BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye évi tevékenységérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl"

Átírás

1 1238 Budapest, Táncsics M. u Telefon: , Fax: BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: évi tevékenységérıl Testületi csoport 2 példány (papír alapon) Irattár 1 példány (papír alapon) en: Geiger Ferenc Polgármester Egresi Antal Alpolgármester Szimoncsikné dr. Laza Margit Jegyzı Szegény Ákos Humán-közszolgáltatási osztályvezetı Szabó Tamás Pénzügyi fısztályvezetı Horváth József Vagyonkezelési osztályvezetı helyettes Testületi Csoport Budapest, Soroksár március 24. Gyıri Tiborné Gondozó Szolgálat mb. vezetı s.k. Bálintné Olasz Pap Éva Bölcsıde vezetı s.k. Jeles Krisztina Gazdasági vezetı s.k. Dr. Szánthó András. intézményvezetı s.k. p.h. 1. oldal, összesen 75 oldal

2 TARTALOMJEGYZÉK GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE...3 AZ INTÉZMÉNY VAGYONÁNAK ALAKULÁSA: ES VAGYONI HELYZET...4 BEVÉTELEK ALAKULÁSA:...5 KIADÁSOK ALAKULÁSA:...6 PANASZOS ÜGYEK...12 RÉSZLETES ÉRTÉKELÉS / EGÉSZSÉGÜGY / BÖLCSİDE / GONDOZÓ SZOLGÁLAT / ÉPÍTMÉNY ÜZEMELTETÉS - GONDNOKSÁG / GAZDASÁGI IRODA (PÉNZÜGYI IGAZGATÁS) / KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS / MUNKAHELYI ÉTKEZTETÉS / INFORMATIKA SZ. MELLÉKLET ELİIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK SZ. MELLÉKLET - ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS (NORMATÍVA) ELSZÁMOLÁS ALAKULÁSA SZ. MELLÉKLET INTÉZMÉNYÜNK ÉVI PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁSA SZ. MELLÉKLET - ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK SZ. MELLÉKLET - AZ INTÉZMÉNYNÉL LEFOLYTATOTT ELLENİRZÉSEK FELÜGYELETI SZERVI ELLENİRZÉSEK: BELSİ ELLENİRZÉSI VEZETİ ÁLTAL VÉGZETT ELLENİRZÉSEK HATÓSÁGI ELLENİRZÉSEK: INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELLENİRZÉSEK: SZ. MELLÉKLET - A PÉNZÜGYI IGAZGATÁS KIADÁS-BEVÉTELI ELİIRÁNYZATAINAK SZÉTOSZTÁSA SZ. MELLÉKLET PÉNZÜGYI IGAZGATÁS ELİIRÁNYZATAINAK SZÉTOSZTÁSA A GONDOZÓSZOLGÁLATRA SZ. MELLÉKLET - A PÉNZÜGYI IGAZGATÁS KIADÁS-BEVÉTELI TELJESÍTÉSEINEK SZÉTOSZTÁSA SZ. MELLÉKLET PÉNZÜGYI IGAZGATÁS TELJESÍTÉSEINEK SZÉTOSZTÁSA A GONDOZÓSZOLGÁLATRA oldal, összesen 75 oldal

3 Intézményünk mőködésérıl általánosságban elmondhatjuk, hogy a nehéz pénzügyi-, gyorsan változó gazdasági-, jogi- és szociális körülmények között is megırizte mőködıképességét. Feladatait el tudta látni jelentıs minıségrontás nélkül a csökkenı bevételei mellett is. A nehezebb környezet még erıteljesebben késztette az intézmény vezetését a takarékossági szempontok figyelembe vételére re beruházási elıirányzata nem volt az intézménynek az önkormányzat költségvetésében. Saját erıforrásaiból az intézmény csak a mőködéshez nélkülözhetetlen, ill. a rövid távon már költségmegtakarítást eredményezı kiadásokat vállalta. Gazdálkodás általános jellemzése Intézményünk eredeti költségvetése: e Ft volt. Év közben a felügyeleti szerv jóváhagyásával az év végére e Ft elıirányzat-módosítást hajtottunk végre. Az intézmény december 31-i költségvetési fı összege e Ft volt. Az éves költségvetési módosításokat az 1. sz. melléklet részletesen tartalmazza. Pénzforgalmi nyitó egyenleg: (amely egyenlı a bankszámla és pénztár i egyenlegével) A költségvetési bevételek pénzforgalmi teljesítése: A költségvetési kiadások pénzforgalmi teljesítése: Pénzforgalmi egyenleg: (amely egyenlı a bankszámla és a pénztár i. egyenlegével) e Ft e Ft e Ft 565 e Ft A pénzforgalom nyitó egyenlege azon e Ft pályázati összeg, amely évi végleges feladatelmaradás miatt az intézmény év végi pénzeszközeinek összegét képezte. Az intézmény vagyonának alakulása: ESZI vagyonának alakulása alapítástól 2011-ig Forint Évek 3. oldal, összesen 75 oldal

4 2011-es vagyoni helyzet Az intézmény évi mérleg szerinti eszközeinek és forrásainak összege december 31-én e Ft volt - Befektetett eszközök: e Ft - Forgóeszközök: e Ft Befektetett eszközök: Az immateriális javak és a nagy értékő tárgyi eszközök állománya az elızı évhez képest 3.92 %-kal e Ft-al csökkent. A befektetett eszközök nettó értéke: december 31-én e Ft december 31-én e Ft A vagyoncsökkenés fı forrása a befektetett eszközök értékcsökkenése e Ft összegben. Ezen belül az ingatlanok, vagyoni értékő jogok terv szerinti értékcsökkenése e Ft, Gépek, berendezések és felszerelések értékcsökkenése e Ft, jármővek értékcsökkenése 39 e Ft volt. A befektetett eszközök értéknövekedése bruttó 689 e Ft volt (553 e Ft beszerzés e Ft felújítás) év folyamán az önkormányzattól térítésmentes átvétel nem történt. Év végén a befektetett eszközök között 576 e Ft értékő befejezetlen beruházást tartottunk nyilván. (2008. évi Gondozó szolgálat befejezetlen építmény beruházása, átalakítás tervezésének térítésmentes átadásából) Forgóeszközök: Készletek: december 31-én Intézményünk e Ft értékő készletet tartott nyilván forgóeszközei között az alábbi részletezésben: Anyagok (élelmiszer készlet bölcsıde) 49 eft Befejezetlen termelés (kiszámlázatlan szolgáltatás értéke) 44 eft Közvetített szolgáltatások értéke (kiszámlázatlan tárgyévben) eft - ebbıl Államháztartáson belülre kiszámlázatlan: eft - Államháztartáson kívülre kiszámlázatlan: 745 eft Vevıkkel szembeni követelés: december 31-én bruttó 0 Ft kintlévıséggel zártuk az évet, a 2010-es év ugyanezen idıpontjában Ft volt vevıkkel szembeni követelésünk. Pénzeszközök: Intézményünknek december 31-i bankszámla egyenlege: 565 e Ft. Az összeg azon pályázati összeg, amelyet évi végleges feladatelmaradás miatt a pályázati elıírásoknak megfelelıen elkülönített számlán köteles tartani a pályázat elszámolásáig, amelyre 2012 márciusában kerül sor. Az összeg a jelzırendszeres házi segítségnyújtás pályázati összegbıl fel nem használt része. 4. oldal, összesen 75 oldal

5 Egyéb aktív pénzügyi elszámolások: Azon aktív átfutó személyi kiadásokat tartalmazza, amelyek pénzügyi kiegyenlítése tárgyévben, vagy azt megelızıen megtörtént, azonban számviteli elszámolása áthúzódik a következı tárgyévre. Az aktív átfutó elszámolások egyenlege 2011.december 31-én e Ft volt. Szállítói tartozás: Intézményünknek december 31-én a tárgyévet terhelı szállítói tartozása btto.316 e Ft értékben volt. Ezek megoszlása: - Termékvásárlással kapcsolatos szállítók: 146 e Ft - Szolgáltatás vásárlással kapcsolatos szállítók: 118 e Ft - Termék-és szolgáltatás vásárláshoz kapcs. ÁFA 52 e Ft A szállítói tartozások összegét intézményünk pénzmaradvány kimutatásának (3. sz. melléklet) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa tartalmazza. Bevételek alakulása: Az alábbi összesítı táblázat mutatja be a fı bevételi elıirányzatok és azok teljesítésének alakulását. ELİIRÁNYZAT (eft) BEVÉTEL (eft) INDEX BEVÉTELI FORRÁSOK + - Eredeti Módosított Teljesítés Többlet Elmaradás % Pénzmaradvány nyitó Támogatásértékő bevételek TB alapból ,0% Támogatásértékő bevételek - Kp-i költségvetés ,0% Támogatásértékő bevételek - Pályázat ,0% Felügyeleti szervi támogatás ,0% Ezen belül: Felügyeleti szerven keresztül finanszírozott Állami normatív támogatás ,8% Sajátos bevételek ,0% - Továbbszámlázott szolgáltatások ,0% - Bérleti díj bevételek ,4% - Intézményi ellátási díjak ,2% - Alkalmazottak térítése ,8% - Kártérítés és egyéb térítés ,3% Kiszámlázott szolg. ÁFA-ja ,2% Kamatbevételek ÖSSZESEN: ,6% 5. oldal, összesen 75 oldal

6 Fenti táblázatból kitőnik, hogy az elıirányzat módosítások átvezetése után az összes sajátos bevételen belül egyes bevételi források (Bérleti díjak, kártérítés) többletet (+ 918 eft); egyes bevételi források (intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése) elmaradást (- 919 eft) hoztak az intézmény számára, így egyenlegében a nettó sajátos bevétel 1 e Ft-al maradt el a módosított elıirányzathoz képest. Az évközi bevételek többlete nagy részben elıirányzatosításra került (támogatási bevételek e Ft, intézményi egyéb sajátos bevételek 214 e Ft, továbbszámlázott szolgáltatások bevétele e Ft) Az OEP bevételek (szakfeladatonként) 2011-ben az alábbiak szerint alakultak: Iskola-egészségügyi ellátás eft Védınıi ellátás eft Járóbeteg szakellátás eft Gyermek fogorvosi ellátás eft Otthoni szakápolás eft Összesen: eft Az OEP finanszírozás 2011-ben 2 %-al, e Ft-al haladta meg a e Ft eredeti elıirányzatot. Év közben a rövid idıtartamú közfoglalkoztatásra pályázat során a közhasznú foglalkoztatás bérköltségeinek 95% erejéig költségvetési támogatás értékő bevétel keletkezett 831 e Ft mértékben. Intézményünk kamatbevételként 52 e Ft többletbevételt számolhatott el az év folyamán. Kiadások alakulása: Az alábbi összesítı táblázat mutatja be a fı kiadási elıirányzatok és azok teljesítésének alakulását. ELİIRÁNYZAT (eft) KIADÁSOK (eft) INDEX KIADÁSOK + Eredeti Módosított Teljesítés Megtak. - Túllépés % Felhalmozási kiadások ,9% Személyi juttatások ,0% Munkaadói járulékok ,0% Készlet-beszerzések ,7% Szolgáltatások ,0% Különféle dologi kiadások ,0% Ebbıl áfa kiadások ,8% Egyéb folyó kiadások ,7% Függı, átfutó, kiegyenl. kiad ÖSSZESEN: ,4% Felhalmozási kiadások: A 2011 év felújítási és felhalmozási kiadásainak bruttó értéke: 689 e Ft, melybıl A felhalmozás részaránya 89,89 % (553 e Ft) A felújítás részaránya 10,11 % volt. (136 e Ft) 6. oldal, összesen 75 oldal

7 A felhalmozási kiadások összege abszolút értékben 443 eft + Áfa (btto 553 e Ft) volt. Összességében ennyit költöttünk immateriális javak, valamint gépek, berendezések és felszerelések vásárlására. Immateriális javak: Szellemi termék vásárlására 213 e Ft +Áfa-t költöttünk: - Számítógép program (Számlázó) szoftverfejlesztése az intézményi számlázáshoz (40 e Ft + Áfa) - Központi szerveren történt beruházáshoz kapcsolódó szoftver vásárlása (173 e Ft + Áfa) Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök beszerzésére 230 e Ft + Áfa-t fordítottunk. - Az intézmény központi szerveren történt beruházás (számítástechnikai eszköz vásárlás) történt A felújítási kiadások összege abszolút értékben 119 eft + Áfa (btto 136 e Ft) volt. Összességében ennyit költöttünk ingatlanok, valamint gépek, berendezések és felszerelések felújítására. Ingatlanok felújítására 64 e Ft + ÁFA-t költöttünk - Bölcsıde tágulási tartály cserére (43 e Ft + ÁFA) - Bölcsıde kazántest tagcsere árkülönbözetére (21 e Ft + ÁFA) Gépek, berendezések és felszerelések felújítására 55 e Ft-ot fordítottunk. - Fizioterápiás gép javítására (55 e Ft) Az eredetileg nem tervezett felhalmozási kiadások fedezetéül részben a dologi kiadások megtakarítása, részben az év végén a TB alapból kapott kasszamaradvány bevétele szolgáltak. A beruházásokra képviselıtestület által jóváhagyott elıirányzat átcsoportosítások történtek. A személyi juttatások és járulékainak alakulása: A 2011.évi személyi juttatásainak és járulékainak együttes e Ft-os teljesítési összege az intézmény kiadásainak nagy részét, 65,97 %-át jelentette (ennek teljesítési mértéke évben e Ft-volt). Képviselıtestületi határozat alapján decemberében jutalmat fizettünk dolgozóink számára bruttó e Ft és járulékai összegben. Az év végi jutalom járulékkal növelt összege a évi pénzmaradvány kimutatásban (3. sz. melléklet), mint kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány jelenik meg. Ennek fedezete az intézményi személyi juttatások évi pénzmaradványa lett volna, azonban a képviselıtestület határozata alapján az intézmény az elızı évrıl áthúzódó kötelezettségvállalásait a évi költségvetése terhére kellett, hogy kigazdálkodja. Vezetıi jutalom kifizetés 2010 decemberében, valamint 2011 júniusában három vezetı részére, képviselıtestületi döntés alapján összesen 960 e Ft és járulékai összegben történt. A év decemberi jutalom kifizetésének fedezete az intézményi személyi juttatások évközi megtakarítása volt. A évi júniusi vezetıi jutalom fedezete felügyeleti szervi támogatás volt, önkormányzati központi keret terhére. Teljesítményhez kötött jutalom évben intézményi szinten 597 e Ft + járulékai összegben kerültek kifizetésre, fedezete az intézményi személyi juttatások évközi megtakarítása volt. Kereset kiegészítés (bérkompenzáció) kifizetésére a évi költségvetési év folyamán folyamatosan sor került a jogszabályi változásoknak megfelelıen, e Ft. + járulékai összegben. A kereset 7. oldal, összesen 75 oldal

8 kiegészítések finanszírozása és elıirányzatosítása utólagos volt, a Magyar Államkincstár elszámolásai alapján kapott önkormányzati elıirányzat módosításokkal mőködési költségvetési támogatásból. A évben a megváltozott adózási szabályok következtében ajándékutalvány, valamint üdülési csekk és iskolakezdési utalvány adására nem került sor. Intézményünk dolgozói részére évben közlekedési költségtérítést a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelıen munkába járáshoz, illetve munkavégzéshez biztosított. A munkavégzéshez használt saját gépkocsi használat költségtérítése az intézmény dologi kiadásai között, a belföldi kiküldetések kiadásai között jelent meg. Az étkezési hozzájárulás összege Ft összegéig terjedt fejenként, havonta. Az intézményi dolgozók egy része (Gondozószolgálatnál és Bölcsıdénél) az étkezési hozzájárulást természetbeni étkeztetés formájában vehette igénybe, a többi dolgozó részére a hozzájárulás meleg étkezési utalvány formájában került kifizetésre. Képviselıtestületi határozat alapján év végén dolgozóink fejenként 30 e Ft-os étkezési utalványban részesültek e Ft + kifizetıi személyi jövedelemadó összegben, kifizetésének fedezete az intézményi személyi juttatások évközi megtakarítása volt. A különbözı természetbeni juttatások kifizetıi adóterhe az intézmény költségvetésében a dologi kiadások között, a munkáltató által fizetendı személyi jövedelemadó között szerepel. Jubileumi- és hőségjutalom kifizetés a személyi juttatásokból e Ft + járulékai összegben kerültek kifizetésre év folyamán. - Jubileumi jutalomban intézményünk 3 dolgozója (1 dolgozó 40 éves, 2 dolgozó 25 éves közalkalmazotti jogviszony után) részesült, összesen e Ft + járulékai összegben. - Hőségjutalomban intézményünk 4 dolgozója (2 dolgozó 10 éves, 1 dolgozó 20 éves, 1 dolgozó 30 éves hőségjutalom) részesült, 231 e Ft + járulékai összegben. Intézményünk évben 2 fı START kártyás munkavállalót foglalkoztatott, ezzel jelentıs, 673 e Ft értékő járulékot takarított meg, melyet év végén dologi kiadások elıirányzatára csoportosított át a képviselıtestület engedélyével. Intézményünknél év folyamán 1,5 álláshely intézményen belül történı áthelyezésére került sor a gondozószolgálatnál az átmeneti gondozóházba a jogszabályi és a hatósági elıírások betarthatóságának érdekében. 1 teljes munkaidıs álláshely az idısek klubjáról, 0,5 (1 részmunkaidıs) álláshely a közösségi pszichiátriai ellátás 1 teljes munkaidıs álláshelyének megosztásával került az átmeneti gondozóház meglévı álláshelyeihez. Év végén az intézményi engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek száma 84 volt, ebbıl 79 teljes munkaidıs, 5 részmunkaidıs (heti 20 órás). Munkajogi létszámban december 31-én közalkalmazottként 81 fı volt, ebbıl 75 fı teljes munkaidıben, 6 fı részmunkaidıben. Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás keretében 4 fıs keretet igyekeztünk betöltetni közfoglalkoztatottak alkalmazásával április november között. A közhasznú foglalkoztatás finanszírozása nagy részben pályázati finanszírozás keretében történt, a Fıvárosi Munkaügyi Központ által meghirdetett pályázata által. Ez alapján a pályázati finanszírozás a közhasznú dolgozók bérterheinek 95 %-át fedezte, a fennmaradó összeget az intézmény saját költségvetése terhére gazdálkodta ki. A közhasznú foglalkoztatás részletezését külön fejezetben tárgyaljuk. 8. oldal, összesen 75 oldal

9 Intézményünknél a folyamatos ellátást a közalkalmazottakon kívül 14 fı megbízotti jogviszonnyal, valamint 13 fı vállalkozás személyesen közremőködı dolgozójával segítette év folyamán. Dologi kiadások: A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzésbıl, szolgáltatásból és a különféle egyéb folyó kiadásoknál összességében (bruttó 34 e Ft) megtakarítás keletkezett. Készletbeszerzések: A készletbeszerezések terén igyekeztünk a legoptimálisabb megoldást megtalálni, fı szempont a nem túl drága, de minıséget biztosító termékek beszerzése, figyelembe véve a takarékos használatot. Élelmiszer beszerzésre nettó e Ft-ot fordítottunk. A mérlegben, a készletek között kimutatott élelmiszer raktárkészlet december 31-én 49 e Ft volt. Az intézmény készletbeszerzései között jelentıs mértéket képvisel a hajtó-és kenıanyag vásárlás 957 e Ft nettó értékben, melynek mértéke a folyamatos üzemanyag áremelkedések miatt meghaladta az eredetileg igen szőkre szabott elıirányzat 800 e Ft-os értékét. Szakmai anyagok beszerzésére 673 e Ft nettó összeget költöttünk, részletezésére kitérünk az egyes szakmai egységek kiadásainál. Jelentıs összeget tett ki a készletbeszerzések között a karbantartási anyagok beszerezésének 494 e Ft nettó összege. Az intézmény a karbantartási anyagok nagy részét az intézményi főtés- és melegvíz hálózat optimalizálása, szigetelése, költségtakarékosság növelés érdekében végzett munkálatok során építette be a különbözı közmőrendszerekbe. Ehhez kapcsolódóan alkatrészek, szerszámok beszerzésére intézményünk nettó 49 e Ft-ot fordított. Tisztítószer, tisztálkodási szerre 2011-ben nettó e Ft-ot fordítottunk. (ennek teljesítési mértéke évben nettó e Ft-volt). A dolgozók munkaruhával és védıruhával történı ellátására nettó 529 e Ft-ot fordítottunk (ennek mértéke évben nettó 545 e Ft-volt). Szolgáltatások: A kommunikációs szolgáltatások nettó e Ft-os összegébıl mintegy 33,19 %-át (1 512 e Ft) az intézmény telefonköltségeire fordítottuk. Az intézmény teljes telefonköltsége, amely tartalmazza a továbbszámlázott telefondíjakat is e Ft volt, mely 12,6 %-al, 310 e Ft-al több volt a 2010.évi költségektıl. A kommunikációs szolgáltatások költségei tartalmazzák az intézmény telefonközpontjának üzemeltetési költségét is. Ezen kívül nettó 509 e Ft összegben (ennek teljesítési mértéke évben nettó 799 e Ft-volt) internet díjat, nettó 46 e Ft összegben (ennek teljesítési mértéke évben nettó 93 e Ft-volt) kábeltévé elıfizetési díjat egyenlítettünk ki. A kommunikációs szolgáltatások 54,63 %-át (2.489 e Ft) számítástechnikai szolgáltatásokra fordítottuk, mely 24 e Ft-tal kevesebb volt a évi költségektıl. Ezek biztosítják intézményünk számítástechnikai programjainak állandó karbantartását, jogszabálykövetését, az intézményi honlap üzemeltetését és a mindennapi munkában történı hatékony alkalmazhatóságát. 9. oldal, összesen 75 oldal

10 Vásárolt élelmezésre intézményünk 2011-ben e Ft-ot (2010. évben ez a költség e Ft volt) fizetett ki. A továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai nettó e Ft-ot tettek ki az intézmény kiadásaiból (ennek teljesítési mértéke évben e Ft volt). A továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai között kerülnek elkülönítésre mindazon közüzemi- és egyéb költségek (telefon-, gáz-, áram-, víz-, csatorna-, karbantartási- és egyéb üzemeltetési költségek), amelyet az intézmény a partnerintézményekkel kötött megállapodások alapján - közvetített szolgáltatásként, változatlan formában továbbszámláz. A kiadások növekedése hően tükrözi a közüzemi díjak jelentıs drágulását. - Államháztartáson belülre (Dél-Pesti kórház és I. sz. óvoda részére továbbszámlázott költségek) e Ft kiadás jelentkezett. Ebbıl a Dél-Pesti kórház részére e Ft, az I.sz. Óvoda részére e Ft nettó kiadást terheltünk tovább a 2011.évi kiadásokból. - Államháztartáson belülre (háziorvosok és saját dolgozók részére közvetített szolgáltatások) e Ft kiadás keletkezett. - A tárgyévet terhelı, azonban tárgyévben kiszámlázásra nem került közvetített szolgáltatások (teljesítési idıpontjaik éviek) értéke bruttó e Ft volt, melyet intézményünk mérlegében a készletek között mutatott ki, mely növeli az eszközértéket. A karbantartási kiadások Ft-os ÁFA nélküli összegének 51,38 %-át (1 862 e Ft) az intézmény ingatlanainak karbantartásaira fordítottuk (ezen kiadás a évben nettó e Ft volt). Az ingatlan karbantartási kiadások elsısorban a Táncsics M. u szám alatti Rendelıintézet, valamint a Bölcsıde épületén belül kivitelezett ingatlan karbantartási munkálatok kapcsán merültek fel. Többek között sor került az intézményi főtés- és melegvíz hálózat optimalizálása, költségtakarékosság növelés érdekében. Ennek keretében mind a Szakrendelı, mind a Bölcsıde épületében kisebb mérıkapacitású gázórák kerültek felszerelésre. A rendelıintézet épületén belül olyan karbantartási és állagmegırzı munkálatok is merültek fel, melyek kivitelezése szükségszerő és halaszthatatlan volt, valamint hatósági elıírás szerint határidıhöz kötıdtek. Ezen kívül a rendelıintézet épületével kapcsolatos olyan kiadások merültek fel, mint a felvonó javítás, vápa,- ereszcsatorna tisztítása, dugulás elhárítások, a tőzoltó készülékek karbantartása. Részletezésére kitérünk az egyes szakmai egységek kiadásainál. Egyéb gépek, berendezések csoportján belül megkülönböztetünk szakmai gépeket és az intézmény üzemeltetését szolgáló gépeket, berendezéseket. - A szakmai gépek körébe tartozó fogászati gépek negyedévenkénti ellenırzı vizsgálatát a velünk átalánydíjas szerzıdésben álló szakember rendszeresen elvégezte. A szakmai gépek köre 2009-ben a szakrendelés beindításával együtt bıvült, melyeket szintén rendszeres karbantartási szerzıdéssel rendelkezı partnerünk szervízel a kötelezıen elıírt idıszakonként. A szakmai gépek karbantartásának költsége 504 e Ft volt. A költségek leszorítása érdekében kizárólag a legszükségesebb karbantartásokat végeztettük el, így ez az összeg 13 e Ft-al alatta maradt a évi 517 e Ft-os szakmai gép karbantartás kiadási összegektıl. - Az intézmény üzemeltetését szolgáló gépek, berendezések karbantartása és kisjavítására az elmúlt évben bruttó 730 e Ft + Áfa-t költött intézményünk (számítástechnikai gépek-, sokszorosító gép javítás, nyomtató toner karbantartás és töltés, egyéb gép karbantartás). 10. oldal, összesen 75 oldal

11 A Toyota Hiace típusú gépkocsi szervizelésére, karbantartására, valamint a rendszeres vizsgákra való felkészítésére 528 e Ft-ot + Áfa-t fizettünk ki. Szükségessé vált 2011-ben a rendszeres karbantartások mellett kártérítésre kapott bevételbıl a gépkocsi töréskár utáni helyreállítására. Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (szemétszállítás, kéményseprés, veszélyes hulladékkezelés, mosatás, takarítás, postai levélfeladás, jogi- és egészségügyi szolgáltatás, egyéb szolgáltatás) kiadásaira az intézmény évben nettó e Ft-ot költött. - szemétszállítás intézményi költségei: 648 e Ft A szemétszállítási költségekhez kapcsolódóan az intézménynél továbbszámlázott szolgáltatások kiadásaként nettó 252 e Ft jelentkezett. - Veszélyes hulladékkezelésre nettó 216 e Ft-ot költöttünk. Ezzel biztosítottuk az egészségügyi tevékenység során keletkezı veszélyes hulladékok elszállítását. - Takarítás, rovarirtás intézményi kiadásaként nettó 521 e Ft kiadás keletkezett, mely a Pacsirta utcai rendelı takarítási költségeit fedezte az év folyamán. - Egészségügyi szolgáltatásra az intézmény nettó 212 e Ft-ot költött. Ebbıl 200 e Ft-ot a Pszichiátriai ellátás keretében szupervízióra fordítottunk, valamint fizettük a közfoglalkoztatottak munkaegészségügyi vizsgálatának költségeit. - Jogi tanácsadásként 65 e Ft elıre nem tervezett kiadás keletkezett, részben az elızı évek lezárul munkaügyi baleseteinek jogi közremőködésének utolsó részletébıl, valamint az intézmény elızı gépkocsijának ellopásával és kártérítésével kapcsolatos földhivatali bejegyzés törlésének ügyintézésébıl. - Az egyéb üzemeltetési kiadások (kéményseprés, mosatás, postai levél, egyéb szolgáltatások kiadásai nettó 497 e Ft tettek ki ben vásárolt közszolgáltatásokra intézményünk Ft-ot költött. Ezen költségek magukba foglalták a közremőködı orvosok által teljesített és számlázott alapszolgáltatások költségét mind az egészségügyi alap- és szakellátásban, mind a bölcsıde- és a gondozószolgálat keretein belül. Ezen kívül tartalmazzák az intézmény belsı ellenırzését végzı részére kifizetett nettó 270 e Ft-os összegét is ben, ahogy már 2010-ben is, az intézmény belsı ellenırzését nem a felügyeleti szerv, hanem külsı vállalkozó látta el a jogszabályi változásoknak megfelelıen (az összeg 630 e Ft-al alatta maradt a évi 900 e Ft-os kiadásnak). Erre a kiadásra az intézmény év közben 315. e Ft elıirányzatot biztosított. A pénzügyi szolgáltatásokra intézményünk 123 e Ft-ot költött (ennek összege 2010-ben 130 e Ft volt), mely az intézmény által kifizetett bankköltségeket és kapcsolódó szolgáltatásokat (fiókbérlet) foglalja magában. Különféle dologi kiadások: A dologi kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA kiadások összege e Ft ben a munkavégzéshez használt saját gépkocsi munkába történı használatával kapcsolatosan az intézmény a vele megállapodásban lévı dolgozók részére belföldi kiküldetési elszámolás keretében 182 e Ft-ot fizetett ki. Ez a évi kiadásainak 446 e Ft-os összegétıl 264 e Ft-al volt kevesebb, mivel az intézmény törekedett a gépkocsihasználat optimalizálására. Reprezentációs költségünk 24 e Ft volt. 11. oldal, összesen 75 oldal

12 A dolgozók részére vásárolt oktatás összege 355 e Ft volt. Ezzel igyekeztünk biztosítani a dolgozók részére a jogszabályilag elıírt továbbképzéseken való részvételt. Egyéb folyó kiadások: Egyéb folyó kiadásokra e Ft-ot költöttünk. Az egyéb befizetési kötelezettségek között került elszámolásra a évi pályázatok 2011.évben történı kamatokkal növelt - visszafizetési kötelezettségeinek teljesítése e Ft értékben. Az egyéb folyó kiadások között jelentıs tételt képviselt a különbözı juttatásokhoz kapcsolódó munkáltató által fizetendı SZJA e Ft-os kiadási értéke. Biztosításokra intézményünknek 731 e Ft összegő kiadása volt 2011-ben. - Szakmai felelısségbiztosításra 581 e Ft-ot, - Gépjármő biztosításokra (KGFB, Casco) 155 e Ft-ot költöttünk. Ezen felül adók, díjak, egyéb befizetési kötelezettségeket 169 e Ft összegben egyenlített ki az intézménynél. Panaszos ügyek Intézményünkben a panaszkezelést a Szervezeti és Mőködési Szabályzata rendezi. Ennek megfelelıen nyilvántartjuk a panaszos ügyeket 2008-tól. Fontosnak tartjuk a panaszkezelést, mert a panaszos ügyek megfelelı kezelésével az intézmény hírneve csak javulhat. Továbbá hisszük, hogy a panaszok pontos feltárásával munkánk javítható ben 12 ellenırizhetı panaszos ügyet kezeltünk. Az egészségügyi szakellátással kapcsolatba 4 panasz érkezett, 2 nıgyógyászat, 1 reumatológia 1 a szemészettel kapcsolatban. Az egyik nıgyógyászati vetkızıvel kapcsolatos problémát megoldottuk. Az idıpontra történı beteg behívás megszervezése még nem sikerült, de 2012-ben tervezzük. Mind a reumatológiai mind a szemészeti panasz megnyugtatóan rendeztük. 4 panasz érkezett a gondozó szolgálattal kapcsolatban. 3 ügy rendezıdött békésen, a negyedik még folyamatban. Szorosan az intézményhez nem tartozó háziorvosokkal kapcsolatban 3 panasz érkezett. Mindegyik ügyben sikerült a közvetítı munka a panaszos és a bepanaszolt között. Egy panasz érkezett hozzánk a Táncsics rendelıben tevékenykedı egyik bérlıvel kapcsolatban, melyet továbbítottunk a bepanaszolthoz. A panasz nem indokolta szerzıdés felbontásának mérlegelését sem. Magas számú ellátott/beteg forgalom mellett igen alacsonynak mondható intézményükben a panaszos ügyek száma. 12. oldal, összesen 75 oldal

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye . Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 68 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2009. évi tevékenységérıl

Részletesebben

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579

05. 09. 2012.évi kereset kompenzáció 1 413 Kereset kompenzáció járulékai 382 Temetési segély 50 Pénzmaradvány elszámolás 716 311 579 1.sz. melléklet elıirányzatmódosítások 2012. Az alábbi jogcímeken módosítottuk éves költségvetésünk fı összegeit: e Ft-ban Eredeti ei / Módosítások leírása + - Módosiított ei. Jóváhagyott eredeti elıirányzat

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 4/ Építményüzemeltetés és pénzügyi igazgatás A XXIII. kerület Táncsics Mihály utcai orvosi rendelı továbbra is a kerület lakosságát szolgáló egészségügyi ellátás centruma. A Rendelıintézet társasházi felállása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2005-ös év az első olyan beszámolási időszak, mikor kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványunk keletkezett, melyből 4.043 e Ft bérmaradvány, 1.182

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

6/K/2007. számú HATÁROZATA

6/K/2007. számú HATÁROZATA Tartalom: A Kép- 6/K/2007. számú HATÁROZATA 1 Az Egyesület közgyőlése az Egyesület 2006. évi közhasznúsági beszámolóját az alábbi tartalommal, egyhangú igen szavazatokkal elfogadja: A Kép- 2006. évre vonatkozó

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 10/2015.(IV.30.) rendelete. az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 10/2015.(IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 4/ Szakmai tevékenységet kisegítı és kiszolgáló egység A XXIII. kerület Táncsics Mihály utcai orvosi rendelı továbbra is a kerület lakosságát szolgáló egészségügyi ellátás centruma. A Rendelıintézet társasházi

Részletesebben

2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása Feladatkör, tevékenység MÁV KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET S z o l n o k, Verseghy u. 6-8. 56/524-633, Fax: 56/421-105 E-mail:szamvitel. szmav@invitel.hu költségvetési beszámoló szöveges indoklása Név: MÁV Kórház

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÕ MELLÉKLET 1. Általános kiegészítések A pénztár neve: ÉLETERÕ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Székhelye: 4012 Debrecen, Nagyerdei Krt 98. A pénztár mûködési formája: kiegészítõ egészségpénztár. Alapítás idõpontja:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Kecskemét, 2008. május 30. Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról

Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról Kisköre Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 27-i ülésére Beszámoló és indoklás az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról A 2008 évi gazdálkodás tapasztalatairól az alábbiakban adunk

Részletesebben

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757

össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 össz. GAMESZ PH Pénzeszközök mérleg szerint: 694 538 11 781 682 757 Összesített beszámolóból: BEVÉTELI OLDAL Saját bevételek 835 669 102 435 733 234 Ellátmány 256 864 256 864 Támogatások 198 874 0 198

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldött Közgyőlésének Elvégeztem a BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár (1146 Budapest Borostyán u. 1/b., Törzsszám: 18061457 ) mellékelt

Részletesebben