SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL"

Átírás

1 SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 -

2 I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Mint iskolánk nevébıl is kiderül, két képzési ágon folyik a munka: kereskedelmi és vendéglátóipari szakembereket képzünk. Iskolánk képzési profilja rendkívül összetett. Évfolyamonként kettı vagy három osztály szakközépiskolai képzésben részesül, s ennek megfelelıen a kezdetektıl fogva nagy jelentıségő az érettségi vizsgára való felkészítés. Ezek a tanulók az elsı két év elméleti gyakorlati képzése után a 11. és 12. évfolyamban vesznek részt konkrét gyakorlati képzésben. Számukra mindkét évfolyamon óra kötelezı rendezvényen való megjelenést ír elı iskolánk Pedagógiai Programja. A szakiskolai ágon tanuló diákok a 10. év után szakmát tanulhatnak. Intézményünk a következı szakmákat oktatja: - Ker-marketing-üzleti adminisztráció területen: élelmiszer- és vegyiáru kereskedı ruházati kereskedı vas- mőszakicikk kereskedı - Vendéglátás, turizmus területen: pincér vendéglátóipari eladó szakács cukrász A szakiskolai képzésben részesülı diákoknak lehetıségük van arra, hogy a szakmunkásbizonyítvány megszerzését követıen iskolánkban megszerezzék az érettségi bizonyítványt is. Ez a képzés két éves. Az érettségivel rendelkezık technikusi képzést is igénybe vehetnek iskolánkban. Az idei évben két szakirányban indult képzés.: - kereskedelmi technikus - vendéglátó technikus Mindemellett már hagyományosan mőködik az esti tagozatos képzés is, amelyen több, korábban iskolánkban szakmát szerzett tanuló teszi le az érettségi vizsgát. - 2/76 -

3 Jövıkép A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola vezetése és minden dolgozója elkötelezett a minıségi munka iránt. Intézményünk tevékenységének középpontjában a minıségi oktató- és nevelımunka áll, amely biztosítja tanulóink továbbtanulását a szülık elvárásainak és a tanulók képességeinek megfelelıen, összhangban a munkaerıpiaci igényekkel. Mőködésünk nyitott, munkánk átlátható partnereink és a fenntartó számára is. A sikeres mőködés és fejlesztés érdekében széleskörő partnerkapcsolatot építünk ki. Küldetésnyilatkozat Somogy megye legnagyobb középfokú intézményeként azokat a fiatalokat várjuk, akik életüket a kereskedelem vagy a vendéglátás területén képzelik el. Iskolánk Kaposvár belvárosában európai szintő számítástechnikai teremmel és tanirodával fogadja diákjait. A szakmai képzést jól felszerelt tanboltok, tankonyhák, tanéttermek és egy tanszálloda segíti. Elsıdleges célunk a gyerekek tanulásának minıségi fejlesztése a tanterv hatékony és sikeres elvégzésével. Diákjainknak biztosítani kívánjuk a társadalmi és tanulási tapasztalatok széles körét, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket és igényeiket. Kapcsolatainkat az ıszinteség és a felelısségérzet irányítja, elismerjük az egyén jogait, és kiemeljük a szociális érzékenység és tudás fontosságát. Minden diákunknak lehetıséget adunk arra, hogy képességének és tehetségének megfelelıen a lehetı legtöbbet hozza ki magából. A gyakorlati képzést mestervizsgát tett szakoktatók irányítják. Lehetıséget biztosítunk a nyári szakmai gyakorlat külföldön való eltöltésére és iskolánk folyamatosan építi ki külföldi testvériskolai kapcsolatait. A tananyag elsajátításán túl így olyan képességeket is kifejlesztünk tanulóinkban, amelyekkel elınyösebb helyzetbıl indulhatnak a munkaerı-piaci versenyben. - 3/76 -

4 Iskolánk életének és munkájának minden területén folyamatos fejlıdésre törekszünk, a szakmai tananyag állandó korszerősítésével partnereink igényeihez alkalmazkodunk, így nı tanulóink elhelyezkedési esélye. Alapértékeink - tantestületünket mindig is az alkotó megújulás jellemezte - országos és nemzetközi szakmai versenyeken mindig a legjobbak között vagyunk - külföldi nyári gyakorlatot szervezünk - rendelkezünk külföldi testvériskolákkal - kollégáink ismerik a tanulókat - az SZKTV-n több végzıs diákunk felszabadul - jó kapcsolatot építünk ki a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával - 4/76 -

5 II. Intézményi környezet Iskolánk Somogy megye legnagyobb szakképzı iskolája, ahol évente mintegy 1100 nappali tagozatos hallgatót és kb. 100 esti tagozatos felnıttet 71 fıállású tanár ( 58 tanár, 13 szakoktató ) tanít. Az oktatás-nevelés optimális hátterét a 44 fıs technikai személyzet biztosítja. Tárgyi eszközeink tekintetében igen változatos a kép: a vendéglátás szakma eszközellátottsága jó, az országban egyedülálló tanszállodánk legkorszerőbb berendezése és felszereltsége mellett végre egy helyszínen koncentrálódik a szakács, a pincér és a vendéglátóipari eladó szakmák tanmőhelyi képzése. A cukrász tanmőhely teljes rekonstrukciója az idei tanévben készül el, és akkor elmondhatjuk, hogy az összes vendéglátóipari szakma oktatása európai körülmények között folyik. A kereskedı tanulók meglehetısen mostoha körülmények között, szegény eszközparkkal ellátott kabinetekben sajátítják el a szakmát. Számukra azonban jelentıs változást hozhat, hogy iskolánk tagja a Térségi Integrált Szakképzésnek, s így a hamarosan megnyíló új képzési helyen tanulóink is jobb körülmények között tanulhatnak. Külön említést érdemel azonban a kereskedelmi technikusok képzése, amely jól felszerelt tanirodai körülmények között zajlik. Tanárainkat és tanulóinkat mégis az érinti a legfájóbban, hogy az elméleti képzés egy része ( 10. évfolyam ) a fıépülettıl kb perces sétára lévı épületben folyik, s a szünetekben ( naponta akár több alkalommal is ) a vándorlás megnehezíti kollégáink munkáját. Iskolánk B épülete is régóta vár felújításra, nincs tornatermünk és nincs aulánk, amely a közösségi élet színtere is lehetne. Mindezek ellenére maximálisan igyekszünk teljesíteni a velünk szemben támasztott elvárásokat. Kaposvár városában iskolánk az egyetlen ilyen profilú intézmény, bár a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskolában is oktatnak pék-cukrász szakmát. A megyében azonban jelentıs a konkurencia. Kadarkúton, Barcson, Nagyatádon, Fonyódon és Siófokon is képeznek tanulókat a két szakmában. Az általunk oktatott szakmák közül az élelmiszer- és vegyiáru kereskedı szakma tartozik a hiányszakmák közé, a többi szakmában is jó az elhelyezkedési lehetıség, fıleg a - 5/76 -

6 Balaton közelsége miatt. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a végzett szakmunkástanulók csak minimális mértékben kívánnak szakmájukban dolgozni, legtöbbjük a további tanulást választja. - 6/76 -

7 III. Intézmény célrendszere 1.Intézmény stratégiai céljai Stratégiai cél 1. Az ismeretközvetítés tanulóközpontúságával magas színvonalú, a munkaerıpiaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, az oktatás változásaira nyitott, eredményes és hatékony szakmai munka megvalósítása. 2. Az iskolában folyó nevelıoktató munka eredményeként kreatív, kommunikatív, idegen nyelvet beszélı, mővelt állampolgárok képzése. 3. Az iskola alapcéljának tekinti az intézményben tanítók szakmai továbbképzéseinek biztosítását. 4. Logikusan gondolkodó, jó problémamegoldó képességgel, a társadalomban elvárt informatikai tudással A stratégiai célt tartalmazó dokumentum és annak fejezete IMIP 4.2. PPR IMIP 4.2. PPR IMIP 4.2. PPR IMIP 4.2. PPR - 7/76 -

8 rendelkezı tanulók kibocsátása. 5. Korszerő elméleti és gyakorlati ismeretek biztosítása az önálló egészséges életvezetéshez. IMIP 4.2. PPR 6. Környezetkimélı magatartás megvalósítása egyéni és közösségi szinten egyaránt. IMIP 4.2. PPR 7. Különbözı szociális és kulturális háttérrel rendelkezı tanulók esélyegyenlıségének biztosítása. 8. Az intézmény által megfogalmazott minıség folyamatos biztosítása a rendszeres, következetes mérés, értékelés alkalmazásával. 9. Az iskola eszközállományának folyamatos javítása, korszerősítése, bıvítése. IMIP 4.2. PPR IMIP 4.2. IMIP 4.2. PPR SZMSZ - 8/76 -

9 2. Stratégiájához kapcsolódó intézményi célok és siker-kritériumai Intézményi cél 1. differenciált képességfejlesztés biztosítása Célhoz megfogalmazott sikerkritérium a tanulmányi átlag növekedése Intézményi célt tartalmazó dokumentum és annak fejezete IMIP PPR SZMSZ Munkaterv 2. versenyekre felkészítés, azokon való részvétel biztosítása 3. pályaorientációs feladatok ellátása a 10. évfolyam, a 12. évfolyam és szükség szerint a 14. évfolyam végén 4. az idegen nyelv oktatásának fejlesztése érdekében a meglévı külkapcsolatok ápolása, újak felkutatása még eredményesebb versenyszereplés a pályát választó és elhelyezkedı diákok elégedettségének növelése középfokú nyelvvizsgával rendelkezı diákok számának növelése illetve emelt szintő nyelvi érettségit tevı diákok számának növelése Éves munkatervek PPR SZMSZ IMIP PPR IMIP Munkaterv IMIP PPR - 9/76 -

10 év végén szintvizsga megszervezése ( magyar, történelem, matematika, idegen nyelv szakközépiskolában, magyar, matematika, idegen nyelv szakiskolában ) 6. szakképzı évfolyamokon gyakorlati szintvizsgák a szakközépiskolákban a tanulmányok feléhez érve rendszerezés, az érettségi tárgyakból a tanulmányi átlagok javítása a szakmunkásvizsga eredmények javítása Pedagógiai Program Munkaterv SZMSZ PPR IMIP Kamarai tv. 7. a szülıi házzal való kapcsolattartás a hiányzások visszaszorítása Pedagógiai Program SZMSZ IMIP - 10/76 -

11 A Szakképzési Önértékelési Modell II. (Fejlesztési) szintjének követelményrendszere 2. változat augusztus VEZETÉS 2. old. 2. STRATÉGIA 4. old. 3. EMBERI ERİFORRÁSOK 6. old. 4. ERİFORRÁSOK 8. old. 5. FOLYAMATOK 9. old. 6. A KÖZVETLEN PARTNEREK ELÉGEDETTSÉGÉVEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK 7. A MUNKATÁRSAK ELÉGEDETTSÉGÉVEL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK 8. A TÁRSADALMI HATÁSSAL KAPCSOLATOS EREDMÉNYEK 12. old. 14. old. 18. old. 9. AZ INTÉZMÉNY KULCSFONTOSSÁGÚ EREDMÉNYEI 20. old. - 11/76 -

12 1. VEZETÉS Az intézmény vezetése hogyan alakítja ki az intézmény hosszú távú terveit és értékrendjét, és személyes részvételével hogyan mutat példát azok megvalósításában? Az intézmény vezetése hogyan biztosítja az intézmény mőködési rendjének kialakítását és fenntartását, valamint az intézmény folyamatos fejlesztését? 1. a) Az intézményvezetés személyes részvétele az intézmény hosszú távú terveinek és értékrendjének kialakításában, és példamutatása ezek megvalósításában 1. Milyen módon vesz részt a vezetés személyesen az intézmény Pedagógiai Programjának, Intézményi Minıségirányítási Programjának, egyéb hosszú távú terveinek, értékrendjének és fejlesztési céljainak a kialakításában? Az iskola Pedagógiai Programjának és egyéb hosszú távú terveinek (IMIP, SZMSZ, továbbképzési terv, szakmakínálat bıvítése) elıkészítésérıl, valamint az ehhez tartozó fejlesztési tervek szükségességérıl az iskolavezetés dönt a jogszabályi változások, a partneri elégedettség mérések alapján. Ez a felülvizsgálat évente egyszer, a tanév végén történik. A döntés-elıkészítés szerve a kibıvített vezetıség (igazgató, három igazgatóhelyettes, két gyakorlati-oktatásvezetı, nyolc munkaközösség-vezetı, Közalkalmazotti Tanács, minıségügyi vezetı). A kibıvített vezetıség megvitatja a javaslatokat, és dönt a vitára bocsáthatóságról. A kész javaslatot a nevelıtestület vitatja meg és fogadja el a munkatervben rögzített értekezleteken. A tantestületi határozat alapján a vezetés intézkedési tervet készít a célok megvalósítása érdekében. Ezeket a folyamatokat a vezetıség aktív részvételével támogatja. A vezetés a tervezési folyamatok valamennyi fázisában részt vesz, azokat koordinálja, így az aktív részvétel és a példamutatás is biztosított. 2. Kik és milyen módon végzik a vezetés munkájának külsı és belsı értékelését? Az iskolavezetés külsı értékelése: I. Az oktatási törvényben elıírt szakmai és törvényességi ellenırzések: 1. A tanév rendjében rögzítettek szerint. 2. MÁK ellenırzés a finanszírozással kapcsolatban. 3. Az Oktatási Hivatal ellenırzései a hivatal által megadott idıpontokban és területen. II. A fenntartó által elıírt ellenırzések: 1. Pénzügyi ellenırzés évente. 2. Munkaerıgazdálkodási ellenırzés évente. 3. Tanügyi ellenırzés évente. 4. Belsı szabályzatok ellenırzése. III. Egyéb, külsı szervek által végzett ellenırzések: 1. Tőzoltóság ellenırzése évente. 2. Munkavédelmi ellenırzés esetleges. 3. ÁNTSZ-ellenırzés esetleges. A vezetés belsı értékelésének fóruma a kétévente elvégzett irányított önértékelés, valamint az évente megíratott klímakérdıívek. Ezen a szinten történik az igazgató és az igazgatóhelyettesek értékelése. Az IMIP-ben szabályozott vezetıi értékelés rendjének eredményei is adatokat szolgáltatnak a különbözı szintő vezetık belsı értékeléséhez. 3. A vezetés az értékelési eredmények, visszajelzések alapján hogyan fejleszti saját tevékenységét? A vezetés minden hétfın vezetıi megbeszélést tart, amelynek feladata az információk átadása és a felmerülı problémák megvitatása. A munkaközösségek megbeszélései és az egyéb partneri panaszok alapján a vezetı értekezleten döntenek, hogy saját hatáskörben intézkednek-e a probléma megoldásáról, vagy a kibıvített vezetıség elé viszik elıkészítésre és megvitatásra. A minıségügyi csoport a klímatesztek és az irányított önértékelés eredményei alapján szervezetfejlesztési javaslatot tehet, amelynek végrehajtását és értékelését a vezetıség irányítja, végzi. 4. A vezetés miként vesz részt a szervezeti kultúra intézményi szempontból jelentıs elemeinek azonosításában, értékelésében és fejlesztésében? Az iskola szervezeti kultúrájának legfontosabb elemeit az intézményi szabályzatokban, intézkedési tervekben rögzítettük. Ide tartoznak a stratégiai tervezések, teljesítményértékelés, döntés- - 12/76 -

13 elıkészítési folyamatok és az információátadás szabályozása. Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai hagyományok ápolására. Ezen elemek azonosításában, kialakításában, fejlesztésében a vezetés irányító szerepet tölt be. A minıségügyi csoport által végzett mérések elemzése alapján fejlesztési terveket dolgoz ki, munkacsoportokat hoz létre, személyre szóló feladatokat ad ki a vezetés. 5. A vezetés milyen módon mutat példát a munkatársaknak az intézményi értékrend képviseletében? Az intézményi értékrendet az iskola alapdokumentumaiban (PP, SZMSZ, IMIP, Házirend) melyet a kollektíva fogalmaz meg, alakít ki, és fejleszt tovább rögzített szabályok betartásával támogatja, képzéseken való részvétel után a munkatársaknak közvetíti, valamint a belépı új munkatársakkal, a tanulókkal és az egyéb partnerekkel ismerteti azt. Ezen értékrendek egyaránt vonatkoznak a teljes alkalmazotti körre és a tanulókra is. Az iskolavezetés a fontos kérdésekben kezdeményezı, irányító szerepet vállal, úgymint vizsgafelkészítés (érettségi- és szakmai vizsga), problémás helyzetek kezelése, tantervkészítés, minıségbiztosítási rendszer kiépítése, rendezvények szervezése iskolán belül és kívül, továbbtanulók támogatása, partnerekkel való kapcsolattartás, pályázatok figyelése és írása. A mindennapi folyamatok végrehajtásában és irányításában is részt vállal. 1. b) Az intézményvezetés személyes részvétele az intézmény belsı mőködési rendjének kialakításában és mőködtetésében 1. A vezetés milyen szerepet vállal a pedagógiai tevékenységek tervezésében és megvalósításában, az intézmény napi pedagógiai munkájában? Mi indokolja ezt a szerepvállalást? A pedagógiai stratégiai tervezések folyamatában a vezetés irányító szerepet tölt be. Az egyes szakmai és közismereti munkaközösségekben, amelyek a végrehajtás színterei, tagként is részt vesznek. Az egyes intézkedési tervek során, a kialakított csoportokban aktív szerepet vállalnak irányítóként, illetve tagként. A csoportok vezetıit az igazgató bízza meg. Minden csoportban a vezetıség legalább egy tagja részt vesz vagy felügyeli azt. A vezetés tagjai kötelezı órájukban és változó számú túlórában tanítanak is. Az igazgatóhelyettesek a napi irányító, szervezési feladatokat végzik. Ezt a folyamatokba való betekintés, a napi kapcsolatok fontossága indokolja. 2. Hogyan történik az intézmény mőködését szabályozó alapvetı dokumentumok elkészítése és elfogadása, és ebben milyen feladatokat vállalnak a vezetés tagjai? Az intézmény mőködését szabályozó dokumentumok a Pedagógiai Program, az IMIP, az SZMSZ és a Házirend. A jogszabályok tanulmányozása, valamint az eredmények elemzése, értékelése alapján tesz javaslatot a vezetıség a dokumentumok módosítására. Az anyagot a munkaközösség átadja megvitatásra, ezen javaslatokat beépíti a munkaanyagába. Ezután következnek (ha szükséges) a helyi érdekképviseleti szervezetek (Diákönkormányzat, Közalkalmazotti Tanács, Szülıi Munkaközösség) véleményezései. Végül a nevelıtestület véleményezi és fogadja el a végleges anyagot. Az elkészült anyagot az iskolavezetés jóváhagyásra benyújtja a fenntartónak. Jogszabályi változások esetén, a vezetés felülvizsgálja az adott dokumentumot, legalább évi rendszerességgel. Ha a dokumentumok módosítását a DÖK, az SZM vagy a tantestület kezdeményezi, akkor a felülvizsgálatot azonnal elindítja. 3. A vezetés hogyan biztosítja az intézményen belül a feladatok, felelısségek és hatáskörök szabályozottságát, megosztását? Milyen viszonyban vannak ezek a szabályozások a valós mőködéssel? Az intézmény szervezeti felépítését az SZMSZ tartalmazza. Ebben egyértelmően meghatározottak a függıségi viszonyok, mellékleteiben megtalálhatóak a személyre szabott munkaköri leírások, amelyek tartalmazzák az általános és egyéni feladatokat, felelısségeket, döntési jogokat, információ átadási és beszámolási kötelezettségeket. Az IMIP-ben meghatározott teljesítményértékelési rendszer részét képezi a munkaköri leírásokban megfogalmazottak betartása és elvégzése. Ezek a szabályozások a mindennapi élettel összhangban vannak. Ha valamilyen módon ez az összhang sérül, akkor a vezetés megvizsgálja az okokat és intézkedik a probléma megoldásáról. 4. Milyen módon biztosítja a vezetés az intézményi szabályozó dokumentumok összehangolását? - 13/76 -

14 A szabályozó dokumentumok módosítását az iskolavezetés kezdeményezi, ha jogszabályi változás, az elızı tanév értékelése vagy a partnerek visszajelzései ezt szükségessé teszik. Ekkor a vezetés megvizsgálja, hogy a változásnak milyen kihatásai vannak a többi dokumentumra, majd intézkedik azok összehangolásáról. A szabályozó dokumentumokat az igazgató felügyeli, de az intézkedési tervek alapján a felügyeletet átadhatja az igazgatóhelyetteseknek. 5. A vezetés milyen módon biztosítja a jogi szabályozók megismertetését és a változások figyelemmel kísérését? A megjelenı szabályokat az igazgató kíséri figyelemmel, és intézkedik az érintettek tájékoztatásáról két héten belül. Az iskola mőködését meghatározó külsı és belsı szabályozók listája munkakörönként az IMIP-ben kerül meghatározásra. A listát az iskolatitkár tartja karban, igazgatói utasítás alapján. A hozzáférés módjai: elektronikus formában a helyi hálózaton keresztül, valamint nyomtatott formában az iskolatitkárnál. Amennyiben ezekben a dokumentumokban változás történik, a vezetés a megfelelı szinten ad tájékoztatást a változás mértékérıl az érintetteknek. 6. Miként ellenırzi a vezetés a jogszabályok betartását az intézmény mindennapi mőködésében? Az egyes ellenırzési szintek az SZMSZ-ben, illetve a munkaköri leírásokban kerültek meghatározásra. A vezetésre az egyszemélyes irányítás a jellemzı, ebbıl következıen a jogszabályok betartásáért az igazgató a felelıs. A napi ellenırzés területei: a tanítási órák, foglalkozások, haladási napló (évente legalább 3 alkalommal), igazolt és igazolatlan hiányzások, tanítási órák kezdésének és befejezésének ellenırzése, amely a vezetés feladata. 7. Az intézmény vezetésének tagjai milyen feladatokat látnak el az intézményi mőködés értékelési rendszerének kialakításában, mőködtetésében és fejlesztésében? A döntési jogköröket a munkaköri leírások tartalmazzák. A heti vezetıségi megbeszéléseken történik: a korábban meghozott döntések eredményeinek értékelése, információt és véleményt cserélnek a tervezett döntéssel kapcsolatban, ha saját jogkörbe tartozik, akkor megtörténik a döntéshozatal, ha szükséges, munkatársi vagy külsı szakértıi véleményt kérnek. Ezután következik a kibıvített vezetıség véleményezése és javaslattétele. Ha kell, véleményezésre kéri fel a Diákönkormányzat, a Szülıi Munkaközösség, a Közalkalmazotti Tanács szervezeteit. Végül a közösen kialakított álláspontot a nevelıtestület elé terjesztik megvitatásra és döntéshozatalra. 8. A vezetés milyen rendszerben hozza meg döntéseit, és a döntéshozatalhoz milyen döntéselıkészítési folyamatot alakított ki? A munkaköri leírásokban rögzítve van az információáramlás és az együttmőködés. A heti vezetıségi megbeszélések során kialakított munkacsoportok résztvevıit a munkatársak közül választja ki a vezetés. Az igazgatóhelyettesekkel napi, személyes kapcsolatban vannak a munkaközösségek vezetıi, akik a munkaközösség tagjaival együttmőködve oldják meg a felmerülı problémákat, hajtják végre az intézkedési terveket Az értekezletek kezdeményezıje az iskolavezetés. Az éves munkarendben meghatározott idıpontokban szervezi azokat, és témáit két héttel elıre (tanáriban, a faliújságra kihelyezve) a résztvevık tudomására hozza. Rendkívüli értekezlet összehívását kérheti az igazgató, a szakmai munkaközösségek, a projektvezetı és a Közalkalmazotti Tanács. Ezek témáit a fenti módon az értekezlet elıtt egy héttel az érdekeltek tudomására hozza. 9. Az intézményen belül a vezetés hogyan kezdeményezi, szervezi a munkatársak és a munkatársi csoportok közötti együttmőködést?. A munkatársak közötti együttmőködés történhet: tantestületi vagy osztályozó értekezleteken, munkaközösségi, egy osztályban tanító tanárok és egy meghatározott feladat megoldására létrehozott csoport megbeszélésein. 10. Milyen minıségirányítási megközelítést alkalmaz az intézmény a mindennapi mőködés támogatására és milyen szerepet vállal a vezetés annak mőködtetésében? Intézményünk az SZFP II intézménye Ennek keretei belül indult el minıségirányítási munka ban elkészült a Szakiskolai Önértékelési Modell elsı változata, amely az eredmények oldalon vizsgálta az intézményt. A fejlesztendı területek összesítése után intézkedési tervek készültek, melyek folyamatos végrehajtását szakértı segítségével 2007-ben végrehajtottuk. - 14/76 -

15 A másodi önértékelésre 2008 ıszén kerül sor, ekkor az eredmények oldal mellett az adottságoldalt is vizsgálni kell. A minıségirányítási csoportban tagként aktív szerepet vállal a vezetés igazgatóhelyettesi szinten. A folyamatos munkát támogatja, az eredményekrıl folyamatos tájékoztatást kér. 1. c) Az intézményvezetés együttmőködése az intézmény közvetlen és közvetett partnereivel Ezt az alkritériumot a modell második szintjén NEM KELL vizsgálni. 1. d) Az intézményvezetés személyes szerepvállalása a munkatársak motiválásában 1. A vezetés hogyan közvetíti a munkatársak felé az intézmény Pedagógiai Programját, Intézményi Minıségirányítási Programját, értékrendjét, egyéb terveit és céljait, valamint a folyamatos fejlesztés kultúrájának megteremtése iránti elkötelezettségét? Az iskola mőködését szabályozó dokumentumok a Pedagógiai Program, az SZMSZ, az IMIP és a Házirend. Az iskola vezetése aktív szerepet vállal ezek kidolgozásában a közremőködésével, véleményezésével és a megvalósításban való részvételével, valamint ezek felülvizsgálatával. Szabályozott intézkedési tervekben rögzítetten történik az értékrend, a célok, tervek és fejlesztendı területek megfogalmazása, az egyes értekezleteken (vezetıi és tantestületi), a belsı továbbképzéseken személyes jelenlétükkel is példát mutatnak a munkatársak elıtt. 2. A vezetés hogyan biztosítja a folyamatos kommunikációt az intézmény teljes munkatársi körével? Az iskolavezetés heti rendszerességgel vezetıi megbeszélést tart, amit ha kell, további munkatársak (munkaközösség vezetık, Közalkalmazotti Tanács tagjai, DÖK- segítı, SZM vezetıség) bevonása követ. Az iskola tanári szobájában faliújság mőködik, ami az iskola mőködésével kapcsolatos fontos információkat tartalmazza. Rendkívül fontos információk átadása esetén a munkatársak aláírásukkal igazoljak a dokumentum megismerését. Ezen folyamatokért az iskolavezetés a felelıs. Az információ áramlásának mértékét a partneri elégedettségmérések és az intézmény általános mutatóival vizsgálja felül a minıségügyi csoport, aminek felelıse a minıségügyi vezetı. 3. A vezetés milyen eszközökkel segíti és támogatja a munkatársakat terveik és feladataik teljesítésében? Az olyan kezdeményezéseket, amelyek egybeesnek az iskola stratégiai céljaival (továbbképzések, nyelvtanulás, tananyagfejlesztés), az iskolavezetés támogatja. Ha anyagi vonzata is van, akkor a pénzügyi erıforrások szabályzata alapján az igazgató engedélyezi és kíséri figyelemmel a megvalósítást. A plusz erıforrások biztosítása az igazgató és a gazdasági igazgatóhelyettes döntése alapján történik. A munkatársak egyéni karrierépítését a vezetés támogatja, a pedagógusok továbbképzési kötelezettségét valamennyi kolléga teljesítette, mivel az SZFP II programban ezek a továbbképzések anyagilag is támogatottak voltak. 4. A vezetés milyen szerepet vállal a munkatársak teljesítményértékelési rendszerének kialakításában és mőködtetésében? A munkatársak teljesítményének értékelése az IMIP-ben szabályozott. Ezt az értékelési rendszert mőködteti és felügyeli az iskola vezetése. Minden tanár munkáját kétévente értékeli, és differenciált jutalmazással ismeri el a munkavégzések között meglévı különbséget. Nem megfelelı teljesítmény esetén a munkaközösség vezetı, az igazgatóhelyettes és az igazgató rendszeres ellenırzéssel, értékeléssel segíti az elvárások teljesítését. - 15/76 -

16 5. Az intézmény vezetése milyen egyéb eszközökkel segíti elı a munkatársak teljesítményének növelését, és hogyan ismeri el a munkatársak teljesítményét? Az iskolavezetés a differenciált teljesítményértékelés mellett erkölcsi elismeréssel is jutalmazza a kiemelkedı teljesítményt nyújtó munkatársakat. Ilyen elismerés a munkatársak név szerinti kiemelése a tanévvégi értékelı értekezleten. 1. e) Az intézményvezetés szerepe a fejlesztések megtervezésében, irányításában és értékelésében Ezt az alkritériumot a modell második szintjén NEM KELL vizsgálni. - 16/76 -

17 2. STRATÉGIA Az intézmény hogyan alakította ki és vizsgálja felül Pedagógiai Programját, Intézményi Minıségirányítási Programját és egyéb hosszú távú terveit, hogyan ismerteti meg, és hogyan bontja le ezeket a tanévre vonatkozó feladatokra? Az intézmény hosszú távú tervezését a teljes intézményre vonatkozóan kell megvizsgálni az önértékelés során, és ahol lehetséges, ott külön kell vizsgálni a szakképzéssel kapcsolatos sajátosságokat. 2. a) Információk győjtése és elemzése az intézmény Pedagógiai Programjának, Intézményi Minıségirányítási Programjának és egyéb hosszú távú terveinek kidolgozásához és módosításához 1. Milyen külsı forrásokból tájékozódik, milyen adatokat győjt az intézmény, és hogyan összegzi azokat Pedagógiai Programjának, Intézményi Minıségirányítási Programjának és egyéb hosszú távú terveinek kialakításához? A gyors változásokat is rugalmasan igyekszünk kielégíteni, mivel a vállalkozókkal és a kamarával naprakész információk alapján tudunk kapcsolatot tartani és a felmerülı problémákat együtt igyekszünk megoldani. A szakképzési évfolyamokon a vállalkozói, munkáltatói igények (létszám, szakma) a meghatározóak. Ha a képzıhely tanulószerzıdést köt a jelentkezıvel, akkor ezt az iskolának fel kell vennie, ha egyéb kizáró ok nincs. A tervezés folyamatában az elsı lépés a szükséges információk áttekintése, megismerése, értelmezése. A jogszabályi változások (Közoktatási Törvény, Szakképzési Törvény) áttekintése az igazgató és a helyettesek feladata. A közvetlen partnerek igényeinek, javaslatainak, elvárásainak elemzése az iskolavezetés feladata. A fenntartó javaslatait évente teszi meg, az iskola beszámolója alapján, ez a stratégiai tervezés egyik alapja. Az iskolával közvetlen kapcsolatban vállalkozók, munkáltatók körében évente elégedettségi, illetve igény felmérést végez az iskola. Jelzik munkaerı igényüket, ezek összesítése után a következı tanév kínálatába bekerül. A gazdálkodó szervezetek és az ipari kamara kérésére került bevezetésre a szakmunkás tanulók köztes vizsgája, az úgynevezett szintvizsga. 2. Milyen belsı forrásokból tájékozódik, milyen adatokat győjt az intézmény, és hogyan összegzi azokat Pedagógiai Programjának, Intézményi Minıségirányítási Programjának és egyéb hosszú távú terveinek kialakításához? Elsı feladat az adatgyőjtés. Belsı mérések: Somogy Megyei Munkaügyi Központ, Kamara, IPOSZ, nagyobb gazdálkodó szervezetek. E szervezeteket évente meghívja az iskola vezetése egy kötetlen beszélgetésre, melyen elmondják elvárásaikat. Az intézményi eredményi mutatók összegzése, a problémák feltárása a Pedagógiai Program nevelési részének alapja. Az eredményeket, hiányosságokat a munkaközösség vezetık év végi beszámolói, statisztikai adatok (beiskolázás, tanulmányi eredmények, vizsgaeredmények, elidegenedés, fegyelmi eljárások, bukások száma, mulasztások száma) mutatják be. Ezek alapján határozzák meg a következı tanév feladatait az év végi értekezleten, illetve a következı tanévnyitó értekezletén. A feladatok meghatározása az igazgató és a helyettesek feladata. 2. b) Az intézmény Pedagógiai Programjának, Intézményi Minıségirányítási Programjának és egyéb hosszú távú terveinek kialakítása és felülvizsgálata 1. Hogyan, milyen eljárás során fogalmazta meg az intézmény a Pedagógiai Programjában a küldetését, a jövıképét és a pedagógiai értékrendjét? Az Alapító Okiratban megfogalmazottakhoz igazodva iskolánk legfontosabb alapelvei: egy olyan iskola megteremtése, amely modern, naprakész, a társadalmi igényeknek megfelelı szakmai és általános mőveltségbeli ismereteket nyújt. A tanulók képességeinek kibontakoztatásával, tehetséggondozással, a hátrányok leküzdésével, praktikus ismeretek elsajátításával készíti fel a fiatalokat a jövı életükre, miközben olyan személyiségjegyek és magatartásformák kialakítására törekszik,, melynek birtokában képesek lesznek érdekeik felismerésére és érvényesítésére. - 17/76 -

18 2. Hogyan alakítják ki a Pedagógiai Program, ezen belül a helyi tanterv, a szakmai program tartalmát? A cél a várt eredmény leképzése, ugyanakkor a megelızı eredmények értékelésének terméke. Minden esetben két tényezı ellenırzése szükséges. A megfogalmazott eljárásoké és ezzel összhangban az intézményi lehetıségeké.. Az elvárásoknál mindig három tényezıt kell vizsgálni: A makrotársadalom elvárásainak (pl. érettségi vizsgát letevık arányának növelése, az iskolában eltöltött idı meghosszabbítása, stb.) A helyi társadalom és gazdaság elvárásainak (munkaerıképzés, nemzetiségi, etnikai programok) A képzésben résztvevı tanuló és szülei elvárásainak (munkaerıpiacon eladható tudás stb.) A fentiek érdekében naprakészen kell ismernie az iskolavezetésnek az Országgyőlés, a szakminisztériumok és a szakmai szervezetek joganyagait. Kialakított munkakapcsolatok révén pontosan fel kell tárni a helyi igényeket, és emellett fel kell térképezni a jelenlegi és a leendı tanulók és szüleik elvárásait. A tantervek kialakításánál figyelembe vesszük az érvényes jogszabályokat, a szakképzési törvényt, az oktatási törvényt, a Pedagógiai Programot, a tantervi követelményeket, az érettségi követelményeket, a kerettantervek céljainak megvalósításához szükséges elıírásokat, a szakképzés központi programját és az SZFP elvárásait. 3. Hogyan, milyen lépéseken keresztül épülnek be az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célok a helyi tantervbe? Társadalmi probléma, hogy a szülıi és az iskolai értékrend eltávolodik egymástól. Általános tapasztalat, hogy a szülık szinte mindenprobléma megoldását az iskolától várják. A szakképzésben részt vevı tanulók többsége viselkedési problémákkal, tanulási kudarcokkal, szocializációs zavarokkal küzd. Ezért a tantervek kialakításánál jelentıs szerepet kap a felzárkóztatás, a hiányosságok pótlása. 4. Hogyan fogalmazta meg az intézmény minıségpolitikáját, és hogyan készítette el az Intézményi Minıségirányítási Programját? Az iskola a minıségüggyel a Comenius programon keresztül találkozott elıször. Két estben is pályáztunk, egyszer önállóan, egyszer pedig több intézménnyel együtt. Mindkét pályázat sikertelen volt. A törvényi elıírásoknak megfelelıen 2004-ben elkészült az intézmény minıségirányítási programja, amely megírásában külsı szakértı állt a rendelkezésünkre. A megalakult minıségügyi csoport javaslatot tett a minıségirányítási programra, amit a tantestület egy értekezlet alkalmával megismert és elfogadott. Az elkészült anyagot a fenntartó jóváhagyta. 5. Milyen rendszerben biztosítják az intézmény Pedagógiai Programjának, helyi tantervének, Intézményi Minıségirányítási Programjának és egyéb hosszú távú terveinek éves szintő értékelését? Ha a Közoktatási, Szakképzési Törvény vagy valamely jogszabály változik, a módosítást az iskolavezetés kezdeményezi. Ebben az estben a tantestület, a munkaközösségek javaslatait figyelembe véve tette meg a módosítást. Ha a feladatok elvégzésének és eredményességének értékelése után válik szükségessé a módosítás, akkor a szakmai munkaközösségek tesznek javaslatot, amit az iskolavezetés önt formába, és a változásokat beépíti a Pedagógiai Programba. 6. Hogyan végzi az intézmény Pedagógiai Programjának, Intézményi Minıségirányítási Programjának és egyéb hosszú távú terveinek átfogó felülvizsgálatát és módosítását? A hosszú távú dokumentumok felülvizsgálatának szükségessége két hatásra jön létre: 1. Az iskola mőködését befolyásoló szabályozók változásár. 2. A mőködés intézményen belüli megváltozására. A szabályzók változása minden esetben határidıhöz köti a felülvizsgálatot, és a módosítási igényt is meghatározza. A mőködés megváltoztatása belsı vagy külsı hatásra jön létre. Ebben az estben is jól meghatározható a változás határideje és területe. E két körülmény ismerete határozza meg, hogy milyen módszerekkel történik a módosítás. Ha kisebb jelentıségő és terjedelmő a változás, az iskolavezetés megszövegezi a tervezetet, majd a tantestület vagy a közalkalmazotti értekezlet elé tárja véleményezés és elfogadás végett. - 18/76 -

19 Ha jelentısebb a változás, munkacsoportokat alakítunk, melynek vezetıjét az igazgató bízza meg. A csoportok tagjait általában a csoportvezetık kérik fel. A feladatok jól körülhatároltak, s ezt a tagok részfeladatokra osztják. Az elkészült anyagot a csoport megvitatja, s határidıre az iskolavezetés elé tárja. A vezetıi javaslatokkal kiegészített tervezetet a munkaközösségek, a szakszervezetek, a Közalkalmazotti Tanács, a közalkalmazottak megismerik, kialakítják véleményüket. Javaslataikat értekezleten ismertetik. Ezek figyelembevételével dönt a tantestület vagy a közalkalmazotti értekezlet a módosításról. 7. Milyen formában és milyen súllyal jelenik meg a szakképzés célrendszerében és tantervében a sikeres munkavállalói szerephez szükséges kulcskompetenciák elsajátítása? Iskolánk mottója: tegyünk az igénytelenség ellen. Ezt szem elıtt tartva fogalmaztuk meg céljainkat, s tartjuk azokat fontosnak tanulóink képzésében. A következı célkitőzések fogalmazódtak meg: A fiatal legyen képes a változó gazdasági és társadalmi környezetben való eligazodásra. A társadalmi együttélés szabályainak megismertetése az iskolaközösség modelljén keresztül, illetve viselkedéskultúrát fejlesztı foglalkozások szervezésével. A jogok és kötelességek megismerése, különös tekintettel a Házirendre. Biztos, állandóan konvertálható tudás megszerzése. Általános mőveltségre épülı korszerő szakmai tudás nyújtása. Az önképzés igényének kialakítása, fontosságának felismertetése. Az élethossziglan tanulás fontosságának tudatosítása, a szakmaváltásra való elıkészítés. Az információk önálló megszerzésének, feldolgozásának képességét kialakítani. A tanulók személyiségének alakítása, erısítése. Összetartozás, együttmőködési készség fejlesztése. Képességeknek megfelelı tanulmányi eredmények elérése. Munkánk során fontosnak tartjuk még, különösen a szakiskolai elıkészítı illetve a szakmai képzés során: A társadalom leszakadó rétegeibıl érkezı nehéz anyagi helyzettel, kulturális hátrányokkal küzdı sérült vagy fejlıdésben visszamaradt személyiségő tanulók számára stabil, érzelmi biztonságot és szilárd kereteket nyújtó tanítási-tanulási módszerek és körülmények megteremtése. A tananyag szükség szerinti átstrukturálásával, a követelmények differenciálásával a tanulók sikerélményhez való juttatása, fokozatos motivációja. Kortárs segítık illetve más (külsı oktatók, védını stb.) kiscsoportos foglalkozásaival az egészség, az emberi környezet és a természet megóvására irányuló felelısségérzet fokozása. Az ifjúságvédelmi tevékenységtartalmi változásával a veszélyeztetettség és a szociális hátrányok enyhítése. Tanulóink sok éve vehetnek részt Horvátországban nyári szakmai gyakorlaton. Ilyenkor a tengerparton dolgoznak három hetet éttermekben, szállodákban. Lehetıségük nyílik a nyelvgyakorlás mellet az internacionális gasztronómiai ismeretek elsajátítására is. 8. Hogyan tervezik meg és alakítják ki az intézményben az új képzési irányokat/programokat? A helyi foglalkoztatás politika, a városban mőködı gazdasági szervezetek igényei határozzák meg a szakmák választékát. Az iskola célja a korszerő szakmai tudás biztosítása, hogy a tanulók szerezzék meg a munkába álláshoz szükséges alapvetı ismereteket. Az iskola célja korszerő általános és szakmai tudás biztosítása, kommunikációs készség fejlesztése, az önmővelés igényének kialakítása, informatikai készségek, a szakma szeretete, követhetı emberi minta adása, megteremtve ezzel az esélyt a továbbtanulásra és a munkába állásra. Rendelkezzenek jogi, munkaügyi és pénzügyi ismeretekkel az önálló eligazodáshoz. 9. Milyen formában és milyen súllyal jelenik meg a szakképzés célrendszerében és tantervében az alapkészségek, valamint a személyes és szociális képességek fejlesztése? - 19/76 -

20 A gyermek az iskolában a tanítási-tanulási folyamat aktív résztvevıje. Iskolánk biztosítja az alapmőveltség megszerzését. Felkészít a 10. év végi alapmőveltségi vizsgára, az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgákra egyaránt. Problémamegoldó képességeket alakít ki. Fejleszti az alkalmazkodási és beilleszkedési készségeket. A frontális osztálymunka mellett döntıen önálló, páros és kiscsoportos tevékenységi formákat részesíti elınyben, annak szervezésébe a tanulókat is bevonja. Évente 5 alkalommal projekt-napok keretein belül dolgoznak fel a szakiskolai tanulók egyegy aktuális témát. A tanulási-tanítási folyamat mellett a gyermek az intézmény nevelési-oktatási életének is szerves része és alakítója. Ennek keretein belül figyelünk arra, hogy a tanuló egyenrangú félként kezeljük. A diákképviselet szerveit bevonjuk az iskolai munkába, javaslattételi, szervezési feladatokkal. Közös programok szervezésével és a hagyományok ápolásával erısítjük diákjainkban az iskolához való tartozás érzését. 10. Hogyan biztosítják a tantervek révén, vagy más módon a tanulók számára az átjárhatóságot, illetve az érettségi, vagy magasabb szintő szakmai végzettség megszerzésének lehetıségét? A évfolyamon a tanulók szakmaválasztását segíti a szakiskolában a pályaorientáció, a szakközépiskolában a szakmai alapozó tantárgyak, melyek segítségével a tanuló könnyebben kiválaszthatja a számára legkedvezıbb szakirányt. A évfolyamon az átjárás egyértelmően megoldható, ezzel segítve a diákok szándék szerinti módosítását. Az iskola képzéskínálatában szerepelnek a technikusi képzések is, így adva az érettségizett diákoknak a szakmai továbblépést. Lehetıség van arra is, hogy a szakmát szerzett tanulók egyéni kérésre a szakközépiskola 11. évfolyamán folytathassák tanulmányaikat, így érettségi vizsgát szerezhetnek. 11. Hogyan vesz részt a szakképzı iskola a képzettségek, kompetenciák, kölcsönös elismerését segítı programokban? 12. Hogyan építik be a környezetvédelmi szempontból fenntartható fejlıdés alapelveit az oktatásba és a képzésbe? 2. c) Az intézmény Pedagógiai Programjának, Intézményi Minıségirányítási Programjának és egyéb hosszú távú terveinek megismertetése, éves szintre történı lebontása a kulcsfolyamatok rendszerén keresztül 1. Kik, milyen elvek alapján és hogyan azonosították az intézmény stratégiai céljainak megvalósításához szükséges kulcsfontosságú folyamatokat? Iskolánkban a tanulók képességei és felkészültségük határozzák meg a kulcsfolyamatokat. A legfontosabb a tanulási-tanítási folyamat. Figyelembe vesszük az önértékelés során kapott adatokat és az elégedettségi méréseket. 2. Hogyan és milyen rendszerességgel vizsgálják felül a kulcsfolyamatok összhangját az intézmény Pedagógiai Programjával és más stratégiai céljaival? 3. Hogyan, milyen lépéseken és dokumentumokon keresztül bontják le a Pedagógiai Program, az Intézményi Minıségirányítási Program és az intézmény egyéb hosszú távú terveinek célkitőzéseit éves szintő feladatokra? A közoktatási törvény, a szakképzési törvény, és az OKJ figyelembe vételével az intézmény munkarendjét a legközvetlenebbül az egy tanévre készülı program szabályozza. Az éves programot a szakmai- és közismereti munkaközösségek javaslata alapján az iskola vezetése állítja össze. Az éves programban meghatározzuk: Az intézmény legfontosabb feladatait Az intézményi szintő rendezvények és ünnepségek módjait és idıpontjait A tantestületi értekezletek témáit és idıpontját A tanítás nélküli napok programját és idıpontját - 20/76 -

21 A tanítási szünetek idıpontjait, a tanév rendjérıl szóló miniszteri utasítás figyelembe vételével 4. Az intézmény milyen módon ismerteti meg Pedagógiai Programját, Intézményi Minıségirányítási Programját, egyéb hosszú távú terveit, valamint nevelési-oktatási-képzési és egyéb céljait az intézmény munkatársaival és más, az intézmény számára fontos partnereivel? Közoktatási intézményünk az intézmény mőködése, a gyermekek szociális-, gyermekvédelmi és nevelési ellátása, valamint a tanulók iskola-és szakmaválasztása és a gyakorlati képzése érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel, az intézményvezetı vagy megbízottak útján. Rendszeres kapcsolatot tart intézményünk: a fenntartóval a kamarákkal a Pedagógiai Intézettel a Nemzeti Szakképzési Intézettel az Oktatási Hivatallal az ipartestületekkel a külsı gyakorlati helyek vezetıivel, oktatóival a tanulóképzésben közremőködı gazdálkodó szervezetekkel a megye szakképzı iskoláival a profilunknak megfelelı képzést végzı szakképzı iskolákkal az általános iskolákkal a foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó orvossal az iskolafogászati ellátást ellátó orvossal a gyermekjóléti szolgálattal a beszállító cégekkel A kapcsolattartás rendszeres formái: különbözı értekezletek, fórumok, bizottsági ülések, intézményi győlések, nyílt napok, fogadó órák, személyes megkeresések, tájékozató dokumentumok útján történik. Az intézményi közösségek és a belsı kapcsolattartás általános módjai: Alkalmazotti közösség: - nevelıtestület, szakmai munkaközösségek - nem pedagógus munkakörben dolgozók közössége Szülıi közösségek: - szülıi munkaközösségek - szülıi választmány Közalkalmazotti Tanács Szakszervezetek 5. Hogyan mérik fel és értékelik az intézményben a Pedagógiai Program, az Intézményi Minıségirányítási Program ismeretét, tudatos használatát a munkatársak körében? 6. Hogyan biztosítják a Pedagógiai Program, az Intézményi Minıségirányítási Program és az egyéb hosszú távú tervek hozzáférhetıségét az intézmény partnerei számára? Az eljárási rend minden dokumentumra tartalmazza a hozzáférés módját. A közvetlen partnereket (tanár, diák, szülı, fenntartó, kollégium) adott estben bevonjuk az elıkészítı folyamatba is. A kész dokumentum tartalmáról az iskolai kapcsolattartó személy meghatározott keretek között tájékoztatja a partnereket. 7. Hogyan vizsgálják az éves munkaterv értékelésekor a Pedagógiai Programból, az Intézményi Minıségirányítási Programból és az egyéb hosszú távú tervekbıl adott évre lebontott feladatok teljesülését? A féléves illetve az év végi beszámolóknál az elvégzett munkát össze kell vetni a kitőzött célokkal. Különbözı szintfelmérık készítésével mérik a tanítás hatékonyságát a szaktanárok. Az - 21/76 -

22 osztályfınökök neveltségi méréseket is végeznek. Az iskolavezetés és a munkaközösség vezetık óralátogatások során ellenırzik a feladatok teljesülését. - 22/76 -

23 3. EMBERI ERİFORRÁSOK Az intézmény hogyan tervezi meg, irányítja és fejleszti a munkatársakkal kapcsolatos tevékenységeit pedagógiai programjának és folyamatainak támogatása és hatékony mőködtetése érdekében? Az önértékelés során ezt a területet a teljes intézményre vonatkozóan, ezen belül a szakképzésre külön is meg kell vizsgálni az érintett munkatársi csoportokra bontva, az intézményen belüli összehasonlítás bemutatása érdekében. 3. a) Az emberi erıforrások tervezése, irányítása és fejlesztése 1. Hogyan történik az intézményben az emberi erıforrások hosszú távú tervezése? Az intézményben az emberi erıforrások tervezése a következı dokumentumokban jelenik meg: 5 évre szóló továbbképzési program, éves beiskolázási terv, éves munkaterv. A dokumentumokat a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes állítja össze, a kollégákkal, munkaközösség-vezetıkkel, a vezetés tagjaival történt egyeztetés után. Az összeállítás a partnerektıl érkezı igények felmérése, továbbá a személyes interjúk alapján történik. 2. Hogyan bontja le az intézmény az emberi erıforrásokkal kapcsolatos hosszú távú terveit éves tanítási ciklusokra? Az 5 évre szóló beiskolázási programot az intézmény az éves beiskolázási tervben bontja le egy éves tanítási ciklusra. A dokumentumot a tanügyigazgatási-igazgatóhelyettes készíti el. Az elkészítés során figyelembe veszi a magasabb szervek (minisztériumok, NSZFI, SZFP II. Program Koordinációs Iroda) által kiadott továbbképzési kínálatot, és az intézmény pedagógusai számára elıírt 7 éves továbbképzési kötelezettséget. 3. Milyen információk és elemzések alapján, és hogyan készíti el az intézmény az 5 évre szóló továbbképzési programját? A dokumentumot a tanügyigazgatási-igazgatóhelyettes készíti a jogszabályok által meghatározott elvek alapján. Folyamatosan figyelemmel kíséri a kollégák végzettségét, az általuk elvégzett továbbképzéseket, ezekrıl naprakész nyilvántartást vezet. A továbbképzések, tanulmányok kiválasztása során prioritást élveznek az intézmény céljaival megegyezı képzések. Elsıdleges szempont, hogy a kollégák mindegyike rendelkezzen a jogszabályok elıírta végzettséggel, munkájuk végzéséhez szükséges legfrissebb információkkal. Ez egyben a munkatársak irányítását is jelenti konkrét képzési programokba (kötelezı továbbképzés). Anyagi lehetıségeihez mérten az intézmény támogatja a kollégák egyéni célkitőzéseinek megvalósítását is. Továbbképzési lehetıségekrıl a munkatársakat az igazgató, igazgatóhelyettes rendszeres idıközönként tájékoztatja. A továbbképzéseken megszerzett tapasztalatok átadása munkaközösségi bemutató órákon, módszertani bemutatókon, esetmegbeszélések alkalmával történik meg. 4. Hogyan mőködik az intézményben az új munkatársak kiválasztásának és betanításának rendszere? Iskolánk még nem rendelkezik Gyakornoki Szabályzattal, de amennyiben ezt a körülmények indokolják, elkészítjük. Nem pályakezdı kolléga esetében a betanítás elsısorban a munkaközösségeken belül történik. Az azonos szakos kollégák feladata az információk átadása, a dokumentumok, a szokásrend megismertetése. Ennek felelıse az adott munkaközösség-vezetı. Az új munkatársak kiválasztása a munkaerıigény alapján, a jogszabályok betartásával, pályázat útján történik. 5. Hogyan biztosítja az intézmény a személyes karriertervezés lehetıségét a munkatársak számára? Milyen módon érvényesülnek benne a személyes motivációk és az intézmény céljai? A kollégák továbbképzési igényeit, elképzeléseit elsı lépésként a munkaközösség-vezetık felmérik, a munkaközösség igényeit figyelembe véve rangsorolják és továbbítják a tanügy-igazgatási igazgatóhelyettesnek. A fıigazgató, a tagintézmény vezetésével konzultálva engedélyezi a - 23/76 -

24 továbbtanulást, a továbbképzéseken való részvételt, ezeket lehetıség szerint támogatja. Az intézményvezetés preferálja a civil szervezetekben való tagságot, részvételt. A kollégák személyes motivációk, céljaik alapján vethetik fel továbbtanulási szándékaikat, és amennyiben ez összevág az intézményi szervezeti céljaival, úgy a vezetés támogatja azokat. 6. Hogyan biztosítja az intézmény az egyenlı elbírálás elvét, és az esélyegyenlıséget a munkatársak számára? Az intézmény vezetése elsıdleges szempontnak tartotta a szakos ellátottság biztosítását, ez meghatározta a pedagógus kiválasztást. Ez azt is jelentette, hogy elsısorban a megfelelı végzettség megszerzésre irányuló képzéseken való részvételt támogatta, de lehetıséget biztosított a szakvizsga megszerzésére is. A bértáblában való elırelépés, a bérezés jogszabályhoz kötött, így abban érvényesült az egyenlı elbírálás elve. Iskolánk korábban rendelkezett esélyegyenlıségi tervvel, 7. Hogyan szervezik meg az intézményen belüli munkarendet, és hogyan biztosítják ennek során a munkatársak egyenletes leterhelését? A vezetıség a tantárgyfelosztás kialakításánál elsıdleges szempontnak tartja az azonos óraszám elvét és a felmenırendszert, amely biztosítja, hogy lehetıség szerint adott tanulócsoportot ugyanaz a tanár tanítsa több éven keresztül. Az órarend készítésénél is fontos szempont az egyenlı mértékő leterhelés. (lásd még 5.b) 8. Hogyan mérik a munkatársak igényeit és elégedettségét, milyen rendszerességgel és hogyan vizsgálják felül az igény- és elégedettségmérés rendszerét? Az iskolavezetés lehetıséget biztosít az egyéni igények jelzésére (Tanfolyam, továbbképzés stb.). A munkaközösség-vezetı felméri az esetleges igényeket, és azokat továbbítja az iskola vezetése felé. A több éves tanulmányi igényeket általában már az elızı tanévben jelezni kell, ezek jogosultságáról a vezetıség dönt. A minıségügy csoport minden év márciusában végez elégedettség mérést, klímateszt formájában. Ennek az eredménye a tanáriban lévı faliújságon megtekinthetı. Rendszeres az igényfelmérés, egy-egy aktuális problémáról személyes elbeszélgetéseken, tantestületi- és kibıvített vezetıségi értekezleteken el lehet mondani az igényeket. 9. Milyen más forrásból tájékozódnak a munkatársak véleményérıl? A munkaközösség-vezetık a kibıvített vezetıségi üléseken tájékozódhatnak, véleményt nyilváníthatnak az aktuális kérdésekben, beszámolóik is tartalmaznak ilyen jellegő véleményeket. Az iskolát, mint intézményt érintı problémák, feladatok, elképzelések értekezleteken kerülnek megbeszélésre. Kötetlen beszélgetések alkalmával rendszeres a véleménynyilvánítás, de egyéni meglátásokkal, javaslatokkal bármikor felkereshetı az iskolavezetés bármely tagja. Soron kívüli megbeszélések alkalmával, például az egy osztályban tanító tanárok értekezletén (kontakt-óra) elhangzó vélemények alapján is tájékozódhatnak az érintettek. 10. Hogyan használja fel az intézmény a munkatársi igény- és elégedettségmérés eredményeit? Az iskolavezetés komoly gondot fordít arra, hogy a munkatársak véleményét a lehetıségek határain belül a munkatervben megjelenítse. Az iskola vezetése kellı figyelmet fordít a munkatársak igényeire, az iskola adottságaihoz képest a személyes dolgokat illetıen is. A felmérések eredményeinek hasznosítása felismerhetı, ez jelentkezik a feladatelosztásban és a megbízásokban is. 3. b) A munkatársak szakmai tudásának, felkészültségének felmérése és fejlesztése 1. Hogyan határozzák meg a szakképzési célokkal összhangban, a szakképzı iskolában dolgozó munkatársak szakmai ismereteinek és szakmai alkalmasságának szempontjait, és milyen formában rögzítik ezeket? 2. A szakképzı iskola mindenkori képzési céljai alapján hogyan történik a munkatársak szakmai tudásának és képességeinek/kompetenciáinak felmérése, értékelése és fejlesztése? - 24/76 -

HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA HELYZETFELMÉRÉS INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA - 1 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV

TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV TULAJDONOSI STRATÉGIAI ELLENİRZÉSI TERV 2009-2014 2 I. BEVEZETÉS A Tulajdonosi Stratégiai Ellenırzési Terv célja, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. hosszú távú céljaival összhangban meghatározza

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI

TÁJÉKOZTATÓ A 2008. ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI TÁJÉKOZTATÓ A ÉVI PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYSOROZAT TOLNA MEGYEI PROGRAMJAIRÓL A már második alkalommal szervezi meg a Mi a pálya? elnevezéső, regionális szintő pályaválasztási rendezvénysorozatát. Az

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

A minıségirányítási program 2008/2009-es végrehajtásának értékelése

A minıségirányítási program 2008/2009-es végrehajtásának értékelése A minıségirányítási program 2008/2009-es végrehajtásának értékelése Az iskola 2004-ben életbe lépett Minıségirányítási összesen 13 minıségcélt fogalmazott meg, amelyek teljesülését a Közoktatási Törvény

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5.

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Készítette: az intézmény igazgatója Elfogadás dátuma: Jóváhagyás dátuma: Hatálybalépés: 2004. szeptember1. Érvényesség

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE

MUNKA- ÉS ÜTEMTERVE A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA A 2009/10-ES TANÉVRE Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola 2660 Balassagyarmat, Hétvezér u. 26. Telefon: 06-35/501-190 e-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu A MIKSZÁTH KÁLMÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY

NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY NEVELİTESTÜLETI VÉLEMÉNY GERİCS IBOLYA PÁLYÁZATÁRÓL (Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetıi munkakör betöltésére kiírt pályázati anyagához kapcsolódóan) 1. Általánosságban Gerıcs Ibolya

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL Sajószentpéter, 2010. június 7. Készítette: Perényi Barnabás igazgató BEVEZETÉS: A 2009/2010-es tanév céljait, fı feladatait

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása

215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzatának megállapítása BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS 3491-10/2011. K I V O N A T a Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés 2011. december 16-i ülése jegyzıkönyvébıl 215/2011. (XII. 16.) Kgy. H a t á r o z a t Bács-Kiskun Megyei Közgyőlés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben