J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal tanácskozóterme Az ülés kezdetekor jelen vannak: Faa Béla polgármester, Putterer Antal alpolgármester, Dr. Fridrik Pál, Miklós József, Nádai Norbert képviselık (5 fı) Tanácskozási joggal jelen van: Striegl Jánosné körjegyzı Meghívott vendég: Kubatov Márton Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke Lakosság részérıl: 2 fı Jegyzıkönyvvezetı: Slavonits Radován Faa Béla: Köszöntöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a képviselı-testület ülése határozatképes, mivel 7 képviselıbıl 5 fı jelen van. Az ülést megnyitom. A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza. Kérem, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 34/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat Nyilvános ülés napirendje: 1.) Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató 2.) Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének../2011. (III.17.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról 3.) Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének../2011. (III.17.) önkormányzati rendelet-tervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról 4.) Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének./2011. (III.17.) önkormányzati rendelet-tervezete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidın kívül történı

2 2 házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendı térítési díjak mértékérıl Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 5.) Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzısége Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı 6.) Defibrillátor készülék éves felülvizsgálata 7.) évekre vonatkozó önkormányzati gazdasági program 8.) Egyebek Zárt ülés napirendje: 1.) Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott szociális határozatokról 2.) Egyebek 1. Napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Megkaptátok az elıterjesztést. A határozatok végrehajtásához nincs mit hozzáfőzni, két ülés között tett fontosabb intézkedésekhez kérdezem, hogy van-e kérdés vagy hozzászólás? Ha nincs akkor kérem, aki a beszámolót elfogadja kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 35/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztató A képviselı-testület a lejárt határidejő határozatokról és a testületi ülések között tett fontosabb intézkedésekrıl szóló tájékoztatót elfogadja. Intézkedést nem igényel.

3 2. Napirendi pont: 3 Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének../2011. (III.17.) önkormányzati rendelettervezete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Átadnám a szót a jegyzı asszonynak. Striegl Jánosné: Köszönöm, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elfogadásra javasolja a szociális rendelet-tervezetet a képviselı-testület felé. A tervezetben kiemelendı a bérpótló juttatásra jogosult személyeknél az 5.. (4) és (5) bekezdése miszerint a bérpótló juttatásra jogosult köteles gondoskodni az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje a kerítésen kívül határos terület árok, járda tisztántartásáról, síkosság mentesítésérıl, gyom mentesítésérıl az ingatlan állagának és rendeltetésszerő használhatóságának valamint annak higénikus állapotának biztosításáról. Az (5) bekezdés szerint az önkormányzat folyamatosan ellenırzi a (4) szerinti feltételeket amennyiben a jogosult a feltételeknek nem felel meg a körjegyzı írásban legfeljebb 30 napos határidı kitőzésével teljesítésre szólítja fel. Nádai Norbert: Örülök, hogy eljutottunk idáig, azzal kapcsolatban van aggályom mivel a rend is relatív fogalom ki lenne, aki megfelelıen, objektíven tudná értékelni azt, amit lát. Akkor ér ez a rendeletmódosítás valamit, ha ezt következetes módon be is tudjuk tartani. Faa Béla: Kérem, aki egyetért a rendelet módosítással kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 5/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009. (III.31.) Kt. számú rendeletének módosításáról Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 37/A.. (1) bekezdés, 48. (4) bekezdés, 92. (1) bekezdés b), 132. (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletét alkotja: 1. A képviselı-testület az R. 1.. (3) bekezdésének b) pontját hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbit rendeli: a 32/B. (1) bekezdésében meghatározott idıskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben (a továbbiakban: uniós rendeletek) meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének idıpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. 2. A képviselı-testület az R. 2. (3) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbit rendeli: Az eljáró szerv a személyes gondoskodást nyújtó ellátások fizetendı térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelemrıl környezettanulmány alapján dönt.

4 4 3. A képviselı-testület az R. 4. (2) bekezdését hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbit rendeli: Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a 4. A képviselı-testület az R. 8. (2) bekezdése helyébe az alábbit rendeli: Az a személy, akinek az aktív korúak ellátásra való jogosultságát megállapították az Szt ban foglaltak szerinti kivétellel- bérpótló juttatásra jogosult 5. Az R. 8. -a kiegészül az alábbi (3)-(4)-(5)-(6) bekezdésekkel: (3) A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles az Szt. 35. (3) bekezdésében foglalt együttmőködési kötelezettségre (4) A bérpótló juttatásra jogosult személy köteles gondoskodni az általa életvitelszerően lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítésen kívül határos terület, árok, járda tisztántartásáról, síkosság mentesítésérıl, gyommentesítésérıl, az ingatlan állagának és rendeltetésszerő használhatóságának, valamint annak, higiénikus állapotának biztosításáról (5) A (4) bekezdésben felsorolt feltételeknek való megfelelést az önkormányzat folyamatosan ellenırzi. Amennyiben a jogosult a feltételeknek nem felel meg, a körjegyzı írásban legfeljebb 30 napos határidı kitőzésével- telesítésre szólítja fel (6) Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korú ellátott, aki: - terhes gondozás alatt áll vagy - tartós betegsége miatt közcélú munkavégzésre alkalmatlan 6. Az R. kiegészül az alábbi 14/A -al: A Térségi Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat Társulása által nyújtott szolgáltatás Családsegítés (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások közül a családsegítés feladatait Gara Község Önkormányzata a társulás székhely településeként (Gara, Kossuth L. u. 62. sz.) alatt lévı a társulás által fenntartott intézményében láttatja el. (2) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezetı okok megelızése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megırzése céljából nyújtott szolgáltatás. (3) A családsegítı szolgáltatásban nyújtott általános és speciális segítı szolgáltatás olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különbözı közösségi csoportok jólétéhez és fejlıdéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. (4) A Családsegítı Szolgálat a hozzáforduló vagy vele bármilyen kapcsolatban álló személyekkel, családokkal az önkéntesség alapján alakíthat ki együttmőködést, a szolgáltatás igénybe vétele térítésmentes. (5) A Családsegítı Szolgálat kizárólag az érintett személy, illetve törvényes képviselıje hozzájárulásával jogosult intézkedni, információt szolgáltatni, kivéve a különös veszélyeztetés, illetve a nem magánindítványos bőncselekmény esetét. Különös veszélyeztetés az a magatartás, amelynek következtében a magatartás tanúsítójának vagy más személynek életét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan fenyegetı helyzet áll elı.

5 5 (6) A Családsegítı Szolgálat: a) a megelızés érdekében az Szt ban foglalt tevékenységet fejti ki, b) az egyének és a családok életvezetési képességének megırzése, valamint a jelentkezı problémák megszüntetése érdekében az Sztv. 64. (2)-(3) bekezdésében megfogalmazottak szerint jár el, c) egyéb feladatait az Sztv. 64. (4) bekezdésében foglaltak határozzák meg. Záró rendelkezés Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba. Gara, március 17. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyzı A rendelet március 19-én kihirdetve. Indokolás a szociális rendeletmódosításhoz Striegl Jánosné körjegyzı Általános indokolás a szociális ellátások 4/2009. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelethez A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítására a szociális igazgatásról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) január 1-tıl hatályos módosítása miatt van szükség. A törvény néhány szakaszban felhatalmazást ad az önkormányzatoknak arra vonatkozóan, hogy a helyi igényeknek megfelelıen plusz feltételt, illetıleg a törvénynél több támogatási lehetıséget biztosítsanak az igénylıknek. Támogatási feltételként beépítésre került a törvény által javasolt szabályozás. Részletes indokolás (1. -hoz) Az Szt. az idıskorúak járadéka tekintetében tartalmaz változásokat. E változások a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyekrıl szól. (2. -hoz) Az eljáró szerv a személyes gondoskodást nyújtó ellátások fizetendı térítési díj csökkentése vagy elengedése iránti kérelemrıl környezettanulmány alapján dönt. (3. -hoz) Az ápolási díj havi összegét érinti az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80%-a amit a szociális törvény konkrétan meghatároz. (4. -hoz) Az Szt. a RÁT tekintetében tartalmaz változást az új ellátási forma, bérpótló juttatás a jövıben ilyen címen részesülnek ellátásban az erre jogosult kérelmezık.

6 6 (5. -hoz) Új lehetıséget adott a szociális törvény az önkormányzatoknak arra, hogy a támogatás feltételeként elıírhatják a kérelmezı által életvitelszerően lakott ház és környékének rendben tartását. (6. -hoz) Pontosításra került a szociális törvény 92. (2) bekezdése, amely alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátást, annak igénybevételét, valamint a fizetendı térítési díjat a helyi önkormányzat rendelete szabályozza. 3. Napirendi pont: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének../2011. (III.17.) önkormányzati rendelettervezete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Ismét átadnám a szót jegyzıasszonynak. Striegl Jánosné: január 1-el módosult a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások az étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás. Amennyiben a képviselı-testület elfogadja e rendelet-tervezetet úgy a 11/2009. (VII. 9.) Kt. számú rendelet hatályát veszti. Faa Béla: Van valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban? Putterer Antal: Eddig a Kolpingnak fizettek az étel kiszállításért 100,-Ft-ot? Striegl Jánosné: Eddig is fizettek a Kolpingnak, de ezen túl az önkormányzatnak fizetik. Nádai Norbert: Akkor az több százezer forintot is jelenthet éves szinten? Striegl Jánosné: Igen, kb ,-Ft-ot jelentene. Nádai Norbert: Számítások lettek végezve azzal kapcsolatban, hogy mennyibe kerül az ételkiszállítás az önkormányzatnak? Miklós József: Egy évben 2650 km-t autóztatunk el plusz a dolgozó bére. Ami azt jelenti, hogy napi 9,5 km-t tesz meg, és ezért a tavalyi évben csak ,-Ft-ot fizetett a Kolping. Faa Béla: Kérem, aki a rendelttel egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 6/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapításáról Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete (a továbbiakban önkormányzat) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az Szt (1) bekezdése, a (2) bekezdése, a (9) bekezdése, a 116. (1)-(3) bekezdésére, a személyes gondoskodást nyújtó szociális

7 7 ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés a) pontjára - a helyi a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díját (a továbbiakban: intézményi térítési díj) és az ellátottak által fizetendı térítési díjakat (a továbbiakban: személyi térítési díj) szabályozására az alábbi rendeletét alkotja: Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Gara község közigazgatási területén történı személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjára terjed ki. Étkeztetés 2. (1) Az önkormányzat által biztosított étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke 500,- Ft/adag. (2) Az önkormányzat által biztosított étel kiszállítás intézményi térítési díjának mértéke 100,- Ft/alkalom. (3) Egy háztartásba történı több adag étel kiszállítása esetén kizárólag a legmagasabb jövedelemmel rendelkezı családtag köteles a kiszállítási díj megfizetésére. Házi segítségnyújtás 3. Az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás intézményi térítési díj mértéke 700,- Ft/óra. Nappali ellátás 4. Az önkormányzat által biztosított nappali ellátás intézményi térítési díj mértéke 600,- Ft/fı/nap Vegyes rendelkezések 5. (1) E rendelet 1., a 2., valamint a 3. alapján megállapított intézményi térítési díjból a személyi térítési díjat a Szt bekezdés szerint kell megállapítani. (2) A személyi térítési díj megállapításánál a nem szociálisan rászorulók az intézményi térítési díjat fizetik. (3) Ingyenes ellátásban kell részesíteni azt a jogosultat, aki jövedelemmel nem rendelkezik; Záró rendelkezések 6. (1) Ez a rendelet április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követıen indult ügyekben kell alkalmazni. (2) Jelen rendelet által nem szabályozott kérdésekben a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló a többszörösen módosított évi III. tv. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg a személyes gondoskodást nyújtó ellátások fizetendı térítési díjának megállapításáról szóló 11/2009. (VII. 9.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.

8 Gara, március 17. Faa Béla polgármester 8 Striegl Jánosné körjegyzı A rendelet március 19-én kihirdetve. Striegl Jánosné körjegyzı Indokolás A személyes gondoskodást nyújtó ellátások fizetendı térítési díjának megállapításáról szóló 6/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelethez Általános indokolás A személyes gondoskodást nyújtó ellátások fizetendı térítési díjának megállapításáról szóló 6/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet megalkotására a szociális igazgatásról szóló évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) január 1-tıl hatályos módosítása miatt van szükség. Az intézményi térítési díj tartalmi összetevıi tehát megmaradnak, de az önköltség elemeit a továbbiakban a ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. Eddig ugyanis az önköltség elemei között csak a személyi, dologi kiadások kerülhettek beszámításra, ezen túl pl. az intézmény felújítására, beruházásokra fordított költségek is kalkulálhatók lesznek az önköltségbe. /Szt (2) bek., (9) bek./ Részletes indokolás (2. -hoz) Az étkeztetés, mint szociális alapszolgáltatás nem tartozik az Szt. által meghatározott térítésmentes alapszolgáltatások közé, az intézményi térítési díj tartalmi összetevıi tehát megmaradnak, de az önköltség elemeit a továbbiakban a ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. (3. -hoz) A házi segítségnyújtás, mint szociális alapszolgáltatás nem tartozik az Szt. által meghatározott térítésmentes alapszolgáltatások közé, az intézményi térítési díj tartalmi összetevıi tehát megmaradnak, de az önköltség elemeit a továbbiakban a ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. (4. -hoz) A nappali ellátás, mint szociális alapszolgáltatás nem tartozik az Szt. által meghatározott térítésmentes alapszolgáltatások közé, az intézményi térítési díj tartalmi összetevıi tehát megmaradnak, de az önköltség elemeit a továbbiakban a ráfordítások teljes körét figyelembe véve határozhatja meg a fenntartó. 4. Napirendi pont: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének./2011. (III.17.) önkormányzati rendelettervezete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendı térítési díjak mértékérıl Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı

9 (írásos elıterjesztés) 9 Striegl Jánosné: január 1-tıl az Országgyőlés módosította a házasságkötésrıl szóló jogszabályokat és minden önkormányzat hivatalára kiterjesztette a térítési díjakat házasságkötésre is. Abban az esetben, ha hivatali idıben és a hivatali helyiségben köt házasságot, akkor nem kell fizetni, ha szombaton, vasárnap vagy délután 4 óra után akkor kell fizetni. Hivatali helyiségen kívül ,-Ft-ot kell fizetni és az anyakönyvvezetıt is díj illeti meg. Faa Béla: Van valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem, aki a rendelet-tervezettel egyetért kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét megalkotta: Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületének a 7/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendı térítési díjak mértékérıl Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló évi 17. törvényerejő rendelet 42/A. (4) bekezdésének a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Gara község közigazgatási területén történı házasságkötésekre terjed ki. 2. E rendelet alkalmazásában: 1. hivatali helyiség: Gara Község Önkormányzata által biztosított kijelölt helyiség 6522 Gara, Kossuth L. u. 62. Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıségének tanácsterme. 2. hivatali munkaidı: Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzıségének Szervezeti és Mőködési Szabályzatában meghatározott munkarend. 3. Hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi eseményt munkaszüneti napok kivételével az alábbiak szerint lehet lebonyolítani: a) pénteken óra és óra, b) szombaton 9.00 óra és óra között, c) vasárnap 9.00 óra és11.00 óra között. 2. Az engedélyezés szabályai 4. (1) A hivatali helyiségen kívül történı anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a körjegyzı az anyakönyvvezetıvel történt egyeztetést követıen dönt. (2) A kérelmet írásban, az anyakönyvi esemény bejelentésével egyidejőleg kell benyújtani az anyakönyvvezetı útján az önkormányzat körjegyzıjéhez. (3) A kérelem elbírálását megelızıen az anyakönyvvezetı köteles a választott helyszínen szemlét tartani, melyrıl feljegyzést készít, és a jegyzınek az engedélyezésre javaslatot tesz. (4) A hivatali helyiségen kívül történı anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelembe kell venni a hivatali helyiségben elıjegyzett és felvett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

10 10 3. Díjfizetési kötelezettség 5. (1) Az önkormányzat a hivatali munkaidın belül a hivatali helyiségben történı anyakönyvi esemény lebonyolítását térítésmentesen biztosítja. (2) A hivatali munkaidın kívül a hivatali helyiségben és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért a szolgáltatási díjfizetési kötelezettség a Körjegyzıség házipénztárába történı készpénz befizetésével teljesíthetı. (3) A szolgáltatási díjnak készpénzben történı befizetését az errıl szóló bizonylat másolati példányával kell az eljáró anyakönyvvezetı felé igazolni. A szolgáltatási díjat legkésıbb az anyakönyvi esemény létesítését megelızıen legalább egy héttel kell teljesíteni. (4) Amennyiben az anyakönyvi esemény az önkormányzat hibájából meghiúsul a kérelmezı részére a befizetett szolgáltatási díjat vissza, kell fizetni. (5) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegetı egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben vagy az érintettek valamelyikének lakásán, hivatali munkaidın belül lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes. 4. Díjak mértéke 6. (1) A hivatali munkaidın kívüli anyakönyvi eseményért eseményenként Ft + mindenkor hatályos Áfa szolgáltatási díjat kell fizetni, mely tartalmazza a tárgyi és személyi feltételek biztosítását. (2) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért eseményenként Ft + mindenkor hatályos Áfa szolgáltatási díjat kell fizetni, mely tartalmazza a tárgyi és személyi feltételek biztosítását. (3) A munkaidın kívüli hivatali helységen kívül tartott anyakönyvi esemény díja megegyezik a (2) bekezdésben foglalt díjjal. (4) Az anyakönyvvezetıt a hivatali munkaidın kívül történı anyakönyvi eseményben történı közremőködéséért választása szerint a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı, vagy eseményenként bruttó Ft díjazás illeti meg. 5. Záró rendelkezések 7. (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvekrıl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrıl szóló l982. évi 17. törvényerejő rendelet rendelkezéseit december 31-ig, január 1-tıl az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. törvény elıírásait kell alkalmazni. (2) E rendelet április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követıen bejelentett e rendelet szerinti anyakönyvi esemény létesítése iránti eljárásokban kell alkalmazni. Gara, március 17. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyzı A rendelet március 18. napján kihirdetve Gara, március 17. Striegl Jánosné körjegyzı

11 11 Általános indokolás a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidın kívül történı házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és az azokért fizetendı díjak mértékérıl szóló rendelethez A törvény fıszabályként továbbra is elıírja a házasságkötéshez szükséges és arra alkalmas hivatali helyiség önkormányzat általi biztosítását. A házasságkötéshez hasonlóan igény mutatkozik hivatali helyiségen kívüli létesítésére is. Ezen igényeket kívánja kielégíteni a törvény azzal, hogy bizonyos részletesen szabályozott feltételek teljesülése esetén, körjegyzıi engedéllyel lehetıséget biztosít a házasulóknak, a feleknek a házasságkötéshez. A törvény a gyakorlatban általános problémát orvosol azzal, hogy szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, illetve munkaidın kívüli házasságkötés esetén felmerülı díjazás mértékét. Részletes indokolás ( hoz) Az általános rendelkezéseket tartalmazza úgy, mint a rendelet hatályát, értelmezı rendelkezéseket, az anyakönyvi esemény lebonyolításának szabályait. A javaslat kialakításakor figyelembe vettem, hogy eddig is a házasságkötések hét végére esnek; felborítani a réges-régi szokásokat semmiképp sem volna szerencsés. (4. -hoz) A hivatali helyiségen kívül történı anyakönyvi esemény engedélyezési szabályait tartalmazza, figyelembe véve a tvr., valamint a még hatályba nem lépett tv. idevonatkozó rendelkezéseit, mivel e szabályok január 1-jétıl is hatályosak lesznek. Mivel ez többletteljesítményt igényel az anyakönyvvezetıtıl, így a körjegyzı vele egyetértésben dönthet: amennyiben vállalni tudja az adott eseményen való közremőködést, oktalan volna megtagadni a kérelem teljesítését. Az anyakönyvi esemény méltóságát minden körülmények között biztosítani kell, ezért indokolt a külsı helyszínen tartott szemle, melynek eredményeként hozható megalapozott döntés az engedélyezés kérdésében. (5. -hoz) Az önkormányzat eddig a hivatali munkaidın kívül hivatali helyiségben tartott anyakönyvi esemény lebonyolítását térítésmentesen biztosította, azonban most az anyakönyvvezetıt választása szerint díjazni kell. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért fizetendı szolgáltatási díj megfizetésének szabályait tartalmazza. A térítésmentességet a munkaidın belül a hivatalban tartott eseményekre a súlyos egészségi állapot esetére javaslom biztosítani. (6. -hoz ) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményért fizetendı szolgáltatási díj, valamint a hivatali munkaidın kívül megtartott anyakönyvi esemény közremőködésért az anyakönyvvezetıre vonatkozó rendelkezést tartalmazza. Az anyakönyvvezetı díjazására tett javaslatban figyelembe vettem a felkészülésre fordított idıt is; valamint az anyakönyvvezetıi feladatokat is ellátó köztisztviselık illetményét. 5. Napirendi pont: Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzısége Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása Elıterjesztı: Striegl Jánosné körjegyzı (írásos elıterjesztés)

12 12 Striegl Jánosné: A február 15-i testületi ülésen már napirendi pontként szerepelt e napirend csak a szőkös határidı miatt a polgármester úrnak nem volt ideje ahhoz, hogy az elıterjesztéshez csatolt hivatali szmsz-t elolvassa, ezért nem került akkor elfogadásra. Az elıterjesztés elsı oldalán, vastagon szedett betővel jól látható, hogy mi miatt is kellett új SZMSZ-t készíteni. Faa Béla: Van valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 36/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzısége Szervezeti és Mőködési Szabályzatának jóváhagyása 1. A képviselı-testület Gara-Bácsszentgyörgy Községek Körjegyzısége Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal változtatás nélkül jóváhagyja. 2. A képviselı-testület felkéri a körjegyzıt és a polgármestert a Szervezeti és Mőködési Szabályzat aláírására. Határidı: március 20. Felelıs: Striegl Jánosné körjegyzı A határozatról értesülnek: polgármesterek és minden köztisztviselı valamint a mőszaki státuszban dolgozó közalkalmazott 6. Napirendi pont: Defibrillátor készülék éves felülvizsgálata (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Annak idején a Megyei Önkormányzat ajándékozott minden településnek egy újraélesztı készüléket 2004-ben. Ebben az évben kellene felülvizsgálni ezt a készüléket és az akkumlátort kicserélni. Az átvizsgálás és a csere díja ,-Ft-ba kerül. Nádai Norbert: Ez a doktor úrnál található meg? Faa Béla: Igen ez is meg az is, amelyet a Német Kisebbségi Önkormányzat ajándékozott a rendelınek. Striegl Jánosné: Tegnap a bácsszentgyörgyi képviselı-testületi ülésen ki próbálásra került a defibrillátor. Az elıterjesztésben szereplı összeg 5 évre szól, egyébként ,-Ft lenne, de a felülvizsgálat miatt ennyi az egyszeri kiadási költség. Fridrik Pál: Garának 2 defibrillátora van, az egyik a rendelıben van ben a Német Kisebbségi Önkormányzat pályázaton nyert egy EKG-t, egy defibrillátort és egy vérnyomásmérı

13 13 monitort illetve készüléket. A három készülékbıl mindennap az EKG-t használjuk, a defibrillátor is készültségben van a vérnyomásmérı monitort még nem üzemeltettük be. Hála istennek a defibrillátorokat még nem kellett használni. Szabó Károly képviselı 17:52 órakor megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 6 fıre emelkedett. Faa Béla: A kiszállási díjat meg tudjuk spórolni, mert a Gergellyel már beszéltem, hogy ha az övékét viszi, akkor vigye a mienket is. Fridrik Pál: Én drágának tartom ezt az egész ellátást. Striegl Jánosné: A bácsszentgyörgyi polgármester úr fel is hívta ıket, ezek abszolút 2011-es árak. Faa Béla: Kérem, aki támogatja az akkumlátor cserét kézfelemeléssel jelezze. A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 37/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat Defibrillátor készülék éves felülvizsgálata 1. A képviselı-testület úgy határozott, hogy a defibrillátor készüléket felülvizsgáltatja és továbbra is a községi orvosi rendelıben kerül elhelyezésre. 2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a felülvizsgálattal kapcsolatos teendık elvégzésére. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: folyamatos 7. Napirendi pont: re vonatkozó gazdasági program (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Az elıterjesztést megkaptátok, gondolom mindenki át is olvasta. Óvatosan tervezgettem. Törvény írja elı, hogy a választásokat követıen 6 hónapon belül kell a polgármesternek beterjeszteni a képviselı-testület elé. Van valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem, aki a gazdasági programmal egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 38/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat re vonatkozó gazdasági program

14 14 A képviselı-testület a évekre vonatkozó önkormányzati gazdasági programról szóló beszámolót az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Intézkedést nem igényel. 8. Napirendi pont: Egyebek Faa Béla: Javaslom, hogy a körünkben ülı két kımővest hallgassuk meg elıször a falumegújítási munkákkal kapcsolatban. Szőcs József: Amennyit én láttam abból nem lehet egy olyan árajánlatot adni, ami megállja a helyét és azzal meg is lehessen csinálni ezt a munkát. Elolvasva az MVH árajánlat tételre vonatkozó költségvetést, nem tudok MVH-s árajánlatot adni. Nem tudom, hogy milyen összegő költségvetést fordítanak erre, de az én számításaim szerint ,-Ft alatt nem lehet elkészíteni. Ilyen formában, ahogy most van. A Mővelıdési Házban mőanyag ablakból nem lehet megépíteni, mert nem biztonságos. Az, aki az ablakot készíti, annak kell felmérni és annak kell megmondani, hogy milyen erısítı hosszakkal vagy hány darabból tudja megcsinálni biztonsággal. Olyan megoldást is el tudnék képzelni, hogy ne legyen az a nagy bontás sokszor a bontás többe kerül, mint az építés az ablaképítık kijönnek felmérik, adnak egy árajánlatot és a helyreállítási munkára adnak egy másik árajánlatot. Szerény számításaimmal is kb ,-Ft körülire számoltam. Például a térkı esetében kb m 2 térkıvel számoltak, a legjobb beszerzési áron is kb ,-Ft anyagmunkadíjjal tudnám megcsinálni négyzetméterét, az összesen ,-Ft+áfa plusz az ablakok és akkor még nincs benne a terasz burkolása sem. Nem tudom, hogy azok, akik csinálták a költségvetést milyen munkákat vettek bele ez sehogyan sem stimmel, ehhez javítani kell a tervet, ezt így nem lehet elkészíteni. Kubatovics Mátyás: Hogyhogy nem került bele a terasz? Miért maradt ki? Faa Béla: Ez az egész pályázat annak idején ,-Ft-ra íródott. Amikor le kellett redukálni az egészet ,-Ft-ra kimaradt. Miklós József: Le kellet volna állítani, amikor rájöttünk arra, hogy ez így nem jó. Elnézésedet kérem, most dolgozzák át ezt az összeget arra, ami most lesz. Igazad van nemcsak, hogy ezek nincsenek, az 1100 m 2 helyett csak az utcai részt kell térkövezni, a teraszok nincsenek, több nyílászáró van mint amennyi elképzelve van, tehát az eredeti semmiféleképpen sem jó. Kubatovics Mátyás: Azóta nem lett javítva a terven? Faa Béla: Az MVH-s pályázatoknál van az építési normagyőjtemény, az alapján lehet dolgozni és attól nem lehet eltérni. Április 1-tıl fog változni és valószínő, hogy visszahozzák az eredeti árakat. A fı probléma az, hogy az MVH-val kell folyamatosan egyeztetni és ezért hívtam át a Marcit, hogy konzultálni lehessen vele. Október 10-ig a munka 50%-át el kell végezni, a másik fele mehet jövı év október 10-ig. Nádai Norbert: Akárhogy alakult a pályázat mindenképpen szem elıtt kell tartani, hogy a teraszok rendbe legyenek rakva. Faa Béla: Persze. Április 1-et megvárjuk, amikor kijön az új építési normagyőjtemény, akkor írjuk ki. Javaslom, hogy a módosítást fogadjuk el, elvileg ma kellett volna ajánlatot bontani, ami

15 15 elmaradt. Sikerült elérni a pályázatírókat, még egyszer leülök a Marcival és a pályázatírókkal egyeztetni. Miklós József: Én csak azt fogom támogatni, amikor papíron le lesz írva minden. Mi van akkor, ha nem garai is beadja? Minden ugyanolyan fejetlenül megy, mint 5 év óta az összes pályázatunk. Faa Béla: Melyik pályázatunk? Miklós József: Az összes. Te vagy a polgármester járjál utána, mindegy ki a pályázatíró ennek meg kell lenni. Arról volt szó, hogy a Marci most elkészíti. Megkérdeztem tıled testületi ülésen és azt mondtad ott van az embernél, elkértem a pályázatot és ugyanúgy jártam, mint a Szőcs Józsi. Kertész Ferenc képviselı 18:25 órakor megérkezett az ülésre, így a jelenlévı képviselık száma 7 fıre emelkedett. Faa Béla: És ott is volt az embernél azt, hogy a mérnök hogy állította össze abba én sem láttam bele. Miklós József: De te tudtad, hogy az ,-Ft lett ,-Ft-ra lekorrigálva. Faa Béla: Azt tudtam. Miklós József: Ilyet még egyszer nem szabad csinálnunk, miért nem intézkedtél? Faa Béla: Az összes többi pályázatunk jó volt. Miklós József: Persze jó volt, ezt hagyjuk mind meg lett csinálva. Amikor a pályázatíró azt mondja, hogy rendben van, és megnézzük, majd akkor legyen meghirdetve. Faa Béla: Akkor nincs, mit módosítsunk. Miklós József: Addig ne módosítsuk, amíg nem tudjuk, hogy mit. Még egyszer ilyen ne legyen! A 2011/2012 évi óvodai és iskolai beíratások idıpontjai (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Óvodai beíratás idıpontja április 11-12, iskolai beíratás április , pótbeíratás augusztus 23-án lesz. Van valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem, aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 39/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat Óvodai, iskolai beíratások idıpontjai

16 16 Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a településen mőködı óvoda, általános iskola beíratási idıpontjait az alábbiak szerint határozza meg: 1. Az Óvodai beíratás idıpontjai: április Általános iskolai beíratás idıpontja: április Pótbeíratás: augusztus 23. Határidı: folyamatos Felelıs: Faa Béla polgármester, Striegl Jánosné körjegyzı A határozat végrehajtásért felelıs: Solt Csilla iskolaigazgató A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása (írásos elıterjesztés) Faa Béla: A Bajai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa január 26-i, a február 3-i, a február 23-i, a március 17-i ülésén módosította a társulási Megállapodást. A módosításhoz szükséges a tagönkormányzatok jóváhagyása. Kérem, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 40/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítása 1. Gara Község Képviselı-testülete a Bajai Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás január 26-i, a február 3-i, a február 23-i, a március 17-i hatállyal történı módosítását jóváhagyja. 2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezető társulási megállapodás aláírására. Határidı: azonnal Felelıs:Faa Béla polgármester A Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodásának módosításáról (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Törvényileg kellett módosítsunk ezért kellett összehívnunk egy TCSGYSZ ülést. A társult települések elfogadták így a gesztor település képviselı-testülete is nyugodt szívvel elfogadhatja. Kérem, aki a megállapodás módosításával egyetért, kézfeltartással jelezze.

17 17 A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 41/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat A Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat Társulási Megállapodás módosítása 1. Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat intézményének felállításáról és mőködésérıl szóló Társulási Megállapodás március 4-i hatállyal történı módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja: 4/A. A fenntartók kijelölik Gara Község Önkormányzat Képviselı-testületét arra, hogy a társulás által nyújtott szolgáltatás tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásról alkosson rendeletet. A rendelet tartalmazza az anyagi és eljárásjogi szabályokat (ellátás igénybevételét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit valamint azt, hogy a családsegítés, mint szociális alapszolgáltatás térítésmentes. 2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezető társulási megállapodás aláírására. 3. A határozatról a polgármester értesítendı. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: azonnal FEBÖSZ pályázat benyújtása a Falunapi rendezvény támogatására (írásos elıterjesztés) Faa Béla: A FEBÖSZ idén is fog kiírni falunapi rendezvényre pályázatot, tavaly és tavalyelıtt is nyertünk rá egy összeget, amennyiben ez a pályázat megjelenik egyelıre még nem jelent meg akkor adjuk be mindenképpen. Annál is, inkább mert ma délután beszéltem elnök úrral és valószínőleg a megyénél semmiféle pályázat nem lesz kiírva. Sem idısek napjára, sem falunapi rendezvényre, sem pedig egyéb támogatásokra. Marad a FEBÖSZ. Múlt héten volt FEBÖSZ győlésünk és a ,-Ft-os keretet felemeltük ,-Ft-ra. Ez az az összeg, ami majd szétosztásra kerül a különbözı pályázatoknál. Remélhetıleg ,-Ft lesz a maximális összeg, amire lehet pályázni. Ezzel kapcsolatban van valakinek kérdése, hozzászólása? Putterer Antal: Ha nem nyerünk ezen a pályázaton, akkor hogy fogjuk megrendezni a falunapokat? Faa Béla: A költségvetésbe be van tervezve, majd addig nyújtózkodunk ameddig a takarónk ér. Június 12-én pünkösd napján lenne elvileg Garán a Fogathajtó Bácska-kupa garai fordulója, az ami egyben szokott lenni a falunappal. Tegnap este tartottunk a lovasokkal egy megbeszélést. İk nagyon lelkesek. Én úgy gondolom, hogy nem lehet szétválasztani a falunapot a lovas naptól nemcsak az anyagi lehetıségeink, amik behatárolják ennek a rendezvénynek a sikerét, hanem egyéb emberi tényezık is.

18 18 Nádai Norbert: A lelkesedés mögött tudást és tenni akarást nem látok. Az idei évtıl olyan szigorú keretek közé szorították a rendezvényt - pl. merev pályakorlát szükséges - pályaépítési joggal a környéken csak 1 ember rendelkezik. Az idei évtıl én nem kívánok foglalkozni a rendezvénnyel semmilyen szinten, meg sem jelenek. Jól láthatta mindenki a tavalyi évben, hogy minek voltam kitéve az elızı rendezvényt megelızı napokban. Tálas doktor úr véleménye szerint a rendezvény esélye 0,001. Véleményem szerint, mint képviselı felelıtlenségnek tartanám egyben tartani a falunapot és a lovasnapot. Faa Béla: Én ugyanannyi esélyt látok rá, mint a Tálas doktor úr és a Norbi. Putterer Antal: Az elıbb mást mondtál, hogy nem tudnád a falunapot és a lovasnapot szétválasztani, akkor most miért mondod azt, hogy úgy látod, ahogy a Norbi? Faa Béla: A regıceiekkel szeretnénk ideiglenes határnyitást. Május 22-én amikor náluk van falunap és június 12-én ami egybeesik a lovasnappal illetve lenne a falunap. Szerettek volna egy harmadikat is augusztusban, mert nekik összesen 200 euróba kerül, nekünk viszont 6.000,-Ft/óra/fı összesen közel ,-Ft. Mindjárt mondtam, hogy a három alkalom nem fog menni. Azért elgondolkodtató, hogy erre a két napra ,-Ft-ot kiadunk-e. Faa Béla: Akkor ezt a pályázatot adjuk be? Testületi tagok többen: Igen. Faa Béla: Kérem, aki a határozati javaslattal egyetért kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 42 /2011. (III. 17.) Kt. számú határozat FEBÖSZ pályázat benyújtása a Falunapi rendezvény támogatására A képviselı-testülete úgy határozott, hogy a FEBÖSZ által meghirdetett pályázaton támogatást igényel a évi Falunap megrendezéséhez. A pályázaton igényelt összeg ,- forint A képviselı-testület megbízza a polgármestert a pályázat benyújtásával. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: április 1. Településfejlesztési Bizottság javaslata önkormányzati tulajdonban lévı ingatlanok eladására (értékbecslı felkérése) (írásos elıterjesztés) Faa Béla: Az ingatlanainkat a következı Garai Híradó számában meg fogjuk hirdetni. Ebben szerepel lakás, üzlet, telek és vannak még belterületi földterületeink. A Településfejlesztési Bizottság javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.

19 19 Nádai Norbert: Arról az elızı testületi ülésen beszéltünk, hogy a Páncsics M. utca 2. szám alatti ingatlant eladjuk. Volt egy javaslat azt a testület el is fogadta, hogy ,-Ft legyen az eladási ár, de mivel törvény által elıírt kötelezettségünk volt az értékbecslıt igénybe venni. Az értékbecslı által megadott ár felül írhatja ezt az árat és úgy is alakult, hogy felül is írta. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 43/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat Értékbecslı felkérése 1. A képviselı-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı Gara, Páncsics M. u. 2. szám alatti eladásra kijelölt ingatlant értékbecslıvel felértékelteti. 2. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtására. 3. Az értékbecslés kifizetésére ,-Ft kiadást biztosít, melynek fedezete az ingatlanok eladásából származó bevétel. Határidı: azonnal Felelıs: Faa Béla polgármester 160/2010.(XII.15.) Kt. számú határozat módosítása Faa Béla: A határozat módosítás arról szól, hogy a Kossuth L. u. 43. szám alatt lévı lakások közül az ,-Ft értékő ingatlant és tárolót az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül ki kell, hogy vegyük, mivel az az ingatlan már el van adva tévedésbıl került kijelölésre. Van valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem, aki módosítással egyetért kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 44/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat 160/2010.(XII.15.) Kt. számú határozat módosítása A képviselı-testület a 160/2010. (XII.15.) Kt. számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Az önkormányzat tulajdonát képezı Kossuth L. u. 43. szám alatt lévı 1178 hrsz-ú lakás elnevezéső ,-Ft értékő ingatlant és tárolót az értékesítésre kijelölt ingatlanok közül kiveszi, mivel az tévedésbıl került kijelölésre. A határozat az alábbiak szerint módosul: Az önkormányzat tulajdonát képezı ingatlanok kijelölése értékesítésre az értékbecslı által megállapított árak alapján 1.) A képviselı-testület úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı lakások és nem lakás céljára szolgáló építményekbıl az értékbecslı által elkészített értéket elfogadja az alábbiak szerint:

20 20 Ingatlan címe Megnevezés Hrsz. Érték Kossuth u. 43. telek ,-Ft lakás ,-Ft tároló ,-Ft telek ,-Ft lakás ,-Ft tároló ,-Ft Kossuth L. u. 66. telek ,-Ft lakás ,-Ft Bunyevác u. 63. telek ,-Ft lakóház ,-Ft Bunyevác u. 61. telek ,-Ft üzlethelyiség ,-Ft kozmetika ,-Ft fodrászüzlet ,-Ft üzlethelyiség ,-Ft 2.) A képviselı-testület megbízza a polgármestert az 1.) pontban felsorolt ingatlanok értékesítésének közzétételével. 3.) A képviselı-testület úgy határozott, hogy a lakás és a nem lakás céljára szolgáló ingatlanok (üzletek) a bérlık vonatkozásában a hivatalhoz benyújtott számlák 50%-ának bérleti díjból fennmaradó részét az ingatlan árából elengedi. 4.) A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a hivatalhoz beérkezett vételi ajánlatokról és az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatokról folyamatosan számoljon be a testület felé. Határidı: folyamatos Felelıs: Faa Béla polgármester Bácska vágta nevezési díj Faa Béla: Idén is megrendezésre kerül május 28-án a Bácska Vágta. Idén a nevezési díj ,- Ft/lovas lenne. Amit nekünk nem kell fizetni, mert tavaly és tavalyelıtt sem indítottunk lovast és idén sem szándékozok senkit rábeszélni, hogy akár önmaga akár a lova testi épségét próbára tegye. Az ,-Ft nevezési díjat mindenképp be kell, fizessük. Feltételek ugyanazok, mint a tavalyi évben. Nádai Norbert: A részvételért kérik? Faa Béla: Igen. Javaslom, hogy legyünk ott, mert gyakorlatilag a kistérség összes települése ott van. Úgy gondolom, hogy az elıterjesztésben szereplı ,-Ft-ot javítsuk át ,-Ft-ra. Kérem, aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

21 45/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat 21 Bácska Vágta rendezvényen való részvétel 1.) A képviselı-testület úgy határozott, hogy a Bácska Vágta és a Bácskai Ízek utcája rendezvényeken Gara résztvevıként megjelenik. 2.) A képviselı-testület úgy határozott, hogy az 1.) pont szerinti rendezvényen való részvétel költségét ,-Ft-ban hagyja jóvá, melynek fedezetét az önkormányzat dologi kiadása terhére határozza meg. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: május 28. Faa Béla: Érkezett két kérelem, mindkettı a jelenlegi kozmetikai üzlettel kapcsolatos. A jelenlegi bérlı lemondana, ha visszafizetnénk azt az összeget, amit ı még nem lakott le. Ilyenrıl a bérleti szerzıdésben szó sincs. Elmondta, hogy ha nem lehetséges, akkor megegyezne az új bérlıvel és ezt el is fogadná az új bérlı. De a jelenlegi jogszabályok szerint egy bérleményt tovább bérbe adni nem lehet. Putterer Antal: Ha a szerzıdésben nincs visszafizetés akkor nincs mirıl beszélni. Striegl Jánosné: Milyen választ adjon erre a polgármester úr a kérelmezıknek? Putterer Antal: Mivel az ingatlan szerepel az értékesítendı ingatlanok listáján, ezért az ön által tett ajánlatot nem tudjuk elfogadni. Faa Béla: Akkor ezt a választ fogják kapni. Musko Prélo rendezvény belépıi díj Faa Béla: A múlt hétvégén meghívtuk a Regıceieket barátságos kézilabda mérkızésre és a kakasbálra. Javaslom, hogy a képviselı-testület a Musko Prélo rendezvényt támogassa, fedezetének pedig a FEBÖSZ tagsági díjat jelöljük meg. Van valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, akkor kérem, aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. A képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 46/2011. (III. 17.) Kt. számú határozat Rendezvény támogatása A képviselı testület, úgy határozott, hogy a Musko Prelo rendezvényt ,-Ft összeggel támogatja. A képviselı-testület a támogatás fedezetét a FEBÖSZ tagsági díj terhére határozza meg. Felelıs: Faa Béla polgármester Határidı: azonnal A határozatról értesül: Gazdálkodási Csoport

22 Faa Béla: A mai nyilvános ülést bezárom, zárt ülésen folytatjuk a munkát. 22 Kmf. Faa Béla polgármester Striegl Jánosné körjegyzı

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 4/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. február 15-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 10/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2009. szeptember 10-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 e-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S a Képviselı-testületnek az anyakönyvi események

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása

1/2015. (II. 18.) TH. Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 2014. évi költségvetésének módosítása Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa LMKOH/1854/1/2015. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 19. napján tartott soros (nyílt) ülésérıl Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete

Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete Dévaványa Város Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2008.(IX.26.) ör. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bevezetı rendelkezés Dévaványa Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 8. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 5. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 5. sz. JEGYZİKÖNYV Erdıkürt és Bér Község Önkormányzatok Képviselı-testületeinek 2011. március 10.-én megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 ELİTERJESZTÉS Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Referatúra Népjóléti, Sport és Lakás Referatúra 7601.Pécs.Kossuth tér 1-3.tel:533-800 Ügyiratszám:10-10 /1001/2011 ELİTERJESZTÉS a Népjóléti és Sport Bizottság

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel)

(Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.), 11/1996. (V.16.) és a 14/2000. (III.16.) önk. rendeletekkel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/1994.(VII.7.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl 1/ (Egységes szerkezetben a 16/1995. (IV.13.),

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 30/2009.(XII. 18.) rendelete Hatályos: 2012. október 1-tıl. Egységesítve:2012. szeptember 28. a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetben

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete 8/2008. (IV. 1.) ÖR rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Mórahalom város Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához

a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III.30.) szóló önkormányzati rendelet módosításához Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/2/2014. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı.

Jegyzıkönyv. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a jelenlévı képviselık száma 13 fı. Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Képviselı-testületének 2007. október 30-i Ülésérıl. Jelen vannak: Alattyányi István, Czibolya Zoltán, Dabasi János, dr.fekete Károly, dr. Lugosi Mária, Hanek Gábor, Jugovics

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 7/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 18-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 29-34. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Ordacsehi Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2007. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Mészáros

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének

48/2011. (V. 17.) ÖIB hat. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/1021/19/2011. Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága N y í l t ülésérıl készült jegyzıkönyv 2011. május 17. Az ülésen hozott határozatok száma

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. február 21-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl 01/183-33/2010. JEGYZİKÖNYV 2010. november 24-én tartott n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester, Buza Lajos,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2011. január 19-én, 17 óra 15 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 20/2002. (XII. 12) sz. önkormányzati rendelete A helyi iparőzési adóról szóló 15/1998. (XII. 24.), 2/1999. (111.25.), 19/1999. (XII. 30.), 17/2000.

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 28/2013. (XII.06.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Szentes

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt.

JEGYZİKÖNYV. Szalai Tünde, Koós Mariann, Dr. Balázs Lajos, Hujber Lászlóné intézményvezetık. Szaka Zsolt az AVE Zöldfok Zrt. JEGYZİKÖNYV Készült Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Mészáros Miklós polgármester Feikusné Horváth Erzsébet jegyzı Dr.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. február hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására A közgyőlés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2009. október 29. napján 16.00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58.

M E G H Í V Ó. 2010. január 29-én (pénteken) 14 órai. Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r é t ı l Szám: 112-3 /2010. M E G H Í V Ó Alsónémedi Önkormányzat Képviselı-testülete soron következı ülését 2010. január 29-én (pénteken)

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 55 MELLÉKLET:1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének../2009. (.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 6/2009. (II.19.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az egyes szociális és gyermekjóléti tárgyú önkormányzati

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 15/2000.(III.31.) Kgy rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról (Egységes szerkezetben) A lakások és helyiségek

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 22. sz. Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 22. sz. JEGYZİKÖNYV Bér Község Önkormányzat, Bér Cigány Kisebbségi Önkormányzat és Bér Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Pénzügyi, Gazdasági, és Városfejlesztési Bizottsága 2011. január 25-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. január 31-én tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 1/2011. (II. 01.) Lakások és helyiségek bérlete, elidegenítése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 3/2013. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2013. január 31-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 12-29. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK OK: 12/2013.(I.31.)

Részletesebben

Elıterjesztés a Piactartásról szóló helyi rendelet-tervezetre

Elıterjesztés a Piactartásról szóló helyi rendelet-tervezetre Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel.28/400-575 /Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 2043- /2009 szám Elıterjesztés a Piactartásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl J e g y z ı k ö n y v Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. július 27- én megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Nagy István alpolgármester

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik.

elınyben kell részesíteni azokat a szociális ellátási formákat, amelyek a család szerepét erısítik. Esztergom Város Önkormányzatának 24/2007.(IV.26.) ör. rendelete a nehéz élethelyzetőek támogatásáról Egységes szerkezetben az 56/2007.(VIII.31.)*, 70/2007.(X.31.)**, 38/2008.(V.29.)***,, 50/2009.(XII.17.)****

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete

Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2/2011.(III.25.) Önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLET ENCS 1-13/2007 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület Fügöd Közösségi Házban 2007. október 24 -én 13.30 órai kezdettel tartott ülésérıl Jelen vannak: Bratu László polgármester,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 31. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésrıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl.

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2011. április 21-én tartott nyilvános ülésérıl. Helye: Polgármesteri Hivatal Mokos terme Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Miklós Attila

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. május 29-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Papszt Lajos polgármester, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre,

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. sz. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - A Képviselı-testületnek - Az RFV-Sárospatak Városgazdálkodási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

I. FEJEZET. Az önkormányzat bevételei és kiadásai Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben