Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására Elıterjesztés a XXI. századi oktatási eszközöket a besenyszögi iskolába tárgyú közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok értékelése, az összességében legalınyösebb ajánlat meghatározására 38/2011.(IV.14.) /2011.(IV.14.) 40/2011.(IV.14.) Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2011.(IV.18.) 90. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) sz. rendelet módosításáról Tájékoztató a évi összefoglaló ellenırzési jelentésrıl 41/2011.(IV.14.) 92. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat a évi 42/2011.(IV.14.) 93. Parlagfő-mentesítési Alap pályázatában saját erı meghatározására Elıterjesztés a kötvény tıketörlesztési ütemének 43/2011.(IV.14.) 95. megváltoztatásáról 44/2011.(IV.14.) 95. Tájékoztatás a TEszedd 2011 Önkéntesen a tiszta 45/2011.(IV.14.) 99. Magyarországért programhoz történı csatlakozásról Elıterjesztés a Besenyszögért Alapítvány önkormányzati támogatására 46/2011.(IV.14.)

2 83 Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének április 14-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Dr.Elbakour Afif, Kiss Ernıné, Lovász Imre, Farkas Géza képviselık Távollévık: Csapó Pálné képviselı Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyzı Jegyzıkönyvvezetı: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselı-testület tagjai közül 6 fı megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. 5. napirendi pontként Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat a évi Parlagfőmentesítési Alap pályázatában saját erı meghatározására 6. napirendi pontként Elıterjesztés a kötvény tıketörlesztési ütemének megváltoztatásáról 7. napirendi pontként Tájékoztatás a TEszedd 2011 Önkéntesen a tiszta Magyarországért programhoz történı csatlakozásról 8. napirendi pontként Elıterjesztés a Besenyszögért Alapítvány önkormányzati támogatására Balogh Zoltán kéri a Képviselı- testületet a napirendi pontok elfogadására. A napirendi pontok módosítására tett javaslatot a Képviselı-testület egyhangúlag elfogadta. I. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására Elıadó: Munkácsi György jegyzı (írásban mellékelve) Munkácsi György: Besenyszög Község Önkormányzat mint ajánlatkérı a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény 6. -a értelmében köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának belsı ellenırzésének felelısségi rendjét, a nevében eljáró, illetıleg az eljárásba bevont személyek, illetıleg szervezetek felelısségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelıs személyt, személyeket, illetıleg testületeket. Az önkormányzat rendelkezik általános jellegő a Kbt. 6. (1) bekezdésnek megfelelı közbeszerzési szabályzattal. A évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekrıl változásai miatt Besenyszög Község Önkormányzat szabályzatát a közbeszerzés szabályairól a Kbt. változásait figyelembe véve aktualizálni szükséges.

3 84 Csapó Pálné képviselı megérkezett, jelen van: 7 fı. Dr.Elbakour Afif : A szabályzat 17. (1) bekezdésében Ha a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevı további írásbeli, kiegészítı tájékoztatást kér, a tájékoztatás megadásáról a polgármesternek kell gondoskodnia. és a hozzá kapcsolódó (2) bekezdés A polgármester a tájékoztatás adási feladatának ellátásába bevonja a KEB-et. Minden esetben szükséges? Munkácsi György: Nem minden eljárásban köteles bevonni. Így a szabályzat 17.. (2) bekezdése módosulhat bevonhatja a KEB-et szövegezéssel. Balogh Zoltán: A javasolt módosítással kérem a Képviselı-testületet a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására. egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 38/2011.(IV.14.) számú határozat Besenyszög Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata elfogadásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete Besenyszög Községi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselı- testület tagjai H. 2.) Közbeszerzési Elıkészítı Bizottság II. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés a XXI. századi oktatási eszközöket a besenyszögi iskolába tárgyú közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok értékelése, az összességében legalınyösebb ajánlat meghatározására Elıadó: Palyafári János Közbeszerzési Bizottság elnöke Balogh Zoltán: A Szállítási szerzıdés informatikai eszközök beszerzésére Besenyszög Község Önkormányzata TIOP /1 kódszámú A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése tárgyú XXI. századi oktatási eszközöket a besenyszögi iskolába tárgyában a Kbt (2) bek. alapján megindított egyszerő közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlatok értékelése, az érvényes ajánlat bírálati részszempontok szerinti értékelése, az összességében legelınyösebb ajánlat és a nyertes ajánlattevı meghatározása volt a Közbeszerzési Bizottság feladata.

4 85 Palyafári János: Besenyszög Község Önkormányzata hirdetmény nélküli egyszerő közbeszerzési eljárást kezdeményezett a fenti projekt keretében az informatikai eszközök szállítója kiválasztása tárgyában. Az eljárást kezdeményezı ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció december 27-én került közvetlenül megküldésre az ajánlattevık részére. Módosított ajánlattételi határidıre február óra 1 ajánlat érkezett. A bontási eljáráson ajánlatkérı képviselıje úgy határozott, hogy a Kbt (2) bekezdése alapján indított eljárásban ajánlattételi határidıig beérkezett egy darab ajánlat bontását nem kezdi meg, hanem az eljárást a Kbt (4) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatok felbontása nélkül a (2) bekezdés szerint újabb ajánlattételre hív fel. Az eljárás folytatásaként az 1 ajánlattevı mellett újabb 2 ajánlattevı részére közvetlenül megküldésre került az ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció. Ajánlattételi határidı lejártáig április óra három ajánlat érkezett, melyek ép, sértetlen csomagolásban kerültek benyújtásra, tartalmazták az elıírásoknak megfelelı példányszámot, illetve feliratozást. Az ajánlattételi határidı lejártakor került sor a beérkezett ajánlatok felbontására. A bontáson ismertetésre kerültek a Kbt-ben meghatározott tartalmi elemek; az ajánlattevı neve, székhelye, az ajánlati ár és a teljesítési határidı, valamint az egyes bírálati szempontokra adott ajánlati elemek. 1. Ajánlattevı neve: FERAT Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Ajánlattevı címe: 5100 Jászberény, Apponyi tér 7. Ajánlati ár nettó összeg (Ft): Ft Teljesítési határidı (nap) 60 nap 2. Ajánlattevı neve: Irodagép-Szolnok Kft. Ajánlattevı címe: Szolnok 5000, Nagy Imre krt Ajánlati ár nettó összeg (Ft): Teljesítési határidı (nap) 90 nap 3. Ajánlattevı neve: Interjnet Számítástechnikai Kft. Ajánlattevı címe: 5100 Jászberény, Apponyi tér 1. Ajánlati ár nettó összeg (Ft): Ft Teljesítési határidı (nap) 60 nap A bontásról készült jegyzıkönyvet elektronikus levél formájában küldte meg az ajánlatkérı nevében eljáró szervezet az ajánlattevık részére. A bontást követıen az ajánlatkérı nevében eljáró szervezet haladéktalanul elvégezte az ajánlatok átvizsgálását, érvényesség, alkalmasság és tartalmi elemek szempontjából. Ajánlatkérı nevében eljáró szervezet a beadott ajánlatokkal kapcsolatban Hiánypótlási felhívást küldött Ajánlattevık részére április 8-án. A FERAT Számítástechnikai Kft. ajánlatában felmerült hiányosságok: 1. A Kbt. 71. (1) bek. d) pontjában megjelölt alvállalkozók a referencia nyilatkozatot nem az adott eljárás vonatkozásában nyújtották be. Az Irodagép-Szolnok Kft. ajánlatában felmerült hiányosság: 1. Az Ajánlattételi felhívás Mőszaki, illetve szakmai alkalmassága elıírja, hogy alkalmatlan az ajánlattevı, ha az ajánlattevı vagy a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi felhívás megküldését megelızı 36 hónapban:

5 86 - a beszerzés tárgyában (informatikai eszközök) összesen minimum nettó 15 millió Ft. értékben szállított referenciával db interaktív tábla szállításának referenciájával - 1 olyan magyarországi intézmény referenciájával, amely a szállító által felszerelt közoktatási intézmény, amelyben legalább 2 tanteremben a szállító által szállított eszközökkel napi használatban oktatás folyik és amely bemutató helyként alkalmas az eszközök használatának bemutatására közoktatási felhasználás közben. - 1 db pedagógus továbbképzés interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülı oktatás bemutatása, amely legalább 30 fı részére megvalósult képzésrıl szól. Egy referencia igazolással több alkalmassági feltételnek is meg lehet felelni. Az ajánlat nem tartalmaz a fenti alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelı nyilatkozatot és igazolásokat. 2. Az Ajánlattételi Dokumentáció I.3. pontja elıírja: A megajánlott termékek bemutatását úgy kell az ajánlatba csatolni, hogy a minimális elvárásoknak való megfelelés egyértelmően meghatározható legyen, illetve a mőszaki ajánlat táblázatát kitöltve csatolni kell. Az ajánlat nem tartalmazza a megajánlott termékek bemutatását, leírását, illetve a dokumentációban meghatározott mőszaki ajánlat táblázatát. Az Interjnet Számítástechnikai Kft. ajánlatában felmerült hiányosság: 1. Az Ajánlattételi felhívás Mőszaki, illetve szakmai alkalmassága elıírja, hogy alkalmatlan az ajánlattevı, ha az ajánlattevı vagy a Kbt. 71. (1) bek. b) pontja szerinti alvállalkozója, együttesen nem rendelkeznek az ajánlattételi felhívás megküldését megelızı 36 hónapban: - a beszerzés tárgyában (informatikai eszközök) összesen minimum nettó 15 millió Ft. értékben szállított referenciával db interaktív tábla szállításának referenciájával - 1 olyan magyarországi intézmény referenciájával, amely a szállító által felszerelt közoktatási intézmény, amelyben legalább 2 tanteremben a szállító által szállított eszközökkel napi használatban oktatás folyik és amely bemutató helyként alkalmas az eszközök használatának bemutatására közoktatási felhasználás közben. - 1 db pedagógus továbbképzés interaktív táblával támogatott IKT módszertanra épülı oktatás bemutatása, amely legalább 30 fı részére megvalósult képzésrıl szól. Egy referencia igazolással több alkalmassági feltételnek is meg lehet felelni. Az ajánlat nem tartalmaz a fenti alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelı nyilatkozatot és igazolásokat. 2. Az Ajánlattételi Dokumentáció I.3. pontja elıírja: A megajánlott termékek bemutatását úgy kell az ajánlatba csatolni, hogy a minimális elvárásoknak való megfelelés egyértelmően meghatározható legyen, illetve a mőszaki ajánlat táblázatát kitöltve csatolni kell. Az ajánlat nem tartalmazza a dokumentációban meghatározott mőszaki ajánlat táblázatát.

6 87 3. Az ajánlattételi felhívás pénzügyi, gazdasági alkalmassága elıírja: Ajánlattevı nyilatkozzon az elızı két év (2008, 2009.) közbeszerzés tárgyának (informatikai eszközök) nettó árbevételérıl Az ajánlat nem tartalmaz nyilatkozatot 2008,2009 évek közbeszerzés tárgyának nettó árbevételérıl. 4. Az ajánlattételi felhívás egyéb információ pontja elıírja: Az ajánlatba becsatolandó ajánlattevı az ajánlattételi határidı idıpontjánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat másolata, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztetı bélyegzıjével ellátott másolata; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata. Az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i) másolatban. Az ajánlat nem tartalmaz cégkivonat másolatot és aláírási címpéldány másolatot. A megadott hiánypótlási határidıre április 13-án óráig a FERAT Számítástechnikai Kft. eleget tett a hiánypótlási felhívásnak. Ajánlata mindenben megfelel az ajánlattételi felhívás, dokumentáció és a Kbt. elıírásainak. A FERAT Számítástechnikai Kft. ajánlat érvényes. Az Irodagép-Szolnok Kft a megadott hiánypótlási határidıre április 13-án óráig részben tett eleget a hiánypótlási felhívásnak. A hiánypótlás csak a megajánlott termékek mőszaki ajánlatát tartalmazta. Ajánlattevı nem igazolta a mőszaki illetve szakmai alkalmasságban meghatározott referenciákat, és nem nyújtotta be a megajánlott termékek leírását. Az Irodagép-Szolnok Kft. ajánlata a Kbt. 88. (1) bek. e)-f) pontja alapján érvénytelen. A Interjnet Számítástechnikai Kft. megadott hiánypótlási határidıre április 13-án óráig nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak Ajánlattevı nem igazolta a mőszaki illetve szakmai alkalmasságban meghatározott referenciákat, nem nyújtotta be a megajánlott termékekre vonatkozó mőszaki ajánlatát kitöltve a pénzügyi, gazdasági alkalmasságra vonatkozó 2009, 2010 árbevételét nem nyújtotta be cégkivonat másolatát és aláírási címpéldány másolatát Az Interjnet Számítástechnikai Kft. ajánlata a Kbt. 88. (1) bek. e)-f) pontja alapján érvénytelen. Az érvényes ajánlatot az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció feltételei szerint értékeltük, figyelembe véve a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX. törvény elıírásait. Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legelınyösebb ajánlat. Az értékelésnél a legjobb ajánlat a következı részszempontok és súlyszámok alapján kerül meghatározásra: 1. Ajánlati ár (nettó ár Ft) Teljesítési határidı (dátum) 30

7 88 Az összességében legelınyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsı határa: A módszer ismertetése: 1.2 részszempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza ajánlatkérı a Közbeszerzések Tanácsa 2/2004-es számú módosított ajánlása III.1.ba) pontja alapján. Minden érvényes ajánlatot értékelve a bírálati résszempontok alapján a következı pontszám került összesítésre: FERAT Számítástechnikai Kft Az ajánlatot /a Matrix Audit Kft szakvéleményének segítségével/ értékelve az összességében legelınyösebb ajánlatot a Ferat Számítástechnikai Kft. tette. egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 39/2011. (IV. 14.) számú határozat XXI. századi oktatási eszközöket a besenyszögi iskolába tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárásban érkezett ajánlat értékelése. A Közbeszerzési Elıkészítı Bizottság a XXI. századi oktatási eszközöket a besenyszögi iskolába tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevı ajánlatával kapcsolatban megállapítja, hogy ajánlata megfelel az ajánlatételi felhívásban meghatározott formai és tartalmi feltételeknek. Az ajánlattevı ajánlatával kapcsolatban megállapítható, hogy a Kbt. 88. szerint érvénytelenségi, valamint kizárási szempont nem merült fel. FERAT Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (5100 Jászberény, Apponyi tér 7.) A Közbeszerzési Elıkészítı Bizottság a XXI. századi oktatási eszközöket a besenyszögi iskolába tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevık ajánlatával kapcsolatban megállapítja, hogy ajánlatuk a Kbt. 88. (1) bekezdés e) f) pontja alapján érvénytelen. Irodagép-Szolnok Kft. (5000 Szolnok, Nagy Imre krt ) Interjnet Számítástechnikai Kft. (5100 Jászberény, Apponyi tér 1.) A határozatról értesülnek: 1.) Közbeszerzési Elıkészítı Bizottság H. 2.) Képviselı-testület tagjai H.

8 89 egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 40/2011. (IV. 14.) számú határozat XXI. századi oktatási eszközöket a besenyszögi iskolába tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlat bírálati részszempontok szerinti értékelése, az összességében legelınyösebb ajánlat és a nyertes ajánlattevı meghatározása. A Közbeszerzési Elıkészítı Bizottság a XXI. századi oktatási eszközöket a besenyszögi iskolába tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárásban az érvényes ajánlat bírálati részszempontok szerinti értékelése után az alábbi sorrendet határozza meg. 1. FERAT Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (5100 Jászberény, Apponyi tér 7.) A XXI. századi oktatási eszközöket a besenyszögi iskolába tárgyú egyszerő közbeszerzési eljárásban az összességében legelınyösebb ajánlatot FERAT Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (5100 Jászberény, Apponyi tér 7.) adta, így FERAT Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (5100 Jászberény, Apponyi tér 7.) a nyertes ajánlattevı. A határozatról értesülnek: 1.) Közbeszerzési Elıkészítı Bizottság H. 2.) Képviselı-testület tagjai H. III. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993. (IX.30.) sz. rendelet módosítására Elıadó: Munkácsi György jegyzı (írásban mellékelve) Munkácsi György: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban : Szt.) január 1-jei hatályba lépessel módosult. A módosító rendelkezések elsısorban az aktív korúak ellátására, ezen belül a rendelkezésre állási támogatásra vonatkozó jogszabályokat érintik. A rendelkezésre állási támogatást felváltotta a bérpótló juttatás intézménye. Új elem, hogy az önkormányzat elıírhatja a bérpótló juttatásra jogosult kötelezettségeként lakókörnyezetének rendben tartását. Az Szt. 35. (2) bekezdése szerint: A települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként elıírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása körében a kérelmezı vagy jogosult által életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerő használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elı. A rendeletben megállapított feltételek

9 90 teljesítésére a kérelmezıt, illetve a jogosultat megfelelı, de legalább ötnapos határidı tőzésével a jegyzınek - az elvégzendı tevékenységek konkrét megjelölésével - fel kell szólítania. Farkas Géza: A Szociális és Mővelıdésügyi Bizottság javasolja a rendeletmódosítás elfogadását. Vannak a községben olyan ingatlanok amelyek estében a rendelet módosítást követıen rábírhatjuk a tulajdonost a környezete rendbetételére. Palyafári János: A rendelet e) pontja szerint: a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a kisgyermekek járdára vagy utcára kiszaladását, és településkép rendezettségét mutatja A Fecskelyukban található ingatlanokra is vonatkozik a rendelet ezen pontja? Hiszen van olyan ingatlan ahol nincs megépítve a kerítés. Farkas Géza: Akár egy sövényt is tekinthetünk kerítésnek. A rendeletben a balesetveszélyre hívjuk fel a figyelmet, valamint arra, hogy az állatok ne kóboroljanak szabadon. Kiss Ernıné: A bizottsági ülésen felmerült bennem az a gondolat, hogy itt a településünkön nem szükséges ilyen rendeletet alkotni, nem jogos ez a rendelet, hiszen az ingatlanok többsége rendezett. Balogh Zoltán : A rendeletet elfogadásra javaslom a Képviselı-testület felé egyhangú szavazással a következı rendeletet alkotja: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 8/2011. (IV.18.) számú rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 10/1993.(IX.30.) számú rendelet módosításáról A rendelet 9. -a a következı új címmel és 9/D. -al egészül ki: 1. 9/D. Bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb feltételei (1) Az az aktív korúak ellátását kérelmezı személy, aki bérpótló juttatásra válik jogosulttá, vagy az ellátásban már részesülı személy (a továbbiakban: bérpótló juttatásra jogosult) köteles lakókörnyezetének rendezettségét biztosítani. (2) A bérpótló támogatásra jogosult személy lakókörnyezetét, abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha a a) a főfélék magassága nem haladja meg a 15 cm-t b) a gyomnövények mennyisége a hasznosítható terület 15%-ánál nem foglal el több területet és magasságuk nem haladja meg a 15 cm-t c) nincs a heti hulladékszállításra szerzıdött edényzet őrtartalmánál több háztartási hulladék az udvaron sem szétszórt, sem felhalmozott állapotban

10 91 d) a háziállatok tartására a jogszabályokban meghatározott módon kialakított hely áll rendelkezésre, melynek a tisztasága is megfelelı ( nincs nyoma rágcsálóknak és légyinváziónak, nem folyik szét az udvaron a trágyalé ), e) a kerítés olyan állapotú, amely megakadályozza az állatok elkóborlását, és a kisgyermekek járdára vagy utcára kiszaladását, és településkép rendezettségét mutatja, f) a tüzelı rendezett formában van felhalmozva, g) a ház elıtti nyílt csapadékvíz elvezetı rendszer tiszta, nincs teledobálva szeméttel, s a csapadékvíz lefolyását építési törmelék, föld és növények sem akadályozzák, h) a ház elıtti növényzet nem akadályozza a forgalmat és a kilátást az úttestre i) a mővelésre alkalmas, nem parkosított földterületen zöldség, gyümölcs vagy az állatok takarmányozására szánt növényeket termesztenek. (3) A lakóház abban az esetben tekinthetı rendezettnek, ha az épület a) tetızete funkcionálisan megfelelı (nem ázik be) b) belsı berendezésének, bútorok higiénikus állapota megfelelı c) belsı falai/mennyezete, padlója, nyílászárói tiszták. (4) Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenırzése során, vagy hivatalos tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a bérpótló juttatásra jogosultat annak teljesítésére megfelelı, de legalább ötnapos határidı kitőzésével az elvégezendı tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítani. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 2. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyzı IV. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a évi összefoglaló ellenırzési jelentésrıl Elıadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Önkormányzatunknál a belsı ellenırzési feladatellátását évben a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által kötött megállapodás alapján a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata belsı ellenırei végezték. A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 127/2009. (XI.25.) számú határozata alapján meghatározásra került évre a településekre jutó belsı ellenırzési napok száma, ez Besenyszög községben 15 belsı ellenırzési napot jelentett. Az összefoglaló jelentés alapján az alábbi területeken történt vizsgálat: - az önkormányzati tulajdonú gépjármővek üzemeltétetésével és üzemanyag elszámolásával kapcsolatos, évi nyilvántartások és bizonylatok,

11 92 - az önkormányzat kintlévıségeinek nyilvántartása és a behajtási intézkedések évben, évi bank- és pénztárbizonylatok tételes ellenırzése. Az elkészült összefoglaló jelentés részletesen tartalmazza tehát a vizsgálat eredményét. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság észrevételezése a napirendhez, hogy a belsı ellenırök vizsgálták a felszólítás körülményeit, de nem hívták fel a figyelmet a kintlévıségek behajtására, az összegek nagyságára. Munkácsi György: A kintlévıségekre vonatkozó ügyeknél melyeket megvizsgáltam-, összességében 25 ügy keletkezett. Megjegyzem, hogy a nagyobb összegő kölcsön behajtása már nem peres eljárás útján történik, hanem közjegyzı által indított eljárásban. A belsı ellenırök a folyamatosságot ellenırzik. Szociális bérlakás esetén - ügyvéd úr javaslatára megindítjuk az eljárást. Felmondásra kerültek már a bérleti szerzıdések is. egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 41/2011. (IV.14.) számú határozat Besenyszög Község Polgármesteri Hivatala és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évi összefoglaló ellenırzési jelentésérıl szóló tájékoztató elfogadásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete az évi LXV. törvény, a többször módosított az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm.rendelet, valamint figyelemmel a többször módosított költségvetési szervek belsı ellenırzésérıl szóló 193/2003. (XI.26.) Korm.rendeletben meghatározottakra, az alábbi határozatot hozza: A Képviselı-testület megtárgyalta Besenyszög Község Polgármesteri Hivatala és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek évi összefoglaló ellenırzési jelentésérıl szóló tájékoztatót, azt tudomásul vette és elfogadja. Felelıs: Határidı: Végrehajtásban közremőködik: Besenyszög Község Önkormányzat Jegyzıje folyamatos SZMJV PH Ellenırzési Osztálya A határozatról értesülnek: 1.) Képviselı- testület tagjai H. 2.) SZMJV PH Ellenırzési Osztálya 3.) Pénzügyi Csoport H.

12 93 V. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat a évi Parlagfő-mentesítési Alap pályázatában saját erı meghatározására Elıadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Besenyszög Község Önkormányzata évben is csatlakozott a Megyei Parlagfőmentesítési Alaphoz. A Parlagfő-mentesítési Alap létrehozásával a megyei önkormányzatnak az volt a célja, hogy támogatást nyújtson a parlagfővel fertızött megyei településeknek a parlagfő-mentesítéshez, a tiszta, élhetı települési környezet kialakításához. Pályázni lehet a parlagfő-mentesítési rendezvények/akciók szervezésére; parlagfő-irtásra; a település lakosságának bevonásával parlagfő-mentesítéssel kapcsolatos egy vagy több napos rendezvények/akciók szervezésére; az akciók keretében tájékoztató elıadások szervezésére; a parlagfőmentesítéshez szükséges eszközök és védıfelszerelések beszerzésére. Pályázattal elnyerhetı támogatás: A támogatás formája egyszeri, vissza nem térítendı támogatás. Az elnyerhetı támogatás összege a teljes bekerülési költség 75 %-áig terjedhet, maximum Ft lehet. A Bíráló Bizottság az igényelt 75 % támogatásnál alacsonyabb mértékő támogatást is megítélhet. Pályázatot csak az alaphoz csatlakozott településekrıl nyújthatnak be: az önkormányzatok, az oktatási intézmények, civil szervezetek és vállalkozások. Besenyszögrıl maximum 2 db pályázat támogatható. A Parlagfő-mentesítési Alapra a pályázatok beadási határideje: május 6. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell testületi döntést a saját erı biztosításáról nap költsége összesen: Ft. Önkormányzatnak ebbıl az összegbıl saját erı biztosítása: Ft egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 42/2011. (IV.14.) számú határozat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett évi Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alap felhívására benyújtandó pályázatról Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be parlagfő mentesítési akció lebonyolítására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfő-mentesítési Alap felhívására Az önkormányzat a pályázathoz szükséges Önerıt saját forrásból kívánja biztosítani. A beruházás forrásszerkezete: Bruttó Ft Megnevezés Összesen JNSZMPA támogatás (75%) Saját forrás (25%) Összesen:

13 94 A Képviselı-testület a pályázat elkészítésére, benyújtására és aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselı- testület tagjai H. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat VI. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés a kötvény tıketörlesztési ütemének megváltoztatásáról Elıadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Besenyszög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 50/2008. (III. 27.) számú határozatával módosított 158/2007. (XII. 17.) számú határozatával zártkörő kötvénykibocsátásról döntött. A kötvény futamideje 20 év. A kötvény tıkéjének törlesztése 3 év türelmi idıt követıen április 30-tól évente egyenlı részletben történik minden év április 30-án. Az elsı tıketörlesztı részlet április 30-án, az utolsó tıketörlesztı részlet április 30-án esedékes. (17 alkalom x ,17 CHF utolsó alkalom ,11 CHF) A kibocsátásból származó bevétel 25%-át a CIB Bank Zrt-nél mint letéteményesnél nyitott letéti számlán kellett elhelyezni, amely összeg felhasználására Besenyszög Község Önkormányzata mint Kibocsátó január 1. napját követıen jogosult, feltéve, hogy a felhasználással a teljes hátralévı futamidıre is megfelel a Kibocsátó a hatályos jogszabályok szerinti eladósodottsági elıírásoknak a legutolsó aktuális tényadatok alapján. A CIB Bank Zrt. képviselıje február 14.-én személyes megbeszélés keretében tájékoztatást adott arról, hogy a Bank indikatív (nem jár kötelezettségvállalással) ajánlatában megjelölt BUBOR-0,25% betéti kamatot a jelen piaci körülmények között a továbbiakban nem áll módjában biztosítani, ezért kezdeményezték a halasztott igénybevételre (a kibocsátásból származó bevétel 25%-a) elkülönített összegre esı betéti kamat csökkentését BUBOR-1,55%-ra. Az egyeztetésen az Önkormányzat részérıl kérésként fogalmazódott meg, hogy a tıke törlesztése évente ne egy alkalommal (április 30) történjen, hanem a kamatfizetéshez igazodva két alkalommal (április 30.; október 31.). További kérés volt, hogy a halasztott felhasználásra elkülönített összeg (kibocsátásból származó bevétel 25%-a) felhasználhatóvá válása január 1.-rıl január 1-re változzon. A Képviselı-testület 20/2011. (II. 17.) számú határozatával elfogadta a CIB Bank Zrt. tájékoztatóját a betéti kamat csökkentésérıl, továbbá felhatalmazta a polgármestert, hogy kezdeményezze a tıketörlesztés periódusának megváltoztatását, valamint a halasztott igénybevételő összeg felhasználásának 2023-ról, 2016-ra történı módosítását. A CIB Bank Zrt április 11.-én kelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy a kibocsátásból származó összeg 25%-ának legkorábbi igénybevételi határidı (2023. január 1. helyett január 1.) módosításához nem áll módjukban hozzájárulni, ugyanakkor hozzájárulnak a Kötvény tıketörlesztési ütemezésének módosításához, miszerint az eddigi feltételektıl eltérıen a visszafizetés egyenlı részletekben, április 30-tól kezdıdıen félévente, minden és április 30-án és október 31-én történjen. Az elsı tıketörlesztı részlet április 30-án az utolsó tıketörlesztı részlet április 30-án esedékes. (34 alkalom x ,21 CHF + utolsó alkalom ,86 CHF)

14 95 A CIB Bank Zrt. mint a Besenyszög Község Önkormányzata részére az általa kibocsátott BESENYSZÖG 2028 kötvény fizetı ügynöki és letéteményesi szolgáltatást nyújtó április 12.-én kelt levelében tájékoztatást adott arról, hogy a Kötvény okirat módosítása (tıketörlesztés ütemének megváltozása) miatt felmerülı plusz feladatok miatt egyszeri ,-Ft díjat állapít meg.. Továbbá a KELER Zrt. felé a módosítás kapcsán ,-Ft eljárási díjat kell fizetni. Az Önkormányzat bevételeinek jelentıs része minden év március 15. és szeptember 15. jelentkezik. Abban az esetben ha a tıketörlesztés évente egyszer április 30-án esedékes a március 15.-ig jelentkezı bevételek nem elégségesek a törlesztı részlet fizetésére, tehát folyószámla hitelbıl kell fedezni a tıketörlesztés felét, mely likviditási gondokat okoz. A ,17 CHF jelenlegi árfolyamon 206 HUF/CHF ,-Ft felét megközelítıleg ,- Ft-ot folyószámlahitelbıl tudja az Önkormányzat fizetni. A ,-Ft hitelkamata megközelítıleg fél évre ,-Ft. Tehát a módosításért fizetendı egyszeri ,-Ft nagyságrendileg megegyezik a tıketörlesztéshez igénybeveendı folyószámlahitel után fizetendı hitelkamattal. A likviditási probléma a tıketörlesztés nélkül 17 éven keresztül fönnállna, tehát minden évben legalább ,-Ft többletkiadást jelentene az önkormányzatnak. egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 43/2011. (IV. 14.) számú határozat BESENYSZÖG 2028 Kötvény módosításához kapcsolódó költségekrıl Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a BESENYSZÖG 2028 Kötvény OKIRAT módosítása (az eddigi feltételektıl eltérıen a visszafizetés egyenlı részletekben, április 30-tól kezdıdıen félévente, minden év április 30-án és október 31-én történik) miatt felmerülı plusz feladatok elvégzésére a CIB Bank Zrt. által megállapított és részére fizetendı ,-Ft díjat valamint a KELER Zrt. részére a módosítás kapcsán fizetendı ,-Ft eljárási díjat jóváhagyja. Felelıs: Balogh Zoltán polgármester A határozatról értesülnek: 1.) Képviselı-testület H. 2.) Pénzügyi Csoport H. 3.) CIB Bank Zrt. egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 44/2011. (IV. 14.) számú határozat BESENYSZÖG 2028 Kötvény módosításáról

15 96 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a BESENYSZÖG 2028 Kötvény tıkéjének törlesztési ütemezését módosítani kívánja oly módon, hogy a visszafizetés egyenlı részletekben, április 30-tól kezdıdıen félévente, miden év április 30-án és október 31-én történjen. Az elsı tıketörlesztı részlet április 30-án az utolsó tıketörlesztı részlet április 30-án esedékes. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a BESENYSZÖG 2028 Kötvény zártkörben történı kibocsátásához április 21-én kelt Információs Összeállítás (a továbbiakban: Információs Összeállítás ) és a április 29-én kelt OKIRAT (a továbbiakban: OKIRAT ) módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja. Az Információs Összeállítás Besenyszög Község Önkormányzata által a CIB Bank Zrt. közremőködésével zártkörően forgalomba hozott BESENYSZÖG 2028 kötvény paraméterei fejezet 39. pontja az alábbiak szerint módosul: 39. Kötvények tıkéjének törlesztése A tıketörlesztés 3 év türelmi idıt követıen április 30-tól félévente egyenlı részletekben történik minden év április 30-án és október 31-én. Az elsı tıketörlesztı részlet április 30-án, az utolsó tıketörlesztı részlet április 30-án esedékes. Törlesztési nap Tıketörleszt és Kötvény névértéke törlesztést követıen ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0,2850

16 97 Az Információs Összeállítás egyéb fejezeteiben nem változott ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0276 0,0000 Az OKIRAT 3. A teljes kötvénysorozatra vonatkozó adatok pont Kötvény tıkéjének törlesztése bekezdése az alábbiak szerint módosul: Kötvények tıkéjének törlesztése: A tıketörlesztés 3 év türelmi idıt követıen április 30-tól félévente egyenlı részletekben történik minden év április 30-án és október 31-én. Az elsı tıketörlesztı részlet április 30-án, az utolsó tıketörlesztı részlet április 30-án esedékes. Törlesztési nap Tıketörleszt és Kötvény névértéke törlesztést követıen ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0,3422

17 ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0286 0, ,0276 0,0000 Okiratcsere oka: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselıtestületének 44./2011. (IV. 14.) számú határozata alapján a kötvény tıketörlesztési ütemezésének módosítása oly módon, hogy a visszafizetés egyenlı részletekben, április 30-tól kezdıdıen félévente, miden év április 30-án és október 31-én történik. Okiratcsere napja: április 27. Az OKIRAT egyéb fejezeteiben nem változott. A módosított OKIRAT jelen határozat mellékletét képezi. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert, hogy a módosítás napján Besenyszög Község Önkormányzatát képviselve a KELER Zrt.-nél eljárjon és az OKIRAT-ot aláírja. Felelıs: Balogh Zoltán polgármester A határozatról értesülnek: 1.) Képviselı-testület H. 2.) Pénzügyi Csoport H. 3.) CIB Bank Zrt. 4.) KELER Zrt. VII. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztatás a TEszedd 2011 Önkéntesen a tiszta Magyarországért programhoz történı csatlakozásról Elıadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : A magyar kormányzat civil szervezetek összefogásával május 21-én nagyszabású hulladékgyőjtési akciót szervez. A TEszedd 2011 Önkéntesen a tiszta Magyarországért címmel megszervezett megmozdulás célja, hogy egyetlen nap leforgása alatt a lehetı legtöbb szeméttıl

18 99 megtisztítsuk az egész országot. Az Európai Bizottság júniusában tett javaslata és az Európai Tanács novemberében hozott határozata alapján az Önkéntesség Európai Éve (ÖEÉ). Az ÖEÉ hazai megvalósításáért, végrehajtásáért a civil szervezetek és a kormányzati oldalt képviselı delegált személyekbıl álló - Nemzeti Koordináló Testület felelıs. A Testület jóváhagyása alapján elkészült Nemzeti Program célja, hogy felhívja a magyar társadalom figyelmét az önkéntesség jelentıségére. A Nemzeti Program célkitőzéseivel összhangban kerül megszervezésre a Takarítsuk ki Magyarországot projekt, amelynek során a civil társadalom széles körő bevonásával mindenki számára nyitottá és elérhetıvé válik az Önkéntesség Éve programsorozatban való részvétel egy közös hulladékgyőjtési akció során. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium koordinálásával megvalósuló, az egész országot megmozgató projekt célja: Magyarország elhagyott hulladékainak felszámolása. A szemétszedési akciónap sikeréhez fontos a lehetı legtöbb ember megszólítása. A május 21-re tervezett önkéntes szemétszedési napon várhatóan több ezer önkéntes győjti össze az illegálisan elhagyott hulladékot, szemetet. Munkácsi György: A Kormányhivatal is megküldte a felhívását az összefogásra, és kérik, hogy a Képviselı-testület, valamint a civil szervezetek, önkormányzati dolgozók ezen a napon együtt szedjék a hulladékot a településen, és természetesen a lakosság részérıl is várjuk az önkénteseket. egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 45/2011. (IV.14.) számú határozat: A TEszedd 2011 Önkéntesen a tiszta Magyarországért hulladékgyőjtı programhoz történı csatlakozásról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete csatlakozni kíván a TEszedd 2011 Önkéntesen a tiszta Magyarországért hulladékgyőjtı programhoz. A program megvalósításának ideje: május 21. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felszólítja az önkormányzat intézményeit, a besenyszögi civil szervezetek és alapítványok képviselıit, tagjait a részvételre. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselı- testület tagjai H. 2.) Besenyszög Községi Önkormányzat és intézményei 3.) Besenyszög községben mőködı civil szervezetek, egyesületek, alapítványok VIII. Napirendi pont tárgyalása: Elıterjesztés a Besenyszögért Alapítvány önkormányzati támogatására Elıadó: Balogh Zoltán polgármester (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Besenyszögért Alapítvány önkormányzati támogatásáról szükséges döntetnie a Képviselı testületnek. Az alapítványt egyszeri Ft támogatásban részesíthetı.

19 100 egyhangú szavazás mellett a következı határozatot hozza: 46/2011. (IV.14.) számú határozat: Besenyszögért Alapítvány támogatásának meghatározásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Besenyszögért Alapítvány részére a évi költségvetésben az egyéb mőködési többletbevételek terhére Ft önkormányzati támogatást biztosít. Határozatról értesülnek: 1) Képviselı-testület tagjai H. 2) Besenyszögért Alapítvány H. 3) Pénzügyi Csoport H. Jegyzıkönyv-hitelesítınek a Képviselı-testület Csapó Pálné képviselıt jelöli ki. Képviselıi interpellációk: Dr.Elbakour Afif : Tavasszal elkezdıdhet a kerékpártároló kialakítása, és a tereprendezés járda felújítása - a Mővelıdési Ház utcafronti, illetve az épület melletti udvar részen. Készüljön ütemterv! A Kopjafához vezetı út tisztítása, kialakítása is fontos lenne! Kiss Ernıné: I. Világháborús emlék helyén a kerítés véleményem szerint nem, valamint a padok áthelyezését viszont szükségesnek tartom. Balogh Zoltán az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyzı Jegyzıkönyv hiteléül: Csapó Pálné Képviselı

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár

A jelen Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képezi a Bank által alkalmazott referencia kamatlábak, kamatváltoztatási/kamatfelár VII/C. Deviza alapú (forintban törlesztett) Raiffeisen Lakáshitel és Raiffeisen Személyi Kölcsön Ingatlanfedezettel Hitelek III. Kondíciós Lista Érvényben: 2016. február 1-tıl visszavonásig A jelen Lakossági

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KEZESSÉGI ÁLTALÁNOS 1. oldal SZERZİDÉSI FELTÉTELEK érvényes: 2012. július 1-jétıl A 2012. szeptember 1-jétıl érvényes Hirdetménnyel Kölcsönszerzıdéshez LEADER Helyi Akciócsoportok (a továbbiakban: Akciócsoportok)

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 12. (péntek) napjára de. 9.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására

Elıterjesztés. Aszód Város Önkormányzat értékhatár alatti Közbeszerzési szabályzat módosítására Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28:500-666 Fax. 400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu /2009 szám Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. augusztus 31-én (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

Általános rendelkezések 1. 2

Általános rendelkezések 1. 2 Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 3/1996. (II.15.) Kgy. sz. rendelete a közmőves ivóvízellátásról és a közmőves szennyvízelvezetésrıl a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez

Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Kölcsönszerzıdés Lakossági deviza alapú szabad felhasználású jelzáloghitelhez amely egyrészrıl a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (8380 Hévíz,

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján)

Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Fogyasztási (személyi) kölcsönszerzıdés (Készült az 1996. évi CXII. alaptörvény és azt módosító törvények alapján) amely létrejött egyrészrıl

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. május 21-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a kötvényforrás kezelésének 2009. I. negyedévi eredményeirıl, a pénzintézet kezdeményezése a szerzıdéses struktúra megváltoztatására. Elıkészítette: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója

Bács-Kiskun Megyei Földhivatal. 2008. évi szöveges beszámolója 6000 Kecskemét, Nagykırösi u. 32 Tel: 76/481-045, Fax: 76/481-450 Szám: 28.088/20/2009 Bács-Kiskun Megyei Földhivatal 2008. évi szöveges beszámolója 1. FELADATKÖR, SZAKMAI TEVÉKENYSÉG Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:.

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz. Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz Hatályba lépés napja: 2010. november 27. Kölcsönszerzıdés száma:. A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfıkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl

Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2007 (X. 16.) számú rendelete a helyi közút- és közmőépítésekrıl Pátka Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés HU-Siófok: Csapok, szelepek, csıszerelvények és hasonló elemek 2010/S 5-005179 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. augusztus 13-án tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 28-án 17 órakor, Kenderesen a Városháza házasságkötı termében tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat")

A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban Üzletszabályzat) A CIB Bank Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban "Üzletszabályzat") (hatályos 2012. április 30. napjától) I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI 1. Bevezetı rendelkezések 1.1. Az Általános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

2008. I. félévi beszámoló

2008. I. félévi beszámoló 2008. I. félévi beszámoló 2 Statisztikai számjel: 13980335-6810-114-18 Cégjegyzék szám: 18-10-100680 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2008. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Adatok eft-ban

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. november 24-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz

Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Hajdúszovát Község Önkormányzatának hitelfelvétele szennyvízberuházáshoz Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása_

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1 / 13 2010.10.13. 8:54 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 220-4/2005. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2005. március 24-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben