2005. október december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)"

Átírás

1 Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára október december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt. üzleti éve október 1-tıl szeptember 30-ig tart. Ennek megfelelıen a október 1. és december 31. közötti idıszak a társaság 2005/2006. évi üzleti évének elsı negyedéve. Tájékoztatás A 2005/2006. évi üzleti évtıl az EGIS Nyrt. tızsdei jelentéseit a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint készíti el és teszi közzé. A magyar számviteli beszámoló és az IFRS beszámoló közötti különbségeket, amelyek egyes tételek átsorolásából vagy eltérı értékelésbıl adódnak, az elızı üzleti év auditált beszámolója alapján részletesen kidolgoztuk. Ezt a levezetést jelen anyagunk mellékletében megtalálhatják, és az olvasható az EGIS Nyrt. honlapján is. A korábbi és a jelen idıszakra szóló beszámolók összehasonlíthatóságát azzal is elı kívánjuk segíteni, hogy az IFRS kimutatások mellett, tájékoztatásul mellékeljük az értékelt idıszakra vonatkozó magyar számviteli elvek szerinti mérleget és eredménykimutatást is. Összefoglalás Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. a 2005/2006. éves üzleti év elsı negyedévében millió Ft nettó árbevételt és millió Ft adózás elıtti eredményt ért el. A társaság teljesítménye a mőködés minden fı területén jónak minısíthetı. Tény ugyanakkor, hogy az árbevétel bázishoz képest mért 21 %-os növekedését és a nyereség 76 %-os emelkedését ebben a negyedévben átmeneti, illetve külsı hatások is segítették. A társaság belföldi forgalma a negyedév során millió Ft-ot tett ki, ami 19 %- kal több a múlt év hasonló idıszakában mért teljesítménynél. A tervezettet is lényegesen meghaladó növekménybıl 11 % kötıdik a társaság rendes piaci tevékenységéhez, míg 8 % a nagykereskedık az elızı évnél is nagyobb készletfelvásárlásából jött létre.

2 Az export ebben a negyedévben 59,6 millió USD értéket tett ki, ami 10 %-kal több az elızı üzleti év elsı negyedévének teljesítményénél. Továbbra is kiemelkedıen jó a forgalom Oroszországban, ahol 54 % emelkedést ért el a társaság, továbbá Ukrajnában és a többi FÁK-köztársaságban, ahol együttesen megduplázódott az értékesítés. A kelet-európai régióban 3 %-kal nıtt a társaság kivitele. A késztermékek nyugati kivitele, illetve a hatóanyagok exportja ebben a negyedévben is csökkent. A jó exportteljesítmény és a tovább javuló árfolyamok együttes hatásaként a társaság exportjának Ft-értéke millió Ft-ra nıtt, ami 22 %-os bıvülést jelez. A jövedelmezı értékesítési szerkezet, a kedvezı árfolyamváltozások, továbbá a termelés hatékonyságának emelkedése révén 65,7 %-ra nıtt az értékesítés bruttó fedezete. A társaság mőködési költségei a tervezettnek megfelelıen emelkedtek, míg az egyéb költségek és bevételek egyenlege a múlt évihez közeli volt. A negyedéves üzleti eredmény mindezek együtteseként millió Ft-ot ért el. Ez 28 %-a a nettó árbevételnek és 67 %-kal haladja meg a bázist. A negyedév pénzügyi eredménye 418 millió Ft lett, amihez jelentısen hozzájárult a kinnlevıségek a december 31-i, magasabb árfolyamra való átértékelése. Mindezek alapján az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti év elsı negyedévében millió Ft-ra növelte adózás elıtti eredményét. Ez minden korábbi negyedévnél lényegesen nagyobb érték, és 76 % fejlıdést mutat az elızı év azonos idıszakához képest. Részletes elemzés Nettó árbevétel: millió Ft B e l f ö l d i é r t é k e s í t é s A magyar gyógyszerpiacot a október decemberi idıszakban nem zavarta jelentıs külsı esemény. Az elızı évi magas értéket is meghaladta ugyanakkor az a felvásárlás, amellyel a nagykereskedık és a gyógyszertárak bıvítették készleteiket a 2005 végére, 2006 elejére feltételezett gyógyszerár-változásokra felkészülve. A társaság negyedéves belföldi árbevétele millió Ft-ot ért el. Ez 19 %-kal haladja meg a múlt év hasonló idıszakának teljesítményét. A kiugróan nagy negyedéves forgalomból 2,9 3,1 milliárd Ft-ra tehetjük a felvásárlás értékét. (A bázis évben mint arra akkor utaltunk - szintén jelentıs volt a felvásárlás, amit akkor 1,9 2,1 milliárd Ft-ra becsültünk.) A felvásárlás elsısorban a nem támogatott termékekre ill. a támogatott termékek közül az olcsó, Ft/doboz ár alatti gyógyszerekre összpontosult, így ezek forgalmának trendje ebben a negyedévben eltért a hosszabb távú irányzatoktól. 2

3 A társaság forgalmának folyamatos növekedését ugyanakkor továbbra is új termékei és kiemelt termékei biztosítják. Az 1997 óta piacra vitt új gyógyszerek együttes árbevétele ebben a negyedévben 48 %-kal haladta meg a bázist. Ezek a termékek ugyanakkor együttesen 43 %-át adták az EGIS Nyrt. teljes belföldi árbevételének. Az új és a megújított marketinggel támogatott termékek értékesítése együttesen 35 %-kal bıvült és kétharmad részét tette ki a reláció összes forgalmának. Az EGIS Nyrt. vezetı termékcsaládjának, a SERVIER-licencszerzıdés alapján forgalmazott Coverex termékeknek a negyedéves értékesítése 1,5 milliárd Ft-ot ért el. A SERVIER-tıl átvett teljes termékkör (Coverex, Coverex Komb, Coverex Forte, Adexor MR, Tenaxum és Bioparox) árbevétele ugyanezen idıszak alatt 2,8 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 8 %-kal több az egy évvel korábbinál és 25 %-át képviseli az EGIS Nyrt. teljes hazai gyógyszerforgalmának. Az IMS (International Medical Statistics) értékelés szerint az EGIS Nyrt. hazai piaci részesedése a tárgynegyedévben 6,68 %-ot ért el, míg ez a megelızı 12 hónapos idıszakra számítva 6,6 %-ot tett ki. A gyógyszergyártók és a kormány között létrejött megállapodással összhangban a társaság december 1-tıl átlagosan 4 %-kal emelte a nem támogatott gyógyszerei termelıi árát, és január 1-tıl növelte egyes alacsony árú támogatott gyógyszerek termelıi árát. Az áremelések együttesen és a teljes termékkörre számítva átlagosan 2 %-ot jelentenek. E x p o r t Az EGIS Nyrt. exportja az új üzleti év elsı negyedévében 59,6 millió dollárt ért el. Ez 10 %-kal haladja meg a bázist. Az export fı lendítıje ebben az idıszakban a FÁKrégióban elért igen kedvezı teljesítmény volt. Oroszországban az elızı üzleti évben elért 51 %-os fejlıdést követve a tárgynegyedévben 54 %-kal nıtt a társaság értékesítése. A 20,3 millió dollárt kitevı árbevétel 15 %-a, értékben 3,1 millió dollár valósult meg a 2005-ben bevezetett jóléti program (orosz nevén DLO) keretében. Mint korábban hírül adtuk, az EGIS Nyrt. 21 termékcsaládjának 40 terméke került fel arra a listára, amelybıl a programba bevont lakosok 2006-ban térítés nélkül juthatnak alapvetı gyógyszerekhez. A negyedév kedvezı forgalma alapján megerısíthetjük a társaság azon várakozását, hogy a program 2006-ban is jelentısen hozzájárul az EGIS Nyrt. forgalmának növekedéséhez. A társaság DLO programon kívüli termékeinek árbevétele - az éves célkitőzéseket is meghaladva - ugyancsak dinamikusan nıtt. A termékválaszték és a kereskedelmi hálózat bıvítésére az elmúlt években tett erıfeszítések sikere, hogy az EGIS Nyrt. ukrajnai értékesítése a negyedév során 4,0 millió dollárra nıtt, ami a bázisérték 2,6-szorosa, míg a más FÁK-országokban teljesített árbevétel 4,9 millió dollárra emelkedett, ami 87 %-kal haladja meg az elızı évi hasonló negyedév teljesítményét. 3

4 Kelet-Európa egyes országaiban 21,9 millió dollár árbevételt ért el az EGIS Nyrt. a 2005/2006. üzleti év elsı negyedévében. Ez 3 %-kal több az egy évvel korábbi szintnél. A reláción belül kedvezınek értékelhetı a Csehországban megvalósult 10 %-os, a szlovákiai 21 %-os, a bulgáriai 42 %-os és a romániai 13 %-os forgalomemelkedés. Egyedi okok miatt és átmenetileg ugyanakkor 5 %-kal csökkent a társaság lengyelországi kivitele. A társaság üzleti tevékenységének fejlıdése ezen a piacon is töretlen, így a következı negyedévben számottevıen nı majd az árbevétel. A gyógyszerek nyugati országokba irányuló exportja az elızı negyedév igen nagy forgalma után, a fı partnerek változatlanul visszafogott új rendelései miatt csak 1,7 millió dollárt ért el ebben a negyedévben, ami 67 %-kal kisebb a bázisnál. A hatóanyagok kivitele a tárgynegyedévben 6,6 millió dollárt ért el. Ez 1,1 millió dollárral több az elızı negyedév forgalmánál és a 2005/2006. évi célkitőzéseket ill. piaci változásokat figyelembe véve jó negyedéves teljesítménynek tekinthetı. A magas elızı évi bázishoz képest ugyanakkor 36 % csökkenés mutatkozik. Az egyes régiókban elért negyedéves árbevételt a következı táblázat mutatja (ezer USD-ben): Piac 2005/2006. üzleti év 1. negyedév 2004/2005. üzleti év 1. negyedév Változás ezer USD % Oroszország Ukrajna Egyéb FÁK-országok Oroszország + egyéb FÁKországok Lengyelország Csehország Szlovákia Románia Egyéb kelet-európai országok Kelet-Európa összesen Gyógyszerexport egyéb országokba Hatóanyag- és egyéb export Összes export

5 A társaság negyedéves kivitelének átlagos árfolyama 211,93 HUF/USD értéket ért el, tovább javult az elızı negyedévekhez képest, míg a bázis üzleti év hasonló idıszakához képest 12 % emelkedést mutat. Ennek hatására a 2005/2006. üzleti év elsı negyedévi kivitele millió Ft-ot tett ki, ami (a dollárban mért 10 % bıvülés mellett) 22 %-kal több a bázisnál. Az értékesítésben alkalmazott egyes devizák árfolyamának az elmúlt évhez képest kedvezı változása összhatásában mintegy millió Ft-tal emelte a negyedéves kivitel Ft-ban mért értékét. Az értékesítés közvetlen költsége Az értékesítés közvetlen költsége a tárgynegyedévben 34,3 %-át tette ki az árbevételnek. Ez további, 0,1 %-pontos javulást jelent az elızı negyedévhez képest, míg az egy évvel ezelıtti szintnél 8,3 %-ponttal jobb. Az egy év alatt elért számottevı javulás az értékesítési szerkezet kedvezı változásának, árfolyamok elızıekben már említett pozitív változásának, és a termelési költségek fajlagos csökkenésének tudható be. A termelési költségek két nagy csoportjának értéke a negyedév során a következı: millió Ft 2005/2006. üzleti év 1. negyedév 2004/2005. üzleti év 1. negyedév Eltérés mft Változás % Termelési közvetlen költségek Üzemi közvetlen költségek Közvetlen költségek összesen a nettó árbevétel %-ában 34,3 42,6 Az értékesítés volumene az idıszak során 12 %-kal nıtt. Üzleti eredmény: millió Ft A társaság mőködésének általános költségei együttesen 23 %-kal nıttek a negyedév során. Ezen belül a stratégiai piacok gyorsan növekvı forgalmával összhangban 24 %- kal emelkedtek az értékesítési költségek, 18 %-kal bıvültek a kutatási és fejlesztési ráfordítások, míg az igazgatási és egyéb általános költségek 23 %-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet. A költségek mértéke mindhárom fı területen összhangban állt a társaság negyedéves tervével. Az üzleti év további részében a társaság a múlt évinél egyenletesebb negyedéves költségeloszlásra és ennek megfelelıen a következı negyedévekben csökkenı dinamikára számít. 5

6 Az egyéb mőködési bevételek és ráfordítások egyenlege a tárgyalt negyedévben 406 millió Ft-tal terhelte az eredményt. A ráfordítási többletbıl 393 millió Ft-ot tettek ki a különbözı helyi adók. A dinamikusan növekvı értékesítés és a kedvezı költségek együttes hatására az EGIS Nyrt. 2005/2006. elsı negyedévi üzleti eredménye millió Ft-ot ért el. Ez 67 %- kal több az elızı év hasonló idıszakának teljesítményénél. Az üzleti eredmény hányad a bázisban mutatott 20,6 %-ról 28,5 %-ra nıtt. E helyen is utalunk rá, hogy az igen kedvezı negyedéves eredmény egy része a belföldi felvásárláshoz kapcsolódik, és a következı negyedév nyereségébıl került elıre. Adózás elıtti eredmény: millió Ft A társaság pénzügyi tevékenysége a negyedév során 418 millió Ft nyereséget hozott. Ebbıl 98 millió Ft-ot tett ki a rövid lejáratú befektetések kamata. A negyedévre jellemzı kedvezı árfolyamváltozás nyomán 369 millió Ft-tal növelte az eredményt a kinnlevıségek befolyáskori és december végi átértékelése, míg hasonló okok miatt, együttesen 34 millió Ft veszteséggel jártak a határidıs üzletek. Egyéb címen további 15 millió Ft pénzügyi ráfordítás került elszámolásra. Mindezek figyelembevételével az EGIS Nyrt. tárgynegyedévi adózás elıtti eredménye millió Ft-ra alakult. Az elmúlt év hasonló idıszakához képest 76 % növekedést ért el a társaság. Adózott eredmény: millió Ft Az EGIS Nyrt. a jelen üzleti évben az általános szintnek megfelelı 16 %-os társasági adót fizet. A negyedév eredményét az adóalapot módosító tételeket, valamint a halasztott adót is figyelembe véve 720 millió Ft adó terheli. Az adózott eredmény ezzel millió Ftra számítható. Növekedése a bázishoz képest 84 %. Az adózás elıtti eredmény és az adózott eredmény dinamikájának eltérése a halasztott adó negyedévenkénti eltérı megjelenésébıl adódik, az éves adóterhelés a 2005/2006. üzleti évben hasonló lesz a múlt üzleti évhez. Mint május 9-i közleményünkben jelentettük, az EGIS Nyrt között megvalósuló termelıkapacitás fejlesztései alapján jogot nyert társasági adókedvezményre. Az összességében 2,2 milliárd Ft értékő kedvezmény igénybevételére várhatóan a 2006/2007. évi és az azt követı két üzleti évben kerül sor. A kiemelt mérlegtételekre vonatkozó információk A társaság eszközei és forrásai az idıszak végén millió Ft-ot tettek ki, értékük az egy évvel ezelıtti szinthez viszonyítva 18 %-kal nıtt. 6

7 Az immateriális javak értéke az elmúlt évhez képest 8 %-kal emelkedett. A tárgyi eszközök értéke 15 %-kal nıtt. Ezen belül jelentıs tételt képeznek a folyamatban lévı beruházások, amelyek a társaság gyógyszergyártó kapacitásai növelésére indított többéves programhoz kötıdnek. A részesedések értéke 5 %-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A társaság készleteinek értéke 24 %-kal nıtt az elmúlt év során. Ezt a stratégiai piacokon gyorsan növekvı értékesítés, és az értékesítés szerkezetének jelentıs módosulása tette szükségessé. Az üzleti év elejéhez mért növekedés ugyanakkor már alacsony, 1 %-ot sem tesz ki. A követelések értéke összességében 26 %-kal emelkedett a múlt év hasonló idıszakához képest. Ennek meghatározó része a vevıkkel szembeni követelés, amely szintén 26 %-kal nıtt. Ezt az érintett idıszak gyorsan növekvı értékesítése indokolja. A társaság szabad pénzeszközeinek értéke december 31-én millió Ft-ot tett ki. Ez millió Ft növekedést mutat az elızı negyedév végéhez képest, és millió Ft-tal nagyobb, mint az egy évvel ezelıtti nettó pénzállomány. A növekedést a nyereség dinamikus emelkedése tette lehetıvé. A társaság saját tıkéje a tárgyidıszak végén millió Ft-ot mutatott, 16 %-kal több az egy évvel korábbinál. Az egy részvényre jutó tıkeérték Ft-ra nıtt. A kötelezettségek továbbra is kis arányt, a tárgyidıszak végén 14 %-ot képviselnek a társaság forrásai között. Értékük az elmúlt tizenkét hónap során 29 %-kal nıtt. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a tárgynegyedévben a különbözı céltartalékok jelennek meg. Az egy évvel korábbi kimutatásokban e soron szereplı, dollárban fennálló kamatmentes kölcsön a rövid lejáratú kötelezettségek közé került, mivel a év során visszafizetésre kerül. A rövid lejáratú kötelezettségek legnagyobb és legjobban növekvı elemét a szállítóknak való tartozások teszik ki. Az egy évvel korábbi szinthez képest mutatkozó 49 % növekedés a beszerzések és a fizetések hullámzásából adódik, hosszabb távon ez az értékesítés alakulását követi majd. Egyéb tájékoztatás a társaságról Az EGIS Nyrt. teljes munkaidıs dolgozóinak létszáma december 31-én fı volt (ebbıl 191 fı nyugdíjas). Az elmúlt év hasonló idıszakához képest a létszám 48 fıvel csökkent. Hosszabb távon a társaság továbbra is stabil létszámot tervez. A negyedév során a társaság millió Ft beruházást valósított meg, amely több mint kétszerese a bázisidıszak értékének, és némileg több az erre az üzleti évre tervezett beruházás egy negyedévre jutó részénél is. Mint arra a korábbi pontokban utaltunk, a társaság 2005 és 2007 között jelentısen korszerősíti és bıvíti gyógyszergyártó üzemeit, hogy lépést tartson a piacok növekvı mennyiségi és minıségi igényeivel. A fenti beruházásokon túlmenıen az EGIS Nyrt. a negyedév során további 200 millió Ft-ot költött külföldi kereskedelmi irodáinak fejlesztésére. 7

8 A társaság befektetései a tárgyalt idıszak során nem változtak, a mérlegben megjelenı változás az árfolyamok módosulását követi. A társaság jegyzett tıkéje december 31-én változatlanul ezer Ft volt, azaz az egy évvel ezelıttinek felelt meg. A társaság ügyvezetésében a negyedév során nem történt változás. Kötvényt a társaság nem bocsátott ki. A társaság nem rendelkezik saját részvénnyel. A társaság tulajdonosi szerkezetében lényeges változás nem történt. A francia ATP (SERVIER) cég továbbra is 50,91 % részvény tulajdonosa, míg a többi rész egyéb befektetık kezében van. Egyetlen további befektetı lépte át az 5 %-os határt: a Franklin Templeton Investment Fund a tárgyidıszak végén 5,76 % tulajdonrésszel bírt az EGIS Nyrt.-ben. Az EGIS Nyrt. stratégiai partnerével, a SERVIER-vel közösen új oroszországi gyógyszergyártó üzem létesítését határozta el. A SERDIX nevő közös vállalatnál létesülı korszerő gyógyszergyár építése augusztus havában elindult és jó ütemben zajlik. Az építés és a próbaüzem mintegy 2 évet vesz igénybe, így az üzemszerő termelés 2007 negyedik negyedévében várható. Exportbevételei biztosítására a társaság rendszeresen köt határidıs devizaszerzıdéseket. Az üzleti negyedév zárásakor a január május közötti idıszakra álltak fenn ilyen szerzıdések, havonta 3-5 millió dollár közötti összegekre. Az üzletek piaci értéke december 31-én 15 millió Ft nyereséget mutat, amelyet a tárgyalt negyedév pénzügyi eredményei már tartalmaznak. A magyar kormány és a gyógyszergyártók között és évre megkötött megállapodás szerint a gyógyszertámogatási keret és a tényleges támogatási igény közötti többletet a gyártók és az állami költségvetés közösen finanszírozzák. A szeptember hóban létrejött kiegészítı megállapodás szerint a évre a gyógyszergyártók által együttesen fizetendı összeg 20 milliárd Ft, míg 2006-ra legfeljebb 22,5 milliárd Ft. Az EGIS Nyrt.-t 2005-ben terhelı kötelezettséget amely a vállalat számítása szerint 520 millió Ft a társaság az elmúlt üzleti évi ráfordításai között elszámolta, és arra december hónapban elıleget fizetett. A befizetés pontos meghatározására és a végsı pénzügyi elszámolásra márciusban kerül majd sor. A évi kötelezettséget a társaság majd szeptember hóban állítja be a ráfordítások közé. A társaságnak más jelentısebb kötelezettségvállalása az idıszak végén nem volt. Az EGIS Nyr t október 1. és december 31. között az alábbi rendkívüli tájékoztatást tette közzé: december 14. Vezetıségi változás december 16. Meghívó a január 25-i közgyőlésre 8

9 Konszolidált adatok Az EGIS-csoport 2005/ üzleti negyedévi konszolidált jelentése ettıl az évtıl szintén az IFRS elvek alapján készült. A konszolidált adatokra továbbra is hasonló trendek és hasonló növekedés jellemzı, mint amit az EGIS Nyrt.-rıl szóló jelentésben az elızıekben ismertettünk. A konszolidált nettó árbevétel millió Ft-ot tett ki október 1. és december 31. között, ami 20 %-kal több az elızı idıszaknál. Ezen belül a belföldi forgalom 15 %-kal, az export Ft-értéke pedig 28 %-kal bıvült. A jó forgalom és a kedvezı költségek hatására a konszolidált üzleti eredmény millió Ft-ra nıtt, ami 74 %-kal több a bázisnál. A konszolidált pénzügyi eredmény 387 millió Ft-ot tett ki, míg a társult vállalkozásokból az EGIS Nyrt.-re esı eredmény 198 millió Ft. Ezzel a konszolidált adózás elıtti eredmény millió Ftra nıtt. Ez 74 %-kal több a múlt év hasonló idıszakában elért nyereségnél. A társaság kedvezınek értékeli a leányvállalatok tárgynegyedévi tevékenységét. Az EGIS Nyrt. külföldi kereskedelmi vállalatai (EGIS Polska, EGIS Praha, EGIS Slovakia és az újonnan alapított EGIS Polska Dystrybucja) továbbra is meghatározó szerepet játszottak a csoport kedvezı exportteljesítményében. A vállalatok saját eredményei a konszolidáció során nagyobbrészt beleolvadnak az EGIS Nyrt. eredményeibe. A korábbi Medimpex-bıl alakult alábbi vállalatok teljesítménye ugyanakkor többletként jelentkezik a csoport együttesében, mivel üzleti területük eltérı az EGIS Nyrt.-tıl. A Medimpex Kereskedelmi Rt., amelynek az EGIS Nyrt %-os tulajdonosa, vegyi és gyógyszeripari termékek exportjával és importjával foglalkozik. A vállalat a október december közötti idıszakban 492 millió Ft árbevételt és 20 millió Ft adózás elıtti eredményt ért el. A Medimpex Gyógyszer-nagykereskedelmi Rt., amely 50 %-ban áll az EGIS Nyrt. tulajdonában, a magyarországi gyógyszer-nagykereskedelem egyik fontos vállalata. Teljes árbevétele millió Ft-ot tett ki, míg adózás elıtti eredménye 7 millió Ft volt. A Medimpex Irodaház Kft., amely ugyancsak 50 %-ban az EGIS Nyrt. tulajdona, a negyedév során 69 millió Ft teljes árbevétel mellett 43 millió Ft adózás elıtti eredményt ért el. 9

10 A Medimpex UK (London) vállalatban az EGIS Nyrt. ugyancsak 50 %-os tulajdonos. A társaság a magyar gyógyszerhatóanyagok és gyógyszerek fı helyi közvetítıje, s így az EGIS-nek is fontos partnere. Árbevétele az elemzett idıszakban 563 millió Ft, adózás elıtti eredménye 0,4 millió Ft volt. A gyorsjelentés a valóságnak megfelelı adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt, amely az EGIS Nyrt. helyzetének megítélése szempontjából jelentıséggel bír. Budapest, február 9. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Gál Péterné vezérigazgató Mellékletek - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások a december 31-én végzıdı üzleti negyedévre - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások a december 31-én végzıdı üzleti negyedévre - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti kimutatások és szeptember 30-án (auditált) - Összefoglaló a magyar és a nemzetközi standardok szerint számított adózott eredmény és saját tıke eltérését okozó tényezıkrıl - A magyar és a nemzetközi standardok szerinti eredmény eltérésének részletes levezetése - Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti konszolidált kimutatások és szeptember 30-án (auditált) - Összefoglaló a magyar és a nemzetközi standardok szerint számított konszolidált adózott eredmény és saját tıke eltérését okozó tényezıkrıl - Magyar beszámolási standardok szerinti mérleg és eredménykimutatás a december 31-én végzıdı üzleti negyedévre 10

11 M E L L É K L E T E K

12 Mérleg IFRS szerint eft december december 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ESZKÖZÖK Immateriális javak ,4 Tárgyi eszközök ,4 Ingatlanok ,3 Gépek, berendezések, felszerelések ,8 Jármővek ,7 Beruházások ,9 Részesedések ,9 Adott kölcsönök ,8 Halasztott adókövetelés ,7 Készletek ,6 Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,2 Késztermékek ,8 Alapanyagok ,6 Áruk ,7 Vevıkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések ,7 Vevıkövetelések ,3 Költségvetéssel szembeni követelések ,7 Szállítóknak fizetett elıleg ,7 Egyéb követelések ,3 Lejáratig tartott értékpapírok ,9 Kereskedési célú értékpapírok ,7 Pénzeszközök ,0 Bankbetétek ,5 Elkülönített pénzeszközök ,6 Pénztár ,3 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,7 FORRÁSOK Saját tıke ,1 Jegyzett tıke ,0 Tıketartalék ,0 Átértékelési tartalék ,2 Eredménytartalék ,6 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,6 Hitelek és kölcsönök Céltartalék várható kötelezettségekre ,4 Rövid lejáratú kötelezettségek ,7 Szállítók ,8 Bankhitelek és folyószámlahitelek ,4 Fizetendı munkabér ,3 Adó és adójellegő kötelezettségek ,5 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,6 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,7

13 Eredménykimutatás IFRS szerint eft december 31-re december 31-re végzıdı 3 hó végzıdı 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,3 Export értékesítés árbevétele ,4 Értékesítés árbevétele ,0 Értékesítés önköltsége ,2 Bruttó eredmény ,6 Értékesítés általános költsége ,2 Kutatás-fejlesztés költsége ,4 Igazgatási költségek ,5 Igazgatási és értékesítési költségek ,6 Egyéb mőködési költségek ,2 Egyéb mőködési bevételek ,5 Üzleti eredmény ,0 Árfolyamnyereség, nettó Határidıs ügyletek nyeresége ,4 Kapott kamatok ,0 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége ,0 Egyéb pénzügyi bevételek ,9 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,6 Árfolyamveszteség, nettó Határidıs ügyletek vesztesége ,6 Fizetett kamatok 98 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások ,9 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,6 Kapott osztalék Pénzügyi mőveletek eredménye ,6 Adózás elıtti eredmény ,1 Társasági adó ,2 Adózott eredmény ,2 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,2

14 Cash flow IFRS szerint eft december 31-re december 31-re végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDOTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,1 Értékcsökkenés és amortizáció ,8 Rendkívüli értékcsökkenés Nettó kamatbevétel ,0 Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége (-) / vesztesége Nettó nem realizált árfolyamnyereség ,9 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése ,5 Várható kötelezettségekre képzett céltartalék csökkenése (-) / növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása ,6 Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége Értékpapírok vétele ,3 Értékpapírok eladása ,8 Kapott kamat ,0 Készletek csökkenése / növekedése (-) Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése ,2 Szállítókkal szembeni kötelezettség és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése ,1 Nettó fizetett adó ,9 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,4 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,0 Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,5 Kapott osztalék Adott kölcsönök növekedése ,6 Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,0 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek növekedése ,4 Fizetett kamat -98 Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képződött pénzeszközök ,0 Pénzszközök állományának nettó változása ,1 Pénzeszközök nyitó egyenlege ,1 Pénzeszközök záró egyenlege ,0

15 Saját tıke változásai IFRS szerint Átértékelési Valós Jegyzett tıke Tıketartalék tartalék értékelési Eredmény- Összesen átalakuláskor tartalék tartalék eft szeptember december 31-re végzıdı három hónap nettó nyeresége Átvezetés átértékelési tartalékból Értékpapírok átsorolása értékesítésibıl kereskedési célúba Fizetett osztalék december szeptember december 31-re végzıdı három hónap nettó nyeresége Átvezetés átértékelési tartalékból Fizetett osztalék december

16 Konszolidált mérleg IFRS szerint eft december december 31. Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ESZKÖZÖK Immateriális javak ,5 Tárgyi eszközök ,5 Ingatlanok ,0 Gépek, berendezések, felszerelések ,8 Jármővek ,5 Beruházások ,5 Befektetési célú ingatlanok ,3 Saját tıke módszerrel értékelt részesedések ,6 Értékesítési célú értékpapírok ,3 Adott kölcsönök ,5 Halasztott adókövetelés ,7 Készletek ,9 Befejezetlen termelés és félkésztermékek ,2 Késztermékek ,7 Alapanyagok ,6 Áruk ,8 Vevıkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések ,0 Vevıkövetelések ,3 Költségvetéssel szembeni követelések ,8 Szállítóknak fizetett elıleg ,5 Egyéb követelések ,0 Lejáratig tartott értékpapírok ,9 Kereskedési célú értékpapírok ,7 Pénzeszközök ,3 Bankbetétek ,0 Elkülönített pénzeszközök ,6 Pénztár ,3 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ,6 FORRÁSOK Saját tıke ,0 Jegyzett tıke ,0 Tıketartalék ,0 Átértékelési tartalék ,2 Halmozott átváltási különbözet Eredménytartalék ,7 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,8 Hitelek és kölcsönök ,0 Céltartalék várható kötelezettségekre ,0 Rövid lejáratú kötelezettségek ,5 Szállítók ,8 Bankhitelek és folyószámlahitelek ,9 Fizetendı munkabér ,4 Adó és adójellegő kötelezettségek ,6 Hosszú lejáratú kölcsön rövid lejáratú része Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,6 FORRÁSOK ÖSSZESEN ,6

17 Konszolidált eredménykimutatás IFRS szerint eft december 31-re december 31-re végzıdı 3 hó végzıdı 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) Belföldi értékesítés árbevétele ,6 Export értékesítés árbevétele ,8 Értékesítés árbevétele ,4 Értékesítés önköltsége ,7 Bruttó eredmény ,4 Értékesítés általános költsége ,2 Kutatás-fejlesztés költsége ,4 Igazgatási költségek ,6 Igazgatási és értékesítési költségek ,8 Egyéb mőködési költségek ,2 Egyéb mőködési bevételek ,9 Üzleti eredmény ,5 Árfolyamnyereség, nettó Határidıs ügyletek nyeresége ,4 Kapott kamatok ,5 Értékesített befektetések árfolyamnyeresége ,0 Egyéb pénzügyi bevételek ,7 Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek ,5 Árfolyamveszteség, nettó Határidıs ügyletek vesztesége ,6 Fizetett kamatok ,8 Értékesített befektetések árfolyamvesztesége Egyéb pénzügyi ráfordítások ,7 Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások ,0 Kapott osztalék Pénzügyi mőveletek eredménye Jelentıs részesedéső vállalkozásokból származó eredményhányad ,0 Adózás elıtti eredmény ,4 Társasági adó ,6 Adózott eredmény ,3 Egy részvényre jutó eredmény, hígítatlan és hígított (Ft) ,3

18 Konszolidált cash flow IFRS szerint eft december 31-re december 31-re végződő 3 hó végződő 3 hó Index Nem auditált Nem auditált (2/1) ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDOTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény ,4 Értékcsökkenés és amortizáció ,1 Rendkívüli értékcsökkenés ,5 Nettó kamatbevétel ,0 Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége (-) / vesztesége Nettó nem realizált árfolyamnyereség ,2 Pénzügyi instrumentumok valós értékelése ,5 Várható kötelezettségekre képzett céltartalék csökkenése (-) / növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása ,6 Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége Társult vállalkozásokból származó eredményhányad ,0 Értékpapírok vétele ,3 Értékpapírok eladása ,8 Kapott kamat ,5 Készletek csökkenése / növekedése (-) Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése ,4 Szállítókkal szembeni kötelezettség és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek csökkenése (-) / növekedése Nettó fizetett adó ,9 Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök ,1 BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása ,6 Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése ,3 Kapott osztalék Adott kölcsönök növekedése ,2 Befektetések értékesítése Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök ,7 PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT / FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Rövid lejáratú hitelek növekedése / csökkenése (-) Fizetett kamat ,8 Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során képződött / felhasznált pénzeszközök Pénzszközök állományának nettó változása ,9 Pénzeszközök nyitó egyenlege ,5 Pénzeszközök záró egyenlege ,3

19 Konszolidált saját tıke változásai IFRS szerint eft Átértékelési Halmozott Valós Jegyzett tıke Tıketartalék tartalék átváltási értékelési Eredmény- Összesen átalakuláskor különbözet tartalék tartalék szeptember december 31-re végzıdı három hónap nettó nyeresége Negatív goodwill leírása Átvezetés átértékelési tartalékból Értékpapírok átsorolása értékesítésibıl kereskedési célúba Fizetett osztalék Tárgyidıszaki átváltási különbözet december szeptember december 31-re végzıdı három hónap nettó nyeresége Átvezetés átértékelési tartalékból Fizetett osztalék Tárgyidıszaki átváltási különbözet december

20 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI MÉRLEGEK ÉS SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK szeptember szeptember 30. FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevıkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Készletek Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Részesedések Értékesítési célú értékpapírok Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hitelek és kölcsönök Céltartalék várható kötelezettségekre Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen SAJÁT TİKE Jegyzett tıke Tıketartalék Átértékelési tartalék Értékesíthetı befektetések valós értékelése miatti tartalék Eredménytartalék Saját tıke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

21 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI EREDMÉNYKIMUTATÁSOK A ÉS SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÉVEKRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) 2005.szeptember 30-ra végzıdı év 2004.szeptember 30-ra végzıdı év Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény Egyéb mőködési tételek Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb mőködési költségek Egyéb mőködési bevételek Pénzügyi mőveletek elıtti nyereség Egyéb nem mőködési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Adózás elıtti nyereség Társasági adó Nettó nyereség Átlagos részvényszám Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított)

22 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI CASH FLOW KIMUTATÁSOK A ÉS SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) szeptember 30-ra végződő év szeptember 30-ra végződő év ÜZLETI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÉPZŐDÖTT PÉNZESZKÖZÖK Adózás előtti eredmény Módosítások Értékcsökkenés és amortizáció Rendkívüli értékcsökkenés Nettó kamatbevétel Kapott osztalék Értékesített tárgyi eszközök nyeresége Nettó nem realizált árfolyamnyereség (-) / veszteség Pénzügyi instrumentumok valós értékelése Várható kötelezettségekre képzett céltartalék növekedése Munkavállalói kölcsönök diszkontálása Forgótőke változások előtti üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök Értékpapírok vétele Értékpapírok eladása Kapott kamat Készletek növekedése Vevőkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések növekedése (-) / csökkenése Szállítókkal szembeni kötelezettség és passzív időbeli elhatárolások növekedése Nettó fizetett adó Üzleti tevékenység során képződött pénzeszközök

23 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI CASH FLOW KIMUTATÁSOK A ÉS SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) szeptember 30-ra végződő év szeptember 30-ra végződő év BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása Befektetések vásárlása Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése Kapott osztalék Adott kölcsönök növekedése (-) / csökkenése Leányvállalatoknak átadott eredménytartalék Befektetési tevékenység során felhasznált pénzeszközök PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG SORÁN FELHASZNÁLT PÉNZESZKÖZÖK Fizetett kamat Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenység során felhasznált pénzeszközök Pénzeszközök állományának nettó változása Pénzeszközök nyitó egyenlege Pénzeszközök záró egyenlege

24 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAI A ÉS SZEPTEMBER 30-RA VÉGZŐDŐ ÉVEKRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) Jegyzett tőke Átértékelési tartalék átalakuláskor Értékesíthető befektetések valós értékelése miatti tartalék Tőketartalék Eredménytartalék Összesen szeptember Értékesítési célú értékpapírok valós értékelése (nettó) Módosított számviteli politika eredménytartalékra gyakorolt hatása Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek szeptember 30-ra végződő év nettó nyeresége Átvezetés az átértékelési tartalékból Fizetett osztalék szeptember 30., módosított Leányvállalatoknak átadott eredménytartalék Közvetlenül saját tőkében elszámolt tételek szeptember 30-ra végződő év nettó nyeresége Átvezetés az átértékelési tartalékból Korábban értékesítési célúnak minősített értékpapírok átsorolása kereskedési célú értékpapírok közé Fizetett osztalék szeptember

25 Összefoglaló a magyar és a nemzetközi standardok szerint számított adózott eredmény és saját tőke eltérését okozó tényezőkről A módosítások adózott eredményre gyakorolt hatása a és a szeptember 30-ra végződő években a következő: szeptember 30-ra szeptember 30-ra végződő év végződő év Adózott eredmény a helyi számviteli szabályok szerint: Utólag adott engedmény Nyitott derivatív ügyletek értékelése Kutatás és fejlesztés aktiválásának visszavezetése Halasztott adó Értékpapírok valós értékelése Céltartalék és elhatárolások Egyéb Adózott eredmény a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint: A módosítások saját tőkére gyakorolt hatása a és a szeptember 30-ra végződő években a következő : szeptember 30-ra szeptember 30-ra végződő év végződő év Saját tőke a helyi számviteli szabályok szerint: Kutatás és fejlesztés aktiválásának visszavezetése Értékcsökkenés Osztalék Céltartalék és elhatárolások Utólag adott engedmény Nyitott derivatív ügyletek értékelése Halasztott adó Értékesíthető értékpapírok valós értékelése Egyéb Saját tőke a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint:

26 A magyar és a nemzetközi standardok szerinti eredmény eltérésének részletes levezetése 2004/2005. üzleti év HAS Átsorolások IFRS szerinti módosítások IFRS Árbevétel a magyar számviteli szabályok szerint Utólag adott engedmények átsorolása /2004-es forgalom után még el nem számolt utólag adott engedmény visszaforg /2005-ös forgalom után még el nem számolt utólag adott engedmény Árbevétel Értékesítés közvetlen költsége a magyar számviteli szabályok szerint Készletek értékvesztése és visszaírása Utólag kapott engedmény átsorolása Stratégiai készletre képzett céltartalékok átsorolása Értékesítés közvetlen önköltsége Értékesítés közvetett költsége a magyar számviteli szabályok szerint Nettó céltartalék átsorolása Terven felüli écs átsorolása Követelések értékvesztésének és visszaírásának átsorolása Orosz, ukrán, belorusz kinnl. visszaírt értékvesztés átsorolása Aktivált K+F visszavezetése költségek közé Aktivált K+F écs visszavezetése költségek közé Áthúzódó szabadságok elhatárolása Céltartalék életútjutalomra Stratégiai készletre és OEP-re képzett céltartalék átsorolása Értékesítés közvetett költsége Egyéb bevételek/ráfordítások a magyar számviteli szabályok szerint Készletek értékvesztése és visszaírása Utólag adott engedmény TB-tıl visszatartott juttatás Kapott késedelmi kamat átsorolása Nettó céltartalék várható kötelezettségekre Terven felüli écs átsorolása Követelések értékvesztésének és visszaírásának átsorolása Fellelt és térítés nélkül átvett eszközök értékének átsorolása Elızı évek ellenırzés miatti társasági adója Rendkívüli ráfordítások átsorolása Utólag kapott engedmény átsorolása OEP-re képzett céltartalék átsorolása Egyéb bevételek/ráfordítások

27 A magyar és a nemzetközi standardok szerinti eredmény eltérésének részletes levezetése 2004/2005. üzleti év HAS Átsorolások IFRS szerinti módosítások IFRS Pénzügyi eredmény a magyar számviteli szabályok szerint TB-tıl visszatartott juttatás Kapott késedelmi kamat átsorolása Dolgozói kölcsön diszkontálása Derivatív ügyletek eredménye Kereskedési célú befektetetések valós értékelése Pénzügyi eredmény Rendkívüli eredmény a magyar számviteli szabályok szerint Eu konform körny.véd kialakításra képzett céltart. felh. átsorolása 0 - Orosz, ukrán, belorusz kinnl. visszaírt értékvesztés átsorolása Fellelt és térítés nélkül átvett eszközök értékének átsorolása Rendkívüli ráfordítások átsorolása Rendkívüli eredmény Adó a magyar számviteli szabályok szerint Elızı évek ellenırzés miatti társasági adója Halasztott adó Adók Adózott eredmény

28 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT MÉRLEGEK ÉS SZEPTEMBER 30-ÁN (Egyenlegek ezer Ft-ban) ESZKÖZÖK szeptember szeptember 30. FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök Vevıkkel szembeni nettó követelések és egyéb rövid lejáratú követelések Készletek Lejáratig tartott értékpapírok Kereskedési célú értékpapírok Forgóeszközök összesen BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetési célú ingatlanok Saját tıke módszerrel értékelt részesedések Értékesítési célú értékpapírok Adott kölcsönök Halasztott adókövetelés Befektetett eszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hitelek és kölcsönök Céltartalék várható kötelezettségekre Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen SAJÁT TİKE Jegyzett tıke Tıketartalék Átértékelési tartalék Halmozott átváltási különbözet Értékesíthetı befektetések valós értékelése miatti tartalék Eredménytartalék Saját tıke összesen FORRÁSOK ÖSSZESEN

29 EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT. A NEMZETKÖTI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINTI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSOK A ÉS A SZEPTEMBER 30-RA VÉGZİDİ ÉVEKRE (Egyenlegek ezer Ft-ban) szeptember 30-ra szeptember 30-ra végzıdı év végzıdı év Értékesítés árbevétele Értékesítés önköltsége Bruttó eredmény Egyéb mőködési tételek Igazgatási és értékesítési költségek Egyéb mőködési költségek Egyéb mőködési bevételek Pénzügyi mőveletek elıtti nyereség Egyéb nem mőködési tételek Kamatok és egyéb pénzügyi bevételek Kamatok és egyéb pénzügyi ráfordítások Kapott osztalék Jelentıs részesedéső vállalkozásokból származó eredményhányad Adózás elıtti nyereség Társasági adó Nettó nyereség Átlagos részvényszám Egy részvényre jutó eredmény (forint, hígítatlan és hígított)

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

2005. október 1. 2006. március 31. elsı félév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2006. március 31. elsı félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2006. március 31. elsı félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése

A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Elsı Amerikai-Magyar Vagyonkezelı Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2008. I-III. havi gyorsjelentése A Fotex Csoport 2008. I-III. havi tevékenységét bemutató gyorsjelentését az IFRS elıírásainak

Részletesebben

Művészetek Palotája Kft.

Művészetek Palotája Kft. Statisztikai számjel: 12697715-9232-113-01 Cégjegyzék száma: 01-09-699056 Művészetek Palotája Kft. Éves beszámoló 2009. év. Budapest, 2010. május 10. Kiss Imre vezérigazgató Tartalomjegyzék 2009. évi mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves jelentése A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság 2011. évi anyavállalati és konszolidált éves I. A VISONKA Nyrt. bemutatása I.1. Általános információk a Társaságról A Társaság

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23987522-2-09 Debreceni Törvényszék Cégbírósága 09-09-023360 MIS-TEAM ÉPKER KFT 4254 Nyíradony, KÖLCSEY FERENC UTCA 35 2013 Fordulónap: Beszámolási idıszak: 2013.

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

2010/2011. üzleti év 1-3. negyedév

2010/2011. üzleti év 1-3. negyedév 2010/2011. üzleti év 1-3. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nem auditált, konszolidált, IFRS ! Az EGIS Csoport 2010/2011-től -ban elemzi az export értékesítés árbevételét

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése

A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A FOTEX HOLDING SE Nyilvánosan Mőködı Európai Részvénytársaság 2009. I. negyedéves jelentése A Fotex Csoport 2009. I-III. havi tevékenységét bemutató jelentését az IFRS elıírásainak megfelelıen készítette

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Váci út 99 H-1139 Budapest Hungary Kft. Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Az MKB Bank Zrt. részvényeseinek Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

2007/2008. üzleti év 3. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2007/2008. üzleti év 3. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2007/2008. üzleti év 3. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 5 árbevétel-, és 6 nyereségcsökkenés millió Ft 2008 2007 Változás Árbevétel 23 000 24 296-5 Fedezeti hányad 56,7 53,9 Üzleti eredmény 2 045 1 932

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt.

Kiegészítı melléklet a STATUS Capital Befektetési Zrt. 2 2 6 3 3 1 2 7 6 6 1 9 1 1 4 1 7 Statisztikai számjel 1 7-1 0-0 0 1 2 6 6 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: STATUS Capital Befektetési Zrt. A vállalkozás címe: 7100 Szekszárd, Arany János utca

Részletesebben

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez

Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez Kiegészítı melléklet az Urányi János Sport KFT 2010. évi mérlegéhez ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a URÁNYI JÁNOS SPORT KFT 2010. január 1-tıl 2010. december 31-ig terjedı idıszak üzleti

Részletesebben

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket:

Közlemény. A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: Közlemény A PHKB DELTA Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ

GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Közgazdaságtan teszt kérdések: GYAKORLÓ PÉLDÁK A KÖZBESZERZÉSI REFERENS KÉPZÉSHEZ 1. Szükséglet a. azt jelenti, hogy a gazdasági szereplık igényei végtelenek b. hiányérzet, amely cselekvést vált ki

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu MKB BONUS Nyíltvégő Részvény Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám:

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Primor Audit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. Általános rész I/1. A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Primor Audit Könyvelı és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaság

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Kiegészítı melléklet 2012

Kiegészítı melléklet 2012 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLİI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2100 Gödöllı, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Egyesület 4026 Debrecen Garay utca 5. Adószám: 19117908-2-09 Cégjegyzékszám: - - KSH: 19117908-9240-331-09 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. évi egyszerősített éves beszámolóhoz Debrecen, 2012.04.18. A közzétett

Részletesebben

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása

SZÁMLAREND Módosításának egységes keretbe foglalása GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu A 2006.02.10-én elfogadott SZÁMLAREND Módosításának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület! - 1 - A 2011. augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

2005. október június 30. háromnegyed év (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október június 30. háromnegyed év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2006. június 30. háromnegyed év (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése

A Környezettudományi Központ Alapítvány. 2009. évi közhasznúsági jelentése A Környezettudományi Központ Alapítvány 2009. évi közhasznúsági jelentése a) Számviteli beszámoló A Központ a számviteli törvény és a 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet elıírásainak megfelelıen közhasznú

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2009. november I. A Társaság cégadatai: A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-49/2007/064. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Citibank Zrt. Budapest a Shell Hungary Zrt. Budapest a Magyar Légiközlekedési Zrt. Budapest a Magyar Telekom Nyrt.

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet A Budapest Fıváros Vagyonkezelı Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 2011. évi beszámolójához a Számvitelrıl szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján A részvénytársaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1

ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 1 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 2 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 3 ELMŐ Nyrt. Konszolidált éves beszámoló 2012. 4 Kiegészítı melléklet

Részletesebben

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban

TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése Az elnök-vezérigazgató üzenete Kiemelt adatok Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban TARTALOM Az OTP Bank Rt. felsô vezetése 4 Az elnök-vezérigazgató üzenete 5 Kiemelt adatok 7 Makrogazdasági és monetáris környezet 2003-ban 8 Üzletági jelentések 11 Vezetôi elemzés 25 AVezetés elemzése

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

2007/2008. üzleti év 4. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

2007/2008. üzleti év 4. negyedév. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2007/2008. üzleti év 4. negyedév EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 5 % árbevétel-, és 145 % nyereségtöbblet millió Ft 2008 2007 Változás % Árbevétel 24 275 23 067 5 Fedezeti hányad 60,8% 56,1% Üzleti eredmény 1

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2012. I.-IX. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap

MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap MKB EURÓPA CSILLAGAI EURÓ Tıkevédett Származtatott Alap elnevezéső nyilvános, zártvégő értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelı: MKB Befektetési Alapkezelı zártkörően mőködı Rt. 1056

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2011. I-IV. negyedéves jelentés Stabil működés a Nyomdánál 2011-ben Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2011. éves eredményeit. (www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész.

Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához. Általános rész. 1 Kiegészítı melléklet a Balzsam Egészségpénztár 2010. évi éves beszámolójához Általános rész. A Pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét a Magyar Köztársaság teljes területén a Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fı vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott)

6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Pénzügyi számvitel feladatok 6.1a. Készletek /1a. feladat (teszt kidolgozott) Jelölje bekarikázással egyértelmően a helyes válaszokat! Így a Egy-egy kérdésen belül akárhány jó válasz is lehet! Minden jó

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. Iktatószám: 3359-16/2009. Elıterjesztı: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3359-16/2009. Tárgy: A Szegedi Sport és Fürdık Kft. és a Szegedi Sportlétesítmény Beruházó Kft. egyesülése kapcsán elkészített vagyonmérleg-,vagyonleltár

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben