SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA"

Átírás

1 Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

2 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai alapelvei 5 Értékek 6 A szolgáltatástervezési koncepció célja 6 A szolgáltatástervezési koncepció feladata 7 Célterületek 7 Célcsoportok 7 Helyzetkép 8 Törökbálint földrajzi adottságai 8 Törökbálint Város népessége 8 A népesség gazdasági aktivitása 15 Lakáshelyzet 17 Az Önkormányzat kötelezı feladatellátásnak bemutatása 19 Szociális ellátások 22 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 26 A feladatellátási kötelezettség teljesítése 36 Feladatok, fejlesztési irányok a szolgáltatások biztosításának egyes 39 szintjein A feladatok ütemezése, végrehajtása 42 A koncepcióban foglaltak végrehajtásától várt eredmények 43 Irodalom 45 Kapcsolódó jogszabályok jegyzéke 45 2

3 Elıszó Korunk társadalmi kihívásai közül az egyik legfontosabb, mellyel a helyi önkormányzatoknak is számolni kell, a szociális gondoskodás, a helyi egészségügyi ellátás megújítása. A méltó és tartalmas emberi élethez és az egészséghez és jóléthez főzıdı legalapvetıbb emberi jogok védelme és érvényesítése érdekében a jobbítás igénye a reformok kapcsán a lakosság részérıl is egyre markánsabban fogalmazódik meg. A jogosultsági/rászorultsági elven mőködı szociális gondoskodás mindenki számára fontos társadalmi érték, és egyben a társadalmi szolidaritás egyik fokmérıje is. Törökbálint Város szociális koncepciója elsıdleges célként - szem elıtt tartva a lakosság érdekeit - a prevenciós célok elérésére és az életminıség javítására alkalmas ellátórendszert és mőködési rendet kíván létrehozni, - ennek megfelelıen kívánja alakítani a felelısségi körébe tartozó szolgáltatások tervszerő és összehangolt fejlesztését. 3

4 Bevezetı Elızmények Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) december 13-i ülésén tárgyalta a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása címő, számú elıterjesztést. Az elıterjesztés alapján a Polgármesterek Tanácsa az alábbi határozatokat hozta: 1.A Polgármesterek Tanácsa az elıterjesztés mellékletét képezı Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadja. 2.A Polgármesterek Tanácsa felkéri a tagtelepülések Polgármestereit, hogy Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját elfogadásra terjesszék Képviselı-testületeik elé. Törökbálint Város a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadása címő elıterjesztést a április 27-én tartott Képviselı Testületi ülésen megtárgyalta és annak elfogadásáról a 136/2007. (04.26.) KT számú határozatával döntött. Annak érdekében, hogy a helyi szociálpolitika és szakmai fejlesztési koncepciók nyomán kialakuló ellátások és szolgáltatási struktúra szervesen illeszkedjék a nagyobb területi egységeket átfogó koncepciókhoz és összességében is hatékonyan mőködı rendszert alkosson, jelen koncepció illeszkedik a térségi, illetve a megyei koncepcióhoz. Elvi alapok Az önkormányzat által biztosított szociális ellátások és szolgáltatások alapvetıen az egyén vagy a család életében bekövetkezett, megbomlott szociális egyensúly korrekciójára hivatottak. A helyi szociálpolitika azonban önmagában nem képes az egyén, a család életében jelentkezı hátrányok megelızésére, de célja, hogy a megbomlott szociális egyensúlyt korrigálja, javítsa. 4

5 Törökbálint Város önkormányzata kinyilvánítja azon elkötelezett szándékát, hogy az általa alkalmazott intézkedésekkel biztosítani kívánja a helyi szociális ellátórendszer és a szakmapolitika rugalmasságát, alkalmazkodóképességét, annak érdekében, hogy reagálni tudjon a társadalmi változásokra és elvárásokra. Jövıkép Az Önkormányzat célja, hogy Törökbálint Város kedvezı földrajzi adottságainak sajátos értékeinek megırzésével a településen élık számára a minıségi élet feltételeit a jövıben is biztosítsa, alkalmas ellátórendszer mőködtetésével megelızze az átmenetileg vagy tartósan szociális ellátást igénylı emberek szegregációját, erısítse a helyi társadalmon belüli integrációt. Ennek érdekében továbbra is szervezett együttmőködésre törekszik a szociális feladatokat ellátó önkormányzati kistérségi társulással, a non-profit szervezetekkel és egyházakkal, valamint az a szolgáltatások körét kiegészítı vállalkozásokkal, biztosítva ezáltal a lakossági hozzáférés javítását, közvetve a szociális célokra fordítható források bıvítését, az ellátórendszer szakmai és költséghatékonyságának javulását. Törökbálint Város szociális szakmapolitikai alapelvei Az Önkormányzat feladatának tekinti, hogy a helyben biztosított ellátásokkal és a szükséges szervezeti szintő és szakmai együttmőködésekkel az Alkotmányban meghatározott szociális jogok érvényre jutatását elısegítse. Az Önkormányzat az ellátások fejlesztésével és a szolgáltatások mőködtetésével kapcsolatos feladatokat az alábbi alapelvek figyelembevételével határozza meg: - elsıdleges cél a szociális biztonság megırzése, ha szükséges annak megteremtése, illetve az esélyegyenlıség támogatása annak érdekében, hogy a létszámában növekedı lakosság otthonának érezze a Várost, az együttélés zavartalan legyen, - a szolgáltatások rendszerét a közösség változó igényeinek, szociális szükségleteinek figyelembevételével kell kialakítani, - a szociális problémák hatékony kezeléséhez egymásra épülı, az egyes ellátási típusokat és szinteket komplex módon kezelı integrált, az igénybevevık szükségletei szerint átjárható struktúra kialakítására kell törekedni, - a szolgáltatások kínálatánál szükséges biztosítani a válaszhatóságot, 5

6 - a szociális szolgáltatások biztosításában az önkormányzat ellátási felelısségének erısítése mellett- ösztönözni szükséges a civil szervezetek részvételét, - biztosítani szükséges az ellátórendszer mőködésének átláthatóságát, a diszkriminációmentes gyakorlatot és a lakosság szociális helyzetére is hatással lévı döntések nyilvánosságra hozatalát, - törekedni kell a segélyezési eljárás, a jogosultság mérlegelésének egyszerősítésére, harmonizációjára és racionalizálására, - szükséges a szociális ellátásokat igénybevevı kliensek jogait védı és garantáló feltételek rendszeres felülvizsgálata és azok érvényesülésének ellenırzése Értékek A helyi szociálpolitikában fontos az elért elınyök és értékek megırzése mellett az abszolút és relatív biztonság megırzése. A család és a munkahely megtartásának támogatása és a fiatalok, a hátrányokkal küzdık esélyeinek növelése. A szociális ellátások biztosításánál fontos érték a differenciáltság és a minıségi ellátásra törekvés, valamint az, hogy az egyes intézmények szolgáltatásaikkal rugalmas módon igazodjanak a helyi igényekhez. A szociális szolgáltatásokban alapértéknek tekinthetık a különbözı együttmőködések, melyek a szinergia hatás nyomán egyre inkább pozitívvá válnak. A szolgáltatástervezési koncepció célja A koncepció célja, hogy az Önkormányzat meghatározza azokat az alapelveket, irányokat, célokat, amelyeket a Törökbálint Város a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplıit. A döntéshozók részére készüljön egy olyan alapdokumentum, amely átfogó képet nyújt az önkormányzat ellátási kötelezettségének helyzetérıl, a szociális szükségletekrıl és a rendelkezésre álló lehetıségekrıl, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól, valamint az önkormányzat szabályozási körében, az ellátási kötelezettség szintjein és az intézményi szinteken jelentkezı feladatokról. A cél az, hogy a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely minıségi és egyben differenciált, ahol a szolgáltatások középpontjában a család áll. 6

7 Továbbá egy olyan szolgáltató rendszer kialakítása, amely összehangoltan, koordináltan mőködik teljes mértékben lefedve a szociális szükségleteket. A szolgáltatástervezési koncepció feladata A szolgáltatástervezési koncepció feladata, hogy alapot teremtsen a helyi szociálpolitika alakításához, feltárja Város szociális ellátórendszerének hiányosságait és kijelölje az irányokat a helyi szükségleteknek megfelelı ellátási és szolgáltatási struktúra kialakításához. Információkat biztosítson egyéb fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozásához és megvalósításához, egyben segítse az önkormányzati és kistérségi döntés-elıkészítést. Célterületek - Szociális szolgáltatások és ellátások mőködésének helyi szabályozása Az alapelveknek és a megfogalmazott értékeknek megfelelı, minden szociális jellegő ellátás és juttatás kritériumait, jellemzıit tartalmazó helyi szabályozás kialakítása. - Szolgáltatási és intézményi struktúra felülvizsgálata, fejlesztése A szociális szolgáltatások jogszerő mőködési feltételeinek megteremtése, az integráció lehetıségek vizsgálata, javaslattétel hatékonyabb ellátási struktúra kialakítására. - Információkezelés, információáramlás A lakossággal, a potenciális ellátotti körrel, való megfelelı kapcsolat kialakítása, a szakmai és intézményi kapcsolatrendszer fenntartása, együttmőködés más ágazatokkal. Célcsoportok - Gyermekek - Családok - Idıskorúak, nyugdíjasok, egyedülállók - Marginalizálódott csoportok /krízishelyzetben lévı anyák, hajléktalanok/ - Speciális csoportok /fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek// 7

8 Helyzetkép Törökbálint földrajzi adottságai Törökbálint a fıvárosi agglomeráció része, három autópálya, az M1, az M7 és az M0 is átszeli. Északi irányban határai egybemosódnak Budaörssel, nyugatról Biatorbágy, délrıl Érd és Diósd, keletrıl pedig Budapest XXII. kerülete határolja. Törökbálint évben szerzett városi rangot. Törökbálint Város népessége A népességszám alakulása Közép-Magyarországon Férfi Budapest Pest megye Nı Budapest Pest megye Összesen Budapest Pest megye A budapesti agglomerációban a népsőrőség kiemelkedıen magas: 2005 elején közel ezer fı élt egy négyzetkilométeren. Az agglomeráción belül Budapest népsőrősége meghaladta a 3200 fı/km2-t, kilencszerese volt az övezetet alkotó települések átlagának. Az övezeten belül mind a városok, mind a községek népsőrősége (559, illetve 224 fı/km2) meghaladta a megye azonos jogállású többi településének átlagát (157, illetve 46 fı/km2). Az egyes települések népességkoncentrációja között jelentıs az eltérés. 8

9 Lakosságszám a kistérségben 1. Település neve Lakosságszám a Budaörsi kistérség szolgáltatástervezési koncepciója szerint (2005.) Lakosságszám KSH. adatai szerint január 1 1. Biatorbágy Budaörs Diósd Érd Herceghalom Pusztazámor Sóskút Százhalombatta Tárnok Törökbálint Ö s s z e s e n : Törökbálint fıbb területi és népességi adatai 2 Megnevezés Területe (km2) 29,4 29,4 29,4 29,4 Lakónépesség száma (fı) Ebbıl: - belterületi népesség (fı) külterületi népesség (fı) Népsőrőség (fı/km2) 321,8 383,6 414,8 430,4 A budapesti agglomeráció fejlıdı településeihez hasonlóan Törökbálint demográfiai folyamatai az országos tendenciákkal ellentétes képet mutatnak, a lakosságszám évtizedek óta jellemzıen növekszik. Törökbálint népsőrősége évrıl évre növekszik ugyan, de az életminıség tekintetében az agglomeráció településeihez viszonyítva is kedvezınek mondható. A népmozgalmi események a Közép-Magyarországi régióban (2001 tıl) Élveszületés Budapest Pest megye szeptembertıl a kistérségnek már nem tagja: Érd, Százhalombatta, Tárnok Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990,

10 Halálozás Budapest Pest megye Természetes szaporodás, illetve fogyás ( ) Budapest Pest megye Élveszületés ezer lakosra Budapest 8,4 8,6 8,5 8,8 9,4 9,9 Pest megye 10,3 10,3 10,5 10,3 10,6 11,0 Halálozás ezer lakosra Budapest 14,1 13,8 13,9 13,6 13,8 13,4 Pest megye 11,4 11,8 11,9 11,5 11,9 11,6 Házasságkötés ezer lakosra Budapest 4,6 5,0 5,0 5,0 5,1 5,3 Pest megye 4,1 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 Belföldi vándorlási különbözet ezer lakosra Budapest 8,1 6,4 6,0 4,3 2,6 1,4 Pest megye 14,7 15,1 16,7 14,0 12,1 14,5 Fenti adatsorokból megállapítható, hogy Pest megye népmozgalmi folyamatai a Fıvárosinál összességében kedvezıbb tendenciát mutatnak. Élveszületések száma az anya tényleges lakóhelye szerint a Budaörsi kistérségben Élveszületések száma (fı) év év Halálozások száma a meghalt tényleges lakóhelye szerint a Budaörsi kistérségben év év Mindösszesen éves Meghalt kora éves éves 60-x

11 A lakosságszám növekedésének okai Törökbálint esetében Az országosan általánosan jellemzı fogyással szemben a természetes szaporodás Törökbálinton kiegyenlítettséget mutat (a születések és halálozások száma enyhe ingadozással megegyezik). Tekintettel arra, hogy a természetes szaporodás csekély, a népesség gyarapodása nyilvánvalóan a vándorlási nyereségbıl származik. Törökbálint népességének kor- és nem szerinti megoszlása nık férfiak összesen év év év év év év év év év év év év év év Korfa a 2001-es népszámlálás adatai alapján Az általánosan jellemzı tendenciához hasonlóan Törökbálinton is nıtöbblet tapasztalható: a 2001-es népszámlálási adatok szerint 1000 férfira 1083 nı jut (kivéve a gyermekkorúak és a közötti korosztályt) 11

12 a évi KSH adatok szerint: o A 9. országgyőlési választókerületben 3 - ide tartozik Törökbálint is férfira 1079 nı jut, o Közép-magyarországi régióban az eltérés nagyobb, átlagosan 1000 férfira 1148 nı jut A gyermekek és idısek aránya évi KSH adatok 9. választókerület 4 Közép-magyarországi régió 100 felnıttre jutó gyermek felnıttre jutó idıs családra jutó gyermek ebbıl 15 év alatti A KSH évi adatai alapján megállapítható, hogy a gyermekek aránya megegyezik a régiós átlaggal, az idısek aránya pedig kedvezıbb képet mutat A 60 éven felüliek arányának alakulása a kistérségekben kistérség a kistérség besorolási jellemzıje év év 60 éven a kistérség felüliek aránya besorolási jellemzıje Tiszaújváros kistérség legfiatalabb 9,8 legfiatalabb 15,3 Budaörsi kistérség 11. hely 13,2 4. hely 16,2 İriszentpéteri kistérség legidısebb 24,5 legidısebb éven felüliek aránya A 168 kistérség adatainak összevetésével készített besorolás szerint a Budaörsi kistérség a legfiatalabb lakosságú térségek közé tartozik (4. hely), demográfiai helyzete a többi térséghez viszonyítva kedvezıen alakul ben 20 éves idıszakra elkészült a térség demográfiai és iskolázottsági elıreszámítása, amely ( ). Az elıreszámítás szerint a térség népessége 2021-ig közel 1/3-dal növekszik, összességében várhatóan meghaladja a fıt. A tanulmány szerint számolni kell azzal, hogy a 60 év felettiek aránya eléri a 22%-ot, és a várható élettartam is tovább növekszik (férfiak: 74 év, nık: esetében 80,9 év) Biatorbágy, Budaörs, Zsámbék Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Tök, Tárnok, Törökbálint Biatorbágy, Budaörs, Zsámbék Herceghalom, Pusztazámor, Sóskút, Tök, Tárnok, Törökbálint Forrás: KSH, Ezüstkor, Idıskorúak Magyarországon 12

13 Születéskor várható átlagos élettartam (1990 ) férfi nı Budapest 66,30 69,28 70,74 73,78 76,52 77,77 Pest megye 63,81 68,68 69,20 73,33 76,54 77,32 Egészségesen várható élettartamok Magyarországon A KSH elemzése szerint a vizsgálatokból az alapkérdést tekintve vegyes kép rajzolódik ki: bár a nemeket összehasonlítva Magyarországon a nık a férfiakénál hosszabb élettartamához hosszabb várható betegidıszak társul, ellenben a hosszabb várható élettartam általában rövidebb betegidıszakkal jár. Ezek a következtetések egybeesnek a nemzetközi vizsgálatok eredményeivel (Crimmins éscambois, 2003), valamint (Robine, Jagger és szerzıtársai 2003). Egyelıre nyitott marad viszont a kérdés idıbeli változata, azaz hogy az egyes kategóriákon belül, vagy akár a teljes népességre nézve az idı múlásával a növekvı várható élettartamok (ez jelenleg a tendencia) rövidebb vagy hosszabb betegidıszakokkal járnak-e együtt. A nemzetközi adatok mindkét változatra szolgáltatnak példát. Az idısorok Franciaországban és Németországban növekvı, Ausztráliában csökkenı várható rokkantságban eltöltött idıszakokat mutatnak (Robine, Romieu és Michael, 2003). Magyarországra vonatkozóan a választ a következı évek hasonló vizsgálatai nyomán elıállított idısorok alapján lehet majd megadni. 6 Törökbálint állandó népességének családi állapot szerinti megoszlása A évi adatok alapján 7 életkori csoport férfiak nıtlen házas özvegy elvált hajadon házas özvegy elvált nık éves éves éves 70 feletti összes Forrás: 2005 KSH Forrás: Törökbálint Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása,

14 A évi adatok alapján 8 életkori csoport férfiak nıtlen házas özvegy elvált hajadon házas özvegy elvált éves éves éves feletti összes A fenti táblázatok alapján megállapítható, hogy a házasság, a hagyományos családi kötıdések erısek, 2001-ben a felnıtt lakosság 56%-a házasságban élt, az elváltak aránya 9,3%volt, 2005-ben a felnıtt lakosság 57%-a házasságban élt, az elváltak aránya 11%volt. A halandósági tendenciák miatt az özvegyek túlnyomó többsége az özvegy férfiak számának 4,4-szerese nı. nık Iskolázottság 15 évesnél idısebb korosztályból az általános iskolát elvégzettek aránya 19 évesnél idısebb korosztályból az érettségizettek aránya évi KSH adatok 9. választókerület Középmagyarországi régió 96,9% 94,7% 52% 56% A legutóbbi népszámlálási adatok szerint Törökbálint 7 évnél idısebb korosztályának 40%-a rendelkezik legalább érettségivel, 13%-uk egyetemi vagy fıiskolai oklevéllel is. Ez az országos átlagokat is meghaladó mutató két százalékponttal felülmúlja a megye városainak amúgy magas átlagát is. Az érettségizettek között, igazodva az országos tendenciákhoz, több nıt, mint férfit találunk (42,8; illetve 37%), viszont a diplomával rendelkezık között már valamivel kevesebben vannak a szebbik nemhez tartozóak. 8 Forrás: Törökbálint Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása,

15 A népesség gazdasági aktivitása Törökbálint kedvezı földrajzi helyzete a foglalkoztatási mutatókat tekintve is kedvezı. A régióra általánosan jellemzı a viszonylag magas aktivitás és az alacsony munkanélküliségi ráta. Foglalkoztatottak, eltartottak, munkanélküliek A éves népesség gazdasági aktivitása (2000 ) Budapest 1 208, , , , , , ,3 Pest 722,9 738,3 751,5 766,8 774,0 787,8 804,5 Foglalkoztatottak Budapest 736,0 731,8 732,6 740,1 753,0 753,0 740,7 Pest megye 425,4 438,3 447,7 454,6 460,6 474,4 488,6 Munkanélküliek Budapest 41,0 32,2 28,5 28,3 35,3 37,1 37,8 Pest megye 23,1 20,7 20,1 22,3 22,8 29,7 28,8 Az alkalmazásban állók havi nettó átlagkeresete (2000 ) évi KSH adatok 9. választókerület Középmagyarországi régió 100 foglalkoztatottra jutó 6 7 munkanélküli 100 foglalkoztatottra jutó eltartott Budapest Pest megye Közép Magyarország Közép Dunántúl Nyugat Dunántúl Dél-Dunántúl Észak Magyarország Észak-Alföld Dél-Alföld Gazdaság és társadalom 15

16 A bruttó hazai termék (GDP) második negyedévi változásáról megjelent részletes adatok kissé lefelé módosították az elsı becslés eredményét. A GDP a második negyedévben a korábban becsült 1,4%-kal szemben 1,2%-kal emelkedett, mely ütem évtizedes mélypontot jelent. Az elsı negyedévi 2,7%-os bıvüléssel együtt a gazdasági növekedés mértéke az elsı félévben a naptári hatás kiszőrésével és anélkül is 1,9% volt. A gazdasági növekedés lassulása elsısorban a kiigazító (belsı felhasználást visszafogó) intézkedések hatásának eredménye: mind a háztartások végsı fogyasztása, mind a közösségi fogyasztás az I. félév folyamán csökkent. A csökkenı belsı kereslettel szemben a kivitel jelentısen, a behozatalt meghaladóan emelkedett. A GDP termelési oldalát tekintve az árutermelı ágazatok teljesítménye az ipar dinamikus bıvülésének köszönhetıen 5,5%-kal emelkedett, a szolgáltatások közül a piaci szolgáltatások hozzáadott értéke az átlagossal közel egyezı mértékben nıtt, míg a nempiaci (kormányzati) szolgáltatásoké csökkent. 9 Eltartottsági ráta január 1. (1990 ) A gyermeknépesség eltartottsági rátája Az idıs népesség eltartottsági rátája Budapest 26,0 18,6 17,9 23,4 25,7 26,3 Pest 31,4 25,6 24,5 18,0 19,0 19,4 Idısek szociális ellátása, nyugdíjak Magyarországon Az öregségi nyugdíjasok száma országos szinten 2007-re elérte a 1676 ezer fıt, havi átlagos ellátásuk forint volt. Az öregségi nyugdíjasok kétharmada nı, akiknek átlagosan 16 százalékkal alacsonyabb a nyugdíjuk, mint a férfiaké (általában a rövidebb szolgálati idı, alacsonyabb iskolai végzettséget igénylı munka miatt). A hozzátartozói ellátásban fıellátásként részesülık száma évrıl évre csökkent, mivel a nık többsége saját jogon is szerzett ellátást év elején 157 ezer fı, átlagosan havi forint özvegyi nyugdíjban részesült. Nyugdíjban és nyugdíjszerő ellátásban részesülık száma, január (2000 ) Budapest Pest megye Forrás: KSH január július 16

17 Nyugdíj, nyugdíjszerő ellátásban részesültek aránya a lakónépességbıl Budapest 31,8 31,4 31,2 30,9 30,5 30,3 30,2 30,2 Pest megye 28,9 28,4 28,1 26,5 26,1 26,0 26,2 26,1 Nyugdíjban és nyugdíjszerő ellátásban részesülık átlagos nyugdíja Pest megyében év év év év év év év év év év Nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık száma összesen (fı) Nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülık egy fıre jutó átlagos ellátása (Ft) Öregségi nyugdíjban részesülık száma (fı) Öregségi nyugdíjban részesülık egy fıre jutó átlagos ellátása (Ft) Lakáshelyzet Épített lakások átlagos alapterülete, m² Budapest Pest megye Lakások száma Törökbálint Városban : 4442 (2007. január 1.) A lakáshelyzet jellemzıi 17

18 2007. évi KSH adatok 9. választókerület Közép-magyarországi régió 100 lakott lakásban lakók 100 szobára jutó lakók 90 91,5 100 lakásra jutó szoba lakásból fürdıszobás 100 lakásból komfort 6 5,5 nélküli Átlagos lakás alapterület 91m2 72m2 1 lakóra jutó 33m2 30,4m2 lakásnagyság egyszemélyes háztartás 21% 34% 100 lakásból csak idıs 22 25,43 lakja 100 háztartásból egyedülálló 8 14 Törökbálinton a lakásállomány relatíve fiatal, és dominánsan egy-vagy többgenerációs családi házakból áll, ennek megfelelıen alakul az alapterület szerinti megoszlás is, a lakások több mint egyharmada 100 m2-nél nagyobb hasznos alapterülettettel rendelkezik, és mindössze 30%-a marad alatta a 60 m2-nek. A lakások tulajdonjelleg és használati jogcím szerinti megoszlásából is visszatükrözıdnek a Törökbálint tradicionális sajátosságai, lényegében homogén családi házas jellege. A lakóingatlanok tipikusan természetes személyek tulajdonában vannak, és ugyancsak döntı többségükben a tulajdonosaik által lakottak. 18

19 Az önkormányzat kötelezı feladatai A bölcsıde fogalmát a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény az alábbi módon határozza meg: 42. (1) A bölcsıde a családban nevelkedı 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerő gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követı augusztus 31-ig nevelhetı és gondozható a bölcsıdében. (2) A bölcsıde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek korai habilitációs és rehabilitációs célú nevelését és gondozását is. A bölcsıdei ellátás keretében a Kt. szerinti szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a fogyatékos gyermek legfeljebb hatéves koráig fejlıdését biztosító korai fejlesztésben és gondozásban, vagy fejlesztı felkészítésben vehet részt. (3) A bölcsıde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, idıszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel mőködtetésével, vagy más gyermeknevelést segítı szolgáltatásokkal segítheti a családokat. Bölcsıdei férıhelyek száma Budapest Pest megye A bölcsıdei férıhelyek száma az összlakossághoz viszonyítva a Fıvárosban 0,48% Pest megyében 0,15%. Törökbálinton a bölcsıde engedélyezett férıhelye 138, férıhelyek száma az összlakossághoz viszonyítva 0,11%. A bölcsıdés korú gyermekek számának alakulása Törökbálinton a Védınıi Szolgálat adatai szerint: Életkori csoportok 0-1 éves korúak 0-3 évesek Nincs adat Összességében megállapítható, hogy Törökbálinton nem érzékelhetı az az országos tendencia mely a gyermeklétszám csökkenésében nyilvánul meg. A jelenség hátterében az egész Pest megyét érintı lakossági létszám növekedés tapasztalható. A bölcsıdében 2001 óta a felvételi igények száma folyamatosan emelkedik, ebben szerepet játszik az a törvényi változás is, miszerint a gyermek egy éves korától kezdve, a GYES folyósítása mellett a szülı teljes munkaidıben dolgozhat. A évi csökkenés látszólagos, mivel a védınıi egyeztetések alkalmával világossá vált, hogy a gyermekek egy része azért nem szerepel a védınıi nyilvántartásban, mert a Törökbálinton élı szülık a gyermekeket még nem jelentették át. További igény növekedést eredményez az is, hogy a környezı települések bölcsıdéinek kapacitását a helyi igények lekötik, így azok már nem lesznek képesek törökbálinti gyermekek fogadására. 19

20 A várakozók létszámát figyelembe véve megállapítható, hogy kb 40 férıhelyes kapacitás bıvítés a várhatóan növekedı lakossági igényeknek megfelelı volna. Óvodák és iskolák Törökbálinton Intézmény neve Kapacitás Az intézmény feladata Walla József Óvoda 75 az óvodában a 3-7 életévüket betöltött gyermekeket nevelik tankötelezetté válásukig Bóbita Óvoda 120 az óvodában a 3-7. életévüket betöltött gyermekeket nevelik tankötelezetté válásukig Nyitnikék Óvoda 175 az óvodában a 3-7. életévüket betöltött gyermekeket nevelik tankötelezetté válásukig; sérült gyerekek integrálása, fejlesztése Csupaszív Kétnyelvő Óvoda 84 az óvodában a 3-7. életévüket betöltött gyermekeket nevelik tankötelezetté válásukig, német nemzetiségi nyelv tanulása, Zimándy Ignác Általános Iskola Bálint Márton ÁltalánosésKözépiskola Szınyi Erzsébet Zeneiskola hagyományok ápolása / általános iskolai tanulók és enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, napköziotthonos ellátása 685 az új épületrészek felszerelése, berendezése egységes közoktatási intézmény, általános iskola, gimnázium, szakközépiskola, érettségi utáni OKJ-s képzés 226 önálló zeneiskolai alapfokú mővészeti oktatás Törökbálint a mai magyar viszonyokhoz képest sajátosan eltérı problémákkal küzd az oktatási intézmények tekintetében: az intenzív népesség-növekedés jelentıs férıhelyhiányt eredményezett az elmúlt években, amely elsısorban az óvodai szinten jelentkezik. Háziorvosok és házi gyermekorvosok száma Budapest Pest Budapesten a háziorvosok és házi gyermekorvosok lakosságszámhoz viszonyított aránya 0,078%, Pest megye esetében 0,056, Törökbálinton az arány kedvezıbb: 0,088%. Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakos Budapest Pest

21 Törökbálinton az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma: 1134 Törökbálint Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról, a védınıi ellátásról, az iskola-egészségügyi ellátásról. Felnıtt háziorvosi ellátás Törökbálint Város felnıtt lakosságát hét háziorvosi körzet látja el, valamennyi praxis területi ellátási kötelezettséggel, közfinanszírozással rendelkezik. Háziorvosi körzet A körzethez bejelentkezett lakosok száma (kártyaszám) A háziorvosi körzetekhez bejelentkezett lakosok életkori csoportok szerinti megoszlása év év 60 év felett A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a 3 és az 5. körzet a Pest megyei átlaghoz képest is kifejezetten túlterhelt, addig a 6, és a 7. körzet kapacitáskihasználtsága rendkívül alacsony. Gyermekorvosi ellátás Gyermekorvosi körzet A körzetekhez tartozó gyermekek életkori csoportok szerinti megoszlása 0-4 év 5-14 év év 18 év felett Összesen Fenti adatok alapján megállapítható, hogy mindkét gyermekorvosi körzet az magas terheléssel (kártyaszámmal) mőködik, mivel a Város demográfiai mutatói (szaporodási ráta, vándorlási nyereség, fiatalok, gyermekes családok beköltözése) elıre jelzik gyermekkorú lakosság számának a várható növekedését is, rövidtávon szükséges lehet egy újabb gyermekorvosi körzet alapítása. Az amúgy is túlterhelt gyermekorvosok az iskolaorvosi feladatokat is ellátják. 21

22 Fogorvosi ellátás A fogorvosi ellátást és az iskola fogorvosi ellátást és a fogszabályozást négy fogorvosi körzet látja el. Védınıi ellátás Az önkormányzat által kialakított körzetekben, illetve oktatási és nevelési intézményekben 5 védını dolgozik közalkalmazotti jogviszonyban. 3 védını kizárólag területi védınıi, míg 2 védını iskola és ifjúság-egészségügyi feladatokat is ellát. A védınık munkájához szükséges infrastrukturális hátteret az önkormányzat a gyermekorvosi rendelıkkel egy épületben biztosítja. Egyéb az önkormányzat által finanszírozott ellátások illetve természetbeni juttatások keretében biztosított nıgyógyászati szakrendelés A lakosság jobb egészségügyi ellátása érdekében az önkormányzat 1997-ben kötött szerzıdést az ECO-MED 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel nıgyógyászati szakrendelés nyújtására heti 6 órában Törökbálint lakosai számára. A szakrendelés nem OEP finanszírozott, azonban a betegeknek így sem kell az ellátásért fizetniük, mert a szerzıdés szerint az önkormányzat biztosítja a rendelıt, a rendelés feltételeit. 10 Szociális ellátások Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma Budapest 2 783, , , , , ,8 Pest megye 1 685, , , , , ,1 Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma az összlakossághoz viszonyítva a Fıvárosban 0,32% Pest megyében 0,30%. Törökbálinton 2005-ben és 2006-ban rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma a statisztikai jelentés szerint 17, ez az összlakossághoz számítva 0,13%. 10 Forrás: Egészségügyi koncepció, Törökbálint,

23 Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg [ezer forint] Budapest Pest megye A fenti táblázat mutatja, hogy a Közép-Magyarországi Régióban a rendszeres szociális segélyre fordított összeg évrıl évre növekszik, 2000-tıl 2005-ig kb háromszorosára növekedett. Rendszeres szociális segély Törökbálinton rendszeres szociális segély Igénylı k száma Éves Igénylı Éves Igénylı Éves Igénylı Éves Igénylı összeg k összeg k összeg k összeg k (ezer száma (ezer száma (ezer száma (ezer száma Ft) Ft) Ft) Ft) Éves összeg (ezer Ft) Törökbálinton rendszeres segélyezésre fordított összeg a Közép-Magyarországi Régióhoz hasonló, annál enyhén magasabb arányú emelkedést mutat. Lakásfenntartási támogatás eseteinek száma Budapest Pest megye A lakásfenntartási támogatás eseteinek száma az összlakossághoz viszonyítva a Fıvárosban 13,88%, Pest megyében 6,9%. Lakásfenntartási támogatás igénybevételének alakulása Törökbálinton év év Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma (fı) Lakásfenntartási támogatás egy fıre jutó átlagos összege (Ft) Lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg Ft Ft Törökbálinton 2006-ban 12 esetben (mindössze 3 személy) részesült lakásfenntartási támogatásban, ez az összlakossághoz viszonyítva 0,096%. Az adatok alapján megállapítható, hogy az elmúlt 17 év alatt a lakásfenntartási támogatás szociális 23

24 kiegyensúlyozó funkciója gyakorlatilag jelentéktelenné vált. Ennek oka feltétlenül tisztázandó, mivel ilyen mértékő változás nem indokolható a Városra jellemzı kedvezı demográfiai és gazdasági folyamatokkal. Lakásfenntartási támogatást igénylık száma és az éves és ráfordítás Lakásfenntartási támogatás Igénylık száma Éves Igénylık Éves Igénylık Éves Igénylık Éves Igénylık összeg száma összeg száma összeg száma összeg száma (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Éves összeg (ezer Ft) A fentiek alapján megállapítható, hogy a lakásfenntartási költségekre fordított alacsony összeg arányban áll az igénybevevık számával, de nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a lakásnagyságokhoz képest igen alacsony. A évben elfogadott új helyi rendelet a lakásfenntartási támogatás igénybevételének feltételeit a lakosság számára kedvezıbben határozza meg. Így az igénybevétel növekedésére kell számítani. Lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg [ezer forint] Budapest Pest A fenti táblázat mutatja, hogy a Közép-Magyarországi Régióban a lakásfenntartási támogatásra fordított összeg évre növekszik, 2000-tıl 2005-ig kb kétszeresére növekedett. Átmeneti segély Törökbálinton Átmeneti segélyben részesültek száma (fı) Átmeneti segély egy fıre jutó átlagos összege (Ft) Átmeneti segélyre kifizetett összeg (1000 Ft) év év év év év év A fenti táblázat alapján megállapítható, hogy évben: az átmeneti segély egy fıre jutó átlagos összege alig haladta meg az évben kifizetett átlagot, az Önkormányzat éves szinten akkora összeget (kb. 12 millió forintot) fordított átmeneti segélyre, mint 1998-ban, annak ellenére, hogy a segélyben részülık száma közel 50%-al nıtt. 24

25 Átmeneti segély Törökbálinton átmeneti segély Igénylı k száma Éves Igénylı Éves Igénylı Éves Igénylı Éves Igénylı összeg k összeg k összeg k összeg k (ezer száma (ezer száma (ezer száma (ezer száma Ft) Ft) Ft) Ft) Éves összeg (ezer Ft) A fenti adatsorból látható hogy az utóbbi években az átmeneti segélyben részesülık az elızı évhez viszonyítva 6-25 % ingadozást mutat. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Törökbálinton támogatásban részesültek száma (fı) támogatás egy fıre jutó átlagos összege (Ft) támogatásra kifizetett összeg (1000 Ft) év év év A gyermeket nevelı családok részére nyújtott ellátások fıbb adatai Törökbálinton Kiegészítı családi pótlék Rendkívüli gyermekvéd elmi támogatás Rendszeres gyermekvéd elmi kedvezmény Igénylı k száma Éves Igénylı Éves Igénylı Éves Igénylı Éves Igénylı összeg k összeg k összeg k összeg k (ezer száma (ezer száma (ezer száma (ezer száma Ft) Ft) Ft) Ft) Éves összeg (ezer Ft) évben bevezetett ellátás A fenti táblázatok mutatják, hogy a gyermekekre tekintettel járó ellátások igénybevételét az évenkénti jelentıs ingadozások jellemzik. Temetési segély Törökbálinton Temetési segélyben részesültek száma (fı) Temetési segély egy fıre jutó átlagos összege (Ft) Temetési segélyre kifizetett összeg (1000 Ft) év

26 1999. év év A temetési segélyben részesülık száma a kiegyenlített természetes szaporodás (születés és halálozás különbözete), a lakosság átlag feletti életszínvonala és életminısége miatt az elmúlt 15 évben érdemben nem változott. Meg kell azonban állapítani, hogy a segélyre kifizetett átlagos összeg olyan alacsony, hogy alig haladja meg a legszerényebb temetés költségének felét. Temetési segély és a köztemetés Törökbálinton Igénylı k száma Éves Igénylı Éves Igénylı Éves Igénylı Éves Igénylı összeg k összeg k összeg k összeg k (ezer száma (ezer száma (ezer száma (ezer száma Ft) Ft) Ft) Ft) Éves összeg (ezer Ft) temetési segély köztemetés A temetési segély összegének és a köztemetés költségének összehasonlítása Törökbálinton Temetési segély egy esetre jutó összege (Ft) Egy köztemetésre fordított átlagos költség (Ft) A temetési segély összegének a köztemetés költségéhez viszonyított aránya % 43% 54% 27% 62% A köztemetésre fordított kiadások alkalmas módon illusztrálják, hogy a temetési segély összege lényegesen alacsonyabb a temetéssel kapcsolatos költségeknél, illetve a segélyre fordított összeg jelentıs ingadozást mutat. Egyéb szociális ellátások fıbb adatai Törökbálinton Igénylık száma Éves Igénylık Éves Igénylık Éves Igénylık Éves Igénylık összeg száma összeg száma összeg száma összeg száma (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Éves összeg (ezer Ft) ápolási díj közgyógyellátás közlekedési támogatás 26

27 kamatmentes kölcsön A fenti adatokból megállapítható, hogy az ápolási díj és a kamatmentes kölcsön igénybevétele lényegesen nem változott. A jogszabályi kötelezettségen túl Törökbálint Város az alábbi ellátásokat biztosítja: - házi szakápolás - tüzelı támogatás - támogatás közterület rendben tartásához Szociális étkeztetés A Szoctv alapján: Személyes gondoskodást nyújtó ellátások (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. (2) Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylıt, illetve általa eltartottat is, aki kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésrıl más módon gondoskodni. (3) A településen élı fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, hajléktalan személyek vagy szenvedélybetegek részére lehetıséget kell biztosítani az étkeztetés igénybevételére, illetve segítséget kell nyújtani a saját lakóhelyükön történı étkezés biztosítására. Az étkeztetést igénybevevık korcsoport szerinti összetétele Törökbálinton Az étkeztetést lakásra szállítással igénybevevık nemek és életkor szerinti megoszlása 40 év alatti éves éves 70 év feletti ffi nı ffi nı ffi nı ffi nı A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 27

28 Házi segítségnyújtás A Szoctv. 63. (1) szerint házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni a) azokról az idıs korú személyekrıl, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erıbıl nem képesek és róluk nem gondoskodnak, b) azokról a pszichiátriai betegekrıl, fogyatékos személyekrıl, valamint szenvedélybetegekrıl, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekrıl, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos elhelyezésre várakoznak. (2) A házi segítségnyújtás kiegészítı szolgáltatása vagy önállóan megszervezett szolgáltatási formája a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló idıskorú, valamint fogyatékos személyek részére nyújtott ellátás. Segítségével fenntarthatók a biztonságos életvitel feltételei, krízishelyzetben lehetıséget nyújt az ellátást igénybevevı személynél történı gyors megjelenésre és segítségnyújtásra. 28

29 Az étkeztetés és a házi segítségnyújtás igénybevétele Törökbálinton Igénybevevık száma dec. 31-én Igénybevevık száma dec. 31-én Igénybevevık száma dec. 31-én Igénybevevık száma dec. 31-én Igénybevevık száma dec. 31-én Helyben fogyasztja, vagy elviszi Étkeztetés Lakásra szállítással Alapellátások Házi segítségnyújtás Étkeztetés és házi segítségnyújtás Törökbálint esetében a rendkívül alacsony igénybevétel csak részben magyarázható a Város különösen kedvezı demográfiai összetételével, feltételezhetı, hogy azt a szolgáltatás nem kellı ismertsége, a hozzáférhetıség nem megfelelısége, esetleg minıségi hiányosságok is okozhatja. Nem hagyható figyelmen kívül az a körülmény sem, hogy a szolgáltatás jelenleg arra alkalmatlan formában, hatósági engedély nélkül mőködik. A házi segítségnyújtást igénybevevık korcsoport szerinti összetétele Törökbálinton A házi segítségnyújtást igénybevevık nemek és életkor szerinti megoszlása 40 év alatti éves éves 70 év feletti ffi nı ffi nı ffi nı ffi nı A fenti táblázatok alapján megállapítható, hogy a házi segítségnyújtást és az étkeztetést igénybevevık korcsoport és nemek szerinti megoszlása tükrözi a Város demográfiai helyzetét, a szolgáltatás az idıs célcsoportot érte el, az ellátottak között nem jelenik meg a jellemzıen fiatalabb korosztályba tartozó fogyatékos, illetve pszichiátriai beteg célcsoport. 29

30 Házi segítségnyújtás keretében ellátottak száma Budapest Pest megye Házi segítségnyújtás keretében ellátottak aránya az összlakossághoz viszonyítva a Fıvárosban 0,32%, Pest megyében 0,21%, míg Törökbálinton 0,06%. A Fıváros és a Pest megye adata közötti különbséget indokolja az öregedési ráta különbsége, a családok életvitelében tapasztalható lényeges különbözıségek, illetve a tradicionális környezet (család, helyi közösség) gondoskodó szerepének erısebb megnyilvánulása a Fıvároson kívüli településeken, illetve az, hogy a Fıvárosban a szolgáltatások elérhetısége jobb és választéka általában nagyobb. Az alapellátások költségei Törökbálinton Összes mőködési költség Ezer Ft Bérköltség Ezer Ft Beszedett térítési díj Ezer Ft Az ellátásért térítési díjat nem fizetı ellátottak száma Nincs adat A szociális alapellátások megszervezésére 1992-ben került sor, az étkeztetés és a házi gondozás kezdetben két alkalmazottal, jelenleg 5 fıállású dolgozóval mőködik. feladatot ellátó munkatársak a Polgármesteri Hivatal szervezetéhez tartoznak, a szolgáltatás jelenleg nem felel meg a törvényes feltételeknek. A A jelzırendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást 12 fıs kapacitással ellátási szerzıdés alapján a Budaörsi Kistérségi Társulás biztosítja. A támogató szolgáltatást ellátási szerzıdés alapján a Budaörsi Kistérségi Társulás biztosítja. 30

31 Családsegítı és gyermekjóléti szolgálat A Szoctv. 64. szerint: (1) A családsegítı szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítı szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különbözı közösségi csoportok jólétéhez, fejlıdéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. (2) A családsegítı szolgáltatás általános és speciális segítı szolgáltatása keretében a települési önkormányzat segítséget nyújt a mőködési területén élı szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylı személynek, családnak az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából. (3) A települési önkormányzat köteles legalább a fent meghatározott általános jellegő segítı szolgáltatást biztosítani az egyének és családok számára. A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat évben kezdte meg mőködését a Flóra szálló épületében, 1999-ben két helyiséggel bıvült, 2001-ben ideiglenesen a volt ELMŐ épületében mőködött, majd 2002 januárjától a Nyár utcában a funkcióra alkalmas elhelyezést nyert. A szolgálat határozatlan idıre kiadott mőködési engedéllyel rendelkezik. Az intézményben foglalkoztatottak létszáma és végzettsége - az esetlétszámra tekintettel nem felel meg - a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendeletben foglalt létszámnormáknak és képesítési elıírásoknak. A jelen funkciók jogszerő ellátásához az intézménynél legalább 2 fı családgondozói létszám bıvítés szükséges. Az intézmény engedélyezett dolgozói létszáma 6,5 fı. A családgondozók leterheltsége több évben is meghaladta a jogszabályban meghatározott ellátási küszöböt (45 fı vagy 25 család/gondozó). Az intézmény éves tervezett költségvetése évben Ft volt. Az intézmény fıbb (általános) segítı szolgáltatásai: 31

32 - megelızés keretében a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérése - tájékoztatás az egyének és családok életvezetési képességének megırzése érdekében a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás nyújtása - a családban jelentkezı krízis, mőködési zavarok, konfliktusok megoldásának elısegítése családgondozással, - gyermekvédelmi eljárásokban gyámhatósággal való együttmőködés, családgondozás, - gyermekvédelmi jelzırendszer mőködtetése A szolgálat ügyforgalma Összes Gyermekjóléti eset Gyermekjóléti eset Gyermekvédelmi eset (védelembe vétel, átmeneti nevelésbe vétel) Családsegítı Öszes eset Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat Nincs adat A szolgálat egyéb feladatai: - közösségi programok, önszervezıdı csoportok támogatása - pszichológiai tanácsadás - adományok közvetítése - aktív korú nem foglalkoztatottak segítése Az önkormányzattól rendszeres szociális segélyben részesülı aktív korú nem foglalkoztatott személyek számára együttmőködési programot készítenek, amely keretében az elsı személyes jelentkezés alkalmával kerül sor az interjús kérdıív felvételére és az együttmőködési megállapodás megkötésére. Az együttmőködési program célja, hogy a foglalkoztatást nehezítı körülmények feltárása után a megfelelı foglalkoztatási forma kiválasztásával és a rendelkezésre álló eszközök segítségével több napos munkaerı-piaci tréningen történı részvételt követıen a munkanélkülieket visszajuttassák az aktív munkavállalók közé. 32

33 Közösségi ellátás szolgáltatás Törökbálinton nem mőködik. 33

34 Szakosított ellátási formák Ha a rászorult személyekrıl életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, akkor állapotuknak, helyzetüknek megfelelı szakosított ellátási formában kell a gondozásukat biztosítani. A személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátási formák: az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon, az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, a nappali ellátást nyújtó intézmény, az egyéb speciális szociális intézmény. Nappali ellátást nyújtó intézmények Szoctv. 75. szerint: - A nappali ellátást nyújtó intézmények elsısorban a saját otthonukban élık részére biztosítanak lehetıséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetı higiéniai szükségletek kielégítésére. - Nappali ellátást nyújtó intézmény az idısek klubja, a fogyatékosok nappali intézménye, a szenvedélybetegek nappali intézménye, a pszichiátriai betegek nappali intézménye, továbbá a nappali melegedı. Szoctv. 76. (1) szerint: Az idısek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idıskorúak napközbeni gondozására szolgál. Az idısek klubjába felvehetı az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségi állapotára figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra szorul. Nappali ellátást nyújtó idısek klubjaiban ellátottak száma Budapest Pest megye Idısek nappali ellátása keretében ellátottak aránya az összlakossághoz viszonyítva a Fıvárosban 0,36% Pest megyében 0,13%. Tekintettel a Fıváros és a Pest megye jellemzıinek eltéréseire, az átlagos Pest megyei 0,13%-os igénybevétellel számolva az idısek részére legalább férıhelyes nappali ellátás volna szükséges. Törökbálinton az idısek nappali ellátását az Arany Alkony Kht. 13 fıs kapacitással, feladat-ellátási szerzıdés alapján mőködteti. 34

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém

Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 2007. ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 1 Komárom-Esztergom megye lakosságának egészségi állapota 27 ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete Veszprém 2 Közép-Dunántúli Régió 1. sz. ábra A Közép-Dunántúli Régió, Magyarország gazdasági szempontból

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN

VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei VERSENYKÉPESSÉG ÉS EGÉSZSÉGKULTÚRA ÖSSZEFÜGGÉSEI REGIONÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN Készítette: Dr. Balatoni Ildikó doktorjelölt Témavezetı: Prof. dr. Baranyi Béla az MTA

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében

A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében A Dél-alföldi régió gazdasági folyamatai a 2009. évi társaságiadó-bevallások tükrében Készítette: Szeged, 2010. december 20. Tartalomjegyzék I. AZ ELEMZÉS MÓDSZERTANA... 3 II. ÖSSZEFOGLALÓ... 3 III. A

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010

A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A szakképzı iskolát végzettek iránti kereslet és kínálat várható alakulása 2010 A dokumentum a Szakiskolai férıhelyek meghatározása 2010, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s

S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A. 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 1 S Á R V Á R V Á R O S I N T E G R Á L T V Á R O S F E J L E S Z T É S I S T R A T É G I Á J A 2 0 0 8. m á j u s Sárvár Város Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE 2012-2017. A kistérségi közoktatási intézkedési terv aktualizálása Komló, 2012. április 27. Polics József Elnök

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Összefoglaló. A világgazdaság

Összefoglaló. A világgazdaság Összefoglaló A világgazdaság A világgazdasági kilátásokat továbbra is jelentıs bizonytalanság övezi, ami minden jel szerint az elkövetkezı két évben is megmarad. A bizonytalanság forrása ıszi jelentésünkhöz

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester

ELŐTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének. Kakas Béla polgármester ELŐTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi képviselık

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól. 2008. év Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társasági elkészítették a évi üzleti üket, melyeket jelen elıterjesztés keretében, gazdasági társaságonként az alábbiakban foglalunk össze:

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2007. IV. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. I. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN

DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ KIHÍVÁSOK FÉNYÉBEN DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁS, ÉLETKOR-KEZELÉS ÉS KOMPETENCIÁK AZ EURÓPAI GÁZRA VÁRÓ Bevezetés Az európai polgárok átlagéletkora növekszik, ami azt jelenti, hogy a jövıben kevesebb munkaképes korú ember lesz, aki

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV

Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye. Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Szakmai beszámoló 2010-2011. TANÉV SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása közoktatási intézményeinek 2010/2011. évi mőködésérıl

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben