Fairker Társas Kft Kecskemét, Békéscsabai út 2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fairker Társas Kft. 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2."

Átírás

1 Hatályos: december 02. Adatvédelmi Szabályzat Fairker Társas Kft Kecskemét, Békéscsabai út 2.

2 Tartalom Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelés Adatfeldolgozó igénybevétele... 7 Adatvédelmi megbízott kinevezése... 9 SZABÁLYZAT A munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére MEGFIGYELÉSI TÁJÉKOZTATÁS MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA GPS nyomkövetési szabályzat Bevezetés A GPS nyomkövetés célja A GPS nyomkövetés szolgáltatója A GPS nyomkövető által generált adatok kezelése Adatkezelő személyek Az adatok felhasználásának időbeli korlátja Az érintettek jogai Munkavállalói hozzájárulás Webáruház Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Tartalom A webáruház működtetőjének adatai A szerződés tárgya A szerződés hatálya Vételár, fizetési feltételek Az ajánlati kötöttség területi hatálya és ideje Szállítási feltételek, határidők Termékgarancia A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás Felelősség kizárása Adatvédelem Szerződéskötés Érvényesség Reklamációk, panaszkezelés, jogviták kezelése Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület Kecskeméti Járásbíróság Záró rendelkezések Elektronikus megfigyelés kamerázás NAIH nyilvántartási szám határozata Hűségprogramhoz tartozó adatbázis építése NAIH nyilvántartási szám határozata Honlapon történő regisztráció NAIH nyilvántartási szám határozata Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis NAIH nyilvántartási szám határozata

3 1. Bevezetés 1.1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Fairker Társas Kft. (székhelye: 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2, cégjegyzékszáma: Cg , adószáma: , a továbbiakban: Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, adatkezelésének rendjét, a személyes adatok forrását, az adatok nyilvántartásának törvényes rendjét, valamint biztosítsa az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését és szabályozza az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el. A Társaság adatkezelése az alábbi jogszabályokkal összhangban történik: - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (Info tv.); - a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.). - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi VI. törvény A Társaság adatkezelési nyilvántartási azonosítói: NAIH-89437/2015 (elektronikus megfigyelés, kamerázás) NAIH-91080/2015 (GPS nyomkövetés) NAIH-91398/2015 (webáruház üzemeltetése) NAIH-91516/2015 (hűségprogramhoz kapcsolódó adatbázis kezelése) NAIH-91583/2015 (honlapon történő regisztráció) NAIH-91910/2015 (hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis) 1.2. Fogalmi meghatározások A Szabályzat alkalmazása során: 1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 3

4 műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNSminta, íriszkép) rögzítése; 7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; 10. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi; 13. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 2. A Szabályzat hatálya 2.1. A Szabályzat alanyi hatálya A Szabályzat hatálya kiterjed a Társaság munkavállalóira és ügyfeleire A Szabályzat időbeli hatálya A Szabályzat szeptember 11. napján lép hatályba határozatlan időre A Szabályzat tárgyi hatálya A Társaság által folytatott minden olyan teljesen vagy részben automatizált, valamint manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira vonatkozik. A jelen Szabályzat tárgyi hatálya a Fairker Társas Kft. 1. térfigyelő kamerarendszerére (kép és hangrögzítés) 2. a gépjárművek GPS nyomkövetésére 3. a Webáruház ügyféladatai 4. hírlevél küldése 4

5 5. hűségprogramhoz való adatbázis kezelése 6. honlapon való regisztráció A kamerarendszerre vonatkozó részletes szabályokat a SZABÁLYZAT a munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére című dokumentum rögzíti. A gépjárművek GPS nyomkövetését a GPS Nyomkövetési szabályzat tartalmazza. A Webáruház működését a hatályos Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) című dokumentum írja le. 3. Adatkezelés 3.1. Az adatkezelés célja a) A Fairker Társas Kft. telephelyének vagyonvédelmi célból való kamerás megfigyelése. b) Gépjárművek GPS rendszerrel való nyomon követése a hatékonyabb logisztikai szervezéshez, illetve vagyonvédelemhez. c) Ügyféladatok beszerzése és nyilvántartása a webáruházon keresztül történő értékesítéshez és saját marketing tevékenység végzéséhez, beleértve a hűségprogramot és hírlevelek küldést is Az Adatkezelés jogalapja Az Adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása A kezelt adatok köre Az alábbi adatok kezelhetők: - kép- és hangfelvétel - kapcsolattartási telefonszám, kapcsolattartási -cím, kiszállítási cím, számlaadatok - gépjárművek mozgására vonatkozó adatok 3.4. Az adatkezelés határideje - A kamerák felvételeinek megőrzési ideje felhasználás hiányában a felvétel rögzítésétől számított 3 nap, mely után automatikusan törlődnek. - A GPS adatok a szolgáltató által meghatározott ideig kerülnek tárolásra. - Webáruház ügyféladatai az ügyfél által vagy az ügyfél kérésére törlődnek. - Honlapon rögzített regisztráció, hírlevél küldés, marketing adatbázis adatai az ügyfél által vagy az ügyfél kérésére törlődnek (negyedév inaktivitás után automatikusan törlődhetnek). - Hűségprogram adatbázisból adatok az ügyfél kérésére törlődnek (egy év inaktivitás után automatikusan törlődhetnek) Az adatkezelés módja A Társaság a megadott személyes adatokat az e Szabályzatban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti adattovábbítás az érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 5

6 A Társaság a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel Az adatkezelést végzők köre, Adatvédelmi Megbízott A Társaság birtokába jutó adatokat kizárólag az arra kijelölt olyan munkavállalók kezelhetik, akik megfelelő munkavégzéséhez az adatok megismerése elengedhetetlenül szükséges. Biztosítani kell azt, hogy arra illetéktelenek ne juthassanak hozzá adatokhoz. Az adatkezelés felügyeletére, az érintettek jogainak védelmére Adatvédelmi Megbízottat nevez ki a Társaság ügyvezetője. Az Adatvédelmi Megbízott jogosult az adatkezelési folyamatok teljes körű ellenőrzésére, koordinálására, az esetlegesen feltárt hiányosságok orvoslására. 4. A kezelt adatok forrásai 4.1. Kamerás megfigyelés (élő és rögzített) Lásd részletesen a SZABÁLYZAT a munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére című dokumentumot, mely ennek a szabályzatnak az 1. számú melléklete GPS nyomkövető rendszer Lásd részletesen a GPS nyomkövetési szabályzat című dokumentumot, mely ennek a szabályzatnak a 2. számú melléklete 4.3. Webáruház Lásd részletesen a Webáruház Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) című dokumentumot, mely ennek a szabályzatnak a 3. számú melléklete 5. Az érintett jogai 5.1. Tájékoztatáshoz való jog Az érintett kérelmére tájékoztatást kell adni: a kezelt, illetőleg a Társaság által megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A Társaság az érintett részére a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban tájékoztatást ad. Az érintett tájékoztatása csak akkor tagadható meg, ha azt meghatározott esetekben jogszabály lehetővé teszi. A felvilágosítás megtagadásáról, valamint a bírósági jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell az érintettet. Az érintettel a megtagadás indokát is közölni kell, kivéve, ha jogszabály ezzel ellentétes utasítást tartalmaz Tiltakozáshoz való jog 6

7 Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy harmadik személy érdekét szolgálja, kivéve kötelező adatkezelés esetén, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint - törvényben meghatározott egyéb esetben. A Társaság a tiltakozást 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről írásban értesíti az érintettet Helyesbítéshez való jog A valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíteni kell. Amennyiben a Társaság munkavállalója az érintett felvilágosítása révén, vagy más módon meggyőződik arról, hogy a kezelt adat a valóságnak nem megfelelő, köteles tájékoztatni az illetékes személyt az adat helyesbítése céljából. A Társaság a helyesbítés iránti kérelmet 15 napon belül megvizsgálja és döntéséről írásban értesíti az érintettet Töröltetéshez való jog A személyes adatot 30 napon belül törölni kell, ha: kezelése jogellenes, az érintett kéri, kivéve a törvényben előírt adatkezelést és e szabályzat hatálya alá tartozó jogszerűen kezelt adatot, az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelem elutasítása esetén az érintettet erről és a jogorvoslati lehetőségeiről tájékoztatni kell. Az érintett az adatvédelmi kifogása (panasza, kérelme) elutasítása esetén bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) , vagy a társaság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. 6. Adatfeldolgozó igénybevétele A Társaság jelenleg nem vesz igénybe külső adatfeldolgozót. 7. Adattovábbítás lehetősége A Társaság, mint adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé. 8. Adatvédelmi szabályzat módosítása 7

8 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. 9. Mellékletek: 1. Adatvédelmi megbízott kinevezése 2. SZABÁLYZAT a munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére 3. GPS nyomkövetési szabályzat 4. Webáruház Általános Szerződési Feltételek 5. Adatvédelmi nyilvántartási számok határozatai Dr. Németh Ervin ügyvezető 8

9 Adatvédelmi megbízott kinevezése 9

10 Fairker Kft Kecskemét, Békéscsabai út 2. SZABÁLYZAT A munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére A Fairker Kft. (továbbiakban munkáltató) területén elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vettük a évi I. törvényt ( a továbbiakban: Mt.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadáságról szóló évi CXII. törvényt ( a továbbiakban: Infotv. ), a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló évi CXXXIII. törvényt (a továbbiakban Szvtv. ), a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit. A munkáltató az elektronikus megfigyelőrendszerekkel kapcsolatos adatkezelésének bejelentését megtette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, azaz a NAIH felé, mivel nem csak dolgozók léphetnek a megfigyelt területekre, hanem kívülálló személyek, ügyfelek, vendégek is. A munkavállalók tájékoztatása megtörtént a megfigyelőrendszer működéséről és annak szabályozásáról. Új munkavállalókat munkába állás előtt, a munkáltató munkaszerződéstől független dokumentumban tájékoztatja a megfigyelő rendszerekről, melyet munkavállalók ellenjegyeznek. A munkáltató kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak. A kamerarendszer üzemeltetésének részletes szabályai A munkáltató a munkavállalók személyhez fűződő jogát tiszteletben tartja, annak korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartalmáról előzetesen tájékoztatta. /Mt. 9. (1)-(2)/ A munkavállalókat csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartás körében ellenőrizzük, magánéletüket nem vonjuk bele. /Mt. 11. (1)/ Ellenőrzésünk során használt eszközök, módszerek nem sérthetik az emberi méltóságot. Az adatkezelés során jogszerűen járunk el, mivel betartjuk az Infotv. 4. (1)-(2) alapvető rendelkezéseit, ami a célhoz kötött és tisztességes adatkezelés elve. A rögzített felvételeket főszabályként 3 munkanapig tároljuk. 3 napnál hosszabb ideig történő felvételmegőrzés olyan kivételes eset, amikor a felvételeket a fent említett időtartamnál hosszabb ideig szükséges megőrizni. Ennek okát igazolni tudjuk. A rögzített felvételeket a munkáltató harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni. 10

11 A munkáltató igazolni tudja, hogy az általunk alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer összeegyeztethető az Infotv. 4. (1)-(2) bekezdésében szereplő célhoz kötöttség elvvel és érdekmérlegelés teszttel. Ezek szerint a személyes adatok kizárólag meghatározott célból, jogi gyakorlás és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A célhoz kötöttség elve, illetve az érdekmérlegelés tesztje is megköveteli, hogy a kamerák látószöge a célterületre irányulhatnak csak. Így kizárólag saját tulajdont vagy használatban lévő területet figyelünk meg. Felszerelés helye Cél Megfigyelt Mód terület 1. Parkoló védelem védelem Külső parkoló rögzített 2. Kapu védelem Főbejárati kapu rögzített 3. Udvar 1 védelem Belső udvari rész rögzített 4 Irodabejárat védelem Irodaajtó előtti Rögzített terület 5 Udvar vendég védelem Kisker bolt előtti Rögzített parkoló terület 6 Udvar parkoló védelem Áruátvételre Rögzített kamionok kialakított udvari rész 7 Áruátvétel 1 védelem Automata kapu a Rögzített főépületben érkeztett áru 8 Áruátvétel 2 védelem Főépületben Rögzített középső ajtó 9 Raktár hátsó bejárat védelem A főépület hátsó Rögzített udvari része 10 Komissiózó zóna védelem Raktár betárolási 1 Rögzített része 11 Raktár 1 védelem Raktár középső Rögzített zóna rész 12 Raktár 2 védelem Raktár hátsó zóna Rögzített rész 13 Udvar védelem kisker bolt előtti Rögzített zóna 14 Bolt bejárat védelem Kisker bolt kassza Rögzített 15 Bolt összes védelem Kisker bolt sorok Rögzített 16 Iroda védelem Értékesítési belső iroda Rögzített A munkavállalóknak kiadott a megfigyelőrendszerről szóló tájékoztatóban pontosan megjelölésre kerültek, hogy az adott kamerák milyen célból lettek elhelyezve, milyen területre irányul a látószögük. 11

12 A munkáltató elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok, veszélyes gépek megfigyelése, üzleti titok védelme, illetve vagyonvédelem céljából alkalmazza a megfigyelő rendszert. A munkáltató olyan kamerával nem rendelkezik, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg, vagy aminek célja a munkavállaló viselkedésének befolyásolása. A munkáltató nem végez megfigyelést olyan helyiségekben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Különösen vonatkozik ez öltözőkre, zuhanyzókra, illemhelyekre, öltözőkre, de olyan helyiségben sem, ahol a munkavállaló a munkaközi szünetét tölti. Vannak azonban olyan időszakok, amikor a munkahely teljes területe megfigyelhető, beleértve a tiltott területek is. Ezek az időszakok pl. munkaszüneti napok, munkaidőn kívüli napok, amikor senki nem tartózkodik jogszerűen a területen. Az Infotv. alapelveit alkalmazzuk a felvételek visszanézésekor is. Csak szűk személyi csoport rendelkezik jogosultsággal, akik döntéshozatali jogkörrel rendelkeznek. Jelen szabályzatban rögzítésre kerül, hogy pontosak ki/kik, milyen célból és milyen időközönként nézheti/nézhetik vissza a felvételeket: A megtekintésre jogosult személyek adatai: Név Beosztás Megtekintések célja Dr. Németh Ervin ügyvezető vagyonvédelem, üzleti titok védelme ellenőrzése Bendéné Urbán Katalin telephelyvezető, adatvédelmi megbízott vagyonvédelem, üzleti titok védelme ellenőrzése Galla Zoltánné pénzügyi vezető vagyonvédelem, üzleti titok védelme ellenőrzése Bohus Attila informatikus rendszer karbantartás A Fairker Társas Kft. adatvédelmi megbízottja Bendéné Urbán Katalin, aki esetenként megbízást/engedélyt adhat más alkalmazottaknak a felvételek megtekintésére, különösen olyan esetekben, amikor üzleti vagyon elleni cselekmény, vagy üzleti titok megsértésének vélelme felmerül. A felvételek visszanézésének időbeli korlátja: 3 munkanap Ha a munkavállalókon kívül egyéb személyek is a megfigyelt területre lépnek, akkor ők az Szvtv. szerint külön tájékoztatást kapnak. Az ügyfelek, vendégek a munkáltató területére való belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét és 12

13 egyben hozzájárulnak ahhoz, hogy róluk felvétel készüljön. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről a munkáltató kötelezettségének megfelelve figyelemfelhívó jelzést helyezett el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaznak. Jelen szabályzat alkalmazását szeptember 15. napjától rendeli el a munkáltató.... Dr. Németh Ervin ügyvezető 13

14 1. SZÁMÚ MELLÉKLET MEGFIGYELÉSI TÁJÉKOZTATÁS MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA az Mt. 11. (2) bekezdése és az Infotv. 20. (2) bekezdése alapján a munkahelyi elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával együtt járó adatkezelés lényeges körülményeiről A Fairker Kft. területén elsődlegesen vagyonvédelmi szempontokból zártláncú kamerás megfigyelési rendszer működik. A felvételek tárolása és kezelése adatkezelésnek minősül melyről az alábbi tájékoztatást adom: A. RÖVID TÁJÉKOZTATÁS A Fairker Kft. a hatályos jogszabályok és rendelkezések alapján elektronikus megfigyelőrendszert működtet a 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2. telephelyén. A munkáltató elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok, veszélyes gépek megfigyelése, üzleti titok védelme, illetve vagyonvédelem céljából alkalmazza a megfigyelő rendszert és sem bizonyos kiragadott személyekre, sem azok munkavégzésére nem irányul. Olyan helyen, ahol a személyiségi jogokat, különösképpen az emberi méltóságot sérthetné (pl. mosdó, öltöző, étkező), nincs, és nem lehet működő kamera elhelyezve. A kamerák látószöge úgy kerül beállításra, hogy tág képet adjon a terekről és a védeni kívánt dolgokról (áru, iratok, kassza, berendezések) és ne az egyes dolgozókra irányuljanak. Jogszabályi feltételek szerint a munkavállalók külön engedélye nélkül is működtethető elektronikus megfigyelőrendszer, de a munkáltatónak kötelezettsége a munkavállalók pontos tájékoztatása egyszerű, szakzsargontól mentes szövegben. Amennyiben az adatkezelési szabályok megszegésének, jogszabálysértésnek a gyanúja felmerül, a munkavállalóknak jogorvoslati lehetőségei vannak. B. RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS I. Az adatkezelés jogalapja: 1. A évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 52. (1) bekezdés b) és c) pontja a munkavállaló kötelességeként határozza meg, hogy a munkavállaló köteles munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni és munkáját az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások, utasítások és szokások szerint végezni. Az Mt ai alapján a munkáltató a munkavállaló hozzájárulása nélkül, azonban előzetes tájékoztatás mellett ellenőrizheti. Munkáltató nem sértheti az emberi méltóságot és a tudomására jutott adatokat nem adhatja tovább, amennyiben arra törvényi előírás nem kötelezi. Mt. 11. (1) A munkáltató a munkavállalót csak a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltató ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. (2) A munkáltató előzetesen tájékoztatja a munkavállalót azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a munkavállaló ellenőrzésére szolgálnak. 2. A évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) előzetes tájékoztatási kötelezettséget ír elő: 14

15 Infotv. 20. (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. (2) Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is évi CXXXIII. Törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvtv.) alapján az elektronikus megfigyelőrendszer elsődlegesen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési, bank- és értékpapírtitok védelme, vagyonvédelem céljából alkalmazható. A kamerás megfigyelés abszolút korlátját jelenti az emberi méltóság tiszteletben tartása. Nem lehet olyan kamerát elhelyezni, amely kizárólag egy munkavállalót és az általa végzett tevékenységet figyeli meg. Nem lehet kamerát elhelyezni olyan helyiségben, amelyben a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, illemhelyiségekben és olyan helyiségben sem, amely a munkavállalók munkaközi szünetének eltöltése céljából lett kijelölve. A kamera látószöge kizárólag a saját tulajdonban (használatban) álló épületrészekre, helyiségekre és területekre, illetőleg az ott történt eseményekre irányulhat. A felvételeket felhasználás hiányában meg kell semmisíteni: Szvtv. 31. (2) A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell /46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról. II. Az egyes kamerák elhelyezése, a vonatkozásukban fennálló célok, az általuk megfigyelt területek, tárgyak, a megfigyelés módja (közvetlen/rögzített) 1. Parkoló védelem védelem Külső parkoló rögzített 2. Kapu védelem Főbejárati kapu rögzített 3. Udvar 1 védelem Belső udvari rész rögzített 4 Irodabejárat védelem Irodaajtó előtti Rögzített terület 5 Udvar vendég védelem Kisker bolt előtti Rögzített parkoló 6 Udvar parkoló kamionok védelem terület Áruátvételre kialakított udvari rész 7 Áruátvétel 1 védelem Automata kapu a főépületben érkeztett áru 8 Áruátvétel 2 védelem Főépületben középső ajtó 9 Raktár hátsó bejárat védelem A főépület hátsó udvari része 10 Komissiózó zóna védelem Raktár betárolási 1 része 11 Raktár 1 védelem Raktár középső zóna rész Rögzített Rögzített Rögzített Rögzített Rögzített Rögzített 15

16 12 Raktár 2 védelem Raktár hátsó zóna Rögzített rész 13 Udvar védelem kisker bolt előtti Rögzített zóna 14 Bolt bejárat védelem Kisker bolt kassza Rögzített 15 Bolt összes védelem Kisker bolt sorok Rögzített 16 Iroda védelem Értékesítési belső iroda Rögzített III. Az elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltető meghatározása Az elektronikus megfigyelőrendszert a Fairker Társas Kft. üzemelteti, külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe IV. A felvétel tárolásának helye és ideje A felvétel zárt rendszerben kerül tárolásra a Fairker Társas Kft. jelszóval védett, belső számítógépes rendszerében, felhasználás híján legkésőbb három napon belül automatikusan törlésre kerül. V. A felvételek tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések Az adatok biztonságát belső informatikai szabályzat és jelszóvédelem garantálja. VI. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre. Milyen esetekben továbbítható felvétel mely személyek, szervek részére. A tárolt felvételeket csak a munkahelyi vezető által kijelölt személy(ek) ismerheti(k) meg. A megtekintésre jogosult személyek adatai: Név Beosztás Megtekintések célja Dr. Németh Ervin ügyvezető vagyonvédelem, üzleti titok védelme ellenőrzése Bendéné Urbán Katalin telephelyvezető, adatvédelmi megbízott vagyonvédelem, üzleti titok védelme ellenőrzése Galla Zoltánné pénzügyi vezető vagyonvédelem, üzleti titok védelme ellenőrzése Bohus Attila informatikus rendszer karbantartás A Fairker Társas Kft. adatvédelmi megbízottja Bendéné Urbán Katalin, aki esetenként megbízást/engedélyt adhat más alkalmazottaknak a felvételek megtekintésére, különösen olyan esetekben, amikor üzleti vagyon elleni cselekmény, vagy üzleti titok megsértésének vélelme felmerül. A rögzített felvételeket a munkáltató harmadik fél részére csak törvényben meghatározott esetben (pl. rendőrség, munkavédelmi hatóság részére) adja át. A rögzített anyagokat kizárólag 16

17 szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni. VII. A felvételek visszanézésére vonatkozó szabályok; A felvételek felhasználásának céljai A rögzített felvételek akkor kerülnek visszanézésre, ha munkahelyi baleset történik, illetve felmerül vagyonvédelmi problémák gyanúja (bolti lopás, jogosulatlan hozzáférés iratokhoz, stb). A munkáltató elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok, veszélyes gépek megfigyelése, üzleti titok védelme, illetve vagyonvédelem céljából alkalmazza a megfigyelő rendszert. A felvételeket csak a munkáltató által kijelölt személy nézheti vissza, illetve az illetékes hatóságok, felügyeleti szervek (pl. munkaügyi hatóság). VIII. Milyen jogok illetik meg a munkavállalót az elektronikus megfigyelőrendszerekkel kapcsolatban; Milyen módon tudják gyakorolni jogaikat A munkavállalók jogai a megfigyeléssel kapcsolatban: Az Infotv ban foglalt szabályok alapján elsődlegesen a tájékoztatásra terjednek ki. IX. Milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe a munkavállalók az információs önrendelkezési jogok megsértése esetén. 1. Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel vagy panasszal elsősorban a Fairker Kft. telephelyvezetőjét és ügyvezetőjét kell megkeresni; 2. A munkavállaló jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá, 3. bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Jelen szabályzat alkalmazását szeptember 15. napjától rendeli el a munkáltató.... Dr. Németh Ervin ügyvezető 17

18 A megfigyelési tájékoztatásban foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, a tájékoztató egy példányát átvettem. Kecskemét, Név: Aláírás: 18

19 GPS nyomkövetési szabályzat 1. Bevezetés A Fairker Társas Kft. minden gépjárművében GPS nyomkövetési berendezés került felszerelésre. A gépjárműbe szerelt GPS nyomkövető által sugárzott adat az Avtv pontjára tekintettel, valamint az adatvédelmi biztos következetes gyakorlata szerint a gépjárművet vezető, illetőleg az abban tartózkodó személy személyes adatának tekintendő. A GPS rendszer működtetése nyomán és az Avtv pontja értelmében a munkavállalók adatkezelőknek minősülnek. Az Avtv. 3. (1) értelmében személyes adat csak abban az esetben kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárult, vagy ha azt törvény elrendelte. GPS nyomkövetés csak munkaidőben végezhető. Az adatkezelési irányelveket részletesen a Fairker Kft. Adatvédelmi szabályzat című dokumentuma rögzíti. 2. A GPS nyomkövetés célja 1. Logisztika: Költséghatékony útvonalak szervezése, az ügyfelek legoptimálisabb kiszolgálása 2. Hatékony vezénylés; erőforrások felmérése váratlan fuvarok/igények esetére 3. Vagyonvédelem: Esetleges gépjármű eltulajdonítás esetére A GPS nyomkövetésnek NEM célja a gépjárművezetők viselkedésének megfigyelése! 3. A GPS nyomkövetés szolgáltatója WebEye Magyarország, 1043 Budapest, Dugonics u. 11.; 4. A GPS nyomkövető által generált adatok kezelése 4.1. Adatkezelő személyek 1. Tulajdonos 2. Ügyvezető 3. Telephelyvezető 4. Logisztikus 5. Informatikus 6. Fentiek helyettesítői 7. Szolgáltató Az adatkezelők alávetik magukat a társaság adatkezelési szabályzatának, adatot kizárólag a fenti célokért kezelnek. Külső fél az adatokhoz nem férhet hozzá, az adatok szigorú üzleti titokként kezelendők Az adatok felhasználásának időbeli korlátja Az adatokat a WebEye Magyarország mindenkori működési szabályzata szerinti időbeli korlátok szerint őrzi meg a rendszer. Adatokat saját szerveren nem tárolunk. 5. Az érintettek jogai 1. Az érintettek jogosultak megismerni a rájuk vonatkozó adatokat 2. Az érintettek jogosultak tiltakozni az adatkezeléssel kapcsolatban (kivéve kötelező adatkezelés) 19

20 6. Munkavállalói hozzájárulás A fenti tájékoztatást a munkavállaló tudomásul veszi, a gépjárművébe szerelt GPS működéséhez és a nyomkövetéshez kifejezetten hozzájárul, melyet a dokumentum egy példányának aláírásával igazol. Dátum: név aláírás 20

21 Fairker Társas Kft. Webáruház Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 21

22 Tartalom Adatvédelmi Szabályzat Adatkezelés Adatfeldolgozó igénybevétele... 7 Adatvédelmi megbízott kinevezése... 9 SZABÁLYZAT A munkahelyi kamerarendszer üzemeltetésére MEGFIGYELÉSI TÁJÉKOZTATÁS MUNKAVÁLLALÓK SZÁMÁRA GPS nyomkövetési szabályzat Bevezetés A GPS nyomkövetés célja A GPS nyomkövetés szolgáltatója A GPS nyomkövető által generált adatok kezelése Adatkezelő személyek Az adatok felhasználásának időbeli korlátja Az érintettek jogai Munkavállalói hozzájárulás Webáruház Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Tartalom A webáruház működtetőjének adatai A szerződés tárgya A szerződés hatálya Vételár, fizetési feltételek Az ajánlati kötöttség területi hatálya és ideje Szállítási feltételek, határidők Termékgarancia A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás Felelősség kizárása Adatvédelem Szerződéskötés Érvényesség Reklamációk, panaszkezelés, jogviták kezelése Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület Kecskeméti Járásbíróság Záró rendelkezések Elektronikus megfigyelés kamerázás NAIH nyilvántartási szám határozata Hűségprogramhoz tartozó adatbázis építése NAIH nyilvántartási szám határozata Honlapon történő regisztráció NAIH nyilvántartási szám határozata Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis NAIH nyilvántartási szám határozata

23 A webáruház működtetőjének adatai Üzemeltető: Fairker Társas Kft. Székhely: Cím: 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2. Telefon: Mobil: ; Fax: ; Honlap: cím: Nyitva tartás: H-P: 7:00-17:00 Sz: 7:00-12:00 Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Webáruház adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-91398/2015 (Továbbiakban Szolgáltató ) A szerződés tárgya A Szolgáltató által üzemeltetett internetes webáruházban ( található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit az adott termék melletti ismertető tartalmazza. Az ismertető leírás téves értelmezéséből eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A Szolgáltató megfelelő gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk. Az adatbázisunkban található képektől való esetleges eltérésekért felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék. A szerződés hatálya Jelen szerződés kizárólagosan a magánszemélyként vásárló felhasználókra vonatkozik. A webáruházban, különösen a júliusi beüzemelést követően, zömmel már meglévő szerződéses üzleti ügyfelek (B2B) kezdeményezhetnek vásárlást, azonban nem kívánjuk a lehetőséget kizárólagosan az üzleti partnerekre korlátozni. B2B ügyfelekre a jelen ÁSZF nem érvényes, csak az egyedi szerződéses feltételeik; részükre az online rendelési felület csupán kényelmi szempontot jelent a megszokott megrendelési csatornákon túlmenően. Vételár, fizetési feltételek A weboldalon található termék mellett feltüntetett ár a termék ajánlati ára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, nem tartalmazza azonban az esetleges szállítási költséget. Az ajánlati ár az adott pillanatban, illetve akciós termékek esetén a weboldalon meghirdetett ideig érvényes. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft-os vagy 1 Ft-os árra (kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek), akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától. A termék végleges ára az ár, mely a megrendelés feldolgozását követően, a kiszállításról szóló értesítő levélben megadásra került. 23

24 Kiszállítás saját szállítókkal történik, illetve a Kecskemét, Békéscsabai út 2. alatt található kiskereskedelmi egységnél vehető át. Az árat a gépjárművezetőnek, illetve a bolti értékesítőnek kell átadni az áru átvételekor. Kiszállítás a mindenkor érvényes, honlapunkon meghirdetett feltételek szerint lehetséges. Az ajánlati kötöttség területi hatálya és ideje Szolgáltató, mivel külső szállító céget nem alkalmaz, a megrendeléseket csak az általa kiszolgált területről fogadja el. A mindenkori területi lefedettségről honlapján tájékoztatja ügyfeleit. Szolgálatató a megrendelt termékek áráért csak a megrendelés visszaigazolása után (ez a megrendelés véglegesítése után egy üzenet formájában történik) vállal garanciát. Az árváltoztatás jogát a megrendelés feldolgozásáig fenntartjuk (visszaigazolásig). A visszaigazolt megrendeléseknél árat már nem lehet változtatni, legfeljebb akkor, ha az a megrendelő részére kedvezőbb például egy kedvezőbb árú újabb beszerzést követően. Szállítási feltételek, határidők A kiszállítás mindenkor a gépjárművek túrabeosztásától függ. Vannak olyan földrajzi területek, ahová napi rendszerességgel szállítunk, vannak olyanok, ahová heti 2-3 alkalommal. Elképzelhető olyan eset, amikor a kiszállítást nem tudjuk végrehajtani, ilyenkor a megrendelést kénytelenek vagyunk törölni, ami tényéről a megrendelőt a Szolgáltató haladéktalanul tájékoztatja. Pontos információt a fentiek függvényében ügyfélszolgálatos munkatársaink nyújtanak. Személyes átvétel a kiskereskedelmi bolt fentebb megjelölt nyitvatartási idejében lehetséges. Termékgarancia A megrendelt termékekre a Ptk szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban tájékoztassa Szolgáltató ügyfélszolgálatát. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: elsősorban kicseréljük ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk, vagy a vevő a megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek (pl. kicserélés vagy elállás esetén a visszaküldés postaköltsége) a Szolgáltatót terhelik. A termékek átvételének megtagadása, a szerződéstől való elállás Vásárló jogosult az általa kiválasztott termékek, vagy azok egy részének, átvételét mindenféle indoklás nélkül megtagadni azzal a kitétellel, hogy a kimért termékek átvételét részlegesen megtagadni nem lehet. Amennyiben vásárló valamennyi termék átvételét megtagadja, úgy semmilyen fizetési kötelezettsége nem keletkezik. Vásárló jogosult a termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási szándék bejelentését követően további 14 nap áll rendelkezésére, hogy a termékeket Szolgáltató részére visszajuttassa a Szolgáltató költségén. Szolgáltató köteles a visszaadott termékek vételárát haladéktalanul, de legkésőbb a termékek visszajuttatását követő 14 naptári napon belül visszafizetni, vagy a vásárló a visszaadott termékért cserébe másik terméket választhat. (A vételár a mindenkori átadáskor éppen érvényes árat jelenti.) 24

25 A jogszabályok értelmében vásárló felelős a termék jellegének, tulajdonságának és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Vásárló nem gyakorolhatja ezen jogát romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző élelmiszerek esetén, továbbá lezárt csomagolású kép- és/vagy hangfelvételt, számítógépes szoftvert tartalmazó termékeknél, ha a csomagolást a vásárló felbontotta; olyan termékekkel, amelyek az átadást követően a jellegüknél fogva elválaszthatatlanul vegyülnek más termékekkel; valamint az olyan zárt csomagolású termékeknél, amelyek természetüknél fogva (pl. higiéniai vagy egészségügyi okokból) a felbontást követően nem visszaadható termékek (pl. kozmetikum). Az elállási jog a vásárló egyértelmű, egyoldalú nyilatkozatával gyakorolható a fentebb megjelölt elérhetőségeken. A jelen pont természetesen nem érinti azokat a jogokat, amelyek a vásárlót a hibás termékkel kapcsolatos reklamáció terén, a kapcsolódó hatályos jogszabályok alapján megilletik. Felelősség kizárása A Szolgáltató nem felel a vis major-ból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért. A Szolgáltató jogosult a vásárlás feltételeit és szabályait, a jelen szabályzatot bármikor indoklás és külön értesítés nélkül, egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételük időpontjától kezdve hatályosak és alkalmazandók. Árváltozás esetén a változást megelőzően feladott megrendelés esetében a régi a változást megelőző és a vásárlónak visszaigazolt ár érvényes és kerül felszámításra. Adatvédelem A Szolgáltató a regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli figyelemmel az évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre. Arra az esetre, ha a szerződés teljesítéséhez a Szolgáltató harmadik személyt vesz igénybe, a vásárló felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy ezen harmadik személy részére, a harmadik személy által ellátandó feladat elvégzéséhez szükséges adatokat kiadja. A vásárló hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató hirdetési célból közvetlen elektronikus levél, illetve egyéb úton értesítse a vásárlót a Szolgáltató, illetve harmadik személy termékeiről, szolgáltatásairól. A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény tartalmazza. Vásárló a Fairker Társas Kft. részletes Adatvédelmi Szabályzatába kérésre betekintést nyerhet. Szerződéskötés A szerződés a megrendelés véglegesítésével ráutaló magatartás. 25

26 A szerződést bizonylatszámon iktatjuk és tartjuk számon. A szerződés nyelve magyar. A szerződés regisztrált ügyfelekkel jön létre, akik adataikat a belépést követően, az Adatmódosítás menüpont alatt tudják módosítani vagy törölni. Érvényesség A jelen üzletszabályzatban foglaltak így a megrendelésre vonatkozó feltételek is, továbbá a weboldalon feltüntetett árak csak és kizárólag a Szolgáltató webáruházán keresztül történő vásárlás (interneten keresztül történő megrendelés) esetén érvényesek. A vásárló a regisztrációval, illetve a megrendeléssel tudomásul veszi és elfogadja a jelen szabályzatban foglalt valamennyi feltételt. Reklamációk, panaszkezelés, jogviták kezelése Vásárló reklamációjával elsősorban a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál kezdeményezheti vélt vagy valós sérelmének kezelését. Amennyiben nem jutnak egyezségre, további jogorvoslatra van lehetőség az alábbi helyeken: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. ( től) Postacím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19. Telefonszám: , Telefax: Ügyfélszolgálat (rezsipont): hétfőtől csütörtökig , pénteken Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Ügyfélszolgálati idő: hétfőtől-csütörtökig: óra, pénteken: 8-12 óra Levelezési cím: Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6001 Kecskemét Pf Honlap: Kecskeméti Járásbíróság Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf Központi telefonszám: cím: Záró rendelkezések Jogvita esetén felek kikötik a Kecskeméti Járásbíróság illetékességét. A bíróság elérhetősége az előző pontban található. Vásárló a vásárlás véglegesítésével a jelen ÁSZF tudomásulvételét és elfogadását megerősíti, magára nézve kötelezőnek tartja. Kecskemét, szeptember

27 Elektronikus megfigyelés kamerázás NAIH nyilvántartási szám határozata 27

28 GPS nyomonkövetés NAIH nyilvántartási szám határozata 28

29 Webáruház üzemeltetése NAIH nyilvántartási szám határozata 29

30 Hűségprogramhoz tartozó adatbázis építése NAIH nyilvántartási szám határozata 30

31 Honlapon történő regisztráció NAIH nyilvántartási szám határozata 31

32 Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis NAIH nyilvántartási szám határozata 32

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés Az M1 Fitness Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3526 Miskolc, Szeles u 11., adószám: 12816785-2-05, a Miskolci Törvényszék, mint

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Számlabarát Kft. Adatkezelési tájékoztató Bevezető Számlabarát Kft. (2230 Gyömrő, Akácfasor u. 20.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget

Részletesebben

Elektronikus megfigyelőrendszerekben tárolt felvételek megőrzésének ideje

Elektronikus megfigyelőrendszerekben tárolt felvételek megőrzésének ideje Elektronikus megfigyelőrendszerekben tárolt felvételek megőrzésének ideje Sokan azt gondolják, a vagyonvédelmi kamerarendszerek felvételeit addig tárolhatják, amíg be nem telik a háttértároló. Ez nem így

Részletesebben

Adatvédelemi Tájékoztató

Adatvédelemi Tájékoztató Adatvédelemi Tájékoztató 1. Bevezető BEKUTA Beteg-együttműködést Kutató és Fejlesztő KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhely: 8200 Veszprém, Csererdei út 23.; cégjegyzékszám: 19-09-514856; adószám: 23771152-2-19;

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 2012. december 12-étől hatályos Müzlee Mánia Kft. (Cg.: 01-09-989014; székhely: 1102 Budapest, Bánya utca 6. A. ép. tetőszint 2.; a továbbiakban: Társaság vagy adatkezelő ) - amely

Részletesebben

Adatkezelési Szabályzat

Adatkezelési Szabályzat Adatkezelési Szabályzat I. Az adatkezelő (Szolgáltató) A Szolgáltató neve: REKARD HELIOSZ Szolgáltató Betéti Társaság Székhelye és postai címe: 9024 Győr, Répce u. 47. Nyilvántartó hatóság: Győri Törvényszék,

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. Preambulum A jelen rendelkezések tárgya a MORTOFF Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1222 Budapest, Hordós utca 10., Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-61728/2013.)

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ multischool.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-88773/2015. Röviden Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet

Részletesebben

ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 ADATKEZELÉSI és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Z& C Solution Iroda Hatálybalépés időpontja : 2015.05.24 (Nyilvántartási azonosító: NAIH-85531/2015) 2 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MALOM Ingatlanhasznosító Kft. 1. Bevezetés A Malom Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat 1. Az adatkezelő neve: Morelló 2006 Kft. (a továbbiakban Adatkezelő ) 2. Az adatkezelő címe: 1204 Budapest, Székelyhíd u. 24/B. 3. Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1/ 283 0966 4.

Részletesebben

Casco biztosítási feltételek

Casco biztosítási feltételek Casco biztosítási feltételek Ügyfél- és Adatkezelési tájékoztató, Hasznos tudnivalók Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (ÁVF02) Casco biztosítás Különös Feltételek (CASCKF212) Alkalmazandó: 2012.09.21-től

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az InterPont Plus Kft. (cím: 1158 Budapest, Szűcs István u. 25/A, adószám: 10479276-2-43, cégjegyzékszám:01-09-073563, képviseli: Gregor Tamás ügyvezető) kötelezettséget vállal

Részletesebben

Pannon Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Pannon Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pannon Holding Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat Hatályos 2015. Július 16. napjától 1 Pannon Holding Hungary Zrt. Adatvédelmi Tájékoztató és Szabályzat Hatályos

Részletesebben

PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA PALETTA PRESS KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA Preambulum A Paletta Press Kft. biztosítja ügyfelei személyes adatainak védelmét, azokat bizalmasan kezeli, a jogszabályi előírásoknak és az

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Olmunkaido.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Yogalogon.com - Adatkezelési Tájékoztató - 2015. Yogalogon.com Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja: 2014. 06.13. 1. A Szabályzat célja, hatálya A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az RP Tolz Bt (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő)

Részletesebben

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. -

Mens Mentis EgészségCentrum Korlátolt Felelősségű Társaság - 1119 Budapest, Fehérvári út 85. - MU-07-01 B E L S Ő A D A T V É D E L M I E L J Á R Á S R E N D az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Utakerthez.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Utakerthez.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 1. kiadás 2. módosítás 2 (34). oldal Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 53-2014/2015. (2015.03.17.) számú határozattal elfogadva Hatályos: 2015.03.18. napjától 1.

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Az adatok kezelésével összefüggésben a Nyomtatóalkatrész.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket (továbbiakban: Felhasználó) a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Mindennapinlp.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Mindennapinlp.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A CONFHOTEL-NET Szolgáltató Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CONFHOTEL-NET Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1033 Budapest,

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata

Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata Balatonakali Község Önkormányzatának adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS Balatonakali Község Önkormányzata (8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.) (a továbbiakban Balatonakali Község Önkormányzata, szolgáltató,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA 1.1. A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban: AVSZ) célja, hogy az LSR 14 SZÓRAKOZTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

I. NYILATKOZAT II. DEFINÍCIÓK

I. NYILATKOZAT II. DEFINÍCIÓK I. NYILATKOZAT Alulírott: ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9024 Győr, Orgona u. 10. cégjegyzékszám: 08-10- 001830) szolgáltató, mint adatkezelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató I. Bevezető A Metál-Légtechnika Kft. (Székhely, 8800, Nagykanizsa, Táborhely u. 3, cégjegyzékszám; 20-09-072003), (továbbiakban: adatkezelő, szolgáltató) alá veti magát eme tájékoztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Vitalimax.hu Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Hegyi Róbert Zsolt e.v. (Székhely: 9024 Győr, Lajta út 20., adószám: 60542016-2-28) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ www.feriba.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ NAIH-90365 NAIH-90364 NAIH-90363 NAIH-90362 Röviden NAIH-90361 Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató

printerfair.hu Adatkezelési Tájékoztató 2016 Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés Az Printer-fair Kft. (székhely: 2510. Dorog, Mátyás kir. u. 11/a. adószám: 11470328-2-11) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23.

Lombard Lízing Csoport. nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata. Hatályos: 2016.05.23. Lombard Lízing Csoport nyilvános adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Hatályos: 2016.05.23. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 3 1.1 Szabályzat célja:... 3 1.2 A Szabályzat területi, alanyi és

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Cromax.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Cromax.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Gyermekruhashop.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Gyermekruhashop.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ TRACKATEAM ONLINE SPORTMENEDZSMENT SZOFTVER HASZNÁLATÁRA A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (továbbiakban adatkezelési szabályzat) tartalmazza a Rátgéber

Részletesebben

MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MEDIAREY HUNGARY SERVICES KFT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Forbes klubkártya kibocsátója, a Mediarey Hungary Services Kft. (a

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Diego.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató. Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. Turbópatika Kft. Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat A Sarlóspuszta Club Hotel***superior (Sarlóspuszta Zrt., 2375 Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta hrsz. 167.) Adószám: 23046694-2-13, a továbbiakban Szálloda) korlátolt

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Borotai Takarékszövetkezet KM5. számú melléklet Adatkezelési tájékoztató Hatályos: 2015. október 1. Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A Takarékszövetkezet kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat Bevezetés A Waldland Webáruház Kft. A szolgáltató neve: Waldland Webáruház Korlátolt Felelősségű Társaság A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 25 3/1 A szolgáltató

Részletesebben

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Adatkezelés: Adatkezelési tájékoztató: Az webáruház használata során a In-Car-Tel Kft.részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban

Részletesebben

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Special Effetcts Zrt. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Special Effects Event Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1155. Budapest,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Aqua.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Részletesebben

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ A WWW.PLADFORM.HU WEBOLDALLAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ 1. PREAMBULUM, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1.1 A Brains Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1163 Budapest, Tekla utca

Részletesebben

Hatályos: 2015. 08.01-jétől

Hatályos: 2015. 08.01-jétől Hatályos: 2015. 08.01-jétől I. Általános rész Jelen Szabályzat célja annak biztosítása, hogy Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Társaság) megfeleljen az információs önrendelkezési

Részletesebben

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat Adatkezelési szabályzat Az adatkezelő Natural Business Kft. (6723 Szeged, Budapesti krt. 6. A. lház. 3. em. 12.) Megbízott: Mihály Zsófia Az Ön személyes adatainak védelme a Natural Business Kft. és partnerei

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. ENCASE Kft.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. ENCASE Kft. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ENCASE Kft. I. A Szabályzat célja 1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Encase Korlátolt Felelősségű Társaság ( Társaság ) által alkalmazott adatvédelmi-

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A Cégnév: Crystal Audio Kft.(székhely: 1084 Budapest Kiss József u. 19.; adószám: 24207964-2- 42. ügyvezető: Hodován Péter) alá veti magát jelen kötelező adatkezelési tájékoztatónak.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Onmegvalosito.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Onmegvalosito.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatály: határozatlan A jel a legutoljára megváltozott

Részletesebben

A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.

A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. A Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata - kivonat 2014. A szabályzat hatálya, célja 1. 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

Részletesebben

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Azonosító szám: kiadás /változat 2.0 Budapest, 2011. december 27. A szabályzat témagazdája: Dr. Prohászka László vezető jogtanácsos A 2.0.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 / 38 2016.05.23. 9:59 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2016.01.01 19 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu

Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu Adatkezelési tájékoztató www.bocsiviki.hu Alapelvek Az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. (1) kimondja, hogy az

Részletesebben

Adatkezele si e s Adatbiztonsa gi Szaba lyzat

Adatkezele si e s Adatbiztonsa gi Szaba lyzat Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat Az http://www.iraspszichologia.hu weboldalt (a továbbiakban Íráspszichológia vagy Weboldal) Franyó Anna üzemelteti (székhely és postázási cím: 1076 Budapest, Garay

Részletesebben

NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 NAGY TCHIBO MEGLEPETÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, ALAPELVEK. Jelen szabályzat létrehozása a Tchibo Budapest Ipari és Kereskedelmi Kft (2040 Budaőrs, Neumann János u. 1.). (továbbiakban:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A SZABOLCS Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános szerződési feltételek

Vásárlási feltételek. Általános szerződési feltételek Vásárlási feltételek Általános szerződési feltételek Tartalomjegyzék Regisztráció... 2 Termékek keresése... 2 Termékek megrendelése... 3 Vételár... 4 Fizetési módok... 4 A távollevők közti szerződés...

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Oldal 1 / 6 Hatályos: 2013.03.27 napjától visszavonásig Adatvédelmi Nyilatkozat 1.Adatkezelő: Cégnév: Garancia Auto S.r.o. Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1113 Budapest, Villányi út 62. fsz. 1. Levelezési

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 1 dm Kft. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2016. április 13. 2 TARTALOM TARTALOM... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. DEFINÍCIÓK... 4 3. ALAPELVEK A DM KFT. ADATKEZELÉSE SORÁN... 6 4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Verzió: 1.4 Hatályos: 2015.04.23.-tól 1. Bevezető A P & L Co. Bt. (2100 Gödöllő, Fácán sor 101.), (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat

Részletesebben

Adatkezelés és adatvédelem

Adatkezelés és adatvédelem Adatkezelés és adatvédelem I. Az adatkezelés és az adatvédelem jogszabályi háttere és célja 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1995. évi CXIX. törvény

Részletesebben

www.partytattoo.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

www.partytattoo.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. NAIH-91605/2015. Személyes adatot csak a törvénynek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk. Az adatokat a lehető legbiztonságosabban

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Az adatok kezelésével összefüggésben a JOBE Kft.. mint adatkezelő, ezúton tájékoztatja az érintetteket www.infinitee.hu (továbbiakban: Honlap) weboldalon általa kezelt személyes

Részletesebben

I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. NAK MezőGépShow Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1 Tartalom Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Cél... 3 3. Meghatározások... 4 4. Alkalmazási terület... 7 5. Alkalmazandó egyéb jogszabályok,

Részletesebben

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata

A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata A Tánctól Z-ig Bt. adatvédelmi nyilatkozata 1. BEVEZETÉS A Tánctól Z-ig Bt. (8200 Veszprém, Pöltenberg Ernő utca 6. 5. ép.) (a továbbiakban Tánctól Z-ig Bt., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő,

Részletesebben

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 3. 4. A 4.1. A 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10.

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 2.14. 2.15. 3. 4. A 4.1. A 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 4.10. Tartalom 1. Bevezetés...2 2. Definíciók...2 2.1. személyes adat:...2 2.2. hozzájárulás:...2 2.3. tiltakozás:...3 2.4. adatkezelő:...3 2.5. adatkezelés:...3 2.6. adattovábbítás:...3 2.7. nyilvánosságra

Részletesebben

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A VELENCEI-TÓ TURIZMUSÁÉRT TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT EGYESÜLET ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Velencei-tó Turizmusáért

Részletesebben

f) bírságot szabhat ki.

f) bírságot szabhat ki. 1. Az Infotv. 3. (1) bekezdés 2. pontja alapján személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai,

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató!

Adatkezelési tájékoztató! www.naturavetal.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató. (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése

Adatkezelési tájékoztató. (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése Adatkezelési tájékoztató (Tájékoztató letöltése: ITT) 1. A magyar jog kikötése 1.1. A www.agroballa.hu webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Balla és Tsa. Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hírlevélgyár.hu ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2006. október 1. 1. BEVEZETÉS...2 2. DEFINÍCIÓK...3 3. ALAPELVEK A HÍRLEVÉLGYÁR.HU ADATKEZELÉSE SORÁN...4 4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Ecostudio Informatika Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.ecosite.hu (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon keresztül a Szolgáltató

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat nyereményjátékok és promóciók

Adatvédelmi szabályzat nyereményjátékok és promóciók Adatvédelmi szabályzat nyereményjátékok és promóciók 1. A szabályzat hatálya 1. Jelen Adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Szolgáltató által szervezett, vagy lebonyolított nyereményjátékok,

Részletesebben

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága

A Személyes adatok tárolásának módja, az Adatkezelés biztonsága 1 / 7 2012.04.13. 12:36 Adatkezelési Szabályzat A Fogyasztó előzetes tájékoztatása a személyes adatainak felhasználásáról és az adatok tárolásának idejéről. Az Adatkezelési szabályzat az Általános Szerződési

Részletesebben

CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Concorde Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA A MAGYAR FÖLDGÁZKERESKEDŐ ZRT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA Tartalom 1. Cél... 2 2. A szabályzat hatálya... 2 2.1. Időbeli hatálya... 2 2.2. Személyi hatály... 2 2.3. Tárgyi hatály... 2 43 Meghatározások...

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT A CBA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi és adatkezelési szabályzata I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a CBA Kereskedelmi Korlátolt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL és BIZTOSÍTÁSI TITOKRÓL 1. Fogalmak: a) személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több

Részletesebben

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató A http://szakallasember.hu/home/shop/ üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. hatályos: 2016.01.31. napjától. 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. hatályos: 2016.01.31. napjától. 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ hatályos: 2016.01.31. napjától 1. Az adatkezelő 2. Fogalmi meghatározások 3. Alapelvek 4. Személyes adatok, adatkezelés célja, jogalapja, időbeli terjedelme 5. Adattárolás módja,

Részletesebben

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1992. évi LXIII. törvény. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról Az Országgyűlés - a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglaltakkal összhangban - a személyes adatok védelmét,

Részletesebben

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013.

MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. MAGYAR RENDVÉDELMI KAR ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja és hatálya... 3 1.1 A szabályzat célja... 3 1.2 Személyi hatály... 3 1.3 Tárgyi hatály... 3 1.4

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ I. PREAMBULUM 1.1. A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Nexxus Szolgáltató Kft (1117 Budapest, Erőmű u. 4, Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelési Tájékoztató Goprojekt Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.fitprojekt.hu/ www.fitprojekt.com weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során a Honlapra látogatók és a Honlapon vásárlók

Részletesebben

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT TÁRGYA... 2 2. ALKALMAZÁSI TERÜLET... 2 3. VONATKOZÓ SZABÁLYZÁSOK... 2 4. ALKALMAZANDÓ ESZKÖZÖK... 2 5. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 3 6. ILLETÉKESSÉG, FELELŐSSÉG, HATÁSKÖR...

Részletesebben

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje

Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Melléklet a 29/2014. (XI.25.) számú Főigazgatói Utasításhoz Az adatvédelem szabályai, a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),

- információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), Az alábbi tájékoztatás a honlapon található felhasználási feltételek részét képezi! Adatkezelési tájékoztató (A dokumentum letöltése: ITT) 1. Adatkezelő és jelen webhely azonosítása 1.1. Tájékoztatjuk,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a DFL Systems Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:

Részletesebben

Az OTP Csoport partnere. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Az adatkezelés célja, jogalapja

Az OTP Csoport partnere. 1. Értelmező rendelkezések. 2. Az adatkezelés célja, jogalapja Az OTP Csoport partnere A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE, VALAMINT A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS PANASZOK ÜGYINTÉZÉSÉRE VONATKOZÓ ELVI ÉS GYAKORLATI TUDNIVALÓK (TUDNIVALÓK) Groupama Biztosító Zrt.

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató 1 Kristinus.hu - Adatkezelési Tájékoztató - 2016. Kristinus.hu Adatkezelési tájékoztató Röviden Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk. DM levelet csak külön hozzájárulás

Részletesebben

Adatvédelmi és biztonsági szabályzat Európai Ételallergia Adatbázis Kft. Preambulum

Adatvédelmi és biztonsági szabályzat Európai Ételallergia Adatbázis Kft. Preambulum Adatvédelmi és biztonsági szabályzat Európai Ételallergia Adatbázis Kft. Preambulum Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat célja, hogy az Európai Ételallergia Adatbázis Kft. (székhely: 1068 Budapest,

Részletesebben

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29.

LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA. 2012. november 29. A LAST-MILE KFT. ADATVÉDELMI-ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA 2012. november 29. oldal 1 / 17 1. A szabályzat célja Jelen Szabályzat célja, hogy a Last-Mile Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) hogy meghatározza

Részletesebben

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek

Utazási feltételek I. Az utazási szerződés. II. A díjfizetés feltételei. IV. Lemondási feltételek FOR TWO UTAZÁSI IRODA Engedélyszám: R-0837/93/97 1036 BUDAPEST Cégjegyzékszám 01090/78307 LAJOS U. 93-99. fszt. (NAGYSZOMBAT U 1.) Adószám 10619496-2-41 TEL: 430-1778; 430-1779 Vagyoni biztosíték: COLONNADE

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT. A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz. Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT. A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz. Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A Viky Kft. által üzemeltetett honlapokhoz Érvényes az alábbi oldalakon: www.viky.hu www.klimaprofi.hu www.profikonyha.hu Viky Kft. info@viky.hu Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 2

Részletesebben