekében a vezetés és munkatársai elkötelezett a MIP szerinti munkavégzésre Minıségcélok: CÉL INDIKÁTOR FELADAT 1. Közvetlen partnereink megvalósítható igényei beépülnek az oktató-nevelı munkába. Szülıi kérés 9

10 2. Továbbképzési programunk eredményeképp bıvül a korszerő tudás átadásához szükséges tanári kompetenciák száma. 3. Tárgyi feltételek biztosítása érdekében pályázati lehetıségek kihasználása. 4. Versenyeken való részvétel: helyi, megyei, területi, országos 5. Színmővészetzenemővészet ágon dolgozók továbbképzése, beiskolázása. Szakosító és egyetem elvégzése. Másoddiplomát, szakvizsgát, tanúsítványt szerzett pedagógusok száma. Szakiránynak megfelelıen utolsó éves a fıiskolán. Eszközfejlesztési terv megvalósítása. Országos, nemzetközi tanulmányi versenyeken, fesztiválokon való részvétel folyamatos bıvítése Törvényi feltételeknek megfelelés Helyzetfelmérés Okfeltárás, elemzés Feladatok meghatározása Feladatok végrehajtása Ellenırzés, értékelés szabályozások 6. Továbbképzı mőködtetése. Az alapfok elvégzése után a tanuló a továbbképzıben folytathassa tanulmányait. 7. Oktatóbázis létrehozása, mőködtetése. Helyi és intézményközi tanfolyamok, továbbképzések megtartása a modern pedagógiai elvek megvalósításának érdekében 4.1. Fenntartói MIP intézményre vonatkozó elvárásai és feladataáltalános célok orciumi partnerség.iékelések készítése. táltan több legyen. 4.2.FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA A Krétakör Közoktatási és Kulturális Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány, mint fenntartó minıségpolitikájának középpontjában a fenntartható fejlıdési terv, a feltételek biztosítása, versenyképesség biztosítása, az állandó megújulás, alkalmazkodás áll. 10

11 A Krétakör Közoktatási és Kulturális Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány jövıképe: A fejlıdés hosszútávra szóló megtartása a hazai és Európai viszonyok között, mely tartalmában piacorientált, információs-kommunikációs technológia alkalmazását támogató, tudáscentrum felvállalását tőzi ki célul, visszacsatolás mellett korrekciók elvégzését tervezi A Krétakör Közoktatási és Kulturális Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány célkitőzéseiben megfogalmazza Új stratégia kitőzését A beépített tudásmennyiség meghatározó szerepét Regionális tudásközpont kialakítását Elmélet-gyakorlat megfelelı arányának megtartását A Krétakör Alapítvány fenntartói rendszerének stratégiai céljai 1. Az oktatási feladatellátás szervezésére irányuló döntések meghozatalakor elsılegesnek tartjuk a gyermekek mindenek feletti érdekeit, a tudáshoz jutásuk esélyegyenlıségének biztosítását. 2. Az oktatási feladatellátás szervezésére irányuló döntések meghozatalakor meghatározónak tartja a minıségi ellátás biztosítását, a racionalitást, rentabilitást. 3. A minıség- és partnerközpontúság elvének érvényesítése. 4. A partnerek elégedettségének fokozása. 5. Önértékelési irányelvek meghatározása. 6. Az élethosszig tartó tanulás fontosságának tudatosítása. 7. Információs-kommunikációs technológia (IKT) alkalmazásának terjesztése. 8. Hazai és nemzetközi stratégiai partnerkapcsolatok kialakítása, fenntartása, fejlesztése Az intézményi minıségirányítási programra vonatkozó elvárások 1. Az intézményre a minıségelvő, partnerközpontú mőködés legyen a jellemzı, melynek az alapja az intézmény minıségirányítási, minıségfejlesztési rendszere. 2. A közoktatási szolgáltatást nyújtó szervezet fogalmazza meg az intézmény hosszútávra szóló elveit. 3. Vázolja fel a megoldásra vonatkozó elképzeléseit, továbbá vázolja fel az intézmény belsı mőködésének folyamatát, ill. ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenırzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. 4. Határozza meg a vezetıi ellenırzés és értékelés feladatait. 5. Alakítsa ki a partneri igény és elégedettségmérés rendjét. 6. Határozza meg az intézmény önértékelési rendszerét, ill. értékelés alapján tegyen javaslatot a mőködés javítására, valamint a folyamatos fejlesztés megvalósítására. 11

12 5. Intézményi minıségfejlesztési rendszer 5.1. A vezetés elkötelezettsége és felelıssége Jogszerő mőködés Jogi szabályozók hozzáférhetısége, megismerése, betartása Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes mőködését szabályzó jogi dokumentumok, különbözı szintő rendeletek, a fenntartó, valamint az intézmény belsı szabályozói hozzáférhetık legyenek, azokat az intézmény alkalmazottai megismerjék és betartsák. A hozzáférhetıség biztosítása Az intézményi mőködést szabályozó külsı jogrendszer elemei, a törvények és a különbözı szintő rendeletek megtekinthetık a CD jogtárban. A jogtár tartalmát folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk. Az intézmény specifikus Oktatási Közlöny, valamint a Magyar Közlöny nyomtatott formában biztosítja az információk hozzáférhetıségét. Ezek, egy-egy példánya az igazgatói, illetve a gazdasági vezetıi irodában találhatók meg. További jogi információt (illetve jogszabály magyarázatot) biztosítanak a folyamatosan bıvülı Korszerő iskolavezetés és a Jogalkalmazás a közoktatásban, valamint az Iskolaszolga-sorozat kötetei. A megismerés biztosítása Az intézményben helyi eljárásrend alapján, az alábbi módon biztosított a jogi dokumentumok megismerése. A közlönyökben, illetve a postai levél formájában az intézményhez érkezı információk tanálmát elsıként az igazgató tekinti át. A mőködést befolyásoló fontos információt a faliújságon teszi közzé. Amennyiben az elıírások tartalma pedagógiai jellegő, úgy megismertetési célból havi munkatársi értekezletek keretében a nevetıtestület elé tárja. Ha a szabályozás személyzeti ügyekkel, vagy az intézmény mőködtetésével kapcsolatos, akkor azt a gazdasági vezetı hatáskörébe utalja. Amennyiben valamely elıírás teljesítésére szők határidı áll az intézményvezetı, valamint a gazdasági vezetı rendelkezésére, rendkívüli munkatársi értekezlet összehívását kezdeményezik. A friss információk megjelenésérıl folyamatosan, kölcsönösen tájékoztatják egymást. A jogszabályváltozásokkal foglalkozó továbbképzési anyagokat is egymás rendelkezésére bocsátják. A külsı és belsı jogi szabályozók betartásának biztosítása a) Egyrészt a vezetıi ellenırzés feladata a jogi dokumentumok által megszabott elıírások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. b) Másrészt az intézmény igazgatója az érdekképviseleti fórum, közalkalmazotti tanács - számára a véleményezési és egyeztetési jogkör gyakorlásának biztosításával egy független belsı kontroll mőködését is lehetıvé teszi. A jogi szabályozás betartása 12

13 A jogszabályok (törvények, rendeletek) betartatása és betartásának ellenırzése az intézményvezetı feladata. 6.A MINİSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM INTÉZMÉNYVEZETÉSRE VONATKOZÓ FELADATAI Alapfogalmak A vezetés: a konkrét célokra szervezıdött emberi közösségekben a közös munka megszervezésével, a folyamatosan felvetıdı problémák megoldásával, a célok elérésében együttmőködı emberek viselkedésének a közös cél érdekében történı befolyásolásával kapcsolatos tevékenységek összessége. Ösztönzi, segíti, kényszeríti, befolyásolja az embereket, hogy a kitőzött célokat végre tudják hajtani, és a kívánt teljesítményt - a környezet változásaihoz való alkalmazkodást - nyújtsák. A változó környezetben a vezetést fel lehet fogni változtatási tevékenységnek, amely során az intézményben kedvezı változásokat segítünk létrehozni az iskola sikere érdekében. A stratégiai menedzsment: az intézményi stratégiai tervezés, a stratégiai megvalósítás és visszacsatolás integrált egységében jelentkezı feladatok megoldását biztosító iskolavezetés, amely az elırelátást nehezítı, a folyamatos alkalmazkodást elıtérbe helyezı környezeti tényezıkre összpontosít. A kontrolling: a vezetés alrendszere, amely a tervezést, az ellenırzést és az információellátást hangolja össze annak érdekében, hogy minden alkalmazotti aktivitás a pénzügyi szőrın is átmenjen. Az intézményvezetés alapelvei Az iskolára és kisebb egységre vonatkozó célokat az érintett munkatársakkal együtt kell megfogalmazni és kijelölni; A feladatokat át kell adni a munkatársaknak, akik ezzel önállósággal és felelısséggel is rendelkeznek; A vezetı kötelessége a felelısségvállalás a vezetıi alapelvek érvényesítéséért, az ellenırzés, a tájékoztatás és a munkatársak teljesítményének értékelése; Az információknak minden szinten és minden irányba kell áramolniuk; A munkatársak a saját feladatkörükön belül szükséges döntéseket saját felelısségükre hozzák meg, tanácsadóként bevonva a témában megfelelı szakértelemmel rendelkezıket; Az egyes egységekben meghozott döntések koordináltan keletkezzenek az iskola rövid-, közép- és hosszú távú stratégiai célkitőzéseivel; A döntések végrehajtásának ellenırzése, értékelése szükséges annak érdekében, hogy teljesültek-e a megjelölt célok és feladatdelegálási megbízások, illetve megállapítsuk, hogy hasonló feladathelyzetekben legközelebb hogyan viselkedjünk; A munkatársakat támogatni kell a meghozott döntések végrehajtásában. Az intézményvezetés céljai Intézményi eredmények létrehozásához szervezeti, humán és tárgyi erıforrások megteremtése, mőködtetése; A tervezés, a szabályozás, a szervezés és szervezetépítés, az igazgatás, a döntéshozatal, a koordinálás, mérés és ellenırzés, teljesítményértékelés, tájékozódás és tájékoztatás, a hatalom gyakorlása, a munkatársak kiválasztása, a veszély- és kárelhárítás érvényesítése az iskola partnerei elégedettségének elérése érdekében. 13

14 Az intézményvezetés feladatai Az intézményvezetés meghatározó tevékenységterületei: - Személyzetfejlesztés; - Szervezetfejlesztés; - Vezetésfejlesztés; - Minıségfejlesztés. A döntéshozatal: - A probléma felismerése és leírása, modellezése; - Célkitőzések kidolgozása a hatásmechanizmusok elemzésével; - A siker egyértelmő ismertetıjegyeinek meghatározása; - Információk győjtése a helyzet megváltoztatásának és az irányítás lehetıségeirıl; - A megoldás kidolgozása és döntés; - Pontos intézkedési terv kidolgozása; - Az intézkedések végrehajtása; - Az eredményesség ellenırzése, értékelése; - A szükséges módosítások, beavatkozások kezdeményezése a probléma felismerésével és leírásával, modellezésével, stb. A vezetési szintek stratégiai felelısségeinek biztosítása: A felsı vezetés: az igazgató és helyettesei - A stratégiai változtatás kezdeményezése; - A küldetés és a stratégia meghatározása; - A végrehajtás ellenırzése A középszintő vezetés: a munkaközösségek vezetıi, a diákönkormányzat tanár vezetıje - A stratégia lebontása ; - A funkcionális stratégiák kidolgozása; - A végrehajtás megszervezése Az operatív vezetés: a tantárgyi közösségek vezetıi - A stratégia végrehajtása; - A stratégia érvényesítése az operatív döntésekben; - A küldetés érvényesítése a mindennapokban A vezetés funkcióinak biztosítása: Az elképzelés megalkotása (Lásd: A vezetés elkötelezettsége és aktív szerepvállalása a változásorientációban címő fejezetben). A csapat kialakítása: a feladatnak megfelelıen magasan képzett emberekbıl tevıdik össze, akik közösen felelnek a csoport céljainak eléréséért. Az értékek tisztázása: egymással összhangban álló intézmény- és csoport specifikus értékek megállapítása a prioritások magállapításával (Lásd: A kritikus sikertényezık címő fejezetben). Helyzetelemzés: a hatékony stratégia kialakításához rendelkezésre álló erısségek és lehetıségek, valamint a gyengeségek és veszélyeztetı tényezık feltárása SWOT és PEST analízissel. Kommunikálás: lehetıleg közmegegyezés elérése az ügyben érintettekkel az összes kommunikációs módszer hatékony alkalmazásával. Képessé tétel: az ügyben érintettek mozgósítása a megoldáskeresésre történı törekvés kibontakoztatásával. Felkészítés: az ügyben érintettek segítése, hogy kifejlesszék a kiválósághoz szükséges készségeket. 14

15 Mérés: az ügyben érintettek munkájával kapcsolatos kritikus sikertényezık helyzetének meghatározása a sikerkritériumok szerint, meghatározott indikátorok alkalmazásával. Beavatkozás: az elképzelés, az értékek, a helyzetelemzés és a mérés eredményeinek összevetése következtében nyilvánvalóvá vált - elsısorban negatív - jelenségek okainak elemzése révén az elképzelés, a csapat, az értékek, a helyzet-meghatározás, a kommunikáció, a képessé tétel, a felkészítés intézményi stratégiának leginkább megfelelı módosítása. Fejlesztési irányok A partneri igényekhez alkalmazkodó változáskövetı vezetıi magatartás kialakítása; A menedzseri, vezetıi és irányítási funkciók intézményi értékfüggıségének biztosítása; A partnerközpontú intézményi életvitelben elfogadtatni, hogy: A gyermek és a szülı elıször, a pedagógusok másodszor, a fenntartó harmadszor és a munkahelyi közösség negyedszer; A krízishelyzet mindnyájunk ügye; A pazarlás nyilvánvaló példáit - ha áldozatok árán is, de - meg kell szüntetni; Minden dolgozó számára ismertté kell tenni a partnerek negatív véleményét; A pedagógusoknak rendszeresen találkozniuk kell a szülıkkel Az iskola problémáit minél szélesebb körben kell megvitatni. 7.A MINİSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMTERVEZÉSRE VONATKOZÓ FELADATAI 7.1. A tervezés: célok meghatározása (a tevékenység kereteinek és irányának a kijelölése) és az erıforrások hozzárendelése a célokhoz A stratégia: a mővészeti iskola hosszú távon követett tevékenységi iránya, viselkedési módja. Egyrészt képessé teszi az intézményt a környezet változásaihoz való alkalmazkodásra, másrészt más mővészeti iskolákkal szembeni elıny létrehozására/megırzésére szolgál. Az intézmény rendelkezésére álló erıforrásoknak a környezet változásaihoz illeszkedı felosztását határozza meg, valamint a tanulók, a szülık és az oktatók igényeit kielégítı oktató-nevelı tevékenység megjelenítése útján teljesíti a fenntartó (a Krétakör Alapítvány) elvárásait. A stratégiaalkotás folyamata: céltételezés - a partneri igények felmérése - a jövıkép felvázolása - a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek elemzése - a célokhoz rendelt feladatok megállapítása - a módosítási beavatkozásokhoz szükséges sikerkritériumok és indikátorok megállapítása A jövıkép (a stratégia) elemei A szervezeti értékek: a mindennél fontosabb kategóriába sorolt fogalmak, amelyek elfogadása, elfogadtatása nevelésünk és az intézményi élet alapeszméje: az igaz, a szép, a szeretet és a konstruktív életvitel. Az alapértékek közvetítıi - a pedagógusok, a szülık a fıiskolai hallgatók és egyéb alkalmazottak - akkor állnak hivatásuk magaslatán, ha a gyermeki, szülıi és közalkalmazotti magatartást és viselkedést jelenlétükkel, tapasztalatukkal, szakértelmükkel befolyásolni tudják, az értékek közötti harmónia megteremtésére képesek. E tevékenység gyakorisága és hatásfoka határozza meg az iskola színvonalát. 15

16 7.4. A kritikus sikertényezık: az intézményi mőködés azon területei, amelyeket az iskola vezetıi befolyásolni tudnak az elınyös versenyhelyzet elnyerése céljából. Az intézményi kultúra: amely az alkalmazkodási és probléma-megoldási folyamat eredménye, az intézmény mőködésébe mélyen beágyazódott hiteket, elveket és meggyızıdéseket tartalmazza az iskola külsı és belsı kommunikációja, a munkához való hozzáállás, a döntési folyamatok meghozatala és végrehajtása, a megbeszélések kultúrája, a viselkedési formák, az iskolai légkör, a hagyományırzés, a fejlesztés és az intézményi arculat területeken. A megvalósítás idıtartama: folyamatosan, de az igazgatói pályázatokkal szinkronban ötévenként az irányok meghatározása. Felelıs: a mindenkori igazgató Sikerkritériumok: kimutatott pozitív változás - Összevont klímamutató értéke 70-75% között helyezkedik el Indikátorok: - A klímateszttel mért változások összehasonlító mérésnél kimutatott pozitív emelkedés kimutatása - Elméleti-gyakorlati munka szinkronja - Publikációk, elıadások, száma Az iskola legjobb és leggyengébb eleme közötti különbség: egyrészt a két szélsı érték minél távolabb áll egymástól, annál ellentmondásosabb az intézményi kultúra és arculat, másrészt a leggyengébb szubkultúra többszörösét rontja az iskolai kultúrán, mint amit a legjobb javít rajta. A megvalósítás idıtartama: folyamatosan, de továbbképzési programmal szinkronban ötévenként az irányok meghatározása, összhang biztosítása: F: Munkaközösség vezetı Sikerkritériumok: a pedagógusok és más alkalmazottak képzettségének emelkedése elsısorban a pedagógus szakvizsga, illetve szakirányú felsıfokú végzettség megszerzése, valamint az egyéni teljesítmények emelkedése, különösen az önmővelés, önképzés területén Indikátorok: - Az egyéni képzettségi mutatók. - Az egyéni munkateljesítmények. A divizionális szervezeti mőködés: decentralizáltan mőködı egységek, ahol a vezetı arról gondoskodik, hogy beosztottjai feladatukat önállóan és eredményesen lássák el. (A vezetı kisegít, irányt ad, motivál, személyes példát mutat, megerısít). A megvalósítás idıtartama: 1 év. F: közvetlen felettes vezetı Sikerkritériumok: mőködıképes intézményi szervezet biztosítása, a csapatmunka túlsúlyba kerülésével Indikátorok: - Klímateszt eredményei: összevont klímamutató - A csoport (rendezvényszervezı, tehetséggondozó, mentálhigiénés, tantárgyi, munkaközösségi, gyermekközösségi, iskolatanácsi, iskolavezetési) erıs és fejlesztendı oldalainak meghatározása SWOT analízissel. A minıségfejlesztés eredményessége: különféle diszciplínákkal ötvözött menedzsmentfolyamat, amely az iskola minden tevékenységének folyamatos javításával, minden alkalmazott minıség iránti elkötelezettségével az intézmény partnereinek elégedettségének elérését szolgálja. 16

17 A megvalósítás idıtartama: a tanévi programban meghatározott feladatok által a tanév végén, ill. a MIP felülvizsgálata alkalmával. F: fejlesztı team Sikerkritériumok: - A tudományosan is igazolt szakmai változások beépítése az oktatónevelı munkába; - Az érintett partneri kör nagyobb csoportjára ható igények lehetıség szerinti beépítése az intézményi életbe; - A környezet változásaihoz alkalmazkodó intézményvezetési stratégia; - A partneri igényfelmérés szabályzatában rögzített visszaérkezési % elérése - A klímateszt értékei stagnálnak, vagy emelkedı tendenciát mutatnak az elızı felméréshez képest Indikátorok: - A telephely vezetık felıl érkezı visszajelzések több erısséget tartalmaznak, mint fejlesztendı területet szervezett információkérés esetén - A partnerek a tanévi programba beépített elvárásairól pozitív visszajelzés kimutatása A vezetés elkötelezettsége és aktív szerepvállalása a változásorientációban: az alkalmazkodás és a stabil mőködés közötti összhang megteremtésének színvonala. A megvalósítás idıtartama: tanévenként és költségvetési évenként, de az intézmény stratégiai irányainak ötévenkénti meghatározásával. Sikerkritériumok: - Az információs technológia, az intézmények közötti versenyelıny megırzése, valamint a partnerek igényeihez való állandó alkalmazkodási, innovációs felfogás megjelenítése; - Sikeres válaszadás a következı kérdésekre: Mi van most?, Mit szeretnénk?, és Hogyan tudunk eljutni a kívánt állapotba? - A következı folyamat sikeres levezénylése: Mi van?, Mit kell tennünk? és Mi lenne a jó? - Versenyképes intézményi tevékenység- keresettség, szakmai megnyilvánulások, elismertség Indikátorok: - A klímateszt értékei stagnálnak, vagy emelkedı tendenciát mutatnak az elızı felméréshez képest Az érdekérvényesítés: a rövid távú és egyéni vagy szők csoportérdekek helyett sokféle és elsısorban intézményi és partneri érdekek figyelembevételének mértéke, ill. annak túlsúlya jelenjen meg A megvalósítás idıtartama: folyamatosan, de évenként az irányok meghatározása. Sikerkritériumok: valamennyi tantárgyi és munkaközösségi csoport azonos fontossági szereppel rendelkezik Indikátorok: - Az egyéni teljesítmények megjelenése az elismerésekben. Az irányítási filozófia: ahol a felelısség megszemélyesíthetı, a célokban közösen állapodnak meg, valamint a hatáskörrel rendelkezık önállóan intézkednek. A megvalósítás idıtartama: folyamatosan, de legalább félévente az eltérési irányok meghatározása, a korrekciók beépítése a további munkába. 17

18 Sikerkritériumok: a pedagógusok és más alkalmazottak feladatainak és felelısségének pontos ismerete, s a munkaköri leírás szerinti tevékenység végzése. A tantárgyi csoportok és a munkaközösségek tanévi beszámolói többségében pozitív kép megfogalmazására feljogosító állásfoglalást tartalmazzanak, másrészt az elızı tanévi fejlesztendı területek fejlıdı tendenciát mutassanak, ha célok, ill. hozzá kapcsolódó feladatok fogalmazódnak meg a tanévi munkatervben Indikátorok: - A tanévi beszámoló helyzetelemzésében a közép- és operatív vezetıi beszámolók. - Az önértékelı kérdıív adatai. Az intézményi küldetés: a nevelési program küldetésnyilatkozatában megfogalmazott elképzelések iskolai, munkaközösségbeli, tantárgycsoportbeli és egyéni beteljesülésének mértéke. (A módszertani vezetı szerep, a tehetségnevelés, az egymás képessé tétele az intézményi küldetés szerinti tevékenységre, minıségi - a partnerek igényei szerinti - pedagógiai munka végzése). A megvalósítás idıtartama: folyamatosan, de a tanévi programmal kapcsolatos beszámolóban évenként a teljesítmények és az irányok meghatározása. Sikerkritériumok: - A városi, megyei, területi, országos, nemzetközi szintő megnyilvánulások számának szinten tartása. Indikátorok: - A tantárgyi és a munkaközösségi beszámolókban feltüntetett eredmények - Az önértékelı kérdıív adatai. Az intézményi növekedés biztosítása: hosszú távú terv az intézmény irányítására, az erıforrások fejlesztése, a szervezeti felállás korrekciója a változó környezet által diktált feltételekhez, az iskola keresettsége által a tanulói létszám növelése a törvényi kereteken belül. A megvalósítás idıtartama: folyamatosan, de a tanévi programmal kapcsolatos beszámolóban évenként a teljesítmények és az irányok meghatározása. Sikerkritériumok: a tanulói létszám növekedı tendenciája az elızı tanévhez képest. Indikátorok: a tanévi létszámkimutatások: - Az oldalági beiskolázási létszámadatok alakulása; - Az elsıs beiskolázás létszámadatai; - Az oldalági eltávozások mértéke. A nyereségesség: a tanulói létszámfüggı normatív finanszírozás függvénye a fejlesztési lehetıség és az alkalmazottak munkájának megfizetése és elismerése. A megvalósítás idıtartama: évenként december 10-ig, de az éves költségvetési törvény megjelentét követıen a tendenciák, irányok meghatározása. Sikerkritériumok: történjen fejlesztés az oktatáseszközök, az informatikai berendezések, a közalkalmazottak jutalmazása és az épület felszereltsége valamely területén a mőködés biztosításán felül.. Indikátorok: - A költségvetési terv megvalósításáról készített beszámoló. - A klímateszt adatai. - A vezetıi értékelı jegyzék és az alkalmazotti önértékelı jegyzék adatai. 18

19 7.5. Fejlesztési irányok Az adatszolgáltatás pontosságának növelése. A kulturált szervezeti életre történı felkészítés beépítése a belsı továbbképzési programokba. 8. Tervezés 8.1. Stratégiai tervek elkészítésének rendje A szabályozás célja, hogy hosszútávon dokumentáltan meghatározza az intézményi tervezés folyamatát a tervek hierarchiáját és koherenciáját, az intézmény mőködési rendjét. Hatókör: Az intézményvezetés és a bevont pedagógusok Felelıs: az intézményvezetı Dokumentumok, bizonylatok: jegyzıkönyv, jelenléti ív Folyamatleírás tartalma: A helyi pedagógiai programban megfogalmazott célokat, feladatokat összhangban kell lennie a partneri elvárásokkal. A módosítás egyik feltétele a partneri igényeknek való megfelelés. A küldetésnyilatkozatnak az 5 értékre kell épülnie. Az értékeket súlyozással, minden dolgozó bevonásával kell meghatározni. Az értékeknek összhangban kell lenni a HPP által megfogalmazottakkal. A küldetésnyilatkozatot minden dolgozónak el kell fogadnia, ezt aláírásával hitelesíti. A küldetésnyilatkozatot az intézmény kiemelt területén helyezzük el. A minıségrányitási program két részbıl áll: a minıségpolitikából és minıségfejlesztésbıl. A minıségpolitikában mérhetı minıségcélokat kell meghatározni. A MIP tartalma legyen koherens a helyi pedagógiai program tartalmával. A vezetıi pályázatot a pályázó készíti el. Tartalmáról a nevelıtestületet, a pályázó személyérıl az alkalmazotti közösség nyilvánít véleményt. Az éves munkatervben kitőzött célok a partneri elvárásokból, a pedagógiai programból, a küldetésnyilatkozatból és a minıségirányítási programból következı mérhetı célok legyenek. Dokumentum Távlat Határidı Felelıs Pedagógiai program Hosszú A törvény és a módosítási eljárás szerint Az igazgató Küldetésnyilatkozat Hosszú Az 5 érték változása esetén Minıségügyi koordinátor Minıségrányitási program Hosszú 5 év Az igazgató Vezetıi pályázat Közép 5 év A pályázó Éves munkaterv Rövid Szeptember 30 Az igazgató 19

20 A dokumentumok megírásakor, módosításakor alkalmazotti (ahol elégséges nevelıtestületi) értekezletet tartunk, melyrıl jegyzıkönyv készül. Új dolgozó foglalkoztatása esetén, 2 héten belül minıségügyi koordinátor vezetésével a dokumentumokat meg kell ismernie. Ennek tényét aláírásával igazolnia kell. A partnerek az alap dokumentumokat a törvényi elıírások szerint ismerik meg Az éves munkaterv elkészítésének rendje A szabályozás célja: Azoknak a lépéseknek a leírása, amelyek lehetıvé teszik, hogy a munkaterv szerves része legyen az intézmény stratégiai programjának. A feladatokhoz rendelt felelısök, és a határidı pontos megjelölésével tervszerővé tegye az éves munka szervezését, irányítását és minden dolgozó számára egyértelmővé tegye a tennivalókat és azok ütemezését. Hatókör: munkaközösség vezetık, igazgatóhelyettesek, minıségirányítás vezetı. Felelıs: igazgató Dokumentumok, bizonylatok: jegyzıkönyv, jelenléti ív, munkaközösségi munkatervek, diák-önkormányzati munkaterv, közmővelıdési munkaterv, minıségirányítási támogatói szervezet munkaterve. A folyamatleírás tartalma: Az igazgató a tanévnyitó értekezleten ismerteti az éves munkaterv vázlatát. Az elıirt tartalmi elemek meglétéért az igazgató felel. Az igazgató az egyes tartalmi elemek kidolgozására feladatokat ad ki felelıs és határidı megjelölésével (szeptember 20.). A tanévnyitó értekezlet után a munkaközösség vezetık munkaközösségi munkatervet készítenek, melyet a munkaközösséghez tartozó pedagógusok megismerés után javaslattal kiegészíthetnek. A munkaterv elkészítésében fokozottan figyelnek arra, hogy a részdokumentumok tartalmában ne legyen ellentmondás, illetve szoros együttmőködést írjon elı. Tartalmi követelményei: 1. Tanév céljai, feladatai (nevelési, oktatási feladatok) 2. Szervezési rész A tanév rendje, a tanítás nélküli munkanapok ütemzése Személyi feltételek Tanórán kívüli tevékenységek a felzárkóztatás Tehetséggondozás a nevelés szolgálatában Iskolai ünnepélyek, megemlékezések Iskolai és iskolán kívüli tanulmányi és mővészeti versenyek Nevelıtestületi értekezletek, szakmai napok Nevelıi megbízatások, választott tiszt A tantestület éves továbbképzési terve Szülıi értekezletek, nyílt napok Tárgyi feltételek Ellenırzési terv (Éves, havi) Mérések ütemzése Statisztikai adatok Mellékletek 1) Minıségfejlesztési munkaterv 2) Tantárgyfelosztás 3) Osztályfınöki munkaközösség munkaterve 4) Diákönkormányzat munkaterve 20

21 5) Mővészeti iskola munkaterve,mővészeti team-ek munkaterve 6) Könyvtári munkaterv 7) SZMK éves munkaterve Formai követelmények: A célok, feladatok, mellékletek, rendezvények formai követelménye az alábbi táblázat alapján: Feladat Felelıs Határidı Teljesülés kritériuma Ellenırzés Az összes többi szöveges leírás. A munkaterv teljesültségét az igazgató (intézményegység vezetı) ellenırzik és értékelik. A felelısök félévkor és év végén az igazgató részére írásos értékelést adnak át, az igazgatói értékelés megalapozása céljából. Az igazgató (intézményegység vezetı) a félévi és év végi nevelıtestületi értekezleten értékeli a munkaterv végrehajtását. A munkatervet a betervezett feladatok 75%-nak végrehajtása esetén tekintjük teljesültnek. A nem teljesült feladatokról az okok megvizsgálása után a nevelıtestület az átütemzésrıl vagy az elhagyásról dönt. Évközi módosítást (feladat elhagyása, feladat csökkentés vagy növelés, határidı átütemzés, új felelısök kijelölése, stb.) nevelıi kezdeményezésre a nevelıtestület jogosult módosítani. Elfogadás: Az éves munkaterv elfogadásáról az igazgató javaslatára a nevelıtestület (szak alkalmazotti értekezlet) augusztus 30-ig dönt. Nyilvánosságra hozatal: a munkaterv 1-1 példányban a nevelıi szobában, a könyvtárban, az igazgatónál, igazgatóhelyettesnél kell elhelyezni. 9.Vezetıi ellenırzés A szabályozás célja: Az intézményen belüli ellenırzés rendszerének kialakítása annak érdekében, hogy a szabályzatoknak és a szabályozásnak megfelelı mőködés biztosított legyen. Hatókör: munkaközösség vezetık, igazgatóhelyettesek, minıségirányítási vezetı. Felelıs: az igazgató Dokumentumok, bizonylatok: Jegyzıkönyv, jelenléti ív, óralátogatási lap, ellenırzési lap, ellenırzési napló, emlékeztetı. A folyamatleírás tartalma: Az ellenırzés, az ellenırzés rendje a táblázatban rögzítettek szerint történik. Az ellenırzés tartalma Módszerek eljárások Gyakoriság Az ellenırzést végzı személye Dokumentum 21

22 A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok ellenırzése Dokumentumelemzés, beszámoltatás Évente Igazgatóhelyettes Ellenırzési lap Helyettesítés, túlmunka Számítások, dokumentumelemzés Évente Igazgató Ellenırzési lap A külsı és belsı dokumentumoknak való megfelelés ellenırzése Dokumentumelemzés, helyszíni ellenırzés Kétévente Igazgató Ellenırzési lap A szakmai alapdokumentumok ellenırzése (HPP, MIP, Küldetésnyilatkozat) Dokumentumelemzés Kétévente Igazgató Ellenırzési lap Tanügyi nyilvántartások: - osztálynapló - beiratkozási napló - törzslap - év végi bizonyítványok - tantárgyfelosztás - órarend Dokumentumelemzés Évente Igazgató Ellenırzési lap A helyi pedagógiai/nevelési program végrehajtásának ellenırzése, tanmenetek, foglalkozás tervek ellenırzése. Foglalkozások éves pedagógiai terve, projektek és napi tervek ellenırzése Dokumentumelemzés Évente Igazgató Ellenırzési lap A hátrányos helyzető tanulókkal való foglalkozás hatékonysága, hatásossága Beszámoltatás, dokumentumelemzés Évente Munkaközösség vezetık Ellenırzési lap A MIP végrehajtásának Mérések, Évente Minıségügyi Interjú lap, 22

23 ellenırzése dokumentumelemzés, interjú koordinátor ellenırzési lap Óralátogatások/nevelıi, tanulói órai munka, foglalkozások, tevékenységek ellenırzése Megfigyelés, beszámoltatás Minimum évente 2-3- szor Igazgató Óralátogatási lap, csoportlátogat ási lap A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység szabályozása, rendje Dokumentumelemzés, beszámoltatás Évente Igazgató, szaktanárok Ellenırzési lap Balesetmegelızési elıírások megléte, ellenırzése Dokumentumelemzés, helyszíni ellenırzés Évente Igazgató helyettesek Ellenırzési lap A takarítás minıségének ellenırzése Megfigyelés, interjú, szemle Havonta Igazgató, igazgató helyettesek Ellenırzési lap Az ellenırzési szempontok szerint történik, amelyet minden dolgozó ismer. Szempont a jogszabályban való megfelelés és az ellenırzési vagy óralátogatási lapon található szempontsor. Az ellenırzés lefolytatása után legfeljebb 3 munkanapon belül visszajelzést kell adni az ellenırzés eredményérıl. Ha az ellenırzés komoly hibát tár fel, azt azonnal jelezni kell az,pl. igazgató felé. Az ellenırzést végzık évente kétszer kötelesek beszámolót készíteni az ellenırzésen tapasztaltakról. Ezt a féléves és év végi beszámoló elkészítésében az igazgatónak át kell adni. Az igazgatónak a tanévvégi értékelésében ki kell térni az éves ellenırzés során tapasztaltakra. Az ellenırzést értékelés kell, hogy kövesse, mely az alábbi intézkedésekkel zárulhat: Utasítás javításra, hiánypótlásra, kötelezı hospitálásra utasítás Továbbképzésen való részvételre kötelezés Módszertani eszköztár valamely eleme kötelezı használatának elıírása Fegyelmi felelısségre vonás javító team mőködtetése Folyamatszabályozás Egyedi esetekben a fent felsoroltakról az intézkedés módja és tartalma eltérhet Utóellenırzés: ha az ellenırzés során hiányosság, szabálytalanság merül fel, akkor az6 intézkedés meghozatala után legfeljebb 6 hónapon belül kontroll ellenırzést kell végrehajtani. 23

24 10. Intézmény értékelés A vezetés és a pedagógusok teljesítmény mérésének szempontjai és az értékelés rendje Cél: Pedagógusok, vezetık tevékenységének komplex értékelése annak érdekében, hogy láthatóvá váljanak az erıs és fejlesztendı területek, konkrét visszajelzést kapjanak a teljesítményükrıl, teljesítményhez igazított elismerés valósuljon meg. Felelıs: igazgató Hatókör: munkaközösség-vezetık, igazgató helyettesek, minıségügyi vezetı Dokumentum: méréshez, ellenırzéshez, összesítéshez használt őrlapok, fejlıdési terv őrlapja, kérdıívek, osztály statisztika. Folyamatleírás tartalma: A teljesítménymérést az alábbi táblázatban megadottak szerint kell végezni. Értékelés fajtái Ki végzi Mikor/meddig Módszer Önértékelés Minden pedagógus 2 évente Kérdıív Ellenırzési adatok - igazgató - igazgatóhelyettes - munkaközösség vezetık Évente legalább 2-3 -szor Ellenırzés Tanulók, gyerekek osztályok eredményei intézményi szint Pedagógusok, saját csoportban és osztályban vezetı helyettesek Évente Adatgyőjtés, trend vizsgálat Vezetıi értékelése Vezetı és az általa bevont vezetés 2 évente Kérdıív, Megbeszélés, Vezetık értékelése Önértékelés pedagógus társak és /vagy csoportok értékelése Magasabb vezetı értékel Minden vezetı Minden pedagógus Magasabb vezetı 2 évente évente évente Kérdıív Kérdıív Kérdıív és megbeszélés 24

25 10.2. Az értékelés módszerei SWOT-elemzés: az intézmény és környezete - a versenyképesség megítélésének két tényezıcsoportja - összevetése. Erısségek: azok a belsı tényezık által meghatározott tevékenységek és attitődök, amelyek hosszú távon elınyt jelentenek a versenytársakkal szemben. Gyenge pontok: azok a belsı tényezık által meghatározott tevékenységek és attitődök, amelyek hosszú távon hátrányt jelenthetnek a versenytársakkal szemben. Veszélyek: olyan környezeti kihívások, amelyek az intézmény pozíciójának gyöngüléséhez vezethetnek. Lehetıségek: olyan külsı feltételrendszer és az erre épülı belsı tevékenységegyüttes, amely az iskola jövıbeni szerepét elınyösen megváltoztathatja. PEST-analízis: a politikai, a gazdasági, a társadalmi és a technikai körülmények figyelembevételével készült elemzés. Politikai elemzés az országos és a helyi jogrendszer, a társadalmi berendezkedés stabilitásának a mővészeti iskolával kapcsolatos hatásvizsgálata. Gazdasági elemzés: a finanszírozási rendszer, a pályázati lehetıségek, a fejlesztési és beruházási feltételek, a munkavállalási feltételek hatásainak feltérképezése. Társadalmi elemzés: az infrastruktúra, a szociális helyzet, az egészségügyi ellátás, az életminıség, a munkaerıforrás képzettsége és felkészültsége, a közrend és biztonság, a környezetvédelem figyelembevétele. Technikai elemzés: az elérhetı technikák és technológiák, a szervizlehetıségek, az utánpótlási hálózatok, az új technikai megoldások iránti befogadási készség vizsgálata. Versenystratégia és versenyelemzés: Szabolcs Szatmár Bereg megye iskoláival szembeni versenyelıny megszerzésére irányuló értékelı tevékenység. A különbözıvé vagy kiemelkedıvé válás: olyan megoldások alkalmazása, amelyeket a versenytársak nem tudnak. (Minden tantárgy azonos súllyal történı tanítása, maradandó és alkalmazni képes tudás nyújtása, az egyéni adottságokhoz és képességekhez alkalmazkodó oktatás, a partnerek közötti emberi kapcsolatok mőködtetése elsısorban az egyéni és a csoportcélok elérésében, a konfliktuskezelésben és a személyiségfejlıdésre kedvezı iskolai közérzet kialakításában). F: igazgató Költségmegtakarítás: a versenytársakkal azonos vagy jobb kínálat biztosítása náluknál költségtakarékosabb körülmények között. Pályázati lehetıségek kihasználása, a tantárgyfelosztás optimalizálása. Összpontosítás: egy-egy jól körülhatárolt területen való elırenyomulás. (Az egyéni adottságokhoz és képességekhez alkalmazkodó oktatás, az oktatástechnikai eszköztár fejlesztése, a pedagógusok továbbképzése). F: igazgatóhelyettes Fejlesztési irányok Minden alkalmazott rendelkezzen a tanévre vonatkozó saját célrendszerrel. A saját célrendszer teljesülésének mértékének megállapítása az önértékelésben. A fejlesztendı területek meghatározása (önértékelés során felmerült kör vizsgálata) Pedagógusok értékelése A teljesítményméréshez (önértékelés, vezetıi értékelés) használt kérdésterületek, szempontok: 25

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés

13. Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására. Tisztelt Közgyőlés Javaslat a Forrás Gyermek-Szabadidıközpont Alapító Okiratának módosítására 13. Tisztelt Közgyőlés Az 1997. évi CXL. törvény a települési önkormányzatok kötelezı feladatává tette a könyvtári és közmővelıdési

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl,

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE

Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala ÜGYRENDJE Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola. Szécsény, Rákóczi út 90. Minőségirányítási program II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény, Rákóczi út 90. Készítették: a MICS tagjai Alkalmazotti közösség jóváhagyása: 2009. Fenntartóhoz történt

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 1. szám 2008. január KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. január 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM

FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM FREE DANCE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 201048 Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirat A Krétakör Oktatási és Kulturális Közhasznú Alapítvány 4334 Hodász, Széchenyi u. 10. az alapítási célja

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Abdalla Rozália* A KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZER (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Az Európai Unió fontos kérdésként kezeli a közigazgatás minıségfejlesztését. A fejlesztési programok

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as nevelési év és tanév kezdésérıl

T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as nevelési év és tanév kezdésérıl Szám: 38880/2007. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 T á j é k o z t a t ó a 2007/2008-as

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott

I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott I.BEVEZETÉS... 2 I.1. A minőségirányítási program jogszabályi háttere... 2 I.2. Intézményünk bemutatása... 3 I.3. Az ÖMIP-ben megfogalmazott feladataink... 5 II. MINŐSÉGPOLITIKA... 5 II.1. Minőségpolitikai

Részletesebben

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1

Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 A Pécsi Vízmőveket Mőködtetı és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA 1 1Egységes szerkezetbe foglalva a Közgyőlés 2013. december 16-i.../2013. (12.16.) számú határozata szerinti

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben