Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl"

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton Róbertné Veres-Herédi Eszter képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Távolmaradt: Fehér Norbert képviselı A jegyzıkönyvet Herman Jenıné vezette. Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. A kiküldött napirendhez képest három módosítást javasol. Egyik az orvosi rendelı festési munkálatai miatt, amire három árajánlat érkezett, ezért errıl a mai testületi ülésen dönteni kellene. Holnap elkezdıdik a Kırössy utca útfelújítása. A munka elıkészítése során vetıdött fel bennünk az a gondolat, ha már a cég az emberekkel és a gépekkel itt van, akkor talán a sokszor joggal bírált Kossuth Lajos utcai járdát is fel lehetne újítani velük. A megbeszélések során vázoltuk, hogy az önkormányzat milyen felújításra gondol. Ott egy nagyrészt jó állapotú betonalapra kellene egy aszfaltcsíkot teríteni, ennek az árajánlata van a képviselı-testület elıtt. A jegyzı úrnak is van egy javaslata, az, hogy a Királykúti utcai sziklafal veszély-elhárítási munkálatainak elvégzésérıl szóló elıterjesztést is tárgyalja meg a képviselı-testület. Kérdezem a képviselı-testület véleményét a módosításokkal kapcsolatban. Az egyebek napirendi pont elıtt tárgyalnánk meg a következı sorrendben: 6. napirendi pont lenne az orvosi rendelı festési munkálataira érkezett árajánlatok megvitatása, 7. napirendi pont a Kossuth Lajos u szám alatti ingatlanok elıtti járda felújításának az ügye, 8. napirendi pont a Királykúti utcai sziklafal veszély-elhárítási munkálatainak elvégzése. Kérdezi a képviselıket, aki egyetért a napirend ilyen irányú módosításával az kézfelemeléssel jelezze? A képviselık 6 igen 1 tartózkodás mellett egyetértenek a megváltozott napirendi pontokkal. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Veres-Herédi Eszter és Dénes Kálmánné képviselık kézfelemelésükkel jelezték, hogy vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy a képviselık egyetértenek-e vele? A képviselık 5 igen és 2 tartózkodás mellett egyetértenek azzal, hogy Veres-Herédi Eszter és Dénes Kálmánné képviselık hitelesítsék a jegyzıkönyvet. 1

2 Napirendi pontok: 1. Elızı ülés óta eltelt eseményekrıl Elıadó: Novák Lajos polgármester 2. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3. Dömös Község Önkormányzat parkolási rendeletének módosítása 4. Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 5. Magyar Krízis Intervenciós Központ Egyesületnek a HMW781 frsz-ú személygépkocsira fennálló vételi jogának megtárgyalása 6. Orvosi rendelı festési munkálataira érkezett árajánlatok megvitatása 7. Kossuth Lajos u szám alatti ingatlanok elıtti járda felújítása 8. Királykúti utcai sziklafal veszélyelhárítási munkálatainak elvégzése 9. Egyebek 10. Egyedi kérelem (zárt ülés) Napirendi pontok: 1. Elızı ülés óta eltelt eseményekrıl Elıadó: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az orvosi rendelı felújítási munkálatai jól haladnak, mert a három megbízott vállalkozó együttmőködve jó ütemben végzik a munkákat. Reményeink, hogy a felújítási munkálatokat idıben október végére be tudjuk fejezni, ez egyre valószínőbbnek látszik. Novák Lajos polgármester tájékoztatja arról is a képviselıtestületet, hogy szeptember 25.-én a betonszegélyek építésével a Kırössy utca felújítása elkezdıdik. Reményeink szerint rövid idın belül kb. két héten belül be tudják fejezni a munkákat. Azt mondta az építtetı cég, hogy nem lesz szükség forgalomszabályozó korlátozásra, úgy mint a Táncsics Mihály utcában, mert a munkák során szinte folyamatosan tudják biztosítani az ott lakók számára a személygépko- 2

3 csival történı közlekedést. A megegyezésünk értelmében, ahogy szeptember 25.-én átadjuk a munkaterületet, ık a lakosokat személyesen is fogják tájékoztatni a munkák menetérıl. 2. Az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Novák Lajos polgármester felkéri Veres-Herédi Eszter képviselıt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Veres-Herédi Eszter képviselı, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy szeptember 16-án ült össze a bizottság a költségvetés módosításának ismételt megtárgyalása végett. Pontosítások illetve bizonyos táblák részletezése miatt kellett ismételten összeülni a pénzügyi bizottságnak. Elmondja, hogy a költségvetésben változások történtek, a bevétel és kiadás módosult plusz és mínusz irányba. Az önkormányzat évi elıre látható vesztsége, a hiány kb ,- Ft lesz. A bizottság részletesen átnézte a költségvetés módosítását. Kifogás nem merült fel, így elfogadásra került. Novák Lajos polgármester megköszöni a tájékoztatást és kérdezi a képviselıket, hogy van-e hozzászólás? Hozzászólás nem lévén Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a költségvetés módosítását. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 10/2008. (IX.25.) Ökt. rendelete Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 2/2008. (II.14.) Ökt. rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 3. Dömös Község Önkormányzat parkolási rendeletének módosítása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a rendelet módosításának indokáról. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a parkolási rendelet módosítása a rendelet mellékletét érinti. Elmondja, hogy az elmúlt egy év tapasztalataiból kiindulva javasolja a parkolási pótdíj mértékének illetve Ft-ról illetve Ft-ra történı emelését. Ugyanis az 1.000,- Ft behajtására tett intézkedések költségei sem térülnek meg, pld. postaköltség, boríték, fénymásolás költségei. A illetve a Ft a környezı településekhez képest még mindig alacsonyabb. Javasolja a parkolási rendelet módosításának az elfogadását. 3

4 Novák Lajos polgármester elmondja, hogy szinte elméleti a döntés, mert amióta van közterület-felügyelı, azóta a parkolóban nem fizetık aránya nagyon lecsökkent nem éri el a 10 %-ot sem. Az eljárás menete értelmében a levelet minimum kétszer tértivevényesen ki kell postázni, ami önmagában 600 Ft, ezért Ft-os bírságért nem érdemes levelezni. Hangsúlyozom, hogy nagyon kevés esetben fordul elı, ezért javaslom, hogy a fogadjuk el a rendelet ilyen irányú módosítását. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy ebbıl gyakorlatilag nem sok bevétele lesz az önkormányzatnak, mer az emelés is gyakorlatilag az önkormányzat költségeit fogja fedezni. Kérdezi, hogy nem fog ez visszás érzést ébreszteni az idelátogató emberekben? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a parkolási díj mértéke nem változik, továbbra is 100 Ft marad egy órára, ami országos szinten nagyon alacsony. Magyarországon már gyakorlatilag mindenhol van parkolójegy automata, ezért az idelátogató fıleg a budapesti emberek már nem lepıdnek meg, hogy parkolási jegyet kell váltaniuk. Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy mi a biztosíték arra, hogy ha az 1.000,-Ft-ot nem fizették be, akkor a 3.000,-Ft-ot kifizetik. Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy nincs biztosíték erre, de legalább a Ft-os parkolási pótdíjba belefér a bíróság által kibocsátott fizetési meghagyás Ft-os költsége is, ezért megéri az önkormányzatnak az eljárást végigvinnie, nem fog ráfizetni. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el a parkolási rendelet módosítását. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 11/2008. (IX.25.) Ökt. rendelete A parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról, a telken belüli gépjármőelhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a Parkoló Alap képzésérıl és felhasználásáról szóló 7/2007. (V.24.) számú Önk. rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 4. Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy az idén is lehetıség van a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. Önkormányzatunk már évek óta csatlakozik a rendszerhez. A Bursa Hungarica lehetıséget biztosít az állandó lakóhellyel rendelkezı, hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatóknak ösztöndíj folyósítására. Az ösztöndíj idıtartama 10 hónap, ami azt jelenti, hogy a 2008/

5 tanév második, illetve a 2009/2010. tanév elsı féléve. A támogatás összegét a tavalyi évben a képviselıtestület 5.000,- Ft/hó/fı-ben állapította meg. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület csatlakozzon az ösztöndíjrendszerhez 5.000,- Ft/hó/fı összeggel. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 68/2008. (IX.24.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy csatlakozik a meghirdetett pályázati feltételek mellett a hátrányos szociális helyzető felsıoktatási hallgatók, illetıleg felsıoktatási tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához. A képviselıtestület a havi támogatás összegét a támogatásban résztvevık szociális körülményeit figyelembe véve havi 5.000,- Ft/fı/hó összegben határozza meg. A beérkezett pályázatok elbírálását a Pénzügyi és Szociális Bizottság hatáskörébe utalja. Egyúttal a képviselıtestület felkéri Novák Lajos polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozásával kapcsolatos feladatokat lássa el. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: szeptember Magyar Krízis Intervenciós Központ Egyesületnek a HMW781 frsz-ú személygépkocsira fennálló vételi jogának megtárgyalása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Krízis Intervenciós Központ Egyesület elnöke Kanyik Csaba levéllel fordult az önkormányzathoz, melyben jelezte, hogy az egyesület az önkormányzat tulajdonában lévı HMW-781 frsz-ú személygépkocsira fennálló opciós vételi jogukkal élni kívánnak. A jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet az elızményekrıl: Az önkormányzat január 12-én megállapodást kötött az egyesülettel a HMW-781 frsz-ú személygépkocsira. A megállapodás értelmében az egyesület február 1.-tıl, tekintettel a Dömösön üzemeltetett gondozási központ tevékenységi körébe tartozó és az önkormányzattól átvett szociális feladatokra, használhatta a személygépkocsit. Az egyesület a megállapodás értelmében a használatért az önkormányzatnak díjat nem fizetett, viszont a használat ideje alatt fizette a személygépkocsinak a lízingdíját, valamint az üzemeltetés kapcsán felmerülı költségeket. A megállapodás 5. pontja értelmében az önkormányzat a megállapodás aláírásától számított 5 évre opciós vételi jogot biztosított az egyesület részére a személygépkocsira. Az önkormányzat a 78/2005. (XII.19.) számú határozata értelmében a Magyar Krízis Intervenciós Központ Egyesület által használt és felújított Dömös Szent István u. 13. szám alatti ingatlan felújítási költségeinek ( ,- Ft) megtérítése helyett az önkormányzat a HMW- 781 frsz-ú gépkocsi lízingdíjának megfizetését átvállalta a futamidı végéig, illetve eltekintett 5

6 a évben meg nem térített lízingdíj megfizetésétıl. A személygépkocsi lízingdíja április 15-én járt le. A gépkocsit jelenleg is az egyesület használja, fizeti a casco biztosítási díját, a kötelezı felelısségbiztosítás díját, valamint az üzemeltetés kapcsán felmerülı költségeket. Elmondja továbbá, hogy az egyesület, mivel az önkormányzat tulajdonában lévı HMW-781 frsz-ú személygépkocsira kinyilvánította vételi jogát és az önkormányzat birtokában olyan információ nincsen, amely az alaki formák betartása mellett írásban foglalt megállapodás megtámadására okot adhatna. Szilágyi Gábor képviselı kérdezi, hogy milyen áron veszik meg, mivel adásvételrıl van szó? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy konkrét összeget most nem kell fizetnie érte, mivel a 2005-ben született megállapodás alapján korábban más formában kiegyenlítették a személygépkocsi vételárát. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá, hogy a személygépkocsi tulajdonjoga az egyesületre átszálljon. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 6 igen 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 69/2008. (IX.24.) Ökt. határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Magyar Krízis Intervenciós Központ Egyesületnek (1215 Budapest Temesvári u.6.) az önkormányzattal január 12-én az önkormányzat tulajdonában lévı HMW-781 frsz-ú Renault Escape típusú személygépkocsira kötött megállapodás 5. pontja alapján kinyilvánított vételi jogát (opciót), az ott meghatározott vételárral (opciót) elfogadja és eladja a tulajdonában lévı HMW-781 frszú Renault Escape típusú személygépkocsiját. Egyúttal a Képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzata nevében a Magyar Krízis Intervenciós Központ Egyesülettel (1215 Budapest Temesvári u. 6.) a HMW-781 frsz-ú Renault Escape típusú személygépkocsi eladása tekintetében kösse meg az adásvételi szerzıdést. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: október Orvosi rendelı festési munkáira benyújtott árajánlatok megtárgyalása Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal az orvosi rendelı festési munkálatainak az elvégzésére három vállalkozót keresett meg, Dányi László dömösi, Láng Antal dunabogdányi és Bádi István pilismaróti festımestereket. Mindhárom árajánlat egyfajta paraméterek alapján készült el. Meglévı ablakok lefestése, a csempék 6

7 felett a falazatok illetve a plafonok lefestése illetve ezek anyagköltsége szerepel az árajánlatokban. Kértük azt is, hogy az árajánlatokba írják bele azt is, hogy a munkálatokat mennyi idı alatt tudják elvégezni. Szilágyi Gábor képviselı kérdezi, hogy Láng Antal árajánlata ÁFA-s ár vagy sem? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy bruttó ár van írva, úgy hogy ÁFÁ-val növelt ár. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy ebben az esetben is, úgy, mint a kımőves illetve víz, gáz főtésszerelési munkák esetében egy rangsort állítson fel az összegszerőség figyelembevételével a képviselı-testület. Ha pedig valaki nem tudja vállalni a munkát, akkor értelemszerően belép a rangsorban a következı vállalkozó. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy ı a dömösi vállalkozó árajánlatát javasolja elfogadásra, annak ellenére, hogy valamennyivel többért vállalná a munkát. Veres-Herédi Eszter képviselı egyetért Dénes Kálmánné alpolgármester javaslatával, és ı is a dömösi vállalkozóra voksol. Szilágyi Gábor képviselı is a dömösi vállalkozó elfogadását támogatja. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy ezzel nem ért egyet, a képviselı-testületnek korábban, volt egy döntése, amikor az ár alapján döntött az állandó lakcím helyett. A képviselıtestület gondolja végig azt, hogy két hasonló ügyet ugyanolyan elvi szempont szerint kellene eldönteni. Cseh János képviselı kérdezi, hogy tudjuk-e, hogy mikor kezdik el a munkákat? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy úgy van megbeszélve a vállalkozókkal, ahogy a többi vállalkozó befejezi a munkákat, azonnal kell kezdeniük. Valószínőleg elıször a fogorvosi rendelı lesz kész, feltehetıleg október közepére, ezért a fogorvosi rendelı festési munkálatait október 20.-val kezdıdı héten lehet kezdeni. Október 27.-vel kezdıdı héten már a háziorvosi rendelıt is lehet kezdeni, mert a többi vállalkozónak október 27.-re be kell fejeznie a munkákat. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy az elızı döntésnél, amikor a kımőves, a víz, gáz, villanyszerelési munkákról döntött a képviselı-testület, akkor a beadott árajánlatok között több százezer forint különbség is volt, itt a festési árajánlatoknál pedig a különbség maximum 80 eft. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a magam véleményét tudom mondani, hogy van egy elv, amit be fogok tartani. Az elvnél mindegy, hogy 80 eft-ról vagy 500 eft-ról van szó. Szilágyi Gábor képviselı elmondja, hogy van egy másik elvünk is, hogy lehetıség szerint a helyi vállalkozókat részesítsük elınybe. Ha több 100 eft különbség van egy-egy árajánlat között, akkor nem tudjuk a helyi vállalkozókat elınybe részesíteni, de ha csak kis különbség van, akkor igen. 7

8 Mivel más képviselıi kérdés, hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester egyenként szavazásra bocsátja az árajánlatokat. Buckó-ken Bt: 7 nem Dányi László: 6 igen 1 nem Fentiek alapján a képviselıtestület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 70/2008.(IX.24.) Ökt. határozata 1.) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy Dányi László (2027 Dömös, Királykúti u. 4.) egyéni vállalkozót a évi költségvetés terhére Ft-ért megbízza Dömös Szent István u. 13. szám alatti (régi kisiskola) az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanban kialakítandó orvosi, fogorvosi rendelı és védınıi szolgálat helyiségeinek festési munkáinak az elvégzésével. 2.) Egyúttal a képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében Dányi Lászlóval a vállalkozói szerzıdést megkösse. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal 7. Kossuth Lajos u szám alatti ingatlanok elıtti járda felújítása Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Kossuth Lajos u. 43. számtól a Református Templomig terjedı járdaszakasz felújítására érkezett a 4ÉPV KFt árajánlata. Arra a szakaszra, ami talán a legkritikusabb járdaszakasz a fıutcán, ezért régóta igény, hogy annak a felújítását az önkormányzat végeztesse el. Erre kértem árajánlatot a Kırössy utcában felújítási munkákat végzı 4ÉPV Kft-tıl. Számunkra szerencsés, hogy nem kell alapot készíteni, hanem a meglévı betonalapot kell egy vékony aszfaltréteggel ellátni. Természetesen a cégnek egyeztetnie kell az ott lakókkal, hogy ne legyen túl magas a járda, nehogy elıforduljon az, hogy a lakosok a személygépkocsijaikkal nem tudnak majd kiállni illetve azokkal akinek plusz aszfaltozási igényük van, azt ellenszolgáltatás ellenében a cégnél kell majd kérelmezni. Kérdezem a képviselık véleményét, egyetértenek-e azzal, hogy a 4ÉPV Kft-vel az árajánlatban szereplı áron a Kossuth Lajos utca számig terjedı szakaszán a járdát újítsuk fel. Ifj. Paulusz József képviselı kérdezi, hogy hány év garancia van a munkákra? Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy ugyanannyi, mint a Kırössy utcánál, azaz 2 év. Cseh János képviselı kérdezi, hogy ha valami probléma merül fel, akkor az önkormányzat hogyan tud majd reklamálni? 8

9 Novák Lajos polgármester válaszában elmondja, hogy a munkálatok elvégzésére kötött vállalkozási szerzıdés alapján. A szerzıdés fogja tartalmazni a jogi garanciákat, valamint a mőszaki paramétereket. Mivel egyéb képviselıi hozzászólás nem volt, ezért Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület fogadja el az árajánlatot. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 71/2008. (IX.24.) Ökt. határozata 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a 4ÉPV Építıipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-t (2510 Dorog, Nefelejcs u. 16.) a évi költségvetés terhére Ft-ért megbízza a Kossuth Lajos u szám alatti ingatlanok elıtti járdaszakasz felújítási munkálatainak az elvégzésével. 2) Egyúttal a képviselıtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében a 4ÉPV Építıipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel a vállalkozói szerzıdést kösse meg. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal 8. Királykúti utcai sziklafal veszély-elhárítási munkálatainak elvégzése Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy tájékoztassa a képviselıtestületet a napirendi pontról. Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy Bálint Olga Dömös Királykúti u. 29. szám alatti lakos a Polgármesteri Hivatalban megjelent és jelezte, hogy az ingatlan hátsó részében található önkormányzat tulajdonában lévı sziklafal ismét leomlott. Kérte azt, hogy az önkormányzat a veszélyt jelentı sziklafalat szakértıkkel vizsgáltassa meg és helyezze biztonságba, ehhez szükséges munkálatokat végeztesse el. A mőszaki ügyintézı a helyszínen a sziklafalat megvizsgálta és arról tájékoztatott, hogy a sziklafal olyan mértékben leomlott, hogy már a fák gyökérzetei is látszanak. A hivatal megkereste a területen már munkát végzett vállalkozást, és a helyszíni bejárást, illetve felmérést követıen árajánlatot kért a munkákra. Mivel életveszélyrıl van szó, ezért nekem kötelességem jelezni ezt a problémát a képviselıtestületnek. Nyilvánvalóan nem egy személyt érint ez a probléma, de jelenleg csak Bálint Olga kereste meg ezzel a problémával a hivatalt. Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy az árajánlat 3. pontjában szereplı 240 m 2 -nyi veszély-elhárítási munkálatok, csak Bálint Olga ingatlanát érintik? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy igen, csak Bálint Olga ingatlana végében lévı sziklafal helyreállítására vonatkozik. 9

10 Novák Lajos polgármester kérdezi a jegyzıt, hogy a Királykúti utcából érkeztek-e más bejelentések a sziklaomlással kapcsolatban? Dr. Szabó Attila jegyzı elmondja, hogy más lakostól bejelentés nem érkezett. Veres-Herédi Eszter képviselı elmondja, hogy ez nem csak egy ház problémája, attól függetlenül, hogy csak egy személy jelezte a veszélyhelyzetet. Javaslom, hogy vizsgáljuk felül a többi ingatlan esetében is a sziklafal állapotát. Biztos vagyok benne, hogy ez nem egy ház, hanem legalább 10 ház problémája. Azt gondolom, hogy egységesen kellene kezelni ezt az ügyet. Novák Lajos polgármester egyetért Veres-Herédi Eszter képviselı javaslatával és egyben javasolja, hogy a képviselıtestület a mai ülésen ne hozzon döntést, mert még e tárgyban legalább két árajánlatot szeretne látni. Dr. Szabó Attila jegyzı kérdezi, hogy a kérelmezıre vagy az egész utcára vonatkozólag kérjen be a Polgármesteri Hivatal a sziklafal veszély-elhárítási munkáira árajánlatot? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a sziklafal egész utcára kiterjedı szakaszának helyreállítására kérjen be árajánlatot a Polgármesteri Hivatal. Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy beszélni kellene ez ügyben a Királykúti utca érintett lakóival is. Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzıt, hogy írjon egy tájékozódó levelet azoknak a lakóknak, akiknek az ingatlanuk hátsó részében az önkormányzati sziklafal van. A lakossági visszajelzések függvényében keresünk meg néhány vállalkozót és kérjünk be tılük árajánlatot. A vállalkozók megkeresése elıtt ajánlatosnak tartanám azt is, hogy ha a képviselı-testület megbízna egy szakértıt azzal, hogy készítsen a sziklafal állapotáról egy szakvéleményt. Ifj.Paulusz József képviselı elmondja, hogy a bejelentı ingatlanáról az önkormányzat szállítassa el a lehullott törmeléket. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy az életveszélyt mindenféleképpen el kell hárítani, de a sziklafalat egységes egészként kell kezelni. Valóban készítetni kell egy szakvéleményt a sziklafal állapotáról és a szakvéleményben foglaltak alapján kell a helyreállítási munkákat elvégeztetni. Novák Lajos polgármester kérdezi, aki egyetért azzal, hogy a képviselı-testület a Királykúti utcai sziklafal veszély-elhárítási munkálatainak ügyében a döntést napolja el, az kézfelemeléssel jelezze? A képviselıtestület 7 igen szavazattal egyetért a Királykúti utcai sziklafal veszély-elhárítási munkálatainak az ügyének az elnapolásával. 10

11 9. Egyebek Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy levél formájában megkereste a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. Igazgatóját a 11. számú fıúttal kapcsolatos terveikrıl A válasz a múlt héten érkezett meg. A levélben azt a tájékoztatást adták, hogy a projektjeik között 2013-ig terjedı tervezési idıszakban a 11. sz. fıútra vonatkozó átépítési, illetve felújítási projekt nem szerepel ig az említett útszakaszon beavatkozást nem terveznek. Továbbá arról tájékoztattak, hogy az Európai Unióhoz történı csatlakozás miatt a mőszaki szabályozás oly mértékben megváltozott, hogy az 1999-ben készült tervek felhasználása már nem lehetséges. A 11. sz. fıút átépítésének újbóli napirendre kerülése esetén a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt. felveszi a kapcsolatot az érintett települések önkormányzataival, többek között Dömössel is. Tájékoztató a Megyei Napokról: Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselıtestületet arról is, hogy szombaton szeptember 27.-én Tatabányán megye nap lesz. 85 évvel ezelıtt szeptember 27-én hirdette ki az Országos Törvénytár az évi XXXV. Törvénycikket, amely Esztergom székhellyel létrehozta Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelıre egyesített vármegyéjét. A megyei önkormányzat hagyományteremtı szándékkal elsı ízben rendezi meg szeptember én a Komárom-Esztergom Megyei Napokat. Az ingyenes rendezvényekkel a megye lakosságát kívánják megszólítani. A Kırössy utca útfelújítási pályázata kapcsán szükséges támogatási szerzıdés megkötése érdekében a Magyar Államkincstártól érkezett hiánypótlási felhívás megvitatása: Dr. Szabó Attila jegyzı tájékoztatja a képviselıtestületet, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívással fordult az önkormányzathoz a Kırössy utca útfelújítási pályázata kapcsán szükséges támogatási szerzıdés megkötése tárgyában. Az útfelújítás tényleges kivitelezési költsége néhány száz ezer forinttal meghaladta a tervezıi költségbecslésben szereplı öszszeget, a tervezıi költségbecslésben eFt szerepelt, míg a kivitelezési költség 10400eFt. A Magyar Államkincstár a hiánypótlási felhívásukban kérte a képviselı-testületet, hogy hozzon egy határozatot arról, hogy a két összeg közti különbözetet az önkormányzat teljes egészében a saját forrásából fogja biztosítani, erre az összegre nem igényel plusz támogatást. Novák Lajos polgármester elmondja, egyértelmő, hogy elfogadjuk a szükséges határozatot, mert a támogatási pénzbıl egy utca útfelújítása valósul meg. Javasolja a határozati javaslat elfogadását, amit a testületi ülésen felolvasott. Ifj. Paulusz József képviselı kéri, hogy forintosított összeg formájában szerepeljen a különbözet a határozatban. Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselıtestület járuljon hozzá a különbözet saját forrásból való biztosításához. A képviselıtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 72/2008. (IX.24.) Ökt. 11

12 határozata Dömös Község Önkormányzatának Képviselıtestülete úgy dönt, hogy a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítási pályázaton a Kırössy utca új, szilárd burkolattal való ellátására tervezett fejlesztési költség (saját forrás+igényelt támogatás) és a tényleges, kivitelezési költségek közötti különbözetet Ft-ot az önkormányzat a évi költségvetés terhére saját forrásából biztosítja. Felelıs: Novák Lajos polgármester Határidı: azonnal Tájékoztató a ravatalozó és a felsıbuszmegálló tervezése kapcsán kialakult jogi helyzetrıl: Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselı-testületet arról, hogy még tavasszal döntött a képviselı-testület arról, hogy a ravatalozó és a felsı buszmegálló felújításához szükséges terveket a Mújdricza és társa tervezıi irodával a kistérségen keresztül készíteti el. A munkák sajnálatos módon mind a mai napig nem készültek el, ezért a képviselı-testület kezdeményezte a kistérségnél, hogy a Mújdricza és társa és a kistérség között megkötött szerzıdést a kistérség nem teljesítés miatt bontsa fel. Legutóbbi ülésén a Kistérségi Tanács elfogadta, hogy a Mújdricza és társa Bt-vel kötött szerzıdéstıl nem teljesítés okán eláll. Sajnálatosan alakult így a közös munka, ami végsı soron a szerzıdés felmondásához vezetett. Gyakorlatilag augusztus 3.-án a képviselı-testületi ülésen találkoztak a képviselık elıször a felsıbuszmegállóra vonatkozó vázlattal. A temetıkápolna kapcsán pedig nem tudtuk közelíteni a nézetkülönbségeket. Ugyanis pályázati forrás elnyerése esetén is sem tud az önkormányzat 2-3 millió forintnál nagyobb összeget a ravatalozó felújítására fordítani. A tervek a mai állapotukban is egy nagyságrenddel nagyobb összeget tükröztek, kb millió forintot, amit az önkormányzat nem tud felvállalni. Az önkormányzat azzal sem tudott mit kezdeni, hogy a július 15- i határidı helyett még augusztusban sem voltak készen a tervek. Ez a jogi helyzet. A tervezı úr az elmúlt napokban felkereste a képviselı-testület egyes tagjait a lakásukon, ezt sajnálatosnak tartom, mert ezzel kényelmetlen helyzetbe hozta a képviselıket. Arról nem is beszélve, mivel hivatalos ügyrıl van szó, ezért ha bármilyen észrevétele van azt a községházán kellett volna megtennie a jegyzı úrnál. Duna utcai sorompó állapotáról képviselıi észrevétel: Ifj. Paulusz József képviselı elmondja, hogy a Duna utcai sorompónál a szenzor egy fatönkre van ráerısítve. Épp akkora hely van a sorompó és a fatönk között, hogy sokan a sorompót kikerülve mennek be az utcába. Ha pedig nem elég ügyesek, akkor egyszerően neki mennek a fatuskónak, ami ezáltal elmozdul, ezért a sorompó nem csukódik le illetve nem nyílik ki. Ennek a javítását meg kellene oldani. Képviselıi kérdés a falubejárás tapasztalatairól: Veres-Herédi Eszter képviselı kérdezi, hogy a falubejárás kapcsán feltárt szabályszegések ügyében pl.: sövények, bokrok levágása történt-e valamiféle eredmény? Dr. Szabó Attila jegyzı válaszában elmondja, hogy a felszólítások az érintett személyek esetében kimentek. Akik a felszólítások hatására nem végzik el a kért munkákat, azokkal szem- 12

13 ben kétfajta eljárás kínálkozik. Vagy az önkormányzat vágja le a bokrokat, sövényeket és utána kiszámlázza a tulajdonosoknak vagy szabálysértési eljárás keretében felelısségre vonjuk ıket. Nagy általánosságban mondhatom, hogy a lakosoknak a többsége a házuk elıtt a közterületen lévı bokrokat, sövényeket levágták illetve a füvet lekaszálták. Gond azokkal a személyekkel van, akiknek Dömösön van ingatlanuk, de nem helyi lakosok. Veres-Herédi Eszter képviselı megköszöni, hogy a legutóbbi testületi ülésen jelzett probléma megoldódott, azaz a padokra kikerültek az új deszkák. Mivel a képviselıtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és zárt ülést rendelt el. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyzı A jegyzıkönyvet hitelesítette: Veres-Herédi Eszter képviselı Dénes Kálmánné képviselı 10. Egyedi kérelem (zárt ülés) 13

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Mely készült: Bakonykuti Önkormányzat Képviselı Testületének 2008. szeptember 15-én 9.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: Községháza 8046 Bakonykúti,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 5/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. március 17-én megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: K.83-23/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. december 8-án 17 órakor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Mővelıdési Ház, Kislıd

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2012. február 6-án, 17 óra 25 perc kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2003. november 26-án 16 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt:

JEGYZİKÖNYV. Napirend elıtt: JEGYZİKÖNYV Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Gazdasági Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság 2009. szeptember 30-i ülésén. Jelen vannak: Gazdasági és Idegenforgalmi

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:--

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol:-- J e g y z ı k ö n y v amely készült, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 2014. augusztus 25-én 16 óra 10 perctıl kezdıdıen, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47.) tanácstermében

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. július 7-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.64-12/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. szeptember 26- án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 30-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl.

Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. Szám: 193-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 24-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-24/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. szeptember 14-én 16 óra 30 perckor kezdıdı rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Polt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2007. március 20. napján 13.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje

Jegyzıkönyv. Meghívottak: Misztina Magdolna a PATAQUA Kft. megbízott ügyvezetıje Oros István a PATAQUA Kft. ügyvezetıje Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében 2010. július 14-én a Gazdasági, Idegenforgalmi és Városfejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság rendkívüli együttes ülésén.

Részletesebben

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester

1. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása Elıadó: Szabó Gergely polgármester JEGYZİKÖNYV Amely készült Küngös Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. április 22. napján 17.oo órakor a Polgármesteri Hivatalban (Küngös, Kossuth L. u. 30.) tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 5/2010. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2010. április 13-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 11-15. TARTALOMJEGYZÉK 11/2010.(IV.13.)

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. augusztus 31-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Napirend elıtt:

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

113/2007. (VII.19.) KTH.

113/2007. (VII.19.) KTH. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. augusztus 29. napján megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31.

7/2008. (I. 31.) számú határozat. 8/2008. (I. 31.) számú határozat. 9/2008. (I. 31.) számú határozat. 10/2008. (I. 31. 7/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jegyzıkönyv hitelesítıt Tóth Csaba képviselı személyében elfogadta. 8/2008. (I. 31.) számú határozat Csepreg Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. január 20-i ülése jegyzıkönyvébıl 2009. január 20-i ülése könyvébıl 1/2009. (I. 20.) Kt. határozata a koncessziós szerzıdés tervezetének módosításáról: 1. Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 299/2008. (XII. 10.) Kt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2009. december hó 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Döntés a Békéscsaba Kalandpark kivitelezése tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán

JEGYZİKÖNYV. Szentesné Szekér Piroska képviselı. Szászné Boros Krisztina irodavezetı. Csöröncsics Zoltán 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselı-testületének 2012. június 13-i rendkívüli nyílt ülésérıl, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 6-án - kedden - de. 7,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. október 01-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. november 9-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 3/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 5/2014.(V.13.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 6/2014.(V.13.) A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

N A P I R E N D E T :

N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2011. május 12-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Sellei Tamás polgármester, Pinezits Tamás alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 26/2012 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 9 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2008. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 9810-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása

JEGYZİKÖNYV. Napirendi pontok: 3.) A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2009. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. szeptember 14-én (hétfın) 17,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 26-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012.szeptember 12-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Mayer

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1595/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme.

Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme. 1 Készült: 2009. október 14-én tartott lakossági fórumról. Lakossági fórum helye: Mővelıdési Ház és Könyvtár nagyterme. Jelen vannak: Belágyi Mihály polgármester Gubics Lajos, Kucsó István képviselık Káposzta

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án megtartott nyilvános ülésén hozott rendeletei, határozatai Rendelet száma Tárgy Kód 6/2010. (III. 25.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2009. augusztus 31. Az ülésen hozott rendelet és határozatok száma és tárgya: 26/2009.(VIII.31.) ÖH Felsılajos község közrend-és közbiztonsági

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága /PÜB/, valamint Településfejlesztési és Gazdálkodási Bizottsága /TGB/ 2008. május 14-én 15.00 órakor megtartott összevont

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. június 2-án 18,00 órakor tartott soros ülésén. Jelen vannak: Dr. Molnár Zsolt polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2012. július 24-ei rendkívüli együttes ülésén. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. március 28. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012. január 25 - i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2011 évi testületi határozatok áttekintése, feladatok elvégzésének

Részletesebben