Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata"

Átírás

1 Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Weblicit rendszerhez Hatályos:

2 Tartalom 1. Általános rész Szabályzat célja Jogszabályi háttér Alapfogalmak Az Adatkezelő Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatok köre és kezelése Regisztrációs adatok Technikai adatok Az érintettek jogai és érvényesítésük Egyéb rendelkezések

3 1. Általános rész 1.1. Szabályzat célja A jelen adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Lombard Lízing Csoportnál az adatkezelés törvényességét, megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést, kialakítsa az adatvédelmi és adatbiztonsági rendszer, az adatvédelmi és adatbiztonsági tevékenység mőködési, felelıségi, ellenırzési és vizsgálati keretrendszerét, illetve szabályait, továbbá biztosítsa a jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Info.tv.) érvényesülését. A Lombard Lízing Csoport a / weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon elérhetı Szolgáltatást igénybe vevık (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli. A Honlapon regisztrált felhasználók adatait a Lombard Lízing Csoport a szerzıdés teljesítése és a szerzıdés feltételeinek késıbbi bizonyítása érdekében tárolja Jogszabályi háttér A Lombard Lízing Csoport adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info.tv.) évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérıl évi VI. törvény az egyének védelmérıl a személyes adatok gépi feldolgozása során évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvetı feltételeirıl és egyes korlátairól Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról évi C. törvény a számvitelrıl évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl évi CXII. törvény a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról, valamint minden olyan jogszabály, amely kötelezıen alkalmazandó adatkezelési rendelkezést tartalmaz Alapfogalmak Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, aki a / honlapot látogatja, illetve ott felhasználóként regisztrál. Ügyfél: A Szabályzat vonatkozó rendelkezései szempontjából a Lombard Lízing Csoport ügyfelének tekintendı mindenki, aki Lombard Lízing Csoporttól pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. A Szabályzat vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás igénybevétele céljából lép kapcsolatba a Lombard Lízing Csoporttal, de a szolgáltatást nem veszi igénybe. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemzı ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A Lombard Lízing Csoport által kezelt ügyfél- és szerzıdéses adatok, ügyfélszolgálati kép- és hangfelvételek, beléptetı rendszer adatai, ek, a Szabályzat területi hatálya alá tartozó épületrészeken mőködı biztonsági kamerák kép- és hangfelvételei. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelı tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körő vagy egyes mőveletekre kiterjedı kezeléséhez. Az adatkezeléstıl, és a személyes adattól függıen írásbeli nyilatkozat, vagy ráutaló magatartás, ide értve az üzletszabályzatok tudomásul vételére vonatkozó nyilatkozatot is. 3

4 Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. Adatkezelı: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely mővelet vagy a mőveletek összessége, így különösen győjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzık (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Adatfeldolgozás: az adatkezelési mőveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mőveletek végrehajtásához alkalmazott módszertıl és eszköztıl, valamint az alkalmazás helyétıl, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki, vagy amely az adatkezelıvel kötött szerzıdése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történı szerzıdéskötést is - adatok feldolgozását végzi. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történı hozzáférhetıvé tétele. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történı hozzáférhetıvé tétele. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges, ide értve az adatok anonimizálását, deperszonalizálását is. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott idıre történı korlátozása céljából. Banktitok: Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekrıl a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerzıdéseire vonatkozik. Banktitok szempontjából a pénzügyi intézmény ügyfelének kell tekinteni mindenkit, aki (amely) a pénzügyi intézménytıl pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. Célhoz kötöttség elve: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhetı. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Csak olyan személyes adat kezelhetı, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárul önkéntesen, megfelelı tájékoztatást követıen, határozottan, félreérthetetlenül szóban, írásban, ráutaló magatartással. Kötelezı adatkezelés: amikor törvény, önkormányzati rendelet elrendeli. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelı a felvett adatokat törvény eltérı rendelkezésének hiányában a. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy 4

5 b. az adatkezelı vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez főzıdı jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követıen is kezelheti. Egyértelmő, részletes tájékoztatás: Az érintettel az adatkezelés megkezdése elıtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelezı. Az érintettet az adatkezelés megkezdése elıtt egyértelmően és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényrıl, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyérıl, az adatkezelés idıtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelı az Info.tv. 6. (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Ezen felül az érintett jogairól és a jogorvoslati lehetıségeirıl. Az Érintett tájékoztatása a jelen nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzattal, az üzletszabályzatokkal és egyéb eseti tájékoztatással valósul meg. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelıvel vagy az Adatfeldolgozóval. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzıdés alapján az Európai Gazdasági Térségrıl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. Harmadik ország: Minden olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek. A Lombard Lízing Csoport tagjai: a Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt., a Lombard Ingatlan Lízing Zrt., a Lombard Bérlet Kft. és ezek anyavállalata a DDM Group AG. Adatvédelmi nyilvántartás: NAIH által vezetett nyilvántartás vállalati bejelentésekhez, illetve vállalatok által vezetett belsı adatvédelmi nyilvántartás Adattovábbítási nyilvántartás: az Érintettek tájékoztatása, valamint az adattovábbítások jogszerőségének ellenırzése céljából vezetett nyilvántartás, melynek tartalma az Érintett adataira vonatkozóan: az adattovábbítás dátuma, az érintett beazonosításához szükséges adatok, az adattovábbítás célja, az adattovábbítás jogalapja, az átadott adatok köre, az adattovábbítás címzettje. A nyilvántartás papír alapon, és elektronikus úton ide értve a gépi nyilvántartást - is vezethetı, amit 5 évig meg kell ırizni. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés, ideértve az adatbiztonsági (pl. külsı hacking, nagyobb jogosultsággal rendelkezve a munkához nem szükséges adatok megtekinthetısége-módosíthatósága, stb.), az adatvédelmi jogi szabályok (pl. az Ügyfél vagy munkavállaló nem kap tájékoztatást az adatok kezelésérıl, adatok gondatlan kezelése, egyéb adatkezelési hiányosságok, stb.) megsértését is. Adatvédelmi incidens nyilvántartó: az Adatkezelı által az Adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenırzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából vezetett nyilvántartás mind a saját, mind az adatfeldolgozójánál felmerülı adatvédelmi incidensekrıl, mely tartalmazza: az incidens idıpontját, az incidenssel érintettek körét és számát, az érintett személyes adatok körét, az incidens körülményeit és annak hatásait, az elhárításra tett intézkedések leírását és indokát, mit javít ki az intézkedés, az adatkezelést elıíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A nyilvántartás papír alapon, és elektronikus úton is vezethetı, amit 5 évig meg kell ırizni. 5

6 2. Az Adatkezelő A Lombard Lízing Csoportot alkotó vállaltok tekintettel a csoporton belül kivezetésekre is együttes adatkezelést folytatnak, és egyetemlegesen felelnek azért, hogy az adatkezelés, adatvédelem, adatbiztonság a jelen Szabályzatnak, és a hatályos jogszabályoknak megfelelıen történjen. Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. (6720 Szeged, Somogyi u. 19.; Cg: ) Lombard Ingatlan Zrt. (6720 Szeged, Somogyi u. 19; Cg: ) Lombard Bérlet Kft. (6720 Szeged, Somogyi u. 19.; Cg: ) Adatkezelési nyilvántartási szám: Lombard Lízing Zrt. NAIH-58342/2012. Lombard Ingatlan Zrt. NAIH-58313/2012. Lombard Bérlet Kft. NAIH-58312/2012. Belsı adatvédelmi felelıs: Név: Széllné Papdi Katalin Cím: 6720 Szeged, Somogyi u. 19. Tel: Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás Az adatokat elsıdlegesen Lombard Lízing Csoport, illetve a Lombard Lízing Csoport belsı munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át. Az alapul fekvı informatikai rendszer üzemeltetése, a Szolgáltatás teljesítése, az elszámolás rendezése körében, a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltetı, könyvelı) vehet igénybe. A Szolgáltató az ilyen külsı szereplık adatkezelési gyakorlatát ellenırizni köteles. Tárhelyszolgáltató adatai: nexum Magyarország Kft Szeged, Temesvári krt Az adatkezelés célja A Lombard Lízing Csoport a / honlap üzemeltetési tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi célokból kezel adatokat: az adatkezelés Érintettjeinek azonosítása, a visszaszármaztatott eszközök adás-vételének lebonyolítása, adatfeldolgozások, adattovábbítások, statisztikakészítés, az informatikai rendszerek fejlesztése. a. A Lombard Lízing Csoport tagjával kötött adás-vételi szerzıdés elıkészítése, megkötése és végrehajtása, b. az, hogy a Lombard Lízing Csoport tagjai közvetlenül mérhessék fel az igényeket azok magasabb szintő kielégítése érdekében (statisztika készítés), 4. Az adatkezelés jogalapja a. A személyes adat kezelésére törvény felhatalmazást ad, vagy egyébként az adatok kezelését jogszabály elrendeli. 6

7 b. A személyes adat kezeléséhez az Érintett vagy az a természetes személy, akire az adat vonatkozik hozzájárul. Amennyiben az Érintett harmadik személy adatait bocsátja a Lombard Lízing Csoport tagjának rendelkezésére, köteles gondoskodni e harmadik személy hozzájárulásáról. Az Érintett a hozzájárulását megadja azzal is, ha a szerzıdésben meghatározott adatkezelések ismeretében a Lombard Lízing Csoport tagjával szerzıdést köt. Az Érintett hozzájárulását vélelmezni kell az Érintett kérelmére indult ügyekben (így különösen szerzıdéskötés kezdeményezése, jogviszony módosítása vagy megszüntetése esetén) az általa megadott személyes adatok tekintetében. c. A Lombard Lízing Csoport tagja az Érintett hozzájárulása nélkül is kezelhet személyes adatot, ha a hozzájárulás beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a Lombard Lízing Csoport tagjára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Lombard Lízing Csoport tagja, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez főzıdı jog korlátozásával arányban áll. d. A Lombard Lízing Csoport tagja törvény eltérı rendelkezésének hiányában, az Érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint a hozzájárulás visszavonását követıen is kezelheti a személyes adatokat, ha a személyes adat felvételére az Érintett hozzájárulásával került sor és az adatok kezelése a Lombard Lízing Csoport tagjára vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy a Lombard Lízing Csoport tagja, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez főzıdı jog korlátozásával arányban áll. 5. Az adatok köre és kezelése A Lombard Lízing Csoport a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok,a Hpt. és az adott szolgáltatás nyújtására vonatkozó egyéb jogszabály(ok) rendelkezései szerint az Érintettnek a Lombard Lízing Csoporthoz benyújtott dokumentumokon, szerzıdéseken, igazolásokon, nyomtatványokon feltüntetett, továbbá minden, bármely formában létrejött személyes adatait a Lombard Lízing Csoport által nyújtott szolgáltatás jellegétıl függıen nyilvántartja, kezeli, feldolgozza. Az adatkezelés célja továbbá törvényi rendelkezés alapján jogszabályon alapuló adatkezelés. a. Természetes személyazonosító adatok az igénybe vett, vagy igénybe venni kívánt szolgáltatásra vonatkozó szerzıdés megkötéséhez: ezen adatok kezelésének célja az Érintett egyértelmő azonosítása és a kapcsolattartás. A Lombard Lízing Csoport kezeli az Érintett 6. Regisztrációs adatok pontban felsorolt adatait. b. Az Érintettel való kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámok és egyéb elérhetıségi adatok: Amennyiben az Érintett megadja, a Lombard Lízing Csoport kezeli a kapcsolattartáshoz szükséges telefonszámait és elektronikus levelezési címét. c. A pénzmosás megelızésére vonatkozó jogszabályok által elıírt adatok: A Lombard Lízing Csoport kötelezıen kezeli a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) által elıírt adatokat. d. Az igénybe vett, vagy az igénybe venni kívánt szolgáltatással kapcsolatos adatok: ideértve különösen a visszaszármaztatott eszköz adatait (márka, típus, kivitel, szín, rendszám, alvázszám, motorszám, vételár, egyéb fizikai jellemzık, stb.), e. A Lombard Lízing Csoport honlapjához kapcsolódó adatkezelések: A Lombard Lízing Csoport a / honlaphoz kapcsolódóan személyes adatokat jogosult kezelni. 7

8 f. A Lombard Lízing Csoport által mőködtetett képrögzítı berendezések által rögzített felvételek: A Lombard Lízing Csoport az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben képfelvételt készítı és rögzítı rendszert mőködtethet. A Lombard Lízing Csoport jogosult a helyiségeiben, a tranzakciót végzı, vagy ott megjelenı Érintettrıl képfelvételt készíteni, és a felvételt elszámolási és biztonsági célból tárolni és felhasználni. A Lombard Lízing Csoport ezen felvételeket az irányadó jogszabályoknak megfelelıen, legfeljebb 60 napig ırzi meg. A rögzített képi információ kizárólag a hatóságok felé, azok hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A megfigyelt területre való belépéssel a megfigyelt személy hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez. A Lombard Lízing Csoport az Érintettek személyes adatait az Érintettek önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célokra: - A közvetlen megkeresés módszerével reklám/hírlevél küldése elektronikus levélben: A weboldalon történı regisztrációkor minden felhasználónak lehetısége van rá, hogy feliratkozzon a licit e- mailben küldött ingyenes hírlevelére. A hírlevélre történı feliratkozás a késıbbiekben bármikor lemondható a / oldalon. - Megkeresés ügyfélelégedettség-mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából. Az Érintett az adatkezelésekhez adott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. A Lombard Lízing Csoport minden megkeresés során tájékoztatást ad arról, hogy az Érintett a hozzájárulását visszavonhatja. 6. Regisztrációs adatok Az Érintett a regisztráció kezdetekor megválaszthatja, hogy Magánszemélyként, Egyéni vállalkozóként vagy Gazdasági társaságként regisztrál a Lombard Lízing Csoport weblicit felületére. A regisztráció során kötelezıen megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdıdik és annak törléséig tart. Nem kötelezı adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának idıpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megırzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történı regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történı adatkezeléseket. Amennyiben az Érintett Magánszemélyként regisztrál a Lombard Lízing Csoport weblicit felületére, a regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni: Név Személyi igazolvány szám Születés helye Születés dátuma Anyja neve Telefonszám 1 cím Felhasználó név Jelszó, majd jelszó megerısítése Irányítószám Helység (település) Cím (utca, házszám) 8

9 Az Érintett a regisztráció során, választása szerint megadhatja az alábbi adatokat a Lombard Lízing Csoport részére: Elızı név Telefonszám 2 A Lombard Lízing Csoport lehetıvé teszi az Érintett számára a céggel való kapcsolattartás megszüntetését, és az adatainak törlését a Lombard Lízing Csoport nyilvántartásából, ezt a weblicit oldalon az adatok módosítása/regisztráció törlésével teheti meg. Amennyiben az Érintettnek licitálása van folyamatban, a regisztráció nem törölhetı. 7. Technikai adatok Az Érintett bejelentkezı számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Lombard Lízing Csoport rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és idıpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészıjének típusa, a megtekintett és az elızıleg látogatott weboldal címe. Az automatikusan rögzítésre kerülı adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezıvé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Lombard Lízing Csoport fér hozzá. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat győjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor illetve Felhasználó Szolgáltatóval történı kapcsolatfelvételekor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkezı adatokkal. A Honlap html kódja a Szolgáltatótól független, külsı szerverrıl érkezı és külsı szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ı szerverükre történı közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek győjteni. Külsı szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezelésérıl az adatkezelık tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. 8. Az érintettek jogai és érvényesítésük Tájékoztatás iránti kérelem: Az Érintett tájékoztatást kérhet adatai kezelésérıl, továbbításáról, adatvédelmi incidensekrıl. A tájékoztatás kiterjed a kezelt adatok megjelölésére, forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, idıtartamára, az adatfeldolgozó nevére, címére és az adatkezeléssel összefüggı tevékenységére, továbbá arra, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Amennyiben az adatvédelmi incidenssel érintett kéri, úgy az Adatkezelı köteles tájékoztatni az ıt érintı adatvédelmi incidens körülményeirıl, hatásairól és az elhárításra megtett intézkedésekrıl. A kérést a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül kell írásban teljesíteni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérı a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelıhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelı csak az Info. törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. Az elutasított tájékoztatás iránti kérelmekrıl a Lombard Lízing Csoport adatvédelmi felelıse nyilvántartást vezet, melyrıl a tárgyévet követı január 31-éig írásban tájékoztatja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökét. 9

10 Törlés iránti kérelem: Az Érintett kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha - kötelezı adatkezelés történik. A kérést a kérelem kézhezvételétıl számított 25 napon belül kell kivizsgálni, és az adatot törölni. Az adat törlésérıl az Érintetten túl mindazokat tájékoztatni kell, akiknek az adatot továbbították, kivéve, ha a tájékoztatás elmaradása az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekeit nem sérti. Ha az Adatkezelı az Érintett törlés iránti kérelmét nem teljesíti, úgy a kérelem kézhezvételét követı 25 napon belül közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Zárolás iránti kérelem: Az Érintett törlés helyett kérheti személyes adatainak zárolását is, különösen ha a törlés sértené az érdekeit. A kérést 25 napon belül kell kivizsgálni, és az adatot zárolni. Ha az Adatkezelı az Érintett zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követı 25 napon belül közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Helyesbítés iránti kérelem: Az Érintett írásban, indokolt esetben dokumentummal alátámasztva kérheti pontatlan, nem megfelelı személyes adatainak helyesbítését amennyiben a szükséges adatok rendelkezésre állnak. A kérést 25 napon belül kell kivizsgálni és intézkedést tenni. Ha a vizsgálat eredményeként megállapításra kerül, hogy a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelı személyes adat az Adatkezelı rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelı helyesbíti.. Az Adatkezelı megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelmően. Az adat helyesbítésérıl, vagy megjelölésérıl az Érintetten túl mindazokat tájékoztatni kell, akiknek az adatot továbbították, kivéve, ha a tájékoztatás elmaradása az adatkezelés céljára tekintettel az Érintett jogos érdekeit nem sérti. Ha az Adatkezelı az Érintett helyesbítés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követı 25 napon belül közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. Tiltakozás joga: Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelıre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelı, Adatátvevı vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelezı adatkezelés esetén, továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérést 15 napon belül kell kivizsgálni, és írásban tájékoztatást adni. Tiltakozás esetén az adatvédelmi felelıs haladéktalanul értesíti az illetékes szervezeti egység vezetıjét. Az illetékes szervezetiegység-vezetı az adatvédelmi felelıssel egyeztetve 15 napon belül dönt, és amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelı köteles az adatkezelést (további adatfelvételt, adattovábbítást) megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, és az annak alapján tett intézkedésekrıl értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbította, akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. A határidı elmulasztása, vagy ha az Érintett nem ért egyet a tiltakozásának elbírálása eredményeként hozott Adatkezelıi döntéssel, a döntés ellen a közléstıl, illetve a határidı utolsó napjától számított 30 napon belül az Info. tv ában foglalt módon bírósághoz fordulhat. Bírósági jogorvoslat, Hatósághoz fordulás joga: A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása, felvilágosítás megtagadása esetén az Érintett az Adatkezelı ellen bírósághoz, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat jogorvoslatért. A per - az Érintett választása szerint - az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék elıtt is megindítható. 10

11 9. Egyéb rendelkezések A Lombard Lízing Csoport fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót az Érintettek elızetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követıen az Érintett a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat. 11

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23.

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23. Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Hatályos: 2016.05.23. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3 1.1 Szabályzat célja:... 3 1.2 A Szabályzat területi, alanyi és

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. Preambulum A jelen rendelkezések tárgya a MORTOFF Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Hordós utca 10., Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61728/2013.)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A SZABOLCS Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Tiszántúli Első Hitelszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2016. május 01. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (a továbbiakban: [Hitelszövetkezet)

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Borotai Takarékszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2015. október 1. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez

Részletesebben

ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Secret Control GPS Kft. (székhely: 1203 Budapest, Serény u. 4.; adószám: 11922540-2 43; nyilvántartja a Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg. 01-09-683415 cégjegyzékszámon)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Preambulum A LogDrill Informatikai és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: LogDrill Kft.) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. június 12.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. június 12. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2014. június 12. 1. BEVEZETÉS A Triple Unit Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (székhely: 2162 Őrbottyán, Rákóczi F. u. 209.) továbbiakban röviden: ( Triple Unit Kft

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. 1. Bevezetés A Malom Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ multischool.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-88773/2015. Röviden Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Utakerthez.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Utakerthez.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Printer-fair Kft. (székhely: 2510. Dorog, Mátyás kir. u. 11/a. adószám: 11470328-2-11) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 / 38 2016.05.23. 9:59 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2016.01.01 19 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az InterPont Plus Kft. (cím: 1158 Budapest, Szűcs István u. 25/A, adószám: 10479276-2-43, cégjegyzékszám:01-09-073563, képviseli: Gregor Tamás ügyvezető) kötelezettséget vállal

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Cromax.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Cromax.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató HÓD Industrial Solutions Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.hod-industrial.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók vagy

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Gyermekruhashop.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Gyermekruhashop.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Mindennapinlp.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Mindennapinlp.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat I. Az adatkezelő (Szolgáltató) A Szolgáltató neve: REKARD HELIOSZ Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye és postai címe: 9024 Győr, Répce u. 47. Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Diego.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetben 2013. február 21.

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetben 2013. február 21. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat módosításokkal egységes szerkezetben 2013. február 21. 1. BEVEZETÉS Az Intrum Justitia Zrt. (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6., a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Ecostudio Informatika Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.ecosite.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon keresztül a Szolgáltató

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Onmegvalosito.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Onmegvalosito.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Yogalogon.com - Adatkezelési Tájékoztató - 2015. Yogalogon.com Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Preambulum WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. II. Értelmező rendelkezések

Preambulum WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. II. Értelmező rendelkezések I. Preambulum A WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. utazási iroda (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52., Cg. 01-09-710850, adószám: 12935727-2-43) mint a http://worldtours.hu/ weboldal (továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Webfotel.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Webfotel.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Az Adatkezelési Szabályzat a Gál és Társa Kft. (1032 Budapest, Kiscelli u. 74.). (a továbbiakban: Szolgáltató ) a weboldalon (a továbbiakban: Weboldal ) történő regisztráció során,

Részletesebben

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük A Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Net- Portal Kft. vagy Szolgáltató ) az elıfizetık személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elıírásokkal összhangban

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Játékshop.eu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A White Crystal KFT. (Székhely: 2600 Vác Zrínyi u 39., Telephely - üzlet cím: 1064 Bp. Rózsa u 59/a, 2600 Vác Kodály Z. u 2., Panaszkezelés cím: 2600 Vác

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Olmunkaido.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Preambulum A Paletta Press Kft. biztosítja ügyfelei személyes adatainak védelmét, azokat bizalmasan kezeli, a jogszabályi előírásoknak és az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Z& C Solution Iroda Hatálybalépés időpontja : 2015.05.24 (Nyilvántartási azonosító: NAIH-85531/2015) 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 130. évfolyam 2015. október 2. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 130. évfolyam 2015. október 2. TARTALOM 17. szám 130. évfolyam 2015. október 2. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal oldal 39/2015. ( X. 02. MÁV Ért. 17. ) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. Adatvédelmi

Részletesebben

Adatkezele si e s Adatbiztonsa gi Szaba lyzat

Adatkezele si e s Adatbiztonsa gi Szaba lyzat Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat Az http://www.iraspszichologia.hu weboldalt (a továbbiakban Íráspszichológia vagy Weboldal) Franyó Anna üzemelteti (székhely és postázási cím: 1076 Budapest, Garay

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: határozatlan A jel a legutoljára megváltozott

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Kozbeszguru.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Kozbeszguru.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Aqua.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja és hatálya... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Személyi hatály... 3 1.3 Tárgyi hatály... 3 1.4

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS Az adatkezelési tájékoztatás célja, hogy a Property Market Kft. (cégjegyzékszám: 01-09- 206694, székhely: 1037 Budapest, Bojtár u. 53., adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-99755/2016.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Toszkanvaza.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

SZABÁLYZAT-ot alkotja:

SZABÁLYZAT-ot alkotja: ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FÜREDHŐ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KFT. Hatályba lépés időpontja: 2012. július 1. Készítette: L Tender-Consulting Kft. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Számlabarát Kft. Adatkezelési tájékoztató Bevezető Számlabarát Kft. (2230 Gyömrő, Akácfasor u. 20.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató A Profit Holding Hungary Zrt. fontosnak tartja Ügyfelei (Felhasználói) és minden egyéb érintett természetes személy (a továbbiakban érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogának

Részletesebben

Pannon Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pannon Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat Hatályos 2015. Július 16. napjától 1 Pannon Holding Hungary Zrt. Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat Hatályos

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Vitalimax.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Hegyi Róbert Zsolt e.v. (Székhely: 9024 Győr, Lajta út 20., adószám: 60542016-2-28) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő

Részletesebben

Adatvédelemi Tájékoztató

Adatvédelemi Tájékoztató Adatvédelemi Tájékoztató 1. Bevezető BEKUTA Beteg-együttműködést Kutató és Fejlesztő KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 8200 Veszprém, Csererdei út 23.; cégjegyzékszám: 19-09-514856; adószám: 23771152-2-19;

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Komthermal.hu - Adatkezelési Tájékoztató 2016. Komthermal.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Komáromi Thermálfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2900 Komárom, Táncsics M. u. 34., cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 1. kiadás 2. módosítás 2 (34). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 53-2014/2015. (2015.03.17.) számú határozattal elfogadva Hatályos: 2015.03.18. napjától 1.

Részletesebben

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd.

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A Szabályzat

Részletesebben

Pro-Terminál Security Kft

Pro-Terminál Security Kft 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT PRO-TERMINÁL SECURITY KFT. Hatályba lépés időpontja: 2012. július 1. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat 1. Bevezetés Az Alföld Kábel Kft. (5900 Orosháza, Vörösmarty utca 7 fsz 5., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi

Részletesebben

NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ALAPELVEK. Jelen szabályzat létrehozása a Tchibo Budapest Ipari és Kereskedelmi Kft (2040 Budaőrs, Neumann János u. 1.). (továbbiakban:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (továbbiakban adatkezelési szabályzat) tartalmazza a Rátgéber

Részletesebben

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 117-3/2014 számú igazgatói utasítás ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Hatályba lépés időpontja: 2014. április 1. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató A www.marketingexpo.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője a Navigátor Kiadó Kft. (székhely: 1121 Budapest,

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A dokumentum száma: AVSZ - 1 - SZ A 2. kiadású tartalomjegyzéke szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Bevezetés A Waldland Webáruház Kft. A szolgáltató neve: Waldland Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 25 3/1 A szolgáltató

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Sarlóspuszta Club Hotel***superior (Sarlóspuszta Zrt., 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz. 167.) Adószám: 23046694-2-13, a továbbiakban Szálloda) korlátolt

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Verzió: 1.4 Hatályos: 2015.04.23.-tól 1. Bevezető A P & L Co. Bt. (2100 Gödöllő, Fácán sor 101.), (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató I. Bevezető A Metál-Légtechnika Kft. (Székhely, 8800, Nagykanizsa, Táborhely u. 3, cégjegyzékszám; 20-09-072003), (továbbiakban: adatkezelő, szolgáltató) alá veti magát eme tájékoztatónak.

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése

Adatkezelési tájékoztató. (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése Adatkezelési tájékoztató (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése 1.1. A www.agroballa.hu webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Balla és Tsa. Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató SZATELLIT Elektronikai Zrt. - Adatkezelési Tájékoztató 2014. szatellit.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés SZATELLIt Elektronikai Zrt. (székhely: 6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/C) (a továbbiakban: Szolgáltató,

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. hatályos: 2016.01.31. napjától. 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. hatályos: 2016.01.31. napjától. 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ hatályos: 2016.01.31. napjától 1. Az adatkezelő 2. Fogalmi meghatározások 3. Alapelvek 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme 5. Adattárolás módja,

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Bonair BG Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.bonairshop.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon megrendelést leadók vagy személyes

Részletesebben

I. NYILATKOZAT II. DEFINÍCIÓK

I. NYILATKOZAT II. DEFINÍCIÓK I. NYILATKOZAT Alulírott: ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10. cégjegyzékszám: 08-10- 001830) szolgáltató, mint adatkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu

Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu Alapelvek Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. (1) kimondja, hogy az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató!

Adatkezelési tájékoztató! www.naturavetal.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.feriba.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-90365 NAIH-90364 NAIH-90363 NAIH-90362 Röviden NAIH-90361 Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja...

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja... ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2 2.2 Az adatkezelés célja... 2 2.3 Az adatkezelés jogalapja... 3 2.4 A kezelendő

Részletesebben

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Bevezetés A Gradinops Kft. (1043 Budapest, Csányi László 34, adószám: 24777230-1-41) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az információs önrendelkezési jogról

Részletesebben

Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek

Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek Jelen internetes oldal, azaz www.sabawebshop.hu, üzemeltetője a Perfect Face Kft (H- 1024, Budapest, Lövőház utca 17, F.sz. 7) 1.1 Jelen internetes oldal

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT. A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz. Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT. A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz. Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha.hu Viky Kft. info@viky.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2

Részletesebben

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; Adatvédelmi elveink A Borealis webáruház, a www.borealisora.hu honlap üzemeltetője, a Borealis Óra Ékszer Kft. (9400 Sopron, Várkerület 72. Hrsz, a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 dm Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 13. 2 TARTALOM TARTALOM... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. DEFINÍCIÓK... 4 3. ALAPELVEK A DM KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN... 6 4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS

Részletesebben

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), Az alábbi tájékoztatás a honlapon található felhasználási feltételek részét képezi! Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Special Effects Event Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1155. Budapest,

Részletesebben

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Tánctól Z-ig Bt. (8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 6. 5. ép.) (a továbbiakban Tánctól Z-ig Bt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1.1 A Brains Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1163 Budapest, Tekla utca

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató - 1 - www.ksb.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Az webáruház használata során a In-Car-Tel Kft.részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban

Részletesebben

BKK Budapesti Közlekedési Központ

BKK Budapesti Közlekedési Központ BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapesti közösségi közlekedési jegyrendszer BKK-automatáihoz tartozó ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2014 1. BEVEZETÉS... 2 2. DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Az adatkezelő neve: Morelló 2006 Kft. (a továbbiakban Adatkezelő ) 2. Az adatkezelő címe: 1204 Budapest, Székelyhíd u. 24/B. 3. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1/ 283 0966 4.

Részletesebben

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak

1 A Nyilatkozatban alkalmazott kifejezések, fogalmak A www.fizessenmobillal.hu alatt elérhető weboldalt (a továbbiakban Weboldal) az Első Mobilfizetés Elszámoló Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékét vezető Cégbíróság: Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT, ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ az ITL GROUP Kft. internetes honlapjának felhasználói, valamint az általa nyújtott szolgáltatásokat igénybevevők részére 2015. június 1 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

www.partytattoo.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

www.partytattoo.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. NAIH-91605/2015. Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban

Részletesebben

A BÖRTLI Kft. adatvédelmi nyilatkozata

A BÖRTLI Kft. adatvédelmi nyilatkozata A BÖRTLI Kft. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A BÖRTLI Kft. (8192 Hajmáskér, Arany János u. 6.) (a továbbiakban BÖRTLI Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben