Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére"

Átírás

1 Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a társulásban mőködtetett közoktatási intézmények tevékenységérıl, társulási megállapodás és alapító okirat módosítása Elıterjesztı: Dr. Völner Pál, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyzı Süttı Erika gyermekvédelmi referens

2 Tisztelt Közgyőlés! Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testületével február 27-én társulási megállapodásokat kötött a megyei önkormányzat közgyőlése a város által alapított közoktatási intézmények közös fenntartására. Bár korábban a Közgyőlés 83/2008.(V.22.) számú határozatával december 31-ei hatállyal nehéz gazdasági helyzetére hivatkozással - felmondta az oroszlányi Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium fenntartására, a Pedagógiai Szakszolgálat fenntartására, valamint a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény fenntartására kötött társulási megállapodásait, azonban a késıbbiekben lefolytatott egyeztetések eredményeként mindkét fél kifejezte abbéli szándékát, hogy a társulások maradjanak fenn a jövıben is. Ennek érdekében január 1-jétıl módosították a korábbi megállapodások finanszírozási feltételeit. Oroszlány Város Önkormányzata 2009 augusztusában - elızetesen egyeztetve a társulás másik tagjával is - elhatározta a Pedagógiai Szakszolgálat intézményének jogutódlással való megszüntetését, hivatkozva a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 12. (1) d) pontjára, mely szerint hatásvizsgálat alapján a közfeladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban teljesíthetı. A döntés értelmében a fennmaradó közfeladatokat a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézmény keretei között látják el a továbbiakban. A fenti átszervezés érinti a társulási megállapodásokat is, hiszen két társulásban fenntartott intézménybıl, a feladatok további maradéktalan ellátása mellett egy intézmény lett. Ennek megfelelıen szükségessé vált a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulás (2840 Oroszlány, Asztalos J. út 4.) megszüntetése, és ezzel egyidejőleg a Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (2840 Oroszlány, Eszterházy út 102.) társulási megállapodásának módosítása, mely révén a társulás neve is Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény Intézményfenntartó Társulásra változna. Kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy fogadja el az érintett társulási megállapodások módosítására vonatkozó, a másik társulási taggal egyezetett javaslatokat, és hatalmazzon fel a melléklet szerinti tartalmú társulási megállapodás aláírására. A fentiekre is figyelemmel jelenleg - a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat két közoktatási intézményt mőködtet társulási formában: Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó (Oroszlány, Eszterházy út 102.), Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény (Oroszlány, Asztalos János u. 2.). Az 1. sz., illetve a 2. sz. mellékletben található intézményvezetıi beszámolók tájékoztatást nyújtanak a szakmai munkáról. Az intézmények kiadásai az alábbiak szerint alakultak 2009-ben: 2

3 2009. évi intézményi kiadások (ezer Ft) Forrás: 2/2010. (III. 11.) Ör. Rendelet Oroszlány Város Önkormányzata évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 28.) Ör. Rendeletének módosításáról Benedek Elek Bakfark Bálint EGYMI Személyi juttatás Társadalombizt. Jár Munkaadói járulék Eü. hozzájárulás Közüzemi díjak Élelmezési költség Befizetendı ÁFA Egyéb dologi kiadás Kiadás összesen Pedagógiai Szakszolgálat Oroszlány Város Képviselı-testülete évi költségvetési rendelete alapján az intézmények kiadásai 2010-ben várhatóan az alábbiak szerint alakulnak: Benedek Elek EGYMI Bakfark Bálint Személyi juttatás Társadalombizt. Jár Munkaadói járulék Eü. hozzájárulás Közüzemi díjak Élelmezési költség Befizetendı ÁFA Egyéb dologi kiadás Kiadás összesen Alapító okirat módosítása A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 6. (3) bekezdése értelmében a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló betölti tizennyolcadik életévét. E törvény 52. (1) bekezdésének a) pontja szerint nappali rendszerő oktatásban nyolc évfolyamos általános iskola esetén a tanuló abban az évben kezdhet utoljára tanévet, amelyben betölti a tizenhatodik életévét. A 78. (1) bekezdése értelmében az a tanuló, aki a nappali rendszerő iskolai oktatásban nem tud vagy nem akar részt venni, attól a tanévtıl kezdve, amelyben a 16. életévét betölti a meglévı ismereteihez igazodó iskolai oktatásban (a továbbiakban: felnıttoktatás) kezdheti meg, illetve folytathatja tanulmányait. A 78. (3) bekezdése kimondja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott határidı után a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülı és a tanuló közösen dönti el, hogy az iskolai tanulmányait a nappali rendszerő iskolai oktatásban vagy a felnıttoktatásban folytatja-e, azzal a megkötéssel, hogy annak a tanévnek a végéig, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti, csak nappali oktatás munkarendje szerint szervezett oktatásban vehet részt. A 78. (4)-(6) bekezdése szerint a felnıttoktatás megszervezhetı nappali rendszerő iskolai oktatás céljára létesített iskolának a felnıttoktatási tagozatán, osztályában, csoportjában. A felnıttoktatásban a tizenhat-húsz éves tanulók részére ifjúsági osztály, csoport szervezhetı a nappali oktatás munkarendje szerint. Nappali oktatás munkarendjérıl akkor beszélhetünk, ha 3

4 a tanórai foglalkozások száma eléri a közoktatási törvény 52. (3) (5) bekezdésében meghatározott kötelezı tanórai foglalkozások kilencven százalékát. Oroszlány két általános iskolájában évente közel 20 olyan tanuló van, aki betölti 16. életévét, de még nem végezte el az általános iskola 8. évfolyamát. A Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó intézményében van felnıttoktatás, melynek keretében létrehozható az ifjúsági tagozat, ahol ezek a tanulók megszerezhetnék az általános iskolai végzettséget. Oroszlány Város Önkormányzata ezért kezdeményezi az EGYMI alapító okiratának fentiek szerinti módosítását. Az EGYMI alapító okiratából törlésre kerül a 21. pont (a december 31-ig érvényes alaptevékenysége), ezért a január 1-tıl érvényes alaptevékenységének sorszáma 21. pontra változik, és kiegészül az alábbiak szerint: Általános iskolai felnıttoktatás (1-4. évfolyam) -Ifjúsági tagozat Általános iskolai felnıttoktatás (5-8. évfolyam) -Ifjúsági tagozat Tatabánya, április 14. Dr. Völner Pál 4

5 Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés május 1-jei hatállyal - Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testületével, a társulás másik tagjával egyetértésben - megszünteti a Pedagógiai Szakszolgálat Intézményfenntartó Társulást (2840 Oroszlány, Asztalos J. út 4.), és ezzel egyidejőleg módosítja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal a Benedek Elek Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola és Kollégium Intézményfenntartó Társulás (2840 Oroszlány, Eszterházy út 102.) társulási megállapodását, és felhatalmazza a megyei közgyőlés elnökét a módosított és egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására. 2. elfogadja a társulásban mőködtetett Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadónak az elıterjesztés 2. sz. mellékletét képezı beszámolóját, valamint a Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 3. sz. melléklet szerinti beszámolóját. 3. egyetértését fejezi ki a Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosításával a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Határidı: 1. pont esetében május pont esetében azonnal Felelıs: dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke 5

6 1. számú melléklet TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Amely az február 27-én megkötött megállapodás módosításaként jött létre a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyőlése (2800 Tatabánya, Fı tér 4. Képviselı: Dr. Völner Pál, a közgyőlés elnöke) és Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete (2840 Oroszlány, Rákóczi F. út 78. Képviselı: Rajnai Gábor polgármester) között a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 41. (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. tv. 9. -ában és a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 88. (4) bekezdésében megfogalmazottak szerint a sajátos nevelési igényő tanulók nevelésével, oktatásával, kollégiumi nevelésével, pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos feladat ellátására a következı feltételek szerint: 1) A társulás neve, székhelye: Benedek Elek Oktatási és Módszertani Intézmény Intézményfenntartó Társulás (Társulás) 2840 Oroszlány, Eszterházy út ) A társulás tagjainak neve, székhelye: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2800 Tatabánya, Fı tér 4. Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, 2840 Oroszlány, Rákóczi út. 78. (Társulás tagjai) 3) A társulás döntéshozó szerve: a társult önkormányzat polgármesterébıl és a megyei közgyőlés elnökébıl álló Társulási Tanács 4) A társulás által fenntartott intézmény neve és székhelye: Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó, (Intézmény) 2840 Oroszlány, Eszterházy út 102. Az Intézmény elhelyezésére szolgáló ingatlan és eszközei az oroszlányi önkormányzat tulajdonát képezik. A Társulás által fenntartott Intézmény Oroszlány város, Bokod, Kecskéd, Környe, Dad, Szákszend, Kömlıd, Várgesztes, Vértessomló községek közigazgatási területén az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatokat köteles ellátni. Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy az Intézmény alapító okiratának módosítására Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jogosult a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés egyetértésével. 5) A társulási megállapodás határozatlan idıre szól. 6

7 6) A Társuláshoz más önkormányzat is csatlakozhat, ha jelen megállapodás tartalmát magára nézve kötelezınek elismeri. A csatlakozás elfogadásáról a Társulás tagjai a szándéknyilatkozat megérkezésétıl számított 30 napon belül döntenek. A Társuláshoz csatlakozni a naptári év elsı napjával, míg a társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjára lehet. A csatlakozásról, illetve a megállapodás felmondásáról szóló döntést a képviselı-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a Társulás tagjaival közölni. A csatlakozás, vagy a megállapodás felmondása esetén a Társulás tagjai a jelen megállapodást a költségek viselésének arányában, illetve a szavazatok arányában módosítják. 7) A Társulási Tanács tagjai l-l szavazattal rendelkeznek. 8) A Társulási Tanács a Társulás tagjai által átruházott feladat és hatáskörben: - jóváhagyja az Intézmény éves költségvetését, és elfogadja az intézmény éves gazdálkodásáról szóló zárszámadást Oroszlány Város Képviselıtestületének döntése elıtt, - kinevezi és felmenti az Intézmény vezetıjét, gyakorolja felette az alapvetı munkáltatói jogokat, az egyéb munkáltatói jogokat a Társulási Tanács elnöke látja el, - javaslatot tesz a társult önkormányzatok felé az Intézmény feladatának megváltoztatására, átszervezésre, nevének megváltoztatására, az Intézmény megszüntetésére, - jóváhagyja az Intézmény szervezeti és mőködési szabályzatát, - jóváhagyja az Intézmény pedagógiai programját, annak módosítását, - értékeli az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtását, - célvizsgálatot rendelhet el, - eljár minden olyan, itt fel nem sorolt egyéb fenntartói feladatokban, amelyeket az évi LXXIX. törvény egyébként az intézményfenntartó számára megállapít. 9) A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a megállapodásban nem szabályozott fenntartói feladatok tekintetében az Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselı-testülete jár el. 10) Társulási Tanács alakuló ülésén mondja ki megalakulását és állapítja meg mőködésének részletes szabályait jelen megállapodás, valamint az évi CXXXV. tv. keretei között, és választja meg elnökét, aki a Társulás képviseletére jogosult. A Társulási Tanács legalább félévente ülésezik. A Társulási Tanács ülését az elnök hívja össze és vezeti. 11) A Társulási Tanács döntéseit határozattal hozza, üléseirıl jegyzıkönyvet készít. 12) A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen minden tagja részt vesz. A javaslat elfogadásához a tagok igen szavazata szükséges. Szavazni a Társulási Tanács tagjainak személyesen, vagy a társult képviselı-testületek által választott és írásban meghatalmazott helyettes képviselı útján lehet. A helyettes képviselık meghatalmazása állandó jellegő, mőködésükre azonban csak a Társulási Tanács tagjainak akadályoztatása esetén kerül sor. 7

8 13) A Társulási Tanács tagjai mőködésükrıl évente - a gazdasági évrıl szóló beszámolóval egyidejőleg - tájékoztatják testületeiket. A Társulás tagjai a feladatellátáshoz párosuló normatív állami támogatáson felül felmerülı mőködési kiadások fedezetének mértékét elızetes tárgyalások, egyeztetések alapján évente a társulási megállapodás szerves részét képezı finanszírozási mellékletben állapítják meg. A mőködési költségek idıarányos fedezetét a Társulás tagjai pénzigénylés alapján általában az állami támogatás érkezését követıen és annak ütemében havonta folyósítják az Intézmény költségvetési elszámolási számlájára. Az ettıl eltérı finanszírozási igényt és indokolását a havi pénzigénylésen fel kell tüntetni. Az éves költségvetésérıl, illetve annak végrehajtásáról az Intézmény az államháztartási információs rendszerben megadott határidıhöz igazodóan a Társulás tagjai részére egyidejőleg információt szolgáltat. 14) Az Intézmény vezetıje a feladatok ellátásával kapcsolatban a Társulási Tanács elnöke részérıl érkezı észrevételeket, javaslatokat, jelentéseket köteles figyelembe venni. 15) Az Intézmény vezetıje a Társulási Tanács felkérésére évente köteles beszámolni az intézmény tevékenységérıl. 16) A Társulás megszőnése esetén a mőködési kiadásokra folyósított finanszírozásról az államháztartás információs rendszerének megfelelı részletezettséggel az Intézmény a Társulás tagjai felé egyidejőleg elszámol. Az esetleges szabad pénzmaradványon a Társulás tagjai a normatív állami támogatás elszámolását követıen a fenntartókra háruló finanszírozás arányában osztoznak. 17) A Társulás szakmai, jogi és pénzügyi-gazdasági ellenırzését éves ellenırzési ütemtervük alapján kétévenkénti gyakorisággal a Társulás tagjai hivatalaik szakértıinek közremőködésével közösen végzik. Az esetlegesen szükségessé váló célvizsgálatokat elızetes idıpont és témaegyeztetést követıen a Társulási Tanács rendelkezése szerint szintén a hivatalok szakértıi folytatják le. 18) A Társulás tagjai kijelentik, hogy a megállapodásban foglaltakat önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapján rögzítették. A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a megállapodás hatályosulásához valamennyi képviselı-testület minısített többséggel hozott jóváhagyó döntıse szükséges. 19) A Társulás tagjai a társulás mőködése során felmerülı vitás kérdések rendezésében a Tatabánya Megyei Jogú Város i Bíróság illetékességét kötik ki. 8

9 20) A Társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a megállapodásban, nem szabályozott kérdésekre az évi CXXXV. tv., valamint az évi LXV. tv. rendelkezései az irányadók.. Jelen megállapodást a társulás tagjai az alábbi minısített szótöbbséggel hozott határozattal hagyták jóvá..../2010. ( )Kgy. sz. határozat../2010. ( ) Kt. sz. határozat Tatabánya, Rajnai Gábor dr. Völner Pál Oroszlány Város Komárom-Esztergom Polgármestere Megyei Közgyőlés Elnöke Dr. Judi Erzsébet Dr. Péntek Péter jegyzı fıjegyzı 9

10 2. számú melléklet Beszámoló Intézményem az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó a 2009/2010-es tanévben nagy változáson ment át. Oroszlány Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be Oroszlány Város Általános Iskoláinak komplex fejlesztése címmel, mely sikeresen zárult. (KDOP 2007/5.1.1.) A pályázat célja volt a minıségi oktatáshoz való hozzáférés mindenki számára, iskolai kudarcok csökkentése, korai szelekció, szelektív trendek csökkentése, SNI-s gyermekek integrálódása, különbözı kompetenciák fejlesztése és differenciált pedagógiai gyakorlat elterjedése, megfelelı tárgyi és infokommunikációs rendszer kialakítása. A pedagógusok szakmai megújulása, a tanulók felkészítése az élethosszig tartó tanulás elsajátítására. Ennek keretében létrejött az EGYMI, melynek segítségével csökkenteni kívánjuk az SNI-s tanulók lemaradását nyarán az iskola épülete felújításra került: emelet ráépítés, teljes vizesblokk felújítás, nyílászárócsere, villamos hálózat csere, járólap, linóleum, teljes akadálymentesítés, lift került beszerelésre. A felújítással fejlesztıtermek, hatalmas könyvtár, tanári, varrószoba, tankonyha, mozgásfejlesztı szoba, iskolatitkári szoba, helyettesi szoba, logopédiai szoba lett kialakítva. A földszinten megoldottá vált a korai fejlesztésben és a fejlesztı felkészítésben részt vevı gyermekek szobáinak a kialakítása. Az udvar, a parkoló kialakítását 2010.augusztus végéig kell elvégeznie a vállalkozónak. Iskolám így megfelel a 21. század elvárásainak. Az oktatás területén is elırelépések történtek: A TÁMOP /08./2. keretében jelenleg a kompetencia alapú pedagógus továbbképzés folyik. Kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése: - Szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia 1 fı - Matematika kulcskompetencia 1 fı - Életpálya építési kulcskompetencia 1 fı - Szociális-, életviteli- és környezeti kulcskompetenciák 1 fı Általános módszertani továbbképzés 1 4 fı Általános módszertani továbbképzés 2 - Tanórai differenciálás heterogén csoportban 2 fı - Tanulás tanítása (tanulásmódszertan) 2 fı - A kompetencia alapú oktatási programok alkalmazása 4 fı - Az infokommunikációs technológiák (IKT) 6 fı - Menedzsmentképzés:projektmenedzsment 2 fı - sni-s továbbképzés 2 fı - IPR továbbképzés tantestület - Mérés 2 fı A TIOP pályázat keretében tanulói laptopokat kapnak majd a diákok. A pedagógus továbbképzésben résztvevık közül 6 fı kapott laptopot, illetve 3 interaktív tábla 1

11 kerül majd felszerelésre. Új módszerek: projekt módszer, csoport módszer, kooperatív tanítási módszer kerül majd bevezetésre, melyekkel remélhetıleg hatékonyabb lesz az oktatás. Jelenleg folyik a Pedagógiai Program átdolgozása, melynek kiemelt része lesz ez az oktatási forma. Intézményem augusztus 15-ével vette fel jelenlegi formáját. Tagintézmények: Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola EGYMI Kollégium Nevelési Tanácsadó Általános Iskola, Elıkészítı Speciális Szakiskola: Tanulólétszám 85 fı. Tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékosokat) és értelmileg akadályozott (középsúlyos értelmi fogyatékos) tanulókat oktatunk-nevelünk. 3 összevont osztályunk van. Tanulásban akadályozott tanulók: 1.o 2.o 3.o 4.o 5.o 6.o 7.o 8.o 9.o 10.o összevont összevont Értelmileg akadályozott tanulók: 1.csoport 3.csoport 4.csoport 5.csopot 6.csoport összevont csoport Az iskola alapfokú végzettséget ad, 1-10 évfolyamig neveljük növendékeinket. Széleskörő szolgáltatást kínálunk: napközit, tanulószobát, szakkört, sportkört, fejlesztı foglalkozásokat, rehabilitációs, habilitációs tevékenységeket. EGYMI Az EGYMI keretén belül látjuk el a város és a kistérség szakszolgálati feladatait. Korai fejlesztés- és gondozás A korai fejlesztést és fejlesztı felkészítést a város Bölcsıdei Szolgálata látta el. Az EGYMI létrehozásával átkerült az intézményembe. Így egy bölcsıdei csoportot tud indítani a város a megüresedett helyen. Intézményem 2 éves kortól fogadja a gyermekeket. A korai fejlesztést 8 gyermek veszi igénybe, 4 gyermeket ambulánsan hoznak a fejlesztı foglalkozásokra. (beszédindítás, logopédia, mozgásfejlesztés, gyógypedagógiai fejlesztés ) A gyermekek igény szerint itt aludhatnak. A szülı abban az esetben is elhozhatja gyermekét, ha nem dolgozik. A gyermekek az intézményen belül kapják meg a számukra a szakértıi bizottság által elıírt fejlesztéseket (konduktív, logopédiai, komplex gyógypedagógiai). A csoportszobák berendezését fokozatosan szépítjük. Próbálunk otthonos légkört kialakítani, ahol a gyermekek biztonságban érzik magukat.. Amennyiben módunk lesz rá, pályázati úton próbáljuk eszközeinket bıvíteni. 11

12 A gyermekek rendelkezésére állnak jól felszerelt fejlesztıszobák, mozgásfejlesztı terem speciális eszközökkel, logopédiai terem. Személyi feltételeink: A kollégák rendelkeznek a feladatellátáshoz szükséges végzettséggel. Nyitottak. Elfogadták a változtatás szükségességét. Célunk a szakmai továbbfejlıdés ennek érdekében szakmai továbbképzéseken, konferenciákon veszünk részt. Meghatároztuk azokat a terápiákat melynek elsajátítására igény van. Nagy az érdeklıdés az önképzésre is, melyet a kollégák maguk finanszíroznak. Fejlesztı felkészítés A fejlesztı felkészítı foglalkozásokon 4 gyermek vesz részt. A tankötelezettségüket sajátos nevelési igényük miatt szervezeti keretek között teljesíteni nem tudó gyermekek felkészítését szülı bevonásával végezzük, szülık részére tanácsadást is nyújtunk. A korai fejlesztés és fejlesztı felkészítıi csoportot négy gondozónı látja el, két fı szakápolói végzettséggel is rendelkezik. Logopédiai ellátás A logopédiai ellátást a városkörnyéki településen utazó gyógypedagógussal végezzük. A város óvodáiban és iskoláiban szolgáltatásként mőködtetjük. Minden intézmény kialakította a megfelelı logopédiai helyiségeit, ahol jól felszerelten, jó körülmények között tudnak dolgozni logopédusaim. A logopédiai szolgáltatás feladata a beszédindítás, beszédhibák javítása, nyelvi-kommunikációs zavarok javítása, dyslexia megelızése és gyógyítása. A logopédiai ellátást 4 logopédus végzi. Konduktív pedagógiai ellátás Utazó tanári szolgálat, kapcsolatrendszer A város általános iskoláiban és középiskoláiban az SNI-a-s gyermekek fejlesztését végezzük. A pályázat biztosította mind két általános iskolában a fejlesztı termek kialakítását és ezek fejlesztı eszközökkel való ellátását. Az utazó szakember hálózat keretében a többi gyermekkel, tanulóval együtt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban részesített gyermekek, tanulók fogyatékossági típus szerint meghatározott gyógypedagógiai ellátás történik. SNI-A (organikus okra visszavezethetı) gyermekek gyógypedagógiai habilitációs és rehabilitációs ellátására az intézményekkel együttmőködési megállapodást kötünk. Pedagógiai szakmai szolgáltatás A szaktanácsadás keretében, jól bevált oktatási, pedagógiai módszerek megismertetését és terjesztését tervezzük. A pedagógiai tájékoztatás, feladataként a szakmai információk, adatok és tanügyi dokumentumok (tantervek, tankönyvek, segédletek stb.) győjtését, ırzését, feldolgozását és használatba adását, tájékoztatás nyújtását tervezzük. Kollégium Kollégiumi tanulóink többsége Komárom-Esztergom megyébıl érkezik. Elvétve akad más megyébıl is gyermek. Többségük a város két középiskolájából, valamint a három általános iskolából kerül ki. Gyakran kerülnek be a szülı kérésére, illetve a Szociális Szolgálat javaslata alapján. A heterogén összetétel megkívánja, hogy a kollégiumi nevelımunka és programjai 1

13 változatosak, kis csoportosak és egyénre szabottak legyenek. A tagintézmény vezetıje gyógypedagógusi végzettséggel is rendelkezik, munkáját két pedagógus végzettséggel rendelkezı nevelı segíti. Az éjszakai ügyeletet szintén pedagógus végzettségő kolléganı látja el. Munkájukat egy fı gyógypedagógiai asszisztens is segíti márciusban pályázatot adtunk be az Oktatásért Közalapítványnál a kollégium nyílászáróinak cseréjére 10 millió Ft értékben. Nevelési Tanácsadó A Nevelési Tanácsadó, mint tagintézmény szakmailag önálló, másik telephelyen mőködik. A beilleszkedési, tanulási nehézségekkel, magatartási rendellenességekkel küzdı gyermek problémáinak feltárását végezzük, ennek alapján szakvéleményt készítünk. A gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatását a pedagógus és a szülı bevonásával, megkeresésére szakvélemény készítünk az iskolakezdéshez, ha a gyermek fejlettsége, egyéni adottsága ezt szükségessé teszi. A nevelési tanácsadóban történı vizsgálat a szülı, a családvédelmi intézmény vagy a gyámhivatal kérésére indul. Minden esetben fontos a szülı tájékoztatása azokról az okokról, amelyek alapján a gyermek fejlıdésének segítésére a nevelési tanácsadó szakembereinek pszichológus, gyógypedagógus, pedagógus, gyermek-szakorvos vagy gyermekpszichiáter felkeresése javasolt. Kiépült kapcsolatokkal rendelkezünk a körzetünkben lévı intézményekkel: óvodákkal, iskolákkal, gyermekvédelmi intézményekkel, családsegítı központokkal, gyermekideggondozókkal. A nevelési tanácsadó is jogosult arra, hogy szakvéleményében egyes tantárgyak, tantárgyrészek értékelése és minısítése alóli mentesítésre tegyen javaslatot. Az iskolának ez esetben a mentesítés mellett, köteles a tanuló egyéni fejlesztési terv alapján történı felzárkóztató foglalkoztatásának biztosítása. A beilleszkedési, magatartási rendellenességgel, tanulási nehézséggel küzdı gyermek folyamatos gondozását szolgálja a felülvizsgálati kötelezettség is, melyet az elsı vizsgálatot követı második évben, ezt követıen pedig három évenként kell elvégezni. Létszám Az intézmény engedélyezett létszáma 55,21 fı, ebbıl: Az iskolában: - pedagógus: 20,57 fı - pedagógus munkát segítı: 4 fı - technikai dolgozó: 7 fı Az EGYMI-ben: - pedagógus: 4,5 fı - pedagógus munkát segítı: 4 fı A Móra Ferenc Kollégiumban: - pedagógus: 3,2 fı - pedagógus munkát segítı: 2,5 fı - technikai dolgozó: 2,43 fı A Nevelési Tanácsadóban: 7 fı Úgy gondolom, hogy az intézményi összevonással, a fogyatékkal küzdı gyermekek jobban 1

14 ellátottak lettek. Egy központi helyen futnak össze a problémák. Az intézmény szolgáltatóvá vált, a pedagógusok kijárnak az intézményekbe, helyben, intézményükben kapják a fejlesztéseket a gyermekek. A Nevelési Tanácsadó épületében folyik a pszichológiai szolgáltatás, a különbözı vizsgálatok, fejlesztések. Az SNI-b-s gyermekeket az saját intézményeikben fejlesztik. Egyes pedagógusok több tagintézményben dolgozzák le kötelezı munkaidejüket. Végig tudják kísérni a gyermekek fejlıdését az óvodától a középiskoláig. A pedagógusok jól képzett szakemberek, több diplomával rendelkeznek, különbözı szaktanfolyamokat végeztek a gyógypedagógia területein. Az új intézmény új feladatot adott az itt dolgozóknak, amit véleményem szerint sikeresen megoldottunk. A városban és a város környékén élı segítségre szoruló gyermekek, családok helyben kapnak ellátást, melyért nagyon hálásak. Nem kell sokat utazniuk, átsétálni a várost. Szolgáltatásainkat bıvíteni szeretnénk folyamatosan a felmerült igényeknek megfelelıen. A törvény lehetıséget ad fejlesztı iskola létrehozására. Amennyiben igény merülne fel, szívesen megszerveznénk. A beszédindítás terén nagyon sok problémát tapasztalunk, a szakemberek javaslata alapján mozgásterápiás csoport beindítását tervezzük. A kompetencia alapú oktatás pedagógusképzésén tanultakat a kollégák továbbadják az intézmény többi pedagógusának, mert csak így lehet egységesen, jól szervezetten dolgozni, valamint a pályázat által elıírt fenntarthatóság is így biztosított. Fontosnak tartjuk a jó kapcsolatok kialakítását és elmélyítését a külsı szakemberekkel és intézményekkel. Több intézménnyel közös pályázaton is indulunk, mint konzorciumi tag, vagy együttmőködı intézmény. Oroszlány, Tisztelettel: Vecserdi Jenıné igazgató 1

15 Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény beszámolója 3. számú melléklet Készítette: Ocskai Simon igazgató Oroszlány, április BEVEZETİ Az oroszlányi Bakfark Bálint Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetıi feladatait augusztus 1-je óta látom el. A jelen beszámoló az utolsó négy év történéseinek összefoglalása. Vezetıi programomban alapvetı célként tőztem ki, hogy intézményünk a különbözı mővészetek oktatásával, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú, zeneileg (is) mővelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Ennek megfelelıen az iskola Pedagógiai Programját és Helyi Tantervét felépítés szempontjából követelmény központúvá, pedagógiai koncepciója szerint tanuló központúvá gyúrtuk. Fı feladatunk a zeneértı, zeneszeretı közönség nevelése. A mővészetek varázslatos nyelvének sajátos eszköztárával járul hozzá az ifjúság neveléséhez, ízlésének formálásához, esztétikai érzékének fejlesztéséhez. A tantestülettel együtt azt tartottam fontosnak, hogy a Pedagógiai Programban megfogalmazott elvek érvényesüljenek úgy a napi munkában, mint a távlati célkitőzésekben. Jó arányban ötvözıdjék a két irányú oktató-nevelı munkánk: - egyrészt egy szélesebb tömegbázist érintı képzés, melynek feladata képzımővészeti, mozgásmővészeti és a zenei mőveltség megalapozása - másrészt egy lényegesen szőkebb kört érintı képzés, mely a táncos, zenei pályára történı felkészítést, tehetséggondozást jelent. Ez az alapkoncepció iskolánkban már évtizedek óta kikristályosodott, vannak azonban hirtelen bekövetkezı, kevésbé eltervezett körülmények, melyekhez mindig speciálisan és sokszor villámgyorsan kell alkalmazkodni annak érdekében, hogy fenn tarthassuk az évek hosszú során elért színvonalat, és az eredményeket továbbra is tudjuk hozni a megszokott módon. Az utóbbi jó néhány évben jelentkezı demográfiai hullámvölgy ha nem is annyira mint a közismereti intézményekben a mővészetoktatás területén is éreztette a hatását szeptemberében sikerült a zeneoktatást egy helyre költöztetni, ahol 18 oktató és kiszolgáló helyiség szolgálja az oroszlányi zeneoktatást. Ez minıségi változást jelentett az elızı körülményekhez képest. A mővészetoktatás érzékeny világa, melyet a szépség a szeretet vezérel, nehezen képzelhetı el emberséges légkör, ıszinte tisztelet, nyitottság és nyugodt környezet nélkül. 1

16 Iskolánk pedagógus közössége természetes módon eltérı egyéniségő emberekbıl áll, akik mővészi-, pedagógiai és alkotó munkájukat figyelembe véve emberileg is sokkal érzékenyebben reagálnak az élet minden történésére. Az elmúlt évek sikerei és esetleges kudarcai a közös feladatok felelıssége a kollégák közeledését eredményezték. Létrejött egy, mővészetek ügyéért küzdı, munkáját szeretı közösség. Az új helyre költözés óta, nagy hangsúlyt fektettünk a berendezés pótlására, minıségének javítására, valamint a huszonegyedik század elvárásainak megfelelıen felújítottuk és festettük a férfi vizesblokkot, és a folyosót. 3 oktatói termünket hangszigetelı burkolattal láttuk el. 2. PEDAGÓGIAI MUNKA ISKOLÁNKBAN Iskolánk szakmai és pedagógiai programját, helyi tantervét és annak kiegészítéseit a 2007/2008-as tanévben fogadta el Oroszlány Város Képviselı Testülete, mely programot a LXI. törvény 129 (6) bekezdése értelmében kellett elkészítenünk. A pedagógiai programunkban már szereplı évtizedes oktató-nevelı munkában szerzett tapasztalatokon kívül az összes iskolánkban oktatott mővészeti ág részletes tematikáját is kidolgozta iskolánk tanári kara, kiemelt hangsúlyt fektetve a növendékek személyiségfejlesztésére, tehetségük kibontakoztatására. Az elfogadott pedagógiai program részletesen tartalmazza iskolánk, tantestületünk nevelési és oktatási prioritásait. A program a szakmai követelményeken, feladatokon túl tartalmazza a szükséges idıkeretet, a foglalkozások indokoltságát, kiemelt figyelmet fordítva a csoportos foglalkozásokra. Elkészítettük az iskolai minıségirányítási programot, meghatároztuk a helyi minıségi célokat. Házirendünket újra gondoltuk, átdolgoztuk, most az érvényes jogszabályok szellemében szabályozza az intézmény rendjét. Szabályzataink a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen elkészültek, frissítésüket elvégeztük. A SZAKMAI MUNKA RÖVID ÉRTÉKELÉSE A szakmai munka értékelésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni a demográfiai létszámváltozás mellett, a tanári álláshelyek számának csökkenését sem. A tanszakok álláshely megoszlása: 2005/ /2010. tanév - zongora, szintetizátor 3,7 3 - vonós 4,2 2,5 - fa 3,8 3 - réz 4,3 3 - ütı, gitár, szolfézs, egyéb 3,8 3,5 - tánc 3,5 2 - képzımővész 1,4 0 összesen : 24,7 17 álláshely A tanszakok értékelésénél az elsı szám a 2005/2006-os tanév, a második a 2009/2010-es tanév növendékeinek statisztikai létszámadata. 1

17 ZENEMŐVÉSZET: Vonósok: 50 illetve 35 fı A tanszak munkája kiegyensúlyozott, melynek ékes bizonyítéka, az egyéni és csoportmunka magas színvonala és helyes aránya, mely nagyban elısegíti a minıségi vonószenekari munkát is. Fafúvósok: 73 illetve 53 fı A minıségi munka egyenletes, jó színvonalú. A furulya mellett minden zenekari hangszert oktatunk (fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott). Rézfúvósok: 24 illetve 10 fı Ezen a tanszakunkon komolyabb a létszám csökkenés. Ennek fı okát elsısorban abban látom, hogy idıközben Bokod községben önállósodott a mővészetoktatás és Pusztavámon (a kihelyezett tagozatunkon) bár az összlétszám stabilizálódott, de a fafúvós-rézfúvósok aránya eltolódott a rézfúvósok rovására. Városunk méltán elismert és népszerő nagy létszámú felnıtt fúvószenekarában mindenki a mi iskolánkból nıtt ki. A folyamatos utánpótlás biztosítása érdekében az elkövetkezendı években a rézfúvós növendéklétszám emelése fontos feladat. Oktatott hangszerek: trombita, kürt, tenor-baritonkürt, harsona, tuba Zongora: 46 illetve 40 fı A növendéklétszám évek óta stabil, minimális ingadozással. Nagyon eredményes, gyümölcsözı kapcsolatot alakítottak ki a moderntánc tagozattal; összesen már öt közös zenéstáncos játékot mutattak be. Az aránylag egész zongoraszerő (mechanikus billentéső) elektromos hangszerek elterjedése - megfizethetıbb áruk miatt - segíti, könnyíti a zongora tanszakon tanulók megtartását. Továbbra is fontos feladatnak kell tekinteni a magasabb osztályos növendékeink megtartását. Ütı: 18 illetve 19 fı Ezen a tanszakon kiegyensúlyozott, igényes munka folyik. Évek óta magas szintő az ütıs kamaramuzsikálás, mely a ritmus és a dallamhangszerek magas szintő oktatásának eredménye. A kényszerő tanárváltás nem hozott törést a tanszak munkájában. Gitár: 15 illetve 17 fı Nyugodt, egyenletes oktató-nevelı munka folyik évek óta. A növendéklétszám alakulása reménykeltı, hiszen nyilvánvaló hogy több növendék esetén a minıségi munka is könnyebben emelhetı. Szintetizátor: 0 illetve 22 fı Az elektroakusztikus zene mővészeti ág beindítása egy sikeres döntésnek bizonyul. A 2007/2008-as tanévben nyílt módja elıször a város érdeklıdı tanulóinak a szintetizátorkeyboard hangszer tanulására. Az elsı évben 15 növendék, most már 22 ismerkedik a elektromos hangszercsalád ezen tagjával. Szolfézs elıképzı: 0 illetve 10 fı Az ideális zeneoktatás és zenei tudás megalapozására fontos, hogy egy tanéven keresztül csak heti kétszer negyvenöt perces elméleti oktatáson vegyen részt a hat-hét éves növendék. Így a gyerek könnyebben tudja megoldani a hirtelen keletkezı nagy kihívásokat; írni-olvasni tanulás, és a zenetanulás. A második zeneiskolai tanévében már egy meglévı, korának 1

18 megfelelı elméleti tudásanyag birtokában vághat neki a hangszertanulásnak / / / / / Vonós Fafúvós Rézfúvós Ütı Gitár Zongora Szintetizátor Elıképzı Összesen 2005/ / / / / TÁNCMŐVÉSZET 135 illetve 105 fı Intézményünkben moderntánc tanszak mőködik. Nagyon népszerő, ami elsısorban a korai kiválasztásnak, a városban történı sok szereplésnek, valamint az elért eredményeknek köszönhetı Klasszikus balett Moderntánc Összesen / / / / /2010 Klasszikus balett Moderntánc Összesen

19 SZÍNJÁTÉK, KÉPZİMŐVÉSZET A beindítást követı két tanévben lehetıség volt térítésmentesen biztosítani a foglalkozásokat a növendékek számára, azonban sajnos, mikor térítési díj kötelessé vált, akkor elenyészett a létszám, majd a 2007/2008-as tanévtıl nem láttuk indokoltnak a mővészeti ágon való képzés elindítását Szín-, és bábjáték Képzımővészet Összesen / / / / /2010 Szín-, és bábjáték Képzımővészet Összesen A növendék létszám összesített alakulása a ig terjedı idıszakban Zene Tánc Színjáték Képzı Összesen / / / / /2010 Zene Tánc Színjáték Képzı Összesen

20 3. INTÉZMÉNYÜNK CSOPORTJAI Iskolánkban Ifjúsági Fúvószenekar, két korcsoport vonószenekar, sokfajta összetételő kamaraegyüttes, valamint táncosaink csoportjai mőködnek. A moderntánc tanszak növendékeibıl alakult, a nemzetközi hírő Silhouette tánccsoport. İk azok a zenész és táncos szólistáinkon kívül - akikkel rendszeresen találkozhatnak a különbözı rendezvényeken, kiállítás megnyitókon, ünnepségeken stb. 4. TEHETSÉGGONDOZÁS Az alapfokú mővészeti iskolák eleve tehetséggondozó intézmények. Már a növendékfelvétel is egyéni, szülıi ambíció alapján felvételi vizsgával illetve meghallgatással történik. Szemléletünkben a kiválasztáskor nemcsak a kiemelkedı tehetségek számítanak. A tehetség összetett komplex képesség, a személyiség alapvetı domináns jegye. Meghatározása általános értelemben is nehéz, objektíven nehezen vagy alig mérhetı. Mindenképpen értékjelzı, amelynek kutatása, gondozása a mi iskolatípusunk alapfeladata. Hisszük, hogy a zene nagy hatással van a személyiségre, alakítóan hat a lélekre. Éppen ezért a nevelésben igen nagy szükség van rá. A zenei tehetség készség formájában mutatkozik meg, a tanulás elıtti korban ezt a készséget kell felismernünk, felmérnünk, megvizsgálva közben a gyermek egész személyiségét, értelmi, kombinációs és asszociatív képességét, kreativitását, érzelmi reakcióit, fantáziáját, temperamentumát, kitartását, memóriáját, akaraterejét és aktivitását. Tehetségkutatásunk több lépcsıs, szorosan összekapcsolódik a tehetséggondozással, nincs lezárva, tehát a gyerek zeneiskolába való felvételével. Igen fontos hogy minél hamarabb kiválasztódjanak a tehetségesnek tőnı gyerekek, mert így rövid idı elteltével megfelelı szakember vezetheti ıket tovább. Csak így válhat természetessé, hogy a zenetanulás egyenrangú fontosságúvá váljék a közismereti iskolával. Az utóbbi négy évben hat növendékünket vették fel mővészeti középiskolákba. Ez a szám a hasonló létszámú iskolákhoz viszonyítva jónak mondható. 5. SZAKMAI MUNKA MINİSÉGÉNEK JAVÍTÁSA, TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMUNK Rövid és hosszú távú továbbképzési tervünket a Pedagógiai Programunk figyelembe vételével készítettük el. A pedagógusoknak 7 évente kell teljesíteni a továbbképzési elıírásokat (Oktatási Törvény bek.) ez a program a tervek szerint folyik. A kedvezményes pedagógus számítógép vásárlásakor iskolánkból 4 kolléga pályázott és nyert. Mindannyian eredményesen elvégezték a hozzá kapcsolódó ECDL vizsgát. Öten vettek részt, a számítógép a zeneoktatásban címő továbbképzésen. Ragyogó számítógépes programok vannak a szolfézsoktatáshoz, melyek alkalmazása távlati terveknek tőnik; a technikai feltételek megalapozása az elmúlt öt év alatt elindult. Több laptopot és számítógépet is vásároltunk, az alkalmazandó programok jelentıs anyagi terhet rónának intézményünkre, ezért az még várat magára. Mai modern korunkban egyre inkább nélkülözhetetlen a zene és a technika ötvözése. Az elmúlt négy évben 9 kollégánk vett részt továbbképzéseken. Ebbıl 1 pedagógusunk megszerezte a közoktatás vezetıi képesítést, 1 kollégánk másoddiplomát szerzett kürt, illetve utolsó éves szolfézs hallgatója a Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zenemővészeti Intézetének. Két kollegánk szerzett az Oktatási Minisztérium által engedélyezett eme oktatási 2

21 formájában szintetizátor- keyboard tanítására képesítést. Ezzel is szélesítve intézményünkben az oktatható hangszerek skáláját. A mai korhoz igazodva, az elektroakusztikus hangszer oktatása napjainkban elkerülhetetlen, igen nagy igény mutatkozik iránta. Igyekeztünk minden tanszak fejlıdését elısegíteni, így rézfúvós, vonós, karvezetı, fafúvós szakmai képzésekre iskoláztuk be dolgozóinkat. Remélve, hogy ezzel is elısegítjük a kollégáink szakmai fejlıdését. 6. FELTÉTELRENDSZER Személyi feltételek : Pedagógusok: A tantestület magja az évek alatt kialakult, munkájuk eredményes. A ıszi racionalizálási és költségcsökkentési program keretei között 6 álláshelyet vesztettünk. Az engedélyezett 24,20 álláshely 18-ra csökkent, majd ıszén, ismét 1 álláshellyel lett kevesebb. Az elsı csökkentést még meg tudtuk oldani, belsı átszervezéssel, illetve úgy hogy nyugdíj mellett foglalkoztatott dolgozóinknak mondtunk fel. A tavalyi 1 álláshely megszüntetése már csak egy határozatlan idıben foglalkoztatott, fıállású kollégánktól való megválással valósulhatott meg. Technikai személyzet: A technika személyzet az évek során 5-rıl 4-re változott. Ezzel a létszámmal oldjuk meg a gazdaságilag önálló iskola pénzügyi, ügyviteli és takarítási, gondnoki feladatait, az alábbi megoszlásban: 1 fı iskolatitkár 1,5 fı gazdasági dolgozó 1,5 fı takarítás, ügyeleti feladatokat ellátó. Pedagógusi munkát közvetlenül segítı álláshelyünk, alkalmazottunk nincs. Dolgozóink életkori és nemenkénti megoszlása 2009-ben ( átlagéletkor 46 év) nı férfi

22 Tárgyi feltételek : Az 5 éves szétszórtság után szeptemberétıl a zeneoktatás egy helyre került, mellyel nagyban javultak a zeneoktatás objektív körülményei. A termek berendezése óriási gondot jelentett, hiszen a hangszereken kívül alig-alig voltak egyéb berendezési tárgyaink. Az üres falakat, sivár termeket hónapokba telt, míg úgy ahogy lakhatóvá tettük, kölcsönbe kapott asztalokkal, magunk által összeállított szekrényekkel, dekorációkkal. A célirányosan erre kapott ,- Ft nagy részét felemésztette a zongorák speciális szállítása, hangolása, telefon vonalak átkötése, székek beszerzése. Hangszerállományunk mennyiségileg és minıségileg is kifogásolható volt. Egyik fontos célunk volt minden tanszakon, néhány márkás, minıségi hangszer beszerzése, mert a korábbi évek tapasztalatai szerint tanulóink emiatt eleve hátrányos helyzetbıl indultak a különbözı versenyeken. Az egységes hangszín kialakítása érdekében hasonló a helyzet a vonós és fúvószenekar esetében is. Iskolánk könyv-és kotta-, valamint CD tára az elmúlt év során megújult. Sikerült a benne található szakmai anyagokat tematikusan rendszerezni. Bár továbbra is megoldandó feladat, hogy költségvetésünk dologi részének alacsony szintje miatt az új kiadványok megvételének elmulasztása pótolhatatlan veszteséget okoz, mely kihat iskolánk eredményességére is. Az intézmény audiovizuális eszközeiben, az elmúlt 4 év során látványos fejlıdés tudható be. Sikerült minden terembe CD lejátszót elhelyezni. Sikerült lemezjátszót és néhány DVD lejátszót, valamint televízió készüléket is több terembe vásárolnunk. Kedvezményesen hozzájutottunk 1 db projektor készülékhez is, mely rendezvényeink nélkülözhetetlen eszközévé vált. Bár a szolfézs és a zenetörténet tárgy oktatásához, így is csak a legszükségesebb felszerelést tudjuk biztosítani. Gyarapodtunk hanganyagaink (hangversenyek, rendezvények) rögzítésére alkalmas eszközökkel, így megfelelı minıségő PC és annak kiszolgáló egységeibıl álló berendezéssel. A Képviselı Testület elfogadta az intézményhálózat mőködtetési és fejlesztési tervét, valamint a kötelezı eszközjegyzék évekre lebontott ütemezését. E két dokumentum összhangban van egymással. Ennek részbeni megvalósulása is nagyban elısegítette oktató nevelı munkánk hatékonyságát. Az intézményi költségvetés keretei között szinte minimális az az összeg mely hangszerbeszerzésre fordítható. A város beruházási koncepciójában elsısorban az intézmények épületeinek felújítása, karbantartása az ami elsıdleges. Összegben kifejezve nagyságrendileg a mi hangszerbeszerzéseink, felújításaink is ebbe a kategóriákba tartoznának. Nagyon kevés pályázati lehetıség adódik, ami kimondottan a mi szakterületünkhöz kapcsolódik, ezeket mindig igyekszünk kihasználni (elsısorban a Komárom-Esztergom Megye Közoktatásáért Közalapítvány), ezáltal is enyhítve ez irányú gondjainkat. Továbbra is elıttünk álló feladat táncoktatásunk elhelyezésének megoldása. A kiváló eredményeik is azt bizonyítják, hogy nagyon nagy szükség lenne egy megfelelı mérető balett teremre, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helységekkel együtt (öltözık, zuhanyzók, jelmez és kelléktár). 2

23 7. EREDMÉNYEK, ESEMÉNYEK (A teljesség igénye nélkül) Minden tanévnyitó értekezleten tanári karunk összeállítja iskolánk kulturális programját. Ez tartalmazza az átlagosan 6-8 növendékhangversenyt, a szép hagyománynak örvendı Testvér- Családi hangversenyt, Tanári koncertet, valamint a tanévben várható megyei, regionális és országos megmérettetéseket. Iskolánk növendékei és tanárai állandó és aktív részesei a város megemlékezéseinek, rendezvényeink, különbözı csoportokat köszöntı ünnepségeinek. A negyvenötödik Megyei Kamarazene Fesztiválnak idén iskolánk adott otthont. A térségünk zeneiskoláinak évenkénti rendezvényén növendékeink, csoportjaink mindig kimagaslóan szerepelnek. A február 14-én elıször megtartott Valentin-napi hangverseny és bál azóta is egyre növekvı érdeklıdéssel megrendezésre kerül. Az rendezvényen átlag 140 növendékünk valamint tanári karunk mutatkozik be. A tánctagozat minden évben, látványos mősor keretében rendezi az év végi vizsgát. A Táncgálán fellép az iskola valamennyi növendéke. Tanári karunk évtizedek óta fontosnak tartja a kötetlen együttlétet, mely ugyanakkor szakmai munkát is jelent. Ezt zenei és táncos táborokkal igyekszünk megteremteni. Évtizedek óta átlagosan mintegy 1-2 tábor keretében növendéket táboroztatunk nyaranta. 2005/2006 Októberben bemutatásra került a második mesejáték melyet iskolánk zongora és balett tanszaka állított színpadra; Prokofjev: Péter és a farkas. Az elıadást mintegy 1000 oroszlányi óvódás és iskolás látta. A rendezvénynek a József Attila Általános Iskola tornaterme adott otthont. Januárban Csáky Mária színpadra vitte Óz, a csodák csodája címő mesejátékot, melyet Oroszlányon és Tatán összesen hatszor mutattak be, közel gyermek örömére. A XV. Országos Táncmővészeti Fesztiválon: Hébé Tánccsoport moderntánc I. helyezés További fellépéseink, szereplések, versenyek: - Pedagógus eskütétel - Szociális gondozottak napja - Országos Fuvolaverseny selejtezıje Gyır, Budapest - Karácsonyi hangverseny - Valentin nap - Országos Táncmővészeti Fesztivál 2

24 - Országos Moderntánc Verseny - Mélyrézfúvós Országos Verseny selejtezıje Gyır - Menner-Vincze verseny Tata - Testvér családi hangverseny - Zenekari Találkozó Komárom - Rézfúvós Kamaraegyüttesek Találkozója - Szerdahelyi János gyógykezelésére jótékonysági koncert - Nyáresti muzsika címő rendezvényen való részvétel Felvételt nyert növendékek: Szabó Krisztina fagott Gyıri Zenemővészeti Szakközépiskola Tanára: Simonics László 2006/2007 Sikerrel rendeztünk a tanév folyamán nyolc növendékhangversenyt, részt vettünk kiállítás megnyitókon, a Pedagógus avatáson, nemzeti ünnepi megemlékezéseken. Iskolánkból két növendék vett részt az Országos Oboa- és Fagott verseny selejtezıjén, valamint egy tanuló az Országos Orgonaversenyen. Megtartottuk hagyományos karácsonyi koncertjeinket a város óvodásainak, idıseinek és a város lakóinak. Nagy sikerrel rendeztük meg a hagyományos Valentin napi gálamősort és bált. - Komárom-Esztergom Rézfúvós Fesztivál Eredmény: Bartha Boglárka trombita EZÜST OKLEVÉL Horváth Adrienn kürt BRONZ OKLEVÉL Molnár Ferenc tenorkürt BRONZ OKLEVÉL - III. Komárom-Esztergom Megyei Hegedő- és Gordonkaverseny Eredmény: Hegedő I. korcsoport Arany oklevél Ezüst oklevél Bronz oklevél Kenedi Viktorina Oroszlány Kapi Zsuzsanna Oroszlány Zsédely Lilla Oroszlány Gordonka I. korcsoport Bronz oklevél Kapi Zoltán Bence Oroszlány Dicsérı oklevél Márkus Nikolett Judit Oroszlány 2

25 Hegedő II. korcsoport Bronz oklevél Deli Tímea Oroszlány - VI. Sistrum Zenei Versenyek KENEDI VIKTORINA ZSÉDELY LILLA NÍVÓDÍJ EZÜST FOKOZAT - Regionális Trombita Verseny Eredmény: Bartha Boglárka - EZÜST OKLEVÉL - Komárom-Esztergom Megyei Zeneiskolák 42. Kamarazene Fesztivál KIEMELT OKLEVÉL A. Vivaldi: g-moll trio sonata II-III. tétel Mészáros Lilla hegedő 10. o. Junger Klaudia oboa 3. o. Földi Zsófia zongora 8. o. Felkészítı tanár: JUTALOM OKLEVÉL J. B. Vanhal: B-dúr Divertimento Nr. 1. I. tétel Mészáros Lilla hegedő 10. o. Gyuga Zsuzsanna hegedő 7. o. Solymosi Emıke gordonka 6. o. Felkészítı tanár: KIEMELT OKLEVÉL C. F. Witt: F-dúr suite I. és IV. tétel (Entrée, Bourée) Junger Klaudia oboa 3. o. Junger Fanni oboa 2. o. Kulcsár Szilvia fuvola 3. o. Simonics Viktória fagott 1. o. Kulcsár Dávid zongora 6. o. Felkészítı tanár: Bálint Istvánné Varga Eszter Bálint Istvánné Varga Eszter KIEMELT PEDAGÓGUS Varga Eszter - Menner- Vincze Szólóhangszeres Verseny Gál Emese különdíj Elhunyt kollégánk Szerdahelyi János emlékére, megszerveztük az elsı Szerdahelyi János Emlékhangversenyt. 2

26 Tánctagozatunk évzáró táncgálája nagy sikerrel lezajlott, méltón az évben elért kimagasló eredményeikhez: Magyar Látványtánc Szövetség Versenye- (Lépj a rivaldafénybe )- Arany fokozat Magyar Táncjáték Fesztivál III. helyezés Magyar Látványtánc Szövetség Versenye - (Chaplin) - I. díj Berczik Sára Emlékverseny III. díj ESDU Verseny Magyar bajnoki cím Legjobb koreográfia különdíj ESDU Verseny Európa bajnoki cím Legjobb koreográfia különdíj Felvételt nyert növendékek: Bartha Boglárka trombita Gyıri Zenemővészeti Szakközépiskola Tanára: Csúzi István Varga Bence ütı Székesfehérvári Zenemővészeti Szakközépiskola Tanára: Szerdahelyi János és Pálföldi Tamás Jurák Bettina balett Budapesti Táncmővészeti Szakközépiskola Tanára: Csáky Mária 2007/2008 Sikerrel rendeztünk a tanév folyamán kilenc növendékhangversenyt, részt vettünk kiállítás megnyitókon, a Pedagógus avatáson, nemzeti ünnepi megemlékezéseken. Iskolánkból egy növendék vett részt az Országos Hegedőverseny selejtezıjén. Idén is megtartottuk hagyományos karácsonyi koncertjeit a város óvodásainak, idıseinek és a város lakóinak. Nagy sikerrel rendeztük meg a hagyományos Valentin napi gálamősort és bált. Eredményeink a megyei, regionális és országos versenyeken, fesztiválokon: Nemzetközi Hegedőverseny Szlovákia, Galánta Kenedi Viktorina EZÜST OKLEVÉL Zsédely Lilla EZÜST OKLEVÉL, III. helyezés 2

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. március 26-ai ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

AZ ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI MINİSÍTÉSI ELJÁRÁSA

AZ ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI MINİSÍTÉSI ELJÁRÁSA AZ ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2007. ÉVI MINİSÍTÉSI ELJÁRÁSA 1.) Az alapfokú mővészetoktatási intézmények nevelési és oktatási tevékenységének szakmai minısítési eljárására vonatkozó szabályokat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5219-2/2011. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2010. évi 6. szám 2010. június KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2010. június 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. május hó 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás forgatásának eredményérıl (2009. január

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e. Elıterjesztés VI. 460-3/2009. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E l n ö k e VI. 460-3/2009. Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı:, a közgyőlés

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 9. szám 2008. augusztus KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2008. augusztus 28-ai rendkívüli

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított. Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A 13/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet VIII. számú melléklete Nógrád Megye Közgyőlésének 12/1992. (VI. 11.) Kgy. rendeletével alapított Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium A L A

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére

Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e. Elıterjesztés VI. 195-7/2008. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megye F ı j e g y z ı j e VI. 195-7/2008. Elıterjesztés 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Elıterjesztı: Dr. Péntek Péter megyei fıjegyzı Elıadó: İsz Tibor

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola, Kollégium és Sportiskola Alapító Okiratának elfogadásához elızetes

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2008. december hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tájékoztató a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. módosítási

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tömör István polgármester

Tömör István polgármester BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ELFOGADTA AZ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M Felülvizsgálva 2007/2008. tanévben A pedagógiai program

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 156/2011.(IV.28.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. április 28-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Tájékoztató Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: 2011. június 30. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 84/2011. (V. 31.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium, valamint a pápai Acsády Ignác Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi feladatait

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2011.(II.28.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás

Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 4. napirendi pont Elıterjesztı: Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Elıterjesztés címe: Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola

Alapító Okirat. A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Iktatószám:1973-7/2009. Alapító Okirat A Launai Miklós Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakképző Iskola Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. SZEPTEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 906-4- /2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A KÖKÖNYÖSI OKTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T 1./ A költségvetési szerv neve: Földi János Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 14. Telephelye: 4242

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben