DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016

2 1. kiadás 2. módosítás 2 (34). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által /2015. ( ) számú határozattal elfogadva Hatályos: napjától 1. kiadás 1. módosítás: /2016. ( ) sz. határozattal elfogadva Hatályos: szeptember 2. napjától 1. kiadás 2. módosítás: /2016. ( ) sz. határozattal elfogadva Hatályos: február 3. napjától

3 1. kiadás 2. módosítás 3 (34). oldal TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya Az adatvédelem alapfogalmai és elvei Az adatkezelés jogalapja és célja Közérdekű panasz, bejelentés Adatvédelmi nyilvántartás Az adatkezelésében érintett jogai és érvényesítésük Egyetemen belüli adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása Adattovábbítás a felsőoktatási információs rendszerbe Adattovábbítás megkeresés alapján Külföldre irányuló adattovábbítás Személyes adatok nyilvánosságra hozatala Az adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések Ellenőrzés Egyetemi adatvédelmi felelős Az Egyetem kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésének szabályai Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje II. KÜLÖNÖS RÉSZ Egyes adatkezelések Hallgatók adatainak nyilvántartása A hallgatók személyes adatai A hallgatói ösztöndíjszerződések alapján nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok A hallgató adatainak kezelése Személyügyi adatok nyilvántartása Bér- és munkaügyi adatok nyilvántartása Személyügyi, valamint a bér- és munkaügyi adatok kezelése Kamerás rendszerrel történő adatkezelés Dunaújvárosi Egyetem Alumni adatkezelése III. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... 33

4 1. kiadás 2. módosítás 4 (34). oldal PREAMBULUM A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az alábbi vonatkozó jogszabályok alapján évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.); évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (továbbiakban Nftv.); évi I. törvény a munka törvénykönyvéről; évi CXCV. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról; évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; évi CLXV. törvény a panaszokról és közérdekű bejelentésekről; évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről; évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról; évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól; 305/2005. (XII. 25. ) Korm. r. a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról; A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása a munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer alapvető követelményeiről; jelen szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) a következőképpen határozza meg:

5 1. kiadás 2. módosítás 5 (34). oldal I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja és hatálya (1) E szabályzat célja, hogy meghatározza a Dunaújvárosi Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjét, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, valamint az információs önrendelkezési jog érvényesülését továbbá, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen és a közérdekű adatokat megismerhesse, és megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását illetve jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát. (2) A Szabályzat hatálya kiterjed az Egyetemen annak valamennyi szervezeti egységénél folytatott személyes-, különleges-, valamint közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kezelésére. (3) A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá az Egyetem által alapított és az Egyetem területén belül informatikai rendszerhasználat szempontjából nem elkülöníthető szervekre, valamint minden olyan szervre, személyre, aki az Egyetem által működtetett informatikai infrastruktúrát igénybe veszi (kivéve nyílt elérésű internethasználat) Az adatvédelem alapfogalmai és elvei 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 3. különleges adat: a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 5. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak évi CXII. törvény az önrendelkezési jogról és az információszabadságról vonatkozó szakaszaiból

6 1. kiadás 2. módosítás 6 (34). oldal eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 6. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; 7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez; 8. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri; 9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; 10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; 15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; 16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik; 18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is adatok feldolgozását végzi; 19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett; 20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi; 21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; 22. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

7 1. kiadás 2. módosítás 7 (34). oldal adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. (1) Az érintett egyediesítésére természetes vagy mesterséges azonosító adatok szolgálnak. Természetes azonosító adat különösen az érintett neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakóhelyének illetve tartózkodási helyének címe. Mesterséges azonosító adatok a matematikai vagy más algoritmus szerint generált adatok, így különösen a személyi azonosító kód, a társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ), az adóazonosító jel, a személyi igazolvány száma, az útlevél száma, az Egyetemi hallgatói, oktatói azonosító (NEPTUN-kód, Oktatási azonosító). (2) A leíró adatok az adatkezelés célja tekintetében releváns egyéb adatok. A meghatározott természetes személlyel kapcsolatba nem hozható leíró adat nem személyes adat (pl. statisztikai adat). (3) Az Egyetemen különleges adat a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvényben szabályozott körben, mértékben és ideig kezelhető. Kezelhető továbbá a munkahelyi, hallgatói balesettel, betegellátással kapcsolatos adat. (4) Az adatkezeléssel, adattovábbítással kapcsolatos dokumentumok megőrzési idejét az irattárban az Egyetem Iratkezelési Szabályzata tartalmazza. (5) Személyes adat csak meghatározott törvényes célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. (6) Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat törölni kell. A törlés az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy helyreállításuk már nem lehetséges. (7) A törlés során, az adatkezelés megszüntetésével kapcsolatos tényeket jegyzőkönyvbe kell venni. Az adatok törlésének részletes szabályait az Egyetem Iratkezelési Szabályzata határozza meg. 3. Az adatkezelés jogalapja és célja 3 (1) Személyes adat az Egyetemen akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett írásban, vagy a NEPTUN rendszeren keresztül elektronikusan, rögzített formában hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben az Egyetem szabályzata elrendeli. 2 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával beemelte, hatályos október 1-től 3 A fejezetcímet a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos

8 1. kiadás 2. módosítás 8 (34). oldal (2) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. (3) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek. (4) Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Önkéntes adatszolgáltatás esetén az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt, illetve egyetemi szabályzatot. (5) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen a) az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, b) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, c) az adatkezelés időtartamáról, d) arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, illetve e) kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. (6) Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk az Egyetem hivatalos honlapján illetve közösségi honlapján történő nyilvánosságra hozatalával is: a) az adatgyűjtés ténye, b) az érintettek köre,

9 1. kiadás 2. módosítás 9 (34). oldal c) az adatgyűjtés célja, d) az adatkezelés időtartama, e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma. (7) Az Egyetem szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek az általuk megismert személyes adatokat szolgálati és/vagy üzleti titokként megőrizni. Ilyen munkakörben csak az foglalkoztatható, aki titoktartási nyilatkozatot tett. (8) Az Egyetem a) az intézmény rendeltetésszerű működéséhez, b) a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez, c) a képzés, kutatás megszervezéséhez, d) a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeik teljesítéséhez, e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez, f) a jogszabályokban és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához, g) a végzettek pályakövetése céljából nélkülözhetetlenül szükséges személyes adatokat tartja nyilván. (9) Az Egyetem a személyes adatokat a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, valamint a nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti. (10) A személyes adatot törölni kell, ha a) a kezelése jogellenes, b) az érintett ezt kéri, a kötelező adatkezelés kivételével,

10 1. kiadás 2. módosítás 10 (34). oldal c) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, d) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) elrendelte. (11) A (10) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. (12) A nyilvántartott adatok körét, az adatkezelés célját és időtartamát, valamint a nyilvántartott adatok továbbításának feltételeit külön eljárásrend szabályozza. A nyilvántartott adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat számára átadhatók. 4. Közérdekű panasz, bejelentés (1) A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése az Egyetem érdekét szolgálja. A panasz és a közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. (2) Panasszal és közérdekű bejelentéssel bárki fordulhat az erre rendszeresített nyomtatványon a vezetőjének címezve. (3) A a közérdekű panaszt vagy bejelentést 3 munkanapon belül továbbítja az érintett szervezeti egységnek. Ha a közérdekű panasz vagy bejelentés egyben adatkezeléssel kapcsolatos, a Rektori Hivatal haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül kikéri az adatvédelmi felelős írásos véleményét. (4) A panaszt és a bejelenést az érintett szervezeti egységhez történő beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni. (5) Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével tájékoztatni kell. (6) A vizsgálat befejezését követően a legrövidebb időn belül a tájékoztatja a panaszost vagy közérdekű bejelentőt a megtett intézkedésről, vagy annak mellőzéséről (az indokok megjelölésével).

11 1. kiadás 2. módosítás 11 (34). oldal (7) 4 A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata kivéve, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapjául súlyos jog- vagy érdeksérelem szolgál mellőzhető. (8) 5 A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 6 hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az Egyetem mellőzi. (9) A panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján ha alaposnak bizonyul gondoskodni kell: a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről, b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, c) az okozott sérelem orvoslásáról és d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről. (10) A panaszos vagy a közérdekű bejelentő személyes adatai kivéve, ha bűncselekmény vagy szabálysértésre utaló körülmény merül fel, vagy alaposan valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt okoz csak a panasz vagy a közérdekű bejelentés alapján érintett szervezeti egység részére adhatóak át. A panaszos és a közérdekű bejelentő személyes adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra. 5. Adatvédelmi nyilvántartás (1) Az Egyetemen minden adatkezelést nyilvántartásba (továbbiakban: adatkezelés törzskönyve) kell venni (1. sz. melléklet). Az adatkezelés törzskönyvének első példányát az adatkezelést, illetve adatfeldolgozást végző szervezeti egység, második példányát az adatvédelmi felelős őrzi. (2) Az adatkezelés törzskönyve a jogszabályok és az egyetemi szabályzatok keretei között az adatvédelem Alaptörvényben rögzített elvei szerint az egyes adatkezelésekre nézve szabályozza és dokumentálja az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tényeket, körülményeket, ezek különösen: a) az adatkezelés, adatfeldolgozás megnevezése, 4 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos október 1- től 5 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos október 1- től

12 1. kiadás 2. módosítás 12 (34). oldal b) célja, rendeltetése, c) jogszabályi alapja (törvény, egyetemi szabályzat), d) kezelője (szervezeti egység, annak, illetve az adatfeldolgozást végző felelős személy neve, beosztása, telefonszáma), e) érintettek köre és száma, f) nyilvántartott adatok köre, g) adatok forrása (maga az érintett, vagy más adatkezelés), h) adatkezelés, adatfeldolgozás módszere (manuális, számítógépes, vegyes), i) az adatokon végzett gyakori adatkezelési, adatfeldolgozási műveletek (tárolás, módosítás, aktualizálás, válogatás, rendszerezés, stb.), j) adattovábbítás az Egyetemen belül, k) adatbiztonsági intézkedések, l) adatok megőrzésének illetve törlésének ideje. (3) Nem kell nyilvántartást vezetni és a Hatóságnak nem kell bejelenteni azt az adatkezelést, amely: a) az adatkezelővel közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban, hallgatói jogviszonyban álló személyek adataira vonatkozik, b) a foglalkozás-egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából, c) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik, d) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik, e) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy törvényben meghatározottak szerint az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik, f) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra, i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg.

13 1. kiadás 2. módosítás 13 (34). oldal (4) Az adatkezelés törzskönyvének adatai valódiságát az egyetemi adatvédelmi felelős és az illetékes adatkezelő szükség szerint, de legalább évente felülvizsgálja, az időközben történt változásokat átvezeti. Az adatkezelés megszűnése után az adatkezelés törzskönyvét irattári kezelésbe kell venni és 10 évi megőrzés után selejtezni kell. (5) Az Egyetem az adatvédelmi felelős útján az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 6. Az adatkezelésében érintett jogai és érvényesítésük (1) Az adatkezelésben érintett (továbbiakban: érintett) az illetékes adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a róla szóló adatkezelésről és abba bele is tekinthet. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. (2) Az adatkezelő az érintett kérelmére, a kérelemtől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon 6 belül, közérthető formában, írásban tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat. (3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás ingyenes, amennyiben a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. (4) A tájékoztatás, illetve a betekintés biztosítása csak akkor tagadható meg, ha az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is, továbbá mások jogainak védelme érdekében törvény az érintettnek tájékoztatás iránti jogát korlátozza. Az adatkezelő köteles az érintettel a közlés megtagadásának indokát írásban, törvényi hivatkozással megjelölve közölni. (5) Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti személyes 6 A határidőt a évi CXII. tv. módosítása alapján a szenátus módosította. Hatályos január 1-től.

14 1. kiadás 2. módosítás 14 (34). oldal adatainak helyesbítését, illetve kijavítását. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. A téves adatot az adatkezelő 2 munkanapon belül helyesbíteni köteles. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. (6) Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett indokolás nélkül kérheti kezelt adatainak törlését, illetve zárolását. A törlést 2 munkanapon belül el kell végezni. (7) Törlés helyett az adatkezelő 2 munkanapon belül zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. (8) 7 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon 8 belül írásban, vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. (9) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint c) törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban 7 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos október 1- től 8 A határidőt a évi CXII. tv. módosítása alapján a szenátus módosította. Hatályos január 1-től.

15 1. kiadás 2. módosítás 15 (34). oldal továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. (10) 9 Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelést végző szervezeti egység vezetőjéhez (intézetigazgató, szervezeti egységek vezetői), ennek eredménytelensége esetén az Infotv.-ben meghatározottak alapján a Hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulhat. Az adatkezelést végző szervezeti egység és az érintett közötti vitában a munkáltatói jogkör gyakorlója (rektor, kancellár) dönt. (11) Az adatszolgáltatás tényét a számítógépes nyilvántartásban, illetőleg a manuális nyilvántartásban olyan módon kell rögzíteni, hogy az adatszolgáltatás időpontja, jogcíme, és az adatkérő személye (az adatkezelést követő 10 évig) megállapítható maradjon. A jogellenes adatkérés, illetve adatfelhasználás jogkövetkezményeit a felvilágosítást kérő viseli. (12) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 7. Egyetemen belüli adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása (1) Az Egyetem működési rendszerén belül az alkalmazottak és a hallgatók személyes adatai a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben és ideig csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amely a közalkalmazotti vagy munkajogviszonnyal illetve a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges. (2) Az Egyetemen belüli adattovábbítással kapcsolatos konkrét szabályokat a kötelező adatkezelési körbe tartozó adatok kivételével minden adatkezelés esetében külön kell megállapítani, és az adatkezelés törzskönyvében rögzíteni. (3) Az Egyetemen folyó különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényes cél érdekében, indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze. (4) Az adatkezelések összekapcsolásáról jegyzőkönyvet kell felvenni (2. sz. melléklet), melyben az alábbi tényeket szükséges rögzíteni: a) az összekapcsolt adatkezelések megnevezése, 9 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította. Hatályos

16 1. kiadás 2. módosítás 16 (34). oldal b) az összekapcsolás célja, rendeltetése, c) az összekapcsolás időpontja és tartama, d) jogszabályi alapja (törvény, helyi szabályzat), e) az összekapcsolást végző személy neve, beosztása, szervezeti egysége, irodája és telefonszáma, f) az összekapcsolással érintettek köre és száma, g) az összekapcsolt adatok köre, h) az összekapcsolás módszere (manuális, számítógépes, vegyes), i) adatbiztonsági intézkedések. (5) A jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés helyén kell őrizni, második példányát az egyetemi adatvédelmi felelőshöz kell továbbítani. A jegyzőkönyvet 10 évig kell megőrizni. 8. Adattovábbítás a felsőoktatási információs rendszerbe (1) 10 Az adattovábbítás részletes szabályait az Nftv. 18. és a 3. sz. melléklet, 6. sz. melléklet, valamint a 87/2015. (IV. 9.) Korm. r tartalmazza. 9. Adattovábbítás megkeresés alapján (1) Az Egyetemen kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés (3. sz. melléklet) csak akkor teljesíthető, ha az érintett ehhez írásban hozzájárulását adta. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely valamely időtartamra és/vagy a megkereséssel élő szervek meghatározott körére terjedhet ki. (2) Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell, ha jogszabály írja elő, így különösen a polgári és büntető ügyekben eljáró hatóságoktól rendőrség, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyőrség, NAV valamint a nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkereséseket. E szervek megkereséseiről az illetékes adatkezelő közvetlenül vagy szolgálati felettese útján köteles tájékoztatni a rektort. Az adatszolgáltatás csak a rektor és a kancellár jóváhagyásával teljesíthető. A rektor, illetve a kancellár a nemzetbiztonsági szolgálatok adatkérésre irányuló megkeresése ellen nem halasztó hatályú panasszal fordulhat az illetékes miniszterhez. (3) A nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésre vonatkozó minden adat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény 42. -a szerint 10 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos szeptember 1-től

17 1. kiadás 2. módosítás 17 (34). oldal államtitok, amiről sem más szerv, sem más személy nem tájékoztatható. (4) A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket jegyzőkönyv felvételével dokumentálni kell. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza: a) a megkeresést kezdeményező szerv, vagy személy megnevezése, postacíme, telefonszáma, b) az adatkérés jogszabályi alapja, vagy az érintett hozzájáruló nyilatkozata, d) az adatkérés időpontja, e) az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatkezelés megnevezése, f) az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezése, g) az érintettek köre, h) a kért adatok köre, i) az adattovábbítás módja, j) adatbiztonsági intézkedések. (5) A megkeresésről szóló jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés helyén kell őrizni, második példányát az egyetemi adatvédelmi felelőshöz kell továbbítani. A jegyzőkönyvet 10 évig kell megőrizni. 10. Külföldre irányuló adattovábbítás (1) Olyan adatkezelés esetén, amelynél számolni kell külföldre irányuló adattovábbítással, az érintettek figyelmét erre a körülményre már az adatok felvétele előtt fel kell hívni. Az érintett írásbeli felhatalmazása nélkül személyes adat külföldre nem továbbítható, kivéve, ha a törvény ezt lehetővé teszi. (2) Személyes adat az országból az adathordozótól, vagy az adatátvitel módjától függetlenül külföldi adatkezelő részére csak akkor továbbítható, ha az érintett ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy törvény azt lehetővé teszi feltéve, hogy az adatok megfelelő szintű védelme a külföldi adatkezelőnél minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. (3) A külföldre irányuló adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket jegyzőkönyv felvételével dokumentálni kell (4. sz. melléklet). A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza: a) az adattovábbítás címzettje (megnevezés, postacím, telefonszám), b) az adattovábbítás célja, rendeltetése,

18 1. kiadás 2. módosítás 18 (34). oldal c) az adattovábbítás jogszabályi alapja, illetve az érintett nyilatkozata, d) az adattovábbítás időpontja, e) az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezése, f) az érintettek köre, g) a továbbított adatok köre, h) az adattovábbítás módja. (4) A külföldre irányuló adattovábbításról szóló jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés helyén kell őrizni, második példányát az egyetemi adatvédelmi felelőshöz kell továbbítani. A jegyzőkönyvet 10 évig kell megőrizni. 11. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala (1) Az Egyetemen kezelt személyes adatok nyilvánosságra hozatala kivéve, ha törvény rendeli el, illetve ha az érintett hozzájárul tilos! (2) Az Egyetemről szóló személyes adatokon is alapuló statisztikai adatok korlátozás nélkül közölhetőek. 12. Az adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések (1) Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., e szabályzat, valamint az egyéb adat- és titokvédelemi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. (2) Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, megsemmisítés valamint megsemmisülés és sérülés ellen. (3) Az adatbiztonsági rendszabályok és intézkedések célja az adatok illetve adathordozók védelme a sérülés, rongálódás, megsemmisülés, valamint az illetéktelen hozzáférés ellen. (4) Az Egyetemen az adatbiztonsági rendszabályokat az Informatikai és Informatikai Biztonsági Szabályzat tartalmazza.

19 1. kiadás 2. módosítás 19 (34). oldal 13. Ellenőrzés (1) Az adatvédelemmel kapcsolatos előírások, így különösen jelen szabályzat rendelkezéseinek betartását, az adatkezelést és adatfeldolgozást végző szervezeti egységek vezetői folyamatosan ellenőrzik. (2) A szervezeti egység törvénysértés vagy a szabályzat rendelkezései megsértésének észlelése esetén haladéktalanul intézkedik annak megszüntetéséről. Különösen súlyos visszaélés esetén az adatvédelmi felelős az Egyetemi Fegyelmi Bizottságánál fegyelmi eljárás megindítását kezdeményezi a felelősség megállapítására. (3) 11 Az Egyetem belső ellenőre a kancellár által elrendelt belső ellenőrzési vizsgálati témaköröket érintő valamennyi iratba betekinthet, azokról adatszolgáltatást kérhet. 14. Egyetemi adatvédelmi felelős (1) 12 A rektor és a kancellár együttesen az irat- és adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályok, és szabályzatok érvényesítése érdekében jogi, közgazdasági, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező egyetemi adatvédelmi felelőst nevez ki. (2) Az adatvédelmi felelős feladatai: a) adatkezeléssel kapcsolatos közérdekű panasz vagy bejelentés esetén a Rektori Hivatal megkeresésére írásos vélemény nyújtása, b) az adatkezelés törzskönyvében szereplő adatok valódiságának szükség szerint, de legalább évenkénti felülvizsgálata az illetékes adatkezelővel együttesen, c) az Egyetemen belüli-, a megkeresésen alapuló-, valamint a külföldre irányuló adattovábbítás jegyzőkönyv másodpéldányának őrzése, d) adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési törzskönyvek, jegyzőkönyvek másodpéldányának őrzése, e) különösen súlyos visszaélés esetén a felelősség megállapítása céljából eljárás kezdeményezése a Fegyelmi Bizottságnál, f) 13 az Infotv. végrehajtásával összefüggő kötelezettségek teljesítéséről évente egyszer írásbeli beszámoló készítése a rektor és a kancellár felé, g) részvétel a közérdekű adatok közzétételével, helyesbítésével, frissítésével kapcsolatos feladatokban, 11 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította. Hatályos A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította. Hatályos A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította. Hatályos

20 1. kiadás 2. módosítás 20 (34). oldal h) segítségnyújtás az adatbiztonság megteremtésében. (3) Az egyetemei adatvédelmi felelős tanácsaival, állásfoglalásaival segíti, irányítja az adatkezelést és feldolgozást végző szervezeti egységek munkáját és ellenőrzi az Egyetemen zajló adatkezelések törvényességét. Az egyes adatkezelések ellenőrzését szükség szerint, de évente legalább egyszer elvégzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól az egyetemi adatvédelmi felelős írásban tájékoztatja a rektort, egyúttal a kancellárt. (4) Az egyetemi adatvédelmi felelős az Egyetem valamennyi szervezeti egységénél jogosult beletekinteni az adatkezelésekbe valamint az adatkezeléshez kapcsolódó jegyzőkönyvekbe és adatkezelés törzskönyveibe. Az Egyetem bármely szervezeti egységének vezetőjétől és munkatársaitól dokumentáltan szóban, vagy írásban is felvilágosítást kérhet. A vizsgálat során megismert személyes adatokkal kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. (5) 14 Törvény, vagy a jelen szabályzatban foglaltak megsértésének észlelése esetén az egyetemi adatvédelmi felelős ennek megszüntetésére szólítja fel az adatkezelőt, és haladéktalanul értesíti a rektort, valamint ezzel egyidejűleg a kancellárt is. Szükség esetén segítséget nyújt a törvényes állapot helyreállításához. Az adatkezelő, és az egyetemi adatvédelmi felelős közötti törvényességi vitát a munkaáltatói jogkör gyakorlója (rektor, kancellár) dönti el. (6) 15 Az Egyetem a belső adatvédelmi felelős útján az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 15. Az Egyetem kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésének szabályai (1) A közzétételi listákon nem szereplő közérdekű, és közérdekből nyilvános adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. Az igényt az Egyetem alábbi elérhetőségein kell benyújtani: Írásban a 6 sz. melléklet: Dunaújvárosi Egyetem,, 2400 Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A Elektronikusan: 14 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította. Hatályos A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos október 1- től

21 1. kiadás 2. módosítás 21 (34). oldal Szóban és írásban: az Egyetem ában (vagy Kancellária Kabinet), munkaidőben. A szóban tett igénylés esetén is, arról jegyzőkönyvet kell felvenni. (2) Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására. (3) Az adatigénylésnek közérthető és az adatigénylő által megjelölt módon kell eleget tenni. (4) 16 Az írásbeli adatigényléseket a kézhezvétel után a lehető legrövidebb időn belül továbbítani kell a rektornak, a kancellárnak, valamint az adatvédelmi felelősnek, továbbá a szervezeti egység vezetőjének véleményezésre (adatbekérésre). A megkeresett szervezeti egység 3 munkanapon belül köteles a választ (bekért adatot) megadni a rektor és kancellár számára, és egyúttal az igénylő számára adandó választ előkészíti. Amennyiben az adatigénylés közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására irányul, és az igény teljesíthetőségével kapcsolatban aggály merül fel, a belső adatvédelmi felelős véleményét haladéktalanul ki kell kérni. (5) A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. a) Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatni kell. b) 17 Az adatigénylésnek az Egyetem nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. c) 18 Az adatigénylésnek az Egyetem nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható. (6) 19 Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól az igény beérkezését követő 15 napon belül az Egyetem írásban, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy ha az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve elektronikus levélben tájékoztatást küld az igénylőnek. (7) Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az Egyetem nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden év január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot. 16 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította. Hatályos A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos október 1- től 18 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos október 1- től 19 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos október 1- től

22 1. kiadás 2. módosítás 22 (34). oldal (8) 20 Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül, az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően az Egyetem tájékoztatja. Az igénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az Egyetemre beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az Egyetem által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az Egyetem részére megfizetni. (9) Az Egyetem arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül értesíti. (10) Az Egyetem a jelentős terjedelmű dokumentum vagy dokumentum rész iránt benyújtott másolatkérést a költségtérítés megfizetését követő 15 napon belül teljesíti. (11) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni. (12) 21 Az adatigénylésnek közérthető formában és amennyiben ezt az Egyetem aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. (13) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg. (14) 22 Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az Egyetem által az (5) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. (15) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani az Egyetem ellen az illetékes bíróságon. Az eljárás soron kívüli. 20 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos október 1- től 21 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos szeptember 1-től 22 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos szeptember 1-től

23 1. kiadás 2. módosítás 23 (34). oldal 16. Kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje (1) Az Egyetem a feladatkörébe tartozó ügyekben így különösen az állami költségvetésre és annak végrehajtására, az állami vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. (2) Az Egyetem az Infotv. alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat a hivatalos internetes honlapján ( digitális formában (dátum, hatály megjelölésével), bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető. (3) Az elektronikusan közzétett adatok ha az Infotv. vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik a honlapról nem távolíthatóak el. Az Egyetem megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége az Egyetem jogutódját terheli. (4) Az Egyetem tevékenységéhez kapcsolódó releváns struktúrában az 5. sz. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat a mellékletben foglaltak szerint közzéteszi. (5) Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista). (6) 23 A rektor a kancellárral együtt a Hatóság véleményének kikérésével, valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg (a továbbiakban: egyedi közzétételi lista). (7) 24 A rektor a kancellárral együtt 25 a közzétételi listában nem szereplő közérdekű adatokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján legalább évente felülvizsgálja az általa a (6) bekezdés szerint kiadott közzétételi listát, és a jelentős arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján azt kiegészíti. (8) A közzétételi listában a közzéteendő adat jellegétől függően a közzététel gyakorisága is megállapítható. (9) A különös és egyedi közzétételi listák elkészítésére, illetve kiegészítésére a Hatóság is javaslatot tehet. 23 A bekezdést a szenátus a /2016.( ) sz. határozatával módosította. Hatályos A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította, hatályos szeptember 1-től 25 A bekezdést a szenátus a /2016. ( ) sz. határozatával módosította. Hatályos

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 / 38 2016.05.23. 9:59 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2016.01.01 19 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: határozatlan A jel a legutoljára megváltozott

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT TÁRGYA... 2 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 2 3. VONATKOZÓ SZABÁLYZÁSOK... 2 4. ALKALMAZANDÓ ESZKÖZÖK... 2 5. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 6. ILLETÉKESSÉG, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Z& C Solution Iroda Hatálybalépés időpontja : 2015.05.24 (Nyilvántartási azonosító: NAIH-85531/2015) 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1) A szabályzat célja, hogy meghatározza Nepomuki

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. Preambulum A jelen rendelkezések tárgya a MORTOFF Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Hordós utca 10., Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61728/2013.)

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Cél... 3 3. Meghatározások... 4 4. Alkalmazási terület... 7 5. Alkalmazandó egyéb jogszabályok,

Részletesebben

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Melléklet a 29/2014. (XI.25.) számú Főigazgatói Utasításhoz Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Olmunkaido.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

17/2012. számú vezérigazgatói utasítás

17/2012. számú vezérigazgatói utasítás ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 17/2012. számú vezérigazgatói utasítás Készítette: Dr. Dömötör Zsuzsanna belső adatvédelmi felelős Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató 17/2012. számú vezérigazgatói utasítás Érvényes

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Számlabarát Kft. Adatkezelési tájékoztató Bevezető Számlabarát Kft. (2230 Gyömrő, Akácfasor u. 20.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Yogalogon.com - Adatkezelési Tájékoztató - 2015. Yogalogon.com Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ multischool.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-88773/2015. Röviden Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Utakerthez.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Utakerthez.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Diego.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Mindennapinlp.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Mindennapinlp.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Sarlóspuszta Club Hotel***superior (Sarlóspuszta Zrt., 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz. 167.) Adószám: 23046694-2-13, a továbbiakban Szálloda) korlátolt

Részletesebben

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Printer-fair Kft. (székhely: 2510. Dorog, Mátyás kir. u. 11/a. adószám: 11470328-2-11) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Pannon Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pannon Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat Hatályos 2015. Július 16. napjától 1 Pannon Holding Hungary Zrt. Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat Hatályos

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató I. Bevezető A Metál-Légtechnika Kft. (Székhely, 8800, Nagykanizsa, Táborhely u. 3, cégjegyzékszám; 20-09-072003), (továbbiakban: adatkezelő, szolgáltató) alá veti magát eme tájékoztatónak.

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

Részletesebben

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Preambulum A Paletta Press Kft. biztosítja ügyfelei személyes adatainak védelmét, azokat bizalmasan kezeli, a jogszabályi előírásoknak és az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Borotai Takarékszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2015. október 1. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A SZABOLCS Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Bevezetés A Waldland Webáruház Kft. A szolgáltató neve: Waldland Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 25 3/1 A szolgáltató

Részletesebben

A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata - kivonat 2014. A szabályzat hatálya, célja 1. 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

Pro-Terminál Security Kft

Pro-Terminál Security Kft 1 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT PRO-TERMINÁL SECURITY KFT. Hatályba lépés időpontja: 2012. július 1. 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 24 (3) bekezdés

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Vitalimax.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Hegyi Róbert Zsolt e.v. (Székhely: 9024 Győr, Lajta út 20., adószám: 60542016-2-28) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató!

Adatkezelési tájékoztató! www.naturavetal.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos Müzlee Mánia Kft. (Cg.: 01-09-989014; székhely: 1102 Budapest, Bánya utca 6. A. ép. tetőszint 2.; a továbbiakban: Társaság vagy adatkezelő ) - amely

Részletesebben

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Az webáruház használata során a In-Car-Tel Kft.részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Cromax.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Cromax.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu

Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu Alapelvek Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. (1) kimondja, hogy az

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13. 1. A Szabályzat célja, hatálya A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az RP Tolz Bt (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Adatvédelemi Tájékoztató

Adatvédelemi Tájékoztató Adatvédelemi Tájékoztató 1. Bevezető BEKUTA Beteg-együttműködést Kutató és Fejlesztő KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 8200 Veszprém, Csererdei út 23.; cégjegyzékszám: 19-09-514856; adószám: 23771152-2-19;

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Aqua.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

I. NYILATKOZAT II. DEFINÍCIÓK

I. NYILATKOZAT II. DEFINÍCIÓK I. NYILATKOZAT Alulírott: ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10. cégjegyzékszám: 08-10- 001830) szolgáltató, mint adatkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23.

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23. Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Hatályos: 2016.05.23. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3 1.1 Szabályzat célja:... 3 1.2 A Szabályzat területi, alanyi és

Részletesebben

A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA OM: 201183 A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes a 2015/2016. tanévtől Szeged, 2016. április 21. MIOK Szegedi Szakközépiskola Adatvédelmi szabályzata 2 Tartalom ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT...

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Tartalom 1. Cél... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 2.1. Időbeli hatálya... 2 2.2. Személyi hatály... 2 2.3. Tárgyi hatály... 2 43 Meghatározások...

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja és hatálya... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Személyi hatály... 3 1.3 Tárgyi hatály... 3 1.4

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Az adatkezelő neve: Morelló 2006 Kft. (a továbbiakban Adatkezelő ) 2. Az adatkezelő címe: 1204 Budapest, Székelyhíd u. 24/B. 3. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1/ 283 0966 4.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Gyermekruhashop.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Gyermekruhashop.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Onmegvalosito.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Onmegvalosito.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (továbbiakban adatkezelési szabályzat) tartalmazza a Rátgéber

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. 1. Bevezetés A Malom Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Adatkezelési tájékoztató Adatkezelői információk Az adatkezelő megnevezése: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) Székhelye:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

SZABÁLYZAT-ot alkotja:

SZABÁLYZAT-ot alkotja: ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT FÜREDHŐ TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KFT. Hatályba lépés időpontja: 2012. július 1. Készítette: L Tender-Consulting Kft. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az InterPont Plus Kft. (cím: 1158 Budapest, Szűcs István u. 25/A, adószám: 10479276-2-43, cégjegyzékszám:01-09-073563, képviseli: Gregor Tamás ügyvezető) kötelezettséget vállal

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Cégnév: Crystal Audio Kft.(székhely: 1084 Budapest Kiss József u. 19.; adószám: 24207964-2- 42. ügyvezető: Hodován Péter) alá veti magát jelen kötelező adatkezelési tájékoztatónak.

Részletesebben

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 117-3/2014 számú igazgatói utasítás ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Hatályba lépés időpontja: 2014. április 1. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat I. Az adatkezelő (Szolgáltató) A Szolgáltató neve: REKARD HELIOSZ Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye és postai címe: 9024 Győr, Répce u. 47. Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék,

Részletesebben

Adatvédelmi és biztonsági szabályzat Európai Ételallergia Adatbázis Kft. Preambulum

Adatvédelmi és biztonsági szabályzat Európai Ételallergia Adatbázis Kft. Preambulum Adatvédelmi és biztonsági szabályzat Európai Ételallergia Adatbázis Kft. Preambulum Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy az Európai Ételallergia Adatbázis Kft. (székhely: 1068 Budapest,

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata

Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Balatonakali Község Önkormányzata (8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.) (a továbbiakban Balatonakali Község Önkormányzata, szolgáltató,

Részletesebben

MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Forbes klubkártya kibocsátója, a Mediarey Hungary Services Kft. (a

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Verzió: 1.4 Hatályos: 2015.04.23.-tól 1. Bevezető A P & L Co. Bt. (2100 Gödöllő, Fácán sor 101.), (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.feriba.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-90365 NAIH-90364 NAIH-90363 NAIH-90362 Röviden NAIH-90361 Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 28. számú függelék Békés Megyei Hunyadi János Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A dokumentum száma: AVSZ - 1 - SZ A 2. kiadású tartalomjegyzéke szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29.

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29. A LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2012. november 29. oldal 1 / 17 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Last-Mile Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza

Részletesebben

MIM 00-09. Jelen minőségirányítási dokumentum az ÉNYKK Zrt. tulajdona. A Részvénytársaságon kívüli kiadáshoz a Vezérigazgató engedélye szükséges.

MIM 00-09. Jelen minőségirányítási dokumentum az ÉNYKK Zrt. tulajdona. A Részvénytársaságon kívüli kiadáshoz a Vezérigazgató engedélye szükséges. Oldalszám: 1/23 PÉLDÁNY SZÁMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KAPJA NÉV: BEOSZTÁS: F ő m e n ü Archívum Vált. kiért Szabályzatok Lap archívum Tartalomjegyzék MIM 00-09 ADATVÉDELMI SZABÁLY

Részletesebben

Fairker Társas Kft. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2.

Fairker Társas Kft. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2. Hatályos: 2015. december 02. Adatvédelmi Szabályzat Fairker Társas Kft. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2. Tartalom Adatvédelmi Szabályzat... 1 3. Adatkezelés... 5 6. Adatfeldolgozó igénybevétele... 7 Adatvédelmi

Részletesebben

www.partytattoo.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

www.partytattoo.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. NAIH-91605/2015. Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Kristinus.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Kristinus.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Preambulum WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. II. Értelmező rendelkezések

Preambulum WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. II. Értelmező rendelkezések I. Preambulum A WORLD TOURS Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. utazási iroda (székhely: 1113 Budapest, Villányi út 52., Cg. 01-09-710850, adószám: 12935727-2-43) mint a http://worldtours.hu/ weboldal (továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1.1 A Brains Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1163 Budapest, Tekla utca

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó képviselő-testületi

Részletesebben

AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ ARA SHOES HUNGARY KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ADATVÉDELMI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2016 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az adatkezelő... 3. oldal 2. Fogalmak... 3. oldal 3. Az

Részletesebben

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága 1 / 7 2012.04.13. 12:36 Adatkezelési Szabályzat A Fogyasztó előzetes tájékoztatása a személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről. Az Adatkezelési szabályzat az Általános Szerződési

Részletesebben

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI, TITOKVÉDELMI SZABÁLYZATA OM-azonosító:

Részletesebben

KAPOS VOLÁN Zrt. A közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat. Hankovszkiné Balogh Ilona operatív és gazdasági igazgató

KAPOS VOLÁN Zrt. A közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat. Hankovszkiné Balogh Ilona operatív és gazdasági igazgató A közérdekű adatkérések rendjét rögzítő szabályzat 1. oldal Előkészítette: dr. Egerszegi Katalin jogi előadó Szirmai László Norbert szám.tech. csoportvezető Ellenőrizte: Hankovszkiné Balogh Ilona operatív

Részletesebben

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Tánctól Z-ig Bt. (8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 6. 5. ép.) (a továbbiakban Tánctól Z-ig Bt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: Szabályzat)

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 Tartalomjegyzék: 1. Fogalom meghatározások 2.

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hírlevélgyár.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2006. október 1. 1. BEVEZETÉS...2 2. DEFINÍCIÓK...3 3. ALAPELVEK A HÍRLEVÉLGYÁR.HU ADATKEZELÉSE SORÁN...4 4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Adatkezelési szabályzata 1

Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Adatkezelési szabályzata 1 Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Adatkezelési szabályzata 1 1 Jóváhagyta a Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány Kuratóriumának 185/2015.(11.30.) számú határozata TARTALOM A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az Üzletszabályzat az alábbi 4.4.19. ponttal egészül ki:

TÁJÉKOZTATÓ. Az Üzletszabályzat az alábbi 4.4.19. ponttal egészül ki: TÁJÉKOZTATÓ Bankszámlák vezetéséről, betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló üzletszabályzat 2015. szeptember 22-től hatályos módosításairól Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT

Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT BKV Rt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2006. 1. Melléklet Budapesti Közlekedési Részvénytársaság Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT 2006. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 dm Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 13. 2 TARTALOM TARTALOM... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. DEFINÍCIÓK... 4 3. ALAPELVEK A DM KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN... 6 4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az OTP Csoport partnere. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Az adatkezelés célja, jogalapja Az OTP Csoport partnere A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE, VALAMINT A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZOK ÜGYINTÉZÉSÉRE VONATKOZÓ ELVI ÉS GYAKORLATI TUDNIVALÓK (TUDNIVALÓK) Groupama Biztosító Zrt.

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat Kérjük, hogy a weboldalunk használata és különösen személyes adat megadásával járó szolgáltatás igénybevétele előtt olvassa el figyelmesen! A www.viztisztitokeszulek.eu

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ. a személyes adatok kezeléséről ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a személyes adatok kezeléséről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. -ának (4) bekezdése alapján

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 130. évfolyam 2015. október 2. TARTALOM

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 17. szám 130. évfolyam 2015. október 2. TARTALOM 17. szám 130. évfolyam 2015. október 2. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások oldal oldal 39/2015. ( X. 02. MÁV Ért. 17. ) EVIG. sz. utasítás A MÁV Zrt. Adatvédelmi

Részletesebben

Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja,

Részletesebben