Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elıadó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képviselı-testület!"

Átírás

1 - 1 - A augusztus 31-ei képviselı-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról. Elıadó: Ribányi József polgármester Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. vonatkozó rendelkezései szerint az önkormányzat évre megállapított költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról az alábbi tájékoztatót terjesztem a képviselı-testület elé: Tamási Város Önkormányzatának évi költségvetését a testület a 2/2011. (III.1.) számú rendeletével állapította meg ezer Ft bevételi és kiadási fıösszeggel. A módosításokkal a bevételek és kiadások fıösszege ezer Ft-ra változott. Az elıirányzat növekedést a központi költségvetésbıl juttatott pótelıirányzatok, támogatások, a különbözı központi alapoktól meghatározott célra kapott pénzeszközök, a pályázatokon elnyert támogatások összegei tették lehetıvé. A költségvetési koncepcióban is és a költségvetés elfogadásakor is megfogalmazásra került, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete mint már több éve ismét tovább romlik. A bevételek jelentıs részét kitevı központi költségvetésbıl szármató támogatások évben is csökkentek, így az inflációs hatásokból eredı költségnövekedéshez ismét nem nyújtanak fedezetet. Mindemellett figyelemmel kell arra is lenni, hogy a saját bevételek sem nınek, illetve nem növelhetık minden korlát nélkül, azt a gazdasági környezet jelentısen befolyásolja. A helyi adó bevételeket az adóalanyok száma, azok gazdasági mutatói befolyásolják, melyekre döntıen az önkormányzatnak ráhatása nincs. Az adóbevételekbıl évben a év tényadatait figyelembe véve már az önkormányzat némi bevétel-növekedéssel számolhat. A mőködési bevételek nagysága a feladat ellátásától, az igénybevevık számától függ, az intézményi ellátási díjbevételeknél csökkenést von maga után a kedvezményezett és az ingyenesen étkezık körének törvényi szabályozásból adódó folyamatos bıvítése. A rendelkezésre álló forgalomképes vagyon értékesítését a fizetıképes (építési telkeknél lakossági, ipari területeknél a befektetıi) kereslet, valamint az értékesíthetı vagyon egyre szőkülı köre is korlátozza. Az önkormányzati költségvetés bevételi oldalát tekintve összességében (forintálisan) az elızı évhez képest csökkenés figyelhetı meg, mely évre tervezett, illetve az elızı évrıl áthúzódó pályázatos támogatások alacsonyabb szintjébıl adódik. A központi költségvetésbıl kapott normatíva és személyi jövedelemadóból való részesedés címen mintegy 30 millió Ft-tal kevesebb a kapott támogatás évhez viszonyítva, a közfoglalkoztatás és segélyezés átrendezıdése miatti tervezett támogatás ezer Ft-tal kevesebb. A közoktatási normatívák elızı évi szintjéhez számított csökkenése 9,8 millió Ft. A évi költségvetést terheli a évrıl áthúzódó ezer Ft szállítói tartozás, melybıl a TONIEPSZ-nél megjelenı tartozás ezer Ft, a polgármesteri hivatalnál megjelenı tartozás ezer Ft, ezen belül ezer Ft beruházási számlatartozás. A beruházási számlatartozások szintjét a megkezdett, európai uniós támogatással megvalósuló beruházások iskola-, ill. fürdıfejlesztés, járó beteg szakellátó központ fejlesztés, polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítése - finanszírozási rendje is indokolja, amely az elırehaladásnak megfelelı folyamatos számlázások és az ezeket követı kifizetési kérelmek teljesülésének idıbeli csúszása miatt állandóan magas összegő tartozást generál. A likviditási problémák áthidalása miatt a folyószámlahitel keretet 300 millió Ft-ra kellett emelni. A ténylegesen igénybevett összeg változó, a félévi záráskor ezer Ft. A félévi zárás idıpontjában a szállítói tartozások összege ezer Ft, ebbıl beruházási számlatartozás ezer Ft. Az Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatása címen pályázatot nyújtottunk be. Kérelmünk júniusban került elbírálásra, mely kapcsán ezer Ft összegő, célhoz

2 - 2 - kötött, vissza nem térítendı támogatást kapott az önkormányzat A támogatás összege július 1-én érkezett a számlánkra. Bevételek alakulása A bevételek önkormányzati szintő alakulását az 1. számú, a polgármesteri hivatal bevételeit a 2. számú, az intézmények bevételeit a 3/a., 3/b. számú, az állami támogatások részletezését a 7. számú, egyes az elızı mellékletekben összevontan szereplı bevételek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza. Az intézményi mőködési bevételek teljesítése 83,7 %. A polgármesteri hivatalnál a részben önálló intézmények nélkül ez az arány 126,7%, melynek oka, hogy itt szerepel a beruházásokhoz köthetı fordított áfa bevétel ezer Ft összeggel. Bevételi lemaradás az idıarányoshoz képest az egyéb saját bevételeknél a sóstói tábornál, mővelıdési központnál, könyvtárnál, bölcsıdénél van. A TONInál összességében az intézményi saját bevétel teljesítése 31,3 %, idıarányos alatti. Lemaradás az egyéb saját bevételeknél és az ÁFA bevételeknél van, mely elsısorban az intézményi étkeztetéssel összefüggı, a térítési díjat fizetık száma a kedvezményes étkezık bıvülésével csökken, így a bevétel is. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei, azaz a helyi adó, átengedett központi adók teljesítési aránya 46,4 %. Ezen belül a helyi adók 42,3 %-ban realizálódtak. Az iparőzési adó - mely leginkább meghatározó a költségvetés szempontjából - bevétele is 42,9 %-os teljesítéső, mely arány a jelenlegi gazdasági helyzetben elfogadható mértékő. A vendégéjszakák után fizetendı idegenforgalmi adónál a bevétel 162 ezer Ft. Az építményadó I. félévi bevétele 46,8 %-ban, telekadó 66,7 %-ban teljesült. Az átengedett központi adók bevételnél a központi költségvetésbıl kapott személyi jövedelemadóból való részesedés bevételek teljesítési aránya 52,3 %, mely a finanszírozás központi szabályozásából adódik. Január hónapban kétszer történik utalás, a havi utalások nem egyenlık. A gépjármőadó bevétel teljesítése az elıirányzathoz viszonyítva 42,2 %. Talajterhelési díjból 442 ezer Ft, termıföld bérbeadásából jövedelem adó címen 135 ezer Ft, adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság címen 162 ezer Ft, egyéb bírságokból 578 ezer Ft realizálódott. Az önkormányzatok költségvetési támogatása címen a teljesítés 53,3 %. Itt jelenik meg a normatív hozzájárulások bevétele, a leutalás 51,5 % mely az átengedett központi adóknál már említett finanszírozási szabályból adódik. A központosított elıirányzat támogatás összegébıl a leutalás döntı többségében teljes összeg. Itt az elıirányzatok még nem minden esetben kerültek módosításra, az áthúzódik a második félévre. A normatív kötött felhasználású támogatások részben a központi finanszírozási szabályok szerint kerülnek utalásra (pedagógiai szakszolgálat, tőzoltók támogatása), az egyes jövedelempótló támogatásoknál pedig az igénybevétel alapján. Egyéb központi támogatásként a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjára az elsı félévben ezer Ft került leutalásra a központi költségvetésbıl. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek realizált összege ezer Ft. Az összeg az 1422/6 hrsz. telek értékesítésének ezer Ft bevételébıl, valamint a korábban értékesített bérlakások 143 ezer Ft összegő törlesztı részletébıl realizálódott. A lekötött kötvény összeg utáni kamat ezer Ft. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése címen jelenik meg a fürdı beruházás utáni ezer Ft összegő áfa visszaigénylés. Támogatásértékő mőködési bevételként jelenik meg a polgármesteri hivatalnál a sóstói ifjúsági tábor mőködtetéséhez a tulajdonos, a polgári védelem költségeihez az ellátási területhez tartozó, az iskola, óvoda mőködéséhez az iskolai, óvodai társulásban résztvevı önkormányzatok hozzájárulása. Itt kerül elszámolásra az óvodai és iskolai társulás ellátottai után a többcélú társulás által igényelhetı normatíva átvétele a TCT-tıl. A kisebbségi önkormányzatok részére leutalt alap támogatás 629 ezer Ft. A központi költségvetés a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához, kiegészítı GYEV-re biztosított fedezetet. A munkaügyi központtól a rövid és hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás költségeire vett át az önkormányzat pénzeszközt, ezer Ft és ezer Ft összegben, közhasznú munkavégzés költségeire pedig 114 ezer Ft összegben. Az Országos Foglakoztatási Alap közhasznú foglalkoztatásra 289 ezer Ft-ot utalt. A évi népszámlálási adatfelvétel végrehajtásához elılegként ezer Ft-ot utalt a KSH. A Nemzeti Erıforrás Minisztérium a 2010.

3 - 3 - évi lovasnapok rendezéséhez 500 ezer Ft-ot utalt. A településırök évrıl áthúzódó bértámogatása bevétele 523 ezer Ft. A társadalombiztosítási alapoktól védınıi szolgálathoz és az iskola egészségügyhöz kapott támogatások megközelítıleg a tervezettnek megfelelıen alakulnak. Az üresen álló háziorvosi körzetre ezer Ft került átvételre, melynek döntı hányada a helyettesítı háziorvos részére továbbadásra kerül. Intézményeknél munkatapasztalati támogatást a mővelıdési központ és a TONI kapott az így foglalkoztatott dolgozók után a munkaügyi központtól. A könyvtár a mozgókönyvtári feladatokra ezer Ft-ot vett át a TCT-tıl, két TÁMOP-os pályázatra összesen ezer Ft-ot kapott. A TONI útravaló pályázatra több tagiskolához kapott támogatást, ezen felül több célirányos támogatásokat kaptak pályázatokból, valamint TÁMOP-os pályázatokra és a TCT-tıl logopédiai feladatokra, vett át pénzeszközt. A DDR Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás bevétele a társult önkormányzatok tagdíjbefizetései. Támogatásértékő felhalmozási bevétel a polgármesteri hivatalnál ezer Ft. A Tamási- Rácvölgy kerékpárút építéséhez igénybe vett EU-s támogatás ezer Ft, az oktatási központ építéséhez ezer Ft, a járóbeteg szakellátó központ fejlesztéséhez ezer Ft, a polgármesteri hivatal akadálymentesítéséhez ezer Ft, a Ki mit tud ltp csapadékvíz elvezetéséhez ezer Ft, az iskola fejlesztés Tamásiban eszköz beszerzéshez ezer Ft, a gyógyfürdıhöz ezer Ft. Mőködési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl a TONI autó és busz mőködtetéséhez vett át pénzeszközt. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülrıl címen a polgármesteri hivatalnál az ÉVÜ Kft-nek az ingatlanvagyon gazdálkodásból származó önkormányzat felé fennálló tartozásából került átvételre ezer Ft a 123/2010.(IX.28.) számú határozat szerint. A szennyvízhálózat fejlesztési hozzájárulás hátralékok befizetései kerültek átvételre összesen ezer Ft mértékben. Támogatási kölcsönök visszatérülése címen munkáltatói kölcsönök és a lakásépítés, vásárlás, felújítás helyi pénzbeli támogatása törlesztésre 204 ezer Ft folyt be. A szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján korábban adott kamatmentes szociális kölcsön törlesztéseként 34 ezer Ft realizálódott.. A Mőködési célú hitelfelvétel összege a félévi záráskor ezer Ft, ami a záráskori folyószámlahitel ( e Ft) és a évi záró folyószámlahitel ( e Ft) egyenlege. A kisebbségi önkormányzatok bevételeit 4. és 5. számú melléklet tartalmazza. Kiadások alakulása A kiadások önkormányzati szintő alakulását az 1. számú, a polgármesteri hivatal kiadásait a 2. számú, az intézmények kiadásait a 3/a.és a 3/b. számú, a felújítások részletezését a 8. számú, a beruházások részletezését a 9. számú, az uniós támogatással megvalósuló programokat a 9/a. számú és az egyes kiadások célonkénti részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok teljesítési aránya 51,3, illetve 52,1 %, kismértékben az idıarányosat meghaladó. A dologi és egyéb folyó kiadások teljesítése 57,3 %-os. A magasabb teljesítés a polgármesteri hivatalnál jelentkezik, a teljesített ÁFA befizetések (fordított is) itt jelenik meg. Itt jelenik meg az uniós projektekhez kapcsolódó mőködési kiadások jelentıs (nem bér jellegő) része, mely kiadások elıirányzata a beruházásoknál jelenik meg. Az intézményeknél, valamint a TONI-nál a teljesítés idıarányos alatti, oka döntıen a likviditási gondok miatti késedelmes számlakifizetések, melyet alátámaszt a nagy összegő számlatartozás is. Támogatásértékő mőködési kiadás tételen kerül elszámolásra a felsıoktatásban tanulók támogatása, a TCT részére a szociális központ mőködtetésének támogatása és a DDR Ivóvízminıség-javító Önkormányzati Társulás részére adott támogatás. Támogatásértékő felhalmozási kiadásként átutalásra került a Tolna Megyei Önkormányzat részére megállapodás alapján a fürdıhöz tartozó területen vezetékjog megváltás címen átadott pénzeszköz visszatérítése ezer Ft összegben.

4 - 4 - Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre címen a sportegyesületek részére megítélt támogatásból 150 ezer Ft, civil szervezetek részére 365 ezer Ft, a Tamási Városért Közalapítvány részére 200 ezer Ft került kiutalásra. A háziorvosi körzet helyettesítésére ezer Ft került átadásra. A TONIEPSZ a diáksport támogatásra adott át 250 ezer Ft-ot. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre címen az új szennyvízberuházás kapcsán 93 ezer Ft utalás történt az ltp-be az új számlanyitások (15fı) kapcsán. Kifizetésre került a lakosság részére a korábbi szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a központi költségvetés által biztosított közmőfejlesztési hozzájárulás 53 ezer Ft összegben. Társadalom és szociálpolitikai juttatások kifizetése a módosított elıirányzathoz viszonyítva 39,2 %. Ellátottak pénzbeli juttatása címen a TONI-nál történt kifizetés a tanulóknak járó juttatásokra ezer Ft összegben. A beruházásra fordított kiadás önkormányzati szintő összege bruttó ezer Ft, részletezése a 8. számú melléklet szerinti. A beruházásokon belül az uniós támogatással megvalósuló projektek részletezését a 8/a. számú melléklet tartalmazza: Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek összes kiadása elsı félévben ezer Ft, az igénybevett pályázati összeg ezer Ft. A programok, projektek döntıen beruházás, fejlesztés jellegőek. A beruházási projekteken belül kis részt képvisel a támogatásból elszámolható, de mőködési kiadások között könyvelt tétel. A programok egy kisebb része mőködési jellegő, de ezeken belül is valósultak meg fejlesztések, beszerzések. A beruházási számlatartozások magas szintjét, a tervezett elıirányzatok alacsony teljesítését a megkezdett, európai uniós támogatással megvalósuló beruházások iskola-, ill. fürdıfejlesztés, járó beteg szakellátó központ fejlesztés, polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítése - finanszírozási rendje is indokolja, amely az elırehaladásnak megfelelı folyamatos számlázások és az ezeket követı kifizetési kérelmek teljesülésének idıbeli csúszása miatt állandóan magas összegő tartozást generál, illetıleg a kifizetések csúszásával a bevételi és a kiadási elıirányzatok teljesítése alacsony. Mőködési jellegő programok, projektek: 1) TÁMOP / számú pályázat több önkormányzatot érintıen konzorciumban került benyújtásra. Tamási Város Önkormányzata vonatkozásában a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény intézménynél és a Tamási és Környéke Oktatási és Nevelési Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (TONIEPSZ) intézménynél megvalósuló projekt. A program a kistérségi elektronikus katalógus kialakítását, az olvasáskultúra fejlesztését, felhasználóképzés 60 órában a digitális és információkeresési készségek fejlesztésére célok megvalósítását biztosítja. A könyvtárnál ezer Ft költséggel jelenik meg a program 100 %-os támogatással, melybıl ezer Ft fejlesztési kiadás az IKP-Interaktív Könyvtár egyedi fejlesztése, ezer Ft mőködési kiadás személyi juttatások és járulékai, valamint kisértékő beszerzések évben a fejlesztés megvalósult, mőködésre ezer Ft-ot használtak fel. A I félévi felhasználás mőködési, összege ezer Ft. A kapott támogatás évben ezer Ft, évben ezer Ft. A projekt november 31-ig tart. A TONIEPSZ-nél székhely intézményre és a gimnáziumra terjed ki a projekt. Az összes költség szintén 100 %-os támogatás mellett ezer Ft. A teljes összeg mőködési kiadásként kerül felhasználásra évben kapott támogatás ezer Ft, a felhasználás ezer Ft. A I félévi felhasználás 1.947ezer Ft, a kapott támogatás ezer Ft. 2) TÁMOP / számú pályázat szintén több önkormányzatot érintıen konzorciumban került benyújtásra. Tamási Város Önkormányzata vonatkozásában a Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Győjtemény intézménynél és a TONIEPSZ intézménynél megvalósuló projekt. A program az olvasási kompetencia fejlesztése könyvtári szolgáltatásokkal: a szolgáltatásokat népszerősítı programok, kampányok lebonyolítása, egyéni készségek fejlesztése és tehetséggondozás éves 3H-s diákok számára. A könyvtár ezer Ft-os, a TONIEPSZ ezer Ft-os pályázati összeggel, 100 %-os támogatás mellett valósítja meg a pályázati célokat évben 31 ezer Ft, illetve 753 ezer Ft, I. félévében 346 ezer Ft, illetve 439 ezer Ft támogatás került folyósításra. A I. félévi kifizetés 1108 ezer Ft, illetve 480 ezer Ft. A összeg mőködési kiadásként kerül felhasználásra.

5 - 5-3) TÁMOP /A számú pályázat a TONIEPSZ intézménynél megvalósuló projekt. A pedagógus továbbképzések program 100 %-os támogatással valósul meg. A teljes költség ezer Ft, ebbıl 740 ezer Ft fejlesztési kiadás (5 db laptop beszerzés) ezer Ft személyi juttatások, járulékok és egyéb mőködési kiadások évben az intézmény ezer Ft pályázati támogatást kapott, melybıl fejlesztési kiadásra 740 ezer Ft-ot, mőködésre ezer Ft-ot fordított I. félévben a mőködési kiadás ezer Ft, a kapott támogatás ezer Ft. A projekt idıtartama május 1-tıl június 30-ig tart. Beruházás, fejlesztés jellegő programok, projektek: 1) KEOP-4.2.0/B számú pályázat geotermikus energia hasznosítás és közmőrendszer kiépítése pályázat kapcsán évben tervezési díjra, megvalósíthatósági tanulmányra, eljárási díjra ezer Ft kifizetés történt. A pályázat elbírálás alatt van, döntés még nincs. 2) KÖZOP számú pályázat hivatásforgalmú kerékpárút megvalósítása Tamási-Rácvölgy közötti szakaszon beruházás. A fejlesztés teljes költsége ezer Ft, a támogatás 90 %, ezer Ft. A beruházásra kifizetés még nem történt, a kapott támogatási elıleg ezer Ft. 3) DDOP számú pályázat a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése beruházás. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 90 %-os, ezer Ft, az önerı ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı ezer Ft. A tárgyév elıtt a beruházásra kifizetett összeg ezer Ft, melybıl 333 ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. A támogatásból évben ezer Ft került lehívásra, a korábbi években pályázati támogatás lehívása 997 ezer Ft. A beruházás befejezıdött, a évi kifizetés ezer Ft, így a teljes költség ezer Ft. 4) DDOP-5.1.5/C számú pályázat a Tamási Ki mit tud lakótelep csapadékvíz rendezése beruházás. A projekt teljes költsége ezer Ft. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 95 %-os, ezer Ft, az önerı ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı ezer Ft. A tárgyév elıtt a beruházásra kifizetett összeg ezer Ft, a I félévi kifizetés ezer Ft. A támogatásból lehívás ezer Ft. 5) KEOP /B számú pályázat a Tamási Zöld Almaház kialakítása beruházás kapcsán 29 ezer Ft kifizetés történt építési hatósági engedélyre és építési tervbírálatra. A pályázat elbírálás alatt van, döntés még nincs. 6) DDOP-3.1.2/2F-2f számú pályázat iskola átalakítás Integrált mikrotérségi oktatási központ kialakítása Tamási városában - beruházás. A fejlesztés módosított teljes költsége ezer Ft, melybıl a pályázati projekt keretében elszámolható ezer Ft. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 95 %-os, ezer Ft, az önerı ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı ezer Ft. A beruházás évben kezdıdött, a korábbi években kifizetett összeg ezer Ft. A tárgyévben ezer Ft a kiadás, melybıl ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. A támogatásból évben ezer Ft került lehívásra, a korábbi évek lehívásával együtt az igénybevett támogatás ezer Ft, mely már tartalmazza az áfa emelkedés (20-ról 25 %-ra) miatti kompenzációt is. A beruházáshoz az önkormányzat ezer Ft európai uniós fejlesztési saját forrás kiegészítése támogatást kapott központosított elıirányzatból. A beruházás befejezıdött. 7) TIOP-1.1.1/07 számú pályázat Iskolafejlesztés Tamásiban beruházás, mely döntıen informatikai eszközbeszerzéseket foglal magában. A beruházás teljes költsége ezer Ft, melybıl a projektben elszámolható költség ezer Ft, a támogatás 100 %-os intenzitású, így az önerı 105 ezer Ft a programban nem elszámolható kiadás. A projekttel kapcsolatosan támogatás lehívás ezer Ft. A évben kifizetett összeg 676 ezer Ft, melybıl 571 ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. A I. félévi kifizetés ezer Ft. 8) KEOP /A számú pályázat gimnázium energetikai fejlesztése beruházás kapcsán megvalósítási tanulmányra és tervezési díjra évben 300 ezer Ft, évben 525 ezer Ft kifizetés történt. A pályázatot elsı benyújtáskor elutasították, a második benyújtás a pályázati kiírás törlése miatt nem volt lehetséges. 9) DDOP /B számú pályázat a tamási járóbeteg szakellátó központ fejlesztése beruházás. A beruházás teljes költsége ezer Ft. A projekt támogatási intenzitása 95 %, a

6 - 6 - támogatás összege ezer Ft, a pályázatban elszámolható önerı ezer Ft, a pályázaton felüli önerı ezer Ft. A korábbi években kifizetett összeg ezer Ft. A I. félévi teljesített kiadás ezer Ft, melybıl ezer Ft a mőködési kiadások között elszámolt összeg. Az igénybevett támogatás ezer Ft. A beruházás építési szakasza befejezıdött, a teljes pénzügyi lezárás a II. félévben megtörténik. A beruházáshoz az önkormányzat ezer Ft európai uniós fejlesztési saját forrás kiegészítés támogatást nyert el központosított elıirányzatból, mely évben kerül folyósításra. 10) DDOP-2.1.1/B-2F számú pályázat az Ability Gyógyfürdı fejlesztés beruházás. A projekt teljes nettó költsége ezer Ft, melybıl a projekt keretében elszámolható ezer Ft. A projektben elszámolható kiadás támogatásintenzitása 46 %-os, ezer Ft, az önerı ezer Ft, az ezen felül nem elszámolható önerı ezer Ft. A beruházásra a korábbi években kifizetett összeg ezer Ft. A tárgyévben ezer Ft a kiadás. A támogatásból évben ezer Ft került lehívásra, a korábbi évek lehívásával együtt az igénybevett támogatás ezer Ft. A beruházás évben fog befejezıdni. Egyéb forrásból megvalósuló beruházások: - Rácvölgy-Kosba-Újvárhegy vízvezeték létesítés vízjogi létesítési tervére 575 ezer Ft került kifizetésre. - Az 1422/6 hrsz. földterület visszavásárlására fordított összeg ezer Ft. - A Stollbergbıl kapott játszótér szállítási költségére 508 ezer Ft-ot fizettünk ki. - A polgármesteri hivatalhoz ezer Ft összegben szerver beszerzése történt. - A FORD személygépkocsi ez évre áthúzódó lízing díjára tervezett 195 ezer Ft kifizetésre került, ezzel rendezıdött a teljes lízing tartozás. - A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat mőködésének biztosításához a 123/2010. (IX.28.) számú határozat szerint megvásárlásra került a Tamási, Kossuth tér 17. szám alatti ingatlanból (5 hrsz) 647/2922 tulajdoni hányad bruttó ezer Ft összegben. Kölcsön nyújtása és törlesztése címen a szociális és gyermekjóléti igazgatás helyi szabályozásáról szóló 19/2003.(X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján 2 fı részesült 62 ezer Ft összegő kamatmentes szociális kölcsönben 40 illetve 22 ezer Ft összegben. Felhalmozási célú támogatási kölcsönt helyi pénzbeli támogatásként lakás felújításra címen az elsı félévben kifizetés nem történt. Fejlesztési hitel törlesztés összege tartalmazza a korábbi években az OTP banknál és a Raiffeisen Banknál felvett hitelek, valamint a TONI-hoz vásárolt VOLKSWAGEN gépkocsi törlesztı részleteit, ezer Ft összegben, a hitelszerzıdésben foglalt ütemezés szerint. Törlesztésre került az Erste Banknál kibocsátott euró alapú kötvény elsı részlete ezer Ft összegben, valamint a Völgység- Hegyhát Takarékszövetkezetnél a beruházások finanszírozására felevett rövidlejáratú 50 millió Ft összegő hitel. H a t á r o z a t i j a v a s l a t: Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testülete az évi XXXVIII. tv ban elıírt, az önkormányzat évi költségvetésének elsı félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. Tamási, 201l. augusztus 10. Ribányi József polgármester

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület!

- 1 - El adó: Ribányi József polgármester. Tisztelt Képvisel -testület! - 1 - A 2008. augusztus 27-ei képvisel -testületi ülés II. számú napirendi pontja: Tájékoztató a Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének els félévi végrehajtásáról. El adó: Ribányi József polgármester

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 70. MELLÉKLET : - db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2009. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban

A 2012.évi költségvetési módosított pénzmaradványt a 9. melléklet szerint. 2 498 132 EFt-tal. jóváhagyja, melybıl: 491 870 EFt-ban Pápa Város Önkormányzata Képviselıtestületének 11/2013.(V.9.) önkormányzati rendelete Pápa Város Önkormányzata 2012.évi költségvetése végrehajtásáról Pápa Város Önkormányzatának Képvieslıtestülete az államháztartásról

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról

E L İ T E R J E S Z T É S. a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 91. 8500 PÁPA, Fİ U. 12. Tel: (89) 324-585 Fax: (89) 515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselıtestület 2008. szeptemberi ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Bevételek alakulása. 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség 104. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. április 24-i ülése III. napirendi pontjához Az önkormányzat 2007. évi zárszámadása Elıadó:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579

115/2010. (VI. 03.) sz. határozat A Vasi TISZK 2010. évi költségvetésének módosításáról 579 XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. JÚNIUS 3. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 41/2010. (II. 12.) sz. határozata A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 1 /2011. (I.27.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE PÁPA, Fİ U. 12. 8500 Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail cím: polgarmester@papa.hu E l ı t e r j e s z t é s a Képviselıtestület 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET az ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. 2008. évi Éves beszámolójához 1. Általános rész A társaság fıbb adatai: A cég elnevezése: ACCESS Befektetési Alapkezelı Zrt. Székhelye: 1054 Budapest,

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI.1237/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2011.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez

Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés és általános indoklás az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 3/2010. (III. 03.) sz. önkormányzati rendelethez A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Főszerpaprika KutatóFejlesztı Nonprofit Közhasznú Kft. Kalocsa ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. év I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Társaság bemutatása Alapító:

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. április 17- én megtartandó taggyőléséhez 1 Napirendi pontok 1. Beszámoló a 2008. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Nógrádi Zoltán 2. Beszámoló

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete

II. Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete II. A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETEI Fejér Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete A Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének megállapításáról Fejér Megye Közgyőlése

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft tulajdonosainak Elvégeztem a Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban

megemeli, és Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2009. évi költségvetése 1.821.236 ezer Ft-ban Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 20/2009. (XI. 30.) rendelete a 2009. évi költségvetésrıl szóló 2/2009.(III.05.) rendeletének módosításáról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41.

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi. 2012. évi beszámolójához. Nonprofit Kft. Székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca 39-41. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolójához 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA A vállalkozás elnevezése: Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 20-iki rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Hévízgyörk Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l E L İ T E R J E S Z T É S HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Az elıterjesztés a 2012. évi zárszámadási rendelet-tervezethez

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 74. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. május 17-i ülésére Tárgy: I./ Pápa Város

Részletesebben

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben)

1. Bevételek alakulása (részletes kimutatása az 1. számú mellékletben) Községi Önkormányzat Polgármestere 5054, Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. Tel/Fax: 06-57/556-025 E-mail: szarvak@jaszalsoszentgyorgy.hu Beszámoló a Jászalsószentgyörgyi Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

Részletesebben

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése

Önkormányzatok költségvetési támogatása Felhalmozási és tıke jellegő bevételek. Véglegesen átadott pénzeszközök. Támogatási kölcsönök visszatérülése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 21/2011.(VII.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 2/2011 (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Egységesbe

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31.

Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Jelentés a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl Budapest, Hegyvidék 2010. augusztus 31. Pokorni Zoltán polgármester Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója. Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Alapítvány a Szívbetegekért a Szívinfarktus Megelızésére 2007. évi közhasznúsági beszámolója Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. Kecskemét, 2008. május 30. Záradék: A közhasznúsági jelentést a kuratórium

Részletesebben

Közgyőlési határozatok

Közgyőlési határozatok Közgyőlési határozatok 2009 Az MNOÖ Közgyőlésének 1/2009 (02.14.) számú határozata: A Közgyőlés úgy dönt, hogy Pilisvörösvár Város Önkormányzatával a Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.)

ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) ÖNKORMÁNYZATI ADÓK EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS BESZÁMOLÓ (2006. 12. 31.) Az önkormányzati adóigazgatásról általában Önkormányzat képviselıtestületének egyik alapjoga, hogy önkormányzati rendeletek útján, a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról

Beszámoló. II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. 2010. évi szakmai munkájáról Beszámoló II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 2010. évi szakmai munkájáról Összeállította: Venyigéné Makrányi Margit igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ...3 II. GAZDÁLKODÁS...8 II.1

Részletesebben

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT.

BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. BUDAPESTI FAIPARI TERMELİ ÉS KERESKEDELMI KFT. 1108 Budapest, Kozma u. 13. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2010. évi gazdálkodásról Budapest, 2011. március 25. Bódis Sándor ügyvezetı igazgató Kiegészítı melléklet

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl

BESZÁMOLÓ. Egészségügyi és Szociális Intézménye. 2011. évi tevékenységérıl 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 BESZÁMOLÓ Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Terjedelem: 75 oldal Készült 3 példányban. Kapják: 2011.

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E Iktatószám: I-57/2007. E L İ T E R J E S Z T É S Érd Megyei Jogú Város Közgyőlése 2007. március 1.-ei ülésére Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL T Á J É K O Z T A T Ó Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2009. I-III. negyedévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselı-testület! Az Államháztartásról

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék I ÁLTALÁNOS RÉSZ 6 I.1 A VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 6 I.1.1 AZ ANYAVÁLLALAT ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA 6 I.1.2 AZ ANYAVÁLLALAT BEMUTATÁSA 8 I.1.2.1 GYSEV Zrt. részére történı vonal átadás 9 I.1.2.2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Szám: 02/134-21/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E

J A V A S L A T 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E J A V A S L A T A TARJÁNHİ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI Ü Z L E T I T E R V É R E Salgótarján, 2009. március 20. Kiss József ügyvezetı igazgató - 1 - HATÁROZATI JAVASLAT Tisztelt Közgyőlés! Kérem

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497.

6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 497. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 13/2007. (V. 31.) HBMÖK A vagyongazdálkodásról valamint a beruházások rendjérıl szóló 13/2004.

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 47. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. /2011 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. október 27.-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Siófok Város Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 4. sz. melléklet Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 5 448 462 2. I/1. Önkormányzat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008.

BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. BAKONYI ERİMŐ ZRT. AJKA KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalkozás bemutatása A Bakonyi Erımő Zártkörően Mőködı Részvénytársaság az Állami Vagyonügynökség által 1992. január 1-vel alapított

Részletesebben

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116.

REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. REGIONÁLIS SZOCIÁLIS FORRÁSKÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 9700 Szombathely, 11-es huszár u. 116. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. december 31. I. A társaság bemutatása Az alapító tagok a Magyar

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról.

B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról. Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Feledi Jánosné osztályvezető Dolniczky Lászlóné költségvetési csoportvezető B E S Z Á M O L Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról)

ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS. (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) ZÁRSZÁMADÁS 2004 INDOKLÁS (Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2004. évi költségvetésének végrehajtásáról) Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a 4/2004. (II.26.) Ör. számú rendeletében elfogadta a

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. AZONOSÍTÓ ADATOK HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévrıl a Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő

Részletesebben