Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója"

Átírás

1 Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere Elvi alapok Jövıkép (vízió) Alapelvek meghatározása Értékek meghatározása Szolgáltatástervezési koncepció célja A szolgáltatástervezési koncepció feladata Célcsoportok 7 2. A szociális ellátások megszervezésére köteles szervek 7 3. Szociális alapszolgáltatások Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátások Támogató szolgáltatás Szociális szakellátások A település jellemzıi A település földrajzi helyzete Természeti adottságok Beled belterülete Beled infrastrukturális ellátottsága Szociális infrastruktúra helyzete a településen A mőszaki infrastruktúra jellemzıi Demográfia lakosságszám alakulása A település statisztikai adatai A település fogyatékkal élı népessége Beled fogyatékkal élı népessége Szociális feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás Közös feladat ellátására létrejött, több önkormányzatot érintı megállapodások 8. Szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmény bemutatása Egyesített Szociális Központ Beled Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítı Szolgálat Közösségi pszichiátriai ellátás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családi napközi Egyesített Szociális Központ mutatói: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kapuvári Irodája Támogató szolgáltatás Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kapuvári Támogató Szolgálat 35 2

3 8.4. Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kapuvári Kirendeltsége Az önkormányzat szociális szolgáltatásainak fejlesztési szükségletei 39 3

4 1. Bevezetés 1.1. A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 92. (3) A legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. Amennyiben a települések egyes szociális feladataikat társulás keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás készíti el. A szolgáltatástervezési koncepció tartalmát a helyi önkormányzat, illetve a társulás kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. (4) A koncepció tartalmazza különösen a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét. (5) A települési önkormányzat által készített koncepciónak illeszkednie kell a társulás és a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz. A társulás által készített koncepciónak illeszkednie kell a megyei, fıvárosi önkormányzat által készített koncepcióhoz, illetve többcélú kistérségi társulás esetén a kistérség területének összehangolt fejlesztését biztosító tervekhez, programokhoz. A kistérség koncepciójának illeszkednie kell a megyei önkormányzat által elkészített koncepcióhoz. A szociális szolgáltatástervezési koncepció célja a szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása kistérségi szinten. A koncepció olyan dokumentum, amelynek a kistérségi szociális szolgáltatásai stratégiájának, operatív tervezésének és az operatív tervekbıl származtatott fejlesztési projektek alapját kell képeznie. A koncepció tartalmazza az önkormányzatok önként vállalt és többlet feladatait, elsıdlegesen azonban a szociális törvénybeli szabályozás alapján mutatja be a mőködı intézményrendszert, a közeli és távolabbi jövı terveit Elvi alapok Jövıkép (vízió) : 4

5 Tradicionális értékek megırzésével a településen élık számára a minıségi élet feltételeinek biztosítása ; A település demográfiai helyzetének elırevetítése: a település demográfiai adatai lassú csökkenést mutattak az elmúlt években. Az országos tendenciáknak megfelelıen a városról elmondható, hogy az idıs korosztály aránya folyamatosan növekszik. A romló tendenciát a település élhetıbbé tételével, munkahelyek letelepedésével, közösségi programok számának emelésével lehetne javítani, illetve a települést vonzóbbá tenni mind a letelepedni vágyók, mind a költözést fontolgató fiatalok számára. A demográfiai adatok azt vetítik elıre, hogy az idıs lakosság növekedésével egyenes arányban romlik a település lakóinak egészségi állapota. A munkaerı-piaci tendenciák javulása várható, hisz Beled központi szerepet tölt be a térség életében, fekvése ideális a munkahelyet letelepíteni kívánó cégek számára. A munkaerıpiaci helyzet javulása magával hozza a település lakosságának jövedelmei helyzetének javulását a szociális biztonság megteremtıdését. Az önkormányzat fenntartásában mőködı szociális intézmény biztos hátteret nyújt a szociális alapszolgáltatások nyújtásának. Az intézmény folyamatos szükségletfelmérései, mindig naprakészek az új szolgáltatási formák bevezetésére. Az önkormányzat kapcsolatrendszere, mind az intézményekkel, civil szervezetekkel, egyházi szervezetekkel, vállalkozókkal megfelelı és a jövıre nézve is fenntartható. Az állami források szőkülése miatt kevesebb támogatási lehetıséggel bír az önkormányzat, mely a jövıre nézve negatív hatással lehet a szociális rászoruló lakosságra nézve Alapelvek meghatározása Jog az emberhez méltó életre és ennek elidegeníthetetlensége a szociális minimum biztosítása mindenki számára; Biztosítani a szociális jogok érvényesítésének lehetıségét; Középpontban az ember, az egyének és a családok; Mindennemő hátrányos megkülönböztetés, elıítélet elutasítása; A szociális intézmények támogató szerepének hangsúlyozása, Az egyén, családok védelme, a helyi társadalom zavartalan együttélése; Nyitott szociálpolitika, az önkormányzat szerepének erısítése Munkahelyteremtés lehetıségének megteremtése Szociális intézmény szerepének további erısítése Szükségleteken alapuló feladatellátás Értékek meghatározása Szükségleteken alapuló feladatellátás Szociális biztonság (ne fordulhasson elı, hogy a szükséget szenvedık ellátás nélkül maradjanak) Relatív biztonság (valamilyen társadalmi kockázat bekövetkezésekor az egyén vagy a család életszínvonala ne süllyedjen túlságosan nagyot); 5

6 Az ellátások és szolgáltatások alapvetıen a megbomlott szociális egyensúly korrekciójára hivatottak; Az ellátások, szolgáltatások kliensközeli biztosítása; Egyénre szóló ellátások; Társadalmi integráció erısítése; Szektorsemlegesség; Innováció Minıség a szolgáltatásokban; Hatékonyság, hatásosság, stb Szolgáltatástervezési koncepció célja: Meghatározni azokat az alapelveket, irányokat, célokat, amelyeket a település a szociális szolgáltatások biztosítása, fejlesztése során követ, illetve amelyekkel orientálni kívánja a szociális szolgáltatások fejlesztésének további szereplıit; A döntéshozók részére készüljön egy olyan alapdokumentum, amely átfogó képet nyújt a település ellátási kötelezettségének helyzetérıl, a szociális szükségletekrıl és a rendelkezésre álló lehetıségekrıl, a szolgáltatások fejlesztésének irányairól és a feladatokról az önkormányzat szabályozási hatáskörében, az ellátási kötelezettség szintjén és az intézményi szinteken; Megszüntetni azokat a hiányokat, melyet a szociális szolgáltató rendszer a településen jelenleg kezelni nem képes; Elısegíteni a szociális törvény által bevezetésre került (kerülı) új típusú intézmények (pl. támogató szolgálatok, lakóotthonok, stb.) létesítését; A településen a szociális szolgáltatásoknak egy olyan rendszere jöjjön létre, amely minıségi és egyben differenciált, ahol a szolgáltatások középpontjában az egyén áll; A településen olyan szolgáltató rendszer jöjjön létre, amely összehangoltan, koordináltan mőködik, és amely teljes mértékben lefedi a szociális szükségleteket A szolgáltatástervezési koncepció feladata: Világítson rá a településen mőködı szociális ellátórendszer hiányosságaira; Jelölje ki az irányokat egy résmentes szociális védıháló kialakításához a településen; Segítse elı egy egységes szociális szolgáltató politika kialakítását a településen; Biztosítson információkat egyéb fejlesztési koncepciók, programok (pl. területfejlesztési koncepció, rekonstrukciós program, fogyatékosok ellátásának korszerősítése, rehabilitációs programok, stb.) tervek kidolgozásához és megvalósításához; Segítse információkkal a döntéshozókat,illetıleg a szolgáltatások biztosításában részt vevıket, adjon kellı alapot a szociális szolgáltatások fejlesztésének operatív programjaihoz, stb. 6

7 Célcsoportok Gyermekek; Családok; Idıskorúak, nyugdíjasok, egyedülállók; Marginalizálódott csoportok (pl.: krízishelyzetben lévı anyák, hajléktalanok stb.); Speciális csoportok, pl. fogyatékos személyek 2. A szociális ellátások megszervezésére köteles szervek A szociális ellátások megszervezése állami és önkormányzati feladat. Minden települési önkormányzatnak kötelezı biztosítania az étkeztetést és a házi segítségnyújtást. Azokon a településeken, ahol kétezer fınél több állandó lakos él, az alapszolgáltatásokon felül kötelezı biztosítania családsegítést, ahol háromezer fınél több állandó lakos él, ott az idısek nappali ellátását is. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2010 január 01-tıl, a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások január 1-jétıl nem kötelezı önkormányzati feladatok. A szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, illetve a társulás más helyi önkormányzattal kötött megállapodás útján is biztosíthatja. A helyi önkormányzat ellátási kötelezettségének a szociális szolgáltatást nyújtó szolgáltató, intézmény fenntartásával, vagy szolgáltatót, intézményt fenntartó önkormányzati társulásban történı részvétellel, vagy szolgáltatót, intézményt mőködtetı fenntartóval létrejött megállapodás, illetve ellátási szerzıdés megkötésével tehet eleget. (Pl. Máltai Szeretetszolgálat,) 3. Szociális alapszolgáltatások A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes gondoskodás) az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Szociális alapszolgáltatások: 7

8 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, Étkeztetés, Házi segítségnyújtás, Családsegítés, Jelzırendszeres házi segítségnyújtás, Közösségi ellátások, Támogató szolgáltatás, Utcai szociális munka, Nappali ellátás. 3.1.Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt. A jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési önkormányzat rendeletben határozza meg. A feladatellátást az önkormányzat társulásban teljesíti további 9 település részvételével. 3.2.Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevı személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Biztosítani kell az alapvetı gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremőködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelızésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. A házi segítségnyújtást a szakvéleményben meghatározott napi gondozási szükségletnek megfelelı idıtartamban, de legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. A települési önkormányzat a gondozási szükséglettel rendelkezı, házi segítségnyújtást igénylı személyek ellátásáról köteles gondoskodni. A feladatellátást az önkormányzat társulásban teljesíti további 18 település részvételével. 3.3.Családsegítés A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás. 8

9 A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelı jelzırendszer mőködik. A jegyzı, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelıi és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyrıl szereznek tudomást. A családsegítést nyújtó szolgáltató, intézmény feltérképezi az ellátási területen élı szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdı családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja ıket a családsegítés céljáról, tartalmáról. A családsegítés keretében biztosítani kell a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, az anyagi nehézségekkel küzdık számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, a családgondozást, így a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elısegítését, közösségfejlesztı, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezését, a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdık, a fogyatékossággal élık, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdık, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, a családokon belüli kapcsolaterısítést szolgáló közösségépítı, családterápiás, konfliktuskezelı mediációs programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élı családokat segítı szolgáltatásokat. A családsegítés szociális feladatellátást az önkormányzat társulásban teljesíti további 18 település részvételével. 3.4.Jelzırendszeres házi segítségnyújtás A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Jelzırendszeres házi segítségnyújtást a házi segítségnyújtást végzı szociális szolgáltató, illetve intézmény biztosíthat. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történı haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai betegek részére nyújtott jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátója együttmőködik a támogató szolgáltatást, illetve a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az egyedül élı 65 év feletti személy, az egyedül élı súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élı 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A feladatellátást az önkormányzat társulásban teljesíti további 18 település részvételével. 9

10 3.5.Közösségi ellátások Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbő ellátás. A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell a lakókörnyezetben történı segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában, a meglevı képességek megtartását, illetve fejlesztését, a háziorvossal és a kezelıorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevı állapotának folyamatos figyelemmel kísérését, a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást, az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésen, szolgáltatásban, szőrıvizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését, megkeresı programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében. Biztosítani kell a szenvedélybetegség okozta egészségügyi és szociális károk mérsékléséhez szükséges egyes ártalomcsökkentı szolgáltatásokat, a kríziskezelést az életet veszélyeztetı, a testi, szociális, kapcsolati és életvezetési rendszerben kialakult kezelhetetlen helyzetek esetére. A feladatellátást az önkormányzat társulásban teljesíti további 18 település részvételével. 3.6.Támogató szolgáltatás A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı ellátása, elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelıen az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat mőködtetése), az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelı egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztı tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása. A támogató szolgáltatás feladata az információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követıen a társadalmi beilleszkedést segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetıségének biztosítása. A támogató szolgálat segítséget nyújt a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erısítéséhez speciális, önsegítı csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidıs kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosításához, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítı szolgáltatások elérhetıségének, igénybevételének elısegítéséhez. A feladatellátást az önkormányzat ellátási szerzıdés keretében teljesíti, melyet a Máltai Szeretetszolgálattal kötött. 10

11 4. Szociális szakellátások A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, a rehabilitációs intézmény, a lakóotthon (tartós bentlakásos intézmény), az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (bentlakásos intézmény), az egyéb speciális szociális intézmény nyújtja. A szociális szakellátást nyújtó intézmény legalább tíz fı, legfeljebb azonban százötven fı ellátását biztosítja. A szociális szakellátások az önkormányzat településein nem elérhetık. Ennek oka egyrészt a törvényi szabályozás, amely csak nagyobb városok számára teszi kötelezıvé a szakellátások bevezetését, másrészt a szakellátások speciális szakképzettséget és infrastrukturális hátteret igényelnek. 11

12 5. A település jellemzıi 5.1. A település földrajzi helyzete Beled nagyközség a nyugat dunántúli régióban, azon belül Gyır- Moson-Sopron megye déli részén Vas megyével határos sávban fekszik. A megye városai közül legszorosabb kapcsolata Kapuvár várossal van amely 20 km-re található. A KSH kistérségi lehatárolás szerint a kapuvári statisztikai kistérség területéhez tartozik. A Kis-Rába menti Önkormányzati Területfejlesztési Társulásnak 1998-ban készült el a területfejlesztési koncepciója, amelyben Beled mint a kistérség bipólusa több prioritásban érintett. Megyeszékhelyünktıl, Gyırtıl 56 km távolságra fekszik, legközelebbi határátkelı, Fertıd- Pamhagen mindössze 30 km. A nagyközség közlekedési, földrajzi helyzete kielégítı. A belterület határán fut a 86-os fıútvonal, amely nemzetközi útvonalnak számít (Szlovákia- Horvátország). A teher és személyszállításra alkalmas vasútállomása is van a településnek, mivel Csorna- Szombathely irányú vasútvonal keresztülhalad rajta. A kedvezı összeköttetések ellenére a település periférikus fekvéső déli megyehatár menti kevésbé fejlett területén fekszik, városhiányos térségben. Ezért, a központi szerepkört maga Beled tölti be a környezı kistelepülések és falvak számára. A nagysága és funkciói mindezt lehetıvé is teszik Természeti adottságok A település a Magyarország kistáj katasztere alapján a Kapuvári-síkon helyezkedik el. A kistáj túlnyomó része magastéri helyzető medencesíkság. A felszín tengerszint feletti magassága délen, Beled térségében m között van. Földtanilag a terület a Rába északnak lejtı, megsüllyedt, jelenkori folyóvízi üledékkel borított hordalékkúp lejtıje. Alatta mintegy m vastag, jó víztározó homokos-kavicsos pleisztocén üledékréteg található. A kistáj nyersanyagai közül Beleden a néhány szomszédos településsel együtt betonkavics található, melyet ki is termelnek. A kistáj a Répce-Rábca vízrendszeréhez tartozik, Beled folyója a Kis-Rába, mely a Nicki-gát felett szakad ki a Rábából. Nagy esése miatt sok vízimalmot hajtott, vízét ma elsısorban öntözésre használják. A mélyebb rétegek termálvizekben gazdagok, éppen a vicai határ nyugati részén végeztek mélyfúrást. A kistáj talaja túlnyomórészt réti és réti öntés talajok, közös jellemzıik, hogy alluviális üledékeken képzıdnek, mechanikai összetételük vályogtói anyagos vályog is változik. A 86-os fököz1ekedési út mentén a vizsgált terület déli területegységének központi szerepkörő települése. 12

13 5.3. Beled belterülete A település közterületein a zöld felületek illetve parkok, játszóterek száma és állapota az elmúlt évek folyamán csökkent, romlott. A már részben felújított és rendbe tett közterületek állaga sem megfelelı. Ez részben a helyi vandalizmusnak és a nem szakszerő gondozásnak a következménye. Az utcafásítás részben ugyan megvalósult, de hiányosak, sokféle fafaj megtalálható, de egyik sem válik karakteradóvá. Értékes zöldfelületi zóna a Kis-Rába partszakaszát kísérı növényzet, amelyben megtalálható a jelenleg nem hasznosított természet közeli vegetációval borított szakaszok és a fasorokkal övezett partvonalak. Közparki funkciót tölt be a településközpontban az Ifjúsági Ház és az iskola elıtt elterülı rendezett zöldterület. Az elmúlt év során került felújításra az elöregedett Árpád-park, amely ma már modern színfoltja a falu azon részének. Játszóteret találunk még a családi házas beépítéső déli lakóterületen a Széchenyi és a Füzes utca keresztezıdésében. Ezeken felül a lakóterületeken található szabad, gyepes területek zöldfelület rendezése nem megoldott. A lakóterület délkeleti szegélyén a temetıben idıs, védendı vadgesztenyesor áll. Az Elıre Szövetkezet irodaháza és a Takarékszövetkezet között fákkal, tujákkal beültetett parkot alakítottunk ki. A park közepén a II. világháborús emlékmő helyezkedik el. A gondozás és tisztán tartás mellett szükség lenne a növényzet folyamatos frissítésére illetve után telepítésére. Ugyanez vonatkozik az iskola és a kastélyépület elıtti közterületekre. Az északi településterület Vica községgel csaknem egybeépült, a településszegély új házsorai takaratlanok, sivár képet mutatnak a szántóföldbıl,,kinıtt" épületek. Ezen a területen még akadnak kihasználatlanul álló üres, de beépíthetı telkek, amelyeket kaszálóként használnak jelenleg. A sportpálya területén található régi öltözı lebontásával és a terület elrendezésével, parkosításával a falu egyik jelentıs színfoltjává válhatna. A falu központjában álló Egyesített Szociális Központ elıkertje és udvara teljesen kihasználatlan. A központ által szervezett szabadidıs programok helyszínéül szolgálhatna, ha a parkosítással rendezetté válna az épület környéke. Az önkormányzatnak kihasználatlanul álló telke és épülete nincs. A néhány üres telekre, amely magántulajdonban áll, beépítési kötelezettség vonatkozik Beled infrastrukturális ellátottsága Szociális infrastruktúra helyzete a településen A.) Az egészségügyi ellátás Az embert legközvetlenebbül az egészsége érinti, így a lakosság számára ennek elérhetısége nagyon fontos körülmény. A beledi orvosi rendelık, mint házi és gyermekorvosi székhelyek fogadják a betegeket. Ezekhez a háziorvosi körzetekhez tartozik Cirák és Dénesfa lakossága is, illetve Edve, Rábakecöl és Vásárosfalu gyermekbetegeit is az itt mőködı szakorvos látja el. A védınıi szolgálat szintén Beledrıl indul a mindennapi munkájára. 13

14 A fogszakorvosi ellátás is helyben elérhetı. Egyéb szakrendeléseket csak a 13 km-re fekvı Kapuváron lehet igénybe venni. A gyógyszerellátás a Rákóczi F. u szám alatt mőködı fiókgyógyszertárral megoldott. Az idıs emberekkel való törıdés az Egyesített Szociális Központ révén valósul meg. Az intézmény a családsegítı, és gyermekjólét feladatain kívül, a házi gondozást és a közösségi pszichiátriai gondozást is végzi a társulás 16 településén ıszén indult be a jelzırendszeres segítségnyújtás. Az orvosi ügyelet kialakítása - a környék településeivel közösen- Kapuvár központtal jött létre, így csatlakozott települések orvosai könnyebben elérhetık lesznek. B.) Oktatás és kultúra Az oktatás és kulturális tevékenység egy intézményen belül valósul meg. A Mikrotérségi Általános Mővelıdési Központban a bölcsıdei nevelésen kívül, a gyermekek ellátása megoldott. Az intézmény iskolája fel tudja vállalni a beledi, illetve a környékbeli gyermekek képzését, hisz a tanintézmény jól felszerelt. Az iskola tanulói számára napközis ellátást nyújt, biztosítja számukra a szervezett étkezést. Mint körzetközpontú iskola ellátja az eltérı értelmi képességő tanulók oktatását. Az óvodában és iskolában fıállású logopédus segíti a pedagógusok munkáját. A Vásártér 6. szám alatt lévı óvoda a beledi és vicai gyermekeken kívül Edve, Vadosfa és Vásárosfalu óvodásait is fogadja. Tagintézményei vannak Dénesfa, Gyóró, Rábakecöl telephellyel. A Mővelıdési és Ifjúsági Ház a Vásártér u. 4. szám alatt várja az érdeklıdıket. Színes sokrétő programjaival minden korosztály számára kapcsolódási, szórakozási lehetıséget nyújt. Az Ifjúsági Ház ad helyet a 2006-ban megindult HEFOP pályázat által támogatott Felnıttképzési Centrumnak. Keretei közt lehetıség nyílik a falubeli, és környékbeli lakosoknak ismereteik bıvítésére (számítástechnika, nyelv), vagy esetlegesen egy új szakma elsajátításában végén indult be az Egyesített Szociális Központ keretein belül mőködı családi napközi, ahol a már szobatiszta, de még 3. életévüket be nem töltött gyermekek ellátása biztosított, segítve ezzel a kisgyermekes anyukák esetleges munkavállalását. C) Kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató infrastruktúra Beleden számos kiskereskedelmi egységet találunk, amelyek a lakosság ellátását mind szélesebb körben igyekeznek kielégíteni. A fellelhetı egységek: vasáru, pékáru, játék, csemege, élelmiszer, cipı, ruházat, bútor, lakberendezés, virág, édesipari. Vendéglátó egységekben is bıvelkedik a település: számos italbolt, borozó, sörözı, valamint cukrászda, fagyizó várja a vendégeket. Vendéglı és panzió is megtalálható a településen. A szolgáltatások terén kerékpárjavítót, cipıjavítót, szabót, kölcsönzıt, videotékát, üvegest, kertészt, fuvarozót, autócentrumot és temetkezési vállalkozót is. A pénzügyi manıvereket a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet és a Posta biztosítja. A munkanélküliekkel a Megyei Munkaügyi Központ beledi irodája foglalkozik. 14

15 A mőszaki infrastruktúra jellemzıi A.) Vízellátás A település vízellátását a Pannon- Víz Víz- és Csatornamő Rt. kapuvári üzemmérnöksége oldja meg. Beleden az Rt. Vízmő telepe mőködik. A közüzemi vízhá1ózatba kapcsolt lakások aránya 97%-os, az esetleges rákötések hiányát folyamatosan pótolni lehet. A csıhálózat korszerősítése folyamatos. B.) Szennyvízelvezetés és tisztítás Az közötti megyei csatornázási programban Beled és térsége (Edve, Vásárosfalu, Kisfalud, Mihályi,. Páli) is kiemelt figyelmet kapott, hiszen a településeken ezen infrastruktúra elem még addig nem épült ki - mint annyi más településen sem a megyébıl. A szennyvíztisztítás az 5 km-re levı Páli község szennyvíztisztító telepén történik. A csatornahálózatra rákötött házak száma növekedett. C.) Kommunikációs infrastruktúra A telefonhálózat fejlesztések következtében a megyében megnövekedtek a telefonnal ellátott lakások száma. Így történt ez Beleden is, ahol a 100 lakósra jutó fıvonalak száma 24, amely jelentıs mennyiségi javulást jelent. A településen a kábeltelevíziós vételi lehetıséget a helyi események bemutatására, valamint reklámcélokra is kívánják használni. Emellett havi rendszerességgel jelent meg a Beledi Hírmondó, mely a falu aktuális híreit juttatta el a lakósághoz januárjától ezt az újságot felváltotta a Dél- Rábaköz, amely már szélesebb körben, több faluban is megjelenik. Falunkban az internet bekötések száma is ugrásszerően megnıtt. Több internet szolgáltató megjelenésével egészséges versenyhelyzet alakult ki. D.)Villamos energia ellátás A település ellátottnak tekinthetı, az esetleges villamos energia fogyasztás nem okoz gondot az ellátásban. E.) Gázellátás A kényelmesebb, tisztább főtési mód kialakítása számos anyagi nehézséget jelent a lakosságnak, de a végeredményt nem kárpótolhatja semmi. Beleden a gázzal főtött lakások aránya kb. 70%-os. F.) Hulladék Az elızı részhez szervesen kapcsolódik a hulladék témája, hisz amíg kazánnal főtöttek, addig sok mindent el lehetett tüzelni. A gáz bevezetése számos felhalmozódó szeméthalmot jelent, azonban ez a probléma is megoldott, mivel a községben az elıírásoknak megfelelı, hivatalos hulladékudvar, és törmeléklerakó hely mőködik. 15

16 6. Demográfia 6.1. lakosságszám alakulása Település (fı) (fı) (fı) Beled A település statisztikai adatai 1 Település Terület, hektár 2 Lakónépesség 2 Élveszületés Halálozás Természetes szaporodás, fogyás ( ) Lakásállom ány az év végén Épített lakás Nyugdíjban, nyugdíjszerő ellátásban részesülı Étkeztetésben és házi segítségnyújtásban is részesülık száma Rendszeres szociális segélyben részesült Nyilvántartott álláskeresık száma Beled A település fogyatékkal élı népessége 3 Település neve Lakosok száma /fı/ Fogyatékkal élık száma össze-sen % Autista Látássérült Hallássérült Mozgássérült Értelmi fogyatékos Halmozottan sérült Beled ,5% Beled fogyatékkal élı népessége Fogyatékosság típusa Korosztály felett Összes en Autista KSH 2006 évi adata állapot állapot szerint 16

17 Látássérült Hallás- sérült Mozgássérült Értlelmi fogyatékos Halmozot- tan sérült Összesen:

18 7. Szociális feladatokat ellátó intézményfenntartó társulás Társulás megnevezése Közös fenntartású intézmények megnevezése Fenntartó önkormányzatok megnevezése Ellátott feladat Feladatellátás kezdete Beled Nagyközség Szociális és Gyermekjóléti Társulása Egyesített Szociális Központ (Beled, Vörösmarty u. 1.) Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Hövej, Rábakecöl, Vásárosfalu, Vitnyéd, Egyed, Farád, Rábapordány, Rábasebes, Sobor, Szilsárkány, Vág, Szany, Rábaszentandrás, Rábacsanak, Páli, Vadosfa gyermekjóléti és családsegítı feladatok, közösségi ellátás, házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, családi napközi Közös feladat ellátására létrejött, több önkormányzatot érintı megállapodások Megnevezés Résztvevık neve Ellátott feladat Feladatellátás kezdete Támogató szolgálat (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ellátási Szerzıdéssel végzi) Beled, Agyagosszergény, Cirák, Dénesfa, Edve, Gyóró, Himod, Hövej, Kisfalud, Mihályi, Rábakecöl, Vadosfa, Vásárosfalu, Vitnyéd Támogató szolgálat

19 8. Szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmény bemutatása 8.1. Egyesített Szociális Központ Beled Az intézmény szociális alapszolgáltatásokat és gyermekvédelmi feladatokat nyújtását végzi intézményfenntartó társulások keretében: Felügyeleti szerve: Beled Nagyközség Önkormányzata Székhelye: 9343 Beled, Vörösmarty u.1. Elérhetıség: Cím: 9343 Beled, Vörösmarty u.1. Tel: 96/ , 96/ Szakmai egységek: családsegítı szolgálat gyermekjóléti szolgálat pszichiátriai betegek közösségi ellátása házi segítségnyújtás étkeztetés családi napközi Ellátási terület: Beled, Cirák, Dénesfa, Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Hövej, Rábapordány, Rábakecöl, Rábasebes, Sobor, Szilsárkány, Vág, Vásárosfalu, Vitnyéd, Szany, Rábacsanak, Rábaszentandrás, Páli, Vadosfa, Az intézmény mőködését A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. tv., valamint a Gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. és a kapcsolódó jogszabályok, helyi rendeletek elıírásainak megfelelıen végzi Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védı speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Szakmai feladatai: a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítése a gyermek veszélyezettségének megelızése a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése gondozási feladatokat végezése A gyermekjóléti szolgáltatás tartalma: 19

20 A településhez való kapcsolódás. A település önkormányzatának, szakmai szervezeteinek nyújtott szolgáltatások, a velük való együttmőködés során feladata: A lakosságnak nyújtott általános preventív szolgáltatások Tájékoztatás nyújtása Szabadidıs programok szervezése Gyermekjóléti munka módszerei: Gondozást nem igénylı alapszolgáltatások a megoldásra váró probléma egy, két alkalmat igénylı segítı beavatkozással kezelhetı, azaz nem indokolt a gondozási folyamat elindítása. A gondozást nem igénylı alapszolgáltatás formái: Információnyújtás Tájékoztatás Ügyintézési segítség Tanácsadás Egyszeri segítı beszélgetés Gondozást igénylı alapszolgáltatások: A gyermekjóléti szociális segítı munka során olyan segítı kapcsolatot kell létrehozni, mely a gyerek kedvezıtlen helyzetét oly módon változtatja meg, hogy az a gyerek fejlıdése szempontjából legalább elfogadható legyen. Alapellátás (Önkéntes együttmőködésen alapuló gyermekjóléti szociális segítı munka) Védelembe vétel Utógondozás Családsegítı Szolgálat A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás.az általános segítı szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megırzése, valamint az egyén és a család életében jelentkezı probléma megszüntetése érdekében: tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról; szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt; segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében; meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetıség szerint intézkedik annak orvoslás a érdekében; családgondozással elısegíti a családban jelentkezı krízis, mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldását; 20

21 ellátja az együttmőködési kötelezettségbıl fakadó feladatokat. a szolgáltatáshoz kapcsolódó közérdekő és meghatározott célú felajánlások összehangolása, a természetbeni és anyagi támogatások közvetítése, a szociális válságkezelés ( krízisintervenció), egészségügyi, jogi és ügyintézési tanácsadás, A családsegítı tevékenységet az egyénre, családra vonatkozóan elkészített gondozási terv alapján, segítı kapcsolat keretében kell nyújtani. A családsegítı szolgálatnak az egyén és a család számára nyújtott szolgáltatása térítésmentes. Együttmőködik a meghatározott intézményekkel, személyekkel, tevékenységét összehangolja a gyermekjóléti szolgálattal. A családsegítı az alapfeladatain túl speciális szolgáltatásokat is nyújt: elısegíti és ösztönzi a humán jellegő civil kezdeményezéseket; kezdeményezi a települési önkormányzatnál az önkormányzat kötelezı feladatának nem minısülı ellátás, szolgáltatás helyben történı megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek speciális ellátását. a szociálisan rászorult egyének, csoportok számára önálló szolgáltatást biztosít, a gyermekeket nevelı családok számára speciális programokat szervez. tartós munkanélküliek, az aktív korú nem foglalkoztatottak, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdök, a fogyatékkal élık, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdök és családtagjaik számára megszervezni a közösségi és szociális csoportmunka keretében biztosítható ellátásokat. Családsegítı Szolgálat munkamódszerei: Szociális esetkezelés Ügyintézés Adósságkezelési szolgáltatás: Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítı ellátás. Beilleszkedési program: Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttmőködési programjának szervezése, integráció biztosítása, munkahelyteremtés elısegítése Közösségi pszichiátriai ellátás A közösségi pszichiátriai ellátás olyan önkéntesen igénybe vehetı, hosszú távú, közösségi alapú gondozás, amelynek során a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció az ellátott otthonában, illetve lakókörnyezetében történik.a közösségi pszichiátriai ellátás a következı szolgáltatásokat biztosítja: problémaelemzés, problémamegoldás: a személyes célok meghatározásának segítése, a változtatásra motiváló tényezık feltárása, problémamegoldó beszélgetések, 21

22 készségfejlesztés: életvitellel kapcsolatos tréningek szervezése vagy közvetítése, az önellátásra való képesség javítása és fenntartása, tájékoztatás a betegséggel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás és kezelés teendıirıl, pszicho-szociális rehabilitáció: a munkához való hozzájutás, a szabadidı szervezett eltöltésének segítése, szabadidıs, önsegítı csoportok, támogató hálózatok szervezıdésének segítése, tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások és szolgáltatások, valamint a foglalkoztatási, oktatási, lakhatási lehetıségek igénybevételérıl. A szolgáltatás keretében nyújtott szolgáltatások: Pszichés problémák megelızése mentálhigiénés módszerekkel. Megkeresı munka Életvezetési tanácsadás. Állásközvetítés. Foglalkoztatás. Pszicho-edukáció Pszichológiai, pszichiáteri konzultáció. Állapotrosszabbodás esetén megfelelı kezelı helyre juttatás. Gyógyszerbeadás. Intézményközi együttmőködés elısegítése Segítség a szociális ügyek intézésében. Szabadidıs programok. Munkamódszerek: Állapotfelmérés Problémafeltárás Személyes célok felmérése A személyes célokat akadályozó problémák, azok gyakoriságának, elızményeinek, következményeinek meghatározása A problémát, a jelenlegi helyzetet pozitívan, illetve negatívan befolyásoló tényezık meghatározása Jelenlegi problémamegoldó stratégiák meghatározása A változásra motiváló tényezık feltárása, motiváció meghatározása Problémakezelés Gondozási terv készítés Készségfejlesztés Stresszkezelés Kommunikációs készségfejlesztés A problémamegoldó készség és a célok eléréséhez kapcsolódó készség fejlesztése Életviteli készségek fejlesztése, önellátási képesség javítása Pszicho-szociális rehabilitáció Munkához való hozzájutás segítése Szabadidı szervezett eltöltése Egyéb klubtevékenységekhez való hozzájutás szervezése Társas kapcsolatok kialakításához készségfejlesztés Speciális feladatok Gyógyszerelés figyelemmel kísérése A napi tevékenység megszervezése 22

23 Agresszív viselkedés kezelése Öngyilkosság kockázatának kezelése Segítı beszélgetések lefolytatása Az ellátott személy családja számára tájékoztatás, felvilágosítás, kommunikáció fejlesztése Ügyintézés: ellátások és szolgáltatások körérıl, feltételeirıl és az igénybevétellel kapcsolatos eljárási kérdésekrıl, nyújtott információ, adminisztráció Egyéni konzultáció: a pszichés gondok kialakulásának és az egyéni életút összefüggéseinek feltárása és az egyéni motiváció felmérése csoportfoglalkozások: kreatív csoport Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezésérıl kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Ellátottak köre: Szociálisan rászorult lakosság: egészségi állapotra tekintet nélkül a 65 év feletti lakosság korhatárra tekintet nélkül azok, akik fogyatékossági támogatásban részesülnek, azok, akik munkaképességüket legalább 50%-ban elveszítették, azok, akiknek egészségi állapota miatti rászorultságát háziorvos vagy szakorvos igazolja. egészségi állapotra és korhatárra tekintet nélkül biztosítani kell az étkeztetést azok számára is, akik átmenetileg -maximum 3 hónapig- krízishelyzetbe kerülnek a társulás települési és azok közigazgatási területének lakosai. Feladatellátás módja: Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelem alapján történik. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelıen, helyben fogyasztással elvitellel lakásra kiszállítással Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, mely térítési díj kategóriákat az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza Házi segítségnyújtás A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevı önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelıen- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. 23

24 A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevı fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelıen, meglévı képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A szolgáltatás szakmai tartalma A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen az ellátást igénybe vevıvel segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása, az orvos elı írása szerinti alapvetı gondozási, ápolási feladatok ellátása, a segítségnyújtás a higiénia megtartásában, közremőködés az ellátást igénybe vevı háztartásának vitelében (különösen bevásárlás, takarítás, mosás, meleg étel biztosítása), segítségnyújtás az ellátást igénybe vevınek a környezetével való kapcsolattartásában, segítségnyújtás az ellátást igénybe vevıt érintı veszélyhelyzet kialakulásának megelızésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában, részvétel az egyéni és csoportos szabadidıs, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében, az ellátást igénybe vevı segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, az elı gondozást végzı személlyel való együttmőködés, szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történı beköltözés segítése. a házi gondozó a házi segítségnyújtás során együttmőködik az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel. Ellátottak köre A Társult település és közigazgatási területének lakosai, akiknek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. Az egészségi állapot miatti rászorultságot a házi orvossal igazoltatni kell. A biztosított szolgáltatások köre: Fizikai ellátás: Célja: létfontosságú személyi szükségletek kielégítése. Az idıs, egészségi állapotuk miatt rászorult ember saját otthonában megnyugtató módon egyedül csak akkor maradhatnak, ha biztosítjuk számukra a megfelelı életfeltételeket, illetve a szükséges felügyeletet (pl.: lakás főtése, takarítás, a fogyatékosság jellegébıl adódó szükségletek kielégítése) Mentális gondozás: Célja: Az ellátott személyiségének, szokásainak, az esetleges lelki sérüléseinek megfelelı gondozása, segítségnyújtás a környezettel való kapcsolattartásban, a krízishelyzet kialakulásának megelızése, az izoláció veszélyének elkerülése. Egészségügyi ellátás: Célja: Betegség esetén orvos értesítése, gyógyszerkiváltás, orvos utasítása alapján gyógyszeradagolás, fekvıbeteg esetén ápolási - gondozási feladatok ellátása, az ellátott állapotának figyelemmel kísérése, romlás esetén a szakorvosi vizsgálatok megszervezés, az ellátottaknak az egészséges életmód felé való irányítása rendszeres tanácsadással. Foglalkoztatás: Célja: a testi, lelki egészség érdekében a gondozott állapotának megfelelı elfoglaltság biztosítása. Gondoskodni kell az ellátott állapotától függıen fizikai, és érdeklıdésének megfelelı szellemi tevékenységérıl is. 24

25 Étkeztetés Célja: napi egyszeri meleg étel biztosítása Az ellátásért térítési díjat kell fizetni, mely térítési díj kategóriákat az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza Családi napközi A családi napközi a családban nevelkedı gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelı nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. Feladatok: A családban nevelkedı gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelı nappali ellátást, felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkozást. Gyermeknevelést segítı szolgáltatások nyújtásával segíti a családokat Együttmőködik gyermekjóléti tevékenységet végzı, szolgáltatást nyújtó intézményekkel Szabadidıs programok szervezése Lehetıség szerint egyéb szolgáltatások végzése: fejlesztı foglalkozások, gyermek kísérés, tanuláshoz segítségnyújtás, Az ellátottak száma, köre: Családi napközibe kettıtıl tizennégy éves korig vehetı fel gyermek aki: bölcsıdei és óvodai ellátásban nem részesül, iskolai oktatásban részesülı gyermek, az iskola nyitvatartási idején kívül, A családi napközibe csak olyan gyermek vehetı fel, aki életkorhoz kötött védıoltásban részesült, nem fejtetves, nem serkés, nem lázas, illetve nem fertızı beteg. A családi napközi szolgáltatásai: A családi napközi a következı szolgáltatásokat nyújtja a gyermekeknek: életkoruknak megfelelı nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, foglalkoztatást. Az alapellátásokon túli szolgáltatások: idıszakos gyermekfelügyelet- a nyitvatartási idın túl, elıre megbeszélt idıpont, közvetítés a gyermekvédelemmel foglalkozó intézmény felé, közvetítés speciális szolgáltatás felé, korrepetálás házi feladat elkészítésének figyelemmel kísérése, szabadidıs tevékenységek szervezése, lebonyolítása baba-mama klub létrehozása gyermekneveléssel, magatartással, gyermekkori zavarokkal kapcsolatos elıadások, egyéb feladatok, melyre igény mutatkozik A családi napköziben egy idıpontban max. 5 gyermek ellátása oldató meg. Szolgáltatásokat igénybe vevık száma ( nem halmozott adat) 25

26 Családsegítı Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat Közösségi ellátás Étkeztetés Házi segítségnyújtás családi napközi 8.2. Egyesített Szociális Központ mutatói: Az intézmény szakmai beszámolója Beled településre vonatkozik. Ezúton szeretném bemutatni az intézmény munkáját, minden településre vonatkozóan. Egyes intézményegységek tekintetében statisztikai összehasonlítást is végeztem, melyet ezúton szeretnék ismertetni. Település Ellátottak száma védelem és alapellátás, 2006 év A Gyermekjóléti Szolgálat ellátotti létszáma: Nem halmozott ( 1 fı 1*szerepel) Ellátottak Ellátottak Ellátottak száma száma száma egyéb védelem és védelem és segítség, alapellátás, alapellátás, 2006év 2007 év utógondozás 2008 év Ellátottak száma egyéb segítség, 2007 év Beled Rábakecöl Farád Sobor Cirák Dénesfa Gyóró Szilsárkány Vásárosfalu Vitnyéd Edve Egyed Ellátottak száma egyéb segítség, 2008 év 26

27 Rábapordány Hövej Vág Rábasebes Összesen: 56 fı 79 fı 77 fı 337 fı 425 fı 465 fı A táblázatból kitőnik, hogy szinte minden településen nıtt a segítséget igénylı, problémával együtt élı gyermekek, fiatalok száma. Az anyagi problémák mellett, egyre inkább hangsúlyt kap a magatartászavar, tanulási probléma, gyermeknevelési probléma, családi konfliktus. Véleményem szerint a növekedés egyrészt a hátrányos helyzetben élık számának a növekedésével, másrészt abból adódik, hogy az emberek nyitottabbá váltak a segítı szolgáltatások iránt. Mindemellett sajnálatos tény, hogy nagyon sokan nem rendelkeznek a problémájuk megoldásához megfelelı stratégiákkal, eszközökkel. Ezek elsajátítása tanulási folyamat. Az intézmény családgondozói folyamatosan törekszenek arra, hogy életviteli tanácsokkal, eszközökkel, stressz oldási technikákkal, megfelelı problémakezelés megtanításával segítsék a rászorulókat. A gyermekvédelembe nagy szerepe van a jelzırendszer tagjainak, hiszen a problémák korai felismerése az İ feladatuk. Egy probléma hatékony kezelésének, eredmények elérésének egyik feltétele- az mellett, hogy a család együttmőködjön és akarja a pozitív változást-, hogy a családgondozó minél elıbb értesüljön a fennálló helyzetrıl. Kapcsolatfelvétel módjára még mindig legjellemzıbb, hogy a gyermekjóléti szolgált kezdeményez. Évrıl évre nı a szülı által kezdeményezett esetek száma. Intézményi szinten 2 fı bántalmazott gyermeket tartunk nyílván, továbbá 4 fı bőncselekmény elkövetıt. Település A Családsegítı Szolgálat ellátotti létszáma: Nem halmozott ( 1 fı 1*szerepel) Ellátottak száma 2006 Ellátottak száma 2007 Beled* Rábakecöl* Farád* Sobor* Cirák Dénesfa Gyóró Ellátottak száma

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK

INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK INTÉZMÉNYI STRUKTÚRÁK Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. SZEPTEMBER 18. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ Recsk Nagyközségi Önkormányzat 3245. Recsk, Kossuth L. út 165. Tel.: 36/578-310, Fax: 478-022 Email: polghiv.recsk@axelero.hu SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2004. Készült: 2004. december Jóváhagyta:

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1. melléklet a Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 16/2013.(.01.) önkormányzati rendelethez KÁL NAGYKÖZSÉG SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Készítette: Molnár Józsefné

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója

A Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciója MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA REGIONÁLIS KUTATÁSOK KÖZPONTJA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI TUDOMÁNYOS INTÉZET Közleményei 169 B Témavezetı: Hardi Tamás PhD tudományos munkatárs Készült: a Gyıri Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja

19/2011. (IV. 14.) határozata. Nyirád Község Önkormányzatának. gazdasági programja Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének a 31/2011. (V. 26.) határozatával módosított 19/2011. (IV. 14.) határozata Nyirád Község Önkormányzatának 2011-2014 éves idıszakra szóló gazdasági programja

Részletesebben

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012.

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2012. KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI TERVE 20072012. 1 A KISTÉRSÉG FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE 2 A többcélú kistérségi társulás alapadatai Régió: Kistérség neve:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Ügyiratszám: 351/2007. Elıadó: Árva Béláné Elıterjesztést látta: Elıterjesztést vitató bizottságok: valamennyi bizottság Mórahalom város Képviselıtestületének Helyben Tisztelt Képviselıtestület! M ó r

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta)

Polgár Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája (A Képviselı-testület 73/2008 (V.22.) sz. határozatával elfogadta) 2008 Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája A tanulmány kidolgozásában

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI KÉRDÉSEK TÖBB SZEMPONTÚ MEGKÖZELÍTÉSE Szekszárd 2011. február 25. Kara Ákos BEVEZETÉS 1. Helyzetértékelés 2. Kihívások, szők keresztmetszetek 3. A foglalkoztatási célkitőzés 4.

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról

6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról Rendezési terv egységes.doc RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/1998. ( IX.17.) RENDELETE Recsk településrendezési tervének helyi építési szabályzatáról /Egységes szerkezetben a módosítására hozott 2/2001.

Részletesebben

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése

A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése A Telepfelszámolás vízió és gyakorlat címő szakmai mőhelyen megvitatott kérdések, a résztvevık által megfogalmazott vélemények, javaslatok összegzése Elızmények: Az Autonómia Alapítvány Telepfelszámolás

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT BADACSONYTOMAJ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT KÉSZÍTETTE: BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETE MEGBÍZÁSÁBÓL BFH EURÓPA KFT (WWW.BFH.HU) SZOMBATHELY, 2012. Tartalomjegyzék 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ...

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra

Füzesabony Város Önkormányzat GAZDASÁGI PROGRAMJA. 2006-2010-ig terjedı idıszakra Füzesabony Város Képviselı-testületének 2008. november 04-i rendkívüli, nyilvános ülésén hozott határozatok: 129/2008.(XI.04.) Képviselı-testületi határozat A Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. április 26-án (kedden) 18,30 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai

Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai Az MTA Gyerekszegénység Elleni Programiroda véleménye és javaslatai a Szegény-és cigánytelepek, városi szegregátumok területi elhelyezkedésének és infrastrukturális állapotának elemzése különbözı (közoktatási,

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról

106/2009. (XII. 21.) OGY határozat. a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról 106/2009. (XII. 21.) OGY határozat a kábítószer-probléma kezelése érdekében készített nemzeti stratégiai programról Az Országgyőlés abból a felismerésbıl kiindulva, hogy a kábítószer-használat és -kereskedelem

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014)

Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) Keszthely Város Önkormányzata Intézkedési Terve a Közoktatási Feladatok Ellátására és az Intézmények Mőködtetésére, Fejlesztésére (2008-2014) 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. HELYZETELEMZÉS... 4

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT.

A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Continental Danubia Kft. Bejegyzett Könyvvizsgáló Társaság MKVK Tagsági Ig.szám: 001262 Független Könyvvizsgálói Jelentés A PÉTÁV PÉCSI TÁVFŐTİ KFT. Készült: Pécsett, 2007. március 19-én A könyvvizsgálói

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 29/2005. (VII.1.) rendelete Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl

Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Jelentés A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 2002. évi tevékenységérıl Pécs, 2003. február 14. Dr. Iványi Ildikó igazgató Tartalomjegyzék I. A JELENTÉS ÉRTÉKELİ TÁBLÁZATAI II. EGYES TÁBLÁZATOKHOZ FŐZÖTT

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl

Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl Tájékoztató a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvényrıl A Ket. módosításának lényegesebb elemei: A 2008. évi CXI. Tv. módosította a Ket-et. Ezt

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név:

ADATLAP 2011. I. 1. A továbbképzési programot benyújtó (szervezet, magánszemély stb.) adatai: Név: ADATLAP 011 A 9/000 (VIII..) SZCSM RENDELET ALAPJÁN A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST VÉGZİ SZEMÉLYEK TOVÁBBKÉPZÉSÉHEZ BENYÚJTOTT PROGRAMOK MINİSÍTÉSÉRE I. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOT BENYÚJTÓ ADATAI I. 1. A továbbképzési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester,

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester, Dr. Szántó Mária jegyzı. Mucsi György alpolgármester, J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. május 26-án megtartott soros ülésén Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében a Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető

Felelős szerkesztő: Erdős Zsuzsanna módszertani csoportvezető SZOCIONET D ÉÉ LL --DUNÁNTÚ LL II R EEG IIONÁ LL II SS MÓD SS ZZ EERTAN II HUMÁN S ZZO LL GÁ LL TATÓ K Ö ZZ PPONT SZOCIÁLIS KALAUZ 2010. DÉL-DUNÁNTÚLII RÉGIIÓ 1 Az információs kiadvány a SzocioNet Dél-Dunántúli

Részletesebben

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE

A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE A Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetsége SZAKMAI-ETIKAI KÓDEXE Az ifjúsági információs és tanácsadó iroda humánszolgáltató intézmény, amely alapellátás jellegő információs és

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére

Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása. Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére Nemzetközi és határ menti együttmőködések támogatása Bevezetési javaslatok a határ menti jó gyakorlatok országos szintő elterjesztésére TÁMOP-1.3.1-07/1.-2008-0002 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális

TARTALOMJEGYZÉK. 18 tudnivalók Térítési díj 21 Melyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális FIGYELMEZTETÉS!!!! Tisztelt Olvasó! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a fontosabb szociális, gyermekvédelmi, társadalombiztosítási, stb. jogszabályok alábbi ismertetése tájékoztató jellegű és folyamatosan

Részletesebben

Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentése Mécses Szolgáló Közösség Egyesülete 2008. évi Közhasznúsági jelentése Részei: I. Számviteli törvény szerinti beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Mérleg alátámasztása Eredmény kimutatás alátámasztása II.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat

I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I.1. Határozattal jóváhagyandó településfejlesztési koncepció I.2. Megalapozó vizsgálat I. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1. Jövőkép Kunadacs a Kiskunsági Homokhátságon

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik

Integrált rendszerek az Európai Unió országaiban Elınyeik és hátrányaik TÁMOP 1.3.1-07/1-2008-0002 kiemelt projekt A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése az integrált munkaügyi és szociális rendszer részeként Stratégiai irányítás és regionális tervezés támogatása komponens

Részletesebben

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k

BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k BAGAMÉR Nagy 1 község H e l y i É p í t é s i S z a b á l y z a t a m ó d o s í t á s á n a k R E N D E L E T E E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n - 1-1. számú melléklet: Szabályozási Tervek A T 2m

Részletesebben

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban

A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban A felnıttképzés hasznosulása a foglalkoztatásban ( A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének megerısítése, közös kezdeményezések támogatása címő TÁMOP 2.5.2. program, FSZH) III/III. rész Primárius

Részletesebben