J E G Y Z İ K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z İ K Ö N Y V"

Átírás

1 Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Megnyitom a Képviselı-testület ülését, köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom a Képviselı-testület határozatképességét, 11 fı képviselıbıl 9 fı jelent meg. A jegyzıkönyv vezetésére felkérem Nyilasné Darabos Andrea jegyzıkönyvvezetıt. A kiküldött napirendi pontokat mindenki megkapta. Szeretném jelezni, hogy a 6-os számú napirendi ponthoz most kaptuk meg a végleges megállapodás tervezetet, hiszen a Klebelsberg intézményfenntartó központ vezetıje és jegyzı asszony nemrég fejezte be a tárgyalást. Amennyiben a Képviselı testület elfogadja, akkor csütörtökön itt a polgármesteri hivatalban lesz az aláírása a központ és az önkormányzat közötti együttmőködésnek. Ezért most ne az anyagban lévı megállapodást tanulmányozzuk, hanem amit külön kaptunk. Egyéb kiegészíteni valóm nincs a napirendekkel kapcsolatban. Kérdezem a Képviselı testületet, hogy van-e hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi pontokhoz. Aki elfogadja a napirendet, az kérem, szavazzon igennel! 201/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 8 igen szavazattal (1 fı nem szavazott) az alábbi napirendet fogadta el: N A P I R E N D 1. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ A D Ó Vicsi László polgármester 2. A 2013.évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása. 3. Maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése a Teleki-Wattay Mővészeti Iskolában a 2012/2013-as tanévben. Vicsi László polgármester Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Biz.elnöke Vicsi László polgármester Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Biz.elnöke

2 4. Köznevelési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata. Vicsi László polgármester Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Biz.elnöke 5. Szent Miklós Alapítvánnyal Feladatellátási szerzıdés megkötése évre Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 6. Megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-átvételérıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról. Az idı rövidsége miatt a melléklet táblák a helyszínen kerülnek kiosztásra. Vicsi László polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 7. Szociális Szolgáltatási Központ és a Védınıi Szolgálat egyesítése. Vicsi László polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 8. Elıterjesztés a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 9. A Képviselı-testület 2013.évi munkaterv-tervezete. Vicsi László polgármester 10. Elıterjesztés a Vasvári Pál u. 8. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése tárgyában Vicsi László polgármester 11. Elıterjesztés utcaelnevezésekre vonatkozóan dr. Varga László aljegyzı 12. Elıterjesztés a 059/7. hrsz-ú terület belterületbe csatolására vonatkozóan 13. Elıterjesztés a 3401/51. hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan 14. Elıterjesztés a hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan 15. Elıterjesztés Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság külsı tagjának megválasztására vonatkozóan 16. Elıterjesztés HÉSZ módosítási eljárás lezárásáról (Hısök tere) 17. Elıterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetésére vonatkozóan. Vicsi László polgármester Vicsi László polgármester Vicsi László polgármester Vicsi László polgármester Vicsi László polgármester Kiss Gabriella fıépítész Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 18. Egyebek.

3 1.) Napirend: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl. Írásos anyag kiadva (elıadói elıterjesztés). Helyben szokásos módon olvasom a határozat számot: 101/2012, 198/2012, 199/2012. Kérdés, hozzászólás nem lévén. A Képviselı testület az alábbi határozatot hozta. 202/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a lejárt határidejő és a zárt lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl szóló jelentést. Felelıs: Vicsi László, polgármester. 2.) Napirend: A évi Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatok elbírálása. Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke. Vicsi László polgármeter: Az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ezt megtárgyalta. Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke: Szokásos módon a 1,5 millió forintos keretet osztottuk szét a két nagy csoport szerint. A bizottság a mellékelt jegyzıkönyv alapján javasolja a Képviselı testületnek elfogadásra. Halászné Gambár Mária Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: A Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság is jelen volt ezen az ülésen. A döntés a mi hozzájárulásunkkal történt meg. Vicsi László polgármeter: Kérdés, hozzászólás nem lévén. Aki elfogadja az elıterjesztett határozati javaslatot, az kérem, szavazzon igennel! 203/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokkal kapcsolatosan elfogadja az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság, illetve a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság közös javaslatát. Felelıs: Juhász Renáta oktatási referens, Baloghné Berend Gabriella Viktória PH Pénzügyi Csoportvezetı

4 3.) Napirend: Maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezése a Teleki- Wattay Mővészeti Iskolában a 2012/2013-as tanévben. Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke. Az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság ezt is megtárgyalta. Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke: Megtárgyalta és az elıterjesztés szerint elfogadta a bizottság. Javasoljuk a Képviselı testületnek is elfogadásra. Vicsi László polgármeter: Kérdés, hozzászólás nem lévén. Aki elfogadja az elıterjesztett határozati javaslatot, az kérem, szavazzon igennel! 204/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testület 9 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a Teleki-Wattay Mővészeti Iskola az elıterjesztésben meghatározott csoportjaiban és mértékben engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést a 2012/2013-as tanévben. Felelıs: Vicsi László polgármester, Polányiné Takács Judit TWMI igazgató 4.) Napirend: Köznevelési intézmények alapító okiratainak felülvizsgálata. Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke. Átadom a szót a Jegyzı asszonynak. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı: Délelıtt tárgyaltunk az új tankerületi igazgatóval. A vele történt egyeztetés során a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde alapító okiratából két alaptevékenységet ki kell vennünk. Módosító indítványként kérem, hogy az egyéb oktatást kiegészítı tevékenységet, illetıleg a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat a megfelelı szakfeladat rendbıl vegyük ki. Ezeket a továbbiakban az államilag finanszírozott intézmények fogják ellátni. Köszönöm. Aki jegyzı asszony kiegészítésével elfogadja az alapító okiratok módosításáról szóló napirendi pontot, az kérem, szavazzon igennel! 205/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde módosító okiratát a határozathoz csatolt 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, a Mátyás Király Általános Iskola módosító okiratát a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal, a Német Nemzetiségi Általános Iskola módosító okiratát a 5. sz.

5 melléklet szerinti tartalommal, a Sashegyi Sándor Általános Iskola Mővészeti Szakközépiskola és Szakiskola módosító okiratát a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal és a Teleki-Wattay Mővészeti Iskola, alapfokú Mővészetoktatási Intézmény módosító okiratát a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Továbbá úgy határozott, hogy a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozathoz csatolt 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, a Mátyás Király Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, a Német Nemzetiségi Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, a Sashegyi Sándor Általános Iskola Mővészeti Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, és a Teleki-Wattay Mővészeti Iskola, alapfokú Mővészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felkéri a polgármestert és a jegyzıt a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos feladatok ellátására. Felelıs: Vicsi László polgármester, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 5.) Napirend: Szent Miklós Alapítvánnyal feladat-ellátási szerzıdés megkötése évre. Elıadó: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı. Vicsi László polgármeter: A jogszabály oly módon változott, hogy a teljes állami normatíva -ami átadásra kerülennél a feladatnál fedezi a teljes kiadásokat. Az önkormányzatoknak Pomáz, Csobánka, Pilisszentkereszt- nem kell lakosság arányban plusz normatívát biztosítani. Ez még az utolsó percben is kérdéses volt. Szinte dupla normatívát kaptunk ezeknek a feladatoknak a végrehajtására. Ez a megállapodás természetesen a évre szól. A másik kettı települési önkormányzat is tárgyalja és elfogadja. Az eredeti verzió az a 8. pontban olvasható. Ez kötelezı feladat. Halászné Gambár Mária Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: A 8. ponttal kapcsolatban a biztosíték meg van rá. Jó volna valami módon ezt a pénzt tartalékban ott hagyni. Ha változás lenne, mégis az alapszolgáltatás biztosítva legyen. Nem kell tartalékba helyezni, hiszen januárban már leigényeljük ezt a normatívát. Az ellátási szerzıdéssel kapcsolatban ami évre szól- van-e kérdés? Ha nincs, aki el tudja fogadni, az kérem, szavazzon igennel! 206/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy jóváhagyja a Pomáz-Csobánka- Pilisszentkereszt Önkormányzati Társulás és a Szent Miklós Alapítvány között január 1. napjától december 31. napja közötti határozott idıtartamra szóló ellátási szerzıdést.

6 Felkéri a polgármestert a szerzıdés aláírására. Felelıs: Vicsi László polgármester 6.) Napirend: Megállapodás a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-átvételérıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról. Az idı rövidsége miatt a melléklet táblák a helyszínen kerülnek kiosztásra. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı: Ez frissen kiosztott anyag. A változást a ma délelıtt lefolytatott tárgyalás indokolta. Egyrészt a IV. részben a megállapodás tartalmánál fenntartásra, átadásra kerülı köznevelési intézményeknél bele kellett írni a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıdénél a pomázi bölcsıde tekintetében a korai fejlesztési csoportot. Mivel a pályázati fenntartási kötelezettség miatt történik ez a feladat átadás, a korai fejlesztést végzı közalkalmazottak kerülnek majd át január 1-jétıl a KIK állományába. Szintén az egyeztetések során került kitöltésre, hogy hány fı kerül a KIK állományába. Itt az összes foglalkoztatott létszám 151 fı, ez esetben valamennyi iskoláról beszélhetünk. Szintén változásra került sor az egyéb sajátosságoknál ez pomázi specifikumokat tartalmaz-. Az átadásra kerülı intézményekhez kapcsolódó alapítványokat is fel kellett tüntetni. A 6-os pontban szerepeltetjük még egyszer a pomázi bölcsıdében a korai fejlesztést. Kérdés, hozzászólás van-e a megállapodás tervezethez? Nem látok, aki el tudja fogadni, az kérem, szavazzon igennel! 207/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-átvételrıl, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást elfogadja. Felelıs: Vicsi László polgármester, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 7.) Napirend: Szociális Szolgáltatási Központ és a Védınıi Szolgálat egyesítése. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı: A Képviselı testület májusi határozatában megbízott azzal, hogy a gyermekvédelmi alapfeladatok és szociális alapfeladatok ellátására egy-egy önállóan mőködı, nem önállóan gazdálkodó intézmény létesüljön. Ezt az államháztartási törvénynek most

7 soron következı változása is indokolja. A Magyar Állam Kincstárral történt egyeztetések során az is indokolt, hogy továbbra is megmaradjon ez az úgynevezett Szociális Szolgáltató Központ, mint intézmény. A Védınıi Szolgálat beolvadássalehhez a szociális szférához kerülne. Ezáltal az önálló bankszámlának a megszüntetése is megtakarítást fog jelenteni. Magának az elıterjesztésnek 7 határozati javaslata van, pontról-pontra végig kellene menni rajta, és ha módosítási javaslatok vannak, akkor meg kell néznünk, hogy a soron következı határozat ehhez képest illeszkedik-e. Akkor tegyük azt, hogy én mondom az elsı határozati javaslatot, ha valakinek módosítója van, vagy kérdése akkor tegye fel. Halászné Gambár Mária Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: Annyit szeretnék csak ehhez az összevonáshoz hozzátenni, hogy a védınıi ellátás, mint a gyermekek nappali ellátása szociális alapfeladatként teljesen jól illeszkedik a Szociális Szolgáltatási Központnak a profiljába. Amennyire lehetséges az átmenetet jó lenne úgy megoldani, hogy mindenféle érdeket vegyünk figyelembe. Ne legyenek se személyi, se szervezeti strukturális problémák ebben az átmenetben. Mint minden átmenetben vannak személyi és strukturális problémák, erre fel kell készülni mindenkinek. Összeolvadó szervezetekrıl van szó, biztos, hogy lesznek személyes sérelmek, amit nem lehet elkerülni. Ahhoz, hogy a város olcsóbban, egyszerőbben, és hatékonyabban tudjon mőködni ezeken mindenkinek túl kell tudni lépni. Azt gondolom, hogy ezeket a határozati javaslatokat a hivatal a legjobb módon készítette elı. Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke: Az új hivatali struktúrában, hol fog helyet kapni az új Szociális Szolgáltató rendszer tevékenység? Marad a régi struktúrában? Ez marad, nem változott. Az 1-es határozati javaslathoz van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, az kérem, szavazzon igennel! 208/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a Védınıi Szolgálat vezetı védınıi beosztás ellátására kiírt pályázatról szóló, 193/2012. (XI.13.) sz. Ök. határozatát visszavonja. Felelıs: Vicsi László polgármester, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı A 2-es határozati javaslathoz van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, az kérem, szavazzon igennel!

8 209/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy 1. Pomáz Város Önkormányzatának a többször módosított 39/2003.(II.25- II.26.) határozatával elfogadott Alapító Okirata szerinti Védınıi Szolgálat költségvetési szervet a mellékletben szereplı megszüntetı okirat szerint december 31. napjával megszünteti, a Szociális Szolgáltatási Központba történı beolvadással. 2. A Védınıi Szolgálat intézményvezetıjének a magasabb vezetıi megbízása az intézmény az SzSzK-ba történı beolvadással megszőnik. Támogatja, hogy tagintézmény vezetıként kapjon szakmai vezetıi megbízást, 100%-os vezetıi pótlékkal. Határidı: Felelıs: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı A 3-as határozati javaslathoz van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, az kérem, szavazzon igennel! 210/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta a Pomáz Város Önkormányzatának a Szociális Szolgáltatási Központ intézménye többször módosított 91/2007.(04.03.) határozatával elfogadott Alapító Okirata módosítását az alábbiak szerint, és a mellékletben szereplı egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okirat Módosítása 1.) A Szociális Szolgáltatási Központ Alapító Okirata bevezetı szövege helyébe a következı szövegrész lép: Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 11., valamint a államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Kormányrendelet 14. (2)-(3) bekezdése, a évi III. tv. a szociális igazgatásról, évi XXXI. tv. a gyermekek védelmérıl és gyámügyi igazgatásról, 1/2000.(01.07.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mőködésük feltételeirıl valamint az egészségügyrıl szóló évi CLIV. törvény és a végrehajtásáról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet, valamint évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról alapján a Szociális Szolgáltató Központ alapításáról szóló 91/2007.(04.03.) sz., 175/ 2007.(06.19.) sz., 67/2008.(04.29.) sz., 19/2009.(01.23.) sz., 101/2009.(05.19.) sz., 176/2009.(09.22.) sz., 12/2010. (01.14.) sz., 152/2010.(07.27.) sz., 191/2010.(08.17.) és a 80/2011.(V.51.) számú határozatát az alábbiakban módosította:

9 2.) Az alapító okirat 3.) pontja helyébe a következı 3.) pont lép: 3.)A/ Tagintézményei telephelyei : Gyermekjóléti Szolgálat 2013 Pomáz, Szent Miklós tér 1. Védınıi Szolgálat 2013 Pomáz, Jankovich u..2. B/ Szakmai egységei a költségvetési szerv székhelyén: Nappali Szociális Ellátás,Szociális étkeztetés és Házi Szociális Gondozás 2013 Pomáz, Községház u. 2. Idısek Átmeneti Otthona 2013 Pomáz, Községház u ) Az alapító okirat 6.) pontja helyébe a következı 6.) pont lép: 6.) A költségvetési szerv közfeladata : Közfeladat ellátás évi III. tv., évi XXXI. tv. valamint az 1/2000.(01.07.) SzCsM rendelet és a 49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet alapján az idısek nappali ellátása, a szociális étkeztetés, az idısek átmeneti ellátása, a gyermekjóléti szolgáltatás; és védınıi feladatok teljeskörő ellátása. 4.) Az alapító okirat 7.) pontja helyébe a következı 7.) pont lép: 7.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Idısek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítésnyújtás Idısek átmeneti ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Védınıi Szolgáltatás Idısek nappali ellátása a saját otthonukban élı, idıs koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmagukról való gondoskodásra részben képes személyek intézményi napközbeni ellátása. Szociális étkeztetés a koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai vagy szenvedélybetegségük, hajléktalanságuk miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel étkezés biztosítására nem képes személyeknek nyújtott legalább napi egyszeri meleg étkezésével kapcsolatos feladat. A házi segítségnyújtás legfeljebb napi 4 órás gondozási igényő személy részére nyújtott, alapvetı gondozási, ápolási feladatok, önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közremőködés. Idısek nappali ellátása az önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban idılegesen gondoskodni nem képes idıskorúak átmeneti jellegő teljes körő ellátása. A gyermekjóléti szolgáltatás a

10 gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása. Védınıi szolgáltatás a gyermekvállalás optimális körülményeinek elısegítése céljából az anya fogamzás elıtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nık fokozott védelméhez szükséges összetett megelızési tevékenység és a 0-6 éves korú gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok. 5.) Az alapító okirat 9.) pontjának A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre megnevezés helyébe a A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szöveg lép. 6.) Az alapító okirat 11.) pontjának A költségvetési szerv mőködési köre megnevezés helyébe a A költségvetési szerv illetékessége szöveg lép. 7.) Az alapító okirat 13.) pontja helyébe a következı 13.) pont lép: 13.) Szakfeladat Alaptevékenység szerinti besorolás január 01-tıl -: Idısek nappali ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Idıskorúak átmeneti ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 8.) Az alapító okirat 15.) pontjának A költségvetési szerv vezetıjének kinevezése megnevezés helyébe a A költségvetési szerv illetékessége szöveg lép. 9.) Az alapító okirat 16.) pontjának valamint a 257/2000.(XII.26.) Korm.rendelet irányadó szövegrész helyébe és a vonatkozó ágazati végrehajtási jogszabályok alkalmazandók. szöveg lép. 10.) Az alapító okirat módosítással nem érintett részei továbbra is hatályban maradnak. 11.) Az alapító okirat módosítása január 01. napján lép hatályba. Pomáz, Határidı: Felelıs: Vicsi László, polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyzı Vicsi László polgármester

11 A 4-es határozati javaslathoz van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, az kérem, szavazzon igennel! Halászné Gambár Mária Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen is megfogalmazást nyert a pályázati kiírással kapcsolatos módosítás, amit szeretnék elmondani. A pályázat elbírálásánál elınyt jelent címő kitételnél a legalább 5 éves gyakorlat. Abban az esetben, hogyha ez nem kerül be a pályázati kiírásba, akkor lehetıséget kaphatnának azok, akik eddig még nem voltak vezetık, vagy nincs meg az 5 éves vezetıi gyakorlatuk. Érdemes a pályakezdıkre is gondolni. Ha mindig bekerül ez, akkor lehetetlen újaknak bekerülni a rendszerbe. Ezért kérem, ha lehetséges ez az 5 éves vezetıi gyakorlat kerüljön ki a kritériumok közül. Köszönöm, elıterjesztıként ezt befogadom. Ezzel a módosítással együtt, aki a 4-es határozati javaslattal egyetért, az kérem, szavazzon igennel! 211/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett jóváhagyja, az SzSzK átszervezése miatt napjával az 1 fı magasabb vezetıi álláshely létesítését. Az Szociális Szolgáltatási Központ intézményvezetıi állásának betöltésére pályázatot ír ki a csatolt mellékletben foglaltak alapján. 2. A pályázat elbírálásáig a vezetıi feladatokat a vezetı helyettes lássa el. A Képviselı-testület napjával Garai Péternének vezetı helyettesi megbízást ad. 3. A 4 órás részmunkaidıs gondozónıi álláshely ügyviteli munkakörré alakuljon. Felelıs: Vicsi László polgármester, Vargáné Márkus Mária munkaügyi elıadó Az 5-ös határozati javaslathoz van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, az kérem, szavazzon igennel! 212/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy felkéri a jegyzıt, hogy a megszüntetı okirat valamint a módosító okiratok közzétételérıl, az érintetteknek való megküldésérıl gondoskodjon, továbbá az okirat kiadásától számított 8 munkanapon belül nyújtsa be a Kincstár felé a megszüntetı okiratot valamint a módosító okiratokat a törzskönyvi nyilvántartásban történı törlés, valamint átvezetés céljából. Határidı: kihirdetést követı 8 munkanap Felelıs: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina, jegyzı A 6-os határozati javaslathoz van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, az kérem, szavazzon igennel!

12 213/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a Szociális Szolgáltató Központ alapító okirat módosításához kapcsolódó változások bejelentésérıl, a mőködést engedélyezı hatóság felé. Határidı: kihirdetést követı 8 munkanap Felelıs: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı A 7-es határozati javaslathoz van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki elfogadja, az kérem, szavazzon igennel! 214/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy az átadásra kerülı intézmény vonatkozásában december 31. fordulónappal az eszközök és a források leltározásáért, azok átadásáért az Szociális Szolgáltatási Központ vezetıje és az átadásra kerülı intézmény vezetıje felelıs. Határidı: július 31. Felelıs: SzSzK intézményvezetı helyettes, Pintér Zsóka, intézményvezetı 8.) Napirend: Elıterjesztés a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról. Elıadó: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı Kérdés, hozzászólás van-e? Nem látok. Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem, szavazzon igennel! 215/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XIII. tv (3) bekezdése alapján e határozat melléklete szerint dönt a köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról. A képviselı-testület felhívja a polgármestert, hogy a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján gondoskodjon a jegyzıvel szembeni teljesítménykövetelmények február 15-ig történı kidolgozásáról, és a jegyzı részére írásos dokumentum formájában történı átadásáról, a jegyzı teljesítmény értékelésérıl a képviselı-testületet tájékoztassa, a jegyzı- mint munkáltató gondoskodjon a Hivatal köztisztviselıi számára a teljesítménykövetelmények kiadásáról, illetve teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatellátást kísérje figyelemmel. Határidı: folyamatos, illetve február 15. Felelıs: Vicsi László polgármester, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 9.) Napirend: A Képviselı testület évi munkaterv-tervezete.

13 Az átalakulások miatt csak irányadó célokat tettünk be. Ez egy kötelezı feladat. Duró Imre Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke: Én is azt gondolom, hogy ez csak egy tervezet. Az új struktúrában az Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság feladatkörét újra kell értelmeznünk, mert kihúztak alólunk egy nagyrészt. Egy kisrésze még nálunk maradt. Ha ezzel elkészülünk januárban, akkor majd a Képviselı testület elé fogjuk hozni. Halászné Gambár Mária Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság elnöke: Márciusra datálódott a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság beszámolója. Eddig mindig augusztusban történt meg. Ha lehetséges kérném, hogy tegyük augusztusra a tervezetben. Módosítóként azt kérem majd, hogy a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság március 26-i beszámolója kerüljön át az augusztus 27-ikeire. Juhász Renáta oktatási referens nevét szedjük ki az anyagból, ha lehetséges, mert İ január 1-jétıl biztosan nem dolgozik a városházán. Oda majd a megfelelı referens nevét írjuk be. Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Nem látok. Aki elfogadja a évi munkatervet az kérem, szavazzon igennel! 216/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) a Képviselı-testület évi munkatervét a melléklet szerint elfogadta. Felelıs: Vicsi László polgármester 10.) Napirend: Elıterjesztés a Vasvári Pál u. 8. sz. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése tárgyában. Ez volt az a bérlakás, ahol egy pár éven keresztül illegális lakásfoglalók laktak. Tartozás felhalmozás után végre kikerültek ebbıl az ingatlanból. Az ottani lakóközösség kérésének megfelelıen az önkormányzat meghirdette az ingatlant és vevıt is találtunk rá. Ha a Képviselı testület megszavazza, akkor 3 napon belül meg tudjuk kötni az adásvételi szerzıdést, s akkor a pénz még ebben az évben megérkezik. Sarkadi Attila Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság elnöke: A Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság megtárgyalta, s támogatta. Nagy öröm, hogy ez a probléma megoldódott. Szeretném jelezni, hogy akik felhalmozták ezt a tartozást, még mindig Pomázon laknak. Még mindig nem tettünk le arról, hogy ezt a pénzt, amit ık köztartozásként hátrahagytak valamilyen módon beszedjük tılük.

14 Az elıterjesztett határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki egyetért az eladással, az kérem, szavazzon igennel! 217/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Pomáz, 637/4/A/4 hrsz-ú öröklakás megnevezéső Vasvári Pál utca 8. szám alatt lévı 54 m2 nagyságú ingatlanra benyújtott vételi ajánlatok alapján Kárpáti Boros Ágnes 2013, Pomáz, Móra Ferenc utca 6. és Kárpáti Zoltán 2000 Szentendre, Rózsa köz 5/2. sz. alatti lakosok vételi ajánlatát fogadja el, és velük köt adásvételi szerzıdést Ft (Áfamentes) vételáron (1/2-1/2 tulajdoni hányadban), továbbá felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. Felelıs: Vicsi László polgármester 11.) Napirend: Elıterjesztés utcaelnevezésekre vonatkozóan Elıadó: dr. Varga László aljegyzı Aljegyzı úr az elıterjesztı, de gondolom szakmailag ezt a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta. Zsebe Zsolt Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: A bizottságunk megtárgyalta aljegyzı úr elıterjesztését. Lakossági kérelmek alapján érkeztek be utca elnevezésekre megfelelı javaslatok. A bizottságunk mind az öt határozati pontot támogatta. A Képviselı testület elıtt vannak mellékletbe a megfelelı közterület elnevezések, kérem, hogy a testület támogassa. Jegyzı Asszonyt kérdezem, hogy szavazhatunk egybe? Igen, ezt kérdeztem én is. A határozatban szereplı öt utca elnevezést egyszerre szavaztatnám. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon igennel! 218/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a hrsz-ú telkek által határolt területet Pankos tetı település résznek nevezi el, - a 7893 hrsz-ú út a Vackor utca elnevezést kapja, - a 7919 hrsz-ú út a Kankalin utca elnevezést kapja, - a 86/1997. ( ) számú határozatát, mely a 020/66hrsz-ú út Borbolya utca -elnevezésérıl szól, visszavonja. A 3271/9 hrsz-ú közterületet Borbolya utcának és a 3271/23 hrsz-ú közterületet Borbolya köznek nevezi el, - a 10109/1hrsz-ú köz a Holló köz elnevezést kapja. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedés megtételére. Felelıs: Vicsi László polgármester

15 12.) Napirend: Elıterjesztés a 059/7. hrsz-ú terület belterületbe csatolására vonatkozóan. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem, szavazzon igennel! 219/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a pomázi 059/7 hrsz-ú 1 ha 3345 m² területő kivett út ingatlant belterületbe vonja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a belterületbe csatolás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzatot teljes jogkörrel képviselje. Határidı: Azonnal Felelıs: Vicsi László polgármester, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 13.) Napirend: Elıterjesztés a 3401/51. hrsz-ú ingatlan értékesítésére vonatkozóan. Az anyag kiküldésre került. Elıször a határozatról szavazunk. Kérdés, hozzászólás van-e? Nem látok. Aki egyetért a határozati javaslattal, az kérem, szavazzon igennel! 220/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testület 10 igen szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a pomázi 3401/54 hrsz-u 3431 m2 területő út ingatlanból 434 m2 nagyságú részt Ft/m2+ÁFA áron értékesítésre kijelöl. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. Határidı: Azonnal Felelıs: Vicsi László polgármester, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı Következik az ehhez tartozó rendelet módosítás. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon igennel! Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen szavazattal (egyhangúlag) megalkotta a 26/2012.(XII.12.) sz. önkormányzati rendeletét a 3401/54 hrsz-ú kivett út ingatlan egy részének törzsvagyonból történı kivonásáról és átminısítésérıl. 14.) Napirend: Elıterjesztés a hrsz-ú ingatlan értékesítésre vonatkozóan.. Itt is van határozat és rendelet módosítás is. Elıször a határozatról szavazunk, aki egyetért az elıterjesztett határozattal, az kérem, szavazzon igennel!

16 221/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzat Képviselı testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a pomázi hrsz-u 213 m 2 területő kivett saját használatú út ingatlant Ft/m 2 áron értékesítésre kijelöli. Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés aláírására. Határidı: Azonnal Felelıs: Vicsi László polgármester, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı Most pedig az ehhez tartozó rendelet módosításról szavazunk. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon igennel! Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta a 27/2012.(XII.12.) sz. önkormányzati rendeletét a hrsz-ú kivett saját használatú út ingatlan törzsvagyonból történı kivonásáról és átminısítésérıl. 15.) Napirend: Elıterjesztés Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság külsı tagjának megválasztására vonatkozóan.. Közismert, hogy Gyıri Csilla eddig a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság külsı tagja volt. Miután hivatali dolgozó lett 30 napon belül az összeférhetetlenséget meg kellett szüntetni. Lemondott errıl a tagságról. Helyette Koncz Szilviát javaslom a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság külsı tagjának a megválasztására. Kérdés, hozzászólás van-e? Nem látok. Aki elfogadja Koncz Szilviának a bizottságba delegálását, az kérem, szavazzon igennel! 222/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett úgy határozott, hogy a Pénzügyi és Ellenırzési Bizottság külsı tagjának december 11. napjától Koncz Szilviát választja meg. Határidı: Azonnal Felelıs: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 16.) Napirend: Elıterjesztés HÉSZ módosítási eljárás lezárásáról (Hısök tere). Kiss Gabriella fıépítész Kérdés, hozzászólás van-e? Nem látok. Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem, szavazzon igennel! 223/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen-szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy a Hısök tere és környezetére vonatkozóan a 13/2009. (I. 20.) sz. Ök. határozattal elindított Helyi Építési

17 Szabályzat és Szabályozási Terv módosítását a továbbiakban nem tartja szükségesnek, az eljárást lezárja. Határidı: Azonnal Felelıs: Vicsi László polgármester, Kiss Gabriella fıépítész 17.) Napirend: Elıterjesztés a Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. és a Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Kft. megszüntetésére vonatkozóan. Elıadó: Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı. Itt két határozati javaslat van. Az elsı a Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság megszüntetésérıl szól. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon igennel! 224/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság alapítója 10 igen-szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy elfogadja a Pomáz Tájékoztatási, Információs és Koordinációs Közhasznú Nonprofit Kft. v. a. alapítói határozatát a csatolt melléklet szerint. Felelıs: Vicsi László polgármester, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı Ehhez kapcsolódóan a kettes határozat a Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság megszüntetésérıl szól. Aki ezzel egyetért, az kérem, szavazzon igennel! 225/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint a Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság alapítója 10 igenszavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy elfogadja Pomáz Városüzemeltetési Nonprofit Kft. v. a. alapítói határozatát a csatolt melléklet szerint. Felelıs: Vicsi László polgármester, Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı Köszönöm a megjelenést. Több napirendi pont nem lévén, bezárom az ülést. Mindenkinek Nagyon Boldog Karácsonyt Kívánok! Vicsi László polgármester Nagy Attila képviselı Hitelesítı Kmf. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı

18 Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jegyzı asszony kérésére újra megnyitom a testületi ülést. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı: Az Egyebek napirendi pontba utólagosan szeretném felvenni a 4 évre szóló Sportkoncepciót. Kérem a Képviselı-testületet, hogy a évekre szóló Sportkoncepciót szíveskedjenek elfogadni, mivel a koncepciót kötelezıen létre kell hoznia a települési önkormányzatoknak. Ez a Sportkoncepció a késıbbiek során átdolgozásra kerülhet, illetve szükség esetén megerısítheti és módosíthatja a testület. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Aki egyetért a Sportkoncepció elfogadásával, az kérem szavazzon igennel. 226/2012.(XII.11.)sz.Ök.határozat Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 igen-szavazattal (egyhangúlag) úgy határozott, hogy elfogadja Pomáz Város évekre vonatkozó Sportkoncepcióját, valamint sportlétesítmény fejlesztési koncepcióját. Határidı: Felelıs: Azonnal Vicsi László polgármester Még egyszer köszönöm a megjelenést. Újabb napirendi pont nem lévén, bezárom az ülést. Vicsi László polgármester Nagy Attila képviselı Hitelesítı Kmf. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı

19

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl

J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 1 Pomáz Város Önkormányzata 2/2013.ÖTÜ. J E L E N T É S a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl 150/2012.(IX.18.)sz.Ök.határozat Pomáz Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 25-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 266 283. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 109-26 /2010. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Képviselő-testülete 2010. november 25. napján megtartott üléséről.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Gara Község Képviselı-testülete 7/2010. (rendkívüli nyilvános) J e g y z ı k ö n y v Készült: Gara község képviselı-testület 2010. május 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl. Az ülés helye: Körjegyzıségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.sz. I. 260-12/2003. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2003. december 11-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 19-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 19-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. március 19-én megtartott n y i l v á n o s ülésén hozott határozatok/rendeletek Rendelet száma Rendelet tárgya Kód 7/2009. (III. 25.) A személyes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 11-én megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 17.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tárgy: Sürgősségi indítvány. Tisztelt Képviselő-testület! wbudapest FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VII.22.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 22.-én a községi önkormányzat tanácstermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyőlésétıl, Miskolc II-527-6/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2010. szeptember 16. napján tartott ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

372-22/2013. 1. sz. példány

372-22/2013. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-22/2013. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. szeptember

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben