Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta."

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatalban április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 15 órakor kezdıdött. Megjelent képviselık: dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselı Orosz Ferenc képviselı Tızsér László képviselı Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyzı Janó Elemér Arnót Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Szunyogh László fıépítész Papp Gábor tervezı Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Bodnár Katalin jegyzı Szunyogh László fıépítész Papp Gábor tervezı Távol maradt képviselı: dr. Molnár Imre képviselı Bénó Gábor képviselı Hegedős Sándor alpolgármester Jegyzıkönyvvezetı: Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzıkönyv hitelesítésére Orosz Ferenc és Tızsér László képviselıket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. Javaslatot tett a meghívóban szereplı napirendi pontokra, melyet a testület elfogadott: Napirendi pontok: 1./ Rendezési terv módosítás A 35/2013.(III.19) hatályon kívül helyezése, a 36/2013.(III.19.) sz. testületi határozat módosítása és a módosított tervezési szerzıdések elfogadása meghívott: Szunyogh László fıépítész 1

2 2./ Érv Zrt. víziközmőfejlesztési hozzájárulásról megállapodás elfogadása 3./ Bejelentések Tájékoztatta a testületet, hogy a nyílt ülés után zárt ülés megtartására kerül sor. 1./ napirendi pont: Rendezési terv módosítás A 35/2013.(III.19) hatályon kívül helyezése, a 36/2013.(III.19.) sz. testületi határozat módosítása és a módosított tervezési szerzıdések elfogadása meghívott: Szunyogh László fıépítész dr. Üveges István polgármester Elmondta, hogy a 2010-es árvíz után EU-s forrásból rendelkezésre áll a BOSCH út építéséhez a pályázati pénz, 2016-ig meg kell építeni, mert elveszhet a támogatás. Érdemben foglalkoztak ezzel a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztı Zrt nél is. Árvízvédelmi teendık vannak, írásban és szóban is megerısítették, hogy a Kis-Sajó Arnót felé esı részén lesz gátépítés. A gát rá fog csatlakozni a 039 hrsz-ú önkormányzati földútra. A Belügyminisztérium is sürgeti a rendezési terv módosítását, melynek tartalma: A BOSCH II. út M 30-ast a 29 sz. úttal összekötı szakasza, vápa a Kis Sajó és az út között, valamint a Körgát megépítése. A testüelti ülés összehívásának oka, hogy kiemelt beruházásról van szó, emiatt hetente jelentést kell adni a belügyminiszter úrna, a következı ülés április 29-én lesz, addig nem várhatnak a döntéssel. A terv készítıje Soltész Jánosné, és Szunyogh László fıépítész úr már egyeztettek, most a testület által már elfogadott szerzıdést kell módosítani, a változás az, hogy az eredetileg kapott térképen nem volt rajta a gát, ezért Soltészné nem kalkulálta be ennek a tervezıi munkáját, valamint és a költségeket. Emiatt emelkedik most 200 e Ft-al a tervezıi díj, ez nem az önkormányzat költsége a NIF ezt a költséget is megfizeti. / A szöveges elıterjesztés a jegyzıkönyv 1.sz. melléklete/ Bodnár Katalin jegyzı elmondta, hogy írásban is egyeztetésre került, és a szerzıdés szövegében is átvezették a módosításokat. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Kataszteri Program Kht-tıl az alaptérképet ki kell kérni az is pénzbe kerül, de ezt az összeget is visszakapják utólag.. Ahhoz, hogy az érdemi munka megkezdıdjön szükséges a szerzıdések módosítása. Szunyogh László fıépítész megköszönte, hogy meghívták a testületi ülésre. Elmondta, hogy sürgısséggel kezelik az ügyet. Legegyszerőbben leggyorsabban szeretnének a végére járni. A rendezési terv módosítás miatt Soltészné igyekszik tartani a határidıket Május 25-e a határidı a szabályozási terv jóváhagyására. Az eljárás szerint az önkormányzatnak partnereket kell bevonni, meg kel határozni ezeknek a körét. A háttérinformáció az, hogy jó lenne, ha nem lenne érintett senki, civil szervezet, egyház, nem érintett, esetleg ha lenne nagyvállalkozó akit érinthet a tervmódosítás. Abból nem lesz probléma, ha nem vonnak más szervezetet partnerként. 2

3 Tızsér László képviselı megkérdezte, hogy a Horgásztársaság nem érintett benne, hiszen ott vannak a tavak. Az arnótiak szeretnek oda kijárni horgászni, az önkormányzatra nézve kellemetlen lehet, ha az arnóti lakosok hátrányos helyzetbe kerülnek az útépítés miatt. Az út melletti szántóföldek megközelíthetısége is kérdéses ezután. Szunyogh László fıépítész véleménye szerint készen van a mőszaki terv, ezen már nem fognak változtatni. De lehet jelezni a tervezı felé, hogy a tó ott van, a megközelíthetıség adott-e. Lehet feljegyzést tenni emiatt, a terv készítıjével fel kell venni a kapcsolatot, az is lehet, hogy ez kezelve van tervszinten. dr. Üveges István polgármester javasolta, hogy tegyék közzé, kerüljön fel a honlapra stb, a rendezési terv módosítás folyamatban itt, és hogy hol lehet érdeklıdni. Bodnár Katalin jegyzı véleménye szerint ez tárgyalásos eljárás, nem kerülhet bele semmi plusz, csak ami elhangozott az ülés elején. Szunyogh László fıépítész szerint jogában áll az önkormányzatnak nyilvánosságra hozni a rendezési terv módosítást, a végén ki is kell függeszteni hirdetményben, pont ezért van a partnerség biztosítása is beiktatva. De a lakosságot már ebben a fázisban nem célszerő bevonni Bodnár Katalin jegyzı A fıépítész úr javaslata illetve a megyei fıépítész javaslata alapján módosítani kell a 7 pontban a határidıt május 25-re. Módosításra kerül a 3. oldalú szerzıdés: 7. pontja, mely szerint a tervezıt megilletı tervezési díj 980 e Ft-ról e Ft-ra emelkedik, 7. pont kiegészítésre kerül egy bekezdéssel, mely szerint a tervezési díj nem tartalmazza a Megrendelıi érdekkörben jelentkezı adatszolgáltatási és egyéb, tervkészítés során jelentkezı kötelezettségvállalásból eredı költségeket. Ezek a szükségessé váló térképek költségei. A Települési Fıépítész tájékoztatása alapján elegendı a Nemzeti Kataszteri Iroda Kht.-tıl a földmérési alaptérkép beszerzése, melynek költségeit az önkormányzatnak meg kell elılegeznie. Ezen költséget a költségviselı a nevére kiállított és megküldött számla ellenében átutalással megtéríti Ft + ÁFA ( ) Ft pont részteljesítésre és rész-számla kiállításra nem kerül sor, 7.2. pont a teljesítés és végszámla idıpontja meghatározásra kerül, Ismertette az eredeti határozati javaslatot, mely a 35/2013.(III.19)sz. Képviselı-testületi határozat hatályon kívül helyezésével, településrendezési eljárás lefolytatására vonatkozó tervezıi szerzıdés jóváhagyásáról szólt: Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 35/2013.(III.19.) sz. képviselı-testületi határozat hatályon kívül helyezésével elfogadja a jelen határozat mellékletét képezı tervezési szerzıdést. Arnót Község Önkormányzata befogadja a Nemzeti Infrastruktúra Kezelı rendezési terv módosítására irányuló kezdeményezését, elfogadja a benyújtott tervezési szerzıdést, mely szerint lefolytatja a beruházás megvalósítására irányuló településrendezési eljárást. 3

4 A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására, a teljesítéshez szükséges térkép megrendelésére A határozati javaslat kiegészítését javasolta azzal, hogy jelen eljárásba nem von be partnert a tárgyalásba, valamint felkéri a Képviselı-testület a fıépítészt, hogy a Csorba tó és a szántóföldek megközelítésének problémáját jelezze a tervezık felé. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy mindez plusz költséggel nem jár. Az Észak- Magyarországból is értesült arról, hogy II. felében megkezdıdnek az érdemi munkálatok, ıszén átadásra kerül majd a beruházás. Kérte a jegyzı asszony által ismertetett határozati javaslatot a kiegészítésekkel fogadja el a testület. A szavazásban 4 jelenlévı képviselıbıl 4 fı vett részt. Arnót Község Önkormányzati Képviselı testülete határozatát: 4 igen szavazattal meghozta alábbi Arnót Község Önkormányzat 40./2013. (IV.17). sz. Képviselı-testületi határozata Tárgy: A 35/2013.(III.19)sz. Képviselı-testületi határozat hatályon kívül helyezésével, településrendezési eljárás lefolytatására vonatkozó tervezıi szerzıdés elfogadása Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 35/2013.(III.19.) sz. képviselı-testületi határozat hatályon kívül helyezésével elfogadja a jelen határozat mellékletét képezı tervezési szerzıdést. Arnót Község Önkormányzata befogadja a Nemzeti Infrastruktúra Kezelı rendezési terv módosítására irányuló kezdeményezését, elfogadja a benyújtott tervezési szerzıdést, mely szerint lefolytatja a beruházás megvalósítására irányuló településrendezési eljárást. Jelen eljárás alatt nem von be partnert a tárgyalásba, valamint felkéri a Képviselı-testület a fıépítészt, hogy a Csorba tó és a szántóföldek megközelítésének problémáját jelezze a tervezık felé. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására, a teljesítéshez szükséges térkép megrendelésére. A háromoldalú Tervezési Szerzıdés-tervezet a határozat 1.sz. melléklete Határidı: április 19. Felelıs polgármester dr. Üveges István polgármester elmondta a háromoldalú szerzıdés-tervezet elfogadásának következményeként módosítani szükséges a Provincia Tervezı Kft-vel kötendı szerzıdést, melynek fıösszege változik : Ft + ÁFA -ról Ft+ ÁFA-ra nı a vállalkozói díj mértéke. Ismertette az elıterjesztés szerint a határozati javaslatot, kérte annak elfogadását 4

5 A szavazásban 4 jelenlévı képviselıbıl 4 fı vett részt. Arnót Község Önkormányzati Képviselı testülete határozatát: 4 igen szavazattal meghozta alábbi Arnót Község Önkormányzat 41./2013. (IV.17). sz. Képviselı-testületi határozata Tárgy: A 36/2013.(III.19)sz. Képviselı-testületi határozat módosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete a 36/2013.(III.19).sz. Képviselı-testületi határozatot az alábbiak szerint módosítja: Arnót Község Önkormányzati Képviselı-testülete a Provincia Területfejlesztési és Építészeti Terezı Kft-vel kötendı szerzıdés vállalkozói díját Ft + Áfa díjra módosítja. A szerzıdés-tervezet a határozat melléklete Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó szerzıdés megkötésére. rendezési terv módosítás elkészítésére Határidı: április 19. Felelıs: polgármester dr. Üveges István polgármester a nyílt ülés felfüggesztését és a zárt ülés elrendelését javasolta a Képviselı-testületnek, a meghívóban szereplı zárt ülés napirendi pontjaira vonatkozóan, mivel a folyamatban lévı pályázat tervezıi szerzıdés módosításának nyílt ülésen való tárgyalása az érintett üzleti érdekét sérti. A zárt ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat ismertette. 1./Az ÉMOP azonosítószámú Településfejlesztés Arnóton c. pályázat PK-Terv Kft-vel kötött tervezési szerzıdés 1.sz. és 2.sz. szerzıdésmódosításának jóváhagyása Meghívott: Papp Gábor tervezı 2./ Tervezıi díj kompenzációról szóló határozat elfogadása Meghívott: Papp Gábor tervezı Kérte szavazzanak a javaslatról. A szavazásban 4 jelenlévı képviselıbıl 4 fı vett részt. Arnót Község Önkormányzati Képviselı testülete határozatát: 4 igen szavazattal meghozta alábbi Arnót Község Önkormányzat 42/2013. (IV.17). sz. Képviselı-testületi határozat Tárgy: Zárt ülés elrendelése 5

6 Arnót Község Önkormányzati Képviselı testülete a meghívóban szereplı napirendi pontok sorrendjének a megváltoztatását és a zárt ülés tartását jóváhagyja az alábbi napirendi pontok vonatkozásában: 1./Az ÉMOP azonosítószámú Településfejlesztés Arnóton c. pályázat PK-Terv Kft-vel kötött tervezési szerzıdés 1.sz. és 2.sz. szerzıdésmódosításának jóváhagyása Meghívott: Papp Gábor tervezı 2./ Tervezıi díj kompenzációról szóló határozat elfogadása Meghívott: Papp Gábor tervezı Felelıs: polgármester Határidı: azonnal A zárt ülés után a testület 16 óra 30 perctıl nyílt ülésen folytatta munkáját. 2./ napirendi pont: Érv Zrt. víziközmőfejlesztési hozzájárulásról megállapodás elfogadása dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy az ÉVR Zrt-tıl hivatalos állásfoglalás érkezett a víziközmő fejlesztési hozzájárulással kapcsolatban. A tavalyi évben nagy számban rácsatlakoztak a hálózatra a lakosok és a vállalkozások, ösztönzı volt a talajterhelési díj nagy emelkedése. /Az Érv Zrt állásfoglalása a jegyzıkönyv 2.sz. melléklete/ Bodnár Katalin jegyzı elmondta, hogy ez a díj csak vállalkozásokat érint, magánszemélyeket nem. Mőszaki dokumentáció alapján történik a rákötés, a tervezett fogyasztás alapján kell a díjat megfizetni. Az önkormányzat ezzel a vagyon fenntartását fedezi, a díj a mőszaki költségeket tartalmazza, ami marad az az önkormányzat bevétele. Sok rákötés nem várható aki tehette, az már rácsatlakozott a múlt évben. Tızsér László képviselı véleménye szerint a díj nagyon magas, számításai szerint 400 Ft/nap, ezt nem tudja elfogadni. Javasolta, kérjenek errıl külön tájékoztatást az ÉRV Zrt-tıl addig a megállapodás elfogadását nem javasolja. dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy az eredeti határozati javaslat a víziközmő fejlesztési hozzájárulásról szólt, de képviselı úr javaslatát figyelembe véve a határozathozatal elnapolását javasolja. Kérte szavazzanak a napirendi pont elnapolására vonatkozó javaslatról. A szavazásban 4 jelenlévı képviselıbıl 4 fı vett részt. Arnót Község Önkormányzati Képviselı testülete határozatát: 4 igen szavazattal meghozta alábbi Arnót Község Önkormányzat 47./2013. (IV.17). sz. Képviselı-testületi határozat 6

7 Tárgy: Érv Zrt. víziközmő fejlesztési hozzájárulásról megállapodásról döntés elnapolása Arnót község Önkormányzati Képviselı-testülete az Érv Zrt. víziközmő fejlesztési hozzájárulásról szóló megállapodással kapcsolatban a döntés elnapolásáról döntött, kéri a díjszámítással kapcsolatban további információk beszerzését. Felelıs: polgármester, jegyzı Határidı: folyamatos 3./ napirendi pont: Bejelentések dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy rendszeresen, havonta áttekintik az önkormányzat pénzügyeit. Ezek alapján jelezte, hogy az E-Staros ügy lezárult, kifizetésre került az ÖNHIKI-s támogatásból a 10,6 M Ft. Elmondta, hogy a feladatfinanszírozás most érzıdik, hiszen látható, hogy a mindenkori havi költségekre nem elég az állami támogatás, ezt jelezte az országgyőlési képviselı asszony részére, ha nem fognak lépni, baj lehet. Most még 1-3 hónapig tartható a pénzügyi helyzet, de késıbb nem lesz elég pénz a mőködésre. -Elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Orvosi Rendelı bejáratához elkészültek az elıtetık, ezek felszerelése zajlik most. -Csécsi Lászlóval keretszerzıdése van az önkormányzatnak hótolásra, március és április hónapban erre nagy szükség volt, Csécsi úr jelezte, hogy az elvégzett munka ellenértékére nem tart igényt, ezt ingyen végezte. Orosz Ferenc képviselı kérte, hogy mindez forintosítva is hangozzák el, milyen összegben támogatta így Csécsi László az önkormányzatot. dr. Üveges István polgármester Jelezte, hogy ezt meg fogják tenni. Folytatva a tájékoztatást elmondta, hogy a szociális földosztás ezen a tavaszon is megtörténik, holnap reggel hozzák a krumplit, ez az igénylık költéségén kerül kiosztásra az elızetes felmérés alapján. 7 eft elıleget adnak erre az igénylıknek. -BM rendelet jelent meg a közbiztonság javítása érdekében térfigyelı kamerák felszerelésének támogatására. Oláh Gábor helyi vállalkozótól érkezett a jelzés, hogy ez a pályázat megjelent. Sajnos ehhez is szintén 20 % önrészt kellene biztosítania az önkormányzatnak. Szirmabesenyıben építettek ki most ilyen rendszert. A környezı települések közül Ongán már van, Felsızsolcán nincs ilyen rendszer kiépítve. Fıkapitány úrtól is kért véleményt, aki azt mondta, hogy jó a rendszer, de nem igazán gátolja meg a betöréseket. 200 e Ft kameránként az önrész. Ebbıl minimum 3 db-ot kellene felszerelni, de 6-7 db-ra is szükség lenne. Viszont az önkormányzati utak kátyúzására is kellene a pénz. Orosz Ferenc képviselı jelezte, hogy a faluırség figyelhetné a rendszert. 7

8 Bodnár Katalin jegyzı elmondta, hogy ez most nem volt napirendre tőzve, maximum a szándékról tudnak egyeztetni. Tızsér László képviselı véleménye szerint túl magas az önrész, nem tudják most ezt bevállalni, nincs rá forrás. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a közútkezelınek a napokban is írt megkeresést, aszfaltozást és kátyúzást kérve. Ígérték, hogy a Felsızsolca-Edelény szakasz újra lesz aszfaltozva. Barcsák Pálné képviselı asszony megkérdezte, hogy az önkormányzati utakon van e lehetıség a kátyúzásra? dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy tervezik, és közmunkásokat is be szeretnének a munkába vonni, hogy olcsóbbá tegyék. Április 22-én hétfı a Föld napja, 8 órától szemétszedési akciót szerveznek a településen. Kesztyő, mellény és zsák érkezik a Magyar Közúttól, a 7-8 osztály, a Nyugdíjas Klub és a közmunkások vesznek benne részt. Május 25-én faültetés lesz a 8 osztály részvételével. Tervezték Felsızsolca felıl a Kossuth utcánál a faültetést, de a három tulajdonos közül 1 nem járult hozzá. 35 e Ft értékben Kedves Béla kertész közremőködésével sövényt fognak ültetni. Meghívást kaptak a tavaly született gyermekek és szüleik is erre az alkalomra. A Pedagógusföldön kutat kellene ásni, melynek költsége 1,2 Millió forint. A szociális földosztásra kijelölt terület mellett van egy földrészlet, az önkormányzat is fog ültetni, a vetımag közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kutat ilyen költségekkel nem tudja támogatni. Tájékoztatta a testületet, hogy a Szvoboda pert II. fokon is megnyerte az önkormányzat. Mantlik József a gázóra körül elkészítette a védıkorlátot, ennek a mintájára szemeteseket fognak a településre készíteni Ft/db a költsége. Orosz Ferenc képviselı a Vadásztársaságok díjáról érdeklıdött. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy jegyzıi munkájából emlékszik arra, hogy a befizetett összeget visszaforgatták a vadásztársaság céljaira. Orosz Ferenc képviselı szerint a Vadásztársaság fizet a községnek, a kistulajdonosokat a jegyzı képviseli, ennek a pénznek meg kellene lenni, ennek utána kellene menni. Megkérdezte, hogy a Kossuth utca elejére kitett behajtani tilos tábla milyen engedély alapján lesz kihelyezve? Véleménye szerint ezt így nem lehet lekorlátozni. Elmondta, hogy április 26-án lesz a Polgárırség ülése, melyre tisztelettel meghívta a polgármester urat és a testület tagjait. 8

9 Bodnár Katalin jegyzı elmondta, hogy az önkormányzat útjaira a testület határozza meg forgalmi rendet. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a Felszabadítók utcából is megkeresték forgalomkorlátozó tábla kihelyezését kérve, mert az ott lakók véleménye szerint autóversenyzésre használják egyesek azt az utcát. Más téma kapcsán elmondta, hogy szemeteseket szeretnének kihelyezni a falu több pontjára, összesen 30 db készítését tervezik fából. Május 4-én lesz kézmőves bemutató. A Szociális Szövetkezet létrehozásáról is szeretne egyeztetni a testülettel. A Kormányzat is támogatja ezeket a kezdeményezéseket. Most szándéknyilatkozatot kérnek az önkormányzatoktól arra vonatkozóan, hogy akarnak e ilyen szövetkezeteket létrehozni. Gyarmati Mihály ennek a megyei koordinátora. Nonprofit gazdasági társaság létrehozásáról van szó, 7 természetes személy részvétele szükséges. Értékteremtésrıl van szó, a közfoglalkozatás továbbgondolása lehet ez a szövetkezeti forma. A Pedagógusföldre építve is lehet a Szociális Szövetkezetben gondolkodni. Most szándéknyilatkozatra van szükség, uniós pályázatokon is részt lehet venni. Adottságok lehetıségek tekintetében a térkı gyártó üzemre, földterületre, biomassza kazánra lehet építeni. A lehetıségek a kertészkedés, mezıgazdálkodás, szociális földosztás. Zöldségtermesztés a konyhára, sertés, nyúl, csirke tartása, gombatermesztés fóliasátorban, szociális bolt mőködtetése valósulhat meg. Segédmunkást is lehet biztosítani a beruházásokhoz, a település üzemeltetést a szociális szövetkezetbe be lehet vinni, aszfaltozási, kátyúzási munkákat is el lehetne végezni ezekkel az emberekkel. A mővelıdési házból kiszedett ablakokból sikerült egy üvegházat kialakítani, melyben már virágpalántákat nevelnek, ezzel is spórolnak, hiszen az itt nevelt virágokat szeretnék kiültetni a település virágszigeteire. Elmondta, ha sikerülne gépeket beszerezni a kátyúzáshoz, ezt a tevékenységet a szomszédos településre is ki lehetne terjeszteni. Gondolkodhatnak fenyıfanevelésben, valamint a helyi temetkezési szolgáltatás beindítása is lehetséges lenne a szociális szövetkezet keretein belül. Nagy a lehetıségek tárháza, a forrásokat ki kell használni. A térkı gyártást ki lehetne terjeszteni a lakosságra is. A szándéknyilatkozatot szerinte most mindenképpen vissza kellene küldeni, ebbıl nem szabad kimaradnia az önkormányzatnak. Tızsér László képviselı megkérdezte, hogy az emberek bérét ki fizetné? Mennyibe kerül ennek a szövetkezetnek a kialakítása, szépen hangzik, hogy esetleg 10 M Ft is nyerhetı erre, de elı vagy utófinanszírozású a támogatás? Mekkora adminisztráció kell ehhez? dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy még konkrét információval nem rendelkezik, annyit tud, hogy kb fıt lehetne alkalmazni. A hivatal része lesz a szövetkezet. 9

10 Bodnár Katalin jegyzı elmondta, hogy benne is felvetıdik a kérdés, kik fogják ezt a szövetkezetet vezetni, irányítani? Véleménye szerint a hivatal és a szövetkezet elválik egymástól, nem lehet a hivatal része. Ha termelı tevékenységet végeznek, annak vannak költségei, mindenképpen külön kell kezelni, az nem része az önkormányzat költségvetésének. dr. Üveges István polgármester jelezte, hogy ı az irányítást magára vállalta. Most az igényfelmérés zajlik. Orosz Ferenc képviselı véleménye, hogy legyen meg a szándéknyilatkozat, de kell a háttér információ is, tudni kell azt hogy mibıl fogják a költségeket fedezni. Tızsér László képviselı véleménye szerint nyilvánítsák ki a szándéknyilatkozatot, de a konkrét információknak meg kell lenni ahhoz, hogy biztosan merjék vállalni. dr. Üveges István polgármester ismertette az adattáblát, elmondta, hogy ezzel semmilyen kötelezettséget nem vállalnak, Egyébként a kezében lévı anyag szerint most nem kell errıl testületi hozzájárulás. A táblázatot kitöltik, és felsorolják a konkrét tevékenységeket, csak jelzés, hogy kívánnak foglalkozni vele. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyzı Orosz Ferenc jkv. hitelesítı Tızsér László jkv. hitelesítı 10

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011.

JEGYZİKÖNYV I. NAPIREND ELİTT. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 47-10/2011. Önkormányzat Kapolcs Száma: 47-10/2011. JEGYZİKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselıtestülete 2011. július 7-én (csütörtökön) 15.30 órai kezdettel megtartott képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. december 5-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselı Harangozó

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 14/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 12-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 46-51. TARTALOMJEGYZÉK 46/2007.(XI.12.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 06-án megtartott közmeghallgatásáról és az azt követı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr.

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 4-én - csütörtökön - du. 16,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy a részönkormányzat testülete 3 igen egyhangú szavazattal a mai ülés napirendjét elfogadta. 03-3/14-2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült a Pécs-Újhegy Településrészi Önkormányzat 2012. április 2-ai ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Haász János: köszöntötte az idei év elsı rendes

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13-38/2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/1/2007. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2007. november 27-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 53-56. TARTALOMJEGYZÉK 53/2007.(XI.27.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült

2013. évi. 15. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült 2013. évi 15. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25- én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Iszkaszentgyörgy,

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr.. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. október 10-én /pénteken/ 18.00 órai

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2009. december 14-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester,

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. június 15. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. június 15. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 15-én 8 óra 45 perckor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3/2009. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete. nyilvános ülésérıl. 2009. március 10. (1. ülés) Ügyszám: 26-6/2009. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete nyilvános ülésérıl 2009. március 10. Nyirád 2009 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzatának

Részletesebben

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 10/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. június 9-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 70-71. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 70/2011.(VI.09.)ÖH.

Részletesebben

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok)

(185/2011. (V. 26.) számú, 186/2011. (V. 26.) számú Képviselı-testületi Határozatok) Száma: 11954-1/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V TERKA Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26-án - csütörtökön - du. 15,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Tóth Ilkó Mihály polgármester a testületi ülést

Részletesebben

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal díszterme I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012.

JEGYZİKÖNYV. Határozat száma 61/2012.(IX.13.) Tárgy 10/2012. 10/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 2012. szeptember 13-án 16,00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Határozat száma 61/2012.(IX.13.) 62/2012.(IX.13.) 63/2012.(IX.13.)

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2011. november 29. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 29-én 13 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselı-testületének 2009. január 23-án de. 8 45 órakor megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján képviselı-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. augusztus 14-én megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl T a r t a l o m j e g y z é k Dóc Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 3. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 3. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 3. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011. február 18-án megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Tanácskozó-terme, 3045. Bér, Petıfi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március 18-án órai 16.30 órai kezdettel megtartott ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 6/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. NOVEMBER 7-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. június 05. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 05-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 3/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (III.28.) számú határozatot a 27/2012. (IV.11.) önkormányzati határozat módosításáról

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta.

Tóth Zoltán polgármester a határozatképesség kinyilvánítása után köszöntötte a megjelenteket, és az ülést megnyitotta. Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi ház Bajót, Kossuth Lajos utca 147. Jelen vannak: Tóth Zoltán polgármester,

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. július 27-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató az

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2007. október 25.-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos Tasi Péter al Erdélyi Zsolt,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. november 3-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. november 3-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 5/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2008. november 3-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 8-10.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-5 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. május 4-én tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 25-én, 15,00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 8/2010. (V.26.) Határozat száma 91/2010. (V.25.)

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8013-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselı-testülete 3/2009. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselı-testület 2009. március 17-én tartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben