ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01."

Átírás

1 Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : ; fax: ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

2 Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV HATÁLYA 3 I. 1. Az esélyegyenlıségi terv személyi hatálya 3 I. 2. Az esélyegyenlıségi terv idıbeli hatálya 3 I. 3. Tárgyi hatály 3 II. ALAPELVEK 4 II. 1. Az egyenlı bánásmód követelménye 4 II. 2. Az egyenlı bánásmód követelményének megsértése, vagy annak közvetlen veszélye 4 II. 3. Hátrányos helyzető munkavállalói csoportok 5 II. 4. Az esélyegyenlıségi referens megbízása 6 III. HELYZETFELMÉRÉS 6 Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének folyamata 6 III. 1. Helyzetfelmérés adatai 7 III. 2. A képzések területén 7 III. 3. A juttatások területén 7 IV. AZ INTÉZMÉNY SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEI 8 IV. 1. A munkáltató vállása 8 IV. 2. Esélyegyenlıség biztosítása a bérezés és juttatások területén 8 IV. 3. A szakmai elımenetelben való esélyegyenlıség biztosítása 9 IV. 4. Oktatási, képzési programokhoz való egyenlı hozzáférés elısegítése 10 IV. 5. A családos közalkalmazottak/munkavállalók számára biztosított kedvezmények 10 V. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK MEGSÉRTÉSE MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁSOK 10 V. 1. Képviselet 10 V. 2. A bizonyítás szabályai 11 V. 3. Közérdekő igényérvényesítés 11 V. 4. Panasztételi eljárás a munkáltatónál 1 MELLÉKLET Helyzetfelmérés összegyőjtött adatai évben 2. Nyilatkozat eltartott gyermekek számáról 2

3 BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK Jelen esélyegyenlıségi tervet az Egyesített Óvodai Intézmény megnevezéső intézmény, székhelye: 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 14. képviselıje: Császi Lászlóné óvodavezetı mint munkáltató, valamint a munkavállalók érdekképviseletében eljáró: Komlósiné Nagy Katalin Közalkalmazotti Tanács képviseletében: Tóth Gáborné fogadnak el a évi CXXV. törvény rendelkezései szerint. A évi CXXV. törvény az esélyegyenlıség elımozdításáról 36. -a kimondja, hogy a többségi állami tulajdonban lévı jogi személyek kötelesek esélyegyenlıségi tevet elfogadni. A törvény érintettjei: nık, negyven év felettiek, roma identitásuak, fogyatékos személyek, családos munkavállalók. I. AZ ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV HATÁLYA I. 1. Az esélyegyenlıségi terv személyi hatálya Az esélyegyenlıségi terv általános rendelkezéseinek személyi hatálya kiterjed az intézményben munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott valamennyi közalkalmazottra (munkavállalóra), a speciális rendelkezések pedig különösen a munkáltatóval jogviszonyban álló hátrányos helyzető munkavállalói csoportokra. Az esélyegyenlıségi terv személyi hatályára az esélyegyenlıség és egyenlı bánásmód követelményeirıl szóló évi CIV. tv. rendelkezései az irányadóak. I. 2. Az esélyegyenlıségi terv idıbeli hatálya Az esélyegyenlıségi terv meghatározott idıre, április 01. napjától érvényes. Az intézmény dönthet az esélyegyenlıségi tervben foglalt intézkedések szükség szerinti módosításáról, kiegészítésérıl. A munkáltató az esélyegyenlıségi terv megvalósításáról a tárgyévet követı év március 31. napjáig beszámolót készít. I. 3. Tárgyi hatály Az esélyegyenlıségi terv tartalmazza a hivatalnál munkaviszonyban álló hátrányos helyzető munkavállalói csoportok meghatározását, illetve a helyzetük javítását szolgáló konkrét célokat, feladatokat és az azok megvalósításához szükséges eszközöket. 3

4 II. ALAPELVEK A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, módosított évi XX. tv., a Munka Törvénykönyvérıl szóló, évi XXII. tv., a közalkalmazottak jogállásáról szóló, évi XXXIII. tv., valamint a évi CIV. törvény rendelkezéseinek megfelelıen szerzıdı felek jogaikat és kötelezettségeiket esélyegyenlıségi terv keretében szabályozzák. II. 1. Az egyenlı bánásmód követelménye A megkülönböztetés tilalmának, az egyenlı bánásmód követelményének érvényesítése A munkáltató a foglalkoztatás során érvényesíti az egyenlı bánásmód követelményét, megelızi és megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését, tartózkodik minden olyan magatartástól, amely bizonyos tulajdonságaik alapján egyes munkavállalókkal vagy azok csoportjaival szemben közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetést, megtorlást, zaklatást vagy jogellenes elkülönítést eredményezhet. Méltányos, rugalmas elbánás és a társadalmi szolidaritás A munkáltató az esélyegyenlıségi terv keretében olyan elınyöket biztosító méltányos és rugalmas támogató intézkedéseket dolgoz ki és alkalmaz, amelyek elısegítik a hátrányos helyzetben levı személyek, csoportok foglalkoztatási pozíciójának megırzését, javulását. Partneri kapcsolat, együttmőködés A munkáltató az esélyegyenlıségi terv sikeres megvalósítása érdekében együttmőködik a szakszervezettel. II. 2. Az egyenlı bánásmód követelményének megsértését, vagy annak közvetlen veszélyét jelenti: - a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, - a közvetett hátrányos megkülönböztetés, - a zaklatás, - a jogellenes elkülönítés, - a megtorlás. Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minısül: az olyan rendelkezés, melynek eredményeként egy személy, vagy csoport valós, vagy vélt neme, faji hovatartozása, nemzetisége, nemzeti-, vagy etnikai kisebbséghez való tartozása, fogyatékossága, vallási vagy világnézeti meggyızıdése, politikai vagy más véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége), vagy apasága, életkora, foglalkoztatási jogviszonyának, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidıs jellege, illetve határozott idıtartama, érdekképviselethez való tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzıje, bırszíne, anyanyelve, egészségi állapota, szexuális irányultsága, nemi identitása, társadalmi származása, vagyoni helyzete (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül, részesült vagy részesülne más, összehasonlítható helyzetben lévı személyhez vagy csoporthoz képest kedvezıtlenebb bánásmódban. 4

5 Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minısül: az a követlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minısülı, látszólag az egyenlı bánásmód követelményének megfelelı rendelkezés, amely a fenti pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkezı egyes személyeket, vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévı személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint amilyenben más, összehasonlítható helyzetben lévı személy vagy csoport volt, van vagy lenne Zaklatásnak minısül: az, az emberi méltóságot sértı magatartás, amely az érintett személynek a fentiekben meghatározott tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása valamely személlyel szemben megfélemlítı, ellenséges, megalázó, megszégyenítı vagy támadó környezet kialakítása. Jogellenes elkülönítésnek minısül: az a rendelkezés, amely a fentiekben meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévı személyektıl vagy személyek csoportjától anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné elkülönít. Megtorlásnak minısül: az a magatartás, amely az egyenlı bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelı, eljárást indító, vagy az eljárásban közremőködı személlyel szemben, ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul, vagy azzal fenyeget. Az egyenlı bánásmód követelményét nem sértı rendelkezés: Amely a hátrányt szenvedı fél alapvetı jogát másik alapvetı jog érvényesülése érdekében, elkerülhetetlen esetben korlátozza, feltéve, hogy a korlátozás a cél elérésére alkalmas és azzal arányos. Amelynek fenti pont hatálya alá nem tartozó esetekben tárgyilagos mérlegelés szerint az adott jogviszonnyal közvetlenül összefüggı, ésszerő indoka van. II. 3. Hátrányos helyzető munkavállalói csoportok Az intézmény az alábbi társadalmi csoportokat definiálta: (A meghatározásra került csoportok között elıfordulhatnak átfedések, a csoportok felsorolása nem jelent rangsort.) 1. nık 2. pályakezdık évesnél idısebb munkavállalók 4. roma identitásuak 5. nyugdíj elıtt állók 6. két vagy több kiskorú gyermeket nevelı, illetıleg gyermekét egyedül nevelı munkavállalók, fogyatékkal élı vagy tartósan beteg gyermeket nevelı munkavállalók 5

6 Fogalmak: Az esélyegyenlıségi terv vonatkozásában: pályakezdı az a munkavállaló, aki a 30. életévét december 31. napjáig nem tölti be, és a felsıfokú tanulmányok idejét nem számítva, elsı munkaviszonyának létesítésétıl még nem telt el 5 év; nyugdíj elıtt álló az a munkavállaló, aki december 31. napjáig tölti be, vagy már betöltötte 55. életévét és nem nyugdíjas munkavállaló, illetve nem nyugállományban lévı. II. 4. Az esélyegyenlıségi referens megbízása A munkáltató a munkahelyi esélyegyenlıség elısegítése érdekében esélyegyenlıségi referenst bíz meg a feladatok ellátásával. Az esélyegyenlıségi referens személye: Név: Hegedős Judit Munkakör: óvodapedagógus Elérhetıség: (telefon) 52/ Az esélyegyenlıségi referens feladata az esélyegyenlıségi terv teljesülésének vizsgálata, melyrıl beszámolót készít minden év március 31-ig. Hatáskörébe tartozik a következı idıszakra vonatkozó esélyegyenlıségi terv elıkészítése, a munkáltatóval és a közalkalmazotti/munkavállalói érdekképviseletekkel való egyeztetése. III. HELYZETFELMÉRÉS Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének folyamata A Egyesített Óvodai Intézmény (továbbiakban: intézmény), mint munkáltató alapvetı érdeke, hogy olyan esélyegyenlıségi tervet fogadjon el, amelyet az intézmény alkalmazottjai magukénak éreznek, a benne foglalt intézkedéseket, programokat elfogadják, támogatják. Az intézménynél az esélyegyenlıségi referens feladatkörébe tartozik az esélyegyenlıségi terv elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. A tervet az intézmény valamennyi alkalmazottja számára nyilvánossá teszi. A tervben megfogalmazottak teljesítésérıl az esélyegyenlıségi referens évente tájékoztatja az intézmény vezetıségét. Az esélyegyenlıségi terv végrehajtásáról az alkalmazotti közösség évente tájékoztatást kap. Az elıkészítés utolsó szakaszában a munkáltató a munkavállalók képviselıjével (szakszervezet, közalkalmazotti tanács) közösen fogadja el az esélyegyenlıségi tervet. A munkáltató a helyzetfelmérés során tudomására jutott adatokat a személyes adatok védelmérıl szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelıen köteles kezelni. Az esélyegyenlıségi terv elkészítését megelızıen végzett felmérés során az adatszolgáltatás lehetıségét valamennyi, az esélyegyenlıségi terv hatálya alá tartozó foglalkoztatott számára biztosítani kell, a személyes adatokra vonatkozó nyilatkozattétel önkéntes. A munkáltató a helyzetfelmérés során tudomására jutott adatokat az adatvédelmi szabályok betartása mellett az esélyegyenlıségi terv idıbeli hatálya alatt tarthatja nyilván, és kezelheti. 6

7 A faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, illetve az egészségi állapotra vonatkozó adatok különleges személyes adatok, így azok csak az érintett önkéntes adatszolgáltatása alapján kezelhetık. A nyilatkozattételre senki sem kötelezhetı, a foglalkoztatott azonban csak abban az esetben vehet részt az esélyegyenlıségi tervben rögzített programban, ha hozzájárul adatai nyilvántartásához és kezeléséhez. Az ilyen jellegő adatok nyilvántartását az adatvédelmi törvény elıírásai szerint annak szigorú betartásával kell végezni. III. 1. Helyzetfelmérés A munkáltatónál 159 fı munkavállaló van alkalmazásban. Ebbıl: fı nı, fı 40 évnél idısebb korú, - 0 fı roma identitású, - 2 fı fogyatékkal élı vagy megváltozott munkaképességő, - 29 fı gyermekes munkavállaló, - 12 fı gyermekét egyedül neveli, - 40 fı egyedül álló. Az állandó határozatlan idejő kinevezéssel dolgozók száma: 149 fı, a határozott ideig tartó kinevezéssel dolgozók száma: 10 fı. A határozott idejő kinevezéssel rendelkezı munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nık. III. 2. A képzések területén: A továbbképzésben részt vevı munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nık. A szakmai továbbképzésben részt vevı munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nık. A számítógépes továbbképzésben részt vevı munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nık. A többnapos konferencián, tanulmányúton részt vevı munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nık. III. 3. A juttatások területén: A. Az utazási hozzájárulásban részesülı munkavállalók közt magasabb arányban szerepelnek a nık. Az intézményben utazási támogatásban a vidékrıl bejáró dolgozók részesülnek, az utazási költségtérítésre vonatkozó törvénynek megfelelıen. B. Az szakkönyvjuttatásban részesülı munkavállalók valamennyien nık. Ennek összege a mindenkori költségvetésben a törvény által leszabályozott összeg. 7

8 IV. 1. A munkáltató vállalja, hogy IV. AZ INTÉZMÉNY SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEI 1. Az álláshirdetések megfogalmazásakor és a közalkalmazottak/munkavállalók kiválasztásánál nemzetiség és családi állapot szempontjából nem tesz különbséget. Ennek érdekében az álláshirdetések megjelentetéséhez az esélyegyenlıségi referens egyetértését kéri. 2. A munkáltató a munkaerı-felvétel során a hangsúlyt az adott munkához szükséges készségekre, képességekre, jártasságokra és tapasztalatokra helyezi. A jelöltek kiválasztásánál ugyanolyan fontos szempontnak tekinti a hosszú szakmai, gyakorlati munkatapasztalatokat és az ezen alapuló megbízhatóságot, mint a többi készség és képesség figyelembevételét. Ennek érdekében: a munkaerı-felvételi eljárásban résztvevıkrıl nyilvántartást vezet. 3. Elızetes képzéshez, betanuláshoz kötött munkakörök betöltésénél a negyven év felettiek pályázatát nem utasítja el csak arra hivatkozva, hogy a képzés és a betanítás korukból következıen már nem kifizetıdı befektetés. IV. 2. Esélyegyenlıség biztosítása a bérezés és juttatások területén Az egyenlı bánásmód követelményének sérelmét jelenti különösen a foglalkoztatási jogviszony vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján járó juttatások így különösen a munkabér megállapításában és biztosításában való közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés. A munkáltató vállalja, hogy 1. Bérezés területén a hatályos jogszabályok és a költségvetésben meghatározott összeg szerint biztosítja minden munkavállaló díjazását. 2. Juttatások: A munkáltató étkezési támogatást biztosít az intézményben igénybe vett étkezés esetén a dolgozóknak a fenntartó által biztosított és a költségvetésben rendelkezésre álló összeg mértékének megfelelıen. Nem jár az étkezési hozzájárulás: a gyes, a gyed idıtartamára, tartós távollét esetén, fizetés nélküli szabadság 30 napon túli idıtartamára, a felmentési idı azon idıtartamára, amelyre a közalkalmazottat a munkavégzés alól mentesítették A munkáltató a dolgozóknak indokolt esetben fizetési elıleg felvételére lehetıséget biztosít (váratlan, azonnali kiadások fedezésére). Az igénybe vétel feltételei: az intézményben 6 hónapos munkaviszony, 1 havi kereset mértékét nem haladhatja meg, 8

9 kifizetésére a költségvetési évben egyszer kerülhet sor, újabb elıleg felvételére (a havi kereset mértékén belül) ugyanabban az évben csak indokolt esetben, óvodavezetıi engedéllyel kerülhet sor. 3. A munkáltató indokolt esetben (családi események vagy egyéb váratlan esemény) engedélyezi a munkavállalónak, hogy a vele együtt dolgozó kolléganıvel mőszakcserét szervezzenek. A munkáltató ezzel segíti a munkavállalót, hogy ne fizetés nélküli szabadság igénybevételére kényszerüljön a rendkívüli helyzetekben. 4. Az intézmény kidolgozza elismerési rendszerét, a díj átadására minden évben a Tanévzárón kerül sor. Megnevezése: Év Dolgozója díj 5. A munkavállalóknak biztosított munkaegészségügyi szolgáltatás igénybevétele. IV. 3. A szakmai elımenetelben való esélyegyenlıség biztosítása A munkáltató vállalja, hogy 1. A munkaerı-felvétel során elısegíti a hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségét. Ennek érdekében: - az álláshirdetésekben és a munkaerı-felvétel kiválasztási szempontrendszerének meghatározásánál a korhatár vagy kortartomány, a nem, nemzeti vagy nemzetiségi hovatartozás, egészségügyi- vagy családi állapot nem szerepel, kivéve a foglalkoztatás jellegébıl vagy természetébıl egyértelmően következı szükségszerő megkülönböztetés esetén. Kedvezményezettek köre: minden csoport. - a hangsúlyt a jelöltek képességeire, készségeire helyezi, más szempont (pl. kor, nem) nem kerül figyelembevételre. Kedvezményezettek köre: minden csoport. - az álláshirdetéseket mindenki számára hozzáférhetı módon (pl. írott sajtó), a célcsoportok minél nagyobb részének elérésével teszi közé. Kedvezményezettek köre: minden csoport. - a megüresedett álláshelyeken elınyt biztosít a már ott dolgozók (helyettesítık) számára. Kedvezményezettek köre: nık, családosok. 2. Az elbocsátás, létszámleépítés során elısegíti a hátrányos helyzető csoportok esélyegyenlıségét. Ennek érdekében: - létszámleépítéskor a leépítendı közalkalmazottak/munkavállalók körének meghatározását objektív kritériumokra alapozza. Kedvezményezettek köre: minden csoport. 9

10 IV. 4. Oktatási, képzési programokhoz való egyenlı hozzáférés elısegítése A munkáltató vállalja, hogy: A közalkalmazott/munkavállaló számára biztosítja az egyenlı eséllyel hozzáférhetı, egész életen át tartó tanulás lehetıségét. Ennek érdekében: a közalkalmazottak/munkavállalók teljes köre számára biztosítja a képzésekhez és az azokról való tájékozódás lehetıségéhez való hozzáférést. Kedvezményezettek köre: minden csoport. IV. 5. A családos közalkalmazottak/munkavállalók számára biztosított kedvezmények kiterjesztése A munkáltató vállalja, hogy: 1. A munkaidı kialakításánál figyelembe veszi a közalkalmazottak/munkavállalók családi és munkahelyi kötelezettségeinek összehangolását. - szabadságolásoknál az iskolai - óvodai - bölcsıdei szüneteket figyelembe veszi. Kedvezményezettek köre: családosok. 2. A szülési/gyermekgondozási szabadságon lévı közalkalmazottakat /munkavállalókat egyenrangú munkavállalónak tekinti. V. AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK MEGSÉRTÉSE MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁSOK Az egyenlı bánásmód követelményének megsértése miatti igények az e fejezetben, valamint külön jogszabályokban meghatározott eljárások során - így különösen személyiségi jogi per, munkaügyi per, fogyasztóvédelmi, munkaügyi vagy szabálysértési hatóságok eljárása során - érvényesíthetıek. V. 1. Képviselet 1. Az egyenlı bánásmód követelményének megsértése miatt indult eljárásokban a társadalmi és érdek-képviseleti szervezet a jogsérelmet szenvedett fél meghatalmazása alapján - törvény eltérı rendelkezése hiányában - képviselıként járhat el. 2. Az egyenlı bánásmód követelményének megsértése miatt indult közigazgatási eljárásban a társadalmi és érdek-képviseleti szervezetet megilletik az ügyfél jogai. 3. A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költségeket a hatóság, illetve az eljárásban való részvételével kapcsolatban felmerülı költségek tekintetében az eljárás alá vont, a sérelmet szenvedett féllel ellenérdekő fél elılegezi meg. 4. A kérelem elutasítása esetén a sérelmet szenvedett fél csak akkor viseli az egyéb eljárási költségeket, ha a hatóság megállapította, hogy rosszhiszemő volt. 10

11 V. 2. A bizonyítás szabályai 1. Az egyenlı bánásmód követelményének megsértése miatt indított eljárásokban a jogsérelmet szenvedett félnek vagy a közérdekő igényérvényesítésre jogosultnak kell bizonyítania, hogy a) a jogsérelmet szenvedı személyt vagy csoportot hátrány érte, és b) a jogsérelmet szenvedı személy vagy csoport a jogsértéskor - ténylegesen vagy a jogsértı feltételezése szerint - rendelkezett a évi CXXV. tv. 8. -ban meghatározott valamely tulajdonsággal. 2. Az 1. pontban foglaltak bizonyítása esetén a másik felet terheli annak bizonyítása, hogy a) a jogsérelmet szenvedett fél vagy a közérdekő igényérvényesítésre jogosult által valószínősített körülmények nem álltak fenn, vagy b) az egyenlı bánásmód követelményét megtartotta, illetve az adott jogviszony tekintetében nem volt köteles megtartani. 3. Az 1-2 pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak a büntetıeljárásokban, illetve a szabálysértési eljárásokban. V. 3. Közérdekő igényérvényesítés 1. Az egyenlı bánásmód követelményének megsértése miatt bíróság elıtt személyiségi jogi pert, valamint munkaügyi pert indíthat a) az ügyész, b) a társadalmi és érdek-képviseleti szervezet, ha az egyenlı bánásmód követelményének megsértése olyan tulajdonságon alapult, amely az egyes ember személyiségének lényegi vonása, és a jogsértés személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érinti. 2. Az 1. pont alkalmazásával indult perben megállapított kártérítés, illetve közérdekő bírság a központi költségvetést illeti. V. 4. Panasztételi eljárás a munkáltatónál A munkáltató lehetıséget biztosít a panasztételre, a következı módon: a) Az egyenlı bánásmód megsértése, a zaklatás, jogellenes elkülönítés, megtorlás elıfordulása esetén a közalkalmazott/munkavállaló az esélyegyenlıségi referenshez, illetve a Közalkalmazotti Tanácshoz fordulhat, b) A Közalkalmazotti Tanács a panaszt anonim módon az esélyegyenlıségi referens véleményezésével együtt a munkáltató elé tárja 7 napon belül. c) A panasz, munkáltatóhoz való benyújtásától számítva az ügy megoldásáig, illetve a munkáltató írásbeli intézkedéséig a kifogásolt munkáltatói intézkedés nem hajtható végre. 11

12 d) Amennyiben a résztevık nem tudnak megegyezni, közvetítıt vonhatnak be az eljárásba, ennek költségviselésérıl egyedi megállapodást kell kötni. e) Az eljárás eredményérıl a közalkalmazottat/munkavállalót tájékoztatni kell. f) Amennyiben így sem sikeres az ügy megoldása, a közalkalmazott/munkavállaló a területileg illetékes munkaügyi bírósághoz fordulhat panaszával. g) A Közalkalmazotti Tanács tájékoztatja az esetekrıl a felettes regionális szervet (például az Ágazati Párbeszéd Bizottságot). A évi CIV. Törvény 13. -ának (4). Bekezdése szerint az esélyegyenlıségi tervnek rendelkeznie kell a fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi környezet megteremtését biztosító külön intézkedésekrıl. Mivel az alkalmazotti körben fogyatékos személy nincs, így ilyen irányú intézkedéseink nincsenek. Jelen megállapodást a munkahelyi esélyegyenlıség érdekében a következı szervezetek képviselıi aláírásukkal elfogadják. Hajdúszoboszló, április 1. intézményvezetı szakszervezet közalkalmazotti tanács 12

13 Esélyegyenlıségi terv melléklete 1. sz. III. 1. Helyzetfelmérés összegyőjtött adatai. évben Tagintézmény Nı 40 évesnél idısebb mv. 1. sz. Óvoda Roma identitásúak Fogyatékkal élı, megvált. munk.kép. Gyermekes Munkaváll. Gyermekét egyedül neveli Egyedül álló Lurkó Óvoda 3. sz. Óvoda Mesevár Óvoda 5. sz. Óvoda 6. sz. Óvoda Aprónép Óvoda Manókert Óvoda Igazgatóság Gazdasági egység Összes 13

14 Esélyegyenlıségi terv melléklete 2. sz. Nyilatkozat eltartott gyermekek számáról (10 év alatti gyermekek esetében töltendı ki) Munkavállaló neve: Adószáma: Gyermeke neve: Születési ideje: Gyermeke neve: Születési ideje: Gyermeke neve: Születési ideje: Gyermeke neve: Születési ideje: Gyermekemet / gyermekeimet egyedül nevelem Igen Nem munkavállaló aláírása 14

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV ÉPÍTİIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM OM: 034173 1986 ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV KAPOSVÁR 2008 TARTALOMJEGYZÉK Esélyegyenlőségi terv... 3 Törvényi háttér... 3 1. Bevezető... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA

JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA JAVASLAT AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV TARTALMÁRA 1 Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2/2015. utasítása A Tabi Közös Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlőségi Tervéről 2 1. Bevezetés Tab Város Önkormányzata,

Részletesebben

Kábeltelevíziós Szolgáltatás

Kábeltelevíziós Szolgáltatás Készítés/utolsó módosítás dátuma:2009.11.29 1.oldal,összesen:62 Kábeltelevíziós Szolgáltatás NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja Általános Szerzıdési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv B É K É S M E G Y E I K Ö N Y V T Á R Esélyegyenlőségi terv Békés Megyei Könyvtár, Békéscsaba 2/ 18 Tartalomjegyzék ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV... 3 1. Általános elvek, célok... 3 A megkülönböztetés tilalma,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. sz. példány ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV a 2005. január 1-jétől 2006. december 31-ig terjedő időszakra (TERVEZET) Jelen Esélyegyenlőségi Terv az egyenlő bánásmódról

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyúl Község Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Az önkormányzati, állami intézmények számára is egyre fontosabb a munkahelyi közösség mentális jólléte, amelynek egyik eleme az esélyegyenlőség előmozdítása, biztosítása, a dolgozók,

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

Dunakanyar Holding Kft.

Dunakanyar Holding Kft. Dunakanyar Holding Kft. 2000 Szentendre, Kálvária út 41/a Általános Szerzıdési Feltételek helyhez kötött telefonszolgáltatásra Szentendre, 2010. január 15. Utolsó módosítás: 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltató

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1. oldal, összesen: 34. 1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. oldal, összesen: 34 A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése az Alkotmány 44/A. (2) bekezdés

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2007-12BF) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE

KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató PÁLYÁZÓK ÉS ÉRTÉKELİK RÉSZÉRE KIOP 2004 Esélyegyenlõségi Útmutató Itt található a neten (a link csak egy sorba írva lesz mûködõképes!): http://www.energiakozpont.hu/palyazat/palyazath/palyazath_body/kiop2004/kiop2004_body/kiop2004_eselyegy.htm

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN

ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN ÁROP-1.A.3-2014 TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN A projekt által érintett jogszabályok felsorolása, valamint a főbb jogi rendelkezések

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI

A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A HB EURO KÁR- ÉS JOGVÉDELEM-BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI A biztosító jelen biztosítás keretében a biztosítási díj ellenében megtéríti a harmadik személy által a megjelölt országok területén okozott és a biztosított

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2010. SZEGED Szegedi Tudományegyetem Vagyonkezelési Szabályzata 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A szabályzat

Részletesebben

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László

Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban. Dr. Kovács László Üzleti reggeli 2013. 09. 20. Munkajog a gyakorlatban Dr. Kovács László Munkavégzési viszonyok tipizálása Munkavégzési viszonyok Munkaviszonyok alkalmazásban állók Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ 2. sz. melléklet ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ ÉS ÚTMUTATÓ A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében PROJEKTTERVEZETEK fogadása céljából meghirdetett magyar pályázati felhíváshoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Támogatási Szerzıdés

Támogatási Szerzıdés Azonosító szám: ÁROP-1.A.2/A-2008-0183 Támogatási Szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Weblicit rendszerhez Hatályos: 2016.06.08. 1 Tartalom 1. Általános rész... 3 1.1. Szabályzat célja... 3 1.2. Jogszabályi háttér...

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl

A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl A Tanácsadó Testület 2007. februári állásfoglalása az állásinterjún feltehetõ munkáltatói kérdésekrõl Az Egyenlő Bánásmód Tanácsadó Testület 1/2007. TT. sz. állásfoglalása az állásinterjún feltehető munkáltatói

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS

ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 ESÉLYEGYENLİSÉGI ELEMZÉS Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Béres Egészségtár Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság 2000 Szentendre, Dózsa György út 26. szám alatti társaság KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGE SORÁN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok

Iparjogvédelem tansegédlet A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME. A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok Iparjogvédelem tansegédlet 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl A SZEMÉLYEK POLGÁRI JOGI VÉDELME A személyhez és a szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok A szellemi alkotásokhoz főzıdı jogok 86.

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve:... Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató

Kábelsat-2000 Kft szolgáltató Kábelsat-2000 Kft szolgáltató a tagja Általános Szerzıdési Feltételek vezetékes mősorjel-elosztási szolgáltatáshoz Csákvár, Gánt, Csókakı, Magyaralmás, Polgárdi, Székesfehérvár-Kisfalud települések területén

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 2-i rendkívüli ülésére Tárgy: Belvízrendezés az élhetıbb településért projekttel kapcsolatos új konzorciumi együttmőködési megállapodás és a támogatási szerzıdés elfogadása Elıkészítette: K. Szabóné Kocsor Anna Véleményezı bizottság:

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS Projekt megnevezése: Működési folyamatok optimalizálása Erzsébetváros Önkormányzatánál című, ÁROP - 3.A.2-2013- 2013-0037 azonosító számú pályázati projekt Kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ

IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ IGÉNYLİLAP CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN FELVÉTELÉHEZ Kérjük, hogy az igénylılapot NYOMTATOTT NAGYBETŐKKEL töltse ki! ADATOK A Bank tölti ki! Kölcsönigénylı neve: Igénylés módja saját nevében adóstárssal

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére. Az elıterjesztést készítette: intézményi referens 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. október 31-i ülésére Tárgy: dr. Faragó Márta Ilona praxisjogának értékesítése Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit intézményi

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

I. Általános rész. Általános elvek

I. Általános rész. Általános elvek TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 2 1. Az esélyegyenlıségi terv elıkészítésének folyamata... 3 2. Az esélyegyenlıségi terv hatálya... 3 II. A hátrányos helyzető munkavállalói csoportok meghatározása...

Részletesebben

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), a továbbiakban együtt Szerzıdı felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 9. (1) bekezdés ka) pontja szerint Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének./2012. (XII. 12.)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l

HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE. É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l HAJDÚSZOBOSZLÓI HIVATÁSOS ÖNKORMÁNYZATI TŐZOLTÓSÁG ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE É r v é n y e s : 2 0 0 9. s z e p t e mb e r 0 1 - tı l I. Általános rész Az Országgyőlés 2003. évben elfogadta az Egyenlı bánásmódról

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379

Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-072379 2. számú melléklet MEGBÍZÁSI SZERZİDÉS mely létrejött egyrészrıl: a Zsolnay Örökségkezelı Nonprofit Kft. mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), Székhely: 7630 Pécs, Zsolnay V. u. 37. Cégjegyzékszám: 02-09-073887

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelılap

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2008. évi 2. különszám 2008. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA A Komárom-Esztergom

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben