Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM 039999"

Átírás

1 Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola 2011/2012-es tanév munkaterve OM Készítette: Barna Elekné I. Az intézmény 2011/2012-es tanév indításának helyzetképe 1. Tárgyi és működési feltételek 2. Személyi feltételek - alkalmazotti létszám - az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma - pedagógus - alkalmazotti álláshely 3. Tanulói létszám - Zeneművészeti ág klasszikus zene, népzene - Táncm űvészeti ág társastánc - II. Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola szakmai munkája III. A 2011/2012-es tanév feladatai 1. Az intézmény célkit űzései 2. Konkrét célok, feladatok 3. Tanszaki munkatervek /1. sz. melléklet/ 4. Beszámolók tervezete /2. sz. melléklet/ 5. Tanszaki hangversenyek tervezete /3. sz. melléklet/ 6. a./ Minőségirányítási ütemterv /4. sz. melléklet/ b./ Könyvtár 7. Továbbképzések 8. Utánpótlás biztosításának feladatai 9. Hátrányos helyzet űnövendékek támogatása 10. Selejtezés, leltározás IV. Jogszabályi változások V. Tanév rendje 1. Nevelőtestületi értekezletek 2. Művészeti alapvizsgák időpontjai 3. Területi - országos tanulmányi versenyek, találkozók, fesztiválok 4. Az intézmény 2011/2012-es rendezvény naptára VI. Ellenőrzési ütemterv 1. Pedagógiai 2. Gazdasági 3. Ügyviteli 4. Törvényességi 5. Munkajogi 6. Tanügyi 7. A 2011/2012-es tanév 2. félévének ellenőrzési ütemterve VII. Munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok 1

2 I. 1. Tárgyi és működési feltételek A 2010/2011-es tanév munkatervében az a megállapítás olvasható, hogy az intézmény tárgyi és működési feltételei jónak mondható. Ezt csak megerő síteni tudom annak ellenére, hogy már az elmúlt tanévben sem pályázhatott az intézménynek a fenntartó a kiegészít ő támogatásra, mely eszközbeszerzést és felújítást tett lehetővé. Ennek ellenére a hangszerparkot folyamatosan bő vítjük kisebb-nagyobb összeg ráfordítással figyelembe véve a tanszakok prioritását. Minden tanévben célként fogalmazom meg a próbaterem megvalósítását a táncoktatáshoz, teszem ezt most is. Figyelemmel kísérem a pályázati lehető ségeket, de meg kell állapítanom: mi intézménytípusunknak minimális vagy úgy is fogalmazhatnék egyáltalán nincs lehetősége az EU-s pályázatoknál. A hangszeres és csoportos oktatáshoz egyaránt biztosított a tanterem, és az oktatott tantárgyakhoz a hangszerek. I./2. Személyi feltételek Az elmúlt tanév mutatószámai nem egyeznek meg a jelenlegi 2011/2012-es tanévvel, ennek az a magyarázata, hogy a néptánc ebben a tanévben sajnos megszű nik, melyet már a tantestület és a Szülő i Szervezet is véleményezett és elfogadott. A szeptember 8-ai értekezleten részletesen ismertettem a helyzetet. - Alkalmazotti létszám: 23 - Az intézmény engedélyezett álláshelyeinek száma: 22 - Pedagógus álláshely: 17,5 - Pedagógus munkát segít ő álláshely: 0,5 - Alkalmazotti álláshelyek száma: 4 22 Alkalmazotti közösség összetétel: Pedagógus 18 fő Könyvtáros 1 fő Gazdasági ügyintéző 1 fő Iskolatitkár 1 fő Hivatalsegéd 2 fő 23 fő Az előz ő munkatervben még gazdasági vezet ő szerepelt az alkalmazotti közösség összetételében. Jelenleg gazdasági ügyintéző i besorolása van Horváth Ritának, aki a vezetői teendőket látja el, de végzettségét tekintve nem sorolható be vezetőnek. Jelenleg az utolsó évét kezdte meg a szegedi fő iskolán, ha a diplomáját megszerzi, akkor történhet meg az átsorolása. Intézményünkben minden pedagógus megfelel ő végzettséggel oktatja a tantárgyakat, tehát a szakos ellátottság a jogszabályban foglaltaknak megfelel. 2

3 I. 3. Tanulói létszám A számszaki adatok elő tt tájékoztatásul és tényként szeretném ismertetni azokat a tanulói létszámot befolyásoló tényező ket, melyek mutatkoznak most a 2011/2012-es tanévben. Mindenki számára ismert az ÖT határozat, amely az Alapító Okirat módosítását tartalmazza. A zeneóvodai oktatás nem intézményi keretek között történik, így az össz tanulói létszámban az óvodások nem szerepelnek, a telephelyek is megszű ntek szeptember 01-jei hatállyal. Természetesen ez maga után vonja a kötelez ő óraszám alakulását igazgatónak és igazgatóhelyettesnek egyaránt. Az elmúlt években a vezetőnek 2. míg a helyettesnek 4 volt a kötelez ő órája, e tanévtő l ez 4, illetve 8 órára módosul. Ezt a bevezető t szükségesnek tartottam elmondani a számszaki összetétel ismertetése előtt. Zenem ű vészeti ág /Klasszikus zene/ egyéni hangszeres : 271 fő /népzene/ citera : 22 fő népi furulya : 3 fő csoportos EK 1, EK 2 : 92 fő Táncművészeti ág társastánc : 31 fő Összlétszám: 394 f ő Kihelyezett tagozatok: Kocsér zeneművészeti ág egyéni hangszeres: zongora, furulya : 17 fő csoportos : EK1, EK2 : 17 fő táncművészeti ág társastánc : 14 fő Összlétszám: : 48 fő Nyársapát Zeneművészeti ág egyéni hangszeres : 21 fő csoportos EK1, EK2 : 8 fő Összlétszám: 29 fő 3

4 Oktatott tanszakok száma Zeneművészeti ág klasszikus zene : 12 népzene : 2 elektroakusztikus : 1 Táncmű vészeti ág : 1 Zenem űvészeti ág klasszikus zene zongora, heged ű, gordonka, trombita, fuvola, klarinét, szaxofon, furulya, üt ő, gitár, brácsa, szolfézs Népzene citera, népi furulya Elektroakusztikus zene: szintetizátor Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor Táncm űvészeti ág társastánc II. Az Alapfokú Mű vészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola szakmai munkája A fenntartó által jóváhagyott és elfogadott Pedagógiai Program szerint kimen ő és felmen ő rendszerben folyik az oktatás a 3/2011 (I.26.) NEFMI rendelet alapján. A helyi tanterv kidolgozásra került, a 2011/2012-es tanévben beiratkozott növendékekre már ez érvényes, míg a régi tanulókra a 27/1999. (VI. 10.) MKM rendelet. A gyakorlatban sok kérdést felvet a két Pedagógiai Program mű ködtetése, bizonyára megoldást nyernek a nyitott kérések. - Szolfézsoktatás: 2 f ő szolfézs szakos, 1 f ő ének szakos pedagógus látja el az intézmény elméleti oktatásának 80 %-át. A fennmaradó órákat kétszakos pedagógusok, akik a hangszeres oktatás mellett minimális óraszámban látják el a feladatokat. - Zongoraoktatás: 5 f ő zongora-szolfézs kétszakos kolléga látja el 113 növendék oktatását. Ez a tanszak volt és jelenleg is a legnépszerűbb tanszak. A zongorát oktató pedagógusok látják el az összes hangszeres növendék korrepetícióját, mely tanulónként osztálynak megfelel ő id ő. Tanulónként 5-15 perc, amit előír a közoktatási törvény. Kialakult pedagógus-párok dolgoznak együtt évek óta. Nagy kihívás sok esetben az időpont egyeztetés. - Fúvósoktatás: 2 f ő klasszikus zene és 1 f ő népzene tantárgyát oktatják a pedagógusok. 4

5 Fafúvós és rézfúvós pedagógus oktat: furulya, klarinét, fuvola, szaxofon, trombita tantárgyat, a népi furulya népzene tantárgyat egy pedagógus oktat. 38 növendék van a fafúvós tanszakon. - Vonós tanszak tanárai: a heged ű és gordonka tantárgyat oktatják 2 f ő. Az egyéni oktatás mellett a zenekari muzsikálást fontos és kiemelt feladatnak tekinti a két kolléga. - Gitároktatást egy pedagógus végzi. Igen kedvelt a tanulók körében. Sajnos csak 22 f ő vehet ő fel, a túljelentkezés váró listát von maga után. - Üt ő tanszakon tanár váltás volt őszén. Nagyon hiány szak a pedagógus pályán a végzett ütőtanár inkább a zenekari munkát választja. Jelenleg 1 pedagógus tanít 7 óraszámban. - Szintetizátor GYES-es lév ő kollégan ő oktatott ezen a szakon. Jelenleg nagyon kis létszámú a tanszak. - Népi hangszeroktatás: citera és népi furulyán folyik. Ez a tanszak közkedvelt a tanulók körében. - Táncoktatás ebben a tanévben csak társastánc szakon van, 1 f ő 8 óraszámban tanít. A növendékeket egyre nehezebb megnyerni, pedig minden tanévben más-más módon tart bemutatókat a táncpedagógus. Megállapítható, hogy a zenetanulásra van társadalmi igény, a tantestület tagjainak szakmai felkészültsége biztosíték a tanulói létszám stabilitására. /visszatartó er ő a magas térítési díj/ Minden tanszak munkája a tanszaki hangversenyeken és az év végi beszámolókon mérhet ő, az intézmény összes tanulója részt vesz, ahol a szülő k és az iskolavezetés kap képet a tanszakon folyó munkáról. III. A 2011/2012-es tanév feladatai 1. Célkitűzések A 2010/2011-es munkatervben is leírtam, hogy az általános célkitűzések minden tanévre érvényesek, melyek a következők: - hangszeres növendékeinknél a legfőbb cél, hogy a továbbképz ő osztályban is megmaradjanak zeneiskolásnak (nagyon nehéz ebben a teljesítmény centrikus középiskolás korban elérni!) - felmenőrendszer biztosítása (zeneóvoda-kek-ek-hangszer) - egyéni munkára nevelés gyakorlás - hátrányos helyzet ű tanulók támogatása 5

6 - tehetséggondozás - közösségi életben aktív részvételre nevelés, alkalmazkodóképesség, egymásra figyelés fejlesztése - tanulmányi versenyekre felkészítés - esélyegyenlőség megteremtése - pedagógus-szülő-gyermek közötti jól működ ő kommunikáció kialakítása - pedagógusok példamutató aktív muzsikálása különböz ő rendezvényeken Minden tanszakon más a prioritás, a tanszak specifikumából adódóan. A tanszaki munkatervek tartalmazzák a konkrét feladatokat. 2. Konkrét célok, feladatok Minden tanév évnyitó tantestületi értekezletén megfogalmazásra kerülnek a kiemelt feladataink. Ezek között szerepelnek olyanok, melyek már hagyományosnak számítanak pl. - Egy-egy zeneszerz ő munkásságának széleskör ű megismerése a.) emlékhangversennyel (aktuális születési-halálozási évforduló) b.) rajzpályázat kiírásával c.) zenetörténeti vetélkedővel - A diákok és szülő k igényeinek maximális kielégítésére való törekvésünk. /Nagyon nehéz./ - Ebben a tanévben szeretnénk tudatosítani tanulóinkban a kamarazenélés fontosságát, több m ű megtanulásával, és azok előadásával - Mérni szeretnénk a kottaolvasási szintet, improvizációs készséget tanulóinknál. - A beiskolázási módszerek kiszélesítésén dolgozunk minden tanévben. A tehetségkutatás tanév végén. Különböz ő rendezvények szervezése 1-1 hangszer megismertetésére, illetve megkedveltetésére. - A tantervi anyag egyénre szabva teljesüljön. - Az élő zenei koncertekre megnyerni növendékeinket, hogy minél nagyobb számú komolyzenét szeret ő hallgatóságot neveljünk a tanulókból. - Magasabb évfolyamos növendékeink megtartása. - Könnyűzene betervezése az elvégzend ő éves anyagba. - Minden iskolában legyen EK1, az utánpótlás érdekében. 3. Tanszaki munkatervek (1. sz. melléklet) 4. Beszámolók tervezete (2. sz. melléklet) 5. Tanszaki hangversenyek tervezete (3. sz. melléklet) 6. Minőségirányítási ütemterv (4. sz. melléklet) 7. Továbbképzések Az intézményben 2 pedagógusnak lesz esedékes 2011-ben az els ő továbbképzési ciklus elkezdése. A központi normatív támogatás már rendelkezésére áll az intézménynek. 6

7 8. Utánpótlás biztosítása Egyre nehezebb feladata az intézménynek az utánpótlás biztosítása. Ha eredményes is a tehetségkutatás, és a beiskolázás, növendékeink megtartása nem könny ű feladat. Ezt fő leg az órabeosztás nehézsége okozza. Nekünk kell alkalmazkodni minden délutáni programhoz, mely az általános iskolákban kötelező jelleg ű. Elég nehéz feladat, de most már lassan eljutunk oda, hogy a szülő k számára egyértelm ű legyen a mi intézményünk is iskola, ahol teljesíteni kell a tantervi anyagot. Ezt azért fogalmazom meg az utánpótlás biztosításánál, mert összefügg a növendék megtartásának sikerességével. A számítógéppel és a nyelvvel nagyon nehéz felvenni a versenyt egy tehetségre, képességekre alapozó iskolatípusnak. Az általános iskolákban az EK1, EK2 csatlakozó óraként a szül ő és a gyermek számára nagyon jó megoldás. Az utánpótlás már itt látszik biztosítottnak. A baj akkor kezdő dik sok esetben, ha 3. osztálytól már be kell járni a zeneiskolába. Itt már több érdek ütközik, a mi feladatunk a pozitív ráhatás a szülőkre. A zeneóvoda az els ő lépcsőfok az utánpótláshoz. 9. Hátrányos helyzet ű tanulók támogatása Minden pedagógus a saját tanszakán a lehetőségek függvényében el tudja dönteni mivel tudja segíteni a hátrányos helyzet ű tanulókat. Térítési díj fizetési kötelezettségük nincs, kottát, hangszert az intézmény biztosít részükre. Szakmailag pedig a felzárkóztatás, korrepetálás lehetősége adott. 10. Selejtezés, leltározás Minden tanév decemberében kell lebonyolítani. - Selejtezés előkészítése, felmérés november 15-éig. - Szakvélemény beszerzése november 22. (kedd) - Selejtezés időpontja november 29. (kedd) - Leltár időpontja: december 21. szerda, 22. csütörtök IV. Jogszabályi változások 1. Az alapfokú művészetoktatási intézmények minő sítési eljárásával kapcsolatos módosítás 2011/2012-es tanév rendjérő l szóló 30/2011. (VI.7.) rend módosította a 3/2022. (II.15.) OM rendeletet évi LXXIV. tv. módosította a közoktatási törvény 1. sz. mell. III. rész II/6. pontját. Ezzel eltörölte a kéthavi idő keretre vonatkozó szabályozást. 3. Az alapfokú mű vészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetésérő l és kiadásáról szóló 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet módosítására kiadott 3/2011. (I: 26.) NEFMI rendelet jelentős változást hoz az intézmény működésében. Alapító Okirat módosítása, Pedagógiai Program kidolgozása, amely dokumentumok már elkészültek intézményünknél. 7

8 V. Tanév rendje Szorgalmi idő - els ő tanítási nap: szeptember 1. csütörtök - utolsó tanítási nap: június 15. péntek Félév vége: január 13. Félévi értesít ő kiadása: január 20. Tanítási napok száma: 183 Tanítás nélküli munkanapok száma egy tanévben maradt az öt nap, ezt nem lehet túllépni. Szünetek kezd ő és utolsó napja módosítható, ha heti pihen ő napon a tanítási órák megtartásra kerülnek. Szünetek: - Ő szi november 2-5-ig utolsó tanítási nap október 28. péntek els ő tanítási nap november 07. hétfő - Téli december 22 - január 02-ig utolsó tanítási nap december 21.szerda els ő tanítási nap január 03. kedd - Tavaszi április ig utolsó tanítási nap április 04. szerda els ő tanítási nap április 16. hétf ő +3 nap Munkarend: november 05. (szombat) munkanap október 31. (hétf ő) pihenőnap december 03. Mikulásnapi koncert március 31. (szombat) munkanap március 16. (péntek) pihenőnap március 24. (szombat) munkanap 31-e helyett május 26. (szombat) munkanap Pünkösd Tanítási szünetek: március 15. (csütörtök) Nemzeti ünnep március 16. pihenőnap május 28. (hétf ő) Pünkösd hétfő Tanítás nélküli munkanap: december 20. december 21. Adventi hangverseny Leltár Intézmény nyitva tartása: Őszi szünet: november 2 - november 05-ig Téli szünet: december (szerda, csütörtök) december 23. az intézmény december december óra 8-14 óra ZÁRVA 8-14 óra 8-12 óra 8

9 V./1. Nevelőtestületi értekezletek /2012-es tanévkezd ő alakuló augusztus 25. csütörtök - Tanévnyitó értekezlet augusztus 31. szerda - Félévi osztályozó felelős: igazgatóhelyettes január 09. hétfő jegyzőkönyv elkészítéséért: iskolatitkár /2012-es tanév év végi osztályozó június 08. péntek - Tanévzáró tantestületi értekezlet június 15. péntek /2012-es tanév nevelési értekezletei november 21. hétfő március 19. hétfő Munkaértekezletek minden hónap els ő vagy második hétfői napja szeptember (Végleges létszám egyeztetése.) október 03. november 07. december január 02. február 06. március 05. április 02. május 07. V./2. Művészeti alapvizsgák Az intézményben 2011/2012-es tanévben 9 főnek kell mű vészeti alapvizsgát tenni, akik szeretnék folytatni tanulmányaikat a továbbképz ő osztályban. Tanszakonkénti megoszlás: - zongora 5 fő - gordonka 2 fő - trombita 1 fő - citera 1 fő V./3. Területi-országos tanulmányi versenyek Az MZMSZ honlapjáról letöltésre kerül az érintett tanszakon tanító pedagógus részére a részletes kiírás, ahol indítható növendék várható. Az évnyitó értekezleten nem jelezte senki sem, így a munkatervben nem szerepel tanulmányi verseny, mely államilag támogatott. Különböz ő találkozók, fesztiválok biztosan lesznek a tanév folyamán, azonban azok nincsenek előre tervezve. 9

10 V./4. Az intézmény rendezvény naptára szeptember óra Társastánc bemutató Ipartestület székháza felelő s: Szűcs Simon táncpedagógus Barna Elekné igazgató szeptember 12., 15. (péntek, hétf ő), hivatalos 11. vasárnap A Magyar Dal Napja Minden növendék megénekeltetése, tudatosítsuk a Nap megünneplésének fontosságát. Könyvtári verseny jeles napokhoz kapcsolódóan havi fordulókban történik. Szeptemberben indul és április hónapban kerül kihirdetésre a verseny eredménye szeptember óra péntek Zenei Világnap Az intézmény növendékeinek műsorával. felelő s: tantestület minden tagja október 05. szerda Pedagógusok Világnapja alkalmából Márkuj Péter orgonahangversenye felelő s: igazgatóhelyettes november óra szerda Kottaolvasó és blattolási verseny felelő s: zongora tanszakvezet ő Matuska Zoltánné és a tanszak tanárai november óra kedd Jeunesses hangverseny Bozsik Gábor üt ő szakos főiskolai hallgató, intézményünk volt növendékének műsora. felelős: Barna Elekné november Fúvós tanszak házi versenye felelő s: Barna Elek december óra szombat Mikulás napi koncert felelő s: Török György december óra kedd Adventi koncert AMK színháztermében felelő s: Százdiné Szecsei Anikó január 27. péntek 17 óra Téli Vegyes-Tanszaki iskolai hangverseny a Magyar Kultúra Napja tiszteletére felelő s: a tantestület 10

11 2012. február els ő hete Az iskolai rajzpályázat meghirdetése Kodály Zoltán: Háry János c. daljátéka alapján felelő s: minden tanszakvezető február els ő hete Az iskolai zenetörténeti vetélked ő előkészítése: Kodály és Weiner munkássága február 24. (25.) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés március Iskolai zongoraverseny az abonyi Bihari János Zeneiskola AMI zongora tanszakával. felelő s: zongora tanszak igazgató március Városi hangszerszóló megrendezése felelő s: igazgatóhelyettes minden tanár március 24. szombat (9 óra) Zenetörténeti vetélked ő lebonyolítása Kodály Zoltán és Weiner Leó munkássága április 04. Gitáros Találkozó felelő s: Barna Elekné igazgató Kapitány József Olgyay Gábor április 13. (16.) Holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából megemlékezés felelő s: Barna Elekné igazgató április 18. szerda Népdaléneklési verseny felelő s: szolfézs tanszakvezet ő Százdiné Szecsei Anikó szolfézs tanszak tanárai április 27. péntek 17 óra Művészetoktatás Napja tiszteletére népzenei szabadtéri hangverseny felelő s: Olgyay Gábor május Óvodásoknak és EK-k számára hangszerbemutató koncert felelő s: Sohajdáné Justin Katalin 11

12 2012. június 04. Nemzeti Összetartás Napja alkalmából ünnepi műsor június Városi Pedagógus Nap (műsor felajánlás) felelő s: tantestület június ig Zenei tábor VI. Ellenőrzési ütemterv VI./1. Pedagógiai óralátogatások október 13. Matuska Zoltánné 20. Olgyay Gábor november 08. Kapitány József 10. Kocsisné Bogdán Magdolna február 20. Kapitány József március 03. Olgyay Gábor 21. Kocsisné Bogdán Magdolna április 12. Matuska Zoltánné VI./ 2. Gazdasági ellenőrzés Idő pont: október 24. Határidő: október 31. Cél: Tárgyi eszközgazdálkodás, létszám- és bérgazdálkodás, készlet és energia, működési, bevétel ellenőrzés az éves költségvetés alapján. Felelős: igazgató Jegyzőkönyv leadásának határideje: november 08. VI./3. Ügyviteli Idő pont: október 17. Határidő: október 31. Cél: Tanügyi nyilvántartások, foglalkozási naplók, törzslap-beírási napló elkészítésének ellenőrzése Felelős: igazgató VI./4. Törvényességi Időpont: szeptember 25-től szeptember 30-ig. Pedagógiai Program IMIP Alapító Okirat (telephelyek, tanszakok) KIR rendszer végleges lezárása, jóváhagyása Felelős: igazgató 12

13 VI./ 5. Munkajogi Idő pont: október 14. Határidő: október 28. Cél: Dolgozók alkalmazásának, besorolásának ellenőrzése Felelős: igazgató VI./6. Tanügyigazgatási 2011/2012-es tanév I. félév zárása Létszám, óraszám, órarend, összesítők : október 21. Naplók: október ig felelő s: igazgató határidő: október 21. VI./ /2012-es tanév II. félévének ellenőrzése Létszám, óraszám, órarend változások február 6-10-ig Naplók ellenőrzése: február 13. VII. Munkavédelmi, tűzvédelmi Évnyitó értekezleten augusztus 31. Technikai dolgozók részére: szeptember 06. felelő s: munkavédelmi és tűzvédelmi megbízott Barna Elek, Olgyay Gábor Oktatás tanulók számára els ő nap felelős: igazgató, igazgatóhelyettes és minden pedagógus Tűzriadóterv végrehajtása október 24. (hétf ő) Nagykőrös, október 3. Barna Elekné igazgató 13

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája

Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Különös közzétételi listája Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Különös közzétételi listája Jogszabályi alapja: a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) és (5)

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2015. szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti iskolák [11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2015/2016. tanév

Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV. 2015/2016. tanév Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Szarvas, Kossuth tér 3. MUNKATERV 2015/2016. tanév 1 Tanszakvezetők: vonós: Vas István zongora, harmonika: Iváncsó Viola fúvós, ütő: Szabados Tóth Gábor csoportos:

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Frédéric Chopin Zeneiskola Címe: 2100

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére)

Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Különös közzétételi lista (alapfokú művészetoktatási intézmények részére) Jogszabályi háttér: 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Az intézmény neve:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Iktatószám: 159/2013. Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Komárom, 2900 Klapka György. út 54. 1 A 2011.

Részletesebben

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DALLAM ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:040258 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,hogy

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat

Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Földváry Miklós AMI 2711.Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út. 11. Tel : (29)423-490 Földváry Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Alkalmazotti közösség jóváhagyta: A fenntartóhoz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete 138003 Fonyódi Alapfokú Művészeti Iskola 8640 Fonyód, Bartók B. u. 22. Tel.: 85/560-264, e-mail:zeneiskola@fonyod.hu Fonyódi Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Határozat-tervezet. Normatív Határozat

Határozat-tervezet. Normatív Határozat Határozat-tervezet /2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Általános Iskola alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról)

WEINER NYILT NAPOK- WEINER SZÓLAMAI: 2014. NOVEMBER 10-11. Helyszín: Neszmélyi út 30. (a részletes program már letölthető a honlapunkról) Szakközépiskolai felvételi tájékoztató a 2015/2016-ös tanévre A WEINER LEÓ ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ORSZÁG EGYETLEN PRÍMA PRIMISSIMA DÍJAS ISKOLÁJA! 2011. december

Részletesebben

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők!

2013/2014. tanév. Felvételi lehetőség a Zeneiskolába. Kedves Szülők! Alapfokú művészeti iskolai közzétételi lista Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató 2013/2014. tanév Felvételi lehetőség a Zeneiskolába Kedves Szülők!,,Ha a gyermekkel sikerül megszerettetni a zenét,

Részletesebben

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA

TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA TOMSITS RUDOLF ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM:201417 ALAPÍTÓ OKIRATA 2014 ARSIS Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma 4400 Nyíregyháza, Ifjúság út 9 Alapító Okirat 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésrõl,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító szám: 039609 BALMAZÚJVÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. Tel/fax: 06/52/580-518

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.

Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail. Bartók Béla Zeneiskola PÁPA, Korona utca 27. Telefon: 89/313 116 Igazgató: 89/510-345 www.bartokzi-papa.hu e-mail: bartokzeneiskolapapa@gmail.com BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2015/2016. tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 2 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 6 fő tánctanár - 1 fő zongoratanár Oktatott tantárgyak Összlétszám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 192/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Alapító Okiratok módosítása

Részletesebben

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco)

AUGUSZTUS. 08. 27. 15.00 Igazgatói tanévnyitó (kerületi) (Önkormányzat, Flamenco) 1 AUGUSZTUS 08. 25. 10.00 Vezetőségi értekezlet igazgató 08. 25. 9.00 Pótvizsgák - Közismeret írásbeli Oláh Erna igh. 08. 26. 10.00 Pótvizsgák - szolfézs, zeneelmélet, kötelező zongora 08. 27. 15.00 Igazgatói

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 OM szám: 202792 KLIK azonosító: 123024 A Pedagógiai Programot a nevelőtestület 2013. október 11-én fogadta el. A Pedagógiai Program hatálya

Részletesebben

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés]

Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola. [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] Különös közzétételi lista - Alapfokú művészeti Iskola [229/2012. (VIII.28.)Korm. rendelet,23 (1) bekezdés] 1. a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató Az iskola felvételit, tehetségvizsgálatot nem tart.

Részletesebben

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/

Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ Különös közzétételi lista- Alapfokú művészetoktatási Intézmények / 11/1994. 8 VI.8.) MKM rendelet, 10. sz. melléklet/ 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15

T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 T-DANCE Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4553 Apagy. Béke u. 2. OM: 200439 Adószám: 18812277-1-15 Készítette: Kalapos Tamás Igazgató 1 A 2008/09-as tanév munkatervének összeállításához felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 JÁRDÁNYI PÁL ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY I. Az Intézményirányítási Program alapelvei 1. Minőségpolitikai nyilatkozat Iskolánk, a Járdányi Pál Zeneiskola

Részletesebben

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve

Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola. a 2012/13-as tanév munkaterve Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti és Általános Iskola a 2012/13-as tanév munkaterve Tartalom Tanév rendje, szorgalmi idő, tanítási szünet, tanításnélküli munkanapok... 4 Tanítási szünetek... 5 Tanítás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706

KÖZZÉTÉTELI LISTA. KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti Iskola OM: 039706 KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23 (1)(5) alapján KROÓ GYÖRGY Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú Művészeti

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 040046

TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 040046 TELEKI-WATTAY MŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Pomáz, Templom tér 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 040046 1 TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 1 1. BEVEZETŐ...

Részletesebben

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23.

A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23. Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási intézmény közzétételi listája A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 112. szám 23. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A Bartók Béla Alapfokú Művészetoktatási intézmény

Részletesebben

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév

A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév A Szekszárdi Waldorf Óvoda, általános Iskola és AMI Munkaterve 2015-2016. tanév Dátum Tan. nap 2015.08.24 hétfő Tanévnyitó konferencia Intézményi Konferencia 2015.08.25. kedd Tanári Konferencia 2015.08.26.

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következő volt: Kehidakustányban: 1 fő 5 fő (mind Zalaszentgróton tanul)

I. LÉTSZÁM. Tanszakok szerinti megoszlás a tanév elején a következő volt: Kehidakustányban: 1 fő 5 fő (mind Zalaszentgróton tanul) 1 I. LÉTSZÁM A Deák Ferenc ÁGM Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolája a 2014/2015-ös tanévet 144 fő zeneiskolás tanulóval kezdte. A gyerekek megoszlása telephelyenként a következő volt: Központi Iskola

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015 NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012.

Részletesebben

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Előterjesztés a 2011. június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézményegységének beszámolója

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések

Bevezető. Általános rendelkezések Bevezető A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki, tanulói jogok

Részletesebben

MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM azonosító:101417 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Debrecen 2013. szeptember A MUZSIKÁLÓ EGÉSZSÉG ALAPÍTVÁNYI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI

Részletesebben

A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA

A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY. PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA A székesfehérvári HERMANN LÁSZLÓ ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI és NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalomjegyzék Bevezető I. Pedagógiai Program 1. Az iskola bemutatása:

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA Alapfokú Művészeti Iskola SZOMBATHELY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Bevezető rész 3 Az intézmény jogállása, gazdálkodása, tevékenysége 4 Az iskola vezetése, hatáskörök

Részletesebben

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Közzétételi lista. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Közzétételi lista A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Sorszám Beosztás Végzettség Szakképzettség Tanított tárgyak 1. tanító főiskola tanító, technika

Részletesebben

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve

A Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola 2015/2016. tanévi munkaterve Kispesti Alapfokú Művészeti Iskola Ügyiratszám: 222/ 2015. 1193 Budapest, Irányi Dániel u. 2. Tárgy: munkaterv 2015/2016. Tel./Fax.: 357-2874, 282-9499, ű e-mail: muveszeti@iskola.kispest.hu A Kispesti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 10. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március

BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Budapest, 2015. március BUDAPEST XIII. KERÜLETI FISCHER ANNIE ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Budapest, 2015. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS Oldal 1. A Pedagógiai Program jogszabályi háttere 3 2. Az iskola

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12813/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Farkas Ferenc

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY- ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY- ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 A LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY- ZENEISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BAJA 2007. 2 Az ember tisztább zenei világképe kétség kívül hozzájárul majd általános világképe tisztulásához. Azért

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok

1. Vezetői program. 1.1. Bevezető. 1.2. Vezetői célok 1. Vezetői program 1.1. Bevezető A csömöri Zeneiskolában eltöltött 16 év pedagógiai és 13 év vezetői munka révén megismerhettem a helyi sajátosságokat, jó kapcsolatot építettem ki a helyi nevelési-oktatási,

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

MUNKATERV. 2015/2016. tanév. Kivonat. A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható. Körmendi Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 9900 Körmend, Kölcsey u.12. MUNKATERV 2015/2016. tanév Kivonat A tudás csak a megfelelően kifejlesztett képességekkel szinkronban hasznosítható.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014.

BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014. BESZÁMOLÓ NTP-AMI-13-0100 - ZENEISKOLAI WEINER KAMARAZENEI FESZTIVÁL 2014. Iskolánkban növendékeink és tanáraik számára már ismeretes, hogy minden tanévben megrendezzük a tanulmányi versenyt, egyik évben

Részletesebben

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580

Intézmény neve:liszt Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosítója: 039580 Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről. Tisztelt Nevelőtestület!

Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről. Tisztelt Nevelőtestület! Az Ádám Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának beszámolója a 2013/2014-es tanévről Tisztelt Nevelőtestület! Beszámolóm elkészítésénél felhasználtam az intézményi éves munkatervet, a tanszakok

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1 WEINER LEÓ Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola mely készült a következő dokumentumokra hivatkozva: Magyarország Alaptörvénye, a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma

Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentuma XIX.8.8. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Veszprém megye Tankerület megnevezése: KLIK Várpalotai Tankerülete OM azonosító: 037935 Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 37628/2008. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Pászti Miklós Alapfokú

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI. TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2015. márc. 16-21.

NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI. TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 2015. márc. 16-21. NTP-AMI-14 AMI PÁLYÁZAT TATABÁNYAI ERKEL FERENC AMI TEMATIKA és ÖSSZEFOGLALÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. márc. 16-21. A pályázat célja a kiváló programú alapfokú művészetoktatási intézmények tehetségsegítő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola

2014 Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola 2014 Garabnciás Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A GARABONCIÁS MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM A SZMSZ célja, tartalma 7 A szervezeti és működési

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

152/2011. (VIII. 16.) MÖK

152/2011. (VIII. 16.) MÖK 152/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre

Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre Az alapfokú művészetoktatás munkaterve a 2015/2016. tanévre Furulya tanszakon 9 fő Zongora tanszakon 7 fő Rajz, festés, mintázás tanszakon 13 fő Színjáték tanszakon 10 fő A művészeti tárgyak oktatását

Részletesebben

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola KIK OROSHÁZI TANKERÜLET Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola OROSHÁZA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... sz. példány Név Beosztás Aláírás Készítette: Liszt F. AMI Fenntartó: KIK Orosházi Tankerület

Részletesebben

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére

4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére 4. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /209-6 / 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 23 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül.

2. számú melléklet. 1. Az alapító okirat preambuluma törlésre kerül. 2. számú melléklet A Barcsi Bölcsıde, Óvoda, Általános, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát módosító okirat Barcs

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben