Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT"

Átírás

1 BKV Rt. Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat Melléklet Budapesti Közlekedési Részvénytársaság Társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági SZABÁLYZAT 2006.

2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 I. Fejezet. Általános rendelkezések A Szabályzat célja és hatálya... 5 a) Személyi hatály... 5 b) Tárgyi hatály A Szabályzat aktualizálása... 6 II. Fejezet. Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések A Társaságnál kezelt adatok osztályozása... 7 a) Személyes adat... 7 b) Különleges adat... 7 c) Minősített adat... 7 d) Külföldi minősítésű adat... 8 e) Banktitoknak minősülő adat... 8 f) Magántitok, levéltitok... 9 g) Üzleti titok Az adatokhoz tartozó adatvédelmi kategóriák... 9 a) Alap biztonsági szint... 9 b) Megemelt biztonsági szint... 9 c) Fokozott biztonsági szint... 9 d) Kiemelt biztonsági szint Az egyes adatkezelő szervezeti egységek biztonsági besorolása Az egyes adatkezelő szervezeti egységek feladatai A Társaság adatvagyonát érintő események III. Fejezet. A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok A személyes adat kezelésének célhoz kötöttsége A személyes adat kezelésének társasági szabályai a) Személyazonosító adatok nyilvántartása b) Munkabér c) Videómegfigyelő-rendszerek működtetése d) A forgalmi üzemeltetés során végzett hangrögzítés e) Az adatkezelések törzskönyve Adatok minőségi követelményei Adatközlések a) Személyes adat nyilvánosságra hozatala b) Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása c) Belföldre irányuló adattovábbítások d) Külföldre irányuló adattovábbítások Érintettek jogai és érvényesítésük a) Tájékoztatásra, illetve betekintésre irányuló kérelem b) Tájékoztatásra, illetve betekintésre irányuló kérelem megtagadása c) Személyes adat helyesbítése, illetve törlése d) Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen Adatfeldolgozó igénybevételének szabályai a) Az adatkezelő felelőssége b) Az adatfeldolgozó felelőssége IV. Fejezet. A közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó előírások

3 V. Fejezet. Az adatvédelem és adatbiztonság technikai hátterének egyes kérdései Az infrastruktúrához kapcsolódó védelmi intézkedések a) Szervertermek üzemeltetési rendje, biztonsági előírásai b) Informatikai rendszerek osztályozási irányelvei c) Az információs vagyonelemek osztályozása d) Az információfeldolgozó rendszerek és eszközök címkézése Eseti biztonsági intézkedések A hardverekhez kapcsolódó védelmi intézkedések A szoftverekhez kapcsolódó védelmi intézkedések Katasztrófahelyzetek kezelése Az adathordozókhoz kapcsolódó védelmi intézkedések Az információ kezelésével kapcsolatos intézkedések Kriptográfiai eszközök alkalmazásához kapcsolódó intézkedések VI. Fejezet. Az adatvédelmi felelős feladatai, jogai, kötelezettségei és felelőssége Az adatvédelmi felelős Avtv-ben meghatározott feladatai Az adatvédelmi felelős további, társasági szempontból lényeges feladatai Az adatvédelmi felelős jogai Az adatvédelmi felelős kötelességei Az adatvédelmi felelős felelőssége VII. Fejezet. Az adatvédelmi ellenőrzésben érintettek jogai, kötelezettségei és felelőssége Az adatvédelmi ellenőrzésben érintett szervezet vezetőinek és munkavállalóinak kötelessége Az adatvédelmi ellenőrzésben érintett szervezet vezetőinek és munkavállalóinak jogai Az adatvédelmi ellenőrzést elrendelő vezető kötelessége VIII. Fejezet. Az adatvédelmi nyilvántartás Bejelentkezés a nyilvántartásba Új adatállomány feldolgozása IX. Fejezet. Rendelkező rész Melléklet. Titoktartási nyilatkozat 2. Melléklet. Törzskönyv személyes adat kezeléséről 3. Melléklet. Jegyzőkönyv adatkezelések összekapcsolásáról 4. Melléklet. Jegyzőkönyv megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatásról 5. Melléklet. Jegyzőkönyv külföldre irányuló adatszolgáltatásról 1. Függelék. Kapcsolódó jogszabályok gyűjteménye 2. Függelék. Fogalmak 3

4 BEVEZETÉS A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) évi XLVIII., illetve a évi XIX. törvénnyel történt módosítása jelentős változásokat hozott a személyes adatok kezelésével és azok védelmével kapcsolatos szabályozásban. Az Avtv. előírja, hogy az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetőleg feldolgozó adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) kell készíteniük. Fenti törvény kötelezettséget ró a Budapesti Közlekedési Részvénytársaságra (a továbbiakban: a Társaságra), mint adatkezelőre, hogy az adatkezelő szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó jogi, közigazgatási, számítástechnikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni, akinek feladata a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat elkészítése mellett az Avtv. 31/A. (2) bekezdésében, illetve a jelen Szabályzat VI. fejezetet 2. pontjában meghatározott feladatok ellátása. A XX. század utolsó évtizedeinek az egyes országok társadalmi berendezkedésétől függetlenül egyik általános érvényű jelensége, hogy az állam és a gazdaság működéséhez, a társadalmi tevékenységek tervezéséhez és szervezéséhez egyre több információra van szükség. A nagytömegű információt viszont mind kevésbé lehet a hagyományos módszerekkel kezelni, ezért növekszik az informatika jelentősége, ami azonban veszélyeket is hordoz magában. E veszélyek abból adódnak, hogy egyedi adatokat és információkat vagy széttagolt információrendszereket egymással kapcsolatba hozva olyan elemzések elvégzésére, majd azok alapján olyan következtetések levonására vagyis új információk létrehozására adódik alkalom, amelyek sértik, vagy sérthetik azoknak az érdekeit, akikre az egyedi adatok és információk vonatkoznak. Ez a helyzet oda vezet, hogy különböző, külön-külön vizsgálva indokoltnak tűnő érdekek alakulnak ki, és kerülnek egymással összeütközésbe. Ezen érdekütközések elkerülése végett, továbbá az Avtv. rendelkezéseinek végrehajtása érdekében, valamint az Európai Unióhoz történt csatlakozás kapcsán a Társaságot érintő adatkezelésekre, adatvédelmi és adatbiztonsági feladatokra történő felkészülés érdekében, a következők szerint rendelkezem. 4

5 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat célja és hatálya Jelen Szabályzat célja, hogy meghatározza a Társaság adatkezelésének és az adatok nyilvántartásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. Fentiek teljesülése érdekében jelen Szabályzat a Társaság információvédelmi szabályozási struktúrájának (hierarchiájának) tetején foglal helyet; a szabályozási struktúra további elemei: IT (információtechnológia)-biztonsági Szabályzat, 1 Iratkezelési Szabályzat, társasági Biztonsági és Vagyonvédelmi Szabályzat. A Szabályzat rendelkezéseit figyelembe kell venni a Társaságnál kiadásra kerülő szabályozásoknál, illetve meglévő (hatályos) szabályozások módosításakor. a) Személyi hatály A Szabályzat személyi hatálya a Társaság vezetőire és munkavállalóira terjed ki. A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre is úgy, hogy a polgári jogi szerződésnek erre vonatkozóan utalást kell tartalmaznia, illetve a megbízási vagy vállalkozási szerződés megkötésekor az adatvédelem, adatbiztonság rendelkezéseit szerepeltetni kell. b) Tárgyi hatály A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság területén felvételezett, feldolgozás alatt lévő, a tárolt és a feldolgozás (azaz adatkezelés és -feldolgozás) során létrejött adatokra, illetve adathordozókra, valamint a számítástechnika-alkalmazás, szoftverfejlesztés és iratkezelés teljes folyamatára. Kiterjed továbbá valamennyi, a Társaságnál kezelt természetes személy adatára, közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatra függetlenül annak előállítási vagy feldolgozási módjától és megjelenési formájától és magára az adatkezelésre is. 1 Az IT-biztonsági Szabályzat kidolgozása jelen Szabályzat kidolgozásával párhuzamosan történik. 5

6 2. A Szabályzat aktualizálása A Szabályzat aktualizálása az adatvédelmi felelős javaslatára kerül végrehajtására, melyet a következő esetekben kell kezdeményeznie: ha a Társaság adatvédelmét, illetve a társasági Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat tartalmát érintő jelentős változás következik be; ha a működtetést meghatározó jogszabályi környezetben átvezetendő változás következik be; a fenti eseteken túl évenként egyszer felül kell vizsgálni. 6

7 II. FEJEZET AZ ADATVÉDELEMRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Társaságnál kezelt adatok osztályozása a) Személyes adat Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható 2. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. b) Különleges adat ba) bb) A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. c) Minősített adat ca) A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvényben (a továbbiakban: Lvtv.) meghatározott közokiratban szereplő, államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó adat, cb) a szóban közölt államtitkot vagy szolgálati titkot képező információ, cc) államtitkot vagy szolgálati titkot képező információt hordozó objektum, technikai eszköz, cd) nem tárgyiasult formában megjelenő államtitkot vagy szolgálati titkot képező információ, eljárási mód vagy más ismeretanyag. Államtitoknak minősülő adat Az az adat, amely az államtitokról és szolgálati titokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 1. sz. mellékletében (államtitokkör) meghatározott adatfajta körébe tartozik, és a minősítési eljárás alapján a minősítő megállapította, hogy az érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, 2 Az Avtv. szerint nem lényeges, hogy az adatalany és az adat helyreállítását az adatkezelő vagy más személy képes elvégezni: ha a kapcsolat helyreállítható, akkor személyes adatnak minősül. 7

8 illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele közvetlenül sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint igazságszolgáltatási érdekeit. Szolgálati titoknak minősülő adat A Ttv. szerint minősítésre felhatalmazott által meghatározott adatfajták körébe (szolgálati titokkör) tartozó adat, amelynek az érvényességi idő lejárta előtt nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése és felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetővé tétele, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti az állami vagy közfeladatot ellátó szerv működési rendjét, akadályozza a feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól mentes gyakorlását, és ezáltal közvetve a Magyar Köztársaság törvényben meghatározott érdekeit hátrányosan érinti. d) Külföldi minősítésű adat Nemzetközi kötelezettségvállalás alapján átvett vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján készült minősített (külföldi minősítésű) adat más állam vagy nemzetközi szerződés alapján a külföldi részes fél által meghatározott minősítésű és jelölésű, a Lvtv ának b) pontja szerinti közfeladatot ellátó szerv vagy személy részére átadott, rendeltetésszerűen annak irattárába tartozó adat. A külföldi minősítés és jelölés a Magyar Köztársaság Kormánya által az információbiztonság tárgyában kötött nemzetközi szerződésekben meghatározott minősítés és jelölés, melyekről a Ttv. rendelkezik, valamint a Magyar Köztársaság által kötött nemzetközi szerződésben meghatározott minősítést és jelölést, illetve annak magyar megfelelőjét a szerződés kihirdetéséről szóló törvény tartalmazza. A külföldi minősítés és jelölés alkalmazására a kibocsátó és a felhasználó jogosult. A hazai felhasználónak az általa készített adathordozón, ha az a kibocsátó minősített adatait is tartalmazza, a külföldi adathordozó minősítésnél és jelölésnél alacsonyabb minősítést és jelölést nem alkalmazhat. A külföldi minősítésű és jelölésű adatot a nemzetközi szerződés alapján meghatározott előírások és a Ttv. szerint kell kezelni. A külföldi minősítésű adatok államtitoknak, valamint szolgálati titoknak minősülő fajtáit a Ttv. sorolja fel. A külföldi minősítésű adatok nem nyilvánosak, azokra az Avtv. 20. (1) bekezdése szerinti megismerési kérelem megtagadása esetén a felhasználó döntésével szemben jogorvoslatnak helye nincs. e) Banktitoknak minősülő adat Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a Társaság rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Társaság által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a Társasággal kötött szerződéseire vonatkozik. 8

9 f) Magántitok, levéltitok A Társasághoz tevékenysége során jogszerűen kerülhetnek olyan adatok, melyek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján levéltitoknak, magántitoknak minősülnek. Személyhez fűződő jogokat sért, aki a levéltitkot megsérti, továbbá aki a magántitok birtokába jut, és azt jogosulatlanul nyilvánosságra hozza, vagy azzal egyéb módon viszszaél. g) Üzleti titok A Társaság tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a Társaság jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a Társaság a szükséges intézkedéseket megtette. 2. Az adatokhoz tartozó adatvédelmi kategóriák Az adatok kezelését a következő fokozatokban lehet megvalósítani a nyilvántartások, adatbázisok esetében. a) Alap biztonsági szint A biztonság szempontjából minden olyan adat, amely nem igényel magasabb besorolást, és a többi adatvédelmi kategóriába nem sorolható be, alap biztonsági fokozatú. b) Megemelt biztonsági szint A biztonság szempontjából a személyes adatok, üzleti titkot képező (bizalmas) adatok, valamint minden más, a Társaság tevékenysége során tudomására jutott titok így például magántitok, üzleti titok besorolása megemelt biztonsági fokozatú. c) Fokozott biztonsági szint Ebbe a szintbe kell besorolni az olyan, egyedileg nem minősített, különleges adatokat, amelyek egyesített megjelenései fokozott védelmet igényelnek. d) Kiemelt biztonsági szint Amennyiben szolgálati titoknak, illetve államtitoknak minősített adatokat is tartalmaz a szervezet adatkezelése kiemelt biztonsági besorolás mellett a Ttv. szolgálati titokra, illetve államtitokra vonatkozó rendelkezései az irányadók. 9

10 3. Az egyes adatkezelő szervezeti egységek biztonsági besorolása A Társaság által kezelt adatok biztonsági fokozata szerint az egyes adatkezelő szervezeti egységek adatvédelmi és adatbiztonsági szempontú biztonsági besorolását az adatvédelmi felelős az adatkezelést végző szervezeti egység vezetőjével egyetértésben állapítja meg, a következők szerint. Az alap biztonsági fokozatba tartozik valamennyi szervezeti egység. A megemelt biztonsági fokozatba tartozik az a szervezeti egység, amely személyes adatok, üzleti titkot képező (bizalmas) adatok, valamint minden más, a Társaság tevékenysége során tudomására jutott titkokat így például magántitok, üzleti titok kezel. Fokozott biztonsági fokozatba tartozik az a szervezeti egység, amely olyan, egyedileg nem minősített, különleges adatokat kezel, amelyek egyesített megjelenései fokozott védelmet igényelnek. A Ttv. szerinti szolgálati titkokat, illetve államtitkokat kezelő szervezeti egységek a kiemelt biztonsági fokozatba tartoznak. A minősítésnek az adatvédelem és adatbiztonság érdekében alkalmazott intézkedések szempontjából van jelentősége. 4. Az egyes adatkezelő szervezeti egységek feladatai Az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője az irányítása alatt lévő személyektől, szervezeti egységektől megköveteli az adatvédelem, adatbiztonság szabályainak fokozott betartását és betartatását. Felelősséget vállal az adott területen lévő adatok gyűjtéséért, az adatszolgáltatásért, az adatfeldolgozás felé történő adatszolgáltatásért. Tevékenysége során az általa kezelt adatok vonatkozásában gondoskodik a jogszabályokban, elsősorban az Avtv-ben meghatározott feladatok, kötelezettségek ellátásáról. 5. A Társaság adatvagyonát érintő események A Társaság adatvagyonát érintő rendkívüli adatvédelmi esemény kapcsán az adatvédelmi felelőst az eseményről a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni kell, továbbá az esemény kapcsán esetlegesen kezdeményezett vizsgálatba (ellenőrzésbe) a felelőst be kell vonni. 10

11 III. FEJEZET A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A Társaságnál személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul vagy azt jogszabály, illetve jogszabály felhatalmazása alapján társasági szabályozás elrendeli. Kötelező, vagyis jogszabály által elrendelt adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény határozza meg. 1. A személyes adat kezelésének célhoz kötöttsége Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Ha az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatokat bizonylatoltan törölni kell. A személyes adatot akár az érintett hozzájárulásával, akár jogszabály alapján különösen akkor lehet kezelni, ha ez közérdekű feladat vagy az adatkezelő törvényi kötelezettségének teljesítéséhez, az adatkezelő vagy az adatátvevő harmadik személy hivatalos feladatának gyakorlásához, az érintett és az adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez, társadalmi szervezetek jogszerű működéséhez szükséges. Kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját és azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt, és társasági szabályozást is. Az érintettet egyértelműen, részletesen és dokumentáltan tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy a jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről. 2. A személyes adat kezelésének társasági szabályai a) Személyazonosító adatok nyilvántartása A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 77., 98., 99. -a, és a foglalkoztatás elősegítéséről, a munkanélküliek ellátásáról szóló évi 11

12 IV. törvény 57/A-E. -a, valamint az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény rendelkezik a Társaság által nyilvántartható adatok köréről. Meghatározza, hogy a Társaság a munkavállalóktól csak olyan adatlap kitöltését kérheti, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat, továbbá felhatalmazást ad a munkaidővel és szabadságolással kapcsolatos adatok kezelésére is. A munkaszerződésben fel kell tüntetni azokat a természetes személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím), amelyek a munkavállaló egyértelmű azonosításához szükségesek, valamint az iskolai és szakképzettséget igazoló bizonyítványok adatait. Más törvények a Társaság részére kötelezően előírják bizonyos személyes adatok kezelését (pl. a munkavállaló adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító számát), mivel bevallási, illetve különböző fizetési kötelezettségeinek a Társaság csak így tud eleget tenni. Az adózással kapcsolatos nyilvántartás azonosító kódja magánszemélyek esetében az adóazonosító jel. Az adóazonosító jelről az APEH által kiadott hatósági igazolvány (adóigazolvány) a munkavállaló az adóhatóság (állami adóhatóság, önkormányzati adóhatóság, vámhatóság és illetékhivatal), valamint az adózással kapcsolatban adatszolgáltatásra kötelezett szerv számára köteles bemutatni. A munkavállaló köteles adóazonosító jelét közölni a kifizetővel (a Társasággal), a megyei munkaügyi központtal, a hitelintézettel, a társadalombiztosítási szervvel, ha olyan kifizetést teljesít, amelynek alapján a magánszemélynek adófizetési kötelezettsége keletkezik, és azzal összefüggésben a törvény adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő. Amennyiben a munkavállaló adóazonosító jelét nem közli, a Társaság a kifizetést és az arról szóló igazolás kiadását az adóazonosító jel közléséig megtagadja. A Társaság a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére az alábbiakban meghatározott tartalmú igazolást állít ki. Az igazolás tartalmazza: a munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap), a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát, a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve ennek jogosultját, a munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát, a munkavállaló végkielégítésben való részesülését, a munkáltató köteles igazolni azt is, ha a munkavállaló munkabérét a tartozás nem terheli, az igazolásnak tartalmaznia kell a munkavállaló pénztártag által választott magánnyugdíj-pénztár megnevezését, címét, bankszámlaszámát; ha a tagságra kötelezett pályakezdő munkavállaló nem választott pénztárat, ezt a tényt jelezni kell, és meg kell jelölni az illetékes területi pénztár megnevezését, címét. MÁV, Volán 50%-os viteldíj-kedvezmény igénybevételének tényét. 12

13 a Start-kártyával 3 kapcsolatos adatokat (amennyiben a Start-program szerinti kedvezményt vesz igénybe a Társaság). A munkavállaló munkaviszonyának megszüntetésekor (megszűnésekor), illetve az ezt követő egy éven belül a Mt a előírásai szerint működési bizonyítvány kiadását kérheti a Társaságtól, aki köteles azt kiadni. A munkavállaló kifejezett kérésére a működési bizonyítványnak tartalmaznia kell: a Társaságnál a munkavállaló által betöltött munkakört, a munkavállaló munkájának értékelését. A törvényi előírásokban nem szereplő személyes adatok kizárólag az érintett hozzájáruló nyilatkozata alapján kezelhetők. b) Munkabér Minden meghatározott személy munkabérére és egyéb járandóságára vonatkozó adat, információ védendő személyes adat, ezért annak nyilvánosságra hozatala, illetéktelen személy tudomására hozatala tilos. A munkabérről adott tájékoztató kimutatást (bérnapló) úgy kell az érintetthez eljuttatni, hogy az abban foglalt adatok illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek. c) Videómegfigyelő-rendszerek működtetése A Társaság által működtetett videómegfigyelő-rendszerek üzemeltetése során az alábbiakat kell figyelembe venni. A kamerákat jól látható helyekre kell felszerelni, és a rögzített felvételeket az adatvédelmi felelős által meghatározott idő elteltével törölni kell. A megfigyelt területen jól látható helyen, az alábbi szöveggel ellátott, figyelmeztető táblákat kell elhelyezni: Figyelem! Videómegfigyelő-rendszerrel ellátott terület. A megfigyelés célja bűncselekmények megelőzése, illetve utólagos kivizsgálása. A felvételek csak bűncselekmény esetén tekinthetők meg, amennyiben ilyen nem történik, a rögzített felvételek [ ] 4 elteltével megtekintés nélkül, automatikusan törlődnek. Továbbhaladásával Ön beleegyezését adja a felvételek elkészítéséhez. Budapesti Közlekedési Részvénytársaság d) A forgalmi üzemeltetés során végzett hangrögzítés A forgalomirányításban használt híradástechnikai eszközökön (AVM, DIR, URH, és egyes diszpécser központok telefonjai) lebonyolított beszélgetések rögzítésre kerülnek. Ennek tényét a munkavállalókkal dokumentáltan ismertetni kell. 3 Ld. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermekek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló évi CXXIII. törvény előírásait 4 Az adatvédelmi felelős által meghatározott időtartam. 13

14 A hangrögzítő berendezéseken rögzített adatokat, beszélgetéseket szükség esetén a rögzítést végző szervezet vezetője, illetve annak megbízott képviselője jogosult adathordozóra kimenteni. A beszélgetésekről készített hangfelvételt a forgalmi igazgató, illetve a beszélgetésben érintett munkavállalók munkáltatói jogkört gyakorlói jogosultak visszahallgatni. A keletkezett adatokat a fenti személyek írásban rögzíthetik, illetve további vizsgálat céljából azokat lemásolhatják, és maguknál tarthatják, valamint a vizsgálat során bizonyítékként felhasználhatják. A központi adatrögzítőkből kimentett, illetve visszahallgatott beszélgetésekről a rögzítés helyén naplót kell vezetni, mely tartalmazza a visszahallgatás vagy kimentés időpontját, illetve a kérelmező nevét. Jogszabályi előírásokon alapuló adatkezelés, -továbbítás esetén nem kell az érintett hozzájárulását kérni. Ilyenek a kötelező adatszolgáltatásokon alapuló adattovábbítások úgy, mint például: betegbiztosítással kapcsolatos adatszolgáltatás az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felé, a munkavállalók munkaviszonyával kapcsolatos hivatalos hatósági megkeresések (pl. APEH, bíróság). A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek az általuk megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. Az ilyen munkakörben foglalkoztatottak számára Titoktartási nyilatkozat (ld. 1. Melléklet) megtétele kötelező. e) Az adatkezelések törzskönyve A Társaságnál létesített személyes adatkezelésekről törzskönyvet kell vezetni, melyek tartalmát nyilvánossá kell tenni. A törzskönyv első példányát az annak vezetéséért felelős adatkezelést, illetve adatfeldolgozást végző szervezeti egység vezetője, második példányát az adatvédelmi felelős őrzi. A törzskönyv (ld. 2. Melléklet) dokumentálja az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb tényeket és körülményeket. Ezek különösen: az adatkezelés megnevezése, célja, rendeltetése, jogszabályi alapja (törvény, társasági szabályozás), kezelője (szervezeti egység, annak vezetője, illetve az adatfeldolgozást végző felelős személy neve, beosztása, irodája és telefonszáma), érintettek köre és száma, nyilvántartott adatok köre, adatok forrása (maga az érintett vagy más adatkezelés), adatfeldolgozás módszere (manuális, számítógépes, vegyes), az adatokon végzett gyakori adatkezelési műveletek (tárolás, módosítás, aktualizálás, válogatás, rendszerezés, stb.), 14

15 adattovábbítás (Mely szerv részére? Milyen rendszerességgel?), adatbiztonsági intézkedések, adatok megőrzésének, illetve törlésének ideje. A törzskönyv adatainak valódiságát az adatvédelmi felelős és az illetékes adatkezelő évente felülvizsgálja, az időközben történt változásokat átvezeti. Az adatkezelés megszűnése után a törzskönyvet irattári kezelésbe kell venni. 3. Adatok minőségi követelményei A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi minőségi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes, pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek, tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos. 5 A tárolás módjára vonatkozó technikai megoldásokat és feltételeket az IT-biztonsági Szabályzat tartalmazza. 4. Adatközlések Személyes adat harmadik személlyel adattovábbítás vagy nyilvánosságra hozatal formájában közölhető. a) Személyes adat nyilvánosságra hozatala Törvényes közérdekből az adatok körének kifejezett megjelölésével elrendelhető a személyes adat nyilvánosságra hozatala. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során az általa közölt vagy nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. b) Adattovábbítás, adatkezelések összekapcsolása A Társaság szervezeti rendszerén belül a Társaság vezetőinek és munkavállalóinak személyes adatai a feladat elvégzéshez szükséges mértékben és ideig csak olyan szervezeti egységhez továbbíthatók, amely a munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztratív és szervezési feladatokat lát el. 5 Nem sorolható ide a Társaságnál alkalmazott, a munkavállalók egyedi azonosítására szolgáló törzsszám. 15

16 A Társaságnál folyó, különböző célra irányuló adatkezelések csak törvényes cél érdekében, indokolt esetben, ideiglenesen kapcsolhatók össze. Az adatkezelések összekapcsolásával kapcsolatos alábbi tényeket jegyzőkönyvbe (ld. 3. Melléklet) kell foglalni: az összekapcsolt adatkezelések megnevezése, az összekapcsolás célja, rendeltetése, az összekapcsolás időpontja és tartama, jogszabályi alapja (törvény, társasági szabályozás), az összekapcsolást végző személy neve, beosztása, szervezeti egysége, irodája és telefonszáma, az összekapcsolással érintettek köre és száma, az összekapcsolt adatok köre, az összekapcsolás módszere (manuális, számítógépes, vegyes), adatbiztonsági intézkedések. A jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés helyén kell őrizni, második példányát az adatvédelmi felelőshöz kell továbbítani. A jegyzőkönyvet 10 évig kell megőrizni. c) Belföldre irányuló adattovábbítások A Társaságon kívüli szervtől vagy magánszemélytől érkező, adatközlésre irányuló megkeresés csak akkor teljesíthető, ha az érintett erre írásban felhatalmazza a Társaságot. Az érintett előzetesen is adhat ilyen tartalmú felhatalmazást, amely szólhat időtartamra és a megkereséssel élő szervek meghatározott körére. Az érintett nyilatkozattételétől függetlenül teljesíteni kell a polgári és büntető ügyekben eljáró hatóságoktól rendőrség, bíróság, ügyészség, vám- és pénzügyőrség, APEH érkező megkereséseket. Az adatszolgáltatás a vezérigazgató döntési jogkörének delegálása mellett csak az adatkezelést végző szervezeti egység munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjének jóváhagyásával teljesíthető. A nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresésekre vonatkozó minden adat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. törvény 42. -a szerint államtitok, amiről sem más szerv, sem más személy nem tájékoztatható. A megkeresés alapján teljesített adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket jegyzőkönyv (ld. 4. Melléklet) felvételével dokumentálni kell (kivételt képeznek a hatósági, a Társaság munkavállalóinak munkaviszonyával kapcsolatos megkeresések, pl. APEH-tól, bíróságtól, nemzetbiztonsági szolgálatoktól érkező megkeresések). A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza: a megkeresést végző szerv vagy személy megnevezése, postacíme, telefonszáma, az adatkérés célja, rendeltetése, az adatkérés jogszabályi alapja, illetve az érintett hozzájáruló nyilatkozata, az adatkérés időpontja, az adatszolgáltatás alapjául szolgáló adatkezelés megnevezése, az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezése, 16

17 az érintettek köre, a továbbított adatok köre, az adattovábbítás módja. A megkeresésről szóló jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés helyén kell őrizni, második példányát az adatvédelmi felelőshöz kell továbbítani. A jegyzőkönyvet 10 évig kell megőrizni. d) Külföldre irányuló adattovábbítások Olyan adatkezelés esetén, amelynél számolni kell harmadik országba irányuló az adathordozótól vagy az átvitel módjától függetlenül adattovábbítással, az érintettek figyelmét erre a körülményre már az adatok felvétele előtt fel kell hívni. A személyes adat csak akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul, ha azt törvény lehetővé teszi, vagy arról nemzetközi szerződés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország joga az Európai Unió által meghatározott megfelelő védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során. A külföldre irányuló adatszolgáltatással kapcsolatos tényeket, körülményeket jegyzőkönyv (ld. 5. Melléklet) felvételével dokumentálni kell. A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza: az adattovábbítás címzettje (megnevezés, postacím, telefonszáma), az adattovábbítás célja, rendeltetése, az adattovábbítás jogszabályi alapja, illetve az érintett hozzájáruló nyilatkozata, az adattovábbítás időpontja, az adatszolgáltatást teljesítő szervezeti egység megnevezése, az érintettek köre, a továbbított adatok köre, az adattovábbítás módja. A külföldre irányuló adattovábbításról szóló jegyzőkönyv első példányát az adatkezelés helyén kell őrizni, második példányát az adatvédelmi felelőshöz kell továbbítani. A jegyzőkönyvet 10 évig kell megőrizni. 5. Érintettek jogai és érvényesítésük a) Tájékoztatásra, illetve betekintésre irányuló kérelem Az érintett tájékoztatást, illetve betekintést kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével törlését. A betekintést úgy kell biztosítani, hogy ez alatt az érintett más személy adatait ne ismerhesse meg. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, általa kezelt, illetőleg az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és 17

18 milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adattovábbításra vonatkozó nyilvántartás és ennek alapján a tájékoztatási kötelezettség időtartamát, az adatkezelést szabályozó jogszabály korlátozhatja. A korlátozás időtartama személyes adatok esetében 5 évnél, különleges adatok esetében pedig 20 évnél rövidebb nem lehet. Az érintett tájékoztatást, illetve betekintést kérhet a Társaságnál vezetett adatkezelési törzskönyv tartalmába is. A tájékoztatást a kérelemben foglaltakra az illetékes adatkezelő (az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője) adja meg. Az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapták meg az adatokat. A tájékoztatás megadásával egyidejűleg az adatkezelő írásban értesíti az adatvédelmi felelőst a megkeresés és teljesítésének részleteiről. A tájékoztatást a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában kell megadni. b) Tájékoztatásra, illetve betekintésre irányuló kérelem megtagadása A tájékoztatás, illetve betekintés az Avtv ban foglaltak alapján kizárólag akkor tagadható meg, ha azt törvény korlátozza az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Elutasítás esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a felvilágosítás megtagadásának indokáról; ezzel egyidejűleg a megtagadásról írásban tájékoztatja az adatvédelmi felelőst. Az adatvédelmi felelős minden év január 20-ig értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított kérelmekről. c) Személyes adat helyesbítése, illetve törlése A személyes adat helyesbítését, illetve törlését a helyesbítés, törlés tárgya szerinti szakterület végzi el személyes észlelés alapján, kérelemre vagy az adatvédelmi felelős felhívására. A helyesbítésről és törlésről az érintetett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljáró való tekintettel az érintett jogos érdekeit nem sérti. A helyesbítést, illetve törlést 3 munkanapon belül el kell végezni. A törlési kötelezettség a jogellenes adatkezelés kivételével nem vonatkozik azon személyes adatokra, amelyeknek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni. 18

19 d) Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen Az Avtv. 16/A. -ban felsorolt feltételek alapján, az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Az adatvédelemmel összefüggő bejelentéseket, tiltakozásokat az adatvédelmi felelős vizsgálja ki, iratanyag bekérésével vagy a helyszínen. A bejelentést, tiltakozást beérkezésétől számított 3 munkanapon belül továbbítani kell az adatvédelmi felelőshöz kivéve azt az esetet, amikor azt eredetileg az adatvédelmi felelőshöz nyújtották be. Az adatvédelmi felelős a hozzá beérkezett bejelentést 30 napon belül, a tiltakozást a legrövidebb időn belül, de legfeljebb az eredeti benyújtástól számított 15 napon belül vizsgálja ki. A vizsgálat eredményéről értesíti az érintettet és a bejelentés, tiltakozás helye szerinti szervezeti egységet valamint ha ettől különbözik, az adatkezelőt is. Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén az érintett az illetékes adatkezelő szervezeti egység vezetőjéhez, az adatvédelmi felelőshöz vagy az országgyűlés adatvédelmi biztosához fordulhat; ezen bejelentések miatt senkit sem érhet hátrány. Az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője és az érintett közötti vitában a vezérigazgató vagy megbízottja dönt. Az Avtv ának értelmében a döntés ellen az érintett bírósághoz fordulhat, ahol az ügyben soron kívül járnak el. 6. Adatfeldolgozó igénybevételének szabályai Az adatkezelő az adatok feldolgozásával kapcsolatos műveletek elvégzésére adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Avtv., valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az adatfeldolgozásra vonatkozó megbízási szerződést írásba kell foglalni. a) Az adatkezelő felelőssége Az adatkezelési műveletekre vonatkozó utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel. 19

20 A Társaság külső adatfeldolgozót is igénybe vehet. Adatfeldolgozásra nem adható megbízás olyan vállalkozásnak, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységében érdekelt. A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó esetében szerződésben meghatározott szigorú szabályok szerint kell eljárni, melyek betartásáról rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni (az ellenőrzést a Társaság részéről a szerződést aláíró vezető és az adatvédelmi felelős közösen végzi). b) Az adatfeldolgozó felelőssége Az adatfeldolgozó tevékenységi körén belül, illetőleg az adatkezelő által meghatározott keretek között felelős a személyes adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért és nyilvánosságra hozataláért. Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni. 20

21 IV. FEJEZET A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Az Avtv. rendelkezései alapján a Társaság, mint közüzemi szolgáltató 6 a feladatkörébe tartozó ügyekben így különösen a közösségi közlekedésre vonatkozó közérdekű információkkal köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását. A Társaság rendszeresen közzé- vagy más módon hozzáférhetővé teszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb adatokat. A Társaság képviseletében eljáró személyek neve, beosztása és munkaköre ha törvény másként nem rendelkezik bárki számára hozzáférhető, nyilvános adat. A tájékoztatás módját, a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja. A közérdekű adatok nyilvánosságára hozatala során elsősorban a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény ( Üvegzseb-törvény ) előírásait kell figyelembe venni. A Társaságnak lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot bárki megismerhesse, kivéve, ha az adatot törvény alapján az arra jogosult szerv állam- vagy szolgálati titokká nyilvánította, illetve ha az nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adat, továbbá, ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot az adatfajták meghatározásával honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra, bírósági eljárásra tekintettel törvény korlátozza. A Társaság hatáskörében eljáró személynek a feladatkörével összefüggő személyes adata a közérdekű adat megismerését nem korlátozza. Ha törvény másként nem rendelkezik, a belső használatra készült, valamint a döntéselőkészítéssel összefüggő adat a kezelését követő 10 éven belül nem nyilvános. Kérelemre az adatok megismerését a vezérigazgató e határidőn belül is engedélyezheti. A közérdekű adatok megismerésével és nyilvánosságával összefüggésben az üzleti titok megismerésére a Ptk-ban foglaltak az irányadók. A közérdekű adatok nyilvánosságát a vezérigazgató korlátozhatja jogszabály alapján, továbbá az Európai Unió jogszabályai, illetve az Európai Unió jelentős pénzügyi- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdekeket is ez esetben azonban pontosan meg kell jelölni a korlátozás alapját képező jogszabályi hivatkozást. 6 Ld. az állami vállalatokról szóló évi VI. törvény előírásait. 21

22 A Társaság birtokában lévő, a városi közlekedésre, forgalmi igényekre és az utazási áramlásokra, a szolgáltatások költségére vonatkozó adatok jelentős értéket képviselnek, ezért ezen információk védelmét, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát meg kell akadályozni. A közérdekű adat megismerése A közérdekű adatok megismerésére irányuló szóban, írásban vagy elektronikus úton érkező kérelemnek a szakigazgatóság vezetője a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában tesz eleget. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről annak tárolási módjától függetlenül költségtérítés ellenében a kérelmező másolatot kérhet. A közérdekű adatok kérelmező felé történő közlése kizárólag a kabinet igazgató jóváhagyását követően történhet meg. A közérdekű adat közléséért a Társaság legfeljebb a közléssel kapcsolatban felmerült költség mértékéig költségtérítést állapíthat meg. A költségtérítés mértékét a szakigazgatóság vezetője a gazdasági vezérigazgató-helyettessel egyetértésben állapítja meg. A kérelmező kérésére a költség összegét előre közölni kell. A közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelem megtagadása A kérelem megtagadásáról annak indokaival együtt 8 napon belül írásban értesíteni kell a kérelmezőt, valamint az adatvédelmi felelőst. Az adatvédelmi felelős évente értesíti az adatvédelmi biztost az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól. Ha a közérdekű adatokra vonatkozó kérését nem teljesítik, a kérelmező a bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát a Társaság köteles bizonyítani. A kérelem megtagadása esetén a bírósági eljárást megelőzendő a szakigazgatóság vezetőjének az adatvédelmi felelős tájékoztatásával egyidejűleg a Kabinet igazgatóság Jogi koordinációs csoportja jogi állásfoglalását kell kérnie (ettől függetlenül a kérelmező és vele egyidejűleg az adatvédelmi felelős írásos értesítése 8 napon belül kell, hogy megtörténjen). Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában a Társaságot a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. 22

23 V. FEJEZET AZ ADATVÉDELEM ÉS ADATBIZTONSÁG TECHNIKAI HÁTTERÉNEK EGYES KÉRDÉSEI Az Avtv. rendelkezései szerint az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tennie az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének, ha a személyes adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik. Jelen fejezetben felsorolt intézkedések a törvényi szabályozások leképezései, a szakmai és technikai szabályokat, eljárásokat az IT-biztonsági Szabályzat tartalmazza részletesen. 1. Az infrastruktúrához kapcsolódó védelmi intézkedések Irattáraknál, zárt helyiségbe (pl. gépterem) történő informatikai eszközök telepítésénél, biztosítani kell a tűzvédelmet, a ki- és belépés ellenőrzött rendjét, az illetéktelen bejutást gátló eszközök üzembiztos működését, valamint az informatikai eszközök karbantartása esetén garantálni kell a gyártó cégek előírásainak betartását. A biztonságtechnikai eszközök működését rendszeresen ellenőrizni kell, és gondoskodni kell a biztonságtechnikai berendezések rendszeres karbantartásáról. a) Szervertermek üzemeltetési rendje, biztonsági előírásai A részletes rendelkezéseket az IT-biztonsági Szabályzat tartalmazza. b) Informatikai rendszerek osztályozási irányelvei Az informatikai rendszereket két szempont alapján kell osztályozni: a rendszerben kezelt információ bizalmassága, illetve a rendszerrel megvalósított információfeldolgozás, adatszolgáltatás rendelkezésre állása szempontjából. 23

24 A rendszerrel kezelt információ bizalmassága szerinti osztályozás A bizalmasság alapján történő osztályozás során meg kell vizsgálni, hogy a bizalmasság megsértése milyen következményekkel járhat. A következő fajtákat célszerű megkülönböztetni: dologi kár, gazdasági károk, károk a munkahelyi és a fogyasztói bizalom területén, károk a személyi biztonság területén. Meg kell vizsgálni továbbá a törvényi előírásokból adódó kötelezettségek megtartásának feltételeit. Ezek alapján az informatikai rendszereket bizalmasságuk szerint három biztonsági szintre (osztályba) sorolhatjuk be. A rendszer besorolása Szigorúan bizalmas rendszerek Kritériumok Azon informatikai rendszerek, melyek hozzáférés korlátozási sérülése: jelentős, közvetlen anyagi kárt okoz, hosszútávra rontja a versenypozíciót, közvetlen súlyosan elmarasztaló jogi következményekkel jár, a menedzsment bizalomvesztését vagy leváltását okozhatja, emberéletet veszélyeztető szabotázs vagy terrorcselekmények megtervezéséhez, kivitelezéséhez közvetlenül felhasználható kulcselem. A jelen Szabályzat 2. pontja alapján minősített megemelt, fokozott vagy kiemelt biztonsági szintű adatokat kezelő informatikai rendszerek. Példa jelszavak, belépési kódok, biometrikus adatok, elektronikus aláírások, titkosító kulcsok az információbiztonsági dokumentáció részei pénzügyi jelentések, könyvelési vagy banki adatok, hitelkártya adatok stratégiai fejlesztési vagy beruházási tervek, a kapcsolódó döntés előkészítő anyagok, és az ezeket megalapozó kimutatások adatai különleges szakmai ismeretek és a kapcsolódó kimutatások, statisztikák szabadalmak közbeszerzési eljárások dokumentumai, személyi döntések dokumentumai igazgatótanácsi ülések primer jegyzőkönyvei személyi biztonsági, élet- és balesetvédelmi rendszerek dokumentációi, üzemvitelei szabályzatai 24

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT TÁRGYA... 2 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 2 3. VONATKOZÓ SZABÁLYZÁSOK... 2 4. ALKALMAZANDÓ ESZKÖZÖK... 2 5. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 6. ILLETÉKESSÉG, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR...

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a személyi adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: adatvédelmi törvény)

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Melléklet a 29/2014. (XI.25.) számú Főigazgatói Utasításhoz Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1) A szabályzat célja, hogy meghatározza Nepomuki

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Tartalom 1. Cél... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 2.1. Időbeli hatálya... 2 2.2. Személyi hatály... 2 2.3. Tárgyi hatály... 2 43 Meghatározások...

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL

ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATÁRÓL Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 Fax: 82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2012. (IX.18.) számú polgármesteri utasítás S E G E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Borotai Takarékszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2015. október 1. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez

Részletesebben

17/2012. számú vezérigazgatói utasítás

17/2012. számú vezérigazgatói utasítás ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 17/2012. számú vezérigazgatói utasítás Készítette: Dr. Dömötör Zsuzsanna belső adatvédelmi felelős Elrendelte: Sándor Zsolt vezérigazgató 17/2012. számú vezérigazgatói utasítás Érvényes

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 1. kiadás 2. módosítás 2 (34). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 53-2014/2015. (2015.03.17.) számú határozattal elfogadva Hatályos: 2015.03.18. napjától 1.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: határozatlan A jel a legutoljára megváltozott

Részletesebben

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL

A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL A GYŐRI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI, ILLETVE GYERMEKEKKEL, TANULÓKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI, ADATBIZTONSÁGI, TITOKVÉDELMI SZABÁLYZATA OM-azonosító:

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Somogy megyei Közigazgatási Hivatal 1-194-13/2010. számú szabályzata az adatvédelem és az informatikai biztonság általános szabályairól, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról A Somogy Megyei Közigazgatási

Részletesebben

A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA OM: 201183 A MIOK SZEGEDI SZAKKÖZÉPISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes a 2015/2016. tanévtől Szeged, 2016. április 21. MIOK Szegedi Szakközépiskola Adatvédelmi szabályzata 2 Tartalom ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 / 38 2016.05.23. 9:59 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2016.01.01 19 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel E L Ő T E R J E S Z T É S Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2012. január 17-én (kedden) 15.00 órai kezdettel a Kakucs községi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó képviselő-testületi

Részletesebben

ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Z& C Solution Iroda Hatálybalépés időpontja : 2015.05.24 (Nyilvántartási azonosító: NAIH-85531/2015) 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Az adatkezelő neve: Morelló 2006 Kft. (a továbbiakban Adatkezelő ) 2. Az adatkezelő címe: 1204 Budapest, Székelyhíd u. 24/B. 3. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1/ 283 0966 4.

Részletesebben

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd.

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A Szabályzat

Részletesebben

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Az webáruház használata során a In-Car-Tel Kft.részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. 1. Bevezetés A Malom Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hírlevélgyár.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2006. október 1. 1. BEVEZETÉS...2 2. DEFINÍCIÓK...3 3. ALAPELVEK A HÍRLEVÉLGYÁR.HU ADATKEZELÉSE SORÁN...4 4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A SZABOLCS Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok

Részletesebben

I. NYILATKOZAT II. DEFINÍCIÓK

I. NYILATKOZAT II. DEFINÍCIÓK I. NYILATKOZAT Alulírott: ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10. cégjegyzékszám: 08-10- 001830) szolgáltató, mint adatkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Az IKO New Media Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-719145; székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.; adószám: 13109264-2-43) a továbbiakban: Társaság tájékoztatója

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

Tisztelt Állampolgárok!

Tisztelt Állampolgárok! Tisztelt Állampolgárok! Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 3. (6) bekezdése alapján közzé tesszük Jászberény Város Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére

Részletesebben

Fairker Társas Kft. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2.

Fairker Társas Kft. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2. Hatályos: 2015. december 02. Adatvédelmi Szabályzat Fairker Társas Kft. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2. Tartalom Adatvédelmi Szabályzat... 1 3. Adatkezelés... 5 6. Adatfeldolgozó igénybevétele... 7 Adatvédelmi

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Velencei-tó Turizmusáért

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA

FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK TELJESÍTÉSÉNEK, ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK RENDJÉT RÖGZÍTŐ

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23.

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23. Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Hatályos: 2016.05.23. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3 1.1 Szabályzat célja:... 3 1.2 A Szabályzat területi, alanyi és

Részletesebben

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága 1 / 7 2012.04.13. 12:36 Adatkezelési Szabályzat A Fogyasztó előzetes tájékoztatása a személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről. Az Adatkezelési szabályzat az Általános Szerződési

Részletesebben

MIM 00-09. Jelen minőségirányítási dokumentum az ÉNYKK Zrt. tulajdona. A Részvénytársaságon kívüli kiadáshoz a Vezérigazgató engedélye szükséges.

MIM 00-09. Jelen minőségirányítási dokumentum az ÉNYKK Zrt. tulajdona. A Részvénytársaságon kívüli kiadáshoz a Vezérigazgató engedélye szükséges. Oldalszám: 1/23 PÉLDÁNY SZÁMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 KAPJA NÉV: BEOSZTÁS: F ő m e n ü Archívum Vált. kiért Szabályzatok Lap archívum Tartalomjegyzék MIM 00-09 ADATVÉDELMI SZABÁLY

Részletesebben

I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Cél... 3 3. Meghatározások... 4 4. Alkalmazási terület... 7 5. Alkalmazandó egyéb jogszabályok,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. Preambulum A jelen rendelkezések tárgya a MORTOFF Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Hordós utca 10., Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61728/2013.)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Készítette: Zelnik Krisztina adatvédelmi felelős... Ellenőrizte: Dr. Szabó Dávid jogász... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2015.03.10.

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat A Tagok személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme érdekében A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban

Részletesebben

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Balassagyarmat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Tartalomjegyzék Bevezető rész... 4 A szabályzat hatálya... 4 I.... 6 A SZEMÉLYI IRATOK KEZELÉSE

Részletesebben

Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT

Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT Ügyiratszám. NAIH-550-15/2013/H Tárgy: az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. adatkezelésének vizsgálata HATÁROZAT Az ADECCO Személyzeti Közvetítő Kft-t (1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 7. em., a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3. Telefon:06-22/460-958 E-mail: mvovoda@gmail.com OM azonosító:030016 Adatkezelési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat melléklete 1. Általános

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Sarlóspuszta Club Hotel***superior (Sarlóspuszta Zrt., 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz. 167.) Adószám: 23046694-2-13, a továbbiakban Szálloda) korlátolt

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Verzió: 1.4 Hatályos: 2015.04.23.-tól 1. Bevezető A P & L Co. Bt. (2100 Gödöllő, Fácán sor 101.), (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1.1. A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: AVSZ) célja, hogy az LSR 14 SZÓRAKOZTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29.

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29. A LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2012. november 29. oldal 1 / 17 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Last-Mile Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza

Részletesebben

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15. Adatkezelési szabályzat

Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15. Adatkezelési szabályzat Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 1084 Budapest, Tolnai Lajos utca 11-15. 2009. szeptember 1. unk jogszabályi alapja és célja Az intézményünkben folyó adatkezelés

Részletesebben

A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata - kivonat 2014. A szabályzat hatálya, célja 1. 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma

Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma. A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma 2.SZ. MELLÉKLET A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Az adatkezelő Natural Business Kft. (6723 Szeged, Budapesti krt. 6. A. lház. 3. em. 12.) Megbízott: Mihály Zsófia Az Ön személyes adatainak védelme a Natural Business Kft. és partnerei

Részletesebben

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem.

HATÁROZAT. 200 000Ft., azaz Kettőszázezer forint adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezem. Ügyiratszám. NAIH-1305-5/2013/H Tárgy: helyi adóra vonatkozó adatok közzététele HATÁROZAT Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról

Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról 1 3.. Melléklet a /2009. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2009. (.) Korm. r e n d e l e t e Az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról A Kormány az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009.

Részletesebben

Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Az AESTHETICA Orvosi Központ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat célja 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja,

Részletesebben

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: ADATVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013 A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Adatvédelmi és Informatikai Biztonsági Szabályzatát (továbbiakban AIBSZ) a személyes

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja 1.1. A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat ) célja, hogy rögzítse a V-S Csoport 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság ) által

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Az Üzletszabályzat az alábbi 4.4.19. ponttal egészül ki:

TÁJÉKOZTATÓ. Az Üzletszabályzat az alábbi 4.4.19. ponttal egészül ki: TÁJÉKOZTATÓ Bankszámlák vezetéséről, betétgyűjtésről és a kapcsolódó szolgáltatások nyújtásáról szóló üzletszabályzat 2015. szeptember 22-től hatályos módosításairól Az AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Számlabarát Kft. Adatkezelési tájékoztató Bevezető Számlabarát Kft. (2230 Gyömrő, Akácfasor u. 20.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A dokumentum száma: AVSZ - 1 - SZ A 2. kiadású tartalomjegyzéke szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. ENCASE Kft.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. ENCASE Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ENCASE Kft. I. A Szabályzat célja 1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Encase Korlátolt Felelősségű Társaság ( Társaság ) által alkalmazott adatvédelmi-

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat I. Az adatkezelő (Szolgáltató) A Szolgáltató neve: REKARD HELIOSZ Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye és postai címe: 9024 Győr, Répce u. 47. Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék,

Részletesebben

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 117-3/2014 számú igazgatói utasítás ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Hatályba lépés időpontja: 2014. április 1. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az

Részletesebben

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Printer-fair Kft. (székhely: 2510. Dorog, Mátyás kir. u. 11/a. adószám: 11470328-2-11) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés

TÜV Rheinland InterCert Kft. Bizalmas adat- és ügykezelés 1. A szabályozás célja A TÜV Rheinland InterCert Kft. (TRI), illetve a munkavállalói az általuk végzett tevékenységek során hivatalból sok olyan adathoz, információhoz jutnak hozzá, amelyek a TRI, illetve

Részletesebben

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról, a korhatár

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ multischool.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-88773/2015. Röviden Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Budapest Gyógyfürdői Zártkörűen Működő Részvénytársaság ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos 2010. március 1. napjától Verzió 1.0 TARTALOMJEGYZÉK 2 PREAMBULUM... 3 I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 II. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja és hatálya... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Személyi hatály... 3 1.3 Tárgyi hatály... 3 1.4

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata

Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Balatonakali Község Önkormányzata (8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.) (a továbbiakban Balatonakali Község Önkormányzata, szolgáltató,

Részletesebben

Adatvédelemi Tájékoztató

Adatvédelemi Tájékoztató Adatvédelemi Tájékoztató 1. Bevezető BEKUTA Beteg-együttműködést Kutató és Fejlesztő KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 8200 Veszprém, Csererdei út 23.; cégjegyzékszám: 19-09-514856; adószám: 23771152-2-19;

Részletesebben

MUNKAANYAG. Váradi Julianna. Általános és speciális jogszabályi előírások, normák, valamint az etikai,- titokvédelmi szabályok

MUNKAANYAG. Váradi Julianna. Általános és speciális jogszabályi előírások, normák, valamint az etikai,- titokvédelmi szabályok Váradi Julianna Általános és speciális jogszabályi előírások, normák, valamint az etikai,- titokvédelmi szabályok A követelménymodul megnevezése: Személy- és vagyonvédelmi alapfeladatok A követelménymodul

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

ASTRA S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Lakásbiztosítási feltétel csomag V2.2 2015.05.01

ASTRA S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Lakásbiztosítási feltétel csomag V2.2 2015.05.01 Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.05.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos Müzlee Mánia Kft. (Cg.: 01-09-989014; székhely: 1102 Budapest, Bánya utca 6. A. ép. tetőszint 2.; a továbbiakban: Társaság vagy adatkezelő ) - amely

Részletesebben

MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Forbes klubkártya kibocsátója, a Mediarey Hungary Services Kft. (a

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13. 1. A Szabályzat célja, hatálya A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az RP Tolz Bt (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2015. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Budapest, 1134 Angyalföldi út 1-3. Angyalkert Tagóvoda Az

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. sz. melléklete Érvényes: 2013. szeptember 1.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA M I N T A S Z A B Á L Y Z A T adószakértői, okleveles adószakértői, adótanácsadói tevékenységet megbízási, illetve vállalkozási jogviszony alapján folytató szolgáltatók számára a pénzmosás és terrorizmus

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1.

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. április 1. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet 7621 Pécs, Bercsényi u. 3. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. április 1. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT A Pécs Városi Költségvetési

Részletesebben

f) bírságot szabhat ki.

f) bírságot szabhat ki. 1. Az Infotv. 3. (1) bekezdés 2. pontja alapján személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,

Részletesebben

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Tánctól Z-ig Bt. (8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 6. 5. ép.) (a továbbiakban Tánctól Z-ig Bt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE

A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK. 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG A FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓJÁNAK 29 / 2013. számú INTÉZKEDÉSE az adatvédelem és adatbiztonság rendjéről, továbbá a közérdekű és közérdekből

Részletesebben

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET

Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Törökbálinti Városgondnokság ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA TERVEZET Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv) 24.

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1 1. Általános rendelkezések A Magyar Köztársaság Országgyűlése Magyarország európai uniós jogharmonizációs kötelezettségeinek teljesítése érdekében megalkotta az információs önrendelkezési

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása

Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet és adathálózati szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek 5.sz. melléklet Adatvédelmi Tájékoztató egységes szerkezetben Készült: 2009. március 31. Az utolsó

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Olmunkaido.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Ötvöskónyi Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a../2012. (...) számú határozatával

Részletesebben

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT. 2011. évi CXII. törvény. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról RÉSZLETES ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ JOGSZABÁLY KIVONAT 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság

Részletesebben