Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-."

Átírás

1 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna megye két kistérségében (Bonyhád, Tamási vonzáskörzetében) - településen összesen fı került a Programba március -án Megbízatásunk április -tıl szólt - A SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci program elızményeirıl, céljairól, tartalmáról és menetérıl történı tájékozódást követıen a munkát az alábbi sorrendben és tartalommal kezdtük meg: A pszicho-szociális gondozás elsı lépése az ügyfelek lényegi személyiségbeli és szociális környezeti adottságainak, struktúrájának megismerése, az eddig befutott munka-erıpiaci karrier háttértényezıinek feltérképezése Vizsgálati módszer A fentiek érdekében az alábbi módszereket alkalmaztuk: a) Vezetett interjú: Egy elıre megszerkesztett fı témakörbıl álló felmérılap alapján, négyszemközti személyes beszélgetés (- perces idıtartam) keretében az ügyfél beleegyezésével rögzítésre kerültek az általa elmondott számszerősíthetı adatok és mindazon ismeretek, amelyek számszerősítést nem igényelnek A vizsgálati módszer megválasztásának indoka a csoportbefolyástól mentes egyéni, csak a személyre jellemzı minél mélyebb információk feltárása volt A felmérı lapok összesítése során kapott mennyiségi és minıségi adatok, az egyéni jellemzık meghatározása mellett, lehetıséget adnak kistérségi és azon belül település szintő programban megjelenı humánerı sajátosságainak és az esetleges ebbıl következı feladatok meghatározására is b) Kézírás vizsgálat: A munkaerı-piaci személyiségprofil megállapítása céljából a grafológia személyiségvizsgálati eszköztárát használtuk fel (A grafológia olyan vizsgálati módszer, amely a kézírásban rögzített egyéni mozgásmódok, vonal- és formaalakítási tendenciák értelmezése alapján tárja fel a személyiségmintázatot) Módszer választás indoka egyrészt az volt, hogy a minta felvétel viszonylag egyszerő és rövid idı alatt elvégezhetı, másrészt a kézírásmintából olyan valid személyiségjellemzık tárhatóak fel, amelyek a munkaerı-piaci munkában igen jól használhatóak és a jelen pszicho-szociális gondozási munkát is nagymértékben elısegítik, továbbá a vizsgálat elvégzéséhez a kompetencia adott Írásminta felvétel: Egy A/-es nagyságú fehér vonalazatlan írólapra három lap alátéttel egy Sorsfordító Programról szóló, mondatból álló híranyagot másoltak le az ügyfelek egyforma EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

2 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- HB jelő ceruzával Valamennyi írásmintát adó ügyfél, írásban nyilatkozott arról, hogy kézírásának elemzéséhez hozzájárul A kézírásból az () intellektus, () energiák, () alkalmazkodás, () emóció, ) gátlásosság, () autonómia, () Én tartomány kerültek meghatározásra A személyiségtartományokat --es skálán jelenítettük meg a munkamotivációval együtt c) : Kozéki féle tanulási motivációs kérdıív munkamotivációra adaptált (Jobbágy Gáborné) változata A munkához való hozzáállás kérdéskörére - lehetıség közül kellett választania és karikáznia mindenkinek --et A tesztbıl megállapított munkamotiváció százalékos értékét a kézírásból megjelenített személyiségjellemzık közé illesztettük A fenti vizsgálati módszerekkel a következıket állapítottuk meg: A programba vontak jellemzıi Nemek szerinti megoszlás A Programba vontak nemek szerinti megoszlása a következıképpen alakult: Nık Férfiak NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁS ÖSSZESEN % % NİK FÉRFI Örvendetes az arányszám, hiszen térségünkben is a nık munkavállalási esélye sokkal rosszabb, mint a férfiaké Míg a férfiak általában könnyebben kimozdulnak munkavállalás céljából lakókörnyezetükbıl, addig a nık inkább a családi kötelékek fogságába kerülnek Nem hanyagolható el az a szempont sem, hogy általában több a férfiaknak szóló állásajánlat Bonyhádi Munkaügyi Kirendeltség statisztikai adatai szerint is magasabb az álláskeresı nık aránya, mint a férfiaké, ennek ellenére a Sorsfordító Programban fele-fele arányba kerültek bevonásra BONYHÁDI KISTÉRSÉG Nık Férfiak % % NİK FÉRFI Az érintett települések konkrét adatai: EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

3 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- Település Nı (fı) Férfi (fı) %-os megoszlás Nı Férfi Kisvejke % % Závod % % Lengyel % % A Tamási Kirendeltség mőködési területén is hasonló a helyezet, ép ezért valószínősíthetıen a Programba történı kiválasztáskor a nıket részesítették elınyben Vajon a kiválasztáshoz az is hozzájárult, hogy milyen konkrét munkavégzésre kerül sor? Inkább nıknek való? Nık Férfiak TAMÁSI KISTÉRSÉG % % NİK FÉRFI Érintett települések konkrét adatai: Település Nı (fı) Férfi (fı) %-os megoszlás Nı Férfi Szakadát % % Udvari % % Lengyel % % Életkor szerint megoszlás A Programba vontak többsége az érett középkorú felnıttek körébıl került ki A fıs csoportból fı év alatti és kettı év feletti Férfiak Nık Átlag életkor év év év Életkor összesen A két kistérség életkori megoszlása között átlagosan - év különbség tapasztalható EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

4 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- A Bonyhádi (Völgység) Kistérségbıl kiválasztottak a fiatalabbak Férfiak Nık Átlag életkor, év, év év Átlagos életkor Bonyhádi Kistérség FÉRFI ÁTLAG Nİ ÁTLAG Átlag életkor Férfiak Nık Átlag életkor év év év Átlagos életkor Tamási Kistérség FÉRFI ÁTLAG Nİ ÁTLAG Átlag éltekor Iskolai végzettség szerinti megoszlás A programba vontak ( fı) %-a szakképzetlen, csupán általános iskolai végzettségő, %-a szakmunkásképzıt végzett, %-a, vagy több OKJ-s tanfolyami végzettséggel rendelkezik és mindössze fı szerzett gimnáziumi érettségit EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

5 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- Kistérségenkénti megoszlás: Bonyhádi (Völgység) általános szakmunkás OKJ érettségi Tamási (Hegyhát) Iskolai végzettség megoszlása Bonyhádi Kistérség ÁLTALÁNOS SZAKMUNKÁS OKJ TANFOLYAM ÉRETTSÉGI általános szakmunkás OKJ érettségi Iskolai végzettség megoszlása Tamási Kistérség ÁLTALÁNOS SZAKMUNKÁS OKJ TANFOLYAM ÉRETTSÉGI Életkörülmények (néhány adat tükrében) Bonyhádi Kistérség Tamási Kistérség Eltartottak száma Saját háza van nincs Autója van nincs Kertmővelési lehetıség van, és mőveli van, de nem mőveli nincs Állattartás lehetısége állatot tart lehetısége van, de nem tart nincs lehetısége EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

6 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- - Eltartottak száma: Az életkor szerinti megoszlásból következıen az eltartottak száma a Bonyhád kistérségben jól láthatóan magasabb - Lakhatási körülmények: Mindkét kistérségben többségében saját tulajdonú házzal rendelkeznek - Autó: Saját autóval rendelkezık számában lényeges különbség nem tapasztalható - Kiegészítı jövedelemforrások: - A kerttel rendelkezık száma mindkét kistérségben hasonló A Tamási Kistérségben élık jobban kihasználják a kert adta jövedelemkiegészítı lehetıséget - Az állattartás tekintetében lényeges eltérés nem tapasztalható Foglakoztathatóságot befolyásoló összesített munkaerı-piaci alapadatok Kíváncsiak voltunk arra, hogy a Sorsfordító Program nélkül milyen esélye lett volna a programba vontaknak az elsıdleges munkaerı-piacon történı elhelyezkedésre Ezért azokat a legfontosabb adatokat vizsgáltuk összefüggésükben, amelyek meghatározóak az elsıdleges munkaerı-piacon Legfontosabb szempontok: Életkor Iskolai végzettség Képzettség Elhelyezkedési esélyt növelı készségek (gépkocsivezetés, számítógépes ismeretek, nyelvtudás) Egészségi állapot A fenti vizsgálati szempontok között az életkor mindig osztótényezıként szerepel, hiszen egy olyan megítélési szempont, amely meg nem változtatható Általános tendencia Magyarországon is, hogy az életkor növekedésével egyre inkább csökken az elhelyezkedési esély Ezért az iskolai végzettséget, képzettséget és az elhelyezkedési esélyt növelı készségeket mindig az életkor függvényében célszerő vizsgálni Az egészségi állapot mutatót pedig szorzótényezıként érdemes figyelembe venni, mert munkaerı-piaci szempontból minden más ennek a kritériumnak van alárendelve A következı táblázatban a fenti alapadatok mellett látható számított érték a foglalkoztathatósági index Az index számértéke mutatja az egyén jelenlegi munkaerı-piaci lehetıségeinek mértékét Minél magasabb a számérték annál kedvezıbb az egyén elhelyezkedési esélye A személyeket jelölı sorszámhoz tartozó életkort és az index számértékét vizsgálva megállapítható, hogy az életkor elırehaladását a magasabb iskolai végzettség és minél több munkaerıpiacon ma már elvárt un egyéb készség ( jogosítvány, számítógép ismeret, nyelvtudás) tudja ellensúlyozni EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

7 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- Sorsz Nem Életkor Iskolai végzettség Képzettség Egyéb készség Egészségi Index (év) állapot általános Stillfőrész-kezelı OKJ Cigány nyelv %, doh, Szakmunkásképzı Vasbetonszerelı Cigány nyelv %,, Stillfőrész-kezelı OKJ Német alap általános Láncfőrész kezelı OKJ - %, doh, szakmunkásképzı Nıi szabó - %, Szakács OKJ + Gyermek és ifjúsági felügyeli tanf általános - - %), általános Nehézgépkezelı OKJ - % doh, általános - B jogosítvány %, általános Nehézgépkezelı OKJ - Alkohol probl + doh %, általános - - %, általános Szakács OKJ Alap szg Kezelés %, általános - - Izületi probl, Doh % általános - - % doh, Szakmunkásképzı Hentes Nehéz és könnyőgépkezelı OKJ Hivatásos jogosítvány %, osztály Park-gondozó OKJ - Magas RR +, gyógyszer + doh % általános Virágkötı OKJ - % doh, szakmunkásképzı Ezüstkalászos gazda B + F jogosítvány Magas RR+ gyógyszer + alkohol + doh, EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

8 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- % Szakiskola Betegápoló - Magas *RR +, Park-gondozó OKJ gerinc, % általános - Számítógépes ism %, sok doh, osztály - Angol alap %,, B jogosítvány Számítógépes ism beteg - / Szakmunkásképzı Növénytermesztı-gépész Német alap Traktor jogosítvány / Szakmunkásképzı Gyors és gépíró OKJ-k: Vendéglátó üzletvezetı Cipıfelsırész-készítı Szınyegszövı és javító Kerti munkás Allergia + gyógyszer, alkdoh, %, - %, doh, / Szakmunkásképzı Nıi szabó - %, doh, / általános Varrónıi tanfolyam - Diab+gyógysz / általános Varrónıi tanfolyam - %, doh,, / Szakmunkásképzı Bırdíszmőves - %,-,, / általános - B jogosítvány %, doh,, / általános (spec) - - %,, / általános Személy és vagyonır OKJ Hivatásos + traktor jogosítvány Gyomor prob + alkohol, doh, % / általános - - % térdizület, alkohol probl,,, EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

9 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- / általános Kerekedı-boltvezetı - %,, OKJ / általános Kézbesítı - %, / Gimnáziumi Mérlegképes könyvelı - %, doh, érettségi / Szakmunkásképzı Szılıtermesztıi - %, doh, / általános - - %, doh, / általános Vegyszerkamra kezelı Mg Vontató ( F jog) Magas *RR,, Traktorvezetı alkohol probl, doh % / általános - - %, / általános Zöldség- és - Vese + magas, gyümölcstermesztı *RR % / Szakképzı Falusi vendéglátó Német alap %, Szgalap Német alap Szgalap / Szakmunkásképzı Élelmiszer-vegyiárú kereskedı OKJ %, * vérnyomás A fenti táblázatban jól nyomon követhetıek ügyfelenként a foglakoztathatóságot befolyásoló munkaerı-piaci alapadatok Rögzítettük az egészségi állapotot meghatározó életviteli tényezıket is Ezek az adatok részben ügyfelek elmondásából, részben saját megfigyelésünkbıl származnak Így számítottuk ki az egészségi állapot mutatót A számított foglalkoztathatósági index a következıket mutatja: A alatti indexérték a programba vontak több, mint fele (%) esetében jellemzı, amelybıl arra következtethetünk, hogy támogatott foglakoztatás és/vagy program nélkül ezeknek az embereknek esélyük sem lenne arra, hogy az elsıdleges munkaerıpiacon bármilyen munkát kapjanak feletti indexértékkel mindössze négy fı rendelkezik fı (,%), akik részben életkoruknak, részben pedig iskolai végzettséggel együtt megszerzett szakképezettségüknek és egyéb készségüknek köszönhetıen elınyt szereztek a munkavállalás szempontjából Tehát a Sorsfordító Program nem csak a Térség munkahely hiány volta miatt indokolt, hanem a térségben élı és jelen programba bevont humánerı jellemzıi miatt is A Sorsfordító Program azokra az egyéni személyiség - és szociális adottságokra reagál minta értékően, amely az elsıdleges munkaerıpiacon ma már - -ben elengedhetetlen EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

10 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- Munkaerı-piaci személyiségprofil Az elızı pontban részletezettek értelmében, a programba vontak hátrányos helyzető potenciális munkavállalóknak számítanak A foglalkoztathatósági színvonaluk emelése - függetlenül a hátrányos helyzetük okától - elengedhetetlen a segélyezettség és csak a közmunkára történı szocializáció elkerülése érdekében A sorsfordító Program szakmai képzése, szakmai gyakorlata önmagában is sokat jelent (hiszen biztosítja a munkakör megkövetelte *kompetenciákat), azonban önmagában nem elegendı Szükséges, de nem elégséges! Ma már nem vitatja senki azt a tényt, hogy a munkahelyi eredményesség %-ban a szakmai tudáson, és %-ban a személyiségen múlik Azaz követelmény, hogy a munkakör megkövetelte kompetenciák, és a munkakört betöltı *személy kompetenciái között összhang legyen Ezért a Program kimenetének sikerét nagyban befolyásolja a résztvevık személyes tulajdonsága, képessége Az eddig vizsgált adatok a jéghegy modell hasonlatával láthatóak (ismertek) voltak A továbbiakban a rejtett énkép, személyiség-vonások és a munkamotiváció megjelenítésére kerül sor A gyümölcstermelı munka végzéséhez, illetve egy késıbbi stabil munkaerı létéhez a következı személyiségbeli kompetenciák szükségesek: - átlag körüli intellektus - erıs munkamotiváció - jó szomatikus és pszichés kondíció (a szomatikus egészségügyi alkalmasság mellett a pszichés adottságok is fontosak!) - átlagos alkalmazkodó és együttmőködı képesség - egészséges érzelmi mőködés a munkára való ráhangolódás érdekében - megfelelı mértékő fékek mőködtetése a személyiségben - legalább átlagos szintő önirányítási és önszervezési képesség - reális önértékelés, egészséges önbizalom A fenti személyiségtartomány --es skálán került értékelésre és diagrammokon megjelenítésre A diagramokon egyes személyiség tartományokhoz jelölt értékek mutatják annak erejét, nagyságát a személyiségben Tekintettel arra, hogy egy-egy jellemzı nem önállóan, hanem az összes többivel együttmőködésben nyilvánul meg, minden egyes személyiségjellemzı megítélésénél fontos figyelembe venni a többit is Azaz, ha a diagrammokat vizsgáljuk, elsı ránézésre feltőnı egyegy ember esetében a szélsıség, avagy a harmónia Minél inkább azonos távolságra helyezkednek el a kör középpontjától a vizsgált személyiségjellemzık értékei, annál inkább harmonikusabb (még akkor is, ha az értékek alacsony szintje jellemzi) és kiszámíthatóbb a személyiség: Minél inkább szélsıségesen változóak, annál inkább ellentmondásos, problematikusabb Az egyéni személyiségprofil diagrammok elıtt az adatokat megjelenítettük táblázatban is, annak érdekében, hogy területenként, településenként képet kapjuk a programba vontak egyegy átlagos jellemzıjérıl *Munkaerı-piaci szempontból személyiségbeli kompetenciának nevezzük az olyan meghatározó személyes tulajdonságokat és magatartásokat, amelyek szükségesek a teljesítmény elvárások eléréséhez egy adott szerepben, egy adott munkakörben EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

11 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- Munkaerı-piaci személyiségprofil adatai, átlagszámok területi megoszlásban Sorszám Emóció Gátlás Önértékelés,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kisvejke,,,,,,,, átlag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Závod átlag,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Lengyel átlag,,,,,,,, Bonyhádi Kistérség,,,,,,,, EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

12 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- átlaga /,,, /,,,, /,,,, Szakadát,,,,,,,, /,,, /,,,,,,, /,,,, /,,,,,, /,,,, Udvari,,,,,,,, /,,,,, /,, /,,, /,,, /,,,, /,,,, /,, /,, /,,,,, /,,,,, /,,,,, /,, Belecska,,,,,,,,,,,,,,,, Tamási Kistérség Összesen,,,,,,,, EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

13 Bonyhádi (Völgység) Kistérség

14 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

15 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- s tesztet nem töltötte ki! EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

16 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- *A vizsgált személyiségbeli kompetenciák definíciói, tartalmi meghatározásai: : intellektuális érdeklıdés szélessége, mélysége, igény az ismeretbıvítésre, új élmények, tapasztalatok befogadására : a munka szerepének fontossága a jelen életkörülmények között : aktivitás, belsı erı, lendület hosszútávon, poitív beállítódás : a szociális képességek együttese azt a képességet jelenti, hogy mennyire képes az egyén a környezeti változásoknak megfelelı magatartás kialakítására Emóció: az egyén érzelmi mőködését, érzelmi megnyilvánulásait, annak stabilitását jelenti : személyiségben mőködı fékek ereje Autónómia: önirányítás, önszervezési képesség mértéke, amely egyben a befolyásolhatóság mértékére is utal Én tartomány: az önértékelés, önbizalom, önelfogadás mértéke EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

17 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- Tamási Kistérség / / / / / / EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

18 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- / / / / / / EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

19 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- / / / / / / EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

20 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- / / EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

21 Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- Megjegyzések Az objektív mutatókon túlmenıen az elsı találkozás (felmérés és a tréning) során szerzett személyes tapasztalataink, említésre érdemes észrevételeink a következık: A sorsfordító Program pontos céljáról és a képzés utáni munkalehetıségrıl nem rendelkeztek pontos információval a résztvevık A hiányos tájékoztatás miatt csoportos elégedetlenség és bizalmatlanság is elıfordult Ezek egyfajta kompenzált büszkeségi érzést (kompenzált én-védı mechanizmus) váltottak ki egy-egy emberbıl, mely agresszív kommunikációban is megjelent Természetesen ehhez a jelenséghez nagymértékben hozzájárult a tartós munkanélküliség által megroncsolt önképük Jellemzı az általános értékzavar Néhányan nem tudják megfelelıen helyén kezelni sem a Program által biztosított pozitív lehetıségeket, sem az esetleges szervezési hiba miatt felmerülı problémákat Jövıkép hiány, bizonytalanság a képzés befejezıdése utáni munkalehetıség miatt A fentiek orvoslása, és az egyéni zökkenımentes fejlesztés érdekében az alábbiakban kérünk segítséget a konzorcium vezetésétıl: - Pontos információ a program sorsával kapcsolatosan (esetleges nehézségek, menet közbeni módosulások, stb) - Hatékony együttmőködés segítését a gyakorlati oktatókkal - Idıközi értekezlet (legalább havonta) a tapasztalatokról és a közösen megoldandó feladatokról Felhasznál szakirodalom, forrás: Lengyel János: Foglakoztathatóság javítása W Barna Erika Léva Zoltán: Grafológia a korszerő személyügyi munkában Dr Wolfgang Sehringer és Vas Zoltán: Lelki folyamatok dinamikája - Magyar Népfıiskolai Társaság és Tagszervezeteinek javaslata: Kulcskompetenciák felnıttkori fejlesztése a foglakoztathatóság növelése és fenntartása érdekében - Borbély Szilvia: Foglakoztathatóság ((EQAL tapasztalatok -) Dr Hangayné Paksi Éva: Rendszeres szociális segélyezettek foglakoztathatóságának vizsgálata (kísérleti program) Fácánkert és Sióagárd településeken (Újra Dolgozni Tolnában Egyesület) EG-VÉD Egészségügyi Szolgáltató Bt /- Szekszárd, Pollack M u

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Pályázó konzorcium elnevezése: Diófa PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ SORSFORDÍTÓ - SORSFORMÁLÓ regionális munkaerı-piaci program kidolgozásának és megvalósításának támogatására

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

Fényes Hajnalka. A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nık hátrányainak felszámolódása?

Fényes Hajnalka. A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nık hátrányainak felszámolódása? Fényes Hajnalka A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nık hátrányainak felszámolódása? Debrecen, 2010 Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás... 4 1. Bevezetés... 5 1.1. Kezdı gondolatok

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK

2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK 1 2011. november havi hírlevél REKORD HÍREK ELFOGADTÁK A SZAKKÉP- ZÉSI TÖRVÉNY TERVEZE- TÉT A kormány szerdai ülésén elfogadta a szakképzés rendszerének megújítását célzó törvény tervezetét - jelentette

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata

Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Koreografált gimnasztikai mozgássorok elsajátításának és reprodukálásának vizsgálata Doktori tézisek Fügedi Balázs Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF) Sporttudományi Doktori Iskola

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

OPTIMISTÁK-E A KÖNYVTÁROSOK?

OPTIMISTÁK-E A KÖNYVTÁROSOK? E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y E g y e t e m I n f o r m a t i k a i é s K ö n y v t á r t u d o m á n y i I n t é z e t K ö n y v t á r - i n f o r m a t i k a i K ö z p o n t OPTIMISTÁK-E A

Részletesebben

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı

BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI. Bevezetı BEREGNYEI JÓZSEF A KÖZÉPFOKÚ RENDÉSZETI SZAKKÉPZÉS ÉS A RENDİRSÉG HATÁRİRSÉG INTEGRÁCIÓJÁNAK KAPCSOLÓDÁSA, LEHETİSÉGEI Bevezetı A címben szereplı téma aktualitását illetve fontosságát húzza alá az a tény,

Részletesebben

Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban

Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban V a r g a É v a Pszichoszociális beavatkozási lehetıségek az ambuláns ellátásban D r o g a m b u l a n c i a AZ AMBULÁNS ELLÁTÁS JELLEMZİI HELYZETKÉP Európában A kábítószer-használat miatti kezelések nagy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A Sárospataki Járás Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zemplénihegység találkozásánál,

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

Benchmarking könyvtárakban

Benchmarking könyvtárakban Istók Anna: Benchmarking érdemes vajon másoktól tanulni? A Gödöllıi Városi Könyvtár és Információs Központ és az érdi Csuka Zoltán Városi könyvtár tapasztalatai egy új teljesítménymérési módszer bevezetése

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020

Javaslat az MKIK stratégiájára a felnıttképzés területén 2010 2020 Budapest, 2010.05.05. 6/4/2010. sz. elıterjesztés az MKIK Elnöksége részére Tárgy: A kamarai rendszer felnıttképzési stratégiája Elıterjesztı: Bihall Tamás alelnök, az Oktatási és Szakképzési Kollégium

Részletesebben

s z o l g á l t a t á s i i r o d a

s z o l g á l t a t á s i i r o d a s z o l g á l t a t á s i i r o d a Ügyszám: Vj-162/2006/006. A Gazdasági Versenyhivatal a Dr. Kézdi Ügyvédi Iroda (ügyintézı: dr. K. A.) által képviselt Fıvárosi Közterületi Parkolási Társulás eljárás

Részletesebben

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID

KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI ID Szociológiai Szemle 2002/2. 28-58. Bukodi Erzsébet KI KIVEL (NEM) HÁZASODIK? A PARTNERSZELEKCIÓS MINTÁK VÁLTOZÁSA AZ EGYÉNI ÉLETÚTBAN ÉS A TÖRTÉNETI IDİBEN * Bevezetés A különbözı társadalmi csoportok

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

10/2012. (II. 28.) NEFMI

10/2012. (II. 28.) NEFMI Kék színnel szerepel az eredeti besorolási szabálykönyvbıl származó besorolási és kódolási szabályok megfeleltetése, valamint az eredeti könyvbıl e rendeletbe át nem vett mondatok, bekezdések áthúzva.

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (járóbeteg-szakellátás, ügyeleti-, védınıi szolgálat, és az egynapos sebészeti ellátás) 2011.-évi MŐKÖDÉSÉRİL Készült: Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

MultiMédia az oktatásban

MultiMédia az oktatásban DANCSÓ TÜNDE A készségek fejlettségében azonosítható összefüggések a 18 évesek informatikai tudásszintje alapján Kodolányi János Fıiskola Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola dancso.tunde@gmail.com

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA

KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA KISTELEPÜLÉSEK ÖNFENNTARTÓ, HATÉKONY ÉS ÉRTÉKTEREMTİ KÖZFOGLALKOZTATÁSA ADITUS Tanácsadó Zrt. 1054 Budapest, Báthori u. 3. 2011. november 21. 1/362 oldal Tartalomjegyzék 1 Elızmények...8 1.1 A kutatás

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek

Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv. 2011-2015. évek A 42/2011. (II.24.) KT határozat melléklete Kistérségi stratégiai belső ellenőrzési terv 2011-2015. évek Ezen dokumentum célja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása hosszú távú céljaival összhangban,

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról

Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN. A kutatásról Szociológiai Szemle 2002/4. 131 142. Simonyi Ágnes CSALÁDOK PEREMHELYZETBEN VÁROSON ÉS FALUN A kutatásról Ez a tanulmány 120, 1999-2001-ben készült családi esettanulmány tapasztalatait foglalja össze.

Részletesebben

II. Stratégiai program 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3

II. Stratégiai program 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3 II. Stratégiai program TARTALOMJEGYZÉK 1 HELYZETFELTÁRÁS...3 2 A STRATÉGIAI HELYZET ÉRTÉKELÉSE (SWOT ANALÍZIS)...3 2.1 ERİSSÉGEK (ADOTTSÁGOK)...3 2.1.1 FÖLDRAJZI KÖRNYEZET ÉS TÉRSZERKEZETI KAPCSOLATRENDSZER,

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA Felsıoktatási Minıségi Díj pályázat 29. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1. A Budapesti Mőszaki Fıiskola bemutatása... 1 2. Az intézményi önértékelés illeszkedése

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009

Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 SORSZÁM*: A kérdezést végzı szervezet kódja*: FOGLALÁS DÁTUMA*: RÖGZÍTÉS HATÁRIDEJE* Mikro-vállalkozások szakképzı iskolát végzettek iránti keresletének várható alakulása SZAKISKOLA_2009 Kérdezı aláírása:...

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Ü Z L E T I T E R V E 2010.

Ü Z L E T I T E R V E 2010. SZÉCSÉNYI AGRO - HELP Mezıgazdasági, Oktató, Termelı és Értékesítı Nonprofit Kft. Ü Z L E T I T E R V E 2010. Készítette: Petrás László ügyvezetı igazgató 2 A VÁLLALKOZÁS LEÍRÁSA A Szécsényi AGRO-HELP

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-071-018/2009. A Gazdasági Versenyhivatal versenytanácsa a KiK Textil és Non-Food Korlátolt Felelısségő Társaság (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Fıigazgató TÁJÉKOZTATÓ az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Pécs, 2009.12.28. Dr. Brebán

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén

Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén P7_TA(2011)0082 Együttmőködés a fejlıdı országokkal a jó adóügyi kormányzás elımozdítása terén Az Európai Parlament 2011. március 8-i állásfoglalása Adók és a fejlesztés Együttmőködés a fejlıdı országokkal

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben