Szörfi István Jegyzı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szörfi István Jegyzı"

Átírás

1 Elıterjesztés Tárgy: évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges és számszaki formában kerül elıterjesztésre. A tervezés fı irányszámai központilag még csak terv szinten állnak rendelkezésre, illetve azok is még mindig változást mutatnak, mely a pontos tervezést nehezíti év kiemelt céljai: az önkormányzati gazdálkodás stabilitásának fenntartása, a feladatellátás, az alaptevékenység ellátásához szükséges források és a pályázati önrészek biztosítása, a évre vállalt kötelezettségek teljesítése. Kérem a Képviselı-testületet, hogy véleményezze a költségvetési koncepciót. Tegye meg észrevételeit, módosító javaslatait, kiegészítéseit. Enying, Tisztelettel: Szörfi István Jegyzı Határozati javaslat ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2010.( ) számú határozata: Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a évi költségvetésrıl szóló koncepciót jelen határozat elválaszthatatlan mellékletei szerint fogadja el. Határidı: Folyamatos Felelıs: Szörfi István, jegyzı

2 Enying Város Önkormányzatának évi költségvetési koncepciója A kormányzat gazdaságpolitikája 1. melléklet A magyar gazdaságot jellemzı folyamatokat, így a gazdaság teljesítıképességét, 2011-tıl egyrészt a globális világgazdasági válság negatív hatásainak kifutása, másrészt a kormányzat új, növekedésorientált gazdaságpolitikájának alkalmazása révén várhatóan mind a külsı, mind a belsı feltételek oldaláról a megelızı idıszaknál kedvezıbb tendenciák alakítják majd. Az elmúlt évekre jellemzı mély válságból valókilábalás azonban csak fokozatosan történhet meg. A gazdaságpolitika középpontjában a gazdaság növekedésének beindítása, a foglalkoztatás növelése, a költségvetés stabilitásának megtartása áll. Ennek érdekében a vállalkozási tevékenység serkentése, a versenyképesség növelése a cél. A megfelelı gazdasági növekedés elérésével már 2011-ben a GDP növekedése elérheti a 3 %- ot. A 2011-es éves átlagos infláció 3,5 % körül várható. Az államháztartás céljai és keretei: A Kormányprogram alapján felvázolt fiskális politika célja a kormányzati szektor méretének és hiányának egyidejő és folyamatos csökkentése. A mérséklıdı deficit lehetıvé teszi az adósságráta csökkenését és segíti a gazdaság külsı egyensúlyának javulását. A jövedelemközpontosítás és újraelosztás szőkítése a magánszektor mozgásterét bıvíti, és hozzájárul a gazdaság versenyképességének növekedéséhez. Emellett az adó- és járulékrendszer változásai ösztönzik a foglalkoztatottság növekedését. A kormány által prioritásként kezelt fıbb területek: Foglalkoztatás, gazdaságélénkítés területén belül megváltozik az önkormányzatokat is érintı közfoglalkoztatás rendszere: megszőnik az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás és megszőnik a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. Helyben a munkaügyi központok döntenek az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjairól, új elemként a kis- és közepes vállalkozások is bevonásra kerülnek a leghátrányosabb munkanélküliek közfoglalkoztatásába. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program lényege, hogy az állam egységes rendszerben, azonos forrásból, azonos értékeken, prioritásokon alapuló szabályozás mentén nyújt pályázatos támogatást a (közfoglalkoztatással érintett) többlet munkahelyek létrehozására. A közfoglalkoztatás közmunka révén valósul meg. A közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár. A támogatásokat abban az esetben folyósítják, ha a támogatott alá tudja támasztani, hogy a foglakoztatás értékteremtı, garantálja, hogy bıvül a munkahelyek száma, ez ellenırizhetı és elszámolható módon valósítja meg. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megvalósuló foglalkoztatás mellett a valóban munkaképes, de munkával nem rendelkezık bérpótló járandóságot kapnak. Az ellátásra való jogosultságot az önkormányzat állapítja meg és a juttatást folyósítja. A közfoglalkoztatás visszautasítása a törvény erejénél fogva automatikusan kizár a további ellátásból. A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program megvalósítására a Munkaerıpiaci Alapban rendelkezésre álló forrás 2011-ben 64 milliárd forint, az önkormányzatoknál a bérpótló járandóságra mintegy 48 milliárd forint forrás jut.

3 Családpolitika: keretében a családtámogatási rendszer erısítése, a nyugdíjrendszer átalakítás, biztonságossá tétele, a deviza alapú lakáshitellel rendelkezık megsegítése a fı cél. A kormányzati mőködés és szervezetrendszer átalakítása tekintetében cél a bürokrácia csökkentése, a közfeladatok kiszervezésének megállítása, szerkezetátalakítási alap létrehozása, pénzügyi szabályozás megteremtése, korszerő minisztériumi struktúra megteremtése, a területi közigazgatás átalakítása, az APEH és VPOP összevonása, a Nemzeti Földalap létrehozása. Adó- és járulékpolitikai célkitőzések: A személyi jövedelemadó esetében a évtıl valamennyi jövedelem (beleértve a ben elkülönülten adózó jövedelmeket is) tekintetében az alkalmazandó adó mértéke egységesen 16%. A évben csökken az adójóváírás: az adóból levonható összeg a bérjövedelem 16%-a, de legfeljebb havi forint lesz, amennyiben a magánszemély jövedelme nem haladja meg az évi 2 millió 750 ezer forintot, ezt követıen az adójóváírás 12%-kal fut ki, ami azt jelenti, hogy az adójóváírás évi 3 millió 960 ezer forintos jövedelem felett nem érvényesíthetı. A szuperbruttósítás intézménye (azaz, hogy a személyi jövedelemadó alapja a bruttójövedelmek munkáltatói, kifizetıi 27%-os járulék-, illetve eho-mértékkel növelt összege) 2011-ben nem változik, 2012-ben a szuperbruttósítás mértéke a felére, 13,5%-ra csökken, 2013-tól pedig megszőnik a vonatkozó szabályozás. A évtıl kibıvül, szélesebb körben igénybe vehetıvé válik a családi kedvezmény és egyben megváltozik annak jellege: adókedvezmény helyett adóalap-kedvezmény formájában, jövedelemkorlát nélkül lehet érvényesíteni. A évtıl jelentısen átalakul a nem pénzbeli, illetıleg béren kívüli juttatások adózása. Egyes pénzbeli és nem pénzbeli béren kívüli juttatások esetén a kifizetınek a juttatás értéke 1,19-szerese után 16%-os mértékő adót kell fizetni, és ezen juttatások járulékmentesek. Ilyen juttatásnak minısül 2011-tıl többek között meghatározott korlátok között az üdülési csekk, a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott bevétel, a megújulási kártya-számlára utalt támogatás, a munkáltató által biztosított ingyenes vagy kedvezményes Internet használat. A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói Az önkormányzati feladatellátásban jellemzıen a gyermekétkeztetés, a szociális ellátás területén jelentkezı létszámbıvülés forrását is támogatásnövekmény biztosítja. A 2010-ben elindult, a társult formában mőködtetett, kötelezı önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása mellett új támogatási cél a települési önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások tulajdonában, fenntartásában lévı iskolai és utánpótlássport infrastruktúra fejlesztése, felújítása, valamint az ART mozik technikai korszerősítése. A támogatási rendszer áttekinthetıbbé tétele érdekében több területen csökken a normatív hozzájárulások száma pld. szociális alapszolgáltatások jogcímrendszere egyszerősödik. Egyedi pályázati típusú igénylés helyett normatív módon lehet forrásokhoz jutni pld. informatikai támogatás, érettségi vizsgák támogatása, óvodáztatási támogatás.

4 Az önkormányzatok jövedelemkülönbség mérséklési számítása is egyszerősödik. Alapja a két évvel elıbbi tény adóerıképesség lesz. A helyben maradó személyi jövedelemadó is mindig a két évvel korábban bevallott és településre kimutatott összeggel kerül megállapításra. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának feltételrendszere az elmúlt években folyamatosan szigorodott, algoritmusa egyre bonyolultabbá vált. A döntés-elıkészítés pedig egyre inkább szem elıl tévesztette a települések valós pénzügyi helyzetét. Így egyre kevesebb önkormányzat vált jogosulttá az alanyi támogatásra. Az egyéb támogatásból pedig egyre több önkormányzat részesült. Indokolt ezért a két támogatási jogcím összevonása. Folytatódik a társulásban történı feladatellátás ösztönzése. Az EU Önerı Alap támogatás a determinációk és az új igények forrásán túl ígérvénnyel teremt lehetıséget az egészséges ivóvíz-beruházások derogációs kötelezettségeinek megvalósítására. I. A évi költségvetési törvény tervezetbıl adódóan az önkormányzatokat érintı rendelkezések: A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakóhely szerint az adózók által évre bevallott az Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) által településenként kimutatott személyi jövedelemadó 40%-a illeti meg. A települési önkormányzatot a fentieken túl közigazgatási területére kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg. A gépjármőadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjármővek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100%-a az önkormányzatot illeti meg. A termıföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzatok által beszedett személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzat jegyzıje által, külön jogszabályban meghatározott esetben jogerısen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség által a települési önkormányzat területén jogerısen kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, önkormányzati költségvetési elszámolási számlára vagy annak alszámlájára érkezett bevétel 100%-a, valamint a 410/2007. (XII.29.) Korm. rendeletet alapján a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 25%-a függetlenül a jogerıs kiszabást végzı szervtıl az önkormányzatot illeti meg. A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság végrehajtását kérı szerv költségminimum megelılegezésére nem köteles évben a járulékfizetés felsı határa 1 naptári napra jutó összege Ft.

5 2011. évben 3,5 %-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. A köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap évben forint. A közalkalmazotti fizetési osztályok elsı fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószámokat a Költségvetési törvény tervezet 12.számú melléklete tartalmazza. A Kjt. 66/A. -ának (2) bekezdése szerinti vezetıi illetményalap a évben forint. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 69. -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja évben forint. A kereset kiegészítés évben a keresetbe tartozó juttatások elızı évi bázis elıirányzatának 2 %-a. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/A. (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege évben gyermekenként forint. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 20/B. (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege évben gyermekenként forint. A Szoctv ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége évben forint. A Szoctv. 43/A. -ának (4) bekezdésében meghatározott szakértıi díj összege évben esetenként forint. A Közokt. tv ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja évben forint/fı/hónap. A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV.törvény 41/A.. (5) bekezdésében meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke évben Ft/fı/év. II. A bevételek és kiadások tervezésének irányelvei 1. Bevételek tervezése Az intézményi hatáskörbe tartozó bevételek megtervezése során a várható 3,5 %-os inflációt kell figyelembe venni. Az intézményi bevételek jobb elkülönítése végett külön kell tervezni: - Alapfeladathoz kapcsolódó intézményi bevételeket (pl. étkezési térítési díj, stb.) jogcím szerint, - a nem alapfeladathoz kapcsolódó egyéb intézményi bevételeket - Átvett pénzeszközöket, pályázati bevételeket (címzetten kapott összegek) (a soron eredeti elıirányzat abban az esetben tervezhetı, ha aláírt támogatási szerzıdés áll rendelkezésre, )

6 - a továbbszámlázott szolgáltatások várható bevételét, a III. negyedévi teljesítés figyelemvételével. (Bevételi és kiadási oldalon is ugyanazt az összeget kell megtervezni) - A tankönyvtámogatás összegét bevételi és kiadási oldalon is meg kell tervezni. A helyi adómértékek évben nem változnak. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság november 30-ig döntsön a hatáskörébe adott díjbevételek évi mértékérıl, valamint a Polgármester által elıterjesztett fejlesztési elképzeléseket véleményezze. Az átengedett SZJA-t, normatív támogatásokat a központilag közölt összegben kell szerepeltetni. A gépjármőadót a kivetések alapján, a földbérlet SZJA-t a III. negyedévi teljesítés alapján, az iparőzési adóbevételt a becsült iparőzési adóalap alapján kell tervezni. A rendszeres szociális ellátások bevételét a központilag meghatározott változások alapján kell figyelembe venni. A közhasznú, közcélú foglalkoztatás rendszere 2011.évben meg fog változni, ezért sem bevételi sem pedig kiadási oldalon nem kerül megtervezésre. A TB-tıl átvett támogatásokat a várható elıirányzat emelkedés mértékével kell számolni. Az étkezési térítési díjak esetében május 01-tıl az inflációmértékét kell figyelembe venni. A központi ügyeleti díjakat a Társulás által elfogadott mérték szerint kell tervezni. A fejlesztési bevételek tekintetében a képviselı-testület felkéri a Településfejlesztési Bizottságot, hogy november 30-ig határozza meg a évben értékesíteni javasolt ingatlanok körét és értékét. A költségvetési egyensúlyt biztosító hitel tervezésekor az önkormányzati törvény szerinti elıírt hitelfelvételi korlátot figyelembe kell venni. A folyószámla hitel mértékét 100 millió forinton célszerő tartani. 2. Mőködési kiadások tervezése Közalkalmazotti bérek A évi közalkalmazotti bérek tervezésénél a költségvetési törvényben meghatározott illetménytáblát és pótlékalapot kell alapul venni, a késıbbiek során a központilag meghatározott változásokat figyelembe kell venni. Az önkormányzat saját hatáskörő illetményemelést nem tervez. A nem közoktatási dolgozók tekintetében a keresetbe tartozó juttatások elızı évi bázis elıirányzatának 2%-a mértékéig teljesítményösztönzési keretet kell tervezni. A közoktatási intézmények a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésére évben 5.250,- Ft/fı/hónap kell tervezni.

7 Köztisztviselıi illetmények Az illetmény a költségvetési törvényben elfogadott illetményalappal tervezendı. A költségvetési törvény tervezet szerint az illetményalap forint. Helyi rendelet szerint ennek a mértéke Ft, mellyel csak a pótlékok összege tervezhetı az alapilletmény a központilag meghatározott illetményalappal kerül számításra. A pótlékokat a jelenleg érvényes szabályok szerint kell tervezni, a törvényi szabályozás változását figyelembe kell venni. A Cafetéria rendszerét és mértékét a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kell tervezni. A közalkalmazottakra és köztisztviselıkre vonatkozó közös szabályok Év közben betöltésre kerülı üres álláshely esetében az idıarányos bérkiadást és járulékot kell megtervezni. Tartósan üres álláshelynek minısül, ha a költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) január 1-jétıl visszaszámolva 4 hónapot meghaladóan betöltetlen. A betöltetlen álláshelyek számát és okát fel kell sorolni. Jogszabály szerint üres álláshelyre bérkiadást kötelezı tervezni. Felhívom az intézményvezetık figyelmét az üres álláshelyek fenntartó részére történı kötelezı jelentéstételére! A jubileumi jutalmat személyre lebontva kell megtervezni. A jogszabály által elıírt évre vonatkozó minimálbér összegét kell figyelembe venni. Munkaadókat terhelı járulékok tervezése A járulékok mértékét az országgyőlés által elfogadott mértékben kell tervezni. Dologi kiadások tervezése Dologi kiadások tervezése során a évi háromnegyedévi teljesítési adatokból kell kiindulni és hozzá kell adni a szeptember 30-ig nem teljesített kifizetetlen számlák állományának összegét, ezt korrigálni kell az infláció mértékével az alábbiak szerint: III. negyedévi _ tény. + kifizetetlen _ számlák 2011.évi elıirányzat= 12hónap 1, 035 9hónap Nem vehetık figyelembe a évi egyszeri alkalommal jelentkezı kiadások, ugyanakkor figyelembe kell venni a évi várható egyszeri kiadásokat évi döntés alapján megszőnı feladatok esetében a kiadásokat nem lehet tervezni, vagy a döntésben szereplı összegben kell tervezni (busz eladása, utaztatás költsége). Karbantartási kiadásoknál meg kell határozni, hogy az intézmények milyen karbantartási munkákat kívánnak végezni, (gép, épület stb.) ehhez kell költségvetést készíteni. A költségvetés kötelezı melléklet anélkül nem lehet karbantartási kiadást beállítani!

8 A kisértékő tárgyi eszközök tervezése tételesen kell, hogy történjen. Oktatási intézmények esetében elsısorban a jogszabály által elıírt eszközjegyzékben meghatározottak kell figyelembe venni. Az elıre nem látható kiadásokra általános tartalékot kell képezni. 3. Fejlesztési kiadások tervezése Kötelezıen kell tervezni a évi költségvetés terhére elızetesen vállalt kötelezettségeket. A tervezésnél figyelembe kell venni a folyamatban lévı pályázatokat. Amennyiben a évben pénzügyileg realizálódott fejlesztési bevételek lehetıvé teszik további fejlesztések megvalósítását, arról a Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselı-testület év közben dönt. Addig az így keletkezett bevételt fejlesztési céltartalékként kell elkülöníteni. Az Önkormányzat kiemelt, elsıdleges fejlesztésként kezeli a Bölcsıde bıvítését, a Szennyvízelvezetésre és szennyvízkezelésre beadott pályázatot, a Városközpont rehabilitációját, a Szakrendelı építésének pályázatát, az Óvoda felújítását és Városi Sportcsarnok építését. A normatív és központi támogatások csökkenése miatt a mértékletes és a valóságot figyelembe vevı tervezésnek kell érvényesülnie. III. A költségvetési tervezés további feladatai Az november 25-ig készítsék el a számszaki koncepciót az irányelvek szerint. Felkéri a Polgármester, hogy a Pénzügyi Bizottság által véleményezett koncepciót december 15 -ig terjessze a Képviselı-testület elé. A Polgármesteri Hivatal, hogy a költségvetési törvény elfogadása után a koncepcióban meghatározottaknak megfelelıen értesíti az intézményvezetıket a tervezés konkrét irányszámairól.

9 2. melléklet Enying Város Önkormányzata koncepciójának bevételei A C D E F G H I J K L M N L M N Ered. elıir. Mód. Ei. Teljesítés Koncepció er.ei er. ei összesen mód ei. mód.ei összesen teljesítés teljesítés összesen 2011.konc konc össz. Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat 1 I. Mőködési bevétek ) Intézményi mőködési bevételek a) Hat.jogkörhöz köthetı bev. (ig.tev.bev) b) Egyéb sajátos bevétel (c. nélkül) Igazgatási tevékenység bevétele Szolgálató Intézmény saját bevétel Köztemetı fenntartás Települési hulladék Szenyvíz kezelése Iskolabusz (fél évre tervezve) Étkeztetés Városgazdálkodás kiegészítı tev Sportlétesitmény mőködtetése kieg.tev Zöldterület kezelés (Kieg tev.) Óvoda saj. bev ESZI 19 fıs ESZI saj bev Házigondozás Városi Bölcsıde saj bev Mőv Ház saj bev Könyvtár saj bev Herceg Battyhány Fülöp Isk. kisegitı tev bev c) Továbbszlázott szolgáltatás bevétele Tszlázott közüzemi telelfon) Tszlázott közüzemi (közmü)! c) ÁFA bevétel ig,tev.bev ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási d) Kamatbevétel ig.tev.bev ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási ) Önkorm. sajátos mők. bev. - (Önk. elszám.) a) Illetékek b) Magánszem. kommunális adója ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási b1) Adóbehajtásból származó bevétel (kommunális müködés c) Iparőzési adó

10 A C D E F G H I J K L M N L M N Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat er.ei er. ei Ered. elıir. összesen mód ei. mód.ei Mód. Ei. összesen teljesítés teljesítés Teljesítés összesen 2011.konc konc. Koncepció össz. c1) Iparőzési adó behajtás d) Pótlékok, bírságok d1) Pótlékok, bírságok behajtás e) Gépjármőadó e1) Adóbehajtásból származó bevétel f) Termöföld bérbeadásából származó jöv.adó i) Átengedett SZJA helyben maradó rész jöv. különség mérséklése j) Környezetvédelmi bírság k) Önkormányzati lakások lakbérbevétele l) Önkormányzati egyéb helyiség bérb. -Szabó! m1) Egyéb saj. Önkorm.bev.-földbérlet m2) Egyéb saj. Önkorm.bev.-közterület m3) Egyéb saj. Önkorm.bev.-helypénz II. Támogatások (Önk. Elszám.) ) Önkormányzatok költségvetési támogatása a) NORMATIV HOZZÁJÁRULÁSOK b) Központ. Elıir., és egyéb központi tám Érdekeltségnövelı támogatás (könyvtár) Nyári gyermekétkeztetés Óvódáztatási támogatás Helyi szervezési intézkedések Központi bérpolitikai támogatás Egyéb közp támogatás c) Normatív kötött felhasználású támogatások kiegészítı támogatás egyes közokt.fel.-hoz kiegészítı támog. egyes szoc.felad.(segélyek) Egyszeri gyermekvédelmi kiegészítı támog. egyes szoc.felad. (közcélú) kiegészítı támog. egyes szoc.felad. Szakvizsga d) Fejlesztési célú támogatások TEKI e) ÖNHIKI III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.jav értékesités Önkorm. sajátos felhalm. bev. ÖNK.ELSZ Lakásértékesítés (részletre) Ingatlanértékesités (Szab.tér 5.) Ingatlanértékesités (Touinform) Ingatlanértékesités Madarász telek

11 A C D E F G H I J K L M N L M N Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat er.ei er. ei Ered. elıir. összesen mód ei. mód.ei Mód. Ei. összesen teljesítés teljesítés Teljesítés összesen 2011.konc konc. Koncepció össz Telekértékesítés, földértékesités Vízmő koncessziós bevétel Részesedések bevételei 83 IV. Támogatásértékő bevételek Támogatásértékő mőködési bevétel Egyéb támogatás: ESZI jelzprendszer Foglalkoztatás támogatása (mügy) Közhasznú Településır Müv. Ház 1 fı támog Városgazd átvett alaptecv HBF Iskola átvett TBtıl: Iskolaegészségügy Szf TBtıl: Védınık Szf Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf Többcélélú társ. szoc. fel. csal.seg SZF Többcélélú társ. szoc. fel. házi seg. Szf évi Többcélélú társ. szoc. szoc. étkeztetés OGY választás Mozgéskorlátozott tám Óvodáztatási támogatás Nyári gyermekétkeztetés Egyszeri gyermekvédelmi (állami támogatásnál) Bursa visszautalás Okt Min támog Kisebbségi önkormányzat támogatása Támogatásértékő felhalmozási bev. (Bölcsıde Városi Bölcsöde beruházás Othhonteremtési támogatás Elızı évi költségvetési v.tér (mük. célú) V. Véglegesen átvett pénzeszközök Mük.célú péneszközátvétel ÁHT-n kiv Felhalm.célú pénzeszközátvétel ÁHT-n kiv. 108 VI. Támogatási kölcsönök visszatér.,ig,vét ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási ÖNK.IG.BEV ebbıl: felhalmozási VÁROSKÖRNYÉKI SZVIZ VII. Hitelek Müködési célú hitel felvétele Felhalmozás célú hitel felvétele Városi Bölcsıde hitel egyéb felhalmozási hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány

12 A C D E F G H I J K L M N L M N Költségvetés Elıirányzat- csoport Kiemelt elıirányzat er.ei er. ei Ered. elıir. összesen mód ei. mód.ei Mód. Ei. összesen teljesítés teljesítés Teljesítés összesen 2011.konc konc. Koncepció össz ebbıl: mőködési ebbıl: felhalmozási IX. Függı, átfutó,kiegyenlítı bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 3. melléklet A B C D E F G H H Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Enying Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója Feladat, cél Ered. Ei Mód. Ei Tény 2010 Koncepció Polgármesteri Hivatal önálló intézmény: Polgármesteri Hivatal Önkorm. igazgatási tevék., pénzügyi igazg., adóügyek, jog Személyi jellegő kiadások ebbıl: képviselık juttatásai (2010. évi szintem) ebbıl: 1 fı takaritóné átvéve Szolg.Int-tıl (NINCS benne) ebbıl: 1 fı Gyámhivatal (tıbbletfeladatra) Munkaadókat terhelı járulékok ebbıl: képviselık jutt. munk. terh. járulékai 2010.évi szintem ebbıl: 1 fı takaritóné átvéve Szolg.Int-tıl (NINCS benne) ebbıl: 1 fı Gyámhivatal (tıbbletfeladatra) Dologi és egyéb folyó kiadások Általános mőködési kiadások Ellenırzés számlás (bruttó) SZJA természetbeni jut után Mük. ÁFA befizetés Felhalm. ÁFA befizetés OLLÉ hitelgarancua Kamatkiadások (müködési) "- KT ülés TV közvetítése (bruttó) Hulladékkonzorzium Hegyi per költsége Adóhátralék behajtás költsége Kisebbségi önkormányzat dologi kiadásai Elızı évi visszafizetés Önkormányzati érdekkéviseletek Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.) Szennyvizberuházés elıkésztése! - Városgazdlkodás kiadásai Tszlázott szolg. Közözemi Városüzemeltetés Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.) Különféle dologi és folyó kiadások Városgazdlkodás kiadásai (Városüzemeltetés, alaptev) Tszlázott szolg. Közözemi Városüzemeltetés, kieg.tev) Tszlázott szolg. Telefon (Ig. tev. alaptev.) Külkapcsolatok feladatai (Külkapcsolatok Alaptev.) Szennyviz (Gömbös - fejlesztéseknél) Szennyviz kiadásai Speciális célú támogatások évi támogatás MTKT Alapítv., civ.szerv. támog. KT hatáskörü! EVSE támogatása! Orvosok támogatása Egyéb spec. célú támogatás Székesf. Városkörnyéki Alapnak átadott Fejér Megyei Ter. Fejl. Tanácsnak átadott TÖOSZnak átadott Bursa Hungarica ösztöndíjra átadott

14 A B C D E F G H H Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Ered. Ei Mód. Ei Tény 2010 Koncepció Arany János tehetséggondozási programra átadott Katasztrófa Alapnak átadott KÖOSZnak átadott Kisebbségi önkormányzat által nyújtott támogatás HBF ISKola Néptáncsoport Müködési tartalék Általános tartalék Hivatali zárolt kiadások Intézményi zárolt kiadások Hivatal és intézmények egyszeri ker.kieg fedezete (bér+jár) 0-52 Müködési cúlú hitelek törlesztése Mőködési hitelek törlesztése (folyoszámla hitel záró) Önkormányzati fejlesztések Felhalmozási kiadások áfával Mőfüves pálya pályázati dij kigiz Mőfüves pálya Szennyviz Gömbös szerzıdás Szabadi utca mközmúterv Madarász utcai ivóviz kivitelezés Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) ügyv. Dij (dologi) Városi Bölcsıde pályázat önrész (ebbıl: évi 4324) Városi Bölcsıde pályázat támogatott tartalom Városi Bölcsıde pályázat Volt CBA raisztó (várgazd) es út Hivatal szemtech eszköz (viharkár) Hivatali fejlesztések 2011.: -Kossuth 26. vízelvezetı vápa 132 -Kossuth 26. tanácsterem falbeázás, falhavítás 2,3,5, Kossuth iroda faljavítéás 362 -Kossuth ,6 iroda laminált padló 278 -Kossuth 22. tetıjavítás Kossuth 22. klíma Kossuth 29. Ügyfélszolgálat számítógépek 360 -Kossuth 26. Informatika hálózat biztonsága 600 -Kossuth 26. Informatika hálózat bıvítése (pályázatból) Kossuth 26. belsı ellenıri számítógép, szoftverrel 180 -EKATA ingatlannyilvántartó szoftver 280 Önkormányzati fejlesztések 2011: TARTALÉKBAN az elıirányozható összeg küloön hitel nélkül 67 Felújítási kiadások (áfás) Óvoda pályázat önrész Óvoda pályázat tervezés, közbeszerzés, pályázatiróu dij Bölcsıde pályázati terv Fejlesztési céltartalék Beruházási célok: Buszöbölpár Városi Bölcsıde pályázat önrész Ügyelet pályázat önrész Szennyvíz pályázat

15 A B C D E F G H H Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Ered. Ei Mód. Ei Tény 2010 Koncepció Szennyvíz pályázat (Városkörnyiki alapból) Általános fejlesztési tartalék Szennyvíz tartalkék (pénzmaradványból) Egyéb felhalmozási tartalék külön TFB melléklet szerint Felújítási célok: 80 Felhalmozási péneszközátadás Szennyvíz pályázat (FEJL.HITELBÖL) KÖZMÜHJÁR Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Vízmő kapacitás bıvítés hitelrész Phare önrész hitel törl Tervpályázat hiteltörl fıs bentalkásos hiteltörl Labdarugópálya (OLLÉ) hitel törlesztés Madarász V. utca hitel törlesztés V.Alap kölcsöntörlesztés 88 Felhalmozási kamatkiadás Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Polgármesteri Hivatal önálló intézmény KIADÁS ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal cím kiadásai összesen: 92 Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénze Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával* Felújítás áfával* Felmozási célú támogatás Felhalmozási kamatkiadás Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények 106 Szolgáltató Intézmény 107 Szolgáltató Intézmény intézményi kiadások Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Beruházás áfával Mulifunkcionális rakodógép Városgazdálkodás Felújítás áfával Városgazdálkodás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Beruházás áfával Mulifunkcionális rakodógép Felhalmozási kamatkiadás Iskolabusz mőködtetés Személyi jellegő kiadások 127 Munkaadókat terhelı járulékok 128 Dologi jellegő kiadások Zöldterület kezelése

16 A B C D E F G H H Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Ered. Ei Mód. Ei Tény 2010 Koncepció Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Felhalmozási kiadások áfával Pályázati önrész játszótér Főnyiró lizing Bozótvágó Felhalmozási kamatkiadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) (KIEG) Közcélú foglalkoztatás Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Sport feladatok kiadásai / Sportlétesitmény mködtetés Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Felhalmozási kiadások áfával Helyi közút (járda, kresztábla)/közutak üzemeltetése Dologi jellegő kiadások Útkutyázás Egyéb dologi Köztemetı Dologi jellegő kiadások Települési hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Veszélyes hulladék kezelése Dologi jellegő kiadások Közvilágítás Dologi jellegő kiadások Víztermelés, kezelés ellátás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Dologi jellegő kiadások Közétkeztetés Dologi jellegő kiadások Lakossági szennyvíz / Szennyvíz Dologi jellegő kiadások Alaptevékenység Kiegészítı tevékenység Védınıi Szolgálat Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Üzemorvos Dologi jellegő kiadások Iskolaegészségügyi ellátás Dologi jellegő kiadások Szociális segélyezés Munkaadókat terhelı járulékok Ápolási díj alanyi járuléke Ápolási díj méltányossági Speciális célú támogatás (müködési célú) Rendszeres szociális segély 192 = tartós munk.rendsz.szoc.seg = egészség kár.rendsz..szoc.seg = 25%, 50% rendsz. szoc segély = rendelkezésre állási támogatás

17 A B C D E F G H H Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Ered. Ei Mód. Ei Tény 2010 Koncepció Idıskorúak járadéka =- Óvodáztatási támogatéás =- Nyári gyermekétkeztetés Lakásfenttartási támogatás (normatív) Lakásfenttartási támogatás helyi Ápolási díj alanyi) Ápolási díj (méltányossági) Átmeneti segély(szociális bizottság) / Átmeneti segély Átmeneti segély (polgármester) Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi Egyszeri gyermekvédelmi Közgyógyellátás Köztemetés Tartásdíj megelılegzése Közlekedés támogatás Közmő támogatás Gyermekvédelmi támogatás Természetbeni átmeneti segély 215 Követelés elengedés Speciális célú támogatás (felhalmozási célú) Otthonteremtési támogatás Szirombontogató Óvoda Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával (Mosdó felújitás) Városi Bölcsıde Személyi jellegő kiadások (2,5 fı májustól) Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (laptop) Egyesített Szociális Intézmény Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával ESZI (tartós elhelyezés, gyermekjóléti, nappali) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások (ebbıl meszelés 1000eFt) Felhalmozási kiadások áfával (számitógép) Felújítás áfával ESZI gyermekjóléti) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI 19 fıs Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (családsegítés) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (házi segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások

18 A B C D E F G H H Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Ered. Ei Mód. Ei Tény 2010 Koncepció Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások ESZI (jelzırendszeres segítségnyújtás) Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Vas Gereben Mővelıdési Ház Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Felhalmozási kiadások áfával (ablakcsere, szgép vás) Vas Gereben Könyvtár Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások/ Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Herceg Batthyány Fülöp Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával Általános Iskola Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Dologi jellegő kiadások Ingatlanbérbeadás Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás Felhalmozási kiadások áfával (szgép, projektor) Gimnázium Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénzeszköz) Tankönyvtámogatás 308 Felhalmozási kiadások áfával (projektor) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások Szolgáltató Intézmény és részben önálló intézmények KIADÁS Ö Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénze Felhalmozási kiadások áfával Felhalmozási kamatkiadás Felújítás áfával Speciális célú támogatás (fejlesztési célú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások KIADÁS ÖSSZESEN Személyi jellegő kiadások Munkaadókat terhelı járulékok

19 A B C D E F G H H Önálló intézmény Cím Alcím Kiem. elıir. Feladat, cél Ered. Ei Mód. Ei Tény 2010 Koncepció Dologi jellegő kiadások Speciális célú támogatás (támog. ért. kiad +átadott pénze Speciális célú támogatás (felhalmozási célú)) Általános tartalék Mőködési hitelek törlesztése Felhalmozási kiadások áfával Felújítás áfával Felhalmozási kamatkiadások Céltartalékok (felhalmozási) Fejlesztési hitelelek törlesztése (hosszú lejáratú) Függı átfutó és kiegyenlítı kiadások

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei

Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei Enying Város Önkormányzata 2010. évi bevételei 1. melléklet a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez zat A C D E F G H I J K L M N Költségvetés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

Hatálya 1. 1/ Az államháztartási törvény 67. (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRİL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2010. ( ) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2010. ( ) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy E lıterjesztés Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2010. ( ) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 2010. évi költségvetés III. negyedéves

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 1/2010. (II. 11.) számú. rendelete. Zalaszántó község Önkormányzatának Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 1/2010. (II. 11.) számú rendelete Zalaszántó község Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl. -1- Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) számú rendelete

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) számú rendelete ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK /2010. ( ) számú rendelete Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.)számú rendeletének módosításáról Enying Város

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Tisztelt Lakosság! Rábakecöl Község

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 november 2.rész Tartalom 2013. január 1-jén hatályba lépı törvényi változások: Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás Társadalombiztosítási járulék Pénzügyi tranzakciós

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATA

I. A HIVATAL FELADATA FELSİZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK (TOVÁBBIAKBAN: HIVATAL) SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 80/2008. (VIII.19. Kth. számú határozattal) I. A HIVATAL FELADATA 1. A Hivatal

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C.

SZÁMVITELI POLITIKA. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. Készült: a Számvitelrıl szóló 2000. évi C. GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu SZÁMVITELI POLITIKA Készült: a Számvitelrıl szóló

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 23-án (csütörtök) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához

1. sz. melléklet. Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához 1. sz. melléklet Címrend a költségvetési rendelet 2. -ához A címrend úgy kerül összeállításra, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala -ami önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzata képviselı-testületének 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Dusnok Község Önkormányzat képviselı-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról

31. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére. Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fı utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 31. E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2009. április 1-jei ülésére Tárgy: Döntés pályázatok benyújtásáról Elıadó:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére 16. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: A jegyzı beszámolója az adóztatásról Az elıterjesztést készítette: Mezeiné Hrubos Henriette adócsoport

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról

Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2012.(IV.25.) rendelete a 2011. évi zárszámadásról Szank Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az új államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. ben

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 25-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 42-44. Rendeletek száma: 5-7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

TARTALOM 2007. évi képviselı-testületi határozatok

TARTALOM 2007. évi képviselı-testületi határozatok 1 TARTALOM 2007. évi képviselı-testületi határozatok 1/2007. (II.08) Rendelıintézet mőködéséhez külsı forrás mérlegelése 2/2007. (II.08) Rendelıintézet együttes mőködtetése 3/2007. (II.08) Köztisztviselıi

Részletesebben

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit:

Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2009. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Vay Miklós Szakképzı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek

Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása. B e v é t e l e k. Működési bevételek Enying Város Önkormányzatának 2005. évi zárszámadása 1. melléklet B e v é t e l e k Működési bevételek Tény Ered. ei. Mód.ei. Tény 2004.12.31 2005 2005.12.31 2005.12.31 Polg.Hiv. és szakfel. bev.: Polg.Hiv.

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 300,000 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 10,000 91212/8899211 Szociális

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben