HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról"

Átírás

1 ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés érdekében segítségre szorulnak a társadalom mindazon tagjai, akik bármilyen oknál fogva (betegség, fogyatékosság, munkaképesség megváltozása, munkanélküliség, családi körülmények vagy a család hiánya, szenvedélybetegségek, stb.) társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdenek. A szociális gondoskodás feladata tehát nem kevesebb, mint az, hogy e társadalmilag tipikus, de egyénileg jelentkezı élethelyzeteket feltárja, s azokra a jog által kínált lehetıségek keretei között reagáljon. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt) elıírja, hogy a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat, illetve a megyei önkormányzat a településen, illetve a megyében, fıvárosban élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készítsen. A jogszabályi elıírások alapján a koncepció tartalmát a kitőzött célok megvalósulása, értékelése, új célok megfogalmazása céljából kétévente felül kell vizsgálni és aktualizálni. Az Szt. 92. (3) bekezdése alapján Mór város évben elkészítette a szociális szolgálattervezési koncepcióját, majd az elsı felülvizsgálatát is elvégeztük év februárjában. A jelenlegi felülvizsgálatunk célja a törvényi elıíráson kívül- a városban az elmúlt két év alatt felmerülı valós igényeket felmérve, hogy a bekövetkezı változásokra a legoptimálisabb módon tudjunk reagálni. A Szociális és Egészségügyi Bizottság a koncepciót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A fentiek alapján az alábbi határozat tervezetet terjesztem a Képviselı- testület elé. HATÁROZAT-TERVEZET Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról Mór Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 92. (3) bekezdése alapján felülvizsgálta és aktualizálta Mór Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját. A felülvizsgálat és aktualizálás kapcsán a koncepció módosítását mely a határozat mellékletét képezi - elfogadja. A következı felülvizsgálat idıpontja december 31. Felelıs: Jegyzı Fenyves Péter polgármester

2 Melléklet a /2009.(IV.29.) kt. határozathoz. SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA Mór Város Önkormányzata Készítette: Wurczingerné Rézmann Zsuzsa szociális ügyintézı Sebıkné Nagy Olga szociális ügyintézı 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés I. A koncepció felülvizsgálatának célja II. Statisztikai változások év közötti idıszakban III. Mór Városi Önkormányzat Képviselı-testületének szociálpolitikai tevékenysége a pénzbeli és természetbeni ellátások tükrében 7-8 IV. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt) változásai a koncepció elsı (2007. évi) felülvizsgálata óta V. Fejlesztési elképzelések között, finanszírozási helyzetkép VI. Jövıkép

4 ..ha sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megırzi különbözıségét, de egy irányba húz. Ez a fejlıdés útja Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. (3) bekezdése alapján Mór Város évben elkészítette a szociális szolgáltatástervezési koncepcióját, melyet a Képviselı-testület november 24-i ülésén 239/2004.(XI. 24.)Kt. sz. határozatával elfogadott. A koncepció ütemtervezését a 249/2005.(XI.30.) Képviselı-testületi határozatával hagyta jóvá. A jogszabályi elıírások alapján a koncepció tartalmát a kitőzött célok megvalósulása, értékelése, új célok megfogalmazása céljából kétévente felül kell vizsgálni. Az elsı felülvizsgálatra évben került sor, amelyet 44/2007. (II.14.) Kt. határozatával elfogadott a képviselı-testület. A felülvizsgálat célja, hogy a városban az elmúlt két év alatt felmerülı valós igényeket felmérve, az ellátó rendszer az idıközben bekövetkezı változásokra a legoptimálisabb módon tudjon reagálni, a minıségi ellátás érdekében. A jelenlegi (második) szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatot megelızıen a Szociálpolitikai kerekasztal márciusi ülésén érintette ezen igényeket, elsısorban a közfoglalkoztatás illetve munkanélküliség vonatkozásában. A koncepció felülvizsgálata a szociális ágazatban nyújtott szolgáltatások minıségi fejlıdését, a szociális biztonság erısítését, az ellátó rendszer hatékonyabb mőködését eredményezi. A koncepció tartalma szorosan kapcsolódik az önkormányzat kötelezı feladatainak ellátásával összefüggı döntésekhez, közvetlen összefüggésben van a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ célkitőzéseivel, az önkormányzat éves költségvetési rendeletében foglaltakkal. I. fejezet A koncepció felülvizsgálatának célja A törvényi kötelezettség teljesítésén túl a koncepció felülvizsgálatának célja, hogy nyomon kövesse 2006-tól a szociális ellátó rendszerben bekövetkezett változásokat. 4

5 II. fejezet Statisztikai változások év közötti idıszakban A 2004-ben elkészült szociális szolgáltatástervezési koncepcióban a jogszabályi elıírásnak megfelelıen megtörtént Mór város általános bemutatása, jelen felülvizsgálatban az azóta bekövetkezett változásokat szemléltetjük. 1./ Demográfiai helyzet Az alapkoncepcióban megállapításra került és a statisztikai adatokból nyilvánvalóvá vált, hogy nı a lakosságon belül az idısek aránya, ami a születések számának csökkenése miatt egyre nagyobb terhet ró a társadalomra. A demográfusok szerint az öregedéssel összefüggı, súlyos társadalmi probléma várható Magyarországon. Az eltartottak száma gyors mértékben emelkedni fog, amit még súlyosbít az alacsony átlagos életkor is. A Közép-dunántúli régióban a 60 évnél idısebbek aránya alacsonyabb az országos átlagnál és a 70 év felettiek aránya elmarad az országos átlagtól. Ennek oka nem a korai halálozás, hanem a régió évig kedvezı munkaerı-piaci helyzetébıl adódóan magasabb a régióba költözı aktív korú népesség száma. A természetes szaporulat területén negatív tendencia tapasztalható ebben a régióban is, azonban a fogyás alacsonyabb az országos átlagnál. Az egész országban itt a legalacsonyabb az 1000 fıre jutó halálozások száma. Móron a lakosságszám alakulása, korösszetétele Mór város lakosságának száma a vizsgált idıszakban csökkenı tendenciát mutat. A lakónépesség számának alakulását három demográfiai folyamat határozza meg, az élve születések száma, a halálozások száma és a vándorlás mértéke. Év Állandó lakosok száma A hatvan éven felüliek jelentıs mértékben meghaladják a tizennégy éven aluliak számát. Az elöregedı népesség körében alacsonyabb a születések, magasabb a halálozások aránya, így az országos méretekben is általánossá vált népességfogyás városunkban is érvényesül. Az idıs emberek növekvı száma nagy felelısséget jelent, egyúttal nagy terhet ró a meglévı szociális és egészségügyi ellátó rendszerre, ez a városban fejlesztendı területként mutatkozik. 5

6 Mór Mikrokörzeti Társulás községeiben a lakosságszám alakulása Község Év Állandó lakosok száma Csákberény fı fı Fehérvárcsurgó fı fı Pusztavám fı fı 2./ A munkanélküliség alakulása A munkanélküliségi ráta a régióban 2006-ig csökkent, majd ezt követıen enyhe növekedést mutatott. A regisztrált munkanélküliek lakónépességhez viszonyított aránya az országos átlag alatt volt. A régió munkaerı-problémáit eddig jól kezelte az olcsó, szakképzett bérmunkára építı multinacionális cégek megjelenése a régióban. Az Európai Uniós csatlakozás hatásai, a bérek emelkedése és a helyi adókedvezmények megszőnése, a térségbıl való kivonulásra készteti a multinacionális cégeket. Ez a tendencia megfigyelhetı a móri kistérségben is. A helyzetet tovább rontja a év ıszén berobbant gazdasági világválság is. A válságra legérzékenyebben az autóipar reagált. A Móron található multinacionális cégek szinte kivétel nélkül az autóipar beszállítói. Az egyre csökkenı megrendelés a helyi alvállalkozók körét is érzékenyen érintette. A gazdasági válság munkanélküliség szempontjából Mórt érintette országosan a leginkább tavaszára Mór városa szembesült azzal, hogy az országos átlagot is meghaladó a munkanélküliek aránya a foglalkoztatottakhoz képest. A gazdasági válságról érkezı elsı jelzéseket követıen növekedni kezdett a regisztrált munkanélküliek száma. A regisztrációba kerülést mutató számok növekedést jeleznek, s ez a mutatószám nemcsak a Közép-dunántúli régióban, hanem országosan is a legmagasabb! februári adatok szerint a régiós és a megyei átlag 134%, ugyanez Mór vonatkozásában 184%. A kistérségben nyilvántartott munkanélküliek száma 1278 fı, ebbıl 576 móri. A nyilvántartottak közül 60 személy, akik már legalább 365 napja regisztráltak Közülük 260-an kapnak álláskeresési járadékot, 53-an segély típusú ellátást, 59-en szociális segélyt. A munkanélküliségi ráta februárban 5% volt, februárban 9,6%. A munkanélküliségi ráta utoljára ilyen magas a 90-es évek elején volt. A Munkaügyi Központ elırejelzése szerint várható a ráta további növekedése. 6

7 3. / Cigány népesség A demográfiai adatokat figyelemmel kísérve tapasztalható, hogy városunkban a roma népesség száma jelentıs. Ez teszi indokolttá, hogy nagy figyelmet szenteljünk az ıket érintı problémáknak (óvodai nevelés, iskolai oktatás, lakáshelyzet, adósságkezelés). A kirekesztıdés jelensége megfigyelhetı, különösen a jövedelem, kiadás, lakáskomfort, a fogyasztás és a lakásszegénység tekintetében. A roma népesség szegénységi kockázatai magasabbak a lakónépességhez viszonyítva. Bár konkrét adatok nem állnak rendelkezésünkre, de a kirekesztıdés folyamata megfigyelhetı. III. fejezet Mór Városi Önkormányzat Képviselı-testületének szociálpolitikai tevékenysége a pénzbeli és természetbeni ellátások tükrében Támogatási forma Rendszeres szociális segély részesültek száma 73 fı 78fı felhasznált ö. e.ft-ban Idıskorúak járadéka részesültek száma 7 fı 7 fı felhasznált ö.e.ft-ban Ápolási díj részesültek száma 74 fı 65 fı felhasznált ö.e.ft-ban Közgyógyellátás méltányosságból alanyi jogon 223 fı 306 fı normatív 108 fı 48 fı méltányossági 35 fı 24 fı felhasznált ö.e.ft-ban Átmeneti segély pénzbeli ellátás 136 fı 91 fı felhasznált ö.e.ft-ban természetbeni ellátás 86 fı 68 fı felhasznált ö.e.ft-ban

8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás pénzbeli ellátás 360 fı 302 fı felhasznált ö.e.ft-ban Temetési segély részesültek száma 18 fı 5 fı felhasznált ö.e.ft-ban Köztemetés esetek száma 8 fı 2 fı felhasznált ö.e.ft-ban Mór városban biztosított pénzbeli és természetbeni ellátások körét a 8/1998.(III.31.)sz. Ök. rendelet szabályozza, mely az Szt.-ben megállapítható jogosultsági értékhatároktól a támogatásban részesülık javára 20%-os mértékben eltér (egyik jogosultsági értékhatár sincs a törvényi minimumon). Mór Mikrokörzeti Társulás községeiben a következıképpen alakult a pénzbeli és természetbeni támogatásban részesültek száma, és a felhasznált összeg: Csákberény község év 119 fı Ft év 106 fı Ft Fehérvárcsurgó község év 145 fı Ft év 423 fı Ft Pusztavám község év 887 fı Ft év 1085 fı Ft IV. fejezet A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III.tv. változásai a koncepció elsı (2007. évi) felülvizsgálata óta A Szociális szolgáltatástervezési koncepció évi felülvizsgálata óta eltelt idıszakban több olyan pénzbeli és természetbeni ellátást érintı jogszabályi változás következett be, amely hatással volt a segélyezés gyakorlatára, valamint jogosultsági körbe tartozókra. 8

9 1. Változást jelent a korábbi szabályozáshoz képest: Megszőnt a rendszeres gyermekvédelmi támogatás önkormányzat általi folyósítása. Az erre szánt központi forrás beépült a családi pótlék összegébe. Helyét a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság váltotta fel. A kedvezményre való jogosultsággal rendelkezık közül a bölcsıdébe, óvodába és az általános iskola osztályába járók 100%-os gyermekétkeztetési kedvezményben részesülnek évben Mór városában bevezetésre került az adósságkezelési támogatás. A két pilléren nyugvó, pénzbeli támogatást és tanácsadást magában foglaló adósságkezelési szolgáltatás nem kötelezıen ellátandó feladatként került bevezetésre. Sajnos a támogatottak egy része még így sem tudja végigvinni a programot, mivel nehéz szociális helyzetükre tekintettel nem képesek a havi rezsi költséget és az önrészt kifizetni január 1. napjától jelentıs változás a szociális ellátó rendszerben, hogy a rendszeres szociális segélyezés átalakult. Rendszeres szociális segélyre a továbbiakban csak az jogosult, aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékő egészségkárosodást szenvedett vagy betöltötte az 55. életévét. Rendelkezésre állási támogatásra jogosult az a személy, aki aktív korú és nem foglalkoztatott és családjában az egy fıre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90%-át nem haladja meg (2009. évben Ft) januárjától kiemelt cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez jussanak. Az alacsony iskolai végzettségő munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerı piacra való visszakerülés elsı lépcsıjét közfoglalkoztatásban való részvétel jelenti. Önkormányzatunk eddig is nagy figyelmet fordított arra, hogy minél több rendszeres szociális segélyben részesülı kerüljön bevonásra a közfoglalkoztatásba. Az önkormányzatok és a munkaügyi szervezetek közös erıvel együttmőködve látják el az Út a munkához program feladatait, amely évben társadalmi elvárások alapján indult. Ehhez a szociális ellátórendszernek is változni kell, mégpedig úgy, hogy a szociális biztonsághoz való jog garantálása mellett az aktivitás megırzését és az öngondoskodás elvének erısítését a munkaerı piacon való elhelyezkedést gátló tényezık felszámolását is biztosítsa. Az önkormányzatok részére ez egy új típusú foglalkoztatási és segélyezési politika megvalósítását jelenti, melyet minden település a Közfoglalkoztatási tervében szabályoz. A törvényi elıírásoknak megfelelıen Mór város Önkormányzata is elkészítette évi Közfoglalkoztatási tervét. 9

10 A mikrotársulásban lévı községek képviselı-testületei is elfogadták a Közfoglalkoztatási tervüket: Csákberény Község Önkormányzata: 13 fı vonatkozásában Fehérvárcsurgó Község Önkormányzata: 4 fı vonatkozásában Pusztavám Község Önkormányzata: 15 fı vonatkozásában tervezi a közfoglalkoztatást. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelızıen január 1-jétıl vizsgálni kell az ellátott gondozási szükségletét, melyet a jogszabályban meghatározottak szerint szakértıi bizottság bírál el. Amennyiben a gondozási szükséglet meghaladja a napi 4 órát, az ellátottnak fel kell ajánlani a bentlakásos ellátást. Ez nem jelenti azt, hogy kötelezı igénybe vennie, de a napi 4 órás maximumot ez esetben sem haladhatja meg a gondozási idı. Abban az esetben vehetı igénybe a házi segítségnyújtás, mint alapszolgáltatás, ha a gondozási szükséglet meghaladja a napi 1 órát. Eltérés a korábbi évekhez viszonyítva, hogy étkeztetés és házi segítségnyújtás igénybevétele esetén január 1. napjától - a jegyzı az ellátást igénylı családjában az egy fıre jutó jövedelmet megvizsgálja és a tárgyévre szóló érvényességgel igazolást állít ki. Az igazolás elsı alkalommal történı kiállítását követıen az intézményvezetı minden év október 31. napjáig a jegyzınél kérelmezi a következı naptári évre szóló igazolás kiállítását. Étkezetés és házi segítségnyújtás alapszolgáltatások csak jegyzıi jövedelemvizsgálatok alapján nyújthatók. Az igazolás tartalmazza az ellátott jövedelmének a nyugdíjminimumhoz viszonyított százalékban kifejezett arányát. Ez az alapja a differenciált normatíva igénylésének. A mindenkori költségvetési törvény jövedelemtıl függı differenciált összegő normatív állami hozzájárulást határoz meg, a szolgáltatásra, ellátásra vonatkozó szolgáltatási önköltség kiszámítását követıen az egyes normatíva kategóriákhoz tartozó normatív állami hozzájárulás levonásával kell az intézményi térítési díjakat megállapítani január 1-tıl az étkeztetést igénylık esetén jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet már nem határozható meg. A Szt. 62. (1) bekezdése szerint szociális rászorultsági szempont lehet különösen: a kor, egészségi állapot, fogyatékosság, pszichiátriai betegség, szenvedélybetegség vagy hajléktalanság. Ennek értelmében módosításra került helyi szociális rendeletünk, május 1. hatállyal. A Szt. 86. (3) bekezdésében foglaltak szerint a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások január 1-tıl már nem kötelezı önkormányzati feladat, átkerült állami feladatellátásba, finanszírozása külön szerzıdés alapján történik. Jelzırendszeres házi segítségnyújtást január 1-tıl csak házi segítségnyújtást is végzı szolgáltató illetve intézmény biztosíthat. A jövı abba az irányba mutat, hogy még inkább erısíteni kell az alapszolgáltatásokat, és a jelenleg hatályos Szt. is csak az alapszolgáltatásokat teszi kötelezıvé településünk számára. Törekedni kell arra, hogy minél tovább saját otthonukban tartsuk meg az ellátottakat. A törvényi elıírás szerint csak az a települési önkormányzat köteles szakosított ellátást biztosítani, amelynek területén harmincezer fınél több állandó lakos él. 10

11 Az állami normatív támogatások is arra ösztönöznek, hogy a szociális alapszolgáltatásokat erısítsük. Cél: az alapszolgáltatások erısítésén túl a biztonságos mőködés feltételeinek megteremtése. A jelenleg hatályos Szt. szerint Mór városban az alábbi személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokat kell biztosítani: Szociális alapszolgáltatások: a. étkeztetés b. házi segítségnyújtás c. családsegítés d. nappali ellátás e. jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2. A koncepció felülvizsgálata óta történt változások: A szociális információs szolgáltatás, mint szociális alapszolgáltatási forma, megszőnt. A hatályos Szt. szerint a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások január 1-jétıl átkerült állami feladatellátásba, finanszírozása külön szerzıdés alapján történik. Mór városában finanszírozási szerzıdés alapján - a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete látja el a támogató szolgáltatást, ezzel állami feladatellátást vállalt át. A jelzırendszeres házi segítségnyújtás Mór városának kötelezı alapszolgáltatási forma. A Szociális Alapszolgáltatási Központ igényfelmérést végzett a Mikrokörzeti Társulás területén. A felmérés azt mutatta, hogy a mikrokörzetben nincs annyi igénylı, ami szükséges az állami normatív támogatás igényléséhez. A jogszabály ehhez minimum 40 fı ellátottat ír elı. Mór város területére a jelzırendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában két szolgáltató is rendelkezik mőködési engedéllyel. Az önkormányzat megfelelı számú igénylı esetén napirendre tőzi a jelzırendszeres házi segítségnyújtás bevezetését. Mór város által kötelezıen ellátandó szociális szolgáltatások helyzetét az alábbi tábla szemlélteti: Ellátási forma, típus megnevezése ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Van Nincs Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás x x x x X A táblázatból kitőnik, hogy az önkormányzat még nem szervezte meg teljes körően a kötelezıen, törvényben elıírt ellátási formákat: hiányzó a jelzırendszeres házi segítségnyújtás. 11

12 A további várható eredmények és a megvalósítás nehézségeinek bemutatását a SWOT analízis tartalmazza: Erısségek az önkormányzat szociális problémák iránti érzékenysége jól kiépített alapszolgáltatási rendszer széles szakember bázis, képzett munkaerı szakmai féltékenység nem jellemzı Gyengeségek a szociális ellátó rendszer finanszírozási elégtelensége és kiszámíthatatlansága elavult épületek a szociális ellátásban akadály-mentesítés hiánya tapasztalat hiánya az integrált intézményrendszer mőködtetésében mikrokörzeti társulás ellátandó feladatainak konkrét megszervezésében sincs elég tapasztalat Lehetıségek igény a differenciált ellátás iránt folyamatos szakmai képzés és szupervízió lehetıségének biztosítása kistérségi többcélú társulás keretében a szolgáltatások társulási formában történı biztosítása, mely növeli a kihasználtságot és javítja a szolgáltatás finanszírozhatóságát a civil szervezetek nagyobb mértékő szerepvállalása az UNIÓS pályázatokon elnyerhetı források minél hatékonyabb kihasználása Veszélyek a törvényi szabályozás esetlegesen ellehetetleníti a szakmai mőködést az önkormányzat nem tudja határidıre megszervezni a számára kötelezıen ellátandó feladatokat erıs társadalmi polarizálódás intézményi ellátás fejlesztése és az ellátások finanszírozhatósága egyensúlyának felborulása saját források elégtelensége a személyi és tárgyi feltételek folyamatos fenntartása, javítása gazdasági akadályba ütközhet kevés a szakmai együttmőködési fórum, az ágazatközi együttmőködések rendszere merev 12

13 A SWOT elemzés egyértelmően arra utal, hogy a szakemberek feladatellátásának feltételei szakmai, társadalmi, jogi gyengék. Ugyanakkor a SWOT erısségként értékeli a szakemberek felkészültségét és képzettségét. Tehát egy olyan képet fest elénk, amelyben nehéz külsı feltételek mellett a szakemberek felkészültsége jó, mégis a nagy leterheltség és a támogatórendszerek hiánya korai kiégéssel fenyeget. Kevés a képzésben, továbbképzésben résztvevı szociális szakember, kevés a szakmai együttmőködési fórum, az ágazatközi együttmőködés rendszere merev. Területi kiegyensúlyozatlanságot okoz,hogy a végzett szakemberek abban a térségben igyekeznek elhelyezkedni, ahol részt vettek a képzésben, hiszen itt alakultak ki a kapcsolataik és szakmai fejlıdésük is itt látszik biztosítottnak. V. fejezet Fejlesztési elképzelések között Finanszírozási helyzetkép 1. A tartós munkanélküliség kezelése Napjaink egyik legégetıbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentıs részben a gazdasági szektorok átalakulásának gyorsan változó munkaerı-piaci viszonyoknak a következménye. Egyre több azon fiatalok száma is, akik egyáltalán nem találnak állást, így munkatapasztalatot sem tudnak szerezni. A tartós munkanélküliség elszegényedést, a lakhatási körülmények romlását, a szegénység átörökítését idézheti elı, kitörni belıle az idı elırehaladtával egyre nehezebb. Ahhoz, hogy ezen a helyzeten változtatni lehessen, a segélyezési rendszer passzív eszközeirıl az aktív eszközökre azaz a közfoglalkoztatásban munkaerı-piaci programban való részvételre és a képzésre kell a hangsúlyt és a segítés módjait helyezni. Ehhez a szociális ellátórendszert is változtatni kell. Rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben lévı és bekerülı emberek foglalkoztatása szervezett keretek között történjen, ezért kiemelt jelentıségő a közfoglalkoztatás szervezése, a közfoglalkoztatási terv a településen élık adottságaihoz és a helyi sajátosságokhoz, lehetıségekhez igazodó elkészítése. A Szt. 37/A. (1) bekezdése elıírja, hogy a települési önkormányzat a közfoglalkoztatás megvalósítása és az álláskeresési megállapodásban foglaltakkal való összhang biztosítása céljából egy éves idıtartamra közfoglalkoztatási tervet készít, melyet a települési önkormányzat képviselı-testülete évente február 15.-ig fogad el. A közcélú munkavégzésre legalább napi 6 órás munkaidıvel és legalább évi 90 munkanap munkavégzési idıtartamra határozott idejő munkaviszonyt kell létesíteni. Az önkormányzat évben a rendelkezésre állási támogatásban részesülık közül 120 fı közcélú foglalkoztatását tervezi. 13

14 A foglalkoztatottak finanszírozására rendelkezésre álló források: Az összes közfoglalkoztatással töltött hónap : fı közcélú foglalkoztatott havi bruttó átlagbére: Ft/hó A fenti közcélú foglalkoztatás teljes évi költsége : Ft/év Ennek várható fedezete: központi költségvetés: Ft/év önkormányzati költségvetés: Ft/év 2. Szociális Alapszolgáltatási Központ Az állami normatívák a legtöbb szociális szolgáltatásban stagnálnak, ezért egyre nagyobb erıfeszítést kíván az önkormányzat részérıl a rászoruló lakosság igényeinek kielégítése, illetve a mőködtetés feltételeinek - jogszabályok szerint elıírt megteremtése. Az önkormányzat segélyezési rendszerét a szociális normatíva nem képezi le teljes mértékben, de az önkormányzati forrás jelenleg ehhez biztosított. Szociális intézményi kiadások és forrásaik Év Normatív támogatás* (eft) Saját bevétel (eft) Átvett pénzeszköz (eft) Önkormányzati forrás (eft) Összesen (eft) Összesen: Arány: 67,6% 17,4% 15,0% 100,0% Arány év: 71,5% 19,5% 9,0% 100,0% Arány év: 64,3% 15,6% 20,1% 100,0% * Normatív támogatás: - Étkeztetés - Házi segítségnyújtás - Családsegítı Szolgálat - Gyermekjóléti Szolgálat - Nappali szociális ellátás 3. Bölcsıdei ellátás A bölcsıdei ellátást a lakosságszám feletti településeknek kötelezı feladatként írja elı az évi XXXI. törvény. A bölcsıde a családban nevelkedı, a szülık munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermek nappali felügyeletét, gondozását, nevelését napközbeni ellátás keretében biztosítja. A bölcsıdében a gyermek 20 hetes korától 3. életévének betöltéséig vehetı fel. Városunkban a 60 férıhelyes Nefelejcs bölcsıde mőködik. 14

15 A Kormány-program szerint várhatóan szigorodnak a családi támogatások, a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély idıtartama lecsökken. Ennek következménye lehet, hogy nagyobb igény merül fel a bölcsıdei ellátás iránt, ami férıhelybıvítést eredményezhet. Alternatíva lehet a gyermekek napközbeni ellátása területén a családi napközi, mint ellátási forma bevezetése. A hiányzó intézményi férıhelyek pótlására szolgálhat a családi napközi, mely 20 hetestıl 14 éves korig fogad gyermekeket. Ez azt jelenti, hogy bölcsıde, óvoda illetve iskolai napközi helyett a gyermekek életkorának megfelelı nappali felügyelet és étkezés családi napköziben is megoldható. Egy családi napközi legfeljebb 5 fıs létszámmal mőködhet. A gyermekekkel az ellátást nyújtó saját háztartásában foglalkozik. VI. fejezet Jövıkép A Szt. értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az egyének önmagukért és családtagjaikért viselt felelısségén túl az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. Mór város önkormányzata a folyamatosan változó jogszabályi környezetben arra törekedett a törvény megjelenésétıl fogva, hogy a lakosság szükségleteit helyezze a középpontba az egyes szolgáltatások megvalósításánál. Ennek a tudatos és tervezett munkának köszönhetı, hogy a szolgáltatási rendszer városunkban kiegyensúlyozottan mőködik. Továbbra is törekvésünk, hogy kiemelt figyelmet fordítsunk az ágazatot érintı jogszabályok változásaira, annak érdekében, hogy a jogszabályi kötelezettségeket megfelelı módon tudjuk illeszteni az állampolgári szükségletekhez és az önkormányzat pénzügyi lehetıségeihez. A jövıben a lakosság tájékoztatására kiemelt figyelmet fordítunk a szociális intézményben dolgozó szakemberekkel, a civil szervezetekkel együtt mőködve. Rendszeres párbeszéddel segíthetjük a lakosságot a szolgáltatásokról való tájékoztatással, az egyes ellátásokhoz való hozzáférések feltételeirıl. Folyamatos szakmai képzés az ágazathoz tartozó szakemberek képzése és önképzése elemi feltétel és egyben biztosíték arra, hogy a szakmával kapcsolatos kihívásoknak optimális módon tudjunk megfelelni. A gazdasági válság következtében a rászorulók aránya egyre nı, a háztartások hiteladóssága történelmi maximumán van, miközben egyre többen képtelenek törleszteni hiteleiket. A lakosság jelentıs hányada az elszegényedés peremén áll, otthonának elvesztése fenyegeti. Ez a jövıkép óriási szociális problémákat vetít elıre, amelyek mellett nem mehetünk el csukott szemmel. A probléma megoldása sürgetı, de várhatóan az elkövetkezı idıben tovább fog romlani a helyzet. 15

16 Nem hallgatható el azonban az sem, hogy a koncepció végrehajtása olyan mértékő finanszírozást igényel, melyet sem a szolgáltatást nyújtó intézmények, sem a fenntartó önkormányzat önerıbıl nem képes biztosítani Ezért szükség van az összes lehetséges pályázati erıforrás kihasználására, a feladatok ésszerő gazdálkodás mellett történı elvégzésére és a társadalmi, valamint egyházi szervezetek hathatós támogatására az ellátásban. Szükség van továbbá a város és a kistérség közötti konszenzus erısítésére, valamint a szociális jogalkotásban résztvevı szervekkel történı kapcsolatteremtésre. 16

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére 9. E L İ T E R J E S Z T É S Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. március 23 -i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által készített 2009. évi közfoglalkoztatási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év

NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE. 2010. év NYIRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2. év NYIRÁD, 2. A Közfoglalkoztatási terv célja A közfoglalkoztatási terv elkészítésének célja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Ikt.szám:16022/2009. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadására Tisztelt Közgyőlés! Az egyes szociális

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Törökbálint Város SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 1 Tartalom Oldalszám Elıszó 3 Bevezetı 4 Elızmények 4 Elvi alapok 4 Jövıkép meghatározása 5 Törökbálint Város szociális szakmapolitikai

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója

Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója Várpalota Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2004. november 2 T a r t a l o m Bevezetés 3 I. HELYZETKÉP 4 I.1. Várpalota város társadalmi, gazdasági helyezte 4 II. A SZOCIÁLIS

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai

A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI PROGNÓZIS 2009. OKTÓBER A 2009. évi rövidtávú munkaerı-piaci prognózis felmérés fıbb tapasztalatai 2009 októberében a munkaügyi központok 31. alkalommal bonyolítottak

Részletesebben

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója FÖLDEÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója TARTALOMJEGYZÉK I. A KONCEPCIÓ CÉLJA 3 II. HELYZETKÉP 3 III. JÖVİKÉP 21 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 22 Mellékletek A KONCEPCIÓ CÉLJA

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program HAJDÚSZOVÁT Község a 2013 2018 (Felülvizsgálva 2015) (Tervezet) Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév

Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2006. IV. negyedév Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Csongrád megye 2. IV. negyedév Szeged, 2. november 2. Készítette: Fejes Ágnes elemzı Csongrád Megyei Munkaügyi Központ Koordinációs

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban

A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban A megváltozott munkaképességő munkavállalókkal való együttmőködés 2007. évi tapasztalatai a Dél-dunántúli régióban I. A megváltozott munkaképességő álláskeresık létszámadatai Régiónk munkaerı-piaci helyzetét

Részletesebben

Szörfi István Jegyzı

Szörfi István Jegyzı Elıterjesztés Tárgy: 2011. évi költségvetési koncepció. Elıterjesztı: Szörfi István, jegyzı Tisztelt Képviselık! A 2011. évi költségvetési koncepció az elızı évek bevált gyakorlatának megfelelıen szöveges

Részletesebben

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés

Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés Battonya város szociális szolgáltatás-tervezési koncepciója 2008. I. Fejezet - Bevezetés A modern szociálpolitika alapgondolata, hogy társadalmunk alrendszereinek mőködése során úgy az egyén, mint annak

Részletesebben

Stratégia áttekintı vázlat

Stratégia áttekintı vázlat Stratégia áttekintı vázlat Megnevezés ÁLTALÁNOS - GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG GAZDASÁG PROBLÉMA CÉL INTÉZKEDÉS JAVASLAT Törökszentmiklóson az életszínvonal egyre inkább elmarad az országos átlagtól (lásd

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2008. évi önkormányzati adózás tapasztalatairól Elıkészítette: dr. Csarnai Judit osztályvezetı Babinszki Szilárd ügyintézı Benczéné Simcsik Ágnes ügyintézı Csapó Lászlóné ügyintézı Lászlóné

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2008. I. negyedév Dél-Alföld Tájékoztató 2008. január 2008. február Bács-Kiskun megye 769 39108 fı Csongrád megye 524 26298 fı Békés

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A

I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN I. A VÁROS SZEREPÉNEK MEGHATÁROZÁSA A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN... 1 I.1. Érd szerepe az országos településhálózatban... 2 I.1.1. Érd szerepe a térség

Részletesebben

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!!

Benyújtás: 2009. május 28-tól 2009. december 31-ig folyamatos elbírálás mellett! Keret kimerülés esetén felfüggesztés!!! Társadalmi Megújulás Operatív Program KIVONAT Munkahelymegırzı támogatás munkaidı-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívás a konvergencia régiók mikro-, kis- és középvállalkozásai részére

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT 2010.évi költségvetés. 2010.évi ktgvetési koncepció. 2008.évi tényleges teljesítés 1 BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS 2010.évi költségvetés BEVÉTEL Szakfeladat megnevezés 2008.évi tényleges teljesítés 2009.évi eredeti ktgvetés 2009.évi módosított ktgvetés 2009.évi tényleges teljesítés

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2007. SZEPTEMBER 13-I ÜLÉS 1. sz. napirendi pont Tájékoztató Somogy megye foglalkoztatási helyzetérıl Elıadó: Dr. Tarrné dr. Törzsök Piroska igazgató, DDRMK Kaposvári

Részletesebben

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév

A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei. 2014. I. negyedév Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja A Negyedéves munkaerı-gazdálkodási felmérés Heves megyei eredményei A foglalkoztatottak számának változása körzetenként 250 200 150 100 50 0-50 2014.03.31

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára címmel meghirdetett pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.B-11/1 1 Tartalom

Részletesebben

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október

Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Közép-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Elemzési Osztály Fejér megye munkaerıpiacának alakulása 2010. október Készült: Székesfehérvár, 2010. november hó 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1., Postacím:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata Salgótarján, Kassai Sor 2. Tel.: 32/423-227, 423-228 Fax: 32/423-238 E-mail: oigsz@mail.globonet.hu T á j é k o z t a t ó a közoktatási intézmények takarítási,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában

Nyilvánosságra hozandó szerzıdési feltételei az Országos Földfelszíni Analóg Rádió és Televízió Mősorszórási Szolgáltatások tárgyában ANTENNA HUNGÁRIA ZRT. 1119 Budapest, Petzvál J. u. 31-33. Adószáma: 10834730-2-44 Cégjegyzék száma: 01-10-042190 a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa DH-2644-2/2008. számú határozata alapján az Átláthatóság

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. I. FÉLÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING

Részletesebben

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK

JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK JÁRULÉK-, ÉS ADÓ KEDVEZMÉNYEK 1./ START kedvezmények Kedvezményezett személy Pályakezdı fiatal 1 - bármilyen végzettségő, vagy esetén - felsıfokú végzettséggel rendelkezı - alap-, középfokú végzettséggel

Részletesebben

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása

A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása A Heves megyei egyéni vállalkozók 2011. évi tevékenységének alakulása Az elmúlt évek válsághatásai a társas vállalkozásokhoz képest súlyosabban érintették az egyéni vállalkozásokat, mivel azok az egyre

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Az UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2007. évi beszámolójához Általános rész 1. Bevezetı Az UNIQA és Heller Farkas Elsı Magyar Közszolgálati Önkéntes Kölcsönös és Magán-nyugdíjpénztár

Részletesebben

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról

Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat a feladatok jövıbeni ellátásáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnökétıl E LİTERJESZT É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi szakellátás helyzetérıl és szándéknyilatkozat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl

ELİTERJESZTÉS. az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezési irányelveirıl HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 6721-6/2013. Elıkészítık: Szólláth Tibor polgármester, Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl

B E S Z Á M O L Ó Körösladány Város 2010 évi közbiztonsági helyzetérıl Száma: 04070/565-26/2011. ált. R E N D İ R K A P I T Á N Y S Á G S Z E G H A L O M 5520, Szeghalom Kossuth tér 1., PF:3 tel/fax: +36/66/371-555 Jóváhagyom: Szalai Zoltán r. alezredes kapitányságvezetı

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon

Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Lengyel I. Lukovics M. (szerk.) 2008: Kérdıjelek a régiók gazdasági fejlıdésében. JATEPress, Szeged, 167-173. o. Inaktivitás és mezıgazdasági munkavégzés a vidéki Magyarországon Czagány László 1 Fenyıvári

Részletesebben

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter:

BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR BÍRÓ Noémi NÁDAS György PRUGBERGER Tamás RAB Henriett SIPKA Péter: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerı - piaci

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010.

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Polgármester. Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve. Iktatószám: 3-23/2010. ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Polgármester Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve Iktatószám: 3-23/2010. Melléklet: Elıterjesztés, határozati

Részletesebben

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Fót Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és módosításai meghatározzák az állam és helyi önkormányzatok

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı szerzıdéses

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK

FELÜLVIZSGÁLT NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAM MAGYARORSZÁG MELLÉKLETEK MELLÉKLETEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEIT ÉS AZ EURÓPAI TANÁCS KÖVETKEZTETÉSEIT FIGYELEMBE VEVİ INTÉZKEDÉSEK TEMATIKUS ISMERTETÉSE A NEMZETI LISSZABONI AKCIÓPROGRAMBAN SZEREPLİ INTÉZKEDÉS hiány csökkentése

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Hoffmanné Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETİ... 1 A MONITORING VIZSGÁLAT RÉSZLETES ADATAI TÁMOGATÁSI FORMÁK SZERINT... 1

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE KECSKEMÉT ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. (2) bekezdésében elıírtak szerint készített KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2009. ÉVRE

Részletesebben

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban

Rab Henriett: 1. A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Rab Henriett: 1 A foglalkoztatáspolitikai eszközök szabályozásának változása napjainkban Bevezetés A piacgazdaság viszonyai között a munkaerı-kereslet és-kínálat viszonyai általában nincsenek összhangban

Részletesebben

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

31/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 31/2008. (II. 2) Korm. rendelet a köztisztviselıi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól szóló 301/2006. (XII. 2) Korm. rendelet módosításáról A Kormány a köztisztviselık jogállásáról szóló 199

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja

Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja Koppány-völgye kistérség szociális felzárkóztató programja 2008-2010 2. változat Készült a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából 2009. február 9. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA

BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA BÉRSZÁMFEJTİK KLUBJA 2015. december 8-i alkalom kiemelt témái 1 2015. november 17-én elfogadott törvényi változások áttekintése bérügyviteli szempontból 1 oldal 1.1 2016. január 1-jétıl hatályos kiemelt

Részletesebben

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16.

Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu. Budapest, 2009. április 16. Készült: A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulás számára Budapest, 2009. április 16. Tett Consult Kft. www.tettconsult.eu Készítette: TeTT Consult Kft 1023 Budapest, Gül Baba utca 2.

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról

TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról TÁJÉKOZTATÓ Sárospatak városban a foglalkoztatás helyzetérıl, a munkanélküliség alakulásáról A sárospataki kistérség Budapesttıl 270 km távolságra, észak-keletre, az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál

Részletesebben

Szolgáltatástervezési Koncepció

Szolgáltatástervezési Koncepció Szolgáltatástervezési Koncepció Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira 2003 Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. Gyır Város általános helyzetképe II/1. Gyır Megyei Jogú Város

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ. Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Készítette: Takács Szilvia Mátyás Tibor Attila TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ... 1 2. A 2007. ÉVI MONITORING VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ ADATAI... 1 3. A MONITORING VIZSGÁLAT

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 271 MELLÉKLET : - db TÁRGY: Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

a 2009. április 29-i képviselı-testületi ülésre

a 2009. április 29-i képviselı-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Jegyzıjétıl E L İ T E R J E S Z T É S a 2009. április 29-i képviselı-testületi ülésre Tárgy: A felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERVE 2010. Záradék: Erdőkertes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Közfoglalkoztatási Tervet a 13/2009.(02.09.) KT számú határozatával elfogadta.

Részletesebben

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15.

PR riport. Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december. KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. PR riport Magyar Munkaerı-kölcsönzık Országos Szövetségének megjelenései 2010. október december KNK Média Bt. Knapcsek Katalin 2010. december 15. Tartalom Megjelenések a társszervezetek kiadványaiban MMOSZ

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. május 29 i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 108. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. április 30-i ülésére Tárgy: Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása Elıkészítette: Gál András Mőszaki Osztály Csökmei László Erik fıépítész Véleményezı Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/10. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata

ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata ERGO Életbiztosító Zrt. Unit Linked termékeinek Általános Személybiztosítási Szabályzata Ny.sz.:1039V01 1. Általános rendelkezések 1.1. Jelen szabályzat azokat a feltételeket tartalmazza, amelyek - ellenkezı

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

1 2 3 4 Nyirád Község Önkormányzatának GAZDASÁGI PROGRAMJA (vitaanyag) 2010-2014 5 Gazdasági program 1. Történelmi áttekintés A falu nevét a helyi hagyomány a nyírerdıktıl származtatja, de más források

Részletesebben

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója

A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság. 2005. évi beszámolója A SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedıen Közhasznú Társaság 2005. évi beszámolója HAJLÉKTALAN EMBEREK ELLÁTÁSA Utcai szociális munka Az utcai szociális munkás szolgálat

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT

29/2008. ( XI. 25.) KKÖT Kiszombor Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 29/2008. ( XI. 25.) KKÖT rendelete a települési szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról /Egységes szerkezet/ Kiszombor Község

Részletesebben

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

A pályázat: Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése Szentes Város Önkormányzat Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58. C-15038-7/2012. Témafelelıs: Lencséné Szalontai Mária Korom Pál Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Tárgy: A Vidékfejlesztési

Részletesebben