ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Július 31. Szeptember 30. Csak a magyar nyelvő változat minısül hitelesnek!

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 1. Általános információ Háttér Bevezetı Célkitőzések és prioritások Az igényelhetı támogatás mértéke és összege általában A pályázatok benyújtásának módja Kapcsolattartás A pályázatok értékelése és kiválasztása A pályázatok érkeztetése és befogadása A pályázatok értékelésének menete Az értékelés tervezett lépései A támogatásra jogosultak Költségek Általános információ az elszámolható költségekrıl és a költségvetésrıl Részletes elszámolható és nem elszámolható költségek Költségigazolás Alvállalkozók Önerı Elıleg 12 1

3 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Jelen útmutató kialakítása a kibıvült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci- Magyar Együttmőködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodással (kihirdette 348/2007 (XII.20.) kormányrendelet) összhangban történt Háttér Svájc vállalta, hogy a kibıvített Európai Unióban a gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségek csökkentése érdekében 130,738 millió (százharmincmillió-hétszázharmincnyolcezer) svájci frank vissza nem térítendı Hozzájárulást biztosít Magyarország számára, amelyhez öt év kötelezettségvállalási és tíz év kifizetési idıszak áll rendelkezésre, a Hozzájárulás Svájci Parlamentben történı elfogadásának dátumával, azaz június 14-vel kezdıdıen. A Felek által közösen elfogadott projektek megvalósításán keresztül, valamint a Svájci-Magyar Együttmőködési Program Szándéknyilatkozatával és Keretmegállapodásával összhangban, a Felek (a Szövetségi Külügyminisztérium, amely a Svájci Fejlesztési és Együttmőködési Ügynökségen (SFEÜ) keresztül jár el, és a Szövetségi Gazdasági Minisztérium, amely a Gazdasági Államtitkárságon (GÁ) keresztül jár el) támogatják a gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségek csökkentését a kibıvített Európai Unión belül. A december 20-án Svájc és Magyarország között megkötött Keretmegállapodás elsı függeléke tartalmazza a támogatási (prioritási) területeket, illetve a Svájci Magyar Együttmőködési Program földrajzi összpontosítására vonatkozó információkat. A Keretmegállapodás és annak mellékletei megtalálhatók a oldalon Bevezetı A támogatásra javasolt projektek kiválasztása jelen pályáztatási rendszerben két szakaszban történik. Az elsı kör - jelen szakasz - során a pályázó egy projekttervezetet nyújt be, amelynek tartalmaznia kell a megvalósítani kívánt projekt lényeges ismérveinek rövid bemutatását. A projekttervezet megismertetésének eszköze a pályázati dokumentációban található Projekttervezet Jelentkezési Lap (1. sz. melléklet), amely egyszerő, irányított kérdéseket tartalmaz. A projekttervezetek fogadására rendelkezésre álló határidı lezárását követıen a projekttervezetek kiértékelésére kerül sor. Az értékelés alapjául a projekttervezetek értékelésére és pontozására vonatkozó 3. sz. melléklet szolgál. Az értékelési folyamatról és az abban részt vevı szervezetekrıl bıvebb tájékoztatás az es pontban található. Az értékelés alapján a kiválasztott projekttervezetek továbbításra kerülnek Svájcba. Svájc informálja a Nemzeti Koordinációs Egységet (NKE) a támogatandó projektek listájáról hozott döntésérıl. Amennyiben a pályázat sikeresen továbbjut az elsı fordulón, a végleges projektjavaslat kidolgozására kerülhet sor, amelynek már tartalmaznia kell az összes szükséges engedélyt/meghatalmazást és egyéb háttéranyagot. 2

4 A projekttervezet benyújtásakor a pályázóknak egyben lehetıségük van a végleges projektjavaslatuk kidolgozásához a Projekt Elıkészítési Alapból elérhetı forrásokra pályázni. A második fordulóban a végleges projektjavaslat benyújtóinak lehetısége nyílik a projekt megvalósításához vissza nem térítendı támogatásra pályázni. A második kör legvégén Svájc meghozza a végsı döntést a projektek finanszírozásáról. Jelen útmutató információt nyújt a Svájci Magyar Együttmőködési Program jelentkezési folyamatának egészére vonatkozóan. Az alább leírtak követése révén a jelentkezı megkaphatja a projektje kidolgozásához szükséges iránymutatásokat, biztos alapot nyújt a pályázatok értékelési folyamatának tekintetében és felgyorsítja a döntéshozatali eljárást. Alapelvek A Svájci-Magyar Együttmőködést az alábbi irányelvek szabályozzák: - Átláthatóság: Átláthatóság és nyitottság minden együttmőködési tevékenység kulcsa és minden szinten kötelezı. Az átláthatóság feltételének teljesülését kiemelt figyelemmel kell kísérni a projektkiválasztás, a szerzıdés odaítélése és a pénzügyi menedzsment esetében. - Társadalmi integráció: Az együttmőködési tevékenységek célja, hogy a társadalmilag és gazdaságilag hátrányos helyzetben lévı személyek és csoportok részesüljenek a fejlıdés lehetıségeibıl és elınyeibıl. - Egyenlı esélyek és jogok: Az együttmőködési tevékenységek célja, hogy a nık és a férfiak lehetıségeit egyaránt kibıvítsék, annak érdekében, hogy jogaikat egyenlı mértékben gyakorolhassák nemeken alapuló megkülönböztetés nélkül. - Környezet fenntarthatósága: Az együttmőködési tevékenységek célja a környezet fenntarthatóságát biztosító elıírásoknak való megfelelés. - A résztvevık elkötelezettsége: A Svájci-Magyar Együttmőködési Programban részt vevı valamennyi intézet és döntéshozó elkötelezett az elfogadott projektek hatékony és eredményes végrehajtására. - Szubszidiaritás és decentralizáció: Az együttmőködési tevékenységek törekednek a szubszidiaritás és a decentralizáció irányelvek figyelembevételére, elsısorban a települési és a regionális szintet érintı projektek esetében Célkitőzések és prioritások Célkitőzések: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program két célkitőzést követ: - Magyarország és a kibıvített Európai Unió (EU) fejlettebb államai közötti gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségek csökkentése; és - Magyarországon belül a dinamikusan fejlıdı városi központok és a strukturálisan gyenge periferikus régiók közötti gazdasági és társadalmi egyenlıtlenségek csökkentése. A Svájci-Magyar Együttmőködési Program nemzeti és transznacionális projekteket tartalmaz, melyek fenntartható, gazdaságilag és társadalmilag kiegyensúlyozott fejlıdést biztosítanak. 3

5 Pályázati felhívás témája: Összesen 2 millió svájci frankig terjedı támogatás azon projektekre, melyek a következı prioritási területen belül valósítható meg: TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK MEGELİZÉSE ÉS KEZELÉSE, AZ ÁRVÍZKEZELÉS MEGERİSÍTÉSE A MAGYARORSZÁGI FELSİ-TISZA VIDÉKEN különös tekintettel az alábbi támogatható projekttípusokra: - Katasztrófa-megelızési intézkedések; - Az árvízvédelemért felelıs hatóságok kapacitás növelése és a kapcsolatok kialakítása; A pénzügyi forrás megosztásra kerül: hozzávetılegesen maximum 1,5 millió svájci frank fordítható beruházási típusú projektekre (minimum két kisebb mérető fizikai fejlesztés a katasztrófák megelızésére) illetve maximum svájci frank két puha (soft) projekt megvalósítására (kapacitásbıvítés és a hatóságok hálózatainak erısítése). Minden egyes tevékenységnek összhangban kell állnia a fent meghatározott prioritási területtel. Támogatható projektek száma: 4-5 Az értékelési eljárás során elınyt élveznek azok a pályázatok, amelyek más Operatív Programok keretében valamilyen okból kifolyólag nem finanszírozhatók. (Ezen okokat a Jelentkezési Lap es pontjában kérjük kifejteni.) 1.4. Az igényelhetı támogatás mértéke és összege általában Az igényelhetı támogatás mértéke A vissza nem térítendı támogatásként nyújtott Hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 60%-át, kivéve azon projektek esetében, amelyek költségvetési juttatás formájában kiegészítı támogatást kapnak nemzeti, regionális vagy helyi hatóságoktól, amely esetben a Hozzájárulás nem haladhatja meg a teljes elszámolható költség 85%-át. (Azaz amennyiben a projekt elszámolható költségeinek legalább 15%-a központi, regionális, vagy helyi költségvetésbıl származik, a projekt akár 85 %-os támogatási arányra is jogosult lehet.) A felhívás alapján vállalkozások az EK Szerzıdés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásban kizárólag az állami támogatásokra vonatkozó közösségi jogszabályokkal összhangban részesülhetnek. Az alkalmazandó állami támogatási szabályok: a Római Szerzıdés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 302/ ) a környezetvédelem állami támogatásról szóló 2001/C 37/03 számú iránymutatás az EK Szerzıdés 87. cikk (3) bekezdés d) pontja 4

6 az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. és 88. cikkének a foglalkoztatásra nyújtott állami támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 12-i 2204/2002/EK bizottsági rendelet (HL L 337, 13/12/2002) a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretszabálya (HL 2006/C 323/01) az EK-Szerzıdés 87. és 88. cikkének a képzési támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelet (HL L 10, ) az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekő szolgáltatások mőködtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történı alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312/67., ) A Bizottság 70/2001/EK rendelete (2001. január 12.) az EK-szerzıdés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történı alkalmazásáról. A minimális és maximális támogatási összegek A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében nyújtható támogatás mértéke a kisebb mérető fizikai fejlesztések esetében legalább és legfeljebb svájci frank projektenként, a puha (soft) projektek esetében ez az összeg maximum svájci frank A pályázatok benyújtásának módja A pályázatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) részére kell eljuttatni. A Jelentkezési Lapot magyar és angol nyelven is ki kell kitölteni. Semmiféle változtatás nem engedélyezett a jelentkezési lapok eredeti, elektronikus formában rendelkezésre bocsátott elrendezésében. A fordításokat külön hitelesíttetni nem szükséges. A magyar és angol nyelvő Jelentkezési Lapot egy-egy eredeti és egy-egy másolati példányban, valamint egy darab elektronikus adathordozón (CD) szükséges benyújtani. A benyújtott projekttervezet eredeti példányát minden esetben megırizzük. Kérjük, gyızıdjön meg róla, és nyilatkozattal igazolja, hogy a nyomtatott és az elektronikus változatok, valamint a magyar és angol nyelvő változatok tartalmilag megegyeznek egymással. Ezen nyilatkozattal a pályázó tudomásul veszi, hogy a példányok közötti esetleges eltérésekbıl fakadó következmények miatt fellebbezéssel nem élhet, ennek felelıssége a pályázót terheli. Mind a magyar nyelvő, mind az angol nyelvő nyomtatott verziót a pályázó szervezet képviseletére jogosult személynek hivatalos aláírással kell ellátnia (ahogy a képviselı azt hivatalos eljárások során teszi). A nyomtatott és az elektronikus formában benyújtott jelentkezési lapok eltérése esetén a magyar nyelvő, eredeti, nyomtatott és aláírt verzió alapján kerül sor a pályázat megítélésére. 5

7 A könnyebb áttekinthetıség érdekében kérjük, hogy a pályázat nyomtatott verziója lefőzve, szabad lapok nélkül, folyamatos oldalszámozással kerüljön benyújtásra. Az oldalszámok kézzel is ráírhatók a lapokra. A Jelentkezési lapokat egy zárt, sértetlen borítékban/dobozban, levélként/csomagként, ajánlott tértivevényes küldeményként kell feladni az alábbi címre: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Nemzetközi Együttmőködési Programok Irányító Hatósága 1077 Budapest, Wesselényi u Minden egyéb formában megküldött (pl. fax, , kézbesítı, futárszolgálat) pályázat automatikusan elutasításra kerül. A borítékon kérjük, tüntesse fel a fıpályázó pontos megnevezését, címét és a Projekttervezet Jelentkezési Lap a Svájci Magyar Együttmőködési Program (2. prioritási terület) felhívására feliratot. A pályázatok beadására július 31. és szeptember 30. között folyamatosan van lehetıség Kapcsolattartás A felhívással kapcsolatos kérdéseket a címre lehet küldeni. Az e- mail-en feltett kérdésekre 10 munkanapon belül adunk választ. A pályázók által gyakran feltett, másokat is érintı kérdések és válaszok a következı honlapon lesznek elérhetıek: A pályázatok értékelése és kiválasztása A pályázatok érkeztetése és befogadása A pályázatokat 1.5. pontban megjelölt benyújtási helyre és módon, a Nemzet Fejlesztési Ügynökséghez kell eljuttatni, ahol azokat érkeztetik, és nyilvántartási számmal látják el. A nyilvántartásba vételrıl a pályázók nem kapnak külön értesítést. Abban az esetben azonban, ha a pályázó - a pályázati felhívásban rögzített határidın túl, és/vagy - nem postai úton, és/vagy - aláírás nélkül, és/vagy - nem magyar és angol nyelven nyújtja be pályázatát, a projekttervezet automatikusan elutasításra kerül. Errıl a pályázót az Ügynökség értesíti. A nyilvántartásba vett pályázatok ezután szakmai értékelésen esnek át. Ezen pályázatok címét a honlapon tesszük közzé. 6

8 A pályázatok értékelésének menete A projekttervezetek értékelésére a pályázatok fogadására nyitva álló határidı lezárását követıen kerül sor. Elıször a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség formai ellenırzést végez (lásd ). Azon projekttervezetek, amelyek formai szempontból nem megfelelıek, nem kerülnek értékelésre és pontozásra. Ezt követıen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség független értékelıket von be az értékelési folyamatba, akik a jelen pályázati útmutatóban bemutatott szempontrendszer alapján írásban értékelnek. Az értékelés során, az értékelık részérıl a projekttervezettel kapcsolatban felmerülı kérdések kapcsán a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kiegészítı információkat kérhet a pályázatban megjelölt kapcsolattartótól. Az írásbeli értékelés során kapott pontszámok átlaga alapján kialakult projektlista az értékelı bizottsági tagok részvételével egy bizottsági ülés keretében kerül megvitatásra. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatja az értékelı bizottságot a formai ellenırzés eredményérıl. Szükség esetén az értékelı bizottság hozzáférhet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez benyújtott összes projekttervezethez. Az értékelı bizottság az értékelésbe bevont független értékelık véleményét figyelembe véve kiválasztja a nyertes projekttervezeteket. A pályázat benyújtójától - szükség esetén - részletesebben kidolgozott projektjavaslat is bekérhetı a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségen keresztül. A projekttervezetek értékelése (írásbeli formában és bizottsági ülés keretei között) az alábbi szervezetek képviselıi által történik: - Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1 fı) - Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (1 fı) - Pénzügyminisztérium (1 fı) - Az adott prioritási területet érintıen illetékes szaktárca (1 fı) - Az érintett megyék (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye) képviselıi (3 fı) - A civil társadalom képviselıje (1 fı) - A magán szektor képviselıje (1 fı) - A svájci nagykövetség, mint megfigyelı (1 fı) Az értékelı bizottság javaslatot tesz a kidolgozandó projekttervezetek listájára. A magyarországi értékelést követı lépések: 1. A kiválasztott projekttervezetek benyújtása Amennyiben elfogadásra került, a projekttervezetek egy, a kiválasztási folyamat összefoglalását tartalmazó kísérılevéllel együtt, a Svájci Nagykövetség részére benyújtásra kerülnek. A Svájci Nagykövetség formai ellenırzést végez, és a projekttervezetet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kísérılevelével együtt Svájc felé továbbítja. 2. Végsı döntés a projekttervezetekrıl Három hónapon belül Svájc hivatalosan tudatja döntését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Háromféle döntés születhet: 1. Elfogadva 2. Feltételekkel elfogadva 3. Elutasítva 7

9 Amennyiben a pályázat sikeresen továbbjut az elsı fordulón, a végleges projektjavaslat kidolgozására kerülhet sor, amelynek már tartalmaznia kell az összes szükséges engedélyt/meghatalmazást és egyéb háttéranyagot. Az elsı fordulóban elért pozitív eredmény nem jelent automatikus sikert a második fordulóban Az értékelés tervezett lépései A pályázatok értékelése során az alábbi tevékenységeket szükséges elvégezni: nyilvántartásba vétel, befogadás, formai és szakmai értékelés, a továbbfejlesztésre javasolt projekttervezetek listájának elkészítése, visszacsatolás a projektgazda felé. Az értékelési szempontrendszert a 3.sz. melléklet tartalmazza Támogatásra jogosultak A magyar költségvetésben nevesített illetékes vízügyi, illetve katasztrófavédelmi szervek, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye önkormányzatai, önkormányzati társulásai (NUTS II, III, IV és V) jogosultak projektek benyújtására. Partnerek részt vehetnek a projektben. A pályázó partnerként részt vehet más projektekben is. Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy projekttervezetet nyújthat be. Kizáró okok: A Svájci Magyar Együttmőködési Programból nem nyújtható támogatás azon pályázó részére: aki vagy amely csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll; aki vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül az államháztartás alrendszereibıl juttatott valamely támogatással összefüggésben a Támogatási Szerzıdésben vállalt kötelezettségét nem vagy csak részben teljesítette; akinek vagy amelynek lejárt esedékességő, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett; akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; akinek vagy amelynek a tevékenysége/projektje a környezetvédelmi vagy egyéb releváns elıírásoknak nem felel meg; aki vagy amely a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akirıl vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor, vagy ezt követıen a pályázat elbírálása során bármikor; 8

10 Kérjük, vegye figyelembe, hogy a továbbfejlesztésre javasolt projekttervezetek kidolgozását követıen a pályáztatás második szakaszában a fenti elıírások a pályázati felhívás részét képezik majd. A kizáró okok fenn nem állását dokumentumokkal kell majd igazolni. A közérdek/közhasznúság kiemelkedıen fontos a támogatott tevékenységek szempontjából. A közérdek/közhasznúság olyan tevékenységekre utal, amelybıl a köznek, mint egésznek vagy annak egy részének származik haszna. Ezért a projekttervezetek értékelése során kizárásra kerül minden olyan tevékenység, amely tisztán kereskedelmi érdeket céloz meg. Ugyanakkor egy gazdasági hasznot is eredményezı projekt nem kerül kizárásra csupán ebbıl az okból kifolyólag, de szükséges bemutatni, hogy a projektben a közhasznú tevékenység a domináns. Ezen esetekben az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni Költségek Általános információ az elszámolható költségekrıl és a költségvetésrıl A költségvetés pénzneme: svájci frank. Kérjük, hogy az igényelt támogatás összegét, a tervezett költségek összegét, a saját hozzájárulás és minden egyéb, a költségvetéssel kapcsolatos tájékoztatást svájci frankban adjon meg. A projekttervezet elkészítése során alkalmazandó svájci frank átváltási árfolyam: 143,57 HUF/CHF A költségek elszámolhatóságának kezdı napja: Amennyiben a Projekt Megállapodás egy késıbbi napról nem rendelkezik, a felmerült költségek a Projekt Megállapodás minden érintett általi aláírásának napjától számolhatók el a támogatás terhére. A projekt idıbeli ütemezésének tervezése során kérjük, vegye figyelembe, hogy elıreláthatóan a jelen pályázati felhívásban részt vevı projekttervezetek projektként III. negyedévében kerülhetnek elfogadásra. Az elszámolhatóság végsı napja: Az elszámolhatóság utolsó napja a projekt befejezésének napja, mely a Projekt Megállapodásban kerül rögzítésre. Ez az idıpont legkésıbb június 14-e lehet. Az elszámolhatóság végsı napja azt a napot jelenti, amikor az adott napon, vagy azt megelızıen kiállított számlák tényleges kifizetésére még sor kerülhet. A felmerült költségek csak akkor minısülnek ténylegesen elszámolhatónak, ha a kifizetési kérelmet Svájc befogadta és elfogadta legkésıbb az elszámolhatóság napját követı hat hónapon belül. A késıbb beérkezett, vagy a donor által nem elfogadhatónak minısített kifizetési kérelmek nem szolgálhatnak tényleges kifizetés alapjául. Kérem, vegyék figyelembe, hogy amennyiben Projekt Megállapodás aláírására kerül sor, az átváltási árfolyam aktualizálásra kerül Részletes elszámolható és nem elszámolható költségek Amennyiben a Projekt Megállapodás másként nem rendelkezik, a Projekt Végrehajtónál (a pályázó hivatalos elnevezése sikeresség esetén) keletkezett arányos költségek, melyek 9

11 szükségesek és közvetlenül a projekt végrehajtásához kapcsolódnak, továbbá az elszámolhatóság periódusába esik, elszámolható költségeknek minısülnek. A projekt végrehajtásának magába kell foglalnia a végrehajtás kezdetétıl az elfogadott projekt megvalósításáig tartó összes lépést (szintet) beleértve a nyilvánosságot érintı szükséges intézkedéseket is. Az összes kiadást, mely a megvalósításért felelıs Projekt Végrehajtónál keletkezik, dokumentumokkal kell alátámasztani. A Svájci Hozzájárulás által finanszírozott javak teljes mértékben köztulajdont kell, hogy képezzenek. A következı költségek nem elszámolhatók: a projekt kötelezettségvállalási idıszak elindulása elıtt felmerült költségek, hitelkamatok (interest on debt), földvásárlás, ingatlan, valamint a visszatéríthetı HÉA. Hozzáadottérték-adó (HÉA) abban és csak abban az esetben tekinthetı elszámolható költségnek, ha az közvetlenül és feltétlenül a Projekt Végrehajtót terheli. A visszatéríthetı HÉA nem minısül támogathatónak akkor sem, ha azt a Projekt Végrehajtó vagy a végsı kedvezményezett ténylegesen nem térítették vissza. A magyar központi kormányzat (azaz a magyar központi költségvetésben nevesített központi közigazgatási szervek) személyzeti költségei nem finanszírozhatóak. A Projekt Végrehajtók személyi kiadásai csak abban az esetben számolhatóak el, amennyiben az alábbi kritériumok mindegyike teljesül: 1. teljes mértékben a Projekt Végrehajtóknál merülnek fel; 2. a projekt megvalósításának idıszakában merülnek fel/ kizárólag a projekt ütemtervéhez kötıdnek, 3. közvetlenül a projekt megvalósításához kapcsolódnak, és 4. a projekt megvalósításában részt vevı munkatársak személy szerint és kifejezetten a projekt megvalósítására kijelölésre kerülnek Egyéb járulékok, adók vagy díjak, elsısorban a közvetlen adók és a fizetésekre és munkabérekre terhelt társadalombiztosítási hozzájárulások abban és csak abban az esetben tekinthetık elszámolható költségnek, ha azok közvetlenül és feltétlenül a Projekt Végrehajtót terhelik. Az általános (üzemi rezsi) költségek elszámolható kiadásnak minısülhetnek, amennyiben olyan valós kiadáson alapulnak, melyek a Svájci Hozzájárulás által finanszírozott projekt végrehajtásához kapcsolódnak, és pro-rata alapján allokálják a projektre, egy pontosan megindokolt jogos (fair) és méltányos módszer alapján. Pénzügyi és egyéb terhelések, valamint jogi költségek - Pénzügyi terhek Pénzügyi tranzakciók hitelkamat terhelése, árfolyamnyereség-veszteség, és egyéb tisztán pénzügyi kiadások nem finanszírozhatók a Svájci Hozzájárulásból. - Bankszámlaterhelések Amennyiben a Projekt Megállapodás/Végrehajtási Megállapodás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy (nemzeti) jogszabály megköveteli az elkülönített számla vagy számlák 10

12 nyitását a projekt végrehajtásához kapcsolódóan, a bankköltségek (számlanyitás és -kezelés) elszámolható költségek. - Szakmai szolgáltatások Jogi szaktanácsadás, közjegyzıi, technikai és pénzügyi szaktanácsadás, közbeszerzéshez kapcsolódó egyes költségek, biztosítás, valamint könyvelés és auditálás költségei elszámolhatók, amennyiben közvetlenül kapcsolódnak a projekthez és szükségesek a megvalósításhoz. A könyvvitel és audit költségek elszámolhatóságának a feltétele, hogy azokat a Projekt Megállapodás/Végrehajtási Megállapodás, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vagy (nemzeti) jogszabály írja elı. - Pénzbüntetések, bírságok és perköltségek Ezek a költségek nem elszámolhatók. - Használt eszközök beszerzése Használt eszközök beszerzése nem elszámolható a Svájci Hozzájárulás terhére. A költségek akkor tekinthetık az elszámolási idıszakban felmerült költségeknek, ha a kifizetés, kiszámlázás, a beszerzés tárgyának (árubeszerzés, szolgáltatás, építési beruházás) leszállítása ezen a határidın belül megtörtént Költségigazolás A Projekt Végrehajtó által eszközölt kifizetések alapvetıen pénzben történnek, pl. banki átutalás útján. Ugyanakkor az általános (üzemi rezsi) költség is a kifizetés részét képezheti. A Svájci Hozzájárulás azonban nem haladhatja meg az összes támogatható kiadást. Fıszabályként, a Projekt Végrehajtónál keletkezett költségeket számlával kell igazolni. Azokban az esetekben, ahol erre nincs lehetıség, a kiadásokat hitelesen dokumentáló bizonylatokkal kell alátámasztani. Ezen kívül azokban az esetekben, ahol a projekt végrehajtása nem igényel közbeszerzést, a Projekt Végrehajtó általi kifizetéseket a projekt végrehajtásában részvevı (köz vagy magán) szervezetek kifizetéseivel kell igazolni Alvállalkozói szerzıdések A szigorúbb nemzeti szabályok alkalmazásának sérelme nélkül, az alábbi alvállalkozói szerzıdésekhez kapcsolódó kiadások a Svájci Hozzájárulás terhére nem elszámolhatók. - alvállalkozás, amely növeli a projekt kiadásokat, anélkül hogy azzal arányos értéknövekedés keletkezne; - olyan harmadik féllel vagy szakértıkkel kötött alvállalkozási szerzıdés, amelyben a költség a projekt teljes költségvetésének arányában van meghatározva, kivéve, ha az ilyen jellegő kiadást a Projekt Végrehajtó a munka, szolgáltatás valós értékére hivatkozva alá tudja támasztani 11

13 Az alvállalkozók a projektben való tevékenységüket illetıen kötelesek az audit és egyéb ellenırzı szervezetek részére a megfelelı információkat és dokumentumokat rendelkezésre bocsátani Önerı A pályázónak szükséges önerıt biztosítani a projekthez. Az önerı alatt a pályázó saját és egyéb, jelen projekt érdekében rendelkezésre bocsátott forrását értjük. Az önerı az alábbiakból tevıdhet össze: bankszámlapénz bankbetét értékpapír bankhitel tagi kölcsön egyéb támogatás (pl.: partneri hozzájárulás) Az önerı összegét a pályázó köteles a projekt teljes idıtartama alatt a támogatásokkal arányos mértékben felhasználni. A projekttervezetek benyújtásának természetesen nem feltétele az önerı meglétérıl szóló igazolás bemutatása ugyanakkor kérjük, vegye figyelembe, hogy a továbbfejlesztésre javasolt projekttervezetek kidolgozását követıen a pályáztatás második szakaszában, a fenti elıírások részét képezik majd a pályázati felhívásnak Elıleg Kérjük, a tervezés során vegyék figyelembe, hogy Svájci Magyar Együttmőködési Program keretében nincs lehetıség elıleget igényelni. 12

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma pályázatot hirdet civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására (Pályázat kódja: NCA-CIV 11-D) Az NCA

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés minta

Támogatási Szerzıdés minta Azonosító szám: Támogatási Szerzıdés minta amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

Lúgos akkumulátorok szállítása

Lúgos akkumulátorok szállítása Lúgos akkumulátorok szállítása AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2011. december A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (BKV Zrt., a továbbiakban: Ajánlatkérı)

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Mőködési Kézikönyv. közvetett támogatások lebonyolításához a KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Mőködési Kézikönyv közvetett támogatások lebonyolításához a Keszthely történelmi belvárosának rehabilitációja a gyalogos térrendszer kiterjesztésével II. ütem (NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001)

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027

Postai irányítószám: 1027 AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt. Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község Budapest Postai irányítószám: 1027

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: XAzonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Postai cím: Hollán Ernı u. 1.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizse Város Önkormányzata Postai cím:

Részletesebben

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az EUROSTARS programban való magyar részvétel támogatására EUROSTARS_HU_07 Pályázati útmutató Budapest, 2009. augusztus 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvénnyel

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal

Hirdetmény. Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Közbeszerzési Értesítı száma: Ajánlatkérı: Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: 2009 / 35 Hirdetmény Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Új Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program 2.2.1-08/1-2008-0002 keretében A képzés minıségének és tartalmának fejlesztése címő kiemelt projekthez kapcsolódó

Részletesebben

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése

Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése Mozgólépcsıhöz frekvenciaváltók és kapcsolódó berendezések, lépcsıpályatest alkatrészek, valamint vonóláncok beszerzése (Eljárás száma: 15/T-190/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. szeptember A. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 5. melléklet a 2/2006. (I.13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján A) AZ AJÁNLATKÉRİ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Ajánlatkérı neve: Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérı címe: 9021 Gyır,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ az Európai Unió soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevı elnökségi stáb tagjainak az elnökségi feladatok ellátásához szükséges integrált

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról.

Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató, amely letölthetı a www.wekerle.gov.hu oldalról. PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az NCA Demokrácia- és Partnerség Fejlesztési Kollégiuma pályázatot hirdet Érdekképviseleti célú civil együttmőködések támogatása, a civil kontroll erısítése támogatására (Pályázat kódja:

Részletesebben

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától)

(hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) Gépjármővek és Berendezések Lízingszerzıdésének Általános Szerzıdési Feltételei (hatályos: 2006. augusztus 15. napjától) I. ÉRTELMEZİ RENDELKEZÉSEK 1. Lízingszerzıdés (továbbiakban: Szerzıdés): A Lízingbe

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 6-i ülésének 2. számú napirendi pontja Javaslat a TISZK rendszer továbbfejlesztését, illetve infrastrukturális fejlesztését célzó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉLET TÉR / KÖZÖS TÉR - KÖZÖS VÁROS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának civil közösségek támogatási pályázata - PÉCS 2011 PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet civil

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- telefaxszáma (e-mail címe) Hivatalos név: Tolna Város Önkormányzata Postai cím: Hısök tere 1. Város/Község: Tolna Postai irányítószám: 7130

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A pályázat célja A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre

Részletesebben

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról A törvény célja, hogy korszerő jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával összhangban állapítsa

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget.

DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlattevınek kell viselnie minden, az ajánlattétel elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülı költséget. DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és tekintetében a Gyır-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal számára 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról

ÜZLETSZABÁLYZAT. a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról ÜZLETSZABÁLYZAT a hitelhez, a bankgaranciához, a faktoringhoz és a pénzügyi lízinghez kapcsolódó készfizetı kezességvállalásról 2009 1. A GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. CÉLJA ÉS AZ ÁLTALA NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus

Bonus-HU Program. Pályázati útmutató. Budapest, 2008. augusztus Bonus-HU Program Pályázati útmutató Budapest, 2008. augusztus 1 Bevezetés...3 I. A Pályázati Felhíváshoz kapcsolódó általános ismeretek...3 1. A támogatás célja...3 2. A támogatás forrása és jogcíme...3

Részletesebben

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következı címen szerezhetık be: xazonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 64 Ajánlatkérı: Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Magyarország Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó A J Á N L A T K É R É S I D O K U M E N T Á C I Ó Az APEH budapesti és vidéki telephelyein üzemelı, 2007-ben beszerzett (összesen 2714 db) HP3005dn, HP9040dn és HP3005x típusú nyomtató karbantartása tárgyú

Részletesebben

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény ÁROP Projekt Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 1 Eljárás eredményérıl vagy eredménytelenségérıl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 18 Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerzıdéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészrıl Aszód Város Önkormányzata (2170 Aszód, Szabadság tér 9., képviselı: Sztán István polgármester) mint Építtetı,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Vállalkozási szerzıdés Budapest Fıváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzata tulajdonában lévı zöldterületek fenntartási és fejlesztési

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - a Kistérségi Közösségi Ház

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében

DOKUMENTÁCIÓ. kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013. 3. részfeladat (Heterogén számítógépek) 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ KM03SZGR13 keretmegállapodás alapján számítógéprendszerek szállítása és 12/1-2012-0001 kódszámú projekt keretében 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérı keretmegállapodásos

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról

1996. évi LXXXI. törvény. a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvezı mőködési feltételeinek elısegítése, továbbá az Európai Közösségekhez való társulásból eredı szempontok érvényesítése

Részletesebben

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató

A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A bejelentés köteles játékokkal kapcsolatos tájékoztató A szerencsejáték szervezésérıl szóló, többszörösen módosított és kiegészített 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) rendelkezése alapján

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Hirdetmény áttekintése

Hirdetmény áttekintése Hirdetmény áttekintése https://195.228.171.34/hkm/viewoffer.jsp?id=23264/2011&print=yes Page 1 of 1 Ajánlatkérı Szervezet: Címzett: - Jánoshida Község Önkormányzata Cím: Fı u. 28. Ir.szám: 5143 Város/Község:

Részletesebben

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Telefon: 36/510-910. További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS TÁMOP 5.3.6-11/1 azonosító számú, Komplex Telep Program-Humán szolgáltatás fejlesztés és hozzáférés esélyeinek biztosítása címő pályázatban szereplı Török István utcai mozi felújításának

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban

Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Gyakran feltett kérdések a gázszolgáltató-váltással kapcsolatban Már megszoktuk, hogy nem csak egy bank vagy távközlési szolgáltató létezik, itt az ideje, hogy azt is megszokjuk, hogy gázszolgáltatót is

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DHK Hátralékkezelı és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Üzleti intelligencia (BI) alkalmazás fejlesztése és bevezetése tárgyú, Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési

Részletesebben

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás

Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás BKV Zrt. 15/TB-491/11. Használt busz beszerzésére irányuló keretmegállapodás (Eljárás száma: 15/TB-491/11.) MÓDOSÍTOTT RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2012. január BKV Zrt. 15/TB-491/11. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest III. kerület út-, és járdajavítások 2011-2013. években TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban elıforduló kifejezések 2. A közbeszerzési

Részletesebben

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf

Preambulum. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf Vállalati és Ingatlanfinanszírozási Üzletág Nagyvállalati és Intézményi Ügyfélkezelés szerzıdésszám: 101/2007 Cím: 1138 Budapest, Népfürdı u. 24-26. Ügyfélmenedzser: Fábos Rudolf HITELSZERZİDÉS éven belüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. július 30-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 76-78. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 76/2009.(VII.30.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS,

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS, ÉRVÉNYESÍTÉS, UTALVÁNYOZÁS ÉS ELLENJEGYZÉS RENDJE SOPRON HATÁLYOS: 2015. X. 7-TİL TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 A szabályzat célja... 3 Értelmező

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o...

http://www.kozbeszerzes.hu/sid/popupfront/lid/popup/pid/0/hirdetmenyproperties?o... 1. oldal, összesen: 10 Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2010 / 86 Ajánlatkérı: NymE-ERFARET Nyugat-magyarországi Egyetem Erdıés Fahasznosítási Tudásközpont Nonprofit Kft.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon

CIB Ingatlanfedezetes Lakáshitelek türelmi idıvel, forint alapon Miért érdemes a CIB türelmi idıs Lakáshiteleit választani? A futamidı elsı idıszakában (1-3 év) alacsonyabb a törlesztés mértéke, mint a normál hiteleknél A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel

CIB Lakáshitel és Szabad felhasználású ingatlanfedezetes hitel Miért érdemes a CIB eit választani? Mert: lakáscélra és szabad felhasználásra is megfelelı megoldást jelentenek A forint alapú hiteleknek nincs árfolyamkockázata Nincs szerzıdéskötési díj Nincs hitelbírálati

Részletesebben

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet

19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplı Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott elıirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL

S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL S Z EGEDI TUDOMÁNYEGYETEM S Z AB Á L Y Z AT A A S Z T E K E R E T E I K Ö Z Ö T T F O L Y T AT O T T P Á L Y Á Z AT I T E V É K E N Y S É G RİL Szeged, 2009. Szabályzat az SZTE keretei között folytatott

Részletesebben