2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés"

Átírás

1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának október 25-én 14 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl. Jelen van: Távolmaradt: Tanácskozási joggal megjelent: Meghívott: Kıvári László elnök, Máté Péter, Csernus Péter, Szabó Zsolt bizottsági tagok dr. Hadházy Ákos, dr. Tóth Csaba Attila, Ilosfai Gábor bizottsági tagok Zaják Rita képviselı dr. Göttlinger István aljegyzı Märcz László igazgatóságvezetı Herr Teréz fıépítész Varga András osztályvezetı Feri Blanka osztályvezetı Mizsák Dominika kabinetvezetı Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens Szücsné Smolek Erika kodifikátor Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens Szabó Veronika pályázati referens Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens dr. Kajos Nikolett jegyzıkönyvvezetı Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgató dr. Varga Péter r. ezredes Ácsné Oláh Gabriella Civil Kerekasztal elnök A bizottság elnöke megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes. Az ülést 14 óra 10 perckor megnyitja. Kıvári László: Javasolja az alábbi elıterjesztések napirendre történı felvételét: - Kérelem közterület térítésmentes használatára Márton-napi családi szombat c. rendezvény idıtartamára (138. sz. bizottsági elıterjesztés) - Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására (266.sz. elıterjesztés) - Javaslat a Tolnatáj Televízió és Mősorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás módosítására (267. sz. elıterjesztés) jkv

2 - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés Varga András: Javasolja az alábbi szóbeli elıterjesztések napirendre történı felvételét: - Friedrich László kérelme - Javaslat kényszervágóhíd hasznosítására Kıvári László: Javasolja a 254. sz. elıterjesztés Javaslat a Városi Bölcsıde bıvítésével kapcsolatosan DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására napirendrıl történı levételét. A napirenddel kapcsolatban további kiegészítı, módosító javaslat nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel az elhangzott kiegészítésekkel, módosításokkal a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı napirendet állapította meg: NAPIREND Zárt ülés: 1./ napirendi pont Tulajdonosi felhatalmazás a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. részére a Garay Pince megvásárlásához szükséges hitelszerzıdés megkötéséhez (265. sz. elıterjesztés) Meghívott: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgató 2./ napirendi pont Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) Elıadó: Artim Andrásné ügyvezetı igazgató Nyílt ülés 3./ napirendi pont Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására (266.sz. elıterjesztés) Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı Meghívott: dr. Varga Péter r. ezredes, Szekszárdi Rendırkapitányság vezetıje 4./ napirendi pont Javaslat a Pollack M. u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére (245. sz. elıterjesztés) Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı Meghívott: Simonné Váradi Zsuzsanna TOSINA Egyesület szakmai vezetı Fábián László TOSINA Egyesület elnök Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató jkv

3 5./ napirendi pont Javaslat a Tolna Megyei Rendırfıkapitányság dolgozói részére önkormányzati lakás biztosítására (261. sz. elıterjesztés) Elıadó: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató 6./ napirendi pont Kövendi S. u. 9. szám alatti ingatlan adásvétele (134. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgató 7./ napirendi pont Mikes u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása (135. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgató 8./ napirendi pont Javaslat elıvásárlási jogról való lemondásra a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti ingatlan tekintetében (137. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı 9./ napirendi pont Közgyőlésének./2011.(.) önkormányzati rendelete a SZEKSZÁRD VÁROS BORA elismerı cím alapításáról és odaítélésérıl szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (257. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor 10./ napirendi pont Beszámoló a térítés díj hátralékokról (129. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Farkasné Tamási Anna osztályvezetı 11./ napirendi pont Önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata (262. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı 12./ napirendi pont Javaslat és az intézményei között a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl szóló együttmőködési megállapodás jóváhagyására (263. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı jkv

4 13./ napirendi pont Javaslat a ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési Egyesülettel fennálló megállapodás felmondására (250. sz. elıterjesztés) Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı 14./ napirendi pont Javaslat a Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanács mőködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására (258. sz. elıterjesztés) Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens 15./ napirendi pont A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának díjazása (259. sz. elıterjesztés) Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens 16./ napirendi pont Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására (255. sz. elıterjesztés) Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens 17./ napirendi pont SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye (117. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens 18./ napirendi pont Szállítási szerzıdés TÁMOP / kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára tárgyú nyílt pályázati eljárás eredményének felülvizsgálatára (125. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens 19./ napirendi pont Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása (260. sz. elıterjesztés) Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı 20./ napirendi pont Jákob Henrik sebességkorlátozó, várakozni tilos tábla kihelyezési kérelme (100. sz. bizottsági elıterjesztés) jkv

5 21./ napirendi pont Eigner György telekhatár-rendezése (114. sz. bizottsági elıterjesztés) 22./ napirendi pont Schneider Konrád ingatlanvételi kérelme (115. sz. bizottsági elıterjesztés) 23./ napirendi pont Pásztori Lajos ingatlanvételi kérelme (116. sz. bizottsági elıterjesztés) 24./ napirendi pont Kerekes László megállni tilos tábla kihelyezési kérelme (118. sz. bizottsági elıterjesztés) 25./ napirendi pont Naszvadi Henriett kérelme (119. sz. bizottsági elıterjesztés) 26./ napirendi pont Tóth Rózsa Szücsény-szurdikkal kapcsolatos kérelme (133. sz. bizottsági elıterjesztés) 27./ napirendi pont Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Város Településrendezési Terve bel-és külterületi digitális szabályozási tervlapjainak átszerkesztésére tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye (124. sz. bizottsági elıterjesztés) 28./ napirendi pont Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme (126. sz. bizottsági elıterjesztés) 29./ napirendi pont Gurzó Ildikó ingatlanvételi kérelme (127. sz. bizottsági elıterjesztés) 30./ napirendi pont Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság kérelme (128. sz. bizottsági elıterjesztés) jkv

6 31./ napirendi pont Javaslat Településrendezési terv módosítására (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök 32./ napirendi pont Friedrich László kérelme (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı 33./ napirendi pont Javaslat pályázati határidı módosítására (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök 34./ napirendi pont Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. kérelme a tömbbelsı forgalmi rendjének változtatása érdekében (130. sz. bizottsági elıterjesztés) 35./ napirendi pont Bezerédj István Szakközépiskola Tagintézmény kérelme (132. sz. bizottsági elıterjesztés) 36./ napirendi pont Fotocopy Kft. parkolási kérelme (131. sz. bizottsági elıterjesztés) 37./ napirendi pont Hradszki Sándor Károlyné ingatlanvételi kérelme (136. sz. bizottsági elıterjesztés) 38./ napirendi pont Egyebek - Márkus István gépkocsi bejáróval kapcsolatos kérelme - Kovács Gábor kérelme a Fagyöngy u. 47. szám alá korlát elhelyezésére 39/ napirendi pont Kérelem egyes ingatlanok szılı termıhelyi kataszterbe vonásáról (120. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Herr Teréz fıépítész 40./ napirendi pont Kérelem közterület térítésmentes használatára Márton-napi családi szombat c. rendezvény idıtartamára (138. sz. bizottsági elıterjesztés) jkv

7 41./ napirendi pont Javaslat a Tolnatáj Televízió és Mősorszolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás módosítására (267. sz. elıterjesztés) Elıadó: dr. Göttlinger István aljegyzı 42./ napirendi pont Javaslat kényszervágóhíd hasznosítására (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı Az elnök javaslata alapján tekintettel arra, hogy az ülésen meghívottak vannak jelen a bizottság a nyílt ülés napirendjeinek tárgyalásával kezdi meg munkáját. 1./ napirendi pont Javaslat a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására (266.sz. elıterjesztés) Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı Meghívott: dr. Varga Péter r. ezredes, Szekszárdi Rendırkapitányság vezetıje dr. Varga Péter: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Feri Blanka: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. 348/2011. (X.25.) GPB határozat A Szekszárdi Rendırkapitányság támogatása Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Rendırkapitányság támogatására tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: október / napirendi pont Javaslat a Pollack M. u. 10. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére (245. sz. elıterjesztés) Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı Meghívott: Simonné Váradi Zsuzsanna TOSINA Egyesület szakmai vezetı Fábián László TOSINA Egyesület elnök Feri Blanka: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kérdés nem hangzott el jkv

8 Kıvári László: Javasolja, hogy a Roma Közösségi Ház épülete legyen az egyesület rendelkezésére bocsátva. Bálint Zoltán: Az ingatlanon 1,5 millió Ft összegő vízdíjhátralék keletkezett. Amíg a számla nincs kiegyenlítve, nem lehet új fogyasztásmérı órát felszerelni. Märcz László: Az ingatlan négy évig nem volt használatban mivel nem volt cigány kisebbségi önkormányzat és a csöpögı víz okozta a fogyasztást. Kıvári László: Mindenképpen rendezni kell az elmaradást. Javasolja, hogy a bizottság ezt az ingatlant adja az egyesületnek használatba. További hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 349/2011. (X.25.) GPB határozat Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Tolna Megyei Siketek és Nagyothallók Egyesülete részére az önkormányzat tulajdonában álló Szekszárd, Rákóczi u. 57. szám alatti ingatlan (egykori Roma Közösségi Ház) kerüljön használatba adásra. Határidı: október 27. Az elnök a nyílt ülést 14 óra 20 perckor felfüggeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. A bizottság zárt ülésen meghozta a 350/2011. (X.25.) számú határozatát. Az elnök a nyílt ülést 14 óra 27 perckor ismét megnyitja. Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes. 4./ napirendi pont Javaslat a Tolna Megyei Rendırfıkapitányság dolgozói részére önkormányzati lakás biztosítására (261. sz. elıterjesztés) Elıadó: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgató Bálint Zoltán: Ismerteti az elıterjesztést jkv

9 351/2011. (X.25.) GPB határozat A Tolna Megyei Rendırfıkapitányság dolgozói részére önkormányzati lakás biztosítása Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Tolna Megyei Rendırfıkapitányság dolgozói részére önkormányzati lakás biztosítására tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: október / napirendi pont Kövendi S. u. 9. szám alatti ingatlan adásvétele (134. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgató Bálint Zoltán: Ismerteti az elıterjesztést. 352/2011. (X.25.) GPB határozat Kövendi S. u. 9. szám alatti ingatlan adásvétele Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága tudomásul vette, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. meg kívánja vásárolni a Kövendi S. u. 9. szám alatti ingatlant Ft vételáron. Határidı: október 25. Az elnök a nyílt ülést 14 óra 29 perckor felfüggeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. A bizottság zárt ülésen meghozta a 353/2011. (X.25.) számú határozatát. Az elnök a nyílt ülést 14 óra 33 perckor ismét megnyitja. Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 tag jelen van, a bizottság határozatképes. 7./ napirendi pont Mikes u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása (135. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Bálint Zoltán Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. igazgató Bálint Zoltán: Ismerteti az írásos elıterjesztés tartalmát. Hozzáteszi, hogy az országban négy-öt olyan cég van, amely ezzel foglalkozik. Az országban már léteznek referencia épületek, ezeket meg kívánják tekinteni. A pályázathoz nem szükséges önerı, ezért mindenképpen érdemes volna megpróbálni. A hıszivattyúk meglehetısen hangosak, erre még megoldást kell találniuk. Kéri, hogy a bizottság jkv

10 hosszabbítsa meg a 308/2011. (IX.20.) számú határozatának végrehajtási határidejét november 30. napjára. Kérdés nem hangzott el. Herr Teréz: Tudomása szerint a tatai önkormányzatnak már van ilyen pályázatban tapasztalata, érdemes lenne felvenni velük a kapcsolatot. További hozzászólás nem hangzott el. Kıvári László: Javasolja a határidı meghosszabbítását november 30. napjára. 354/2011. (X.25.) GPB határozat Mikes u. 1. sz. alatti ingatlan felújítása határidı módosítás Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 308/2011.(IX.20.) számú határozatában a Mikes u. 1. sz. alatti ingatlan állapotfelmérésére biztosított határidıt november 30. napjára módosítja. Határidı: november 30. Felelıs: Bálint Zoltán igazgató 8./ napirendi pont Javaslat elıvásárlási jogról való lemondásra a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti ingatlan tekintetében (137. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: dr. Göttlinger István aljegyzı Bálint Zoltán: Az ingatlant teljesen benıtte a növényzet. Dr. Kiss Gyula a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. korábbi igazgatója már kapott egy levelet a szomszédtól, melyben kérték, hogy szüntessék meg a bozótot. A levél továbbítva lett a dombóvári önkormányzatnak, mely intézkedett és a bozót felszámolásra került. Az épület meglehetısen romos állapotú, a dombóvári önkormányzat nem kívánja hasznosítani, ezért felajánlotta a tulajdonrészét eladásra a szekszárdi önkormányzat részére, mely az ingatlanban 50%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik. A dombóvári önkormányzat által készíttetett vagyonértékelés szerint az egész ingatlan értéke 6,4 millió Ft. Ennek az összegnek a felérıl indul a licit. A két épület azonban nincs azonos állapotban. A dombóvári önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan véleménye szerint nem ér 3,2 millió Ft-ot, hiszen sokkal rosszabb állapotban van, mint a szekszárdi önkormányzaté. Úgy gondolja, hogy 1 millió Ft-ért megvásárolható lenne. Javasolja, hogy az önkormányzat várja meg, amíg lefolytatnak két sikertelen eljárást véleménye szerint ez fog történni - majd ezt követıen ajánljon fel a dombóvári önkormányzatnak 1 millió Ft vételárat az ingatlanért. (Ugyanis a képviselıtestület két sikertelen pályázati eljárást követıen térhet csak el az általa meghatározott ártól.) Javasolja, hogy a bizottság ne mondjon le az elıvásárlási jogról. Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság ne mondjon le az elıvásárlási jogáról a szóban forgó ingatan tekintetében, továbbá támogassa, hogy az induló árnál alacsonyabb vételáron próbálja meg jkv

11 megvásárolni az önkormányzat az ingatlant. A Bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy álláspontjáról hivatalos úton értesítse Dombóvár Város Önkormányzatát. Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 355/2011. (X.25.) GPB határozat Elıvásárlási jog a Harkány, Üdülés u. 23. sz. alatti ingatlan tekintetében 1. Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a ½ tulajdonában álló, Harkány, Üdülés u. 23. szám alatti, 1246/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megilletı elıvásárlási jogról nem kíván lemondani. A Bizottság támogatja, hogy az induló árnál alacsonyabb értéken az Önkormányzat megvásárolja a tulajdonostárs tulajdoni hányadát. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-t, hogy döntésérıl hivatalos úton értesítse Dombóvár Város Önkormányzatát. Határidı: 1. pont: október pont: november 05. Felelıs: 1. pont: Kıvári László GPB elnök 2. pont: dr. Göttlinger István aljegyzı Bálint Zoltán igazgató 9./ napirendi pont Közgyőlésének./2011.(.) önkormányzati rendelete a SZEKSZÁRD VÁROS BORA elismerı cím alapításáról és odaítélésérıl szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) (257. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı Elıadó: Szücsné Smolek Erika kodifikátor Szücsné Smolek Erika: Ismerteti az elıterjesztést jkv

12 356/2011. (X.25.) GPB határozat A SZEKSZÁRD VÁROS BORA elismerı cím alapításáról és odaítélésérıl szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a SZEKSZÁRD VÁROS BORA elismerı cím alapításáról és odaítélésérıl szóló 12/2009. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: október / napirendi pont Beszámoló a térítés díj hátralékokról (129. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Farkasné Tamási Anna osztályvezetı Farkasné Tamási Anna: Ismerteti az elıterjesztést. Máté Péter: Meglehetısen magas tartozások vannak. Nem megoldható, hogy azt, aki nem fizet, ne szolgálják ki a következı hónapban? Farkasné Tamási Anna: Nem, ugyanis a gyermekvédelmi törvény nem engedi, hogy a gyermek ellátás nélkül maradjon. További kérdés nem hangzott el. Máté Péter: Javasolja, hogy az illetékesek Polgármesteri Hivatal és a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. dolgozzanak ki javaslatot arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne ezeket az összegeket eredményesen behajtani. Märcz László: Jelenleg utólagos fizetés van a lefogyasztott étkezésekért kell fizetni. Ezt kellene megfordítani és havonta elıre fizetni. Farkasné Tamási Anna: A szegedi önkormányzat így mőködteti a saját rendszerét, azonban a Polgármesteri Hivatal Szociális-és Gyámhivatalának álláspontja szerint nem lehetséges elıre beszedni. Máté Péter: Javasolja, hogy a bizottság fogadja el a beszámolót, valamint kérje fel az érintetteket, hogy dolgozzon ki új koncepciót az ellátások megfizetése tekintetében. További hozzászólás nem hangzott el. Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozzon ki lehetséges alternatívákat a térítési díj hátralékok csökkentése érdekében, továbbá - együttmőködve a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-vel - vizsgálja meg a térítési díjak havonta elıre történı fizetésének lehetıségét is. Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, jkv

13 357/2011. (X.25.) GPB határozat Beszámoló a térítés díj hátralékokról 1. Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a térítési díj hátralékokról szóló beszámolót elfogadja. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy dolgozzon ki lehetséges alternatívákat a térítési díj hátralékok csökkentése érdekében, továbbá - együttmőködve a Szekszárdi Diákétkeztetési Kft-vel - vizsgálja meg a térítési díjak havonta elıre történı fizetésének lehetıségét is. Határidı: december 31. Felelıs: dr. Göttlinger István aljegyzı Pál József igazgatóságvezetı Bay Attila igazgató 11./ napirendi pont Önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata (262. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı Bálint Zoltán: Ismerteti az elıterjesztés tartalmát, valamint hozzáteszi, hogy vannak olyan munkák, amelyekre külsı cégekkel kell szerzıdni pl. gázkészülékek javítása. Farkasné Tamási Anna: Eredetileg december 31-i határidejő szerzıdést szerettek volna kötni tekintettel arra, hogy egy új rendszert kívánnak bevezetni és ez a két hónap próbaként funkcionált volna. Problémát jelentett, hogy a zöldfelület karbantartás összege rá volt terhelve az intézmények költségvetésére egész évre vonatkozóan, annak ellenére, hogy télen nem volt ilyen jellegő munka. Bálint Zoltán: Korábban együttmőködés volt az Alisca Terra Kft-vel a hótolást és a sószórást illetıen. A parkolók hómentesítése is ki volt adva külsı cégnek, azonban a Szekszárdi Vagyonkezelı Kft-nek erre is lesz már idén gépe. Farkasné Tamási Anna: A KT-Dinamic Nkft-vel kötött szerzıdés is lejár december 31-én, ezért érdemes volna átgondolni, hogy melyik cég milyen feladatot lát el, hogy ne legyen átfedés a feladatok között. Bálint Zoltán: áprilisától plusz két fıre szüksége lesz majd a cégnek a Sportcsarnok és a fürdı területének rendben tartásához. Kıvári László: Az intézményvezetık mennyire lettek bevonva? Bálint Zoltán: Minden hónapban van ezzel kapcsolatos egyeztetés. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el jkv

14 358/2011. (X.25.) GPB határozat Önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás felülvizsgálata Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az Önkormányzati intézmények karbantartási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási megállapodás tervezetét a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: október / napirendi pont Javaslat és az intézményei között a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl szóló együttmőködési megállapodás jóváhagyására (263. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı Elıadó: Pál József igazgatóságvezetı Farkasné Tamási Anna: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. 359/2011. (X.25.) GPB határozat és az intézményei között a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl szóló együttmőködési megállapodás jóváhagyása Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és az intézményei között a munkamegosztás és felelısségvállalás rendjérıl szóló együttmőködési megállapodás jóváhagyására tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: október / napirendi pont Javaslat a ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési Egyesülettel fennálló megállapodás felmondására (250. sz. elıterjesztés) Elıadó: Feri Blanka osztályvezetı Bálint Zoltán: Elmondja, hogy levélben megkereste polgármester urat, hogy történjék valami a ZUG ügyében, ugyanis a Vagyonkezelı Kft-nek nincs joga kipakolni az épületet jkv

15 Varga András: Elmondja, hogy itt a feladat-ellátási megállapodás felmondásáról van szó, nem pedig a helyiség-használati megállapodásról. Máté Péter: Miért nem lehet az Egyesületet onnan kitenni? Miért november 30. a határidı, miért nem azonnal? dr. Göttlinger István: A támogatási megállapodás régen lett kötve. Az egyesülettel sok probléma volt. Ajtót nyitottak oda, ahova nem lehetett volna; kéményt építettek, ami nem volt elég magas; jövedéki termékeket árusítottak, amire nem volt engedélyük. A támogatási szerzıdés 9 pontja rögzíti, hogy bármelyik fél felmondhatja a hó végére, azonban az idıtartam nem lehet 15 napnál kevesebb. Erre tekintettel javasolja a november 30-i határidıt. Ha nem mennek ki addig az idıpontig, akkor összepakolható az épületben lévı holmi és elszállítható megırzésre pl. a régi lıtérre. A ZUG nem tud a felmondási szándékról, mivel sehogy sem lehet elérni ıket. További kérdés nem hangzott el. Máté Péter: Az épület több hónapja üres. Az egyesület vezetıjét sehol sem lehet megtalálni. Véleménye szerint azonnal kellene intézkedni és nem kellene a lomokat ırizni és még erre pénzt költeni. dr. Göttlinger István: Ragaszkodik a november 30-i felmondási határidıhöz. Így lesz szabályos az eljárás, jogilag nem lesz megtámadható. Máté Péter: Lenne az ingatlanra más bérlı is, aki fizetıképes is. Az Egyesület magának okozta a problémát, nem teljesítette a megállapodásban foglaltakat. Varga András: A megállapodásban az elbontott épület használata szerepel. Amelyben jelenleg vannak az Egyesület dolgai, az az épület a Vagyonkezelı Kft. tulajdonában van. dr. Göttlinger István: Csereingatlanként lett részükre felajánlva. Erre kellett volna használat megállapodást kötni. További hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel az elhangzott módosítással együtt a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 360/2011. (X.25.) GPB határozat A ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési Egyesülettel fennálló megállapodás felmondása Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a ZUG Ifjúsági, Mővészeti és Mővelıdési Egyesülettel fennálló megállapodás felmondására tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja azzal a módosítással, hogy a megállapodás felmondása azonnali hatállyal történjen meg. Határidı: október jkv

16 14./ napirendi pont Javaslat a Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanács mőködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására (258. sz. elıterjesztés) Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens Kovácsné dr. Kubik Andrea: Ismerteti az elıterjesztést. Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az elıterjesztést. 361/2011. (X.25.) GPB határozat A Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanács mőködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Városi Önkormányzati Érdekegyeztetı Tanács mőködésére vonatkozó megállapodás jóváhagyására tett javaslatot a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja. Határidı: október / napirendi pont A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának díjazása (259. sz. elıterjesztés) Elıadó: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogi és bizottsági referens Kovácsné dr. Kubik Andrea: Ismerteti az elıterjesztést. Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság a közgyőlésnek tárgyalásra javasolja az elıterjesztést jkv

17 362/2011. (X.25.) GPB határozat A Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatójának díjazása Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szekszárdi Sportközpont Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgató díjazásának mértékét a Közgyőlésnek tárgyalásra javasolja. Határidı: október / napirendi pont Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására (255. sz. elıterjesztés) Elıadó: Szabó Veronika pályázati referens Szabó Veronika: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. Kıvári László: Mekkora a támogatottsága a pályázatnak? Szabó Veronika: 95%. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 363/2011. (X.25.) GPB határozat A 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtása Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására tett javaslatot a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: október / napirendi pont SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye (117. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Szabó Veronika pályázati referens Szabó Veronika: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést jkv

18 364/2011. (X.25.) GPB határozat SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a SZMJV Önkormányzata számára szakfordítói feladatok ellátása VIS NOVA (3CE359P3) pályázat keretében tárgyú meghívásos pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy nem érkezett be a pályázati elıírásoknak megfelelı, piaci árat alátámasztó 3 árajánlat. 2. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezze új pályázati eljárás kiírását az ajánlatot adó ajánlattevık körében, kibıvítve azokat a helyi fordítóirodákkal. Határidı: október 30. Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı 18./ napirendi pont Szállítási szerzıdés TÁMOP / kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára tárgyú nyílt pályázati eljárás eredményének felülvizsgálatára (125. sz. bizottsági elıterjesztés) Elıterjesztı: Kökényesi-Kuglics Krisztina közbeszerzési referens Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens Kökényesi-Kuglics Krisztina: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. Máté Péter: A pályázatba belefér még? Kocsis-Kisantal Orsolya: Igen. További kérdés nem hangzott el. Märcz László: Elmondja, hogy beérkezett az Építész Alkotómőhely Kft. (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.) árajánlata a Hevesy György Természettudományos Projekt c. pályázatban a Garay János Gimnázium átalakítása-labor kialakítása tervezési munkáihoz tervezıi mővezetési szerzıdés elkészítésére. Javasolja a bizottságnak, hogy a nevezett céggel készíttesse el a munkát. Kocsis-Kisantal Orsolya: Ekkora összeg lett beállítva erre a munkára a pályázat költségvetésében. További hozzászólás nem hangzott el. Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság az eljárás felülvizsgálata tárgyban írjon ki egy új, meghívásos pályázatot. Továbbá javasolja, hogy a tervezıi-mővezetıi szerzıdés tekintetében az önkormányzat az Építész Alkotómőhely Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.) kössön szerzıdést és jkv

19 ehhez kapcsolódóan kérje fel a polgármestert a szerzıdés aláírására, továbbá a jegyzıt annak ellenjegyzésére. Az elnök szavazásra teszi fel a pályázati eljárás eredményének felülvizsgálatára tett határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta: 365/2011. (X.25.) GPB határozat Szállítási szerzıdés TÁMOP / kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára tárgyú nyílt pályázati eljárás eredményének felülvizsgálatára 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szállítási szerzıdés TÁMOP / kódszámú, Hevesy György Természettudományos Projekt elnevezéső pályázat keretében informatikai eszközök beszerzésére a Garay János Gimnázium számára c. nyílt pályázati eljárás tárgyában hozott 312/2011. (IX.20.) számú határozatát visszavonja és ezzel egyidejőleg eláll a szerzıdéskötéstıl. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket a határozat visszavonásáról. 3. A Bizottság felkéri a Hivatalt egy új, meghívásos pályázati eljárás lefolytatására fenti tárgyban. A meghívottak az elızı eljárás ajánlattevıi legyenek. Határidı: október 25. Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı Horváth István polgármester Az elnök szavazásra teszi fel a tervezıi mővezetési szerzıdés tárgyában megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta: 366/2011. (X.25.) GPB határozat Garay János Gimnázium átalakítása-labor kialakítása tervezési munkáihoz tervezıi mővezetési szerzıdés megkötése 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Hevesy György Természettudományos Projekt c. pályázatban a Garay János Gimnázium átalakítása-labor kialakítása tervezési munkáihoz tervezıi mővezetési szerzıdést az Építész Alkotómőhely Kft-vel (7100 Szekszárd, Bezerédj u. 8.) kössön. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a tervezıimővezetıi szerzıdés elkészítésére, a polgármestert a jkv

20 szerzıdés aláírására, a jegyzıt pedig a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. Határidı: november 15. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı Horváth István polgármester 19./ napirendi pont Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása (260. sz. elıterjesztés) Elıadó: Märcz László igazgatóságvezetı Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. 367/2011. (X.25.) GPB határozat Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Külterületi utak fenntartási munkáinak elvégzésére kiírt pályázatra beérkezett ajánlatok elbírálása címő elıterjesztés határozati javaslatát a Közgyőlésnek elfogadásra javasolja. Határidı: október / napirendi pont Jákob Henrik sebességkorlátozó, várakozni tilos tábla kihelyezési kérelme (100. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kérdés nem hangzott el. Kıvári László: Feleslegesnek tartja a várakozni tilos tábla, illetve a sebességkorlátozó tábla kihelyezését. További hozzászólás nem hangzott el jkv

21 21./ napirendi pont Eigner György telekhatár-rendezése (114. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. 368/2011. (X.25.) GPB határozat Jákob Henrik sebességkorlátozó, várakozni tilos tábla kihelyezési kérelme Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Jákob Henriknek a Csap utcában várakozni tilos tábla, illetve sebességkorlátozó tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. Határidı: november 10. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı Kıvári László: Javasolja a B verziójú határozati javaslat elfogadását, Ft/m2 árral. 369/2011. (X.25.) GPB határozat Eigner György telekhatár-rendezése 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva Eigner György (Szekszárd, Kalász u. 22.) telek-kiegészítési kérelmét nem támogatja. A Bizottság felajánlja a kérelmezı számára megvételre az elıterjesztéshez mellékelt térkép-vázlaton a városi fıépítész által megjelölt területrészt Ft/m 2 áron. A telekalakítással kapcsolatos mindennemő költség vevıt terheli. 2. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az értékesítésre kerülı területrészt sorolja át a forgalomképtelen törzsvagyonból a forgalomképes vagyontárgyak közé, tekintettel arra, hogy a jövıben nem szolgálja közvetlenül a kötelezı önkormányzati feladat- és hatáskör ellátását. Határidı: március 31. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı jkv

22 22./ napirendi pont Schneider Konrád ingatlanvételi kérelme (115. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Máté Péter: Mekkora árat lehet kérni a kérdéses területért? Varga András: Minimum 100 Ft/m2. További kérdés nem hangzott el. Kıvári László: Javasolja, hogy 150 Ft/m2 áron kerüljön értékesítésre a szóban forgó terület. További hozzászólás nem hangzott el. 23./ napirendi pont Pásztori Lajos ingatlanvételi kérelme (116. sz. bizottsági elıterjesztés) Varga András: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. 370/2011. (X.25.) GPB határozat Schneider Konrád ingatlanvételi kérelme Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva hozzájárul az önkormányzati tulajdonban lévı szekszárdi hrsz-ú, 2204 m 2 alapterülető ingatlan 150 Ft/m 2 áron történı értékesítéséhez a bérlı Schneider Konrád Szekszárd, Petıfi u. 13. szám alatti lakos részére. Határidı: december 31. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, jkv

23 24./ napirendi pont Kerekes László megállni tilos tábla kihelyezési kérelme (118. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kérdés nem hangzott el. 371/2011. (X.25.) GPB határozat Pásztori Lajos ingatlanvételi kérelme Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Pásztori Lajosnak a 0757/2 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi ajánlatát egyenlıre elutasítja. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a 0757/1 hrsz-ú, 3932 m 2 alapterülető ingatlan tulajdonosával annak érdekében, hogy Baranya-völgyi árok egy része és a buszforduló önkormányzati tulajdonba kerüljön. A Bizottság javasolja a hivatalnak, hogy csereingatlant ajánljon fel, többek között a 0757/2 hrsz-ú területet, a tulajdonosnak. Határidı: december 31. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı Máté Péter: Nem támogatja a megállni tilos tábla kihelyezését. További hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 25./ napirendi pont Naszvadi Henriett kérelme (119. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. 372/2011. (X.25.) GPB határozat Kerekes László megállni tilos tábla kihelyezési kérelme Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Kerekes Lászlónak a Sport utcában megállni tilos tábla kihelyezésére vonatkozó kérelmét nem támogatja. Határidı: november 10. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı jkv

24 Kérdés nem hangzott el. Máté Péter: Érthetınek tartja a kérelmet. További hozzászólás nem hangzott el. 373/2011. (X.25.) GPB határozat Naszvadi Henriett kérelme 26./ napirendi pont Tóth Rózsa Szücsény-szurdikkal kapcsolatos kérelme (133. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kıvári László: Nem javasolja támogatásra a kérelmet. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Naszvadi Henriett kérelmét támogatja, miszerint kerüljön eltávolításra a Hermann O. u. 10. számú ingatlan elıtt lévı megállni tilos tábla. Határidı: november 30. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı 374/2011. (X.25.) GPB határozat Tóth Rózsa Szücsény-szurdikkal kapcsolatos kérelme Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet I.1.1. pontban kapott felhatalmazás alapján eljárva Tóth Rózsa kérelmét nem támogatja, nem járul hozzá a Szőcsény-szurdik alsó szakaszának lezárásához. Határidı: november 30. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı jkv

25 27./ napirendi pont Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Város Településrendezési Terve bel-és külterületi digitális szabályozási tervlapjainak átszerkesztésére tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye (124. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. 375/2011. (X.25.) GPB határozat Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Város Településrendezési Terve bel-és külterületi digitális szabályozási tervlapjainak átszerkesztésére tárgyú meghívásos pályázati eljárás eredménye 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva jóváhagyja, hogy az Önkormányzat a Vállalkozási szerzıdés Szekszárd Város Településrendezési Terve belés külterületi digitális szabályozási tervlapjainak átszerkesztése tárgyú meghívásos pályázati eljárás során a legkedvezıbb ajánlatot tevı MERIDIÁN Kft-vel kössön vállalkozási szerzıdést, a évi költségvetésrıl szóló 10/2011. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklet Térinformatikai rendszer kialakítása elıirányzat terhére. 2. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy tájékoztassa az ajánlattevıket az eljárás eredményérıl, továbbá felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására, valamint a jegyzıt a szükséges dokumentumok ellenjegyzésére. Határidı: november 10. Felelıs: Amreinné dr. Gál Klaudia jegyzı Horváth István polgármester jkv

26 28./ napirendi pont Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme (126. sz. bizottsági elıterjesztés) Varga András: Ismerteti az írásbeli elıterjesztés tartalmát. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kıvári László: Javasolja mindegyik ingatlan esetében a 80 Ft/m2 árat. 376/2011. (X.25.) GPB határozat Dr. Bodri István ingatlanvételi kérelme 1. Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában rögzített feladat- és hatáskörében eljárva hozzájárul a 0712 hrsz-ú ingatlanból cca. 400 m 2, a 0647 hrsz-ú, valamint a hrsz-ú ingatlanok értékesítéséhez Dr. Bodri István részére 80 Ft/m 2 vételár ellenében. A telek-kiegészítéssel kapcsolatos mindennemő költség vevıt terheli. 2. A Bizottság hozzájárul továbbá a 0718/2 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez Dr. Bodri István, Bodri Tibor, Dunai György, Ambrus Vilmos, Pintér József részére 80 Ft/m 2 vételár ellenében. 3. A Bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az értékesítésre kerülı területrészeket sorolja át a forgalomképtelen törzsvagyonból a forgalomképes vagyontárgyak közé, tekintettel arra, hogy a jövıben nem szolgálja közvetlenül a kötelezı önkormányzati feladatés hatáskör ellátását. Határidı: december 31. Felelıs: Kıvári László elnök Märcz László igazgatóságvezetı jkv

27 29./ napirendi pont Gurzó Ildikó ingatlanvételi kérelme (127. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kıvári László: Nem javasolja támogatásra a kérelmet. 377/2011. (X.25.) GPB határozat Gurzó Ildikó ingatlanvételi kérelme Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Gurzó Ildikó ingatlanvételi kérelmét elutasítja és nem járul hozzá az 5304/5 hrsz-ú ingatlannak a kérelemben megjelölt részének értékesítéséhez. Határidı: október 30. Felelıs: Märcz László igazgatóságvezetı 30./ napirendi pont Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság kérelme (128. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kérdés nem hangzott el. Máté Péter: Alaposan át kell gondolni, hogy kinek ad a bizottság egyedi kérelem alapján díjmentes parkolásra lehetıséget. A Tolna Megyei Rendır-fıkapitányságnak lehetısége van az udvarán, illetve a patak mellett is parkolni. Kıvári László: Javasolja, hogy döntés elıtt tekintse meg a bizottság a helyszínt. További hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, jkv

28 31./ napirendi pont Javaslat Településrendezési terv módosítására (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök 378/2011. (X.25.) GPB határozat Tolna Megyei Rendır-fıkapitányság kérelme Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága a Tolna Megyei Rendır-fıkapitányságnak a dolgozóik gépjármőveinek várakozásával kapcsolatos kérelmére helyszíni szemlét követıen kíván visszatérni. Határidı: november 30. Herr Teréz: Két kérelem érkezett: 1. A Sárosdi Pince tulajdonosa panziót szeretne kialakítani olyan épületben, mely jelenleg irodaként funkcionál. 2. A JAKO Kft. a Damjanich utca végén lévı telephelyén belül szeretné megszüntetni a feltáró utakat. A szóban forgó területen több cégnek van telephelye, azonban azonos érdekeltségi körbe tartoznak, így nincs szükség az úthálózat meglétére. Továbbá javasolja, hogy idén már ne fogadjon be a bizottság több kérelmet a Településrendezési tervre vonatkozóan. Kıvári László: Javasolja, hogy a következı évben se lehessen egész évben kérelmeket benyújtani, hanem legyen meghatározva egy határidı. Máté Péter: Javasolja, hogy a Sárosdi Pince kérelmét támogassa a bizottság, szükség van panzióra Szekszárdon. Csernus Péter: Hány szálláshelyet terveznek? Herr Teréz: Nyolc szállásegységet egyelıre, a késıbbiekben azonban akár bıvítenék is. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kıvári László: Javasolja, hogy a két kérelmet támogassa a bizottság, továbbá javasolja, hogy ebben az évben már ne kerüljenek kérelmek befogadásra, valamint a következı évben is együttesen tárgyalja a bizottság a beérkezett kérelmeket. 379/2011. (X.25.) GPB határozat Javaslat Településrendezési terv módosítására Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Sárosdi Róbert és a JAKO Fémárugyár Kft. településrendezési terv részleges módosítása iránti kérelmét megtárgyalta, és a terven az alábbiak módosításokat kívánja végrehajtani: jkv

29 1. A Sárosdi Pince Kft. telephelye - kereskedelmi szálláshelyek létesítése érdekében - a lakóövezetbıl gazdasági övezetbe kerüljön átsorolásra. 2. A Jakó Fémárugyár Damjanich utcai telephelyének északi területrészén a szabályozási tervben jelölt úthálózat szükségtelen, kerüljön törlésre. A Bizottság az idei évben további módosítási kérelmeket nem tárgyal évben - meghirdetést követen - együttesen kerülnek megtárgyalásra a beérkezı kérelmek. 32./ napirendi pont Friedrich László kérelme (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Varga András osztályvezetı Határidı: január 31. Felelıs: Herr Teréz fıépítész Varga András: A bizottság egy helyszíni szemle során megtekintette a Friedrich László által benyújtott kérelmet, mely arra vonatkozott, hogy a Csatári utca elején lévı, tulajdonát képezı Alibi Sörözı melletti területen parkolókat kíván kialakítani, illetve a szomszédos területen pedig egy szolgáltatóházat szeretne építeni. A rendezési terv ezt jelenleg nem teszi lehetıvé. Herr Teréz: Két lehetıség volna a parkolók kialakítására: vagy telek-kiegészítést kér vagy önálló telek lesz kialakítva. Természetesen így más lesz az értékesítés módja is. Azt is tudni kellene, hogy a telken lennének-e a parkolók, vagy megváltják ıket. Problémás lehet a távhı-vezeték is. Zaják Rita: Csak annyi zöldterület van ott. Megkérdezték a lakókat, hogy mi a véleményük róla? Máté Péter: Friedrich László elmondása alapján 550 m2 területet kívánna megvenni, amelyen egy 180 m alapterülető épületet építene, mellé pedig a parkolókat. De ígérte, hogy a fák megmaradnának. A parkolók közcélra mennének. Javasolja a Ft/m2 árat telek-kiegészítésként. Javasolja, hogy nyilatkoztassa a Polgármesteri Hivatal a kérelmezıt, hogy ilyen feltételekkel elfogadja-e az ajánlatot. Kıvári László: Nyilván levegısebb lenne a terület, azonban a kérdéses zöldterületet nem is a célnak megfelelıen használják az ott lakók. Máté Péter: A kérelmezı minden költséget vállal, a fák állapotát megırzi. Kıvári László: Javasolja, hogy a bizottság elvi támogatást adjon a kérelmezınek. Minden lehetséges kérdést körbe kell járni ezzel kapcsolatban. Varga András: Javasolja, hogy elıbb nyilatkoztassa a bizottság, hiszen amennyiben nem felel meg a kérelmezınek az ajánlat, akkor felesleges a továbbiakban foglalkozni az üggyel. Herr Teréz: Amennyiben döntés születik az eladásról, hozzáigazítják a rendezési tervet, amennyire lehetséges. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el jkv

30 Kıvári László: Javasolja a kérdéses ingatlan eladását Ft/m2 áron. Az elnök szavazásra teszi fel az általa megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 2 igen és 2 nem szavazattal elvetett. 33./ napirendi pont Javaslat pályázati határidık módosítására (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Kıvári László GPB elnök Kıvári László: A Zöldtárs Alapítvánnyal a évi klímaalap felhasználása tárgyában kötött támogatási megállapodásban elszámolási határidıként december 31. napja szerepel. Javasolja, hogy ez a határidı kerüljön meghosszabbításra május 31. napjáig, tekintettel arra, hogy a támogatási összeg csak szeptember hónap folyamán került átutalásra. 380/2011. (X.25.) GPB határozat Javaslat elszámolási határidı módosítására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Közgyőlésnek, hogy a Zöldtárs Alapítvánnyal a évi klímaalap felhasználása tárgyában kötött támogatási megállapodásban szereplı december 31-i elszámolási határidı május 31. napjára módosuljon, tekintettel arra, hogy a támogatási összeg szeptember hónap folyamán került csak átutalásra. Határidı: november / napirendi pont Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. kérelme a tömbbelsı forgalmi rendjének változtatása érdekében (130. sz. bizottsági elıterjesztés) Märcz László: Nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. Kérdés nem hangzott el. Kıvári László: A téli idıszakra mindenképpen kétirányúsítani kellene az utcát. Továbbá érdemes volna még nagyobb hangsúlyt fektetni arra, hogy elterjedjen a városban, hogy ez a parkoló létezik. További hozzászólás nem hangzott el jkv

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. május 28-án (kedden)

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-37/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 13-52/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-9/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-19/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. július 3-án (csütörtökön) 8 óra 30 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı

Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila, Zaják Rita képviselı Szám: IV.110/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. január 30-án (csütörtökön) 9 óra 26 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.120-26/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2014. december

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZİKÖNYV Készült a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. október 25-én (péntek) 10.00 órai kezdettel Szedresben megtartott ülésérıl Jelen vannak: Alsónyék Község Önkormányzata

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.64-12/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. szeptember 26- án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV. 171-4/2011. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 20-án (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Ikt.szám: III. 1930-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.149-6/2010. JEGYZİKÖNYV amely készült Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2010. április 15-én 8 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal elfogadták a napirendi sort. 1. Pécsbányai egyesületek támogatási kérelmeinek elbírálása

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal elfogadták a napirendi sort. 1. Pécsbányai egyesületek támogatási kérelmeinek elbírálása 03-3/17-2/2013 Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzıkönyv 2013. május 27. 18,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Jelen vannak: Végh Péter elnök, Bognárné Orbán Andrea, Kósáné

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 151-7/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-11/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. június 11-én (kedden)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-8/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. május 7-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-17/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2011. május 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Szilágyi Gábor Pálmai József Dr.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-33/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. december 19-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat

a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. november 20-án megtartott nyílt ülésérıl Tartalmazza: 236-259/2013.(XI.20.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2014. szeptember 30-án megtartott soros ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Csányi László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 83-12/2013. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Bizottságának 2013. június 26-án (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-13/2000. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2000. október 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. 1 Jegyzıkönyv a Pénzügyi Bizottság 2010. március 23-án 16 óra 00perckor megtartott nyilvános és rendes, valamint zárt ülésérıl. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részérıl: Varju Zoltán, a Bizottság elnöke,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-11/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. november 13-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2004. október 21.-én 17 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. december 15-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2012. május 21-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje

Továbbá: Faragó Rózsa bizottsági tag, FÓKUSZ Szociális Szolgálat vezetıje JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. szeptember 13. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester. Deák Attila Kurucz Attila. Pékné Dr. Csefkó Judit Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-5/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: A Képviselı-testület 2013. február 15-én megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. június 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester Bakány János képviselı Csuta Andor képviselı

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-17/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának 2012. május 22-én 14 óra 07 perckor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában

Részletesebben

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV

NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV NYILVÁNOS ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. március 13-án 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 24/2007. (III.1.) kt. határozat: A 2007. március 1-i ülés napirendjének elfogadása. 25/2007. (III.1.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-4/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2010.04.05-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 41-41/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA! JEGYZİKÖNYV Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 24-én 16 óra 20 perc kezdettel megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: - Szabó Márton polgármester,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-43/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Alagsori terme JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2008. április 29. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. április 18. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Pál József igazgatóságvezetı, Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Pál József igazgatóságvezetı, Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı Iktatószám: I.B.1915-14/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.12.13-án 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-10/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. október 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 27-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 123-11/2009 Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2009. december 1-jén (kedden) 15

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 14600/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 13-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG Rendeletek: 1/2011. (I.14.) J e g y z ı k ö n y v Határozatok: 8/2011. (I.13.) 9/2011. (I.13.) 10/2011. (I.13.) 11/2011. (I.13.) 12/2011. (I.13.) 13/2011. (I.13.) 14/2011.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-17/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 03-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem 8130 Enying, Bocskai u. 1. Pıdör Gyula, Méreg

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/218-23/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. augusztus 31-én tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Dr. Pintér György polgármester,

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlése Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottságának

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 210-12/2004. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2004. december 16-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Tulajdonosi Bizottságának 2011. január 20-án 14,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatala (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 42/ÖK/2009.(II.25.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 2009. évi költségvetése (II. forduló) a) 2009. évi ingatlanhasznosítási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) határozata a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 96/2014.(V.29.) a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az államháztartásról

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-13/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester

Kivonat! Határidı: 2014. december 31. Felelıs: Ács Rezsı polgármester Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 231/2014.(XII.18.) Szekszárd Megyei Jogú Városban lakásotthonok létesítési helyének meghatározásáról 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 47. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. szeptember 18-án megtartott ülésérıl Jelen voltak: Dávid Zoltán Derecskei

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 1/2011. (nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2011. január 13-án megtartott nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi hivatal

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 2/2010. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. január 26-án (kedden) 15.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 327-7/2012 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2012. március 26-án tartott rendes ülésérıl 7.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. 2014. április 18. (péntek) 10 óra IV. 71-1/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2010. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2010. 1 Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1515-16/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 22-én Kalotaszentkirályon

Részletesebben

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21.

Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Felsılajos Község Önkormányzata LMKOH/685/7/2015. Lajosmizse Város Önkormányzata Együttes Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. május 21. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 14/2015. (V.

Részletesebben