XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa július

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július"

Átírás

1 ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai Tamás verse Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját. Annak, aki elszánja magát, hogy púpként a hátára vegye egy kötelesség kényszereit, vállalnia kell, hogy egyedül maradjon a taktikus kortársak között." Ismeretlen szerzı Fejezetek Úny község történelmébıl A közigazgatás pecsétjei Mint a korábbi feldolgozásban jeleztem, a községi pecsétek visszatükrözik a kor társadalmi, gazdasági és politikai berendezéseit és azok változásait. A község legelsı, egyetlen pecsétjét 150 éven át használták minden jellegő ügyiraton (1. ábra, tovább á.). A mai önkormányzat legalább 5 körpecsétet használ (15-17., 21. és 29. á.). Az alábbiakban néhány gondolattal szólunk az idevezetı útról. A község igazgatását az 1860-as évekig a bíróval az élen az elöljáróság vezette, amely fokozatosan kiegészült képviselıtestülettel (1871 után kötelezıen). E korból nincs olyan iratunk, amelyen elsı vizes pecsétünk rajta lenne, de az úrbérrendezést lezáró kataszteri ügyiratokon már ott van (2. á.). A polgári anyakönyvezés bevezetésétıl (1895) a vizes pecsétek körré formálódnak (4., 18., 23. á.) és mm-es átmérıjük szinte kötelezı mintát ad máig. Az 1907-tıl 1949/50-ig használt községi pecséten még csak szöveg van, míg az anyakönyvi pecséten mezıjében már 1895/96-tól megtalálható államformánkra utaló koronás címerünk. (3. á.). Az 1945 és közötti nagy politikai, gazdasági ás társadalmi változások csak az utóbbi két évben jelennek meg a körpecséteken. A szocializmus éveiben a munkás-paraszt hatalmat jelképezı búzakalász, kalapács és a kommunista eszmerendszert kifejezı vörös csillag került pecsétjeink címerébe (5-6., 24. á.).

2 Az 1956-os forradalom után, a puha diktatúra évtizedeiben a nemzeti érzések erısítése érdekében a címerpajzsba Kossuthcímer került a rendszerváltozásig (7-11., á.), amikortól a pecsétekre újra koronás címer került, de ez nem államformánkat, csak államiságunk jelentıségét fejezte ki ( á., 20. á., á.). /Gondoljunk az utóbbi évek e körüli politikai vitáira./ A közigazgatási változások és átszervezések jól követhetık a pecséteken. Jelentıs változások főzıdnek 1968-hoz, amikor a kisközségekben megszőnik a tanács Végrehajtó Bizottsága (V. B.), de megalakul Szakigazgatási Szerve (7. á.) vezetıje a korábbi tanácstitkár marad, most már fıhatóság kinevezéssel. A dági Közös Tanács (1971) megalakulása után újra föláll a közös V. B., de a közös Szakigazgatási Szerv mellett a legfontosabb ügyek helyben intézése miatt megalakul ennek helyi, únyi Kirendeltsége (10., 22. á.). Az anyakönyvezés átmenetileg Dágon történt (26. á.), majd azt követıen helyben (27. á.), s a rendszerváltozás után ( á.) is. A nagyobb önállóság jele, hogy a helyi képviselı-csoportot 1978-tól elöljáróságnak, annak vezetıjét elöljárónak nevezik (11. á.). Az 1990 után újra önállóvá vált önkormányzat pecsétjei közül elıször jelenik meg a Polgármesteri Hivatal (13. á.), a polgármester hivatali (16. á.) és díszpecsétje (17. á.). Meg kell jegyeznem, 1945-ig csak a városoknak volt polgármestere, a községeknek bírójuk, akár a középkori városoknak. Címere is csak városoknak lehetett. A községeknek ez csak 1974-tıl vált lehetıvé a mienk szeptember 25-tıl él. Községünk 1871 és 1950 között körjegyzıségi központ, amelyhez 51 évig három (19. á.), majd kettı község Úny- Kirva/Máriahalom tartozott. Hasonló megfontolásból mőködött Dág-Úny körjegyzısége ben (20. á.) és 1998-tól (21. á.). A községek hosszúpecsétjeinek a száma kevesebb, mint a körpecséteké. A meglévık a szakigazgatásra utalnak: a 19/20. század fordulójára (19. á.) és az 1970-es évekre (22. á.). Megfigyelhetı, hogy elsı vizespecsétünkön községünk nevét hosszú ú-val írták (2. á.), de több évtized kihagyással újra csak 1993-tól (15. á.). Az állami, hivatalos ügyintézéseken kívül csak kevés pecsétet használtak, vagy került elı, annak nyoma. Ilyen az ban megalakult hitelszövetkezeté (30. á.), vagy az 1940-es évek végén megalakult Földmunkások és Kisbirtokosok Országos Szövetsége helyi szervezetének a pecsétje (31. á.). Bizonyosan más szervezetek (pl. Bányászszakszervezet, Tőzoltóság,

3 Nıszövetség, Vöröskereszt) is rendelkeztek körpecséttel. A rendszerváltozás után a civil pecsétek száma megszaporodott a vállalkozók miatt is (32. á.). A jövıben az oktatási és mővelıdési intézmények, valamint az egyházak pecsétjeit mutatjuk be. Tisztelettel: dr. Wagenhoffer Vilmos Óvodai hírek Befejeztük a as óvodai tanévet ünnepélyesen, május 30.án, 20 gyermekkel. Közülük ısszel 3-an lesznek I. osztályosok. Lezárultak az óvodai felvételi jelentkezések, így várhatóan fıvel kezdjük meg az új tanévet. Pót jelentkezésre lehetıség van, mivel férıhelyünk ezt lehetıvé teszi. Kötelezıen elıírja a törvény napi 4 h -ban az óvodába járást az 5. életévüket betöltött gyermekeknek. Most kell beíratni azokat a gyermekeket is, akik május 31.ig töltik be a 3. életévüket. Az elmúlt tanév munkájáról július 2.án beszámoltam a Képviselı-testületnek. Köszönöm a Szülık megértı és segítı munkáját. Az óvodai nyári szünet július 21-tıl augusztus 25-ig tart. Kívánok munkatársaim és magam nevében jó nyaralást és kellemes pihenést a nyárra. Molnár Józsefné Tagóvodavezetı Iskolai hírek Visszatekintés az elmúlt tanévre... A tanévet tanévzáró ünnepséggel zártuk. Versek, hangszeres elıadás, jutalomkönyvek és bizonyítványosztás tette izgalmassá az utolsó napot, amelyen az iskola tanulói és alkalmazottai, valamint a szülık a sok éve nálunk dolgozó technikai alkalmazottat is búcsúztatták. A személyi feltételekben változás történt, áprilistól új alkalmazott vette át a konyhai étkeztetést és annak adminisztrációját, valamint a takarítási feladatokat. A német nyelvet oktató pedagógus eltávozott intézményünkbıl, így helyette szeptembertıl új fiatal német nemzetiségi tanító veszi át a nyelvoktatással kapcsolatos teendıket. A tanulmányi eredményeket tekintve a törvényi elıírásoknak megfelelıen 1-3. osztályban szöveges, 4. osztályban érdemjeggyel történı minısítést kaptak a tanulók. Többé-kevésbé képességeikhez mérten teljesítettek a tanév során. A pedagógusok döntése alapján tanulmányi munkájáért 9 tanuló kapott jutalomkönyvet. A pedagógusok a tanév során felzárkóztatást rendszeresen tartottak tanulóinknak. A zeneiskola kihelyezett órái továbbra is mőködtek ebben a tanévben is. Tanulóink néhány versenyen, vetélkedın vettek részt: Sulisprint-futás Dorog, Meseíró verseny Dág, Játékos német vetélkedı dági pedagógus vezetésével, Rajzpályázatok: Sárisáp -Március 15., Eötvös Iskola Dorog -Reneszánsz Éve. Rendkívül szép eredményt ért el Urbán Zsófia 3. osztályos tanuló a dorogi Eötvös Iskolában, saját kategóriájában elsı lett sok városi iskola tanulóit megelızve e megyei szintő rajzversenyen. Sárisápon a Március 15-i rajzversenyen külön díjazásban részesült az 1. osztályos Tihanyi Virág. A meseíró verseny különdíjasa Csorba Boglárka lett. Gratulálunk nekik, s a többi tanulót is bátorítjuk a versenyzésre. A tanévet 18 tanulóval zártuk. Tagintézményünkbe a következı tanévre 4 elsı osztályos tanulót írattak be. A hat negyedik osztályos tanuló közül négy Dágon, egy Csolnokon, egy Annavölgyön folytatja tanulmányait. Így a létszámunk elıreláthatólag a es tanévben ismét 16 fıre csökken. Gondot fordítottunk a pályázati lehetıségek feltérképezésére is. A meglévı eszközeinket pályázati úton szeretném bıvíteni tanulást segítı eszközökkel, televízióval, új bútorokkal, térképekkel, sporteszközökkel stb.

4 Két pályázatot- Éljen a falusi kisiskola! és a Komárom-Esztergom Megyei Közoktatásért Közalapítvány Kötelezı jegyzékben meghatározottak végrehajtására vonatkozó- fenntartói kötelezettség teljesítésének elısegítésére címmel- nyújtottam be. Az elsın , a másodikon forintot sikerült nyerni az intézménynek. A pályázat megvalósítása a nyár folyamán történik. Ebben a tanévben is végeztünk felújítási, karbantartási munkákat. Júniusban megtörtént a mosdók kifestése. Elıtte a nevelıi mosdóban vízszivárgás miatt vízszerelés, csempézés volt. A csempéket Kovács Ferencné adományozta iskolánknak, köszönet érte. Az ajtók és az utcafronti ablakok külsı mázolása és vízelvezetı párkány felszerelése is megtörtént. A Föld napjához kapcsolódóan elkészült az iskola elıtti elıkert, valamint az udvaron az ágyások szegélyezése is. Intézményünknek már van internetes elérhetısége : Tanulóinknak a vakációra nem csak sok pihenést, hanem hasznos idıtöltést is kívánok. Érdemes érdekes könyveket olvasgatni, képes könyveket lapozgatni, rajzolgatni. A nyár csodálatos gazdagsággal ontja ajándékait. Lehet szép mezei virágokat szárítani, préselni. Érdekes formájú, vagy színő kavicsokat, magokat, terméseket győjteni, amelyekbıl- fantáziánkat felébresztve- az iskolában ragasztott képek készülhetnek majd. Kívánok pihentetı, igazi felfrissülést adó és élményekben gazdag nyarat! Csánkné Köves Gabriella Tagiskola-vezetı Testületi Tallózó Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete II. negyedéves ülései: I. ülés: április 2. 1.) Úny Község Képviselı-testülete évi zárszámadási rendeletének a megalkotása 2.) Beszámoló a Dág-Úny Körjegyzıség évi munkájáról Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 3.) Belsı ellenıri jelentés tárgyalása 4.) Tájékoztató a Nevelési és Oktatási Intézményeket Mőködtetı Társulás munkájáról 5.) A települési szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásokról szóló, 15/2007. (XII. 10.) Önk. rendelet módosítása 6.) Egyebek II. ülés: május 7. 1.) Tájékoztató a Dorog Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás elmúlt éves tevékenységérıl Elıadó: Nyikuly Zsuzsanna intézményvezetı-helyettes 2.) Beszámoló az Únyi Gondozási Központ évi munkájáról Elıadó: Bednanics Józsefné intézményvezetı 3.) Beszámoló a jegyzıi gyámhatósági tevékenységrıl Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 4.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Támogató Szolgálata térítési díjainak módosítása 5.) A helyi Gondozási Központ intézményi térítési díjainak a megállapítása 6.) A Saubermacher Magyarország Kft ajánlatának megvitatása 7.) A Tópart Társasház kérelmének megvitatása 8.) Egyebek III. ülés: június 4. 1.) A körzeti családorvos tájékoztatója a családorvosi szolgálat mőködésének aktualitásairól Úny Községben Elıadó: Dr. Rittling Ferenc körzeti családorvos 2.) Tájékoztató az Úny Községben mőködı körzeti védınıi szolgálat mőködése során szerzett tapasztalatokról, észrevételekrıl Elıadó: Somogyiné Bacsa Ildikó körzeti védını 3.) Tájékozódás a körzeti fogorvosi szolgálat mőködésérıl Elıadó: Dr. Fajtha György körzeti fogorvos 4.) A temetırıl és a temetkezésrıl szóló rendelet módosítása és a Kegyeleti Közszolgáltatási szerzıdés elfogadása 5.) Beszámoló az Igazgatási és Szociális Bizottság tevékenységérıl Elıadó: Molnár Ferencné ISZB elnöke

5 6.) Döntés a térségi szintő mozgókönyvtári szolgáltatás igénybevételérıl 7.) Döntés Úny községnek a szociális alapellátások térségi társulásába való belépésérıl 8.) Úny Község Önkormányzata évi költségvetésérı szóló rendeletének a módosítása 9.) Egyebek IV. ülés: július 2. 1.) Az óvodavezetı beszámolója a tanév munkájáról, eredményeirıl Elıadó: Molnár Józsefné tagóvodavezetı 2.) Az Únyi Tagiskola vezetıinek beszámolója a tanév oktatási munkájáról Elıadó: Csánkné Köves Gabriella tagiskola-vezetı 3.) A helyi építési szabályzatról szóló 7/2007 (VI. 07.) számú Önk. rendelet törvényességi észrevétel szerinti módosítása 4.) Pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás, hiteltanácsadás és közvetítés árajánlatának megvitatása 5.) Döntés a TÖOSZ tagdíj projekt-önrészként való felhasználásáról 6.) Dorogi Rendırkapitányság vezetı-jelöltjének a véleményezése 7.) Döntés a Pincesor és a Bercsényi út találkozásánál lévı rácsos folyóka helyreállításáról 8.) Egyebek Zárszámadás Úny Község Képviselı-testülete a évi költségvetésének a végrehajtásáról szóló rendeletében a bevételi fıösszeget ezer forintba, míg a kiadási fıösszegét ezer forintban állapította meg. Az Önkormányzat évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra. A felújítási, felhalmozási (beruházási) kiadás sajnos nem volt. Az intézmények zavartalan mőködéséhez biztosítva volt a fedezet. Az Önkormányzat mőködési kiadásai: ezer Ft Ebbıl: - személyi jellegő kiadások: ezer Ft - munkaadókat terhelı járulékok: ezer Ft - dologi jellegő kiadások: ezer Ft - társadalmi és szociálpolitikai juttatások: ezer Ft - átadott pénzeszköz: ezer Ft - finanszírozási kiadás 250 ezer Ft Családsegítés, gyermekvédelem Úny község a családsegítı és gyermekjóléti szolgáltatást társulási ellátási forma keretében mőködteti. Székhelye Dorog. A családsegítı és a gyermekjóléti szolgálat a településen heti egy alkalommal van jelen (csütörtök), ami részben ügyfélfogadásból, részben terepen végzett munkából tevıdik össze. A két szolgálat egy helyiségben, egy idıben tart ügyfélfogadást az orvosi rendelı épületében (Védınıi szolgálat). Így együttmőködésünk sokkal hatékonyabb, hiszen halljuk, látjuk egymás ügyfeleinek gondjait. A két szolgálat együttmőködése szorosan egymásra épülı. A munkaidı jelentıs részét teszi ki a családok lakókörnyezetükben történı felkeresése, a családlátogatás, amely fontos eleme a folyamatos, rendszeres gondozásnak. Tevékenységünk a településen a következıképpen alakult: Az év során a községben eltöltött 51 napon 39 egyénnel, illetve családdal létesítettünk kapcsolatot 158 alkalommal. Ebbıl 15 fı (forgalmi napló alapján) a szolgálatot elsı alkalommal felkeresı kliensek száma. A hozott problémák 39 ügyfélnél 61 esetet jelentettek. Több probléma együttes elıfordulása 7 esetben jelentkezett. Krízishelyzet az év folyamán nem fordult elı. Az év folyamán az együttmőködési megállapodás alapján gondozásba vettek száma 7 fı. Az elmúlt években a szolgálatnál megfordult kliensek számának alakulása: ben 41 fı ben 42 fı ban 40 fı ben 39 fı A szolgálatunkhoz forduló ügyfelek (családok, egyének) problémái közül leggyakoribbak a következık: anyagi: részben önhibájukon kívül, részben önhibájukból eredı ellehetetlenedés, pénz nem megfelelı beosztása, adósságok halmozódása, munkanélküliség: 25% információkérés: lehetıségek elérése, tájékoztatás az ellátások hozzájutásáról: 20%

6 ügyintézéssel kapcsolatos segítségkérés: különbözı hivatalos intézményekkel való eredményes együttmőködés érdekében a segítségnyújtás telefonon, levélben, de az esetek nagy részében személyesen történik: nyugdíjintézet, társadalombiztosító, munkaügyi központ, szakorvosi ellátás, okmányiroda, polgármesteri hivatal, közüzemi szolgáltatók, egyéb hivatalos intézmények: 16% családi kapcsolati: megromlott párkapcsolat, túlzott alkoholfogyasztás miatti viszályok: 13% életviteli nehézségek és azok vonzatai: 8% foglalkoztatással kapcsolatos problémák: 7% egészségkárosodás következményei: 5% lelki-mentális problémák: 3% gyermekneveléssel kapcsolatos problémák: elsısorban a gyermekjóléti szolgálatnál jelentkeznek: 3% Ügyfeleink életkori összetétele: éves korig 36 fı (12 férfi, 24 nı) 62 évesnél idısebb 3 fı (2 férfi, 1 nı) Gazdasági aktivitás szerinti megoszlás: aktív keresı 16 fı (41%) álláskeresı 4 fı (10%) eltartott 2 fı ( 5%) inaktív keresı 17 fı (44%) Iskolai végzettség szerinti megoszlás: általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 2 fı (5%) általános iskola nyolc osztálya 20 fı (51%) befejezett szakmunkásképzı, szakiskola 11 fı (28%) befejezett szakközépiskola 1 fı (3%) befejezett gimnázium 3 fı (8%) felsıfokú iskola 2 fı (5%) Családi összetétel szerinti megoszlás: Családi kapcsolatban együtt élık gyermekkel 17 fı (44%) Családi kapcsolatban együtt élık gyermek nélkül 5 fı (13%) egy szülı gyermek(ek)kel 10 fı (25%) egyedül élı 2 fı (5%) egyéb 5 fı (13%) Az egyéb kategóriába azok az ügyfeleink tartoznak, ahol a felnıtt gyermek együtt él szülıjével. A háttérszolgáltatást biztosító jogász és pszichiáter szakszerő segítséget jelentenek és teszik igazán egésszé a komplex családgondozást. A jogi segítségnyújtást 4 ügyfelünk 6 alkalommal vette igénybe gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj megállapítása, kártérítés, baleseti táppénz és válás ügyekben. A szolgáltatás továbbra is magába foglalja a bírósági beadványok, keresetek szerkesztését is. A gyermekjóléti szolgálat tevékenységének évi mutatói Úny község területén: Állandó lakosok száma 692 fı 18 éven aluli gyermekek száma 115 fı A szolgáltatást igénybevevık száma 179 fı A szolgálat gondozási eseteinek száma a településen: alapellátásban gondozott gyermekek száma 5 fı alapellátásban gondozott gyermekek családjai 3 család védelembe vett gyermek - átmeneti nevelésbe vett gyermekek száma 2 fı átmeneti nevelésbe vett gyermekek családja 1 család A községben végzett szakmai tevékenységünk fontosabb mutatói: információnyújtás 122 tanácsadás 76 esetkonferencia - segítı beszélgetés 24 hivatalos ügyekben közremőködés 8 konfliktuskezelés 2 szakmaközi esetmegbeszélés 6 esetkonzultáció a jelzırendszer tagjaival 26 A szolgálat gondozási eseteinek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint: gyermek kezdeményezte - szülıvel közösen 2 gyermekjóléti szolgálat kezdeményezte 1 jelzırendszer által kezdeményezett 3 A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait igénybevevı gyermekek száma: fejlesztıpedagógusi ellátás - prevenciós célzatú szabadidıs tevékenységek 1 pszichológus - jogász 4 A településen a kezelt problémák megoszlásának aránya: anyagi (28%) gyermeknevelési (16%) magatartászavar (15%) családi konfliktus (17%) szenvedélybetegségek (18%) fogyatékosság, családon belüli lelki bántalmazás (15%) családon belüli erıszak (1%)

7 Anyakönyvi Hírek II. negyedévben születettek: Haller Szilveszter Keán és Hajnal Erika Erzsébet gyermeke: Haller Barnabás Keán Fridrich György és Babics Adrienn gyermeke: Fridrich Nikolett Kívánunk a gyermekeknek egészséges, boldog életet, é a szülıknek pedig sok örömet és erıt, egészséget gyermekük felneveléséhez! Látom a jövıt Látom a csendben, a jövı szárnyán A halkan suhanó idıt. Látom a szépet, a jót a szemben: Emberek szemében a teremtı jövıt. Látom az álmot, hogy mit hoz a holnap: Látom a szer-elem idejét. Látom a valót: hogy Ember az ember, S együtt leljük meg mindenki helyét. Látom a Fényt a sötétben, A világot teremtı erıt. Látom a másban az Egy-nek a mását, S látom, hogy egymást ölelve, szeretve Állítjuk meg az idı múlását. Látom a jót, és látom a szépet Látom az Igébıl kibomló jövıt. Látom az Embernek újra születését, Látom a lélekbıl fakadó erıt. Látom, hogy együtt és egymásért szép csak az élet, S látom, még azt is, hogy a teremtı látomás Nem érhet sohase véget. Látom azt még, hogy eljı az idı Amikor mindenki látja a csodát: Együtt a jóban, együtt rosszban, Egy-ben leli meg az ember önmagát. Berhidai Tamás Úny, Jézus születése után 2008 esztendıvel. Körjegyzıség ügyfélfogadási rendje Hétfın: szerdán: pénteken: óráig óráig óráig Polgármester fogadóórái hétfın: pénteken óráig óráig Körjegyzı fogadónapja Kedden: óráig Kiadja: Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u (33) Felelıs kiadó: Pósfai József Szerkesztette: Polgármesteri Hivatal Nyomtatás: Polgármesteri Hivatal Fax: 06 (33) Készült: 250 pld.

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı- testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Emléksírköveink jelrendszereinek üzenetei

Emléksírköveink jelrendszereinek üzenetei ÚNYI ÚJSÁG XIII. évfolyam, 1. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2009. március T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Katolikus egyházi rovat Református egyház húsvéti köszöntıje Óvodai

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl

Tájékoztató. a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Salgótarján Megyei Jogú Város Gyámhivatala 3100 Salgótarján Múzeum tér 1. Ü.sz: 24.580 /2009. Tájékoztató a Salgótarjáni Városi Gyámhivatal 2008. évi hatósági tevékenységérıl Tisztelt Közgyőlés! A gyámhatóságokról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

II. Az aláírásbélyegzı használata

II. Az aláírásbélyegzı használata 7. számú melléklet Keszthely Város Önkormányzata Ügyrendje I. 1./ Keszthely Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) feladatai: (1) Az önkormányzat törvényben meghatározott kötelezıen elıirt, illetve

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet

20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet könyvébıl: 20/2008. (X. 20.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi képviselık, bizottsági tagok, bizottsági elnökök tiszteletdíjának, valamint a helyi képviselık

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Elıszó 1 ELİSZÓ A könyv, amit a Tisztelt Olvasó a kezében tart, az új Országgyőlés alakuló ülésére készült. Elsısorban az Országgyőlés tagjainak, különösen a most elıször megválasztott képviselıknek a

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl

TÁJÉKOZTATÓ. Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérıl Salgótarján, 2008. november 11. Elıterjesztı: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

2006. EL. III. A. 1. A PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2006. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE

2006. EL. III. A. 1. A PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2006. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE 2006. EL. III. A. 1. A PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2006. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE A PÉCSI ÍTÉLİTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMÁNAK 2006. ÉVI ÜGYELOSZTÁSI RENDJE ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A Pécsi Ítélıtábla

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 74/2007. (VI.14.) kt. határozat: A 2007. június 14-i ülés napirendjének elfogadása. 75/2007. (VI.14.) kt.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2010.(IV.30.) Alap

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról.

ELİTERJESZTÉS. Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 36-22/2007. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2006. évi gazdálkodásáról. 2007. április 17. Tisztelt Képviselıtestület! A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Leányvár község területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Leányvár község területén 10-A/2014.(V.26.) ELŐTERJESZTÉS 10. napirendi pont DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. Telefon: (33) 431-170, tel/fax: (33) 441-730 Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 7./2011 (IV.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: A Humán Bizottság 2011. augusztus 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a Humán Bizottság részérıl: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke

Részletesebben

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M

ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ M PÁLYÁZAT AZ ÁDÁM JENİ ZENEISKOLA, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETİI MUNKAKÖRÉRE KÉSZÍTETTE: REGİSNÉ NYIRİ ILDIKÓ SZIGETSZENTMIKLÓS 2013. MÁJUS 24. 1 VEZETİI PROGRAM SZAKMAI HELYZETELEMZÉS Tíz

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

XI. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. szeptember

XI. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. szeptember ÚNYI ÚJSÁG XI. évfolyam, 3. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. szeptember Tartalom Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Mottó:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S M E G Á L L A P O D Á S a csákánydoroszlói Csaba József ÁMK és rábagyarmati, ivánci Tagintézményei oktatási - nevelési feladatokat ellátó intézményi társulásról A megállapodás 2. pontjában részletesen

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Szécsény Város Polgármesteri Hivatala számára Dátum: 2010 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 9-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata Pomáz Város Önkormányzata 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-381, Fax: (26) 325-640 E-mail: pomaz@pomaz.hu BESZÁMOLÓ z oktatási nevelési intézmények 2011/2012-es tan-/ és nevelési évben

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programjának felülvizsgálata 2015. Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja.

Jegyzıkönyv. Az ülést megnyitja. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 18-én megtartott ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15. 00 óra.) Jelen vannak: Alattyányi István,

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése.

3. Gyámhatósági ügyek. 4. Gyámügyi Igazgatás: védelembe vétel, iskoláztatási támogatás felfüggesztése. Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselı-testületnek - a Sárospataki Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról

Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2007. I. félévi gazdálkodásáról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1218/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. szeptember 27-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére

Elıterjesztés Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2011. április 28-i ülésére Nyirád Község Önkormányzatának Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 56-47/2011. Ügyintézı: Szücsné Vajai Krisztina Elıterjesztés

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl

Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl Pécel Város Önkormányzat Polgármesterétıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel-hivatal.hu E-mail: polgarmester@pecel.hu Sz/880/7/2010 ELİTERJESZTÉS Pécel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2008-2009-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2008-2009-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ AZ ÁRPÁD VEZÉR GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2008-2009-ES TANÉVBEN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL Sárospatak, 2009. 1. Bevezetı Tisztelt Képviselı-testület! Az Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium munkájáról 2008

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A BESZÁMOLÓ A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É RİL - 1 - I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS, ILLETVE A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2012/2013. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve az 51/2013. (IV. 22.) számú határozatával elfogadott és

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 28-i soros ülésére. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója

A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója A Gondozási Központ 2o11. évi beszámolója MOTTÓNK: Mert ti lesztek majd az öregek, S mindazt, mit nekik tettetek Azt adják nektek a gyerekek, Azért elıre intelek titeket, Szeressétek az öregeket. (II.

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl A képviselı-testület évente a Polgármesteri Hivatal 2-2 irodájának beszámolóját tárgyalja meg a

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG 1999. ÉV NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATI JAVASLATA HATÁROZATA 1/1999. (II. 01.) sz. Pénzügyi Bizottsági határozati javaslat A Pénzügyi Bizottság egyöntetően elfogadásra ajánlja a Képviselı-testületnek

Részletesebben