Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja"

Átírás

1 TT_ules_6_np Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja 1

2 Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézményének szakmai programja A társulás neve: Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és székhelye: Szociális Intézménye Tét, Fı u. 94. Tel.: (96) A társulást a társuló felek önkéntes és szabad elhatározásukból, az egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös elınyök és az arányos teherviselés alapelvének betartásával az 1990.évi LXV. tv. 41. és 43. alapján évi XXXI. tv a 40. -aiban foglalt gyermekjóléti szolgáltatási feladatok és évi III. tv.-ben foglalt családsegítési szolgáltatási, támogató szolgáltatás, közösségi pszichiátriai ellátás, jelzırendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás feladatok megvalósítására hozták létre. A szakmai terv elkészítésekor az intézmény mőködését meghatározó törvények és rendeletek elıírásait, valamint ezen törvények és rendeletek szellemiségét vettem alapul, vagyis a szakmai terv alapvetıen épül a következıkben felsorolt rendeletekre, törvényekre: évi IV. törvény (a házasságról, a családról és a gyámságról) évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) évi LXIII. törvény (a személyes adatok védelmérıl és a közérdekő adatok nyilvánosságáról) évi III. törvény (a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) évi XXXI. törvény (a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról) évi XXXIII. törvény közalkalmazottak jogállásáról 1997.évi.CXLVI.törvény (a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásának jogcímeirıl és összegeirıl) 149/1997. (IX: 10.) Korm. rendelet (a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról) 235/1997. (XII. 17.) Kor. rendelet (A gyermekjóléti szolgálatok által kezelt személyes adatokról) 281/1997. (XII.23.) Kor. rendelet (A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények mőködésének engedélyezésérıl) 15/1998. (IV.30.) Nm. rendelet (A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl) 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl) évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvének a közalkalmazottakra vonatkozó 2

3 rendelkezései 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételérıl 29/1999. (II.17.) Korm. rendelet személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról helyi önkormányzatok rendeletei A társulás tevékenységi köre: A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. (Gyvt.) 39.,és 40. -aiban meghatározott önkormányzata gyermekjóléti szolgáltatási feladatok és a 43 -aiban meghatározott családi napközi ellátására. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv.-ben (Szt) - 39/a -ban támogató szolgálat, a 64. -ban a családsegítés, 65/A. -ban a közösségi ellátások, 65/C. - ban támogató szolgáltatás 65/F. - ban a nappali ellátás, 63 -ban a házi segítségnyújtás - meghatározott feladatok ellátására. A települések önkormányzatai tájékoztatják a lakosságot az intézmény tevékenységi körében felsorolt szolgáltatást nyújtó szakembereknek az adott településen történı elérhetıségérıl, a szolgáltatás helyérıl, idejérıl és gyakoriságáról. Ügyfélfogadás Hétfı: Szerecseny Széchenyi u. 31. Tel: 96/ óráig Felpéc Dózsa u. 9. Tel: 96/ óráig Gyırszemere Iskola u. 2. Tel: 96/ óráig Rábapatona Iskola tér 1. Tel: 96/ óráig Tét Fı u. 94. Tel: 96/ óráig Bodonhely Dózsa u. 47. Tel: 96/ óráig Kedd: Tét Fı u. 94. Tel: 96/ óráig Kajárpéc Kossuth u. 2. Tel: 96/ óráig Gyarmat Magyar u. 14. Tel: 96/ óráig Koroncó Szent L. u. 42. Tel: 96/ óráig Rábapatona Iskola tér 1. Tel: 96/ óráig Tényı Gyıri u. 59. Tel: 96/ óráig Mérges Béke tér 2. Tel: 96/ óráig Szerda: Tét Fı u. 94. Tel: 96/ óráig Mórichida Fı u. 31. Tel: 96/ óráig Gyırszemere Iskola u. 2. Tel: 96/ óráig Csikvánd Rákóczi u. 24. Tel: 96/ óráig Tényı Gyıri u. 59. Tel: 96/ óráig R.szentmihály Rákóczi u. 3. Tel: 96/ óráig 3

4 Csütörtök: Tét Fı u. 94. Tel: 96/ óráig Gyömöre Rózsa F. u. 9. Tel: 96/ óráig Árpás Kápolna tér 8. Tel: 96/ óráig R.szentmiklós Fı u. 24. Tel. 96/ óráig Gyırszemere Iskola u. 2. Tel: 96/ óráig Sokorópátka Öreg u. 1. Tel: 96/ óráig Kisbabot Ady u. 2/a Tel: 96/ óráig Rábacsécsény Deák tér 6. Tel: 96/ óráig Péntek: Tét Fı u. 94. Tel: 96/ félfogadás nincs Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye -nek felépítése 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl) szerint: Intézményvezetı 1 fı szociálpedagógus /szakvizsgával/ Gyermekjóléti szolgálat 1 fı gyermekjóléti szolgálat szakmai egységvezetıje 1 fı szociálpedagógus 1 fı szociálpedagógus 1 fı szociálpedagógus 1 fı szociálpedagógus 1 fı szociálpedagógus 1 fı szakközépiskola / 4 óra/ 1 fı pszichológus Családsegítı Szolgálat 1 fı családsegítıszolgálat szakmai egységvezetıje 1 fı mővelıdésszervezı 1 fı gyógypedagógus 1 fı szakközépiskola / 4 óra/ Támogató Szolgálat 1 fı támogatószolgálat szakmai egységvezetıje, szakvizsgás szociálpedagógus 1 fı szociális gondozó és ápoló 1 fı szociális gondozó és ápoló 1 fı gépjármővezetı 4

5 Közösségi Ellátás intézményvezetı közösségi koordinátor 2 fı szociális gondozó és ápoló 1 fı pszichiáter / együttmőködési megállapodás/ Családi napközi Bodonhely, Iskola u telephelyen 1 fı gyógypedagógiai asszisztens Sobor, Gyıri u telephelyen 1 fı szakközépiskola 9100 Tét, Debrecen u telephelyen 1 fı szociális gondozó és ápoló Rábapatona, Iskola tér telephelyen 1 fı érettségi 1 fı egészségügyi szakiskola Rábaszentmihály, Béke u telephelyen 1 fı pedagógus Rábacsécsény, Sibrik M. u telephelyen 1 fı dajka 1 fı 8 általános Tényı, Gyıri u telephelyen 1 fı dajka 1 fı pedagógus Sokorópátka, Fı u telephelyen 1 fı érettségi 1 fı érettségi Gyırszemere, Iskola u telephelyen: Nappali Ellátás 1 fı öregek napközi otthoni és házi szociális gondozó 1 fı szociális gondozó és ápoló 1 fı segédápoló 5

6 Tényı, Gyıri u. 67.:------telephelyen 1 fı szociális otthoni ápoló 1 fı szociális gondozó és szervezı Tét, Gyıri u. 37.:------telephelyen 1 fı gyógypedagógiai asszisztens 1 fı gépíró és gyorsíró 1 fı szövı szakmunkás A vezetı társadalmi aktívaként mőködı, szakmai képzéseken részt vett laikus segítık bevonására is jogosult, akinek munkáját az általa megbízott személy felügyeli. A feladatokat önálló szakmai egységként, szolgálatvezetık irányításával látja el. Gyermekjóléti alapellátások: gyermekjóléti szolgálat családi napközi Gyermekjóléti Szolgálat A Gyvt ai valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben foglalt kötelezıen ellátandó feladatok a gyermek testi, lelki egészségének, családban történı nevelésének elısegítése érdekében: Gyermek fejlıdését biztosító támogatásokat: segítséget nyújt a törvényes képviselı kérelmének elıterjesztéséhez; szükség esetén, kezdeményezi a támogatás megállapítását; figyelemmel kíséri a támogatás célszerő felhasználását Nevelési, egészségügyi, családtervezési, pszichológiai, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelızését célzó tanácsadás: tájékoztatja a törvényes képviselıt az igénybevétel lehetıségeirıl; segít a tanácsadást nyújtó felkérésében Szociális válsághelyzetben levı várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása: személyes segítı kapcsolat keretében közremőködik problémái rendezésében; tájékoztatja az örökbeadás lehetıségeirıl Hivatalos ügyek intézésének segítése: Tájékoztatja a szülıt az igénybe vehetı jogi képviselet lehetıségeirıl A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelızése érdekében: Észlelı és jelzırendszer mőködtetése: pedagógusok, gyermekorvos, védını, rendırség Veszélyeztetettséget elıidézı okok feltárása és ezek megoldására javaslat A gyermekjóléti szolgáltatás feladata, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése irányuló családgondozás körében a gyermekjóléti szolgálat családgondozója személyes segítı kapcsolat keretében: Családban jelentkezı mőködési zavarok ellensúlyozására: segíti a szülıket a gyermek gondozásának, ellátásának megszervezésében Családi konfliktusok megoldásának javítására, különösen válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében Egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági beavatkozás kezdeményezése Gyermek családból való kiemelésére, leendı gondozási helyére és annak megváltoztatására 6

7 A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: Családgondozás biztosítása: a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához a szülı és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához a szülı nevelési, gondozási háztartásszervezési ismeretei gyarapításának támogatása lakáskörülmények javítása Az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történı visszailleszkedéséhez: családgondozó a gyámhivatal határozata alapján látja el Tevékenysége körében az elıbbi felsoroláson túl a védınıi szolgálattal összehangolva szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez: Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élı gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét Meghallgatja a gyermekek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási - nevelési tervét, Segíti a nevelési oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, Felkérésre környezettanulmányt készít Szociális jellemzıi,ellátási szükségletei: A rendszeres gyermekvédelmi támogatás (kedvezmény) adatainak alakulása a kiskorú gyerekek száma alapján Árpás Bodonhely Csikvánd Felpéc Gyarmat Gyömöre Gyırszemere Kajárpéc Kisbabot Mérges Mórichida Rábacsécsény Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Sokorópátka Szerecseny Tényı Tét

8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülı kiskorúak száma, Árpás Bodonhely Csikvánd Felpéc Gyarmat Gyömöre Gyırszemere Kajárpéc Kisbabot Mérges Mórichida Rábacsécsény Rábaszentmihály Rábaszentmiklós Sokorópátka Szerecseny Tényı Tét Sajnos a statisztikai adatok alapján ig folyamatosan megfigyelhetı a növekedés. Ennek a sajnálatos ok, az, hogy a családok egyre jobban elszegényednek, és a létfenntartáshoz szükséges anyagiakat egyre nehezebben tudják elıteremteni. A cégek ahol a gyermekek szülei dolgoznak anyagi okok miatt megszőnnek, fölszámolódnak. Helyzetkép /gyermekjóléti szolgáltatás/: A 9 éve mőködı intézmény dolgozói létszáma 100%-ban felel meg az elıírt létszámnormáknak. A munkatársak mindegyike szakképzett. A szolgáltatást igénybe vevık száma 2004-tıl ismételten dinamikusan nı. A Gyermekjóléti szolgálat munkatársai a pszichiátriai esetek kezelésénél tapasztalnak problémát: társulás területén kívüli, több órás utazási idıt és kíséretet igénylı intézményekbe kell a gyermekeket ambuláns kezelésre elvinni, de még ezekbe az intézményekbe is hosszabb várakozás után jutnak el a kezelésre szoruló gyermekek. Feladatok: A szenvedélybetegségek prevenciójára irányuló szolgáltatás a személyes segítésen túl csökkentené a késıbbiekben a szociális ellátásra jelentkezı kliensek számát. A szakemberek létszámának bıvítésére mind az intézményen belüli foglalkoztatáshoz, mind a közösségi ellátásokhoz szükség lenne. Az egészségüggyel, iskolákkal, egyéb szociális intézményekkel elsısorban a CSSK-val - szorosabb együttmőködés szükséges. A jó ágazatközi együttmőködés nyomán kialakított szolgáltatás bıvítés közvetetten a szociális kiadások csökkenését eredményezheti. 8

9 Családi napközi A családi napközi feladata: A bölcsıdei és óvodai ellátásban nem részesülı, továbbá az iskolai oktatásban részesülı gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy tanulószobai ellátást igénybe nem vevı gyermek családi napköziben történı, nem közoktatási célú ellátása. A családi napközi célja: a családban nevelkedı gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelı nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani. A családi napközi - az alapellátáson túli szolgáltatásként - speciális tanácsadással, idıszakos gyermekfelügyelettel vagy más gyermeknevelést segítı szolgáltatással segítheti a családokat. Szemléletformálás A családi napköziben történı közös munka, élmény képessé teszi a szakembereket, szülıket, gyermekeket arra, hogy a játék felszabadító, élményt adó erejét a nevelés és az oktatás szolgálatába állítsák, és drámajátékok, történetek, szituációk feldolgozásával segítsék a hátrányos helyzető/roma tanulók beilleszkedését, valamint a nem hátrányos helyzető gyerekek inkluzív attitődjének kialakulását. Célunk, hogy a családi napköziben történı közös munka után a szakemberek, szülık, gyermekek a gondolkodás és a cselekvés mechanizmusait egymásra építve képesek legyenek a személyiségformálásában hatékony lépéseket tenni. A családi napköziben különbözı változásokat kívánunk elérni az alábbi területeken: partneri viszony elfogadása, konszenzus-készség, empátia, etikai érzék, képzelet, jó írásbeli-szóbeli kommunikációs képesség, tolerancia, együttmőködési készség, rugalmasság stb. Az óvoda-iskola átmenet megkönnyítése a hátrányos helyzető, elsısorban roma gyermekek integrációja érdekében A szakemberek, szülık szerepfelfogása közelítsen a társadalmi valósághoz, a résztvevık felkészítése a hátrányos helyzető, elsısorban roma gyermekek egyéni sajátosságára alapozott, megfelelı ütemő, folyamatos, integrált közegben történı nevelésére, a 4-8 éves gyerekek megnyilvánulásainak értı fogadására és szakszerő kezelésére, a játék és a játékos tanulás fogalmának világos elkülönítésére, az óvodapedagógusi és tanítói hatékonyság növelésére. A résztvevı szakemberek professzionális viselkedésének fejlesztése, szakmai tudatosságuk erısítése, a kapcsolati minıség jelentıségének felismertetése a nevelıi munkában. A hatékonyságot segítı és gátló kommunikációs minták megismerése, a segítı minták gyakorlása. A családi napközi munka hatékonyságának elemzéséhez közös értelmezési keret. A tanulási és magatartási nehézségekkel küzdı tanulók eredményesebb segítése. Az integráció elve alapján célunk, hogy a fogyatékos emberek kapcsolatot létesíthessenek és kapcsolatokat tarthassanak fenn más emberekkel és a társadalmi, gazdasági intézmények legszélesebb körével. Az érintkezés feltételeinek biztosítása magában foglalja a fizikai helyváltozáshoz szükséges sajátos körülmények erısítését (közlekedés, akadálymentesítés, szállító szolgálatok), a megfelelı kommunikációs eszközök használatát, a tömegkommunikáció és a személyes kommunikáció (távközlés, jelnyelvi tolmácsok, "olvasható" információk stb.) terén egyaránt. Különös figyelemmel kísérendı és támogatandó az, hogy a fogyatékos emberek folyamatos kapcsolatot tarthassanak fenn családtagjaikkal, valamint az egészségügyi, oktatási, szociális, államigazgatási intézményekkel és munkahelyükkel hagyományos vagy korszerő technikai eszközökön keresztül A családi napköziben fontosnak tartjuk, hogy a résztvevık az életkori szintjüknek megfelelı, saját élményt biztosító, érzékenyítı gyakorlatokkal párhuzamosan, azokkal szoros 9

10 összhangban ismerjék meg a szociálisan hátrányos helyzető tanulóknak szóló feladatokat, játékokat. Ez több szempontból is lényeges. Egyrészt így megvan az esély arra, hogy az élményszerzés, valamint az élmény átélésének, megfogalmazásának, feldolgozásának és generalizálásának folyamatán keresztül nemcsak merev technikákat sajátítanak el, hanem a technikák alkalmazásához szükséges tudásnak is birtokába jutnak. Segít ha a közös tevékenységek során nemcsak életkoruknak megfelelı, hanem az ekvivalens iskoláskori feladatokat is kipróbálják. Az így nyert tapasztalatok segíthetnek az iskolások életkori szintjének megfelelı játékokban rejlı fejlesztési lehetıségek felismerésében, tudatosításában. Másrészt saját kommunikációs készségeik is csiszolódhatnak. Az önrendelkezés elve értelmében a fogyatékos emberek megmaradt képességeik és lehetıségeik keretein belül szabadon rendelkeznek életük alakításáról, az általuk helyesnek, tisztességesnek tartott és érdekeiknek megfelelı elvek követésérıl. Fogyatékos személy nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben, rá nézve sérelmes elbírálásban, kirekesztésben, fogyatékossága miatt nem lehet korlátozott a más emberek számára elérhetı közjavakhoz való hozzáférésben. Miután a fogyatékos személyek az ıket mindenki mással egyenlıen megilletı jogaikkal állapotukból fakadóan kevésbé tudnak élni, ezért indokolt, hogy elınyben részesüljenek. Az emberek közötti együttmőködés a társas mivoltunk formálódásához létfontos. Az interperszonális kapcsolatokban az alkalmazkodás folyamata nem zökkenımentes. Gyakran konfliktusok színezik együttes tevékenységeinket. Az emberi kapcsolatok stabilitását a konfliktusok nem veszélyeztetik, sıt a kölcsönösen és sikeresen feldolgozott konfliktusok még inkább erısítik azt. Nevelés megvalósulása: Egészséges életmód kialakítására törekszünk a táplálkozás és a mozgás terén is. A gyermek legalapvetıbb, természetes megnyilvánulási formája a mozgás is csak akkor lehet fejlesztı hatású, ha azt a gyermek kellemes, nyugodt, biztonságos környezetben, jó közérzettel, örömmel végzi, ezért erre törekszünk. Cél : A természetes mozgáskedv fenntartása, a mozgás megszerettetése, Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása, A gyermekek testi képességeinek, fizikai erınlétének, edzettségének fejlesztése. A gyermek megnyilvánulásaira, teljesítményére konkrétan reagálunk (elsısorban, ha lehetséges a pozitív megerısítés segítségével, dicsérettel.) Az erkölcsi értékek kialakításában elsısorban a következıkre szeretnénk hangsúlyt fektetni: Jó rossz felismerése, ıszinteség, igazmondás, igazságosság, felelısségvállalás, a gyengébb védelme és segítése. Ezek fejlesztéséhez a mesélésen és a bibliai történetek ismertetésén túl, minden napközben adódó konkrét helyzetet fel lehet majd használni. Alapvetınek tartjuk azt is, hogy a napközibe járó gyermekek megismerjék és gyakorolják a társas együttélés és az önérvényesítés szabályait, mint például: egymásra figyelés, egymás segítése, egymáshoz való alkalmazkodás együttérzés. Az értelmi nevelés során a gyermek spontán szerzett tapasztalatait, ismereteit szeretnénk rendszerezni, és célirányosan bıvíteni. Ezáltal a következı területek fejlıdését célozzuk meg: Egyre pontosabb, valóság hőbb észlelés, Figyelemösszpontosításra való képesség, Gazdag képzeleti mőködés, Reproduktív emlékezet, Problémamegoldó és kreatív gondolkodás. A gondozás és nevelés egységének elve Az egyéni bánásmód elve Az állandóság elve Az aktivitás, az önállóság segítésének elve A pozitívumokra támaszkodás elve 10

11 Az egységes nevelı hatások elve A rendszeresség elve A fokozatosság elve Rábapatona telephelyen a szemléletformálást és a nevelés megvalósulását a következıvel bıvítettük a 2-7 éves korosztályra való tekintettel 7 fı: Amikor a szülık eldöntik, hogy gyermeküket családi napközibe szeretnék adni, felkeresik a családi napközi vezetıt, és személyes beszélgetés alapján egyeztetik az ideális idıpontot a gyermek családi napközi felvételérıl. Ekkor kap tájékoztatást a felvétel feltételeirıl a szülı, valamint a családi napközi folyó napirendrıl, szakmai munkáról. Kapcsolattartás a szülıkkel Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás Évente 2x szülıi értekezlet, bıvebb tájékoztatás Szülıvel történı fokozatos beszoktatás: Az elsı héten az anyával (szülıvel) együtt van jelen a gyermek. Ebben az esetben a szülı végzi a gondozási mőveleteket, és a gondozónı fokozatosan veszi át a gyermek gondozását, amit a gyermek elfogad. Fokozatosan emeljük az itt tartózkodás idejét is. A második héten már a gyermek a szülı állandó jelenléte nélkül van a családi napköziben. Az alvás jelenti a beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget a gyermeknek, ezért fontos hogy az elaltatás és az ébredés idejében a szülı a családi napköziben tartózkodjon. Egy gondozónı egyszerre csak egy gyermek beszoktatását végezheti, és a szakmai elvek figyelembevételével az egyéni, otthoni szokásokat is be tudja építeni. Egyéni bánásmód gondozás: A szakember fontos feladata, hogy a családi napközibe kerülı kisgyermekekkel meleg, szeretetteljes odaadással segítse a fejlıdését. Figyelembe kell venni a kisgyermek életkorát, fejlettségét, egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód lehetıséget ad a szakembernek a gyermek napi hangulatát, a fizikai és pszichés állapotát is figyelembe venni. Minden gyermek részére fontos az, ahogy megfogja a szakember, hogyan mosdatja, pelenkázza. Napirend szervezés A jól szervezett folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet és a kiszámíthatóságot. A napirend függ a gyermekcsoport életkorától, összetételétıl, fejlettségétıl, de befolyásolják az évszakok, az idıjárás, a csoportlétszám is. Figyelembe kell venni, hogy a gyermekek részére áttekinthetı, folyamatos legyen, ismerjék a várható eseményeket. Fontos feltétele a folyamatos napirendnek a személyi állandóság, a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés. A napirend összeállításánál lehetıség szerint vegyük figyelembe a gyermekek otthoni életének életritmusának menetét. A jól átgondolt áttekinthetı napirend a szakembermunkáját is könnyebbé, szervezetté teszi. Nyílt napok Évente egyszer tavasszal nyílt napokat tartunk az óvodákhoz hasonlóan, ilyenkor az érdeklıdı családok jönnek el gyermekükkel, hogy megnézzék, megismerhessék a családi napközis életet, nevelési-gondozási munkánkat, ha a késıbbiekben szeretnék gyermeküket családi napközibe íratni. Rövid írásos ismertetıt adunk a szülıknek a családi napközis felvétellel és a szolgáltatások ismertetésével, amit otthon is elolvashatnak. A szakemberek bemutatják a szülıknek a csoportokat és helyiségeket, játékeszközöket, mesélnek a napirendrıl, a szakgondozónıi rendszerrıl, közös játszásra invitálják a gyermekeket és a szülıket. Közös szervezett programok Évenként 4-5 alkalommal közös programot készítünk a családokkal. Ilyen a Farsang, a Húsvét, a Mikulás, a Adventi Fesztivál,, a Gyermeknap. 11

12 Rábaszentmihály telephelyen a szemléletformálást és a nevelés megvalósulását a következıvel bıvítettük a 6-14 éves korosztályra való tekintettel, 5 fı: Speciális megoldást választottunk, mert a meglévı Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény épületében egy elkülönített szobában szakember vezetésével a korosztály megfelelı ellátásának biztosításával. A Rábaszentmihályi telephelyen mőködı családi napközi a településen 2007-ben megszőnt iskolai oktatáshoz kapcsolódó napközi hiányát tölti be. Az ott dolgozó szakemberek pályázat útján mőködtetett kiegészítı, nem a közoktatási feladatok ellátásához tartozó szolgáltatásait kiterjesztenék a családi napközibe járó gyermekek szüleire és így megvalósulna a térségi ellátás terve és koordinációs szerepet tudnánk itt koordinálni. Ez az épület a többcélú társulás használatában van, olyan épület, ahol a családi napközi mőködtetése mellett lehetıség nyílik az szakmai egyeztetésre, a mőködés bemutatására és szakmai segítségnyújtásra. A családi napközi mőködése: Amikor a szülık eldöntik, hogy gyermeküket családi napközibe szeretnék adni, felkeresik a családi napközi vezetıt, és személyes beszélgetés alapján egyeztetik az ideális idıpontot a gyermek családi napközi felvételérıl. Ekkor kap tájékoztatást a felvétel feltételeirıl a szülı, valamint a családi napközi folyó napirendrıl, szakmai munkáról. Kapcsolattartás a szülıkkel - Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás - Évente 2x szülıi értekezlet, bıvebb tájékoztatás - Kapcsolattartás a pedagógusokkal: - Beiratkozás után szakmai beszélgetés, kölcsönös tájékoztatás a gyermekrıl - Évente 2x értekezlet, bıvebb tájékoztatás Közös szervezett programok Évenként 4-5 alkalommal közös programot készítünk a családokkal. Nyáron egy tábor, valamint a pályázati lehetıségektıl függı programok. Dokumentáció: - Felvételi adatlap - Kérdıív a gyermek megismeréséhez 12

13 Rábacsécsény telephelyen a szemléletformálást és a nevelés megvalósulását a következıvel bıvítettük a 1,5-14 éves korosztályra való tekintettel 7 fı: Az ott dolgozó szakemberek rendelkeznek az iskolás korú gyermekek gondozásához, mert nem közoktatási feladatokat fognak ellátni Amikor a szülık eldöntik, hogy gyermeküket családi napközibe szeretnék adni, felkeresik a családi napközi vezetıt, és személyes beszélgetés alapján egyeztetik az ideális idıpontot a gyermek családi napközi felvételérıl. Ekkor kap tájékoztatást a felvétel feltételeirıl a szülı, valamint a családi napközi folyó napirendrıl, szakmai munkáról. Kapcsolattartás a szülıkkel Beiratkozás idején személyes beszélgetés, tájékoztatás Szülıvel történı fokozatos beszoktatás: Az elsı héten az anyával (szülıvel) együtt van jelen a gyermek. Ebben az esetben a szülı végzi a gondozási mőveleteket, és a gondozónı fokozatosan veszi át a gyermek gondozását, amit a gyermek elfogad. Fokozatosan emeljük az itt tartózkodás idejét is. A második héten már a gyermek a szülı állandó jelenléte nélkül van a családi napköziben. Az alvás jelenti a beszoktatás alatt a legnagyobb nehézséget a gyermeknek, ezért fontos hogy az elaltatás és az ébredés idejében a szülı a családi napköziben tartózkodjon. Egy gondozónı egyszerre csak egy gyermek beszoktatását végezheti, és a szakmai elvek figyelembevételével az egyéni, otthoni szokásokat is be tudja építeni. Egyéni bánásmód gondozás: A szakember fontos feladata, hogy a családi napközibe kerülı kisgyermekekkel meleg, szeretetteljes odaadással segítse a fejlıdését. Figyelembe kell venni a kisgyermek életkorát, fejlettségét, egyéni sajátosságait. Az egyéni bánásmód lehetıséget ad a szakembernek a gyermek napi hangulatát, a fizikai és pszichés állapotát is figyelembe venni. Minden gyermek részére fontos az, ahogy megfogja a szakember, hogyan mosdatja, pelenkázza. Napirend szervezés A jól szervezett folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt és folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet és a kiszámíthatóságot. A napirend függ a gyermekcsoport életkorától, összetételétıl, fejlettségétıl, de befolyásolják az évszakok, az idıjárás, a csoportlétszám is. Figyelembe kell venni, hogy a gyermekek részére áttekinthetı, folyamatos legyen, ismerjék a várható eseményeket. Fontos feltétele a folyamatos napirendnek a személyi állandóság, a tárgyi feltételek, a jó munkaszervezés. A napirend összeállításánál lehetıség szerint vegyük figyelembe a gyermekek otthoni életének életritmusának menetét. A jól átgondolt áttekinthetı napirend a szakembermunkáját is könnyebbé, szervezetté teszi. Óvodás gyermekek ellátásához szükséges szakmai tevékenység: Mozgás, játék, fejlesztés 3-6 éves korig: - A zenés, játékos mozgásfejlesztı tornán megtapasztalhatják a különbözı mozgásformákat. A családi napközi vezetı koordinálásával és bátorításával, de kötöttségek nélkül gyakorolhatják a gyerekek a fejlıdési szintjüknek megfelelı, és az érdeklıdésüket is felkeltı mozgásformákat. - Fontos szerepet kapnak a dalok, mondókák, melyek segítségével még izgalmasabbá és változatosabbá tehetjük az együtt töltött idıt. - Testünk megismerése, testrészeink mozgásának irányítása, mozgáskoordináció nagymotoros mozgások fejlesztésével, a társas kapcsolatok kialakítása, szabályokkal való ismerkedés. 13

14 - Játékos mozgással és színes segédeszközeink segítségével megismerkedünk a formákkal, a színekkel, az irányokkal, továbbá alapvetı parancsszavakat tanulunk meg (például: kússz át alatta, bújj át rajta, ugorj rá!) - Erısítjük az izomzatot, fejlesztjük a térben való tájékozódást, és persze mindezzel levezetjük a kicsik felesleges energiáját. A gyerekek kellemesen elfáradva, új ismeretekkel, ismeretségekkel gyarapodva mehetnek haza szüleikkel. - A mozgásos mondókák, dalok ritmikus szavalása közben a mesés tartalmat egyszerő, játékos mozdulatokkal követjük. Az utánzás öröme a kifejezés, eljátszás örömébe megy át. - A speciális mozgásfejlesztı eszközök élvezetes játéklehetıséget és hasznos tapasztalatokat nyújtanak. Az egyensúlyérzet, a testkép kialakulása, a mozgások indításának és megállításának kontrollja fejleszthetı segítségükkel. vodás gyermekek ellátásához szükséges szakmai tevékenység: Iskolás korú gyermekek ellátásához szükséges szakmai tevékenység: Az iskolás korú gyermekek mivel kisebb korosztállyal közösen lesznek, ezért a közös játék, mozgás mellett a segítı életmódra nevelést hangsúlyozza a program. A segítı életmódra nevelés területén elvégezendı feladatok: - a pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése, - a családi napközi vezetı rendszeresen éljenek a segítı együttmőködés változatos formáival - közösségi magatartásának kialakításához, - véleményalkotó, véleménynyilvánító képességének fejlıdéséhez, - a közösségi szokások, normák elfogadása(etikai értékrend), - a másság elfogadása, - az együttérzı magatartás kialakítása, Közös szervezett programok Évenként 4-5 alkalommal közös programot készítünk a családokkal. Ilyen a Farsang, a Húsvét, a Mikulás, Advent,, a Gyermeknap. Dokumentáció: - Felvételi adatlap - Kérdıív a gyermek megismeréséhez 14

15 FELVÉTELI ADATLAP A gyermek neve:.. Anyja neve: Címe:. Születési hely, idı: Társadalombiztosítási azonosító jele:.... Felvételének kelte:.... Távozásának kelte: Szülık Anya Apa.... Név: Szül. hely, idı: Anyja neve: Családi állapot: Lakóhely: Tartózkodási hely Munkahely: Foglalkozás: Iskolai végz.: Telefonszámok... Neve: Rendelı címe: Rendelési idı: Telefonszám:. Gyermekorvos... Védını.... NYILATKOZAT A gyermeket az alábbi személyek vihetik el a családi napközibıl: Anya 1 2. Apa 2 3. Név... Lakcím.:. Telefon: Név:... Lakcím.: Telefon:. 5. Név:... Lakcím.: Telefon:. Ha a fenti adatokban változás történik, haladéktalanul tájékoztatom a másik felet szülı aláírása gyermekfelügyelet vezetı aláírása 1 2 A megfelelı választ aláhízással jelölje A megfelelı választ aláhízással jelölje 15

16 Kérdıív a gyermek megismeréséhez Testvérei neve és születési ideje: Milyen fertızı betegségei voltak: Egyéb betegségek: Esetleges kórházi kezelésének oka: Allergia: Szed e rendszeresen gyógyszert? Lázcsillapítási szokások: Fél valamitıl? A gyermeket jellemzı tulajdonságok: Milyen játékokat szeret: Alvási szokásai: Önállóság Öltözködésben: Szobatisztaság terén: Mivel jutalmazzák és mivel büntetik otthon a gyereket? A család világnézete: Dátum: szülı aláírása 16

17 Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Szociális alapszolgáltatás: Családsegítés Támogató szolgáltatás Közösségi ellátás Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás: - Idısek klubja Családsegítı szolgálat A családsegítı szolgálat feladata: A Családsegítı Szolgálat családgondozója útján látja el a családsegítés feladatát (az évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 64.. alapján). A Családsegítı Szolgálat feladata segítséget nyújtani a rászoruló személyeknek, családoknak, illetve lehetıség szerint- a településen mőködı, alakuló társadalmi szervezeteknek, csoportoknak, érdekvédelmi szövetségeknek. A Családsegítı Szolgálat által nyújtott segítség részint preventív, részint korrektív jellegő, vagyis szolgáltatásaink révén próbáljuk megelızni a súlyosabb problémát, vészhelyzetek kialakulását mindaddig, amíg erre lehetıségünk van, súlyosabb probléma fennállásakor már kialakult kedvezıtlen élethelyzet meglétekor pedig megpróbáljuk azt- az érintettekkel együttmőködve korrigálni, megpróbáljuk az egyén, a család élethelyzetét közösen strukturálni. A segítés során pénzbeli ellátás nyújtására azonban nincs lehetıségünk. Az egyénre, családra közvetlenül koncentráló ellátás során a Családsegítı szolgálat feladatkörébe tartozik különösen: Családi szociális feszültségek okainak feltárása, megoldási javaslatok készítése, segítség nyújtása Életvezetési tanácsadás nyújtása, pszichológiai tanácsadás megszervezése Az egyénnek, a családok kapcsolatkészségének javítása. Egyéni-, pár- és családterápiás tevékenység végzése, ennek megszervezése Krízishelyzetben segítı beavatkozás Hivatalos ügyek intézésének segítése Az indirekt, közvetett segítés útján a szolgálat különösen a következı feladatokat látja el: Speciális támogató, önsegítı csoportok szervezésének, mőködtetésének segítése Együttmőködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, csoportokkal A nyújtott szolgáltatások, ellátások biztosítása során a családsegítı szolgálat munkatársa a család gondjainak rendezésére, mentális problémáinak megoldására, életének stabilizálására, struktúrálására törekszik. Egyének és családok számára nyújtott szolgáltatások: Egyéni esetkezelés családgondozás: Folyamatos kapcsolattartás, amely a kliens (egyén, család) és a családgondozó között létesül valamely probléma, amely lehet mentális, szociális, stb., megoldására, problémás élethelyzet strukturálására, stabilizálására. A kapcsolat a probléma, élethelyzet rendezéséig áll fenn. A segítı kapcsolatban a hangsúly az egyén a problémamegoldó képességének fejlesztésén, önértékelésének javításán, stb. van. Életvezetési és mentális tanácsadás: Ha az egyén, család élete során, adott probléma 17

18 megoldásához, élete strukturálásához segítségre, tanácsra van szüksége (alternatívák felkínálása egyéni döntéshozatal segítéséhez). Segítségnyújtás eseti szociális ügyintézésben. Konkrét szociális problémában való segítı részvétel; segítés nyomtatvány kitöltésében, kérelem megfogalmazásában, stb. Információ nyújtása: Szociális ellátásokkal kapcsolatban (önkormányzati, országos támogatásokról), jogi ügyekben stb. Szervezési feladatok: Rendezvények elıadások szervezése, pályázatok (pld.: rajzpályázat gyerekeknek) kiírása, stb. Használt cikk győjtése és osztása: Bárki felajánlhat használtcikkeket ruhát, cipıt, bútort, stb. amire már nincs szüksége, de ami még használható, ezekbıl a rászorulók díjtalanul válogathatnak. Szolgáltatás közvetítı rendszer mőködtetése: Lényege, hogy közvetítünk azok között, akiknek valamilyen szolgáltatásra van szükségük, illetve akik ezt el tudják látni. (munka, albérlet, adás-vétel, stb.) A Családsegítı Szolgálat további feladatai: A mőködési területen élı lakosság szociális helyzetének figyelemmel kisérése Az önkormányzat kötelezı feladatának nem minısülı ellátás helyben történı megszervezésének kezdeményezése Új szociális ellátások bevezetésének kezdeményezése Egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek e törvényben meghatározott, vagy más speciális ellátásának kezdeményezése Helyzetkép /családsegítés/: A 9 éve mőködı intézmény dolgozói létszáma 100%-ban felel meg az elıírt létszámnormáknak. A munkatársak mindegyike szakképzett. A szolgáltatást igénybe vevık száma az elmúlt évekig dinamikusan nıtt ben a szolgálathoz fordulók száma csökkent, ennek fı oka, hogy a szolgálathoz forduló kliensek problémái megoldásra találtak a családgondozók. A kliensek által jelzett problémák közül a leggyakoribb az anyagi, illetve foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek elıfordulása. A kliensek 33%-a aktív keresı, 30%-a munkanélküli, 23%-a inaktív keresı (közülük minden harmadik személy nyugdíjas), 14%-a eltartott (zömében kiskorú). A szolgáltatást igénybe vevık meghatározó többsége nı (70%) és a évesek közül kerül ki (71%). A Intézmény a törvényi szabályozásban elıírt ellátások biztosításán túl, egyértelmően törekszik a helyi lakossági szükségletekhez igazodó mőködési feltételek (pl. nyitva tartás) biztosítására, differenciált kliens-csoportokat célzó (kisgyerekesek, fiatalok, mentális problémákkal küzdık stb.), sokszínő szolgáltatási választék kialakítására. További szolgáltatások: pszichológiai, jogi, fejlesztıpedagógiai tanácsadás, álláskeresı klub. Támogató szolgálat A támogató szolgálat feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében különösen személyi segítı szolgálat mőködtetése, amely - a fogyatékos személy aktív közremőködésével - segítséget nyújt a fogyatékos ember személyi (higiénés, életviteli, életfenntartási) szükségleteinek kielégítéséhez,a társadalmi életben való teljes jogú részvételhez,az önálló munkavégzéshez, tanulmányok folytatásához, szociális és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, kulturális, mővészeti, sport, szabadidıs tevékenységek végzéséhez, szállító szolgálat mőködtetése az alapvetı szükségletek 18

19 kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében,a tanácsadás. A támogató szolgáltatás célja: Fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı ellátása, elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató szolgálat vezetıje szükség szerint, de legalább két hetente esetmegbeszélést tart. Megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövı kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása: A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által létrehozott intézmény keretein belül a program úgy készült, hogy az ellátási területen élı valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó személyre kiterjedjen, és szolgáltatásai - a háziorvos javaslatának figyelembevételével - az egyéni szükségletekhez igazodjanak. Másrészt a Magyar Máltai Szeretetszolgálat téti Támogató Szolgálata a Társulás területén már mőködött és a velük való szoros együttmőködést is fontosnak tartottuk az esetek megosztása szempontjából. A támogató szolgálat /a már gyermekjóléti és családsegítı szolgáltatás mőködését vállaló intézmény/ létrehozása az intézmény mőködési területén élı fogyatékos emberek életminıségének javításához az elsı lépés. A többcélú kistérségi társulás központi intézménye - földrajzi és feladatellátás koordinálása szempontjából - emiatt mi koordináljuk a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Munkaszervezetében dolgozó szakemberekkel együtt a feladatokat, készítjük a feladat ellátási terveket, vonjuk be a civil szervezeteket és írjuk a pályázatokat. Minden esetben figyelembe vesszük, mind a szakmai, a mi esetünkben például a többcélú társulás által fenntartott intézmény létrehozásához kapcsolódó iránymutatást. A szolgálat létrehozásával megtettük az elsı lépést, hogy a fogyatékos személyeket ne a társulás területén kívül, hanem e területén belül lássuk el, megkönnyítve, de emelve az életminıségüket. A program legfontosabb célja, hogy a fogyatékos csoportba tartozó embereket életkoruk szerint több oldalról támogassuk: 0-3 éves korig: az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelı egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztı tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, korai fejlesztés intézményi keretek közötti- Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szolgálatának (TKEPSZI)- mőködtetése, ami 2007 szeptemberében meg is valósult Fontos tartjuk, hogy a gyermekek az egészséges társaikkal járhassanak óvodába és ehhez is megtesszük a megfelelı fórumokon az észrevételeinket, így mi képviseljük a szülık érdekeit. Szülık számára szülı-klub létrehozása szorosan együttmőködve a (TKEPSZI) szakembereivel. Felvenni a kapcsolatot a Koraszülöttek utógondozói ellátásával, Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs Bizottsággal, a megye benntlakásos intézményeivel, hogy a gyermekek minél elıbb hozzájussanak a fejlıdésükhöz elengedhetetlenül fontos ellátáshoz és ezáltal érzik a szülık, hogy a problémájukat nem szégyelleni, hanem megoldani kell. Védınıvel és a gyermekorvosokkal szoros kapcsolattartás. 19

20 3-7 éves korig: Ebben a korban már lehetıség nyílik az intézményes keretek közötti fejlesztés, egészséges társakkal történı óvodai ellátás igénybevételére. Segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidıs kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, Fontos megemlíteni a szülık, elsısorban az anya munkába állításának segítségét, itt igénybe tudjuk venni, azokat a projekteket, amelyeket az intézmény, mint konzurciumi partner mőködtet, így is segítve a fogyatékos gyermek életminıségének javítását. Az óvodában dolgozóknak közös esetmegbeszélések, bevonva külsı szakembereket éves korig: Ebben a korban már felkészültebbek a pedagógusok is, és egyre több helyen szerepel a nevelési programban az integráció és gyógypedagógusokat alkalmaznak. Fontos a továbbtanulás megtervezése, a lehetıségek felmérése, itt a (TKEPSZI) pályaválasztási tanácsadó bevonását tudjuk szolgáltatásként biztosítani az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat mőködtetése) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erısítéséhez speciális, önsegítı csoportokban való részvételükhöz, éves korig: Széles életkor, így magában foglal sok feladatot, a párválasztást, a családalapítást, a munkába helyezést, a fogyatékossághoz kapcsolódó ellátások igénybevételét, a gondokság ügymenetét, minden élethelyzetben elıkerülhet olyan akadály, amelyhez az intézmény dolgozni tudnak segítséget nyújtani, illetve szolgáltatást tudnak közvetíteni. A család folyamatos támogatása, sajnos itt már elıfordulhat a segítı szülı elvesztése, így az önálló élet kialakítása is fontos feladat. az alapvetı szükségletek kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat mőködtetése), információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követıen a társadalmi beilleszkedést segítı szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erısítéséhez speciális, önsegítı csoportokban való részvételükhöz, egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan, segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidıs kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítı szolgáltatások elérhetıségének, igénybevételének elısegítése. kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása, a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítı szolgáltatások elérhetıségének, igénybevételének elısegítése 60- idıskorral összefüggı problémák, társ elvesztése. szoros kapcsolattartás és közös gondozás az intézményhez tartozó idısek klubjával szakellátás és egyedi ápolás biztosítása a Szent Anna Otthonban 20

21 Helyzetkép /támogató szolgálat/: Az 1 éve mőködı intézmény dolgozói létszáma 100%-ban felel meg az elıírt létszámnormáknak. A támogató szolgálatot 1 fı szakmai egységvezetı és 2 fı személyi segítı látja el, a szállítást a Security KFT-vel történt megállapodás útján végzi. A Támogató Szolgálat az alapszolgáltatásokon túl, kiegészítı tevékenységként klubfoglalkozásokra irányítja a rászorulókat, munkát közvetít, segédeszköz kölcsönzést nyújt minden rászoruló részére. Ezeken a plusz szolgáltatásokat a Támogató Szolgálat dolgozói látják el munkaidıben, illetve azon túl. Szolgáltatás neve Igénybevevı száma /fı Személyi segítésben részesülı gondozottak 38 Szállítást igénybe vevık 39 Információ nyújtás 33 Feladatok: A szolgáltatás igénybevehetıségének bıvítése, több médiai reklám, és szolgálatok közötti szorosabb együttmőködés. A megvalósítás várható következményei, eredményessége, ellátó rendszerben betöltött szerepe és hatásának értékelése: A téti statisztikai kistérség és ellátási szerzıdésben hozzá kapcsolódó két település/ Koroncó és Rábapatona/ területén a fogyatékos személyek ellátása nem megoldott. t A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által létrehozott Intézményének (Árpás, Bodonhely, Csikvánd, Gyömöre, Gyırszemere, Felpéc, Kajárpéc, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tényı, Tét) közigazgatási területén, valamint Rábapatona és Koroncó települések közigazgatási területén élıkre is kiterjed a feladatellátás, valamint további szakmai terveinkbe is beépül. (Kisbusz beszerzése). A fogyatékos személyek ellátásának koordinálása közös feladatellátásban, közös irányítás alatt, magasabb szakmai színvonallal mőködtethetı és a közös fenntartás mellett a tárgyi feltételek javítása is jobban megoldott. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása megállapodásában és jövıbeni terveiben egy ellátó központ létrehozása a cél. Mind földrajzilag, mind szakmailag Tét székhely irányítása mellett valamennyi szociális feladat ellátását, és a hozzá kapcsolódó saját elképzeléseit e cél megvalósításában látja kialakíthatónak. Ebbe a tervbe épül bele a fogyatékos ellátás többcélú társulás által történı fenntartása. - foglalkoztató kialakítása Központból irányított, de a területi irodák mőködtetésével településeken marad a szolgáltatás, de az ott dolgozók, munkáját azzal tudjuk segíteni, hogy közös szakmai megbeszéléseket tartunk és a többi önálló szakmai egységgel is szoros együttmőködés alakul ki. Mivel a z intézmény vezetıje folyamatosan figyelemmel kíséri a terület szociális mutatóit, a demográfia alakulását, ezért tud igazodni a feladat ellátáshoz és fel tud venni még területre speciálisan kapcsolódó más szolgáltatást. Más intézményekkel történı együttmőködés módja: A társintézményekkel az Intézmény egyenrangú félként, kölcsönös alapon dolgozik együtt, azaz a szolgálat egészét érintı általános szociális szolgáltató funkciót, míg a társintézmények az egyes családtagokat érintı speciális szolgáltató funkciót töltenek be. A nappali ellátás 21

22 tevékenysége során az idıs emberek egyedüllétének elkerülésére, egészségi állapotuk szinten tartására, számukra már terhet jelentı tevékenységi formák segítésére, az emberi élethez méltó ellátására törekszik. Az együttmőködés során az érintett intézmények munkatársai közlik egymással azokat az adatokat, panaszokat, vizsgálati eredményeket, stb. amelyek a közös célok eléréséhez, illetve a közös feladatok ellátásához szükségesek. Az együttmőködés kiterjed : a kölcsönös tájékoztatásra, egymás tevékenységének gyakorlati megismerésére, támogatására, a kölcsönös konzultációra és tapasztalatcserére, A szolgáltatás megkezdése elıtt megtett elıkészítések leírása: A Többcélú Társulás megalakulásakor a kistérség települései közösen úgy döntöttek, hogy a gyermekjóléti alapellátási feladat keretén belül a gyermekjóléti szolgáltatás integrált formában történı ellátásáról, illetve a szociális alapellátási feladat keretén belül a családsegítés, a jelzırendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás feladatok közös ellátásáról részben ellátási szerzıdésekkel, részben intézményfenntartóként - a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye /Továbbiakban: Intézmény/ útján - gondoskodnak. Az Intézmény alapító okirata a Társulási Tanács november 30.-án tartott ülésén hozott 40/2005. számú TKSÖTT határozattal került elfogadásra, amely lépett hatályba. Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzıi, ellátási szükségletei: Ellátottak köre: A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása által létrehozott Intézményének (Árpás, Bodonhely, Csikvánd, Gyömöre, Gyırszemere, Felpéc, Kajárpéc, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tényı, Tét) közigazgatási területén, valamint Rábapatona és Koroncó települések közigazgatási területén élı fogyatékos személyek. Demográfiai mutató: fogyatékos személyek számára nincs adat. Szolgáltató és igénybe vevı közötti kapcsolattartás módja: A szolgálat és az igénybe vevık közötti kapcsolattartás módja: A gondozás során a szolgálat munkatársai otthonukban személyesen keresik fel az ellátottakat, lehetıség szerint telefonon is tartják a kapcsolatot. A szolgálat az ellátottak számára személyesen, telefonon és levélben is elérhetı. Az elérhetıségrıl a szolgálat kezdetén minden ellátott számára tájékoztatást kell adni./ A társuláshoz tartozó településeken ingyenes telefonok mőködnek, amit a többcélú kistérségi társulásokat ösztönzı támogatásából vezettünk be. Újszerő lehet az -en való összeköttetés, de már más szolgáltatásnál erre is volt gyakorlat/ A szolgálat az ellátottak számára: - személyesen Tét, Fı u telefonon 96/ számon és - ügyfélfogadás a területi irodáknak megfelelıen 22

23 Szolgálat célcsoportjának elérése: A szakmai program ütemezése: 1. lépés Ez az idıszak az elıkészítés, a felkészülés szakasza. Ekkor kerül sor a programban használt adatlapok, nyomtatványok megszerkesztésére, a gondozási tervek adaptálására, a dokumentációs rendszer kialakítására. 3. lépés Továbbá lényegesek: az informális beszélgetések tartása más szociális szervezetekkel, az egészségügyi intézményekkel, a munkáltatókkal, akiknél tulajdonképpen a program bemutatása történne meg. 2. lépés Ebben a szakaszban a konkrét programok szervezésére kerül sor. Szórólapokat készítünk, illetve juttatunk el a társulás különféle intézményeibe. Együttmőködési megállapodásokat kötünk az egészségügyi intézményekkel a re-integrációban való részvételre, a rászorulók sikeresebb, teljesebb ellátása érdekében. Fontos azoknak a tájékoztatóknak a megtartása, amelyekbıl a lakosság értesülhet a program indulásáról és szolgáltatásairól. Az intézmény beindítja a támogató szolgálatot a munkatársak részvételével. Együttmőködési megállapodást köt az intézmény vezetıje a Security KFT-vel a gépjármő használatáról. A szolgáltatás várható eredményessége: Egyre több fogyatékos személyt tudunk kimozdítani az izolációból és az ellátásba bevonva ıket, segítséget nyújtani a problémáik megoldásához; A kliensek pszichés állapota javul az által, hogy otthonukból nem kell számukra idegen, bent fekvı intézményben hosszabb idıt tölteniük. A családtagok terhelése elviselhetıbbé mérséklıdik, azáltal, hogy objektív szakmai segítséget kapnak. Ennek köszönhetıen szívesebben, magabiztosabban vállalják a hozzátartozók otthoni ápolását; A betegek érdekében a háziorvosokkal és az osztályos orvosokkal még szorosabb együttmőködést sikerül kialakítani. Az egyéni érdekek érvényre jutása tovább terjed a családokra, a közösségekre, és végsı soron egy társadalmi szinten megmutatkozó állapot, és attitődbeli változásban teljesedik ki; A családtagok bevonásával. hamarabb megtörténik az életvitelbeli változás, amely kölcsönösen szolgálja mindkét fél fizikai, anyagi, lelki jólétét; Jövıbeni elképzelések: Anyagi források minél szélesebb körő felkutatása, és hasznosítása. Civil szférával való kapcsolat erısítése Speciális szolgáltatások kialakítása Önkéntesek bevonása 23

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó

Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program. 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó Ikrény Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Ikrény, Vasútsor utca 6. Szakmai Program 2012. február 7. Kocsisné Gerencsér Ildikó 1 A Gyermekjóléti Szolgálatot Ellátó Mikrotérségi Társulási

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Gyermekjóléti és Szociális Intézménye szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

Nappali ellátás Idısek Klubja

Nappali ellátás Idısek Klubja MAGYARGÉC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3133. Magyargéc, Rákóczi út 75. Nappali ellátás Idısek Klubja Szakmai programja Ellátási terület: Magyargéc 2 Idısek Klubja Magyargéc Község Önkormányzata a nappali ellátást

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Sülysáp Székhelyő Közös Fenntartású Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2241 Sülysáp Szent István tér 1. Tel/fax: 29/635-434 SÜLYSÁP SZÉKHELYŐ KÖZÖS FENNTARTÁSÚ CSALÁDSEGÍTİ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA. számú elıterjesztés az SZMJVK Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2012.06.26-án tartandó ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei

Részletesebben

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM

Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység SZAKMAI PROGRAM Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei egység. SZAKMAI PROGRAM Tartalomjegyzék: I. Az intézmény adatai: 3.o. II. A bölcsőde szakmai programját meghatározó jogszabályok, irányelvek 4.o. III. Az intézmény

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szervezeti és Működési Szabályzat. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.) számú határozatával. tartalma I. Az

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Szabóné Székely Renáta intézményvezető Tel.: 62/264-120; 30/637-6868; E-mail: csskpalota@gmail.com oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA

HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA HERENDI HÉTSZÍNVILÁG BÖLCSŐDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Vajai Lászlóné Bölcsődevezető Módosítva: 2016. március 20. 2012. március 29. 1 Tartalomjegyzék I. Alapadatok II. Általános rész 1. Bölcsőde definíciója,

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Beledi Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 A Szociális Koncepció célja, törvényi háttere 4 1.2. Elvi alapok 4 1.2.1. Jövıkép (vízió) 5

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Család- és gyermekjóléti Központ szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1238 Budapest, Táncsics M. u. 104. Telefon: 06-1- 286-0120, Fax: 06-1-286 0282 Honlap: www.eszi23.hu E-mail: eszi23@eszi23.hu SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette és ellenırizte: Név, beosztás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére 15/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 21-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Pétfürdői Gondozási Központ SZMSZ-ének

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Szarvasi Rendırkapitányság Rendészeti Osztály Dévaványa Rendırırs 551 Dévaványa, Árpád út 5. 6/66/483-377 E-mail : szarvas.rk@bekes.police.hu Száma: 46/ 274 /213. ált. A tájékoztatót elıterjesztésre alkalmasnak

Részletesebben

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előte~jesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ szakmai programjának

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására

Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Intézményfenntartói társulási megállapodás Szociális intézmény közös fenntartására Amely létrejött egyrészről Baktalórántháza Város Önkormányzata (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8. sz. képviseletében:

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A

A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A BESZÁMOLÓ A H O M O K H Á T I K I S T É R S É G T Ö B B C É L Ú T Á R S U L Á S A 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É RİL - 1 - I. A KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS, ILLETVE A TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az

Programunk a következı nevelési gyakorlatot tartalmazza: Kiemeljük a mozgásfejlesztés, a mővészeti nevelés, anyanyelvi fejlesztés, bábozás hatását az Bevezetı Óvodáinkat a 2005. július 1-én létrejött óvodai oktatási társulás, mint fenntartó mőködteti. Idıközben történtek szerkezeti és személyi változások is. Így jelenleg a Szentistvánon mőködı óvodához,

Részletesebben

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01.

Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA. 2016. január 01. Hosszúpályi Mikrotérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat SZAKMAI PROGRAMJA 2016. január 01. Tartalomjegyzék 1. Az intézményre vonatkozó adatok 3. oldal 2. Az ellátottak köre és az ellátási terület

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 1. A szervezeti és működési szabályzat célja... 4 2. Az intézmény jogszabályi

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA

SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA SZOCIÁLIS ELLÁTÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATÁNAK SZAKMAI PROGRAMJA I. Az intézmény célja és szakmai feladatai A szakmai program célja bemutatni, hogy a gyermekjóléti szolgálat a

Részletesebben

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében

Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Gyermekek a hatósági eljárásokban Elemzés az országgyőlési biztos vizsgálatai tükrében Az állampolgári jogok országgyőlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (Obtv.) az országgyőlési biztost a hatóságok,

Részletesebben

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. június 15-én(kedden) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére.

M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. június 15-én(kedden) 9.00 órakor tartandó nyilvános ülésére. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ

3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ SZÉCSÉNYI CSEPEREDŐ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3170. SZÉCSÉNY, MAGYAR ÚT 13. BESZÁMOLÓ A 2014-2015-ÖS TANÉVRŐL KÉSZÍTETTE: MENDER ANDREA MÁRIA INTÉZMÉNYVEZETŐ Szeptemberben második tanévünket kezdtük el, mint önálló,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2013. február 27-én (szerda) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM

MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM AZONOSÍTÓ: 030-796 BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI PROGRAM 2015 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A bölcsőde alapfeladata... 5 1.2. A bölcsőde helyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Téti Kistérség Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Cím: 9135 Rábaszentmihály, Béke u. 37 Tel: 96/284-080 E-mail: katalin.feher@sokoroalja.hu Tel: 20/215-4717 Téti Kistérség Egységes Pedagógiai

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 (tervezet) 1 2 3 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007.

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007. HÁZIREND a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások Érvényes: 2007. szeptember 01-tıl Készítette: Kiss László Varga Éva Varga Veronika I. A kollégiumi

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre

B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre B ES ZÁMO LÓ a 2012. május 31. napján tartandó Képviselı-testületi ülésre Tárgy: beszámoló Dévaványa Város Gyámhivatalának tevékenységérıl és a gyermekvédelmi feladatainak ellátásról a 2011. év vonatkozásában

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.

KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online. KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A. Tel:96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu SZAKMAI PROGRAM BÖLCSŐDE 2012-2017 Intézményvezető: Bölcsőde szakmai

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2012. május 31-én (csütörtök) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t

Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. H a t á r o z a t K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 78/2012. (V. 30.) Kt.h. Tárgy: Alapszolgáltatási Központ és

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek.

A Kezdetek! Segítettük a Tamási, az Alsónánai, a Tolnai, a Bonyhádi csoportok megalakulását. És ezek után a hétköznapok jöttek. A Kezdetek! 1988 ıszén megnyílott a világ. Minden eresztékében recsegett ropogott a rendszer. Az MSZMP elsı titkárát már nem Kádár Jánosnak hívták. İ ekkor már a párt tiszteletbeli elnöke volt. Már volt

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 azonosító számú Projekt II. fordulója megvalósítására létrehozott 1 Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Sándorfalva

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények igazgatósága (FESZGYI) 1095 Budapest, Mester u. 19. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: HÜB../2012. (XI.07.) számú határozata

Részletesebben

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HORTI SZOCIÁLIS ELLÁTÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2016. január 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hort Nagyközség Önkormányzata a szociális igazgatásról

Részletesebben