J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Bácsszentgyörgy Az ülés kezdetekor jelen vannak: Müller József polgármester, Aladics Mária, Kubatov János, Szőcs Gergely képviselık (4 fı) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyzı Jegyzıkönyvvezetı: Jankó Judit Anett Müller József: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes, mivel 6 képviselıbıl 4 fı jelen van. Maksimovic Milosch és Végvári József képviselık elıre jelezték távolmaradásukat. Az ülést megnyitom. Kérem, aki a meghívóban szereplı napirenddel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 12/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat Napirend 1.) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 3/2009.(III.17.) ökr. rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól 2.) Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási terve 3.) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 4/2009. (III.17.) ökr. számú rendelet-tervezete a Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008.(II.12.) ökr. számú rendelet módosításáról 4.) Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának évi közbeszerzési terve 5.) Beszámoló a évi falugondnoki tevékenységrıl Elıterjesztı: Aladics Mária falugondnok

2 2 6.) A Hatósági Igazgatási Társuláshoz Vaskút és Bátmonostor települések Képviselıtestületeinek csatlakozási szándéka Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 7.) Hatósági - Igazgatási Társulási Megállapodás módosítása 8.) Falugondnoki Toyota Hi-Ace típusú, HBE 330 rendszámú gépjármő értékesítése 9.) OPEL autó márkaképviselet részére hirdetésre reklámfelület biztosítása 10.) A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató 11.) Egyebek 1. Napirendi pont: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 3/2009.(III.17.) ökr. rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Striegl Jánosné: Az önkormányzatnak elég régi rendelete van hatályban többször lett már módosítva ezért gondoltam úgy, hogy készítek egy új rendelet-tervezetet, annál is inkább mert január 1-tıl több törvény változott, ami érinti a települések szociális rendeletét. Szőcs Gergely: Tehát ami ebben szerepel, azt az elızı is tartalmazta? Striegl Jánosné: Nem, január 1. napjától megváltozott a szociálistörvény, így annak megfelelıen készült el a helyi szociális rendelet ilyen például a RÁT. Szőcs Gergely: A lakásfenntartás bekezdésénél elismert lakásnagyságok nem lesznek túl kicsik? Úgy értem, hogy itt sokan élnek egyedül nagy házakban. Ezek a m 2 -ek nagyon alacsonyak, ennek Bácsszentgyörgyön mindenki fölé fog esni. Striegl Jánosné: Hányan kapnak itt lakásfenntartási támogatást? Müller József: Ilyet senki sem kap. Mindenki a normatív támogatást kapja. Striegl Jánosné: A normatív lakásfenntartási támogatást a törvény írja elı. Ami még lényeges, az az átmeneti segély, ezt jól nézzék át, mert azt saját költségvetésbıl kell az önkormányzatnak finanszíroznia. A 8..-tól pedig minden új egészen a 12..-ig. Müller József: Kérem, aki a rendelet-tervezetet az elıterjesztés szerint elfogadja, kézfeltartással jelezze.

3 3 rendeletét megalkotta: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 3/2009. (III.17.) ökr. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól. Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. (1) bekezdésében, 25. (3) bekezdés b) pontjában, 32. (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 33. (1) bekezdésében, 38. (1) bekezdésének c) pontjában és (9) bekezdésében, a 37/D.. (3) bekezdésében, 43/B. (1) és (3) bekezdésében, 45. (1) bekezdésében, 46. (1) bekezdésében, 56. (1) bekezdésében, és az 57.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletét alkotja: A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kiterjed Bácsszentgyörgyön élı a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenıen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerısítı országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerően tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) a Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történı alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (4) A rendelet hatálya kiterjed a Szt. 6. -ban meghatározott hajléktalan személyekre. Eljárási szabályok 2. (1) A szociális ellátás iránti kérelem a Körjegyzıségi Hivatalhoz a) benyújtható szóban vagy írásban,

4 4 b) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegetı helyzet során, az azonnali intézkedést igénylı ügyben távbeszélı útján is elıterjeszthetı (2) A kérelemhez benyújtandó nyilatkozat és igazolás tartalmát a rendelet a 1. számú melléklet, a 3. -a szerinti ellátáshoz a 2. számú melléklet tartalmazza. (3) Az eljáró szerv az átmeneti segély, valamint a személyi térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelemrıl környezettanulmány alapján dönt. Átmeneti segély esetén nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmezı szociális helyzetérıl a kérelem benyújtását megelızı 6 hónapon belül környezettanulmány készült, és a kérelem, valamint a becsatolt nyilatkozat és igazolások alapján nem feltételezhetı, hogy abban lényeges változás történt. (4) A pénzbeli ellátást a Körjegyzıségi Hivatal pénztárában lehet felvenni, illetve a jogosult kérelmére, bankszámlára utalással vagy postai úton kell kifizetni. Pénzbeli ellátások Lakásfenntartási támogatás 3. (1) Szociális rászorultság alapján a polgármester normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az Szt. 38. (2) (8) bekezdésében meghatározott feltételek alapján. (2) A polgármester az Szt-ben meghatározott egyéb feltételek mellett önálló ellátásként helyi lakásfenntartási támogatást nyújt az Szt. szerinti normatív lakásfenntartási támogatásra nem jogosult személy részére a (3)-(4)-(5)-(6) bekezdésekben meghatározott jogosultsági feltételek alapján. (3) Helyi lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja. (4) A helyi lakásfenntartási támogatás esetén a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy m 2 -re jutó elismert költség szorzata. (5) A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a háztartásban lakó személyek számától függıen: a.) 1 fı 35 m 2 b.) 2 fı 45 m 2 c.) 3 fı 55 m 2 d.) 4 fı 65 m 2 e.) minden további személy után 5-5 m 2 -rel emelkedik a figyelembe vehetı lakásnagyság, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (6) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség megegyezik az Szt-ben (38. (3) bekezdés) a normatív lakásfenntartási támogatás esetében egy négyzetméterre jutó elismert havi költséggel, változására az ott leírtakat kell alkalmazni. (7) A helyi lakásfenntartási támogatás összege Ft/hó, mely hat hónapra kerül megállapításra. A támogatás iránti kérelem az év során bármikor benyújtható.

5 5 Ápolási díj 4. (1) A polgármester ápolási díjat állapít meg, annak a hozzátartozónak (Ptk b.) pont) aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni ápolását, gondozását végzi, és ennek érdekében a hozzátartozónak a munkaviszonyát meg kellett szüntetni, vagy azt szüneteltetnie kell, és az ápoló az ápolttal közös háztartásban él, ha: a.) a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át b.) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170 %-át. (2) Az ápolási díj összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a. (3) Nem jogosult ápolási díjra az Szt. 42. (1)-(2) bekezdésében szabályozottakon túl az a hozzátartozó, ha az ápolásra szorulóval vagy az ápolttal eltartási vagy öröklési szerzıdés került megkötésre. Átmeneti segély 5. (1) A polgármester átmeneti segélyben részesíti azt a személyt, aki létfenntartást veszélyeztetı rendkívüli élethelyzetbe került, valamint alkalmanként jelentkezı többletkiadások, különösen betegség, elemi kár miatt anyagi segítségre szorul, és a.) családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, b.) egyedül élı esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át. (2) Az átmeneti segély egyszeri összege legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-áig állapítható meg, azonban a támogatás egy naptári évben ugyanazon személy, illetve család esetében összesen nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (3) Elemi kár esetén a támogatás összege legfeljebb Ft. Temetési segély 6. (1) A polgármester temetési segélyt állapít meg annak a személynek, aki a meghalt személy eltemettetésérıl gondoskodik annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, és a haláleset idıpontjában az eltemettetı a településen él, és a.) a családban az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, b.) egyedül élı esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét. (2) A temetési segély összege Ft. Köztemetés 7. (1) A település közigazgatási területén történt haláleset esetén a polgármesternek kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történı eltemettetésérıl, ha: a.) nincs vagy nem lelhetı fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b.) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrıl nem gondoskodik. (2) A köztemetés költsége a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség Ft.

6 6 8. Aktív korúak ellátása A jegyzı aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg a szociális törvény 33. (1) bekezdésében meghatározott személyek számára. 9. Rendszeres szociális segély (1) A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek vonatkozásában- az egészségkárosodott személyek kivételével- az együttmőködésre kijelölt szerv a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat (továbbiakban Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat) (2) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy a segély folyósításának feltételeként együttmőködésre köteles a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal. (3) A rendszeres szociális segélyben részesülı személy az együttmőködés keretében a.) a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnál az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozat jogerıre emelkedésétıl számított 15 napon belül nyilvántartásba veteti magát, b.) írásban megállapodik a szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodó beilleszkedést segítı programról c.) teljesíti a beilleszkedést segítı programban foglaltakat, köteles a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal kapcsolatot tartani, az általuk elıírt idıpontban megjelenni, d.) a szociális törvényben elıírt kötelezettségeinek eleget tenni. 10. (1) A Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat kötelezettségei: a.) figyelemmel kíséri az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban megállapított határidı betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a jogerıs határozat alapján- a Szolgálatnál történı megjelenéskor- nyilvántartásba veszi, b.) tájékoztatja a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt a beilleszkedést segítı program elkészítésének menetérıl, a programok típusairól, az együttmőködés eljárási szabályairól, c.) a nyilvántartásba vételtıl számított hatvan napon belül a rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával kidolgozza az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítı programot, és arról a segélyben részesülı személlyel írásban megállapodást köt. d.) folyamatosan kapcsolatot tart a rendszeres szociális segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést segítı programban foglaltak betartását, e.) legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges- a rendszeres szociális segélyre jogosult bevonásával- módosítja a programot, illetve az éves értékelés megküldésével tájékoztatja a jegyzıt a beilleszkedést segítı program végrehajtásáról.

7 7 f.) g.) jelzi a jegyzınek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttmőködési kötelezettségének nem tesz eleget, a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott esetnaplót vezet. (2) A jegyzı kötelezettségei: a.) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében (kivéve az egészségkárosodottak) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatot megküldi a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnak, b.) tájékoztatja a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatot - az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetésérıl - a rendszeres szociális segély jogosultsági feltételeinek megszőnésérıl és a szociális törvény 35. -ának (1) bekezdése szerinti együttmőködési kötelezettség elıírásáról, - a rendszeres szociális segélyre jogosult személy, ha a települési önkormányzattal kötött megállapodásban vállalja az álláskeresıként történı nyilvántartásba vételét és az álláskeresési megállapodás megkötését a munkaügyi központtal, az önkormányzattal kötött megállapodásról. 11. (1) A beilleszkedést segítı program az együttmőködı személy szociális helyzetéhez és mentális állapotához igazodva kiterjed: a.) a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartásra b.) az együttmőködı személy számára elıírt, az egyéni képességeket fejlesztı vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetıleg munkavégzésre történı felkészülést segítı programban való részvételre, c.) a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelı oktatásban, képzésben történı részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az elsı szakképesítés megszerzésére. (2) A beilleszkedést segítı program tartalmi elemei: a.) foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés érdekében: a motiváció és készség fejlesztés, képzettség erısítése, pszicho-szociális megerısítés, egyéni tanácsadás- esetkezelésen belül személyes megerısítés, álláskeresési készségek erısítése, pályakorrekciós tanácsadás, képzésbe eljuttatás, kommunikációs és konfliktuskezelési készségek fejlesztése, mentálhigiénés tanácsadás, szociális problémák kezelése/esetkezelés, b.) szinten-tartás karbantartás társadalmi integráció erısítése: egészségügyi szociális mentális állapotot javító, reszocializáció elısegítése, szociális esetkezelés, családgondozás, szocializációs, kapcsolatépítı csoportok, pszichológiai megerısítés/tanácsadás, kezelésbe juttatás, intézményi kapcsolódás megırzése, c.) más ellátásba juttatás segítése: nyugdíj, rehabilitációs járadék, gyermeknevelési ellátások, ápolási díj, társadalombiztosítási tanácsadás, ügyintézés segítése, információnyújtás az ellátásokról és munkaerı-piacikapcsolódásokról. (3) Az együttmőködési kötelezettség megszegésének minısül, ha a rendszeres szociális segélyben részesülı személy számára felróható okból: a.) az aktív korúak ellátására való jogosultságot megállapító határozatban meghatározott határidın belül nem jelenik meg a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálatnál, b.) a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat által elıírt idıpontban nem jelenik meg

8 8 és távolmaradását nem igazolja, c.) a számára elıírt foglalkozáson, tanácsadáson nem vesz részt, d.) a beilleszkedést segítı programban meghatározottakat nem hajtja végre, (4) A rendszeres szociális segélyre való jogosultságról a jegyzı dönt, a jogosultság feltételeit kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Természetben nyújtott szociális ellátás Közgyógyellátás 12. (1) Az Szt. 50. (1)-(2) bekezdésében felsorolt eseteken túl közgyógyellátási jogosultság állapítható meg annak a személynek, aki szociálisan rászorult és gyógyszerköltsége olyan magas, hogy azt létfenntartása veszélyeztetése nélkül nem képes viselni, ha: a.) család esetén az egy fıre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja b.) egyedül élı esetén havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja. (2) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyzı dönt, a jogosultság a jogosult esetében egy évre kerül megállapításra. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 13.. (l) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történı szociális rászorultság megállapításáról a jegyzı hatósági bizonyítványt állít ki annak a személynek, a./ akinek a családjában az egy fıre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át nem haladja meg b./ aki egyedül élı és jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, és családjának vagyona nincs. (2) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából történı szociális rászorultság megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a külön jogszabályban meghatározott jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot. (3) A kiállított hatósági bizonyítvány érvényességi ideje legfeljebb egy év. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállása esetén ismételten kiállítható. Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások Falugondnoki szolgálat 14. (1) Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások keretében falugondnoki szolgálat mőködik. (2) A falugondnoki szolgálat a lakosság részére az alábbi szolgáltatásokat díjmentesen végzi: - szociális étkeztetés keretében ételek kiszállítása, élelem és a háztartáshoz szükséges anyagok beszerzése, házhoz szállítása,

9 9 - az arra rászorulók orvoshoz, szakrendelıbe, idısek napközi otthonába szállítása, - gyógyszerbeszerzés, - lakossági ügyek intézése, melyek a heti 1 napos jegyzıi fogadóórán nem elintézhetık, - mozgásukban korlátozott személyek szállítása (3) a /2/ bekezdésben fel nem sorolt tevékenységért 58.-Ft/km mértékő költségtérítést kell fizetni. (4) A falugondnoki szolgálat igénybevételére vonatkozó igényeket a polgármesternél kell jelezni. Családsegítés 15. (1) A családsegítı szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítı szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különbözı közösségi csoportok jólétéhez és fejlıdéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. (2) A Családsegítı Szolgálat a hozzáforduló vagy vele bármilyen kapcsolatban álló személyekkel, családokkal az önkéntesség alapján alakíthat ki együttmőködést, a szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes. (3) A Családsegítı Szolgálat kizárólag az érintett személy, illetve törvényes képviselıje hozzájárulásával jogosult intézkedni, információt szolgáltatni, kivéve a különös veszélyeztetés, illetve a nem magánindítványos bőncselekmény esetét. Különös veszélyeztetés az a magatartás, amelynek következtében a magatartás tanúsítójának vagy más személynek életét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan fenyegetı helyzet áll elı. (4) A Családsegítı Szolgálat: a/ a megelızés érdekében az Szt. 65. (2) bekezdésében foglalt tevékenységet fejti ki, b/ az egyének és a családok életvezetési képességének megırzése, valamint a jelentkezı problémák megszüntetése érdekében az Sztv. 65. (3) bekezdésében megfogalmazottak szerint jár el, c/ egyéb feladatait az Sztv. 65. (4) bekezdésében foglaltak határozzák meg. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 16. (1) Bácsszentgyörgy községben a CÉDRUS Református Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Egység (Baja, Móra F. u sz.) keretében jelzırendszeres házi segítségnyújtás mőködik. (2) A jelzırendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élı, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, segélyhívó készülék megfelelı használatára képes idıskorú személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülı krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. Támogató szolgálat 17. (1) Bácsszentgyörgy Községben a Magyar Kolping Szövetséggel február 18-án kötött ellátási szerzıdés alapján Támogató Szolgálat mőködik.

10 10 (2) A Szolgálat célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történı ellátása, elsısorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megırzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. Záró rendelkezések 15. (1) A rendelet április 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a helyi szociális ellátásokról szóló 16/2004. (XI.26.) ökr. rendelet, valamint az azt módosító 2/2005.(II.17.) ökr. rendelet, a 12/2005.(XI.24.) ökr. rendelet, a 2/2006. ( (I.27.) ökr. rendelet, a 7/2006. (II.25.) ökr. rendelet, a 12/2006. (VIII. 18.) ökr. rendelet, és a 16/2006. (XII. 15.) ökr. rendelet. Müller József polgármester Striegl Jánosné körjegyzı Kihirdetési záradék: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 3/2009. (III.17). ökr. rendelete március 20. napján kihirdetve. Bácsszentgyörgy, március 20. Striegl Jánosné körjegyzı (A rendelethez tartozó nyomtatványokat a jegyzıkönyv melléklete tartalmazza.) 2. Napirendi pont: Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi Közfoglalkoztatási terve Müller József: Április 15-ig kell elfogadnunk a tervet. A tervezetet döntést megelızıen beküldtük a Munkaügyi Központnak, akik áttekintették, és a benne foglaltakat megvalósíthatónak tartják, azt elfogadásra javasolják. Striegl Jánosné: A munkaszerzıdéseket 90 napra fogjuk megkötni, 6 órás munkaidıre. A szociális segélyben részesülık a RÁT-osok amennyiben foglalkoztatva lesznek úgy az önkormányzatnak a minimálbér 95%-át a MÁK átutalja a költségvetési számlára 5% kiadás terheli majd az önkormányzat költségvetését, amelynek összege várhatóan a 7 fıre ,- Ft lesz amennyiben nem módosul a közfoglalkoztatási terv. Az érettségizetteknek ,-Ft, akik pedig nem rendelkeznek érettségivel, azoknak ,- Ft összegő lesz a bérminimuma. Jelenleg 1 fı van, aki szakközépiskolát végzett, valamint 5 fı, akik 8 osztállyal rendelkeznek. Az 1. számú mellékletben látható, hogy rendszeres munkavégzésre bevonható 7 fı, az 55 év felettieket nem kötelezı bevonni. A közfoglalkoztatáson kötelezı részt venniük, ha nem vesznek rajta részt, a RÁT-ot sem fogják kapni. Ha nem tud az önkormányzat közfoglalkoztatást felajánlani, akkor RÁT-ot kap.

11 11 Kubatov János: Szép munka. Striegl Jánosné: Nem csak az én érdemem, az adatokat a kolleganıim szolgáltatták. Müller József: Kérem, aki az elıterjesztés szerinti közfoglalkoztatási tervet elfogadja, kézfeltartással jelezze. 13/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat Közfoglalkoztatási Terv elfogadása 3. Napirendi pont: 1.) Bácsszentgyörgy Község képviselı-testülete az önkormányzat évi Közfoglalkoztatási Tervét az elıterjesztéshez csatolt tervezet szerint módosítások nélkül elfogadja. 2.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a Közfoglalkoztatási Tervet 5 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstár (MÁK) részére. Felelıs: Müller József polgármester Határidı: 5 nap Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 4/2009. (III.17.) ökr. rendelet-tervezete a Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008.(II.12.) ökr. számú rendelet módosításáról Striegl Jánosné: Ez a évi rendeletünk, ahhoz hogy a évi zárszámadásról el tudjuk készíteni a rendeletet, szükséges volt módosítanunk. Szőcs Gergely: A forráshiány összege közel 5,5 millió forint. Elızıekben is ennyi volt? Elég sokat törlesztettünk már. Striegl Jánosné: Ez nem hitel, ez forráshiány. Véletlen alakult így, hogy a két összeg egyezik. Szőcs Gergely: Tavaly megérkeztek a pályázati összegek. Az bosszant engem, hogy még anno kevesebb volt ez az összeg. Striegl Jánosné: De azt se felejtsék el, hogy kevesebb normatívát kaptak, mint tavaly. Kubatov János: Ebbıl soha nem fogunk kilépni.

12 12 Szőcs Gergely: Kaptunk támogatást Gyenesei úrtól is. Gondolom a föld értékesítésének összege évben fog jelentkezni. Striegl Jánosné: A forráshiány abból adódik, hogy a bevétel kevesebb, mint a kiadás. Szőcs Gergely: Én csak attól félek, hogy a következı ciklus képviselıi nem fogják látni, hogy pályázatokból mekkora összegeket nyertük, csak a hiányt fogják látni. Striegl Jánosné: Ezekrıl tájékoztatni kellene a lakosságot. A mai falugyőlés például erre jó alkalom lenne. Müller József: Kérem, aki a rendelet-tervezetet az elıterjesztés szerint elfogadja, kézfeltartással jelezze. rendeletét megalkotta: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 4/2009. (III.17.) ökr. rendelete a Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 3/2008.(II.12.) ökr. rendelet módosításáról Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szólótöbbször módosított évi XXXVIII. törvény 65. -a alapján, - figyelembe véve ezen jogszabály és az államháztartás mőködési rendjérıl szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat, - a évi költségvetésrıl szóló 3/2008. (II.12.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: Az Ökr. 3. helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselı-testület az önkormányzat évi költségvetésének kiadási fıösszegét 1. a./ E Ft-ban b./ bevételi fıösszegét: E Ft-ban E Ft. hiánnyal állapítja meg. 2. Az Ökr. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Az Ökr. 3. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép. Az Ökr. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. sz. melléklete lép. Az Ökr. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. sz. melléklete lép

13 13 6. Az Ökr. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 5. sz. melléklete lép. 7. Az Ökr. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 6. sz. melléklete lép. 8. Az Ökr. 1/1. sz. melléklete helyébe e rendelet 7. sz. melléklete lép. Záró rendelkezések 9. (1) A rendelet március 27. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetésérıl a körjegyzı a helyben szokásos módon gondoskodik. Müller József polgármester Striegl Jánosné körjegyzı Záradék: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselı testületének 4/2009.(III.17.). ökr. rendelete március 17. napján kihirdetve. Gara, március 17. (A táblázatokat a jegyzıkönyv melléklete tartalmazza.) Striegl Jánosné körjegyzı 4. Napirendi pont: Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának évi közbeszerzési terve Müller József: Az elıterjesztést mindenki megkapta, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze.

14 14 14/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat Bácsszentgyörgy Község Önkormányzatának évi közbeszerzési terve 5. Napirendi pont: 1.) Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete az önkormányzat évre vonatkozó közbeszerzési tervét megtárgyalta és az alábbiak szerint fogadja el: Az önkormányzat a 2009 évben nem tervez a közbeszerzésekrıl szóló évi CXXIX törvény hatálya alá tartozó árubeszerzést, építési beruházást, szolgáltatás megrendelését. 2.) A közbeszerzési terv év közbeni indokolt esetben történı módosítása a polgármester feladata, amelyrıl a módosítást követı ülésen beszámol a képviselı-testületnek. 3.) A közbeszerzési tervet és annak módosítását az önkormányzat honlapján nyilvánosságra kell hozni. Felelıs: Müller József polgármester Határidı: folyamatos Beszámoló a évi falugondnoki tevékenységrıl Elıterjesztı: Aladics Mária falugondnok Aladics Mária: Sajnos rendezvényeket nem tudunk tartani már a létszám miatt sem, és a helyi viszonyok miatt sem. Sajnos bálakat sem lehet tartani, mert olyankor egyfolytában itt a hatóság. Müller József: A zenekar is sokba kerül ennek a kicsi falunak. Aladics Mária: Sajnálom azt a embert, aki igényelné ezt a szórakozást, de a pénztelenség sajnos ezt hozta. Az idén már óvodásunk sincs. Szőcs Gergely: Turpinszkiék elmaradt elıadásukat mikorra tervezzék? Aladics Mária: Falunapon lenne jó, augusztusban. Müller József: Kérem, aki a beszámolót elfogadja, kézfeltartással jelezze.

15 15 15/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat évi falugondnoki beszámoló elfogadása 6. Napirendi pont: A képviselı-testület a évi falugondnoki tevékenységrıl szóló beszámolót az elıterjesztés szerint elfogadja. Intézkedést nem igényel. A Hatósági Igazgatási Társuláshoz Vaskút és Bátmonostor települések Képviselıtestületeinek csatlakozási szándéka Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı Müller József: Az elıterjesztést mindenki megkapta, a Társulásnak megterhelı lenne új települések csatlakozása. Striegl Jánosné: Nincs sajnos kapacitás, mert akkor nem egy fıt kellene alkalmaznunk, hanem legalább két szabálysértési elıadóra lenne szüksége az igazgatási társulásnak mivel sok a szabálysértés a két településen. Müller József: Kérem, aki Vaskút község csatlakozásának elutasításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 16/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat Vaskút Község Önkormányzatának a Hatósági Igazgatási Társuláshoz történı csatlakozása. Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben szereplı szakmai indokok figyelembevételével Vaskút Község Önkormányzatának a Hatósági Igazgatási Társuláshoz történı csatlakozásához nem járul hozzá. A Képviselı-testület javasolja a csatlakozni szándékozó Vaskút Község Önkormányzatának, hogy fontolja meg más jelen társulás tagönkormányzatain kívüli települések önkormányzataival egy önálló Hatásági Igazgatási Társulás létrehozását. A Képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a testület döntésérıl írásban a döntésrıl szóló határozat-kivonat megküldésével - értesítse Vaskút Község polgármesterét. Határidı: Felelıs: azonnal Müller József polgármester Vaskút Község polgármesterének értesítéséért: Striegl Jánosné körjegyzı

16 16 Müller József: Kérem, aki Bátmonostor község csatlakozásának elutasításával egyetért, kézfeltartással jelezze. 17/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat Bátmonostor Község Önkormányzatának a Hatósági Igazgatási Társuláshoz történı csatlakozása. Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztésben szereplı szakmai indokok figyelembevételével Bátmonostor Község Önkormányzatának a Hatósági Igazgatási Társuláshoz történı csatlakozásához nem járul hozzá. A Képviselı-testület javasolja a csatlakozni szándékozó Bátmonostor Község Önkormányzatának, hogy fontolja meg más jelen társulás tagönkormányzatain kívüli települések önkormányzataival egy önálló Hatósági Igazgatási Társulás létrehozását A Képviselı-testület felkéri a körjegyzıt, hogy a testület döntésérıl írásban.- a döntésrıl szóló határozat-kivonat megküldésével értesítse Bátmonostor Község polgármesterét. Határidı: azonnal Felelıs: Müller József polgármester Bátmonostor Község polgármesterének értesítéséért: Striegl Jánosné körjegyzı 7. Napirendi pont: Hatósági - Igazgatási Társulási Megállapodás módosítása Müller József: Az elıterjesztést a képviselık megkapták, kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 18/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat Hatósági Igazgatási Társulási Megállapodás módosítása Bácsszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a jegyzıi hatáskörő szabálysértési feladatok ellátására létrehozott Hatósági Igazgatási Társulás társulási megállapodása III. fejezetébıl január 1-i hatállyal törli a 8. pont utolsó francia bekezdését. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselı-testület nevében Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıjével együtt a Hatósági Igazgatási Társulásról szóló módosított társulási megállapodást aláírja.

17 17 8. Napirendi pont: Határidı: március 31. Felelıs: polgármester, körjegyzı Falugondnoki Toyota Hi-Ace típusú, HBE 330 rendszámú gépjármő értékesítése Müller József: Készítettünk egy teljes körő értékelést, amelyben ,-Ft-ra értékelték fel Toyota Hi-Ace típusú gépjármővünket. Szőcs Gergely: A tényleges km futás km, nem mind te vezetted bele Marika? Müller József: Nem, az elızı falugondnok is vezette. Szőcs Gergely: És volt hogy Gara használta, ugye? Müller József: Igen, és szép pénzt kaptunk is érte. Szőcs Gergely: Egyébként elég szép összegre becsülték, ezen meglepıdtem. Müller József: Meg kellene hirdetnünk. Striegl Jánosné: A Garai Híradóba be lehetne tenni. Szőcs Gergely: Ezzel az árral? Müller József: Igen. Kérem, aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı Toyota Hi-Ace típusú gépjármővet meghirdessük értékesítésre, kézfeltartással jelezze. 19/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat Falugondnoki Toyota Hi-Ace típusú, HBE 330 rendszámú gépjármő kijelölése értékesítésre 1. A képviselı-testület úgy határozott, hogy a falugondnoki Toyota Hi-Ace típusú, HBE 330 rendszámú gépjármővet értékesítésre kijelöli. 2. A képviselı-testület fenti gépjármővet az értékbecslés által meghatározott eladási áron, azaz ,-Ft értékben értékesíti. Felelıs: Müller József polgármester Határidı: folyamatos

18 18 9. Napirendi pont: OPEL autó márkaképviselet részére hirdetésre reklámfelület biztosítása (szóbeli elıterjesztés) Müller József: A pályázat feltétele volt, melyet megnyertünk, hogy hirdetési reklámfelületet biztosítsunk részükre. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. 20/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat OPEL autó márkaképviselet részére hirdetésre reklámfelület biztosítása 10. Napirendi pont: A képviselı-testület úgy határozott, hogy az OPEL autó márkaképviselet részére az önkormányzat 30 m 2 nagyságú hirdetési felületet biztosít ,-Ft összegben. Felelıs: Müller József polgármester Határidı: azonnal A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató Müller József: Az elıterjesztést mindenki megkapta, kérem, aki az abban foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze. 21/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató A képviselı-testület a lejárt határidejő határozatokról és a testületi ülések között tett fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. Intézkedést nem igényel.

19 Napirendi pont: Egyebek FEBÖSZ pályázat benyújtása a Falunapi rendezvény támogatására Müller József: Augusztusban rendeznénk meg a falunapot, akkorra kellene a Turpinszkiékkal is megbeszélni az elıadást. Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 22/2009. (III. 17.) számú képviselı-testületi határozat FEBÖSZ pályázat benyújtása a Falunapi rendezvény támogatására A képviselı-testülete úgy határozott, hogy a FEBÖSZ által meghirdetett pályázaton támogatást igényel a évi Falunap megrendezéséhez. A pályázaton igényelt összeg , forint A képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. Felelıs: Müller József polgármester Határidı: április 15. Müller József: Mivel egyéb tárgy, hozzászólás nem hangzott el, a mai nyilvános ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk a munkát. Kmf. Müller József polgármester Striegl Jánosné körjegyzı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T

R E N D E L E T T E R V E Z E T R E N D E L E T T E R V E Z E T Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a személyes

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 40028/2005. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 40028/2005. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 40028/2005. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

Igénybevételi eljárás rendjérıl

Igénybevételi eljárás rendjérıl Igénybevételi eljárás rendjérıl I. Bevezetés: Az eljárásrend kidolgozásának célja, hogy a 2008. 01.01-tıl érvényes jogszabályi elıírások maradéktalan betartása mellett szabályszerően lehessen a kérelmeket

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete

A szociális ellátások helyi szabályozásáról. Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2009. (IV.10.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Pamuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Budapest

Részletesebben

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.( ) számú önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Báta Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális biztonság megteremtése

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK

BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE TARTALOMJEGYZÉK BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŐLÉS HIVATALOS LAPJA 3. szám Kecskemét, 2011. május 31. TARTALOMJEGYZÉK I. SZEMÉLYI RÉSZ: 73/2011. (V. 27.) Kgy. A Megyei kitüntetı díjakra

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról

HATÁROZAT-TERVEZET. Mór Város Önkormányzatának /2009.(IV.29.) Kt. határozata szociális szolgálattervezési koncepciójának felülvizsgálatáról ELİTERJESZTÉS Mór Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata tárgyában (Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangú támogatásával) A társadalomba való be- és visszailleszkedés

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK 8/1996. (IV. 1.) 1 RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS EGYES SZOCÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL A 20/1997. (IV. 15.) 2, A 37/1997. (X. 13.) 3, A 48/1997. (XII.

Részletesebben

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e

Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének. 36/2003.(XII.31.) számú. r e n d e l e t e Kadarkút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 36/2003.(XII.31.) számú r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról, valamint a személyes

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap

Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás korszerősítéséhez nyújtott támogatást igénylı lap Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 Elsı lakást szerzık támogatásához és a lakás

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása

5./ Az Önkormányzat 2011. évi átmenti gazdálkodásáról szóló rendelet elfogadása 1 JEGYZİKÖNYV Készült: 2011. december 14-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek:

1. SZ. MELLÉKLET. I. A bizonylatolással szembeni általános követelmények: a) Alaki kellékek: 1. SZ. MELLÉKLET A TÁMOP 2.1.1-B Lépj egyet elıre!- Ápolási díjban részesülık képzési támogatása c. projekt keretében folyó oktatási és vizsgáztatási tevékenység költségeinek elszámolása, bizonylatolási

Részletesebben

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI RENDSZERÉRŐL (Egységes szerkezetben a 15/2015. (VII.2.) önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

a 2009. április 29-i képviselı-testületi ülésre

a 2009. április 29-i képviselı-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Jegyzıjétıl E L İ T E R J E S Z T É S a 2009. április 29-i képviselı-testületi ülésre Tárgy: A felnıtt korúak szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról 14/2003.(04.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 118-4/2006. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2006. április 21-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Rendelet

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2010.(II.10.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Szólád Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949.

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások

A rendelet célja. A rendelet hatálya I. FEJEZET. Az önkormányzati lakások bérletére, valamint a lakbérek mértékére vonatkozó elıírások Bakonybél Önkormányzata Képviselıtestületének 13/2001.(VIII.5.) rendelete a Bakonybél Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások bérletérıl, a lakbérek mértékérıl 1 (Módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt követelményeknek, valamint

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 11/2000. (V. 8.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Módosítások: a) 3/2001. (II. 7.) ör. b) 38/2002. (XI. 22.) ör. c) 13/2004.

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 15/2000. (XI.23.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl (egységes szerkezetben a 9/2001. (VI.21.), 5/2005. (II.24), 17/2006. (V. 18.), 34/2006.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete

Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Letenye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 26-án tartandó ülésének 1. számú - A szociális, pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 8/1999.(VI.1.) rendelete a helyi lakáscélú támogatásról. A képviselı-testület a lakáscélú támogatásokról szóló, többször módosított 106/1988. (XII.26.)MT. számú rendelet

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2009. (VIII.4.) Ör. az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2011. szeptember 1.-től (Algyő

Részletesebben

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról.

M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. M É L Y K Ú T NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2004.(II.11.)Ör.számú rendelete 1 az adósságkezelési szolgáltatásról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának 4/2009. (III. 2.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl Pécel Város Önkormányzatának képviselı-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT 1 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 31-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZİ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mártély Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete. a települési támogatások helyi szabályairól OptiJUS Debrecen Opten Kft. Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(VII.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Az Önkormányzat által pénzben és természetben nyújtott, valamint

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 1. (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat 1/2008. (II.21.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról szóló 2/2006. (II. 14.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város

Részletesebben