A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban"

Átírás

1 A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét jelzi az álláskeresık számának növekedése év december hó végén fı szerepelt az álláskeresık nyilvántartásában, ami a megelızı év hasonló idıszakához képest 4583 fıs növekedést jelentett. A megváltozott munkaképességő álláskeresık száma Somogy és Tolna megyében növekedett, azonban a régiós létszámuk összességében 137 fıvel csökkent. Álláskeresık, megváltozott képességő álláskeresık évi létszámadatai Összes álláskeresı Megváltozott munkaképességő Az álláskeresıkön belüli, megyénkénti megoszlásuk 4,8-5,9% között mozgott, egyedül Tolna megyében nıtt, Baranyában viszont 6,5%-ról 5%-ra esett vissza. arányuk Összes álláskeresı Megváltozott munkaképességő Megváltozott munkaképességőek aránya 6,5% 5,1% 5,8% 5,0% 4,8% 5,9% A megváltozott munkaképességő álláskeresık múlt évi érintett létszáma 5994 fı volt. Az elsı alkalommal regisztrációt kérık száma azonban nagyon alacsony, 116 fı, amely jól mutatja, hogy az egészségkárosodással élı munkavállalók tartós foglalkoztatásának esélye kicsi, foglalkoztatásuk megszőnésével újra nyilvántartásba kerülnek. A regisztrációt kérı megváltozott munkaképességő munkavállalók életkorára, iskolai végzettségére vonatkozó megelızı évek tendenciái továbbra is jellemzıek, többségük befejezett 8. általános iskolai végzettséggel, vagy azzal sem rendelkeznek, és életkoruk meghaladja a 45 életévet. 82%-uk OOSZI szakvéleménnyel rendelkezı megváltozott munkaképességő álláskeresı. A foglalkozás-egészségügyi szakvéleménnyel rendelkezık aránya továbbra is Somogy megyében a legmagasabb.

2 Megváltozott munkaképességő munkanélküliek megoszlása szakvéleményük alapján Tolna Somogy Fogl. Eü. szv. alapján OOSZI alapján Baranya Az OOSZI szakvéleménnyel rendelkezık rokkantság mértéke szerinti megoszlásáról bizonytalan adatokkal rendelkezünk. A statisztika szerint a súlyosabb egészségi problémákkal küzdık nem szerepelnek a nyilvántartásban, amely a gyakorlati tapasztalatoknak ellentmond. II. A foglalkozási rehabilitáció személyi feltételei Régióközpont A munkaügyi központok regionális átszervezésével a foglalkozási rehabilitáció irányítása, a regionális kapcsolatrendszer kialakítása a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központban január 1-tıl a Támogatási és Szolgáltatási Fıosztályhoz került. E tevékenységgel a fıosztályvezetın kívül két fı foglalkozott (teljes munkaidıben) a rehabilitációs munkahelyteremtéssel, illetve a foglalkozási rehabilitáció szakmai feladataival. A megyeszékhelyi kirendeltségek ismételt átalakulását követıen április 1-vel a régióban a foglalkozási rehabilitáció a Szolgáltatási és Rehabilitációs Fıosztály tevékenységi körébe kerül úgy, hogy a meglevı két munkatárson túl 1 fı pszichológussal és 1 fı rehabilitációs költségvetési bértámogatással foglalkozó munkatárssal, január 1-tıl 1 fı koordinatív feladattal és 1 fı TÁMOP-al foglalkozó munkatárssal bıvült a fıosztály személyi feltétele. Kirendeltség és Szolgáltató Központok 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szabályozza a kirendeltség és szolgáltató központ feladatait: A szolgáltatási feladatokat a munkaügyi központ külön jogszabályban meghatározott kirendeltsége kirendeltség és szolgáltató központként látja el. A kirendeltség és szolgáltató központ a szolgáltatási feladatok ellátásának keretében a) mőködteti a szolgáltatások kiépített intézményrendszerét, valamint ellátja azokat a munkaerı-piaci szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, amelyek nem tartoznak a kirendeltségek feladatkörébe, b) rehabilitációs munkacsoportot mőködtet, részt vesz a megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal, illetve szociális rászorultsággal összefüggésben külön jogszabályban meghatározott szakértıi bizottságban, c) közremőködik a megváltozott munkaképességő személyek részére biztosított foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások nyújtásában. A szolgáltatáshoz, foglalkozási rehabilitációhoz kötıdı tevékenységeket a központok Szolgáltatási Osztályai látják el, amelynek szervezetében került elhelyezésre a rehabilitációs munkacsoport. A tevékenységek folytonosságát biztosította, hogy a volt megyei munkaügyi központok szolgáltatásért és rehabilitációért felelıs munkatársai végzik továbbra is e tevékenységeket. Rehabilitációs munkacsoportok Baranya megyében a rehabilitációs munkacsoportból 1 fı prémiumév programba került, 1 fı átkerült a fıosztályra, így jelenleg a foglalkozási rehabilitációval 1 fı foglalkozik. A Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ rehabilitációs munkacsoportja 2 fıvel látja el feladatait január 1-étıl, mely létszámból rehabilitációs tanácsadást 1 fı munkatárs végez. 2

3 Tolna megyében szervezeti változások ellenére a Rehabilitációs munkacsoportban tevékenykedı munkatársak személyében változás nem történt, sıt bıvült a csoport létszáma a költségvetési bértámogatással kapcsolatos feladatok koordinálást végzı munkatárssal. Kirendeltségek A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ abban a szerencsés helyzetben van, hogy a foglalkozási rehabilitációs tevékenységet minden szinten változatlan személyi összetételben látja el. A kirendeltségeinken a rehabilitációs koordinátorok továbbra is egyéb tevékenységeik mellett látják el a foglalkozási rehabilitáció kirendeltségi szintő koordinációját. A rehabilitációs koordinátorok körében 3 kirendeltségen történt változás (Szentlırinc, Barcs, Siófok) abból adódóan, hogy az érintett munkatársak kirendeltségvezetıi feladatokat látnak el. A fentiekbıl következıen a megelızı évek belsı képzései, értekezlet és fórumrendszere továbbélhetett annyi változással, hogy a fıbb és egységes szakmai követelményeket biztosító fórumokat, képzéseket a régió fıosztálya - együttmőködve a rehabilitációs munkacsoportokkal -, a kistérségi rendezvényeket a kirendeltség és szolgáltató központok, illetve a kirendeltségek szervezték a vizsgált idıszakban. III. A megváltozott munkaképességő álláskeresık elhelyezkedésének alakulása 1. Munkaerıpiaci Alap foglalkoztatási alaprésze decentralizált keretének terhére nyújtott támogatások A vizsgált idıszakban a megváltozott munkaképességő álláskeresık (érintett létszám) 34%-a (álláskeresık esetében ez az arány 44%) került képzésben, vagy foglalkoztatásba. A képzésben résztvevık létszáma csupán 147 fı volt évi eredmények - megváltozott munkaképességő álláskeresık Érintettek létszáma Elhelyezkedett Képzésben Az elhelyezkedett megváltozott munkaképességő álláskeresık száma 1909 fı volt a Déldunántúli régióban évben, amely a megelızı évi létszám 83,2%-a. Az alábbi ábrából jól látható, hogy a három megyében jelentısen eltér az önállóan, közvetítéssel, ill. közvetítéssel és támogatással elhelyezkedett megváltozott munkaképességő álláskeresık aránya önállóan közv. tám. nélk közv. tám Elhelyezkedett ö:

4 Baranya és Tolna megyében magas (38-40%) az önállóan elhelyezkedett álláskeresık aránya (Somogy megyében ez 30%), támogatás nélkül, közvetítéssel elhelyezkedettek aránya ugyancsak Tolnában a legmagasabb, 19,3% (Somogy megyében 9,8%). Az elıbbiek alapján tehát nem meglepı, hogy a megyei belsı adatokhoz képest a támogatással és közvetítéssel elhelyezettek aránya Somogy megyében a legmagasabb, 60% (a másik két megyében 43,6 és 40,8%). Elhelyezkedett megváltozott munkaképességő álláskeresık megyénkénti megoszlása 100% 80% 60% 40% 20% 0% önállóan közv. tám. nélk közv. tám évben jellemzı tendenciaként a megváltozott munkaképességő álláskeresık legnagyobb számban közhasznú és közcélú munkavégzés keretében kerültek foglalkoztatásra, amely jelzi, hogy többségük tartós foglalkoztatása továbbra sem biztosított. A közmunka, illetve egyéb foglalkoztatási programok esetében is a támogatás lejártával a regisztrációba való visszakerülés esélye jelentıs. Országos Nyitó létszám Alanyi körbe bekerülık száma Az idıszak érintett létszáma Zárólétszám Elhelyezkedett megváltozott mk: önállóan ,1% ,9% 184 9,7% ,7% közv. tám.nélk ,4% 160 6,0% 60 3,2% 87 6,1% közv. tám ,4% ,8% ,4% ,0% vállalkozásindításának résztvevıje (3 m Ft-ig) 2 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% vállalkozásindításának résztvevıje (min. bérig) 5 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,5% bértámogatás ,5% 64 17,3% 50 13,6% 24 13,0% közhasznú munkavégzés támogatása ,4% ,4% ,3% 60 32,6% munkahelyteremtés támogatása 79 1,2% 1 0,3% 5 1,4% 1 0,5% rehab. munkahelyteremtı beruházás támogatása 260 3,9% 3 0,8% 16 4,4% 8 4,3% helyközi utazás támogatása 29 0,4% 2 0,5% 1 0,3% 0 0,0% csoportos személyszállítás támogatása 4 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% közmunka ,6% 71 19,2% 58 15,8% 31 16,8% közcélú munka ,5% 93 25,2% ,8% 55 29,9% bérköltség támogatás (munkaerıpiaci program) 48 0,7% 3 0,8% 1 0,3% 2 1,1% munkahelyteremtı támogatás (munk.erıp. pr.) 13 0,2% 0 0,0% 1 0,3% 1 0,5% egyéb támogatás 64 1,0% 7 1,9% 1 0,3% 3 1,6% nem regisztrált megv. mk. rehab mhelyt. ber. t. 52 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% Elhelyezkedett összesen: ,9% ,6% ,2% ,8% Képzésbe került 836 2,1% 53 2,0% 41 2,2% 53 3,7% 4

5 2. Munkaerıpiaci Alap rehabilitációs alaprésze decentralizált keretének terhére nyújtott támogatások A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2007-ben e Ft rehabilitációs keretösszeggel gazdálkodott a megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának elısegítése érdekében, a támogatás pályázat alapján volt nyújtható. A megváltozott munkaképességő személyek foglalkoztatásának támogatására március 23-án írtunk ki elsı ízben pályázatot az évi IV. törvény 19. -a, és a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a alapján, vissza nem térítendı támogatás elnyerésére. A támogatás mértékét tekintve: új munkahely létesítéséhez maximum Ft/munkahely, munkahely megırzéshez szükséges létesítmények átalakításához korszerősítések, eszközök, berendezések beszerzéséhez, átalakításához, korszerősítéséhez maximum: Ft/munkahely összegő vissza nem térítendı támogatás elnyerésére nyílt lehetıség pályázati kiírásunk alapján. Elsı ízben március 23-án kiírt pályázati felhívásunkra összesen 29 munkáltató nyújtotta be pályázatát: 27 munkáltató befogadó munkahelyek kialakítására, míg 2 munkáltató rehabilitációs célú foglalkoztatás megvalósításához igényelt támogatást. A pályázók a rehabilitációs alaprészbıl e Ft támogatást igényeltek: 156 új munkahely létesítésére és 75 meglévı munkahely korszerősítésére. A pályázók közül három munkáltató pályázatát visszavonta a Munkaügyi Tanács döntését megelızıen, így 26 pályázat megvitatására került sor a Munkaügyi Tanáccsal. A döntés eredményeként a 26 pályázatból három pályázat nem felelt meg a pályázati kiírásban szereplı feltételeknek, további három pályázat esetében, pedig részben támogatásra javasolt döntés született. A pozitívan elbírált pályázatok alapján az új beruházások várható költsége: e Ft volt, a nyertes pályázók 115 fı új munkavállaló munkahelyteremtésére, valamint 63 fı meglévı munkavállaló munkahelyének megırzésére nyertek el támogatást. A fennmaradó, még nyitott keretre május 15-én újabb pályázati lehetıséget hirdettünk meg, melynek keretében a még rendelkezésre álló mintegy e Ft összegő rehabilitációs forrás eléréséhez biztosítottunk lehetıséget pályázóink számára. A pályázat második fordulója június 22-én zárult. A második pályázati felhívásunkra 13 pályázat érkezett e Ft támogatási igénnyel, melynek keretében 66 fı új munkahely létesítéséhez és 12 már meglévı munkavállaló munkahelyének megırzéséhez igényeltek pályázóink támogatást. A Munkaügyi Tanács valamennyi pályázatot pozitívnak értékelte, egyetlen pályázat esetében született feltételes döntés azzal a kitétellel, hogy amennyiben a még beszerzés alatt álló dokumentációt rendelkezésünkre bocsátják, úgy a pályázat támogatható. Egyik Somogy megyei pályázónk, - Praktikum Kft. - a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt az elnyert támogatás egy részének, e Ft-nak az átütemezését kérte évre, így lehetıségünk nyílt a rendelkezésre álló pénzügyi keretünk maximális felhasználásával valamennyi második fordulós pályázat támogatására évben: Ft összegő kötelezettségvállalásunk volt összesen, ebbıl kifizetésre került Ft, továbbá a Praktikum Kft. részére - fentiekben részletezett okok miatt, Ft összegő, évre áthúzódó elszámolási kötelezettségünk áll még fenn. A évi kifizetés összegét növeli az a Ft összegő támogatás, mely a Tolna megyei székhelyő Stocki Bt. számára került kifizetésre, évrıl áthúzódó tételként. A évi rehabilitációs keretösszegbıl összesen 788 e Ft-ot fordítottunk hirdetési és nyomdaköltségre. 5

6 A különbözetként jelentkezı Ft keretösszeg maradványként könyvelhetı el, két munkáltató kevesebb összegő elszámolást nyújtott be a korábban tervezettnél. A kétfordulós pályázat eredményeként régiónkban 181 fı (új munkavállaló) számára új munkahely kialakításához, és további 75 fı munkahelyének megırzéséhez nyújtottunk támogatást, együttesen 256 fı számára biztosítottunk további 3, illetve 2 évre munkalehetıséget. A kétfordulós pályázati felhívásunk során megfelelınek minısíthetı aktivitást tapasztaltunk mindhárom megye vonatkozásában munkáltatóink körében, de további jelentıs segítséget kaptunk a pályázat népszerősítése érdekében kirendeltségi kollégáinknak köszönhetıen. A korábbi évek tapasztalatainak megfelelıen évben is meghatározó volt a 20 fı alatti létszámot foglalkoztató vállalkozások aktivitása, de javuló tendenciát mutat a 20 fı feletti létszámot foglalkoztatók aránya is. Sajnálatos módon a non-profit szervezetek, az államháztartáson belüli szervek, az egyéni vállalkozók aránya nagyon alacsony az összes pályázati arányon belül. Arányait tekintve régiónkban 35 pályázat nyert el támogatást, ezen belül a foglalkoztatók megoszlása a következık szerint alakult: Pályázatok száma Megoszlás (%) 20 fı feletti létszámot foglalkoztatók száma: 10 29% 20 fı alatti létszámot foglalkoztatók száma: 17 49% fıt foglalkoztatók: 4 (24%) fıt foglalkoztatók: 13 (76%) Önkormányzati szerv: 1 3% Egyéni vállalkozók: 4 10% Non-profit szervezetek: 3 9% Összesen: % A foglalkoztatók megoszlása a támogatott létszám, valamint a megítélt támogatás alapján a következık szerint alakult: Támogatott létszám (fı) % Megítélt támogatás (e Ft) % 20 fı feletti foglalkoztatók: , fı alatti létszámot foglalkoztatók: , fıt foglalkoztatók: 32 (13%) fıt foglalkoztatók: 72 (28%) Önkormányzati szerv: ,0 1 Egyéni vállalkozók: ,1 7 Non-profit szervezetek: ,0 3 Összesen: 256 fı 100% ,9 e Ft 100% Továbbra is meghatározó az eszközbeszerzés, korszerősítés, létesítmény átalakítás, ugyanakkor az akadálymentesítés megvalósítására rendkívül mérsékelt igény mutatkozott. További forrás biztosítására az elmúlt évben nem tartottunk igényt, mivel - megítélésünk szerint - a rendelkezésünkre bocsátott pénzügyi keret biztosította a rehabilitációs munkahelyteremtés sikeres megvalósítását régiónkban. 6

7 3. A rehabilitációs foglalkoztatás támogatására biztosított költségvetési elıirányzat terhére nyújtott támogatás A megváltozott munkaképességő munkavállalók foglalkoztatásának érdekeltségi rendszere július 1-el teljes egészében átalakult. A korábbi dotációs rendszerbıl kimaradt munkáltatók (nonprofit, egyéni vállalkozók és a 20 fı alatti gazdasági társaságok) január 1-tıl igényelhettek támogatást a foglalkoztatás helye szerint illetékes kirendeltségektıl. A dotációban részesülı munkáltatók döntı többsége (kivéve a rehabilitációs költségtámogatásban részesülık) ez év július elsejével lépett át az általunk folyósított bértámogatási rendszerbe. Ettıl az idıponttól kezdıdıen minden foglalkoztató számára az akkreditációs tanúsítvány megléte alapkövetelménnyé vált a támogatáshoz való hozzájutásban. A régió kirendeltségei június hónaptól fogadták be a dotációs munkáltatók nagyszámú bértámogatási kérelmeit, ezzel párhuzamosan elkezdıdött a támogatásban már részesülı munkáltatók akkreditációs tanúsítványainak bekérése. A nagy munkáltatók belépése csupán kisebb zökkenıkkel járt, a felmerült problémák döntı többsége a két rendszer közötti különbségekbıl adódott (korábban lehetséges volt az elektronikus ügyintézés, korrekciózás). A munkaadói fórumok, tájékoztatók ellenére a munkáltatók kisebb hányada július elsejéig nem szerezte meg a szükséges tanúsítványt, ezért a korábban megállapított bértámogatások megszüntetésre kerültek. Januári, júniusi és júliusi kifizetések alakulása megyénkénti bontásban Tolna Somogy Barany a A fenti táblázatból jól látható, hogy ez év elejétıl folyamatosan növekedett a kifizetésre került támogatás, s mint az várható volt, a legnagyobb összegő kifizetés Baranya megyében történik havonta. Költségvetési rehabilitációs bértámogatásra fordított források kirendeltségenként évben Kifizetés Kifizetés Kifizetés Kirendeltség eft Kirendeltség eft Kirendeltség eft Komló Balatonboglár 3348 Bonyhád Mohács Barcs 2501 Dombóvár 8473 Pécs Csurgó 1154 Paks Sellye Kaposvár Szekszárd Siklós 9848 Marcali 2808 Tamási 5152 Szentlırinc Nagyatád 3015 Szigetvár Siófok Tab 1448 Összesen: Összesen: Összesen:

8 Árnyaltabb képet kapunk régiónkról, amennyiben a megyei kifizetéseket kirendeltségekre bontjuk, továbbá megvizsgáljuk, hogy a kifizetett támogatás hány munkáltató között oszlik meg, illetve a biztosított támogatás hány megváltozott munkaképességő munkavállaló foglalkoztatását biztosítja. Költségvetési rehabilitációs bértámogatás létszámadatai kirendeltségenként december hóban Létszám Létszám Létszám Kirendeltség (fı) Kirendeltség (fı) Kirendeltség (fı) Komló 751 Balatonboglár 1 Bonyhád 217 Mohács 69 Barcs 5 Dombóvár 31 Pécs 713 Csurgó 1 Paks 148 Sellye 36 Kaposvár 204 Szekszárd 387 Siklós 40 Marcali 7 Tamási 24 Szentlırinc 69 Nagyatád 5 Szigetvár 92 Siófok 72 Tab 1 Összesen: 1770 Összesen: 296 Összesen: 807 IV. Munkaerı-piaci szolgáltatás 1. Munkaerı-piaci szolgáltatások személyi feltételei A régiónkban 5 olyan munkatársa dolgozik, aki teljes munkaidejében csak szolgáltatási, s azon belül tanácsadási feladatot lát el. 6 kolléga munkaidejének 50% - 90%-ában nyújt szolgáltatást, a további tanácsadóink munkaidejük több mint 50%-ban más jellegő kirendeltségi feladatokat látnak el. Támogatott szolgáltatásként mőködik a Szekszárdon FIT, részben a pszichológia, Kaposváron az Álláskeresı Klub, munkavállalási tanácsadás és a Pszichológiai Szakszolgálat. Mindhárom megyében mőködik Álláskeresı Klub, FIT, RIC, biztosított szakképzett pszichológus, illetve munkavállalási tanácsadó segítsége is. Baranyában és Tolna megyében majdnem minden kirendeltségen (Szigetvár és Szentlırinc kivételével) van szakképzett munkatanácsadó, aki munkaidejének egy részében tanácsadással foglalkozik, addig Somogy megyében csak az Álláskeresı Klubbal együtt támogatott szolgáltatásként biztosított a tanácsadói munka, mivel 2 fı munkavállalási tanácsadó kirendeltség vezetıi kinevezése miatt tanácsadói tevékenysége háttérbe szorult. További munkavállalási tanácsadói, szociális munkás, szociálpedagógus végzettségő kollégák más munkakört látnak el. A FIT-eket jól képzett kollégák mőködtetik, Baranyában a kezdetektıl ugyanaz a két személy, míg Tolna megyében külsıs kollégákkal, támogatott szolgáltatás keretében változó személyekkel látják el az egyre több járulékos feladatot a FIT-ben (pl: RIC, 2006-tól a Szolgáltató Centrum) év végétıl Somogy megyében a Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Egyesülete mőködteti a FIT-RIC-et. A RIC-ek mőködtetését alapvetıen a FIT vezetık látják el. A RIC-hez kapcsolt szolgáltatásként a rehabilitációs tanácsadás vehetı igénybe. Pécsett a korábbi rehabilitációs tanácsadó a prémiumévek programban vesz részt, távozásával nincs külön rehabilitációs tanácsadó, a kirendeltség két munkavállalási tanácsadója végez rehabilitációs tanácsadást. Ezen kívül egy tanácsadó nyújt információs tanácsadást a megváltozott munkaképességő ügyfelek részére. Szekszárdon rehabilitációs tanácsadást a JOB Club vezetı tart, de ı munkaidejének nagyobbik részében az Álláskeresı Klub feladatait látja el. Itt a FIT-RIC támogatott szolgáltatásként mőködik (az év végétıl Somogy megyében is). Kaposváron a rehabilitációs tanácsadást egy fı látja el munkaidejének 20%-ában. 8

9 Az Álláskeresı Klubot Kaposváron két kolléga szerzıdés keretében vállalkozóként mőködteti. A szerzıdésük alapján egyéni tanácsadást is végeznek a megye területén. Pécsen és Szekszárdon 1 fı fıállású munkatárs látja el ezt a tevékenységet. Pszichológiai tanácsadást a Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központban három pszichológus támogatott szolgáltatás keretében lát el. A Szekszárdi kirendeltség és Szolgáltató Központban két fı végez pszichológusi feladatokat: egyikük szervezetileg a kirendeltség Szolgáltatási Osztályán dolgozik, a másik tanácsadó támogatott szolgáltatás keretében végzi tevékenységét. A Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központban a pszichológus szervezetileg a Szolgáltatási és Rehabilitációs Fıosztályhoz tartozik, az ügyfelekhez közvetlenül kapcsolódó pszichológiai tevékenységen túl tehát ellát régiós feladatokat is. A támogatott szolgáltatást nyújtó szervezetek köre a múlt évhez képest nem változott. szervezet szolgáltatás ellátási terület Állás-Foglalás Alapítvány pszichológiai tanácsadás álláskeresési tanácsadás, pálya- és munkatanácsadás, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás Somogy megye Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Somogy megyei vállalkozói Központ Közalapítvány Kék Madár Alapítvány Tamási innovációs központ Szövetség a Polgárokért Alapítvány Bányai Panoráma Egyesület Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. Szigetvári Kultúr- és Zöldzóna Egyesület Új Esély Közhasznú Egyesület helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás Baranya megye és kistérségei Somogy megye Tolna megye Tolna megye Somogy megye kistérségei Somogy megye Tolna megye Baranya megye Baranya megye 2. Munkavállalóknak nyújtott munkaerı-piaci szolgáltatások A szolgáltatással érintett megváltozott munkaképességő munkavállalókra vonatkozólag ebben az évben sem rendelkezünk megbízható statisztikai adatokkal rögzítési és számítógépes programhibákból adódóan. Az adatok különbözısége miatt csupán arra következtehetünk, hogy a szolgáltatásba bevont álláskeresık, s ezen belül a megváltozott munkaképességő álláskeresık aránya növekedett (MEV szerint növekedett a szolgáltatásban részesülık száma mind a 25 év alattiak és a 25 év felettiek esetén, a régiós érték az országos átlagot is meghaladta). A tárgyévben további három kirendeltségünk Tamási, Paks és 9

10 Nagyatád hozott létre Mini-FIT-RIC-et, amelyek továbbszélesítették a szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetıségét. Az alábbi tábla a megváltozott munkaképességőek elhelyezkedését segítı programból származik és ellentmond az elıbbi megállapításnak, azonban a leginkább bevetett szolgáltatásokra jól ráirányítja a figyelmet. SZOLGÁLTATÁSOK TÍPUSA Érintett létszám FIT Részvétel állásbörzés Részvétel képzési börzén Pályaorientációs foglalkozás Pályakorrekciós foglalkozás Pályamegerısítı foglalkozás Pszichológiai tanácsadás Álláskeresési techn. oktatása Álláskeresı Klub Munkavállalási tanácsadás Képzési tanácsadás Rehabilitációs tanácsadás Reintegráló cs. foglalkozás Újraintegráló cs. foglalkozás Kulcskép. fejl. cs. foglalkozás Motivációs cs. foglalkozás Álláskeresési tanácsadás Pályatanácsadás Közvetítıi beszélgetés Munkaerıpiaci és fogl. információnyújtás Impulzus foglalkozás Csoportos tájékoztató Részvétel fogl.eü vizsgálaton Kedvezıtlen tendencia a foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyekre történı beutalás visszaesése, amelyhez hozzájárult a szervezetünk és a foglalkozás-egészségügy strukturális átalakítása, továbbá az egészségügyi szolgáltatások igénybe vételével (beutalás, vizitdíj, térítési díj) kapcsolatos szabályváltozás. 3. Munkáltatóknak nyújtott szolgáltatások A Kirendeltségek és Szolgáltató Központok rehabilitációs munkacsoportjainak (mindhárom megyében) elsıdleges feladatai közt szerepelt a munkaadói kapcsolatok építése, fejlesztése, megerısítése, fórumok szervezése a foglalkoztatási esélyegyenlıség elısegítése érdekében. Év elején kiemelt célként tőztük ki a munkáltatók akkreditációra való felkészülésének segítését, az ebbıl következı munkahelymegtartás biztosítását. Mindhárom megyében munkáltatói fórumokat szerveztek. Régiós szintő fórum összehívására egy alkalommal került sor a dotációs rendszerbıl való átlépés megkönnyítése érdekében. Somogy megyében a rehabilitációs munkacsoport közremőködött a költségvetésbıl nyújtható bértámogatásról készült szóróanyag elkészítésében. A kirendeltség és szolgáltató központok egy része munkáltatói kapcsolattartók részére módszertani segédletet, valamint a munkaadók számára kiadható tájékoztató anyagot készített az akkreditációs eljárásról és a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása esetén igénybe vehetı támogatásokról, amelyet ajánlásként a régió valamennyi kirendeltségének megküldtek. A Periszkóp címő címtár aktualizálása is befejezıdött a komplex rehabilitáció elısegítése érdekében. 10

11 V. Kapcsolatrendszer, hálózatépítés A régió három megyéje közötti együttmőködés már évre nyúlik vissza, amelynek hajtómotorjai a rehabilitációs munkacsoportok voltak. Regionális együttmőködésük formalizálódását a PHARE 97 -es projekt végrehajtása indította el. Ezt követıen a munkacsoportok, a rehabilitációs koordinátorok és a kirendeltségvezetık értekezleteinek rendszere alakult ki, a regionális konferenciák, hazai és nemzetközi tapasztalatcserék jelzik a sikeres együttmőködést. Egységes tájékoztató anyagok, az országban is jól ismert Periszkóp kiadvány (folyamatosan aktualizált) kiadása folyamatossá vált a megváltozott munkaképességő munkavállalók és foglalkoztatóik tájékoztatása érdekében. A rehabilitációs munkacsoportok koordinálásával kezdıdött el, és jelenleg is folyik a szervezeti egységek kommunikációs akadálymentesítése. A Fogyatékosok Esélye Közalapítvány által támogatott A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén címő regionális projekt tapasztalatai részanyagként szerepelt a /2006- SZMM számú kormány-elıterjesztésben, módszertani kézikönyve alapot jelentett és az egészségkárosodott személyek komplex rehabilitációjának helyi szintő megvalósulásához. Az egészségkárosodott személyek fogadására való regionális felkészülés áprilisától kezdıdött meg, szakmai értekezletek, munkáltatói fórumok hazai és nemzetközi konferenciák, képzésék váltották egymást a múlt évben. (A fórumok, értekezletek és konferenciák felsorolása és tapasztalatai a PR keret felhasználásáról készített beszámolónkban kerül majd részletezésre.) Pécs, február 08. Dr. Brebán Valéria fıigazgató 11

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. félévi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való foglalkozás I. i tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban 1. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai A megváltozott munkaképességő munkavállalók

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ. 2008. szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2008. szept. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER

A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAER TARTALOMJEGYZÉK 1. A 2006. ÉVBEN BEFEJEZETT AKTÍV MUNKAERİ-PIACI PROGRAMOK MONITORING VIZSGÁLATA... 2 1.1. BEVEZETİ... 2 1.2. VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 2. MUNKAERİ-PIACI KÉPZÉSEK... 5 2.1. AJÁNLOTT KÉPZÉS...

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PÁLYÁZATOT HIRDET Pécs 2010 Európa Kulturális F városa Új munkahelyek a sikerért regionális munkaer -piaci program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B -a, valamint a foglalkoztatást elısegítı

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES ÜZLETI JELENTÉS... 1/67. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A RÉSZ: BEVEZETÉS... 3 B RÉSZ: A RÉSZLETES... 5 I. A BÉKÉS MEGYEI VÍZMŐVEK ZRT. TEVÉKENYSÉGEINEK BEMUTATÁSA, A TEVÉKENYSÉGI TELJESÍTMÉNYEK ÖSSZEGZİ ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester

Balmazújváros, 2008. március 18. polgármester BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat)

Frey Mária. Szintetizáló tanulmány. (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Frey Mária Aktív munkaerı-piaci politikák komplex értékelése a 2004-2009. közötti idıszakban Szintetizáló tanulmány (Önkormányzati felméréssel kiegészített változat) Készült a Foglalkoztatási és Szociális

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2009. DECEMBER 10-I ÜLÉS 5. sz. napirendi pont Beszámoló a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Tanács éves munkájáról és a 2009. évi szakmai tanulmányútjairól Elıadó:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl

Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl 2. sz. mellékelt Tájékoztató a Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum mőködésérıl A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika társadalmasításának fontos eszköze, amely a helyi partnerségen

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

e-közigazgatás fejlesztési koncepció

e-közigazgatás fejlesztési koncepció Miniszterelnöki Hivatal e-közigazgatás fejlesztési koncepció 2007. március Stratégiai munkaanyag Tartalomjegyzék Elızmények 3 Az e-kormányzás útja a hatékonyságtól a szolgáltató államig az EU-ban 9 Az

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 MEVISZ (MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG) Székhely: 1085 Budapest, Üllıi út 24. Adószám: 19011352 1 42 Statisztikai számjel: 19011352-9199-331-42 Bírósági bejegyzés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 2006 El. I. D. 17. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA P É C S ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2004. január 1.-tıl 2 E L İ S Z Ó Az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS MŐSZAKI TUDOMÁNYOK CENTRUMA AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A NEVELİK HÁZA EGYESÜLET 2007. évi közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A Nevelık Háza Egyesület 2007 évben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése

Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Kutatási Összefoglaló Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat megyei munkaügyi központjainak és helyi kirendeltségeinek kapacitás felmérése Verzió: 3.0 Készítette: Vialto Consulting Dátum: 2011. 05. 25. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról

TÁJÉKOZTATÓ. az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Fıigazgató TÁJÉKOZTATÓ az Út a munkához program 2009. december 28-ig tartó szakaszának Dél-dunántúli régióban való megvalósulásáról Pécs, 2009.12.28. Dr. Brebán

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 11.5.2005 EP-PE_TC2-COD(2002)0061 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2005. május 11-én került

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS

A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS MTA Gyerekprogram Iroda Delphoi Consulting A nevelıszülıi rendszer kutatása pilot kutatás Tartalom Rövid összefoglaló... 3 Háttér... 4 A nevelıszülıi rendszer

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. A kistérségi közoktatási intézkedési terv aktualizálása Komló, 2012. április 27. Polics József Elnök

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010.

ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18706361-1-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Bírósági határozat szám: Pk.60375/2004 Társadalmi szerv.nyilv.sz: 4045 Statisztikai szám: 18706361949952913 ARGENTIN TANGÓ TÁNCSZÍNHÁZ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben