A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS"

Átírás

1 A NEVELİSZÜLİI RENDSZER KUTATÁSA PILOT KUTATÁS MTA Gyerekprogram Iroda Delphoi Consulting

2 A nevelıszülıi rendszer kutatása pilot kutatás Tartalom Rövid összefoglaló... 3 Háttér... 4 A nevelıszülıi rendszer kutatásának fı célkitőzései... 7 Feltárandó összefüggések... 7 A pilot kutatás céljai... 8 A pilot kutatás eredményei... 9 A nevelıszülıi hálózatok és a nevelıszülıi családok területi összefüggései Területi elhelyezkedés és szegénységi kockázat Településenkénti nevelıszülıi hálózat számok, valamint nevelıszülıi lélekszámok szerinti eltérések A nevelıszülıi hálózatok létszámadatai Az egyes hálózatok részletes térképei, adatai Kérdıívek, próbakérdezés A kérdıívek koncepciója Próbaminta A lekérdezés eredménye A kérdıívek beválása Melléklet 1. A nevelıszülıi hálózatokra vonatkozó adatkérı lap Melléklet 2. Nevelıszülık kutatása kérdıív Melléklet 3. Adatok a gyermekekre vonatkozóan Melléklet 4. A 12 éves kor feletti gyermekek kérdıíve

3 Rövid összefoglaló A pilot kutatás fı célja egyrészt az egyes nevelıszülıi hálózatoktól beszerzett adatok elemzése, másrészt a tervezett nagy mintás kérdıíves kutatás elıkészítése volt. A pilot kutatás teljesítette mindkét célkitőzését. A kutatás koncepcionális tervezése folyamatában merült fel a kérdés: a nevelıszülıi családok milyen mértékben képesek az náluk nevelkedı gyerekek vonatkozásában megszakítani a szegénység és esélyegyenlıtlenség újratermelıdését, illetve mennyire részesei ennek a reprodukciónak? A kérdés megválaszolását két egymásra épülı elemzés segítheti elı. Egyrészt a nevelıszülıi családok területi adatainak elemzése, másrészt a nevelıszülık és részben a náluk nevelkedı gyermekek kérdıíves kutatása. A pilot kutatás azon feladata, hogy ellenırizze a kialakított kérdıívek használhatóságát, teljesült. A késıbbi országos kutatás tud majd e kérdıívek segítéségével választ adni arra a kérdésre, hogy maguk a nevelıszülıi családok milyen mértékben részesei az esélyegyenlıtlenség újratermelıdésének és mely mértékben képesek megszakítani azt. A pilot kutatás másik feladata, a nevelıszülıi hálózatok adatainak elemezése kimutatta, hogy a nevelıszülıi családok területi eloszlása nagy mértékben azonos a hátrányos helyzető apró településekével; az e családoknál élı fiatalok jelentıs arányban élnek olyan településeken, térségekben, amelyek egyúttal az ország leghátrányosabbjai közé tartoznak. Noha a kérdıíves kutatás képes majd kimutatni olyan lehetséges problémákat, mint az iskolai hátrányok újratermelıdése (vagy annak hiánya), a területi adatok mindenképpen azt mutatják, hogy a nevelıszülıi rendszerben élı fiatalok nem kis része az alapfokú oktatás szempontjából leginkább hátrányos területeken él. Ugyancsak a kérdıíves kutatás lehet majd képes ama kérdés egészének vagy részének megválaszolására, hogy miért épp ezeken a területeken élnek a nevelıszülık. E válasz része lehet annak kimutatása (vagy elvetése), hogy a nevelıszülıvé válás vajon az érintettek részérıl épp a szegénységbıl való kitörés egyik eszköze-e vagy sem. Ugyanakkor a pilot kutatás kimutatta, hogy a nevelıszülık egy nem jelentéktelen hányada olyan kisebb településen él, amelyen több nevelıszülı is lakik, egyúttal e települések elsısorban az ország fejletlenebb régióiban találhatók. Azaz bizonyos, hátrányosabb helyzető települések vonzzák a nevelıszülıvé válást saját lakosaik körében. Ez a felismerés, már a kérdıíves kutatás elıtt alátámasztani látszik a nevelıszülıi lét és az anyagi-egzisztenciális küzdelem összefüggését. 3

4 Háttér A nevelıszülıi rendszer, a nevelıszülık, és a náluk nevelkedı gyermekek helyzetérıl átfogó kutatás az elmúlt évtizedekben nem készült, de részkutatások eredményeire támaszkodhatunk. A SZMM Gyermek és Ifjúságvédelmi Fıosztálya 2006-ban készített felmérésében a gyámhivatalok és az örökbefogadást elıkészítı szakszolgálatok megkérdezésével képet kapott a nevelıszülıknél élı 0-9 éves gyermekek helyzetének fontosabb jellemzıirıl 1. A nevelıszülık helyzetérıl (létszámadatok, mőködési feltételek, finanszírozás, képzés stb.) statisztikai másodelemzés készült (legutóbb 2008-ban) 2. A nevelıszülıi tevékenység ellenırzéséhez nem tudományos célból készülnek adatfelvételek, amelyekbıl információkat kaphatunk számos a nevelıszülıket és a náluk nevelkedı gyermekeket érintı kérdésrıl, emellett a KSH folyamatosan győjti a nevelıszülıi hálózatok adatait (OSAP). Ezek mellett készült egy adatfelvétel a gyermekvédelmi szakellátásban részesülı gyermekek alkohol és drogfogyasztásának jellemzıirıl, valamint néhány kisebb elemzésrıl van még tudomásunk 3. A meglévı és központilag rendszeresen győjtött adatok alapvetıen leíró jellegőek: a gyermekvédelmi rendszerbe bekerült gyermekekre, az ellátások típusaira, stb. vonatkoznak. A központi adatok fı bontási elve az évek / megyék / ellátottak / ellátó intézmények / nevelıszülık, stb. rendszere. Ezek az adatok lehetıvé teszik, hogy évek keresztmetszetében áttekinthessünk tendenciákat, vagy pl. a nevelıszülıi ellátás vonatkozásában láthassuk a jelentıs területi különbségeket, a nevelıszülık létszámának alakulását évenként és megyénként, az ellátott gyermekek életkorának eloszlásait, stb. A leíró jellegő adatok áttekintésének egyik legfontosabb tanulsága a szakellátás területi egyenetlenségeire vonatkozik. A területi egyenetlenségek két szempontból is jelentısek. Egyrészt az egyes megyék igen jelentısen különböznek abból a szempontból, hogy az összes gyermekvédelmi ellátásban részesülı gyermek és fiatal felnıtt hogyan oszlik meg a megyék között; másrészt pedig az egyes megyék ellátórendszerében a gyermekotthonok, illetve a nevelıszülık milyen súlyt képviselnek. A következıkben ezeket a fı területi különbségeket tekintjük át. (Az adatok forrása: HSH, Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetérıl, év végén. A SzMM hathatós támogatásával rendelkezésünkre bocsátott friss adat). 1 A gyermekvédelmi szakellátásban élı gyermekek helyzete és örökbefogadásának esélyei. SZMM Budapest Kézirat 2 Baloghné Gábor Katalin: Tájékoztató a nevelıszülıi gondozás helyzetérıl. SZMM Budapest, kézirat 3 Elekes Paksi, szakdolgozatok 4

5 Az egyes területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál elhelyezett gyermekek megoszlása gondozási hely szerint, december 31. én (%) Gyermekotthon Nevelıszülı Ápolást, gondozást nyújtó int. összesen Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés B-A-Z Csongrád Fejér Gy-M-S Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala összesen Budapest, Borsod, Pest és Szabolcs megyében, a többi megyéhez képest kiemelkedıen több az elhelyezett, az összes gyermekvédelmi elhelyezésben lévı fiatal vonatkozásában. Az öszszes elhelyezett fiatal 45 % -a ebben a négy megyében található. Abban az esetben, ha gondozási hely szerint vizsgáljuk, látható, hogy a gyermekotthoni elhelyezésben Budapest és Szabolcs emelkedik ki, e két megye gyermekotthonaiban él az összes gyermekotthonban élı fiatal 32 %-a; a nevelıszülıi elhelyezés tekintetében pedig Borsod, Pest és Szabolcs megye, e három megyében él az összes nevelıszülınél elhelyezett 38 %-a. A fenti képet árnyalja, ha áttekintjük, hogy az egyes megyéken belül a gyermekotthoni, nevelıszülıi, illetve ápolást, gondozást nyújtó intézményekben elhelyezettek hogyan oszlanak meg. 5

6 Az egyes területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál elhelyezett gyermekek megoszlása gondozási hely és megyék szerint, december 31. én (%) Gyermekotthon Nevelıszülı Ápolást, gondozást nyújtó int. összesen Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés B-A-Z Csongrád Fejér Gy-M-S Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala Az adott megyében, a gyermekotthonok, vs. nevelıszülık vonatkozásában, a gyermekotthonokban ötven százaléknál magasabb arányban elhelyezett gyermekek vonatkozásában Budapest, Gyır-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Zala megye emelkedik ki. Az adat jól rávilágít arra, hogy az egyes megyékben mennyire épült le a gyermekotthoni ellátás rendszere, illetve mennyire épült ki a nevelıszülıi hálózatok rendszere. Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy noha az ápolási-gondozási intézményekben elhelyezettek aránya önmagában igen alacsony, a többi megyéhez viszonyítva Békés, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala megyében viszonylag magas. A következı táblázatban összefoglalva azt tekintjük át, hogy az összes elhelyezett gyermek és fiatal felnıtt hogyan oszlik meg az országban megyék és az elhelyezés intézménytípusa között. 6

7 Országos megoszlás gondozási hely és megye szerint, december 31. én (tábla %) Gyermekotthon Nevelıszülı Ápolást, gondozást nyújtó int. összesen Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés B-A-Z Csongrád Fejér Gy-M-S Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala összesen Az összes elhelyezett fiatal vonatkozásában tehát Budapest, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár emelkedik ki a gyermekotthoni elhelyezés, illetve Borsod, Hajdú-Bihar, Pest és Szabolcs- Szatmár a nevelıszülıi elhelyezés vonatkozásában. A felsorolt öt megye gyermekotthonaiban és nevelıszülıinél él az összes gyermekvédelmi gondozásban lévı fiatal 33,3 % -a. Az idézett adatok jól rávilágítanak azokra a problémára, amelyet a következıkben, a kutatás indokai között is jelzünk; nevezetesen az elhelyezett gyermekek területi eloszlásai adatai felvetik azt a kérdést, hogy az intézményrendszer területi változásain (gyermekotthonok leépülése, a nevelıszülıi rendszer kiépülése és e folyamat megyei különbségei) túl milyen összefüggések fedhetık fel a jelentıs területi egyenetlenségekben. A nevelıszülıi rendszer kutatásának fı célkitőzései A kutatás egyik legfıbb célkitőzése a következıkben jellemzett ismerethiány pótlása. Feltárandó összefüggések Nem ismerjük, hogy a nevelıszülıi hálózatok egy-egy megyén belül mennyiben képezik le a területi-települési egyenlıtlenségeket? Hol, milyen mérető és helyzető településeken laknak a nevelıszülık? A gyermekvédelmi törvény óta jelentısen változott a szabályozás sok új feladata lett a nevelıszülıknek (pl. kapcsolattartások ). Nem tudjuk, hogy milyen mélységőek a hiányok és problémák. Nem tudjuk, tehát elemzés tárgyává kell tenni, hogy mi az oka a hivatásos nevelıszülık arányában tapasztalható jelentıs különbségeknek? 7

8 Nem ismerjük a nevelıszülıi családokat mélységében. Nem ismerjük milyenek e családok, szociális-gazdasági helyzete önmagában és a összehasonlítva egyéb családok adataival. Jelenleg kb. 10 ezer gyerek él nevelıszülıknél, környezeti, szociális, társadalmi körülményeik vajon különböznek-e a szegény háztartásokban élı gyerekek helyzetétıl? Ez utóbbi kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, hogy mennyire jó szülı az állam? Nem tudjuk, milyen a nevelt gyerekek helyzete, életnívójuk, körülményeik, iskolai eredményességük és mindez összehasonlítva egyéb iskolai eredményességi adatokkal). Nem tudjuk, hogy megnyilvánul-e valamilyen társadalmi, környezeti kirekesztés e gyerekekkel szemben. Noha nem ismerjük, de az ismeret birtokában a nevelıszülıi családokban élı gyerekek etnikai hovatartozása számot adhat arról, a roma népesség átlagához képest milyen a roma gyereke reprezentációja e családokban. Nem ismerjük, hogy a nevelıszülıi családokból kikerülı gyerekek (fiatal felnıttek) további életútja merre vezet, legalább is a kikerülést közvetlenül követıen. Összefoglalva, nem tudjuk, nincsenek adataink arról, hogy a nevelıszülıi családok milyen mértékben képesek az náluk nevelkedı gyerekek vonatkozásában megszakítani a szegénység és esélyegyenlıtlenség újratermelıdésének ördögi köreit, illetve mennyire részesei ennek a reprodukciónak. Ezt a konceptuális kérdést fogalmazzuk meg azzal a metaforával, mely szerint mennyire jó szülı az állam, amikor nevelıszülınél élnek a gyerekek? A nevelıszülıi családok, illetve az itt nevelkedı gyermekek (fiatal felnıttek) helyzetének vizsgálata alapvetıen leíró jellegő kutatás. E leíró jellegnek megfelelıen a vizsgálat hipotéziseit az alábbiakban felsorolt fı kérdéskörök jelentik. Más megfogalmazásban nem elızetes koncepciók ellenırzésére / igazolására törekszünk, hanem olyan kérdéseket teszünk fel a nevelıszülıi családokra (a nevelıszülıi családok valóságára) vonatkozóan, amely kérdésekre ezidáig nem ismerjük a választ. Mindezzel együtt elızetes koncepciónak (hipotézisnek) tekintjük azt, hogy a vizsgált családok szociális, gazdasági és egyéb jellemzıit össze tudjuk vetni olyan, elızı kutatásokból származó adatokkal, amelyek a népesség alacsonyabb státuszú rétegeire vonatkoznak. Ezzel a módszerrel tehát nemcsak a nevelıszülıi családokat mint olyanokat ismerjük meg, hanem képet kapunk arról, hogy e családok, illetve az itt nevelkedı gyerekek a társadalmi tagozódást illetıen hol helyezkednek el. Ez az összehasonlítás pedig lehetıvé teszi, hogy választ kapjunk olyan, a bevezetıben jelzett elméleti kérdésekre is, mint pl. mennyire jó szülı az állam, stb. A pilot kutatás céljai A pilot kutatás célja egyrészt a nevelıszülık rendszerének, mint alapsokaságnak a leírása, másrészt a tervezett kutatáshoz kidolgozott kérdıívrendszer kipróbálása egy alacsony elemszámú mintán. A nevelıszülık alapsokaságának leírása magában fogalja a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok adatain túl a civil, illetve egyházi nevelıszülıi hálózatok adatait is. Az alapsokaság leírását a területi összefüggéseket ismertetı fejezetben, a kérdıív konceptuális kérdéseit pedig a próbakérdezés fejezetben ismertetjük. 8

9 A pilot kutatás eredményei 2009 február folyamán a SzMM hathatós támogatásával megkerestük az összes, nevelıszülıi hálózatot fenntartó önkormányzati, civil, illetve egyházi szervezetet. A megkeresés során a hálózatokra vonatkozó alapadatokat kértünk (lásd: Melléklet 1.); az adatok február végéig hiánytalanul beérkeztek. Az adatok feldolgozásának egyik eredménye a nevelıszülık alapsokaságának leírása, pontosabban MsExcel file-ban való rögzítése. Az alapsokaság adatai alkalmasak a tervezett nevelıszülıi rendszerkutatás mintájának olyan kialakítására, amely reprezentálja a nevelıszülık összességét területi elhelyezkedés (megye, településkategória), státusz (hagyományos, hivatásos), valamint fenntartó szerint. Az adatok feldolgozásának második, egyúttal a jelen beszámolóban kifejtett eredménye a nevelıszülıi rendszer területi egyenetlenségeinek elemzése. 9

10 A nevelıszülıi hálózatok és a nevelıszülıi családok területi összefüggései Magyarországon február végén összesen 37 nevelıszülıi hálózat mőködött, megye és fenntartó szerinti megoszlásukat az alábbi táblázat szemlélteti. önkormányzati civil egyházi Budapest Baranya 1 Bács-Kiskun 1 1 Békés 1 1 BAZ 1 Csongrád 2 Fejér 1 GyMS 1 Hajdú-Bihar 1 Heves 1 Komárom-Esztergom 1 Nógrád 1 Pest Somogy Szabolcs-Szatmár 2 Jász-Nagykun-Szolnok 1 Tolna 1 Vas 1 1 Veszprém 1 Zala 3 A nevelıszülık száma megyénként, fenntartó és státusz szerint önkormányzati civil egyházi hivatásos hagyományos hivatásos hagyományos hivatásos hagyományos Bp Baranya Bács-Kiskun Békés BAZ Csongrád Fejér GyMS Hajdu-Bihar Heves Komárom-Esztergom 4 68 Nógrád 5 73 Pest Somogy Szabolcs-Szatmár Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala

11 A nevelıszülık megyei eloszlásai alapján azonnal szembetőnık az ismert jelentıs egyenetlenségek. Azonban a késıbbiekben látni fogjuk, hogy önmagában az, hogy egy hálózat hány nevelıszülıt alkalmaz, még korántsem jelenti azt, hogy a nevelıszülık mindegyike a fenntartó illetékes megyéjében is él sıt, egyes hálózatok esetében a területi szétszóródás igen jelentıs. A hálózatok területi adatai A hálózatok megyei eloszlásánál lényegesebb adat a település szerinti. Magyarországon a jelzett idıpontban összesen 1184 településen mőködött nevelıszülıi hálózathoz tartozó nevelıszülı. Mint a késıbbiekben látjuk, azok a települések, amelyeken több hálózat is mőködik, egyúttal a legtöbb nevelıszülıi családot befogadók is. Az alábbi térkép az egy településre esı hálózatok számának eloszlását ábrázolja. Budapesten 13 hálózat nevelıszülıi találhatók meg, Cegléden 9 hálózaté, Abonyban és Kecskeméten 6 Száztíz olyan településünk van, ahol két hálózat foglalkoztat nevelıszülıt; 31, amelyen három hálózat; öt olyan, ahol három hálózat A települési adatok azt mutatják, hogy, hogy vannak a nevelıszülıi mőködés szempontjából divatos települések. Természetesen Budapest vagy Kecskemét esetében a település mérete és szerepe a meghatározó tényezı. Nevelıszülıi hálózatok száma száma telepüplésenként településenként hálózat / telep 1 (983) 2 (110) 3 (31) 4 (9) 5 (4) 6 (2) 9 (1) 13 (1) Elsıként áttekintjük, hogy milyenek általában a települések, ahol nevelıszülık élnek, majd melyek azon települések 4 jellemzıi, ahol csak egyetlen hálózat alkalmazásában él(nek) neve- 4 Azon települések száma, amelyeken élnek nevelıszülık, rendre eltér az elemzés során megjelenı adatoktól. Ennek oka a következı: az egyes fenntartók adatközlései számtalan olyan települést jeleztek, amelyek már a BM évi településsoros lakossági adatiban sem szerepelnek önálló településként, tehát nem ismerjük e települések lélekszám adatait. A teljes sokaságban 39 ilyen település van. A számszerő elemzések során azokban az esetekben, amikor lakossági adatokkal is számolunk, e települések nem szerepelnek. Ebbıl következik, hogy számos helyen a feltüntetett nevelıszülıi létszám kisebb a évi SzMM adatokénál. 11

12 lıszülı(k), továbbá azon településeket vizsgáljuk, amelyeken 2-4 hálózat alkalmazásában élnek. A települések rétegek szerinti eloszlása lélekszám szerint n % felett között között között között alatt Ha a településeket közel egyenletes, valamint három egyenetlen rétegbe soroljuk, a következı eredményt kapjuk. Budapestet, illetve a harmincezresnél nagyobb településeket tekintve öszszesen negyvenkettın élnek nevelıszülık, ez a települési sokaság kevesebb mint négy százaléka. További 95 település (a sokaság 8,3 % -a) lakosságszám közötti, illetve 12,2 % 4500 és fı között. Összesen tehát azon települések negyede (24,2 %), ahol nevelıszülı él nagyobb 4500 fıs lakosságszámúnál. Azon települések negyede, ahol nevelıszülı él, 1000 fı alatti, további közel negyede 1000 és 2000 fı közötti, illetve a maradék negyed 4500 és 2000 fı közötti. Összességében tehát azon települések közel fele, ahol élnek nevelıszülık, 2000 fı alatti község. Nevelıszülık lélekszámának eloszlása település méretkategória szerint hagyományos hivatásos összes n.sz felett között között között között alatt Az összesen 5001 fı hivatásos és hagyományos, a település kategória szintő adatoknál szám szerint figyelembe vehetı nevelıszülıbıl 2171 fı él 4500 lakos alatti településen, illetve 1213 nevelıszülı 2000 alattin. A nevelıszülık 43 % -a tehát kisebb, illetve 24 % kis településen folytatja tevékenységét. Nevelıszülık átlagos lélekszáma és átlagos hálózatszám egy településen települési lélekszám kategóriák szerint hálózat hagyományos hivatásos összes n.sz felett között között között között alatt

13 13 A nevelıszülık átlagos lélekszáma településenként lényeges adalék az iméntiekhez: alapvetıen a nagyobb településeken, annak megfelelıen, hogy azokon több hálózat is mőködik, átlagosan több nevelıszülı él, de az ezer fı alattiakon is átlagosan két nevelıszülı. Azon települések országos elhelyezkedése, amelyeken egyáltalán élnek nevelıszülık, korántsem egyenletes. Ezek az egyenetlenségek azonban még következhetnének a hálózatok egyenetlenségeibıl is. nevelıszülık sőrőségeloszlása 1 pont = 1 Települések, amelyeken van nevelıszülı

14 Amennyiben viszont a nevelıszülık települések szerint sőrőségeloszlását visszük térképre (azt tehát, hogy egy adott településen hány fı nevelıszülı dolgozik, továbbá azt a lényeges adatot, hogy fizikailag az adott települések milyen közel vagy távol vannak egymástól, területileg hogyan helyezkednek el), lényegesebb felismerésre tehetünk szert. Mint tudjuk, a nevelıszülık mintegy negyven százaléka kisebb településen dolgozik, ugyanakkor az ilyen településeken átlagosan kevesebben is vannak. A területi eloszlás módosítja ezeket a globális adatokat, látjuk azt, hogy bizonyos megyékben / régiókban, apróbb egymáshoz közeli falvakban a területi népsőrőségük figyelemreméltóan magas. Területi elhelyezkedés és szegénységi kockázat A nevelıszülıi hálózatok területi, illetve a nevelıszülık sőrőségeloszlásának térképei azt a sejtést sugallják, mely szerint a nevelıszülık egy feltehetıen nem kis hányada hátrányos helyzető településen élhet. A sejtést két módszerrel kontrolláljuk. Elsıként a nevelıszülık területi adatait összevetjük az ország szegénységi kockázat szerinti adataival. (Az adatok forrása: Bihari Zsuzsanna, Kovács Katalin: Magas szegénységi kockázatú települések a magyar településállományban. MTA Regionális Kutatások Központja, Térségfejlesztési Kutatások Osztálya. Bp ) A szegénységkockázati besorolás ötfokú skáláját használjuk, melyben a ötös érték jelöli a legmagasabb mértékő kockázatot. A nevelıszülık által lakott települések eloszlása szegénységkockázat szerint % A nevelıszülık által lakott települések 12 % -a tartozik a legmagasabb, további 24 % a magas szegénységi kockázatú települések közé; összességében az általuk lakott települések több mint harmada tekinthetı jelentısebben szegénynek. Ha az összes olyan települést tekintjük, melynek ismerjük a szegénységkockázati értékét, és e településeken vizsgáljuk az ott lakó nevelıszülık lélekszámát, azt láthatjuk, hogy a nevelıszülık valamivel több mint negyede él szegénynek tekinthetı településen A nevelıszülık eloszlása az általuk lakott települések eloszlása szegénységkockázat szerint (fı, %) fı % Az ilyen települések megyei eloszlása természetesen korántsem egyenletes. 14

15 A települések eloszlása megyénként, szegénységkockázat szerint Bp Baranya Bács-Kiskun Békés BAZ Csongrád Fejér GyMS Hajdu-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala A nevelıszülık által lakott települések túlnyomó többsége (összesen 82 %) Szabolcs-Szatmár megyében a magas szegénységkockázatúak közé tartozik. De Baranyában ez az arány több mint ötven százalék, Borsodban közel hatvan százalék, Hajdú-Biharban közel ötven, Jász- Nagykun-Szolnok megyében pedig több mint negyven százalék. Az ellentétes póluson helyezkedik el Fejér, Gyır-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Vas és Zala megye, ahol a nevelıszülık által lakott települések között alig találunk magas szegénységkockázatút. nevelıszülık által lakott települések szegénységi kockázata Szegénységi kockázat 1 (281) 2 (209) 3 (237) 4 (276) 5 (136) 15

16 Másodjára érdemes a nevelıszülık területi népsőrőségi térképét összehasonlítani egy, a roma népesség területi eloszlására vonatkozó térképpel 5. Roma népsőrőség, év 1 pont = 50 fı Noha az utolsó, kilenc évvel ezelıtt elkészített (és egyáltalán elkészíthetı) roma népességeloszlás óta a romák területi arányai nyilvánvalóan változtak, pár megjegyzés mindenképpen megkockáztatható. Borsod, Bács-Kiskun és Veszprém megye kivételével a két eloszlási térkép meglepı egybecsengéseket mutat. Ennek oka egyrészt a kistelepülések elhelyezkedése, de nem feltétlenül ez az egyetlen ok. Bács-Kiskun megyében egy településen átlagosan 6 nevelıszülı él, ezen belül elsısorban a nagyobb településeken (ez okozza a csomópontok elhelyezkedését) míg Veszprém megyében összességében harmad annyi nevelıszülı él, mint Bács-Kiskunban, ráadásul átlagosan településenként csak kettı fı a település méretétıl szinte függetlenül. Viszont Veszprémben e települések közel vannak egymáshoz, bokrokat alkotnak. Borsod megyében a nevelıszülık aprófalvas elhelyezkedése két földrajzi egységre koncentrálódik, a cigányság itteni eloszlásával szemben. Szabolcs-Szatmár, Somogy, Baranya megye azon falvainak elhelyezkedése azonban, amelyekben nevelıszülık élnek, igen erıs rokonságot mutat az e megyékben élı romákéval. 5 A térkép a év becsülhetı adatait tartalmazza. A területi eloszlás becslésének forrásai: Kertesi Gábor - Kézdi Gábor: A cigány népesség Magyarországon (dokumentáció és adattár, Socio-typo, Bp., 1998), valamint Hablicsek László: A roma népesség demográfiai jellemzıi, kísérleti elıreszámítás 2050-ig. KSH Népességtudományi Intézet,

17 Egy bizonyos, a nevelıszülık területi adatainak egy része arra utal, hogy olyan településeken élnek, amelyek erıs közelségben vannak a szegény, romák által sőrőbben lakott falvakkal. A nevelıszülık kérdıíves adatfelvétele ugyanakkor nem feltétlenül és nem minden esetben beszélhet arról, hogy anyagi helyzetük mennyire lehet rokon az e falvakban élıkével ugyanis, legalább is amíg nincsenek adataink, nem tudhatjuk, hogy nevelıszülıi státuszuk következtében bevételeik mennyire emelik családjuk anyagi nívóját az itt élık fölé. Annyi bizonyos, hogy e kis településeken élı gyerekek iskolai esélyei nyilván lényegesen rosszabbak. Adalékként mindenképp érdemes a nevelıszülık összlétszámát megyénként és településkategóriánként összefoglalni. A nevelıszülık összlétszáma megyénként és településkategóriánként felett között között között között 1000 alatt Budapest Baranya Bács-Kiskun Békés B-A-Z Csongrád Fejér Gy-M-S Hajdú-Bihar Heves Komárom-Esztergom Nógrád Pest Somogy Szabolcs-Szatmár Jász-Nagykun-Szolnok Tolna Vas Veszprém Zala

18 Településenkénti nevelıszülıi hálózat számok, valamint nevelıszülıi lélekszámok szerinti eltérések Mint fentebb láttuk, az összes nevelıszülı vonatkozásában 43 % él 4500 fı alatti településen. A következı táblázat adatiban azt látjuk, hogy ha csak az egy nevelıszülıi hálózat által ellátott településeket vizsgáljuk, akkor ezeken a nevelıszülık 61,1 % -a él 4500 fı alattin. Az ilyen településeken él az összesen 5001 nevelıszülı közül 2960 fı, a teljes sokaság hat tizede. hagyományos hivatásos összes n.sz. Összes n.sz. eloszlása % felett között között között között alatt Az 1184 település közül, amelyeken élnek nevelıszülık, összesen 545 olyan települést találunk, ahol csak egyetlen nevelıszülı él. Ez a települési sokaság közel fele. E településeken azonban összesen csak 524 nevelıszülı él, a nevelıszülık összességének közel tizede. Közülük azonban 481 fı 4500 lakos alatti községben. A nevelıszülık megoszlása településkategória szerint azon települések, amelyeken egyetlen egy nevelıszülı él hagyományos hivatásos összes n.sz. településkategóra % eloszlás felett között között között között alatt Ezzel párhuzamosan, az egy nevelıszülıs települések zöme 4500 fı alatti. A nevelıszülık megoszlása településkategória szerint azon települések, amelyeken több nevelıszülı él hagyományos hivatásos összes n.sz. településkategóra % eloszlás felett között között között között alatt Az egynél több nevelıszülı lakhelyéül szolgáló települések száma 639. E települések 62,3 % -a tehát ismét a nagyobb hányada, 4500 fı alatti. E településeken összesen 1690 nevelıszülı él, a teljes nevelıszülıi sokaság 33,8 % -a. Ez az összefüggés megint elég lényeges ahhoz, hogy térképen ábrázoljuk. 18

19 Egynél több nevelıszülı fı alatti települések össz nsz 1 pont = 1fı Az egynél több nevelıszülınek lakóhelyet biztosító, 4500 fı alatti települések egy délnyugat északkelet irányú tengelyen helyezkednek el, elsısorban Bács-Kiskun, Borsod, Pest, Somogy és Szabolcs-Szatmár megyében. Összes n.sz. Baranya 92 Bács-Kiskun 155 Békés 13 B-A-Z 267 Csongrád 73 Fejér 90 Gy-M-S 15 Hajdú-Bihar 41 Heves 50 Komárom-Esztergom 13 Nógrád 42 Pest 164 Somogy 180 Szabolcs-Szatmár 286 Jász-Nagykun-Szolnok 59 Tolna 60 Vas 14 Veszprém 57 Zala 19 összes

20 Végül áttekintjük a 2-4 nevelıszülıi hálózat által ellátott településeket. 2-4 hálózat egy településen - területi eloszlás lakos rtg összes haló , ,000 (49) 6,000 12,000 (34) 5,000 6,000 (6) 4,000 5,000 (12) 0 4,000 (49) Mint a fejezet elején láttuk, összesen nyolc településünk van, amelyeken négynél több hálózat szerzıdésében élnek nevelıszülık. A 2-4 hálózat által ellátott települések (150 település) egyharmada fı feletti, illetve valamivel több mint harmada 5000 fı alatti. A több hálózatos települések zöme a budapesti agglomerációs győrőben helyezkedik el, a maradék pedig alapvetıen Pest, Szolnok, Csongrád, illetve Heves megyében. 20

21 A nevelıszülıi hálózatok létszámadatai Az egyes megyékben mőködı nevelıszülıi hálózatok, valamint a nevelıszülık létszáma hálózat megyéje hivatásos hagyományos összes n.sz. Bp Fıv. Tegyesz Budapest Fıváros, Cseppkı u Budapest Hazafelé n.sz. Hálózat Budapest Nemzetközi Gyermekmentı Budapest Oltalom Egyesület Budapest Baranya Megy. véd. Közp Baranya Bács KK M Tegyesz Bács-Kiskun SOS Kecskemét Bács-Kiskun Békés M. Szoc. Közp Békés SOS Battonya Békés BAZ M Gy. véd. Közp BAZ Csongrád M. Tegyesz Csongrád Pápay Endre (Csongrád M) Csongrád Fejér M. Önk Gy.véd Közp Fejér GyMS M Tegyesz GyMS Hajdú_Bihar M Tegyesz Hajdú-Bihar Heves M. Tegyesz Heves Komárom-Esztergom n.sz. h. Komárom-Esztergom Nógrád Megyei Gyermekvéd. Közp Nógrád Pest M. Tegyesz Pest Fészek Egyesület Pest Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pest Otthon Szoc. Szolgáltató Pest Alapívány Örökbefogadó Nevsz. Pest Somogy M Gy. véd Közp Somogy Jó az Úr Bodrogi Baptista Somogy Reménység Alapítvány Somogy SzSzB M Tegyesz Szabolcs-Szatmár Sz-Sz. M Gyermvéd. Közp Szabolcs-Szatmár J-N-Sz M Gyivi J-N-Sz Tolna M Gyivi Tolna Vas M. Tegyesz Vas SOS Kıszeg Vas Veszp. M. Tegyesz Veszprém Zala M. Tegyesz Zala Zala M. Önk. Gy. Zalaegerszeg Zala Zala M Nagykanizsai gyermekotthon Zala A késıbbi, a nevelıszülıi hálózatok részletes térképeit ismertetı fejezetben látjuk majd, hogy önmagában az az adat, hogy egy hálózat mely megyében van bejegyezve, nem minden esetben jelenti azt, hogy feltétlenül abban a megyében élnek nevelıszülıi. Sıt, mint pl. a Budapesti tegyesz esetén látjuk, az alkalmazott nevelıszülık egy komolyabb hányada lehet szétszórva más megyékben. Ezzel együtt, mivel a hálózatok többsége saját megyéjében dolgozik, érdemes figyelembe venni a hálózatok adatait megyénként is. Látjuk tehát, hogy megyénként egyrészt eltérı számban vannak (önkormányzati és civil) hálózatok, másrészt az egyes hálózatok által alkal- 21

22 mazott nevelıszülık száma is roppantul szór. Példaként a Szabolcs megyei tegyesz hálózatához 645 szülı tartozik, míg Vas megyében ez a szám 60 fı. Természetesen, mint tudjuk, ezek a hatalmas eltérések az intézményrendszer egészének egyenetlenségeibıl fakadnak, abból, hogy mely megyékben, és milyen mértékben épült le a nevelıotthoni rendszer, illetve vette át helyét a nevelıszülıi rendszer. Ezzel párhuzamosan lényeges kérdés az is, hogy az adott hálózatok nevelıszülıinél hány gyermek él, mely hálózatok tartanak fenn és milyen számban olyan nevelıszülıket, akiknél nem él gyermek. Hagyományos nevelıszülık száma nevelt gyermekek és hálózatok szerint hálózat megyéje 0 fı 1 fı 2 fı 3 fı 4 fı 5fı 6 v. több Bp Fıv. Tegyesz Budapest Fıváros, Cseppkı u Budapest Hazafelé n.sz. Hálózat Budapest Nemzetközi Gyermekmentı Budapest Oltalom Egyesület Budapest Baranya Megy. véd. Közp Baranya Bács KK M Tegyesz Bács-Kiskun SOS Kecskemét Bács-Kiskun Békés M. Szoc. Közp Békés SOS Battonya Békés BAZ M Gy. véd. Közp BAZ Csongrád M. Tegyesz Csongrád Pápay Endre (Csongrád M) Csongrád Fejér M. Önk Gy.véd Közp Fejér GyMS M Tegyesz GyMS Hajdú_Bihar M Tegyesz Hajdú-Bihar Heves M. Tegyesz Heves Komárom-Esztergom n.sz. h. Komárom Esztergom Nógrád Megyei Gyermekvéd. Nógrád Közp Pest M. Tegyesz Pest Fészek Egyesület Pest Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pest Otthon Szoc. Szolgáltató Pest Alapívány Örökbefogadó Nevsz. Pest Somogy M Gy. véd Közp Somogy Jó az Úr Bodrogi Baptista Somogy Reménység Alapítvány Somogy SzSzB M Tegyesz Szabolcs-Szatmár Sz-Sz. M Gyermvéd. Közp Szabolcs-Szatmár J-N-Sz M Gyivi J-N-Sz Tolna M Gyivi Tolna Vas M. Tegyesz Vas SOS Kıszeg Vas Veszp. M. Tegyesz Veszprém Zala M. Tegyesz Zala Zala M. Önk. Gy. Zalaegerszeg Zala Zala M Nagykanizsai gyermekotthon Zala

23 A gyermeken nem nevelı, illetve az ellenkezı végleten, az 5, 6 vagy több gyermeket nevelı hagyományos nevelıszülık számát tekintve találunk kiugró hálózatokat. A Pest megyében bejegyzett Pest Megyei Tegyesz, illetve Fészek egyesület hatalmas számban tart gyermeket nem nevelı szülıket, hat megye pedig kiugrik a sok gyermeket nevelı hagyományos szülık tekintetében. Hivatásos nevelıszülık száma nevelt gyermekek és hálózatok szerint hálózat megyéje 0 fı 1 fı 2 fı 3 fı 4 fı 5fı 6 v. több Bp Fıv. Tegyesz Budapest Fıváros, Cseppkı u Budapest Hazafelé n.sz. Hálózat Budapest Nemzetközi Gyermekmentı Budapest Oltalom Egyesület Budapest Baranya Megy. véd. Közp Baranya Bács KK M Tegyesz Bács-Kiskun SOS Kecskemét Bács-Kiskun Békés M. Szoc. Közp Békés SOS Battonya Békés BAZ M Gy. véd. Közp BAZ Csongrád M. Tegyesz Csongrád Pápay Endre (Csongrád M) Csongrád Fejér M. Önk Gy.véd Közp Fejér GyMS M Tegyesz GyMS Hajdú_Bihar M Tegyesz Hajdú-Bihar Heves M. Tegyesz Heves Komárom-Esztergom n.sz. h. Komárom- Esztergom Nógrád Megyei Gyermekvéd. Közp Nógrád Pest M. Tegyesz Pest Fészek Egyesület Pest Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pest Otthon Szoc. Szolgáltató Pest Alapívány Örökbefogadó Nevsz. Pest Somogy M Gy. véd Közp Somogy Jó az Úr Bodrogi Baptista Somogy Reménység Alapítvány Somogy SzSzB M Tegyesz Sz-Sz. M Gyermvéd. Közp Szabolcs- Szatmár Szabolcs- Szatmár J-N-Sz M Gyivi J-N-Sz Tolna M Gyivi Tolna Vas M. Tegyesz Vas SOS Kıszeg Vas Veszp. M. Tegyesz Veszprém Zala M. Tegyesz Zala Zala M. Önk. Gy. Zalaegerszeg Zala Zala M Nagykanizsai gyermekotthon Zala

24 A kis számú hivatásos nevelıszülı zöme alapvetıen pár hálózat között oszlik el, s ık jellemzıen 5, 6 vagy több gyermeket nevelnek. Gyermekek száma elhelyezés szerint, hálózatonként hálózat megyéje Komárom-Esztergom n.sz. h. ideiglenes elh. átmeneti elh. tartós nev. utógond. összes Bp Fıv. Tegyesz Budapest Fıváros, Cseppkı u Budapest Hazafelé n.sz. Hálózat Budapest Nemzetközi Gyermekmentı Budapest Oltalom Egyesület Budapest Baranya M gy. véd. Közp Baranya Bács KK M Tegyesz Bács-Kiskun SOS Kecskemét Bács-Kiskun Békés M. Szoc. Közp Békés SOS Battonya Békés BAZ M Gy. véd. Közp BAZ Csongrád M. Tegyesz Csongrád Pápay Endre (Csongrád M) Csongrád Fejér M. Önk Gy.véd Közp Fejér GyMS M Tegyesz GyMS Hajdú_Bihar M Tegyesz Hajdú-Bihar Heves M. Tegyesz Heves átmeneti elh. Komárom- Esztergom Nógrád Megyei Gyermekvéd. Közp Nógrád Pest M. Tegyesz Pest Fészek Egyesület Pest Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pest Otthon Szoc. Szolgáltató Pest Alapívány Örökbefogadó Nevsz. Pest Somogy M Gy. véd Közp Somogy Jó az Úr Bodrogi Baptista Somogy Reménység Alapítvány Somogy SzSzB M Tegyesz Szabolcs-Szatmár Sz-Sz. M Gyermvéd. Közp Szabolcs-Szatmár J-N-Sz M Gyivi J-N-Sz Tolna M Gyivi Tolna Vas M. Tegyesz Vas SOS Kıszeg Vas Veszp. M. Tegyesz Veszprém Zala M. Tegyesz Zala Zala M. Önk. Gy. Zalaegerszeg Zala Zala M Nagykanizsai gyermekotthon Zala mindösszesen A jelzett idıpontban összesen tizenháromezer gyermek volt nevelıszülıknél elhelyezve; közülük a kilenc és fél ezres létszámmal az átmeneti elhelyezettek dominálnak. Az elhelyezett gyermekek összlétszámát tekintve egyes hálózatok között össze nem hasonlítható különbségeket találunk. 24

25 25

26 Az egyes hálózatok részletes térképei, adatai A hálózatok adatait megyei sorrendben ismertetjük. Budapesti Tegyesz Nevelıszülık száma megyénként Megye hagyományos hivatásos Budapest Baranya 2 0 Bács-Kiskun 6 0 BAZ 1 1 Csongrád 1 0 Fejér 4 0 Heves 1 0 Komárom-Esztergom 3 1 Nógrád 4 1 Pest Szabolcs-Szatmár 2 1 Jász-Nagykun 0 2 Veszprém 1 0 Azonosíthatatlan települések 3 2 Összesen A Budapesti Tegyesz a nevelıszülık lakóhelye szempontjából legdiverzifikáltabb hálózatot fenntartó szervezet. Bp. Fıv. Tegyesz lakos / tel. sz. 27,906 1,690,704 (12) 14,722 27,906 (12) 8,975 14,722 (12) 5,168 8,975 (12) 3,026 5,168 (12) 520 3,026 (13) 26

27 A diverzifikáció megyei és települési szempontból egyaránt érvényes; Budapesten kívül 12 megyében foglalkoztat nevelıszülıket. Budapesttel együtt összesen 73 településen dolgoznak nevelıszülık, a települések megoszlása településnagyság szerint szinte egyenletes, nagyobb és kisebb települések hasonló gyakorisággal szerepelnek. Ezzel együtt, a Budapest körüli agglomerációs győrő települései kiemelkedıen reprezentáltak. Hazafelé Alapítvány Hazafelé Nevelıszülıi Hálózat (fenntartó: Keresztény Advent Közösség) Budapesti hálózat. Megyekód Település lakos összes n.sz. hagyományos hivatásos 1 Budapest DUNAVECSE GIRINCS SAJÓHÍDVÉG FÜZESABONY CEGLÉD DÁNSZENTMIKLÓS MAGLÓD BUDAÖRS CSEMİ SZIGETHALOM TÁPIÓSZELE VERESEGYHÁZ NYÍREGYHÁZA összesen 38 A Hazafelé Alapítvány, noha kis létszámú, ugyancsak több megyében és településen mőködik. A legtöbb nevelıszülıt (16 fı) Budapesten foglalkoztatja, de még 13 településen összesen 22 nevelıszülıvel van szerzıdése. Nemzetközi Gyermekmentı Szolgálat Magyar Egyesület Ugyancsak budapesti hálózat. Ehhez képest három más városban szerzıdött összesen három nevelıszülıvel. Megyekód Település lakos összes n.sz. hagyományos hivatásos 7 DUNAÚJVÁROS NAGYVENYIM SOMOGYBABOD Oltalom egyesület Szintén budapesti hálózat. Budapesten kívül három nagyvárosban van négy nevelıszülıje. Megyekód Település lakos összes n.sz. hagyományos hivatásos 1 Budapest CEGLÉD NAGYKİRÖS MÁTÉSZALKA

28 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Kizárólag a megyében vannak nevelıszülıi. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ lakos / tel.sz. 4, ,000 (6) 3,000 4,000 (4) 2,000 3,000 (6) 1,000 2,000 (11) 0 1,000 (52) Az összes alkalmazott nevelıszülı száma 202 fı, ebbıl 179 hagyományos. A hálózat alapvetıen kis településeken alkalmazza ıket, az összesen 79 általa ellátott település közül fı alatti. 28

29 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja Bács-Kiskun Megyei Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja lakos / tel.sz. 12,051 1,690,704 (11) 6,230 12,051 (11) 3,093 6,230 (11) 2,419 3,093 (11) 1,914 2,419 (12) 1,136 1,914 (12) 194 1,136 (12) A hálózatnak alapvetıen a megyében vannak nevelıszülıi, de Budapesten 1, Mohácson 2 fıt, a Gyır megyei Ácson 1 fıt, a Pest megyei Cegléden, illetve Szentendrén 1-1 fıt foglalkozat. Az összes nevelıszülı létszáma 379 fı, mind hagyományos. Az összesen 80 ellátott település közül fı alatt kistelepülés, ugyanakkor 11 db fı feletti. SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány Kecskemét Bács megyei bejegyzéső, a 13 fı hivatásos és egy fı hagyományos nevelıszülı Budapesten és Kecskeméten mőködik. 29

30 Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ lakos / tel.sz. 21,700 64,400 (5) 8,000 21,700 (6) 5,100 8,000 (6) 2,700 5,100 (6) 900 2,700 (8) A hálózat létszáma összesen 119 nevelıszülı, közülük 106 hagyományos. Alapvetıen a megyében mőködnek, de egy-egy fı él Bácsalmáson, Hódmezıvásárhelyen, illetve Makón is. A települések méret szerint szinte egyenletesen reprezentáltak. SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány Battonya Békés megyei, 12 hivatásos nevelıszülıvel Battonyán. 30

31 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ A hálózat szinte kizárólag a megyében mőködik, kivétel Százhalombatta, ahol egy nevelıszülı él. Összesen 475 nevelıszülıt foglalkoztatnak, közülük 421 hagyományos. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ lakos / tel.sz. 5, ,000 (19) 4,000 5,000 (4) 3,000 4,000 (8) 2,000 3,000 (12) 0 2,000 (65) A települések, ahol a nevelıszülık élnek, alapvetıen apró községek, az összesen 108 településbıl fı alatti, további fı alatti. 31

32 Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága Összesen 235 nevelıszülıt foglalkoztatnak, közülük 217 hagyományos. Szinte kizárólag a megyében dolgoznak, csak a Bács-Kiskun megyei Kiskunmajsán él három fı hagyományos nevelıszülıjük. Csongrád Megyei Tegyesz lakos / tel.sz. 6, ,000 (10) 5,000 6,000 (1) 4,000 5,000 (5) 3,000 4,000 (10) 0 3,000 (15) A települések között a kisebbek dominálnak; 30 település 5000 fı alatti, míg 11 e feletti. A megyében mőködik még a Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani intézmény nevelıszülıi hálózat is. Alkalmazásukban 6 fı hagyományos nevelıszülı van. Mőködési területük: megye lakos Csongrád APÁTFALVA 3353 Csongrád MAKÓ Csongrád MAROSLELE 2240 Békés TÓTKOMLÓS

33 Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ 187 nevelıszülı, közülük 181 fı hagyományos. Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ lakos / tel.sz. 5, ,000 (16) 4,000 5,000 (4) 3,000 4,000 (8) 2,000 3,000 (16) 0 2,000 (19) A nevelıszülık 75 településen élnek, ezek többsége 3000 fı alatti. Ugyanakkor négy másik megyében is alkalmaznak nevelıszülıket, összesen 11 településen. megye lakos nevelıszülık sz. Komárom-Esztergom BAKONYSÁRKÁNY Somogy SIÓFOK Somogy BALATONLELLE Tolna FÁCÁNKERT Tolna GYÖRKÖNY Tolna NAGYDOROG Tolna NÉMETKÉR Veszprém CSETÉNY Veszprém İSI Veszprém BALATONKENESE Veszprém VÁRPALOTA

34 Gyır Moson - Sopron Megye Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 69 nevelıszülı, közülük 55 hagyományos. Az ellátott települések száma 44, amelyek mind a megyében találhatók, egyúttal döntı többségük 2000 fı alatti. GyMS M. Tegyesz lakos / tel.sz. 11, ,000 (3) 4,000 11,000 (3) 3,000 4,000 (5) 2,000 3,000 (4) 0 2,000 (25) 34

35 Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 253 nevelıszülı, közülük 226 hagyományos. A települések száma 44, közülük az egyetlen BAZ megyei Tiszaújváros kivételével mind a megyében van, a 7000 fı felettiek, illetve 3000 fı alattiak dominálnak. Hajdú-Bihar Megyei Tegyesz lakos / tel.sz. 7, ,000 (15) 5,000 7,000 (5) 4,000 5,000 (4) 3,000 4,000 (3) 0 3,000 (17) 35

36 Heves Megyei Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 97 nevelıszülı, közülük 85 hagyományos. A települések száma 41, közülük a BAZ megyei Kazincbarcika és Berzék (1039 lakos), valamint Budapest kivételével mind a megyében van, alapvetıen a 3000 fı alattiak dominálnak, de vannak 1000 lakos alatti aprófalvak is. Heves M. Tegyesz lakos / tel.sz. 12,519 1,690,704 (6) 3,168 12,519 (6) 2,153 3,168 (6) 1,680 2,153 (6) 1,160 1,680 (7) 616 1,160 (7) 36

37 Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai 72 nevelıszülı, közülük 68 hagyományos. A települések száma 37, mind a megyében van, alapvetıen a 3000 fı alattiak dominálnak. Komárom-Esztergom Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Szakszolgálata lakos / tel.sz. 7,300 71,800 (6) 3,000 7,300 (6) 2,100 3,000 (7) 1,700 2,100 (5) 600 1,700 (9) 37

38 Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ 78 nevelıszülı, közülük 73 hagyományos. Az ellátott települések száma 36, Eger kivételével, ahol egy nevelıszülı él, mind a megyében van. Nógrád Megyei Gyermekvédelmi Központ lakos / tel.sz. 3,900 55,900 (6) 2,000 3,900 (5) 1,300 2,000 (9) 1,000 1,300 (6) 100 1,000 (8) A megye jellegébıl is adódóan, a nevelıszülık zömében apróbb településeken élnek. 38

39 Pest Megyei területi gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei 562 nevelıszülı, közülük 523 hagyományos. Az ellátott települések száma 115, közülük 14 más megyében található. Megye Település lakos összes nsz nevsz.hagy nevsz hiv Budapest Budapest Bács-Kiskun KECSKEMÉT Bács-Kiskun DUNAPATAJ Bács-Kiskun FELSİLAJOS Bács-Kiskun SOLT Bács-Kiskun SZABADSZÁLLÁS Bács-Kiskun TASS Fejér ALCSÚTDOBOZ Fejér MÁNY Heves HATVAN Komárom ESZTERGOM Nógrád SALGÓTARJÁN Nógrád ERDİKÜRT Nógrád KÁLLÓ Pest Megyei Tegyesz lakos / tel.sz. 24,705 1,690,704 (13) 14,722 24,705 (13) 9,408 14,722 (14) 6,072 9,408 (14) 4,173 6,072 (14) 2,943 4,173 (14) 1,893 2,943 (14) 389 1,893 (14) A hálózat nevelıszülıi által lakott települések elsısorban a Budapest körüli győrőben helyezkednek el, népesség réteg szempontjából pedig közel egyenletes arányban van köztük aprófalu és nagyközség. 39

40 Fészek Egyesület Nevelıszülıi és Helyettes Szülıi Hálózat Pest megyei hálózat. 257 nevelıszülı, mind hagyományos. Az ellátott települések száma 37, közülük 10 más megyében található. Megye Település lakos összes nsz. nevsz.hagy nevsz hiv Budapest Budapest Bács-Kiskun TISZAKÉCSKE Bács-Kiskun LAKITELEK Bács-Kiskun KECSKEMÉT Bács-Kiskun KISKUNFÉLEGYHÁZA Fejér ADONY Fejér DUNAÚJVÁROS Fejér SZÉKESFEHÉRVÁR Fejér ETYEK Nógrád KÁLLÓ Fészek Egyesület lakos / tel.sz. 52,103 1,690,704 (5) 17,981 52,103 (5) 13,106 17,981 (5) 7,906 13,106 (5) 5,077 7,906 (5) 3,399 5,077 (6) 1,409 3,399 (6) A hálózat nevelıszülıi által lakott települések közel fele a Budapest körüli győrőben helyezkednek el, népesség réteg szempontjából pedig egyenletes eloszlást mutat. 40

41 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Kht. Nevelıszülıi és Helyettes Szülıi Hálózat Pest megyei hálózat. 98 nevelıszülı, mind hagyományos. Az ellátott települések száma 57, közülük 37, tehát közel kétharmad más megyében található. Az elızı két pest megyei hálózattal ellentétben azonban e települések elhelyezkedése szór, és számtalan található Borsodban, illetve Szabolcsban, illetve egy-egy Veszprémben és Zalában. Magyar Máltai Szeretetszolgálat lakos /tel.sz. 32,559 1,690,704 (8) 13,412 32,559 (8) 8,072 13,412 (8) 4,020 8,072 (8) 2,170 4,020 (8) 1,191 2,170 (8) 310 1,191 (9) Az 57 településbıl lakos alatti, illetve kilenc 1000 fı alatti aprófalu. 41

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006-2007. évben belépettek, illetve a programot 2007 ben befejezık interjúinak elemzése Tartalom Áttekintı adatok...3 Néhány program adat...7 Munkajövedelem,

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2008 GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ GYERMEKVÉDELMI STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ 2008 NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1

KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 KISTELEPÜLÉSEK TÉRBEN ÉS IDİBEN 1 Fleischer Tamás 1. BEVEZETÉS A hetvenes évek derekán az addigi "tanyakérdést" követıen átterelıdött a figyelem a kistelepülésekre: mondhatnánk - már ami a közleményeket

Részletesebben

Jankó Krisztina Egy kistérség oktatási anomáliái Euroharmonizált mechanizmusok a hátrányos helyzet leküzdésében

Jankó Krisztina Egy kistérség oktatási anomáliái Euroharmonizált mechanizmusok a hátrányos helyzet leküzdésében Jankó Krisztina Egy kistérség oktatási anomáliái Euroharmonizált mechanizmusok a hátrányos helyzet leküzdésében A társadalmi egyenlıség-egyenlıtlenség kérdése a leggyakrabban vitatott témák egyike társadalmunkban.

Részletesebben

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA

A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG Közlekedésrendészeti Főosztály A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSES KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK ALAKULÁSA A táblázatok a RobotZsaru Neo és a megyei rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján

TÉZISEK. Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Széchenyi István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Budaházy György TÉZISEK Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján Címő Doktori (PhD)

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1

Ahogy az OEP pénzeli Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Ahogy az OEP "pénzeli" Dr. Gresz Miklós OEP Szeged, 2010. november 13. gresz 1 Mit pénzel az OEP? gresz 2 Intenzív osztályok 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Intenzív osztály db 2000 2001 2002 2003 2004

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM XIX. ÉVFOLYAM 24. SZÁM 2008. DECEMBER 15. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA AZ ORSZÁGOS REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZAKÉRTİI INTÉZET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNYA Jelen költségvetési alapokmány a jóváhagyott elemi költségvetéssel egységes egészet alkot. Az államháztartásról

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról

Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról Állampolgári Tanácskozás a bevándorlók integrációjáról ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNY Készítették: Göncz Borbála Király Gábor Klenner Zoltán Lengyel György Melegh Attila Tóth Lilla Várnagy Réka Vépy-Schlemmer

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57

ISBN: 978-963-235-348-7 9 789632 353487 Elôzetes adatok KSH_kiadvanysorozat_kotet_1_borito_vonalkoddal.indd 1 2012.03.21. 9:57 Elôzetes adatok Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. Előzetes adatok Budapest, 2012 Központi Statisztikai Hivatal, 2012 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-348-7 Készült a Központi

Részletesebben

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név:

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: ADATLAP 011 A 9/000 (VIII..) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A továbbképzési

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól

Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól Tájékoztató a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának helyzetéről, tapasztalatairól Szarka Zsolt tű. alezredes főosztályvezető-helyettes Budapest, 2012. május 31. Települések új besorolása

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

A Békés megyei nemzetiségi köznevelésről. Ombudsmani vizsgálatok, statisztikák, dilemmák, alapelvek

A Békés megyei nemzetiségi köznevelésről. Ombudsmani vizsgálatok, statisztikák, dilemmák, alapelvek A Békés megyei nemzetiségi köznevelésről Ombudsmani vizsgálatok, statisztikák, dilemmák, alapelvek Ombudsmani vizsgálatok 2010-2014 Cél: objektív helyzetértékelés, őszinte szembenézés a valósággal, javítani

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-.

Dr. Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi 2009. -2-. Dr Hangayné Paksi Éva, Nagyné Vas Györgyi: Sorsfordító Programba vontak jellemzıi -- SORSFORDÍTÓ regionális munkaerı-piaci programba vontak pszicho-szociális gondozását elıkészítı felmérés értékelése Tolna

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/012-36/2012. Nyilvános változat! A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. U. Gy. vezetı jogtanácsos által képviselt TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (Budaörs) eljárás alá

Részletesebben

Agrártermékek területi árkülönbségei Magyarországon

Agrártermékek területi árkülönbségei Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 235-247. o. Agrártermékek területi árkülönbségei Magyarországon Dusek Tamás 1 - Szalka Éva 2 Egy termék

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

OTP Termőföld Értéktérkép

OTP Termőföld Értéktérkép 214 OTP Termőföld Értéktérkép OTP Termőföld Értéktérkép 214 213-ban 11%-kal nőtt az országos termőföld-átlagár. A pozitív irányú elmozdulás minden megyére érvényes volt; Hajdú-Bihar, Nógrád és Baranya

Részletesebben

1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek száma (fı)

1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek száma (fı) 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi ellátórendszerében élı gyermekek (fı) 2006. december 31-én 2007. december 31-én Ideiglenes hatállyal 15 24 elhelyezett Átmeneti nevelésbe

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 7-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. május 7-i rendkívüli ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Malomasszonykerti ingatlanok, önkormányzati tulajdonba adásáról, közterületté nyilvánításáról és annak elnevezésérıl. Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA

Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT Matyusz Zsolt A 2009-ES VERSENYKÉPESSÉGI ADATFELVÉTEL VÁLLALATI MINTÁJÁNAK ALAPJELLEMZİI ÉS REPREZENTATIVITÁSA TM1.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

a büntetések és az intézkedések végrehajtásának, valamint a fogva tartottakkal való bánásmód fıbb adatairól

a büntetések és az intézkedések végrehajtásának, valamint a fogva tartottakkal való bánásmód fıbb adatairól KIMUTATÁS a büntetések és az intézkedések végrehajtásának, valamint a fogva tartottakkal való bánásmód fıbb adatairól 2006 A kimutatás a Legfıbb Ügyészség Büntetés-végrehajtási Törvényességi Felügyeleti

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. április 26-án 19 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK

11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS. Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 11. NEMZETKÖZI VÁNDORLÁS Gödri Irén FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2004-es uniós csatlakozást követően a Magyaroszágra bevándorlók számában enyhe, majd 2008-ban az előző évben bevezetett jogszabályi változásoknak

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS - TÉZISFÜZET A MINŐSÉG- ÉS BIZTONSÁGMENEDZSMENT SZEREPÉNEK ÉS HATÉKONYSÁGÁNAK ÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA

Részletesebben

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu. Zárójelentés. a NAK mezőgazdasági vízigényfelméréséről. Készítette: Vidékfejlesztési Igazgatóság

1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu. Zárójelentés. a NAK mezőgazdasági vízigényfelméréséről. Készítette: Vidékfejlesztési Igazgatóság 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95. www.nak.hu Zárójelentés a NAK mezőgazdasági vízigényfelméréséről Készítette: Vidékfejlesztési Igazgatóság Tartalomjegyzék Zárójelentés... 1 1. Előzmények... 3 2. Oktatás,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Mérlegen az ember Az emberi erıforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának

Részletesebben

D3.6 MÓDSZERTANI ÉS ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL

D3.6 MÓDSZERTANI ÉS ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL WP3 Társadalmi-gazdasági folyamatok modellezése 2050-ig D3.6 MÓDSZERTANI ÉS ÉRTÉKELŐ TANULMÁNY A KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

JAVASLAT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ MODELL-PROGRAMOKRA

JAVASLAT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ MODELL-PROGRAMOKRA MTA GYEP Iroda JAVASLAT KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ MODELL-PROGRAMOKRA A Gyerekszegénység Elleni Program különbözı dokumentumokban már többször jelezte, hogy a gyerekeknek, illetve a gyerekes

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Országos statisztikai adatok a Diákhitelben részesülő ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM: 1.1. Országos statisztikai

Részletesebben

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus

ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ. Újszász, 2011. augusztus ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSİDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT BESZÁMOLÓ AZ INTÉZMÉNY 2010/2011-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Készítette: Szabó Győző igazgató Újszász, 2011. augusztus

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ

I. A TÖRVÉNYJAVASLATHOZ Az Eötvös Károly Intézet véleménye az elektronikus közszolgáltatásról szóló T/6767. számú törvényjavaslatról és az ahhoz benyújtott módosító javaslatokról Az alábbi szakvélemény a vizsgált rendelkezéseket

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I. ELİKÉSZÍTİ FÁZIS FÜGGELÉK TATABÁNYA, 2007. Készítette Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának GAZDASÁGFEJLESZTİ SZERVEZETE KHT. H-2800 Tatabánya,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (járóbeteg-szakellátás, ügyeleti-, védınıi szolgálat, és az egynapos sebészeti ellátás) 2011.-évi MŐKÖDÉSÉRİL Készült: Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. A kistérségi közoktatási intézkedési terv aktualizálása Komló, 2012. április 27. Polics József Elnök

Részletesebben