SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 Iktatószám: IV /2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának június 24-én 13 óra 24 perckor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti polgármesteri tárgyalójában megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Ülés közben érkeztek: Távolmaradt: Tanácskozási joggal megjelent: Meghívott: Csillagné Szántó Polixéna elnök, Schoeck Károly Dr. Tóth Csaba Attila, Dr. Faludiné Uzsoki Valéria bizottsági tagok. Fajszi Lajos, Dr. Gaál Zsuzsanna bizottsági tagok. Dr. Hadházy Ákos bizottsági tag. Dr. Haag Éva alpolgármester, Majnay Gábor osztályvezetı, Dr. Horváth Annamária oktatási referens, Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens, Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens, Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense, Dr. Kubik Andrea bizottsági referens, jkv. vezetı. Fetzer Györgyi az 5. Számú Általános Iskola igazgatója. Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 13 óra 24 perckor megnyitja. Csillagné Szántó Polixéna: Köszönti a megjelenteket. Javasolja, hogy az utólag kiküldött elıterjesztéseket, és a Javaslat további jogviszony létesítésére címő elıterjesztést vegye fel a bizottság a napirendi pontjai közé. Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére. További módosító javaslat nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a napirendre vonatkozó javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadott, és a következı napirendet állapította meg: H-7100 SZEKSZÁRD, BÉLA KIRÁLY TÉR 8. H-7101, PF / /

2 N A P I R E N D ZÁRT ÜLÉS 1./ napirendi pont Javaslat magasabb vezetıi beosztásra kiírt pályázatok elbírálására (143. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens Meghívottak: pályázók 2./ napirendi pont Javaslat kitüntetı díjak adományozására (133. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Csillagné Szántó Polixéna elnök NYILVÁNOS ÜLÉS 3./ napirendi pont Javaslat további jogviszony létesítésének jóváhagyására Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens 4./ napirendi pont Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2009/2010. tanévben indítandó osztályaira, csoportjaira (138. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı 5./ napirendi pont Javaslat az 5. Számú Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyására Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens 6./ napirendi pont Javaslat a Garay János Gimnázium pedagógiai programjának és az orosz nyelv tantervének jóváhagyására Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens 7./ napirendi pont Javaslat a Gyermeklánc Óvoda nevelési programjának jóváhagyására Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens 2

3 8./ napirendi pont Kiss Balázs támogatási kérelme Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens 9./ napirendi pont Tájékoztató a Szent László Napi Vigadalom rendezvényérıl, javaslat a király köszöntésén történı részvételre (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Csillagné Szántó Polixéna elnök Meghívott: Matókné Kapási Julianna, a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek 10./ napirendi pont Javaslat a Garay János Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Padagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény szakmai létszámának határozott idıre szóló emelésére (157. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Bay Attila a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatója 11./ napirendi pont Az I. Béla Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, házirendjének, helyi tantárgyi tantervének és programjainak jóváhagyása Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens 12./ napirendi pont Javaslat a Kulturális Támogatás Keretének felosztására Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense 13./ napirendi pont Javaslat a Tudományos Ösztöndíj Támogatás és Mővészeti Ösztöndíj Támogatás támogatási keretének felosztására Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense A bizottság a napirendi pontok elfogadását követıen zárt üléssel folytatja munkáját. A bizottság a nyilvános ülését 15 órakor kezdi meg. 3./ napirendi pont Javaslat további jogviszony létesítésének jóváhagyására Elıterjesztı: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens 15 óra 5 perckor Fajszi Lajos megérkezik az ülésterembe. A bizottság 7 tagja közül 5 tag van jelen. 3

4 Kocsis-Kisantal Orsolya: Tájékoztatja a bizottságot, hogy 4 intézmény is nyert a TÁMOP pályázaton. További munkajogviszony létesítésére a projektmenedzsment létrehozása miatt van szükség. Ez a Polgármesteri Hivatal létszámát nem érinti, csak arról van szó, hogy az intézményeknél közalkalmazottként dolgozó pedagógusok a pályázat miatt egy további munka jogviszonyt létesítenek az önkormányzattal. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta: 93/2009. ( 24.) MOB határozat További jogviszony létesítésének jóváhagyása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jóváhagyja a TÁMOP pályázati konstrukcióban nyertes közoktatási intézmények által megvalósítandó pályázati program projektmenedzsereinek további jogviszonyban (munkajogviszony keretében) való foglalkoztatását. 2. A bizottság felkéri az érintett intézmények vezetıit, hogy a létszámnövekedéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidı: 1. pont tekintetében: június pont tekintetében: július 1. Felelıs: 1. pont tekintetében: Csillagné Szántó Polixéna MOB elnök 2. pont tekintetében: Radváné Jegyernik Zsuzsanna óvodavezetı Farkas Pálné igazgató Fetzer Györgyi igazgató Hajós Éva intézményvezetı 4./ napirendi pont Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2009/2010. tanévben indítandó osztályaira, csoportjaira (138. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Majnay Gábor osztályvezetı Majnay Gábor: Minden évben a beiskolázást követıen meghatározzák az osztály létszámokat és a pedagógus álláshelyeket. Ismerteti a tavalyi évhez képest a módosításokat. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a jogszabály szerint a sajátos nevelési igényő gyerekek oktatásához fejlesztı pedagógusra lenne szükség. Kettı intézményben már van fejlesztı 4

5 pedagógus, és most a Babits Mihály Általános Iskolába, valamint az 5. Számú Általános Iskolába szeretnének 1-1 fejlesztı pedagógust foglalkoztatni. Összességében az álláshelyek száma a tavalyihoz képest majdnem ugyanaz, csak egy fı álláshely bıvítésre van szükség. Csillagné Szántó Polixéna: Fetzer Györgyit az 5. Számú Általános Iskola igazgatóját azért hívták meg az ülésre, hogy megmagyarázza a bizottsági tagoknak, hogy milyen is az elıterjesztésben röviden ismertetett kéttanítós modell. Átadja a szót Fetzer Györgyinek. Fetzer Györgyi: Tájékoztatja a bizottságot, hogy az 5. Számú Általános Iskolában sajnos nagyon sok a sajátos nevelési igényő gyermek. Ha ezek a gyerekek az alsó tagozatban megkapják azt a fejlesztést, amelyet a törvény elıír, akkor 3. osztályos korukra esélyük van a felzárkózásra. A kéttanítós modell lényege, hogy minden egyes gyerek önmagához képest fejlıdni tudjon. Ebben tudna segíteni az órán részt vevı második felkészült tanító néni, aki az óraszámának 60 %-ban részt vesz az órákon, segít a másik tanító néninek és a gyereknek. Az óraszáma 40 %-ában pedig kiviszi a gyereket az óráról, és egyénileg foglalkozik a tehetséges és a részkép zavaros gyerekekkel. Ez a kéttanítós modell csak az elsı két osztályban két évig lenne, utána már rendes módszerrel tanulna tovább a gyerek. Reményeik szerint ezek a gyerekek önmagukhoz képest fel tudnak zárkózni egy olyan szintre, hogy zökkenımentesen tudnak majd tanulni a késıbbiek során. A tanítóikat szakmailag felkészítették. Egy 30 órás belsı képzésen vettek részt, ahol a meixner féle olvasás tanítási programot tanulták meg a szakértı bizottság szakembereitıl. Ezen kívül két kolleganı egy olyan plusz 30 órás képzésen vett részt, amelyen mozgásfejlesztéssel foglalkoztak. Összesen 8 pedagógus vett részt a képzéseken. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta: 94/2009. ( 24.) MOB határozat Javaslat a közoktatási intézmények 2009/2010. tanévi osztályaira, csoportjaira (138. sz. elıterjesztés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Javaslat a közoktatási intézmények 2009/2010. tanévi osztályaira, csoportjaira címő elıterjesztés határozati javaslatát. Határidı: június 25. Felelıs: Csillagné Szántó Polixéna MOB elnök 5./ napirendi pont Javaslat az 5. Számú Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyására Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens 5

6 Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta: 95/2009. ( 24.) MOB határozat Az 5. számú Általános Iskola pedagógiai programjának jóváhagyására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. számú melléklet 3. a) pontjával kapott felhatalmazás alapján az 5. Számú Általános Iskola december 3-án elfogadott pedagógiai programját jóváhagyja. Határidı: június 24. Felelıs: Csillagné Szántó Polixéna MOB elnöke 6./ napirendi pont Javaslat a Garay János Gimnázium pedagógiai programjának és az orosz nyelv tantervének jóváhagyására Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta: 96/2009. ( 24.) MOB határozat A Garay János Gimnázium pedagógiai programjának és az orosz nyelv tantervének jóváhagyására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. számú melléklet 3. a) pontjával kapott felhatalmazás alapján a Garay János Gimnázium április 7-én elfogadott pedagógiai programját és az orosz nyelv oktatásának helyi tantervét jóváhagyja. 6

7 Határidı: június 24. Felelıs: Csillagné Szántó Polixéna MOB elnöke 7./ napirendi pont Javaslat a Gyermeklánc Óvoda nevelési programjának jóváhagyására Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta: 97/2009. ( 24.) MOB határozat A Gyermeklánc Óvoda nevelési programjának jóváhagyására Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) Kgy. rendelet 1. számú melléklet 3. a) pontjával kapott felhatalmazás alapján a Gyermeklánc Óvoda június 5-én elfogadott nevelési programját jóváhagyja. Határidı: június 24. Felelıs: Csillagné Szántó Polixéna MOB elnöke 8./ napirendi pont Kiss Balázs támogatási kérelme Elıterjesztı: Asztalos Adrienn ifjúsági és sport referens Asztalos Adrienn: Ismerteti az elıterjesztést. Csillagné Szántó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság Kiss Balázs kérelmét ,- Ft-tal támogassa. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta: 7

8 98/2009. ( 24.) MOB határozat Kiss Balázs támogatási kérelme 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Kiss Balázs a Garay János Gimnázium 9. osztályos tanulójának Mexikóvárosban a National Geographic Society által rendezett nemzetközi földrajz olimpián való részvételét a Tartalék Keret Egyebek terhére ,- Ft összeggel támogatja. 2. A Mővelıdési és Oktatási Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatalt a megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására. Határidı: 1. pont tekintetében: június pont tekintetében: július 10., illetve augusztus 15. Felelıs: Csillagné Szántó Polixéna MOB elnöke Pál József igazgatóság vezetı 9./ napirendi pont Tájékoztató a Szent László Napi Vigadalom rendezvényérıl, javaslat a király köszöntésén történı részvételre (szóbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Csillagné Szántó Polixéna elnök Meghívott: Matókné Kapási Julianna, a Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Dr. Haag Éva: Tájékoztatja a bizottságot, hogy Matókné Kapási Julianna jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni, viszont kéri, hogy a király köszöntésén a bizottságot két képviselı képviselje. Csillagné Szántó Polixéna: Javasolja, hogy rajta kívül Dr. Hadházy Ákos képviselje a bizottságot a király köszöntésén. A bizottság határozat hozatal nélkül elfogadta a tájékoztatót. 10./ napirendi pont Javaslat a Garay János Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Padagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény szakmai létszámának határozott idıre szóló emelésére (157. sz. közgyőlési elıterjesztés) Elıterjesztı: Bay Attila a Költségvetési Elszámoló Szervezet igazgatója 8

9 Csillagné Szántó Polixéna: Tekintettel arra, hogy Bay Attila az ülésen nem tud részt venni, tájékoztatja a bizottságot arról, amit az elıterjesztésrıl tud. Az elıterjesztés hasonlít a Javaslat további jogviszony létesítésére címő elıterjesztéshez, csak itt a Garay János Általános Iskola pályázata miatt szükséges a létszámot határozott idıre emelni, de ez itt sem pedagógus álláshelyet jelent. Javasolja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a közgyőlésnek az elıterjesztés határozati javaslatát. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta: 99/2009. ( 24.) MOB határozat Javaslat a Garay János Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatás Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény szakmai létszámának határozott idıre szóló emelésére (157. sz elıterjesztés) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közgyőlésnek elfogadásra javasolja a Javaslat a Garay János Általános Iskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, Közoktatás Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény szakmai létszámának határozott idıre szóló emelésére címő elıterjesztés határozati javaslatát. Határidı: június 25. Felelıs: Csillagné Szántó Polixéna MOB elnök 11./ napirendi pont Az I. Béla Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, házirendjének, helyi tantárgyi tantervének és programjainak jóváhagyása Elıterjesztı: Dr. Horváth Annamária oktatási referens Dr. Horváth Annamária: Nem kívánja az elıterjesztést kiegészíteni. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta: 9

10 100/2009. ( 24.) MOB határozat Az I. Béla Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, házirendjének, helyi tantárgyi tantervének és programjának jóváhagyása Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 10/2000. (IV.17.) rendelete 1. sz. melléklet 3. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az I. Béla Gimnázium június 15-én elfogadott a. szervezeti és mőködési szabályzatát b. házirendjét c. latin nyelv tantárgyi programját és d. az Arany János Kollégiumi Program elıkészítı tanévéhez szükséges helyi tantárgyi tanterveket és programokat jóváhagyja. Határidı: június 24. Felelıs: Csillagné Szántó Polixéna MOB elnöke 12./ napirendi pont Javaslat a Kulturális Támogatás Keretének felosztására Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense Pócs Margit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Civil Kerekasztal a Kulturális Támogatás Keretre, valamint a Tudományos Ösztöndíj Támogatás és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatás Keretre vonatkozó elıterjesztést is véleményezte. Az erre szánt pénzösszeg véleményük szerint alacsony, de összességében az elıterjesztésben javasolt támogatási összegeket támogatják. Tájékoztatja továbbá a bizottságot, hogy a Kulturális Támogatás Kertre 24 pályázat érkezett be. Ismerteti az elıterjesztésben tett támogatási összegekre vonatkozó javaslatokat. Csillagné Szántó Polixéna: Javasolja, hogy a bizottság a Tartalék Egyebek keretébıl csoportosítson át 100 ezer Ft-ot. Javaslatot tesz a támogatási összegekre vonatkozóan. Javasolja, hogy a bizottság a Tartalék Egyebek kerete terhére 30 ezer Ft-tal támogassa Rezi Dávidot. Javasolja, hogy az ART 999 Tolna Megyei Egyesület pályázatát irányítsák át a Non profit szervezetek számára kiírt keretre. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással elfogadott, és a következı határozatot hozta 10

11 101/2009. ( 24.) MOB határozat Kulturális Támogatás Keretének felosztása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tartalék Egyebek keretébıl ,- Ft-ot átcsoportosít a Kulturális Támogatás Keretre, és az így kiegészített összesen ,- Ft-os Kulturális Támogatás Keretébıl a határozat mellékletében meghatározottak szerint nyújt támogatást. 2. A bizottság az ART 999 Tolna Megyei Egyesület pályázatát átirányítja a Nonprofit szervezetek számára kiírt pályázati keretre. 3. A bizottság forráshiány miatt a Kulturális Támogatás Keretébıl Rezi Dávid László pályázatát nem részesíti támogatásban. A bizottság Rezi Dávid László pályázatában megjelölt kiállítás megrendezését ,- Ft-tal támogatja a bizottság Tartalék keret Egyebek terhére. 4. A bizottság felkéri a Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztályt a támogatási szerzıdések elkészítésére, utólagos programtámogatás esetén szeptember 30-i elszámolási határidı megjelölésével, egyéb esetben január 31-i elszámolási határidıvel. 5. A bizottság felkéri a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot a támogatások átutalására. A támogatott pályázatok listája a határozat mellékletét képezi. Határidı: pont tekintetében: június pont tekintetében: július pont tekintetében: augusztus 15. Felelıs: 1-3. pont tekintetében: Csillagné Szántó Polixéna MOB elnöke 4. pont tekintetében: Majnay Gábor osztályvezetı 5. pont tekintetében: Pál József igazgatóságvezetı 11

12 13./ napirendi pont Javaslat a Tudományos Ösztöndíj Támogatás és Mővészeti Ösztöndíj Támogatás támogatási keretének felosztására Elıterjesztı: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense Pócs Margit: Tájékoztatja a bizottságot, hogy a két pályázati kiírásra összesen 19 pályázat érkezett. Ismerteti az elıterjesztésben tett támogatási összegekre vonatkozó javaslatot. 15 óra 55 perckor Fajszi Lajos elhagyja az üléstermet. A bizottság 7 tagjából 4 tag van jelen, a bizottság továbbra is határozatképes. Csillagné Szántó Polixéna: Javaslatot tesz a támogatási összegekre vonatkozóan. Az elnök szavazásra teszi fel a megfogalmazott határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott, és a következı határozatot hozta 102/2009. ( 24.) MOB határozat Tudományos Ösztöndíj és Mővészeti Ösztöndíj Támogatás keretének felosztása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a Tudományos Ösztöndíj Támogatási Keretébıl és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatási Keretébıl a határozat mellékletében meghatározottak szerint nyújt támogatást. 2. A bizottság forráshiány miatt az alábbi pályázatokat nem részesíti támogatásban: - Szavári Attila - Biszák László - Vágóné dr. Iván Katalin - Karácsonyiné Müller Beáta - Gwizdala Dariusz - Dr. Leposa Dezsı - Gyır Melinda - Rezi Dávid László 3. A bizottság felkéri a Közoktatási, Mővelıdési és Sport Osztályt a támogatási szerzıdések elkészítésére január 31-i elszámolási határidı megjelölésével. 12

13 4. A bizottság felkéri a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot a támogatások átutalására. A támogatott pályázatok listája a határozat mellékletét képezi. Határidı: 1-2. pont tekintetében: június pont tekintetében: július pont tekintetében: augusztus 15. Felelıs: 1-2. pont tekintetében: Csillagné Szántó Polixéna MOB elnöke 3. pont tekintetében: Majnay Gábor osztályvezetı 4. pont tekintetében: Pál József igazgatóságvezetı További napirendi pont nem lévén az elnök a bizottság ülését 16 óra 10 perckor berekeszti. Kmf. A jegyzıkönyvet készítette: Dr. Kubik Andrea bizottsági referens Ellenjegyezte: Csillagné Szántó Polixéna elnök Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı 13

14 A Mővelıdési és Oktatási Bizottság 101/2009. (24.) MOB határozatának melléklete: Tárgy: A Kulturális Támogatás Keretének felosztása Sorszám Iktatószám Pályázó neve Pályázat címe, a támogatandó tevékenység / / / / / / /2009. Szekszárdi Mozgásmővészeti Stúdió Közhasznú Egyesület ART 999 Tolna Megyei Egyesület Nimród Unokái Kulturális Egyesület Szekszárdi Magyar Izraeli Baráti Társaság Liszt Ferenc Pedagógus Kórus PAD Irodalmi, Mővészeti és Kulturális Egyesület Simon Erika A szekszárdi színpadra lépés napja D ANCE DAY Baráti Városok Közötti Modern Tánc Verseny (Szüreti Fesztivál ideje alatt tervezve) Kulturális támogatás Iroda mőködtetése, kiállítások rendezése, kapcsolatok építése, alkotótáborokban történı részvétel Parázsló Szabadegyetem megrendezése a Szekszárdi Szent László Napokon évi pályázat, rendezvények és rendezvénysorozatok lebonyolításához Fotókiállítás, Holokaust Emlékünnepség, Izraeli Est megszervezése Pedagógus Kórusok Országos Találkozóján való részvétel (Jászberény június 6-7.) Szekszárdi Ünnepi Könyvhét rendezvényeinek támogatása (2009. június 6.) Miért hiszek? Elıadássorozat (2009. június 9. december) a Római Katolikus Plébánia közösségi termében Megítélt támogatás összege Ft ,- Átirányítás nonprofit keretre , , , , , /2009. Társadalmi Egyesülések Tolna megyei Szövetsége, Nık Szekszárdért Közhasznú Egyesület Tisztelgés verssel, prózával Babits Mihály emléke elıtt (2009. november 26.) a Wosinsky Mór Megyei Múzeum Könyvtárában ,- 14

15 9. 567/2009. Garay János Gimnázium Színjátszó Csoportja és Versmondó Mőhelye /2009. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete évi szekszárdi kulturális rendezvények, rendezvénysorozatok lebonyolításához, valamint a városon kívüli kulturális, mővészeti eseményeken törtnı részvételhez, szerepléshez támogatás elnyerése (felkészítı tábor és tréning a 2009/2010. tanév mővészeti eseményeire, III. Az én Pannoniám Nemzetközi Vers és Prózamondó Találkozás szervezése, részvétel az Országos Diákszínjátszó Találkozón, a Keszthelyi Helikoni Ünnepségeken) Mőveltségi vetélkedı dr. Hollós László születésének 150. és Dienes Valéria születésének 130. évfordulója alkalmából (2009. október 15. a Fehér Bot Nemzetközi Napján Szekszárdon) /2009. Mentálhigiénés Mőhely A Pszichológia Kultúra Hete (2009. október A siker pszichológiája témában naponta óráig) /2009. I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda Pályázat a Neumann János nemzetközi tehetségkutató programtermék verseny megszervezésének támogatására (2009. szeptember március 20.) , , , , /2009. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza /2009. Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Egyesület A szerencse fiai Benedek Elek Mesemondó Verseny (Elıdöntı: szeptember 19., döntı: szeptember 30., a Magyar Népmese Napja) Zenével az elıítéletek ellen (Szekszárd és a megye különbözı pontjain a roma tradíciók megismertetésére alkalmas kulturális programok augusztustól decemberig) , ,- 15

16 /2009. Szekszárdi Madrigálkórus Egyesület /2009. Wunderland Kindergarten a Német Kisebbségi Önkormányzat Óvodája /2009. Wosinsky Mór Megyei Múzeum /2009. ZUG Ifjúsági Mővelıdési és Mővészeti Egyesület / Számú Általános Iskola /2009. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fıiskolai Kar Hangfolyam a Dráva mentén (Ausztriában a spittali Nemzetközi Kórusversenyen való részvétel július ig) Pályázati program kulturális rendezvényen való szereplés támogatására (a kisebbségi identitástudat megalapozása, hagyományırzés, nemzetiségi tárgyi kultúra megismertetése, több korcsoport városi és városkörnyéki kulturális rendezvényeken népviseleti ruhában való megjelenése) Olvasótábor középiskolás diákok részvételével a Babits Mihály Emlékházban ( szekszárdi és budapesti irodalomszeretı diákok ismerkedése a költı szülıföldjéhez kötıdı mőveivel, olvasás az irodalom szeretetére nevelés) ZUG Kulturális Programok (Zenés irodalmi estek neves elıadókkal, Filmklub heti 3-4 alkalommal, Jazz Klub hetente június 1- december 31-ig) Márton-nap (2009. november 23-án a hagyományos Márton-nap 9. alkalommal kerül megrendezésre, amely a diákok, szülık és hozzátartozóik közös kulturális rendezvénye és a kisebbségi népcsoporthoz tartozást erısíti) Szent László és kora tudományos konferencia (2009. június 25-én a Szent László Napok keretében a helyi Szent László kultusz tudományos megalapozása, a konferenciával indul a rendszeres tudományos program 2015-ig) , , , , , ,- 16

17 / / / /2009. Babits Mihály Mővelıdési Ház és Mővészetek Háza Szekszárdi Gitár Egyesület Art Contact Kortárs Mővészeti Egyesület Rezi Dávid László Országos Színesnyomat Grafikai Kiállítás, Szekszárd Digitális Nyomatok (2009. szeptember 16. október 31-ig a Mővészetek Házában a Magyar Grafikusmővészek Szövetsége, a Magyar Grafikáért Alapítvány, a Magyar Elektrografikai Társaság és a Mővészetek Háza közös kiállítása) II. Borok és Húrok fesztivál (2009. június 20-án a Múzeumok Éjszakája keretében lezajlott rendezvény, mellyel az együttes a Pécs EKF programra is készül) Nyárnyitó Buli Tolna megyei fiatalok napja (2009. május 23-án a Prometheus parkban a Polip Ifjúsági Irodával és a Polip Ifjúsági Egyesülettel közösen megrendezett rendezvény) Megmutatom városom (Szekszárdon, Magyarországon, valamint külföldön tervezett kiállítás rendezése) , , ,- Átirányítva Tartalék keretre Összesen: ,- 17

18 A Mővelıdési és Oktatási Bizottság 102/2009. (24.) MOB határozatának melléklete Tárgy: A Tudományos Ösztöndíj Támogatás és a Mővészeti Ösztöndíj Támogatás keretének felosztása Tudományos Ösztöndíj Támogatás Sorszám Iktatószám 578/ / / / / / / / /2009. Pályázó neve dr. Horváthné Papp Ibolya Dr. Várady Zoltán Lovas Csilla Heilmann József Varga Márta Bucsányi Endre Kovács Tibor Dicsı Zsolt Juhos László Pályázat címe, a támogatandó tevékenység Integrált Természet- és Környezetvédelem címő könyv elkészítése és megjelentetése A könyv oktatási segédanyagként különbözı korosztályok környezeti attitődjének fejlesztését célozza meg. Középkori epigráfiai kutatás A fıváros közgyőjteményeiben kutatómunka. Középkori latin feliratos kıemlékanyag összegyőjtése, dokumentálása. Szekszárd képzımővészeti élete a 20. század elsı felében. Különös tekintettel Szabó Dezsı Miklósi M. Ödön és más helyi munkásságának festıi pályájának tükrében. Levéltári kutatómunka publikációk készítéséhez. Regény kalauz Regénykalauz a magyar-német együttélés világba, újabb tanulmánykötet összeállítása és megjelentetése. Evészavarok és a kényszeresség kapcsolata kutatáshoz kapcsolódó konferencia részvétel PhD fokozat megszerzéséhez kutatások kivitelezése, konferenciákon (London) való részvétel Mővészet 09 Új alkotások létrejöttéhez szükséges anyagok festékek megvételének finanszírozása. Regionális, ill. országos kiállításokon való bemutatás céljából Pályázat kiállítás megvalósítására és mőalkotások létrehozására. Szekszárdi Mővészetek Házában júliusában kiállítás, augusztusban (Szentendrei Nyár programsorozat részeként) Szentendrén. Dönci szerint a világ nincs kész. Gyermekeket célzó könyv megjelentetése. Bronzöntı mőhely berendezéseinek felépítése. Formaégetı kemence, bronzolvasztó kemence építéséhez szükséges anyagok megvásárlásának támogatása Megítélt támogatás összege Ft , , , , , , , , ,- 18

19 / /2009. Lozsányi Tamás Árki Tibor Mesterkurzuson való részvétel, hangverseny tiszteletjegyek június 9-én Lozsányi Tamás és Lozsányi Soma hangversenyére ,- tiszteletjegyek biztosítása. Siófokon augusztusban a Mővészeti Iskola Nemzetközi Billentyős Mesterkurzusán való részvétel támogatása. Anyagköltség támogatása új mővek létrehozásához Meglévı installációs projekthez fotók nagyítása, új mővek (festmények kis ,- plasztikák) létrehozásához szükséges festék, szilikon, hordozók beszerzése. Járulékos költségek térítése. Összesen: ,- 19

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 151-7/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-17/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 83-12/2013. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Bizottságának 2013. június 26-án (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-9/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 123-11/2009 Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2009. december 1-jén (kedden) 15

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102-4/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. május 17-én (kedden) 15 óra

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.149-6/2010. JEGYZİKÖNYV amely készült Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2010. április 15-én 8 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyző megbízásából: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Jegyző megbízásából: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető. Iktatószám: IV. 136-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2015. június 30-án (kedden) 15 óra 45 perckor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.77-15/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. június 25-én (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.144/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2010. február 4-én (csütörtökön) 9 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-10/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. május 28-án (kedden)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Pál József igazgatóságvezetı, Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Pál József igazgatóságvezetı, Radványi Petra jegyzıkönyvvezetı Iktatószám: I.B.1915-14/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2010.12.13-án 14.00 órakor a házasságkötı termében megtartott

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-37/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV

Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV Iktatószám: IV. 102/2011. Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat Deutsche Minderheitenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71 JEGYZİKÖNYV amely készült 2011. január 25-én (kedden) 15 órakor

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 87-11/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Pénzügyi Bizottságának 2013. június 11-én (kedden)

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV. 171-4/2011. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. május 20-án (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti Mőszaki tárgyalójában megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. IV. 71-3/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának ülésérıl. A társulási tanács ülésének helye: A társulási tanács ülésének idıpontja: 7100 Szekszárd, Béla

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.70/2014. JEGYZİKÖNYV Amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Humán Bizottságának 2014.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására. Teljes bek. költség Ft. Saját erı. Ft Kp. nem kp.

Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására. Teljes bek. költség Ft. Saját erı. Ft Kp. nem kp. 1 Javaslat az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására 1. 2. 3. I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda VI. 623/2009. I. Béla Gimnázium, Informatikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-12/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. április 27-én tartott rendes üléséről 12.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 4/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 20 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 30-án 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés

2 1025jkv. - Javaslat a Szekszárdi Víz-és Csatornamő Kft. 2011. üzleti tervének módosítására (268. sz. elıterjesztés) zárt ülés SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: III. 79-45/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-14/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. április 29-én tartott rendes üléséről 14.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

2013. m á r c i u s 18.

2013. m á r c i u s 18. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i ülés 2013. m á r c i u s 18. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal 111. számú termében, 2013.03.18-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Ikt.szám: III. 1930-5/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

Nagyudvarnok Község Önkormányzata (meghatalmazott)

Nagyudvarnok Község Önkormányzata (meghatalmazott) JEGYZŐKÖNYV mely készült az ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Közgyűlése Időpont: 2015. február 26. 14:30 óra Helyszín: Győr Város Polgármesteri Hivatala Zeichmeister

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-14/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 2009. szeptember 21- é n megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Gebula Béla Ákos a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-9/2014/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.470-9/2014/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.470-9/2014/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 25-én, a Szerencsi Rákóczi-vár színháztermében

Részletesebben

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Ács Rezsı alpolgármester, Dr. Haag Éva alpolgármester, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.64-12/ 2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2013. szeptember 26- án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS MEZİGAZDASÁGI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: III. 41-41/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 30-án 17:00 órakor tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 30-án 17:00 órakor tartott nyilvános testületi üléséről NÁRAI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2013 JEGYZŐKÖNYV Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 30-án 17:00 órakor tartott nyilvános testületi üléséről Határozatok: 65/2013. (IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 85-4/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 5/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA. 5/2012. számú. j e g y z ő k ö n y v e Ikt. szám: Ph/511-5/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2012. március 29-én megtartott ülésének 5/2012. számú j e g y z ő k ö n y

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-9 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. március 28-án tartott rendes ülésérıl 9.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2009. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2009. július 27-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.170-19/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. december 15-én (csütörtökön) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott közmeghallgatásáról.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 1/2014 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: IV.22-24/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2008. szeptember 25-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG. Jegyzőkönyv

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG. Jegyzőkönyv 1 BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁG Sorszám: 17. Ikt.sz.: I-1393-2/2015. Jegyzőkönyv Készült: a Kulturális és Köznevelési Bizottság 2015. november 17-én

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1915-4/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Bizottsága 2010.04.05-én 14.00 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen vannak: dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. Szám: 80.226-21/2013/IHO Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 80.226-21/2013/IHO Jegyzőkönyv Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal II.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél.

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. május 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2012. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2012. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Nádasdi Frida a bizottság elnöke, Héri Viktor a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Dr. Tóth Andrea

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 21. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők

Igazoltan távol van: Lukácsi Eszter, Méri Attila, Takács Zsolt, Dr. Villányi Balázs képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. március 24-én (kedden) 18.00 órai kezdettel tartott Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek együttes képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja

Bíró György, a bizottság külső szakértő tagja Ambrus Tibor, a bizottság külső szakértő tagja 21078-7 J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Ifjúsági és Sportbizottsága 9. június 23-án (kedden) 9 órakor tartott üléséről Jelen voltak: Kohári Nándor, a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-24/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. augusztus 9-én, a Megyeháza I.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben