372-22/ sz. példány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "372-22/2013. 1. sz. példány"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban / sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK szeptember 12-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRİL 1

2 Jegyzıkönyv Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének szeptember 12-én 17 órakor a Városháza nagyteremében megtartott nyílt rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Tétényi Éva polgármester Batyikné Csıke Ágnes Erzsébet képviselı Juhász István képviselı Nyíri Attila képviselı Stámusz Andrea képviselı Zoltai Dániel képviselı Bánhidy Vajk képviselı Kálmán Sándor képviselı Petróczy Gyula képviselı Pócsföldi József képviselı Steindl Balázs képviselı Meghívottak: Dr. Zakariás János Jegyzıi referens, Dr. Holicska Judit Jegyzıi Osztály mb. vezetıje, Dr. Szabados Ottó kirendeltségvezetı, Csöppő Mónika Vagyongazdálkodási Iroda vezetıje, Túri Krisztina Tanügyi Irodavezetı, Merényi Tamás Város menedzser, Preg Erzsébet belsı ellenır, Lux Éva fıépítész munkatársa, Baltás Kapornai Szilvia kincstárvezetı, Kucsera Lászlóné Pénzügyi ügyintézı, Turai-Krausz Emıke Compart Stúdió Kft., Buda Comart Stúdió Kft. Aljegyzı: Dr. Sarkantyu Lajos Adrián Jegyzıkönyvvezetı: Barina Andrea, Hámosné Szıke Anna Tétényi Éva polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselıtestület megválasztott létszáma 15 fı, jelen van 11 fı, a Képviselı-testület határozatképes. Miután a Képviselı-testület többsége megjelent, így a rendkívüli Képviselı-testületi ülést megnyitom. Mielıtt szavaznánk a napirendekrıl személyi változásokat szeretnék bejelenteni azért, hogy a közös hivatal munkavégzése mind a képviselık, mind a lakosok irányába zökkenımentes legyen, ezért a változásokat ismertetném. Az aljegyzıi pályázat lezárásra került, a nyolc pályázó közül az aljegyzıi tisztet Dr. Sarkantyu Lajos Adrián látja el. Gratulálunk! Az apparátusi értekezleten letette a hivatali esküt, a kinevezési okmánya elkészült. A pályázatok közül kiválasztásra került egy jegyzıi referens Dr. Zakariás János, aki az aljegyzı úr munkáját fogja segíteni. A Dömösi Kirendeltségvezetınek Dr. Szabados Ottót kértük fel. A pénzügyi vezetıi szintet Baltás-Kapornai Szilvia látja el. Különleges feladatot kap Merényi Tamás, aki városmenedzser lesz. Az intézményi, gondnoki feladatokat Kubovics Teofil vette át. Petruska László Dömösre került kihelyezésre, hogy az ott lévı nagyobb beruházásokat, illetve a falugazdászi feladatokat ellássa, ezért ı ott teljesít ezek után szolgálatot. A fıkertész és a környezetvédelem témakörében Gacsályiné Rédai Erika kapta meg a feladatot. A Vagyoniroda vezetıje Csöppő Mónika lett. A holnapi nap folyamán kiírásra kerül egy fımérnöki státusz, október 4-én lesz a döntés, ami azt jelenti, hogy a meglevı beruházások és elsısorban a városüzemeltetési gondok és az ami a városban látható, ezt szeretné a hivatal új vezetésével ha olyan szakmai felügyeletet kapna, amivel egy kivitelezést, ellenırzést, elıkészítést szakmai alapon tudnánk megtenni. A meghívóban közült napirendi pontok közül a rendkívüli Képviselı-testületi ülésre az Aquasziget Esztergom Élményfürdı üzemeltetésével kapcsolatos döntést még nem teljes körően készült el, tehát ez a rendes ülésen kerül majd megtárgyalásra, ezért ezt leveszem a napirendrıl. Sürgısségi indítványként jött be az Önkormányzati gazdasági társaságok tisztségviselıinek a megválasztása, amit én még nem 2

3 láttam. A napirendi pontok közül az elsı helyen a évi zárszámadás szerepel, azután a Raiffeisen bankkal kötendı konszolidációs megállapodással kapcsolatos döntés, majd a közvilágítással kapcsolatos döntés, a közétkeztetéssel kapcsolatos döntés, a közmővelıdési intézményekkel kapcsolatos döntés. A levett Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota városrészek településrendezési eszközeivel kapcsolatos döntés, ha jól tudom az Önök kérésének megfelelıen bemutatnák, hogy mirıl szól kérdés, illetve a Széchenyi téren található 21-es számú faház bérbeadásával és a Magvetı szoborral kapcsolatos megvétózott döntésrıl tárgyalhatnak újra. Megkérdezem, hogy a kiadott napirendi pontokhoz kinek van javaslata, módosító indítványa? Steindl Balázs képviselı: A napirendek tekintetében nincsen csak a sorrendiségében. Szeretnénk az alábbi sorrendben tárgyalni a napirendeket: egyes, kettes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, de a hatos vissza van vonva, úgy hogy akkor az nem, majd ezután következne a kilenc, hármas és a négyes napirendi pont. Tétényi Éva polgármester: Azt kérem, hogy a közvilágítással kapcsolatos döntést, miután az egész város lakosságát érinti, hagy maradjon meg a harmadik helyen. Kompromisszumos javaslatként legyenek olyan szívesek és a közvilágítással kapcsolatos döntést a hármas napirendi pontként fennhagyni, ez lenne a kérésem. Megkérdezem tisztelettel be tudják-e ezt fogadni? Steindl Balázs képviselı: Nem értem, hogy a sorrendiség az miért fontos. Fenntartom ugyan úgy, ahogy elmondtam. Tétényi Éva polgármester: Ha nem fontos a sorrend, akkor én sem értem Önt, hogy miért kívánja ezt. Kérem tisztelettel az új stílus jegyében, hogy a hármas napirendi pontot hagyják a helyén. Megkérdezem, hogy lehet-e Önnel egy ilyen kompromisszumként megállapodni? Steindl Balázs képviselı: Az új stílus jegyében mégegyszer elmondom, szeretném fenntartani az elıbb említett sorrendiséget. Tétényi Éva polgármester: Tehát nem hajlandó kompromisszumot kötni. Steindl Balázs képviselı: Nem vettünk le egy napirendi pontot sem, csak a sorrendiségen szeretnénk változtatni. Tétényi Éva polgármester: Nem hajlandó a Fidesz frakció semmifajta kompromisszumra, akkor azt tudom mondani, hogy legyen szíves mégegyszer mondja el, hogy mit szeretne. Steindl Balázs képviselı: A jegyzıkönyvvezetık számára mondom a következı sorrendet: Egyes, kettes, ötös, hatos, hetes, nyolcas, S-01 zárt, kilences, hármas és négyes. Tétényi Éva polgármester: Hagy kérdezzem meg, Önöket abszolút nem érdekli, hogy az egész város sötétségbe borul és ez Önök számára semmit nem jelent? Steindl Balázs képviselı: Szeretném megkérdezni, hogy a televízió közvetíti a hármas napirendi pontot? Tétényi Éva polgármester: Nem szeretném, hogyha így közbeszólna. Legyen szíves tartsa be a rendet! Megkérdezem, kinek van még javaslata? 3

4 Steindl Balázs képviselı: Szeretném megkérdezni, hogy a hármas napirendet, ha végigmegy a Képviselı-testületi ülés, a televízió leadja, láthatja az összes választópolgár? Köszönöm! Mindenki fogja tudni, hogy a hármas napirendben milyen döntést fogunk hozni. Tétényi Éva polgármester: Tisztelettel kérem, hogy ezt a hangnemet ne folytassa. Nem látok további módosító indítványt, akkor elıször a módosító javaslatommal élve ezt teszem fel szavazásra, elfogadva az Önök kérését azzal, hogy a nyolcasként megjelölt napirendi pontot, azaz eredeti hármast tartsuk a helyén, kérem, hogy elıször errıl szavazzanak. Szavazásra tette fel a módosító javaslatát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete fogadja el Tétényi Éva polgármester asszony módosító javaslatát, miszerint a Közvilágítással kapcsolatos döntés címő napirendi pontját a meghívóval megegyezı sorrendben, harmadik napirendi pontként tárgyalja. A Képviselı-testület 4 igen 6 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 400/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem fogadja el Tétényi Éva polgármester asszony módosító javaslatát, miszerint a Közvilágítással kapcsolatos döntés címő napirendi pontját a meghívóval megegyezı sorrendben, harmadik napirendi pontként tárgyalja. Határidı: azonnal Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel a módosított napirendi pontokat. A Képviselı-testület 7 igen 1 nem 3 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 401/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Napirend elfogadása Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 1. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 2. Esztergom Város Önkormányzatának a Raiffeisen Bank Zrt. hitelezıivel szemben fennálló adósságállománya konszolidációjának második ütemével kapcsolatos döntés Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 4

5 3. Közmővelıdési intézményekkel kapcsolatos döntések Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 4. Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Búbánatvölgy, Ákospalota városrészek településrendezési eszközeivel kapcsolatos döntés Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 5. Döntés a Széchenyi téren található 21-es számú faház bérbeadásáról Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 6. Önkormányzati gazdaságok tisztségviselıinek megválasztása ZÁRT ÜLÉS! Elıterjesztı: Steindl Balázs, a Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság elnöke 7. A Magvetı szoborral kapcsolatos döntés 8. Közvilágítással kapcsolatos döntés 9. A közétkeztetéssel kapcsolatos döntés Határidı: azonnal Elıterjesztı: Zoltai Dániel képviselı Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester Elıterjesztı: Tétényi Éva polgármester 1. Napirendi pont Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Ezen belül a évi pénzmaradványok kimutatása és javaslat a pénzmaradvány felhasználására Tétényi Éva polgármester: A sürgısséget az indokolta, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szeptember 15-ig adott határidıt, hogy addig a Képviselı-testület fogadja el a zárszámadási rendeletet, hiszen ellenkezı esetben az önkormányzatot hátrányok érhetik. A törvényességi felhívásban felhívja a fıosztályvezetı asszony a figyelmét a Képviselıtestületnek, hogy a jogalkotási kötelezettség elmulasztása a hivatkozott rendelkezésekkel ellentétes mőködést jelent és amennyiben ezt nem fogadja el a Képviselı-testület, akkor a nettó finanszírozás keretében a támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül, illetve a módosított önkormányzati törvény 132. (1) bekezdés d.) pontja értelmében akár kezdeményezheti a támogatás megvonását is. A zárszámadási rendelet idıközben 5

6 felülvizsgálaton átesett, ami azt jelentette, hogy azok a könyvelési tételek, illetve hiányosságok, amelyeket jelzett a könyvvizsgáló módosításra, javításra kerültek, tehát tulajdonképpen most az új Pénzügyi Osztályvezetıvel áttekintve könyveléstechnikailag ez a zárszámadás elfogadásra alkalmas. Megkérdezem kinek van észrevétele? Zoltai Dániel képviselı: Örülök, hogy ismertette a Kormányhivatal észrevételeit, kétszer nem lehet felfüggeszteni a normatívát a költségvetés nem aláírása végett nem jutunk normatívához. Megkérném az új irodavezetı asszonyt, hogy ismertesse a fı pontjait a zárszámadásnak, illetve megkérdezném aljegyzı urat, hogy volt ez pontosan, idıben beterjesztésre került-e a Képviselı-testület elé annak idején? Tétényi Éva polgármester: Mielıtt aljegyzı úrnak megadnám a szót, felhívom a figyelmet és eloszlatnám azt a téves és hamis állítást, hogy nem azért nincs Esztergom városának költségvetése, mert Polgármester Asszony nem írta alá, hanem azért, mert az önkormányzati törvény idevonatkozó rendelkezései a felfüggesztés idején úgy rendelkeznek, hogy addig nem lehet végrehajtani a döntést, amíg másképp nem születik döntés. Miután a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást küldött és ezt megválaszoltuk augusztus 13-án, kértem, hogy ezt tegyék közszemlére, ebben az indoklási részt felolvasom, hogy talán megértsék Önök is. Nem az a probléma, hogy nem írtam alá, hanem hogy nincs mit aláírni. Az álláspontom az, hogy a 2013-as költségvetési rendelet, március 14-i megismételt tárgyalása miatt nem lehet aláírni, hiszen addig a döntést fel kell függeszteni március 28-án pedig döntés hiánya miatt nem született olyan dokumentum, amit alá lehetne írni. Addig az államháztartásról szóló évi törvény 25 (3) bekezdése alapján az elızı évi költségvetés idıarányos részében gazdálkodunk. Konkrétan azt jelenti, hogy Esztergom városának gazdálkodása a évi elızı költségvetés alapján az átmeneti rendelkezésben szabott törvényi felhatalmazás alapján történik, nem ezért nem történik a városban semmi, tehát visszautasítom ezeket. Tisztelettel kérem Önöket, hogy amennyiben ezzel az észrevétellel nem ért egyet, vagy úgy gondolja, hogy itt vannak olyan törvényi pontok, amiket meglehet cáfolni, akkor kérem, hogy tegyék meg, de addig, azállítás hamis, hogy azért nincs Esztergom városának költségvetése, mert nem írom alá, konkrétan nincs olyan dokumentum, amit alá lehetne írni. Tisztelettel kérem Önöket, hogy a költségvetés alá nem írását ne hozzák összefüggésbe azzal a zárszámadási rendelettel, amire a Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti fıosztálya céloz, a két dolog egymástól teljesen különbözı, az egyik, amit most tárgyalunk az a zárszámadás, a másik, amit Önök szeretnének elıhozni, az pedig a költségvetés. Lehetséges, hogy errıl fogunk majd tárgyalni és azt is elmondom Önök elıtt, hogy amikor legutoljára Völner államtitkárral, ezzel kapcsolatban egyeztettünk, azt kértem, hogy amennyiben a Fidesz frakció egy olyan kompromisszumképes és ı általuk elfogadható verziót fog velem leegyeztetni, abban az esetben nincs akadálya annak, hogy ezt újratárgyaljuk. Kérem Önöket, hogy jelen pillanatban ne a költségvetésrıl, hanem a zárszámadásról beszéljenek, hiszen ez van napirenden. Most pedig aljegyzı úrnak átadom a szót, hogy legyen olyan szíves és legjobb tudása szerint válaszoljon Zoltai Dániel képviselı részére. Dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyzı: Tisztelt Képviselı-testület, tisztelt Képviselı úr az államháztartási törvény kilencvenegyedik szakasza szól arról, hogy a zárszámadási rendeletet április 30-ig be kell terjeszteni a Képviselı-testület elé, ez megtörtént. A Képviselı-testület nem fogadta el és már harmadszor van a Képviselı-testület elıtt. Tétényi Éva polgármester: Beterjesztésre került és harmadszor tárgyalta a Képviselıtestület. 6

7 Steindl Balázs képviselı: Nem történt meg április 30-ig, ezt visszautasítóm. Tájékoztatom a város polgárait, hogy március 14-én elfogadtuk a költségvetést és kormányhivatali állásfoglalásunk van róla, megjelentettük a sajtóban is, hogy ez a költségvetés érvényes és alá kell írnia polgármester asszonynak. Tétényi Éva polgármester: Kérem, fejezzék be! Sem a demagógiának, sem annak a választási kampánynak, amit elkezdtek, nem fogok szót adni. Zoltai Dániel képviselı: Továbbra is ragaszkodnék az irodavezetı beszámolójához a zárszámadással kapcsolatban. Tétényi Éva polgármester: Miután egy hete sincs, hogy Baltásné-Kapornai Szilvia átvette az ügyet, ezért megkérem Dr. Szabados Ottót ezzel kapcsolatban hozzá tud-e szólni, akkor szóljon hozzá, amikor ezt elıször vagy másodszor tárgyaltuk végigbeszéltük és ezek a kérdések nem változtak. Megkérdezem az iroda részérıl tud-e valaki hozzászólni? Nem kívánják kiegészíteni. Miután ez egy lezárt év, van könyvvizsgálói jelentés, azokon a tényeken nem tud senki változtatni. A könyvvizsgáló, a fıkönyvek, a maradványok és minden olyan jogszabályok, amelyek elıírtak az alapján vannak lekönyvelve. Zoltai Dániel képviselı: Azért kértem, mert Polgármester Asszony úgy kezdte a mondanivalóját, hogy az új irodavezetı megismerkedett és teljesen egyetért, hogy ez elfogadható. Ha túl nagy kérdés, hogy nekünk is elmondja. Tétényi Éva polgármester: Megkérdezem kinek van kérdése? Nem látom. Szavazásra tette fel a 284/2013 as számú elıterjesztés mellékletét képezı rendeletalkotási javaslatot. A Képviselı-testület 5 igen 2 nem 4 tartózkodás szavazat mellett nem alkotta meg az Esztergom Város Önkormányzat évi költségvetésrıl és a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét. 2. Napirendi pont Esztergom Város Önkormányzatának a Raiffeisen Bank Zrt. hitelezıvel szemben fennálló adósságállománya konszolidációjának második ütemével kapcsolatos döntés Tétényi Éva polgármester: Van egy lehetıség, vagy lehet, hogy csak volt, hogy az önkormányzatok második ütemben a meglévı hitelállományát átadhatják, ha átvállalja az állam. Ennek az a záloga, hogy 7%-ot a bankok fizessenek be. Érkezett a Raiffeisen Banktól egy ajánlat az önkormányzat felé, mivel a legnagyobb hitelezınk a Raiffeisen Bank, hogy ı ezt az átvállalást megtenné, ha az önkormányzat tudná ezt a 7%-ot valamilyen módon biztosítani. A szóbeli tárgyalásokon tájékoztattam a Raiffeisen Bank képviselıit, hogy Esztergom Városa semmit nem tud átvállalni, tehát mi változatlanul azt szeretnénk amennyiben lehetıség lenne rá, hogy a törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek megfelelıen az önkormányzat szívesen megválna ettıl a hitelállományától. Kérjük továbbra is, hogy a bank azt a 7%-ot, amit a jelenlegi törvények lehetıvé tesznek, fizesse be. Idıközben Belügyminiszter is küldött egy állásfoglalást, hogy tudomására jutott, hogy bizonyos önkormányzatok ezt a 7%-ot átvállalnák és óva int ettıl mindenkit. Tulajdonképpen most 7

8 egyetértve Belügyminiszter úrral, azt a javaslatot, illetve kérést intézem a Képviselıtestületnek, hogy amennyiben lehetıség van rá, akkor támogatják-e azt, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. kezdeményezze a kormányzatnál, hogy Esztergom városánál fennálló adósságállományát az állam átvegye és akkor ı vállalja azt, hogy ezt a 7%-ot közvetlenül befizeti a Magyar Államkincstárba. Steindl Balázs képviselı: Módosító javaslatot szeretnék benyújtani, de pontosítani, tehát az Ön határozati javaslata addig, hogy a Magyar Állam általi átvállalást kívánja igénybe venni, azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat a bank felé semmilyen fizetési kötelezettséget nem vállal. Tétényi Éva polgármester: Rendben van, befogadom. Zoltai Dániel képviselı: Érdekelne szakmailag ez az átvállalás, hogy a 7%, az minek a 7%- át jelenti? Nyilvántartási értéken jelenleg mennyi a 7%? Szeretném a szakirodától megkérdezni. Tétényi Éva polgármester: Az elıterjesztésben leírtuk, hogy CHF tıketartozás EUR tıketartózás, Ft tıketartozás, valamint ennek a tıketartozásnak a szerzıdésben rögzített mértékő járulékai és ennek a 7%-ról van szó. Pontos összeget nem tudunk mondani, a bank úgy nyilatkozott amennyiben ez létrejön, mint az elızı megállapodásnál is, hogy az adott napon azt az értéket számítják ki és úgy veszik ennek a 7%- -át.. Szavazásra tette fel Steindl Balázs képviselı módosító javaslatát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország évi költségvetésérıl szóló évi CCIV. Törvény 72. (9) és (10) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel nyilvánítsa ki, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel adósságállománya Magyar Állam általi átvállalást igénybe kívánja venni azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat a bank felé semmilyen fizetési kötelezettséget nem vállal. A Képviselı-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 402/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Az Esztergom Város Önkormányzatának a Raiffeisen Bank Zrt. hitelezıivel szemben fennálló adósságállománya konszolidációjának második ütemével kapcsolatos döntés Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország évi költségvetésérıl szóló évi CCIV. Törvény 72. (9) és (10) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel adósságállománya Magyar Állam általi átvállalást igénybe kívánja venni azzal a feltétellel, hogy az önkormányzat a bank felé semmilyen fizetési kötelezettséget nem vállal. Határidı: a hitelezı értesítése azonnal 8

9 3. Napirendi pont A közmővelıdési intézményekkel kapcsolatos döntés Tétényi Éva polgármester: Önök elıtt volt már kétszer, azonban úgy láttuk a szakirodával, hogy ezeknek az intézményeknek mőködniük kell. A két közmővelıdési intézménynek a Féja Géza Közösségi Háznak, illetve a Szentgyörgymezei Olvasókörnek mindenképpen szeretnénk, ha lenne vezetıje, az ide vonatkozó törvények elıírják, hogy vezetı nélkül nem maradhatnak az intézmények, mert nem tudják elvégezni azokat a technikai dolgokat sem vezetı hiányába, ami akár egy-egy megbízás kiadásával kapcsolatos. Változatlanul fenntartjuk és azt kérjük, hogy legalább egy évre a Féja Géza Közösségi Háznál Tóth Tamást és a Szentgyörgymezei Olvasókörnél Polgár Józsefet bízza meg a Képviselı-testület. Ha jól tudom tárgyalta a bizottság, megkérdezem a bizottság elnökét Kálmán Sándort, hogy a bizottságnak mi a véleménye? Kálmán Sándor képviselı: A bizottság tárgyalta. A bizottság nem volt határozatképes, de napirenden volt és beszélgettünk róla. Nem arról volt szó, amit Polgármester Asszony mondott, hogy legalább egy évre meghosszabbítjuk a két intézményvezetınek a megbízását, hanem Steindl Balázs képviselı társam miután egyeztettünk ezzel kapcsolatban, természetesen fogja mondani a konkrét módosító javaslatát, az szerint tárgyaltuk mi és azt fogom támogatni amit Steindl Balázs ismertetni fog. Tétényi Éva polgármester: Köszönjük szépen! Steindl Balázs képviselı: Módosító javaslatunk úgy hangzik, hogy a Féja Géza Közösségi Ház esetében a Képviselı-testület az intézmény igazgató feladatainak ellátására szeptember 13-tól Tóth Tamást bízza meg az új igazgatói pályázat nyertesének munkába állásáig, de legkésıbb december 31-ig, tehát itt az augusztust módosítottuk december 31-re és ugyanez Polgár József úrnál is december 31-ig legfeljebb, vagy ha lesz érvényes igazgatói pályázat, akkor addig. Tétényi Éva polgármester: Befogadom a módosító indítványukat. Megkérdezem kinek van még kérdése, észrevétele? Nem látom. Szavazásra tette fel Steindl Balázs képviselı módosító indítványát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntsön úgy, fogadja el Steindl Balázs képviselı módosító javaslatát, amely szerint a Szentgyörgymezıi Olvasókör, Esztergom intézmény igazgatói feladatainak ellátásával szeptember 13-tól Polgár Józsefet bízza meg az új igazgatói pályázat nyertesének munkába állásáig, de legkésıbb december 31- ig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A (2) bekezdés b) és d) pontja alapján. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján bruttó ,- Ft-ban állapítsa meg. A Képviselı-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 403/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Közmővelıdési intézményekkel kapcsolatos döntések 9

10 Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, elfogadja Steindl Balázs képviselı módosító javaslatát, mely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom intézmény igazgatói feladatainak ellátásával szeptember 13-tól Tóth Tamást bízza meg az új igazgatói pályázat nyertesének munkába állásáig, de legkésıbb december 31-ig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A (2) bekezdés b) és d) pontja alapján. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján bruttó ,- Ft-ban állapítja meg, amelybıl: a Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény további szakképesítéssel összefüggı illetménynövekedés (5%) garantált illetmény összesen összesen kerekítve magasabb vezetıi pótlék (225%) Járandóságok összesen Ft Ft Ft Ft Ft Ft. Határidı: a megbízott igazgató értesítésére és a munkaügyi okmányok elkészítésére: azonnal Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel Steindl Balázs módosító indítványát, amely szerint a Képviselı-testület döntsön úgy, fogadja el Steindl Balázs képviselı módosító javaslatát, mely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Féja Géza Közösségi Ház, Esztergom intézmény igazgatói feladatainak ellátásával szeptember 13- tól Tóth Tamást bízza meg az új igazgatói pályázat nyertesének munkába állásáig, de legkésıbb december 31-ig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A (2) bekezdés b) és d) pontja alapján. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján bruttó ,- Ft-ban állapítsa meg. A Képviselı-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 403/1/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Közmővelıdési intézményekkel kapcsolatos döntések Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, elfogadja Steindl Balázs képviselı módosító javaslatát, amely szerint a Szentgyörgymezıi Olvasókör, Esztergom intézmény igazgatói feladatainak ellátásával szeptember 13-tól Polgár Józsefet bízza meg az új igazgatói pályázat nyertesének munkába állásáig, de legkésıbb december 31- ig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A (2) bekezdés b) és d) pontja alapján. Illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján bruttó ,- Ft-ban állapítja meg, amelybıl: a Kjt. 1. sz. melléklete szerinti garantált illetmény Ft további szakképesítéssel összefüggı illetmény Ft 10

11 növekedés (5%) garantált illetmény összesen összesen kerekítve magasabb vezetıi pótlék (225%) Járandóságok összesen Ft Ft Ft Ft. Határidı: a megbízott igazgató értesítésére és a munkaügyi okmányok elkészítésére: azonnal 4. Napirendi pont Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Búbánatvölgy, Ákospalota városrészek településrendezési eszközeivel kapcsolatos döntés Tétényi Éva polgármester: Megkérdezem a fıépítészi munkatársat, hogy itt vannak-e akik az elıterjesztést ismertetik? Még nincsenek, akkor azt szeretném, amikor megérkeznek elképzelhetı, hogy a zárt ülés után tesszük fel szavazásra. Megkérdezem a Képviselıtestületet, hogy ezt elfogadják-e. Igen, tehát akkor ezt utána fogjuk tárgyalni. Köszönöm szépen! 5. Napirendi pont Döntés a Széchenyi téren található 21-es számú faház bérbeadásáról Tétényi Éva polgármester: Köztudott a hídünneppel kapcsolatban a hídfutás újra megrendezésre kerül és úgy, ahogy tavaly is kérnek egy faházat az Esztergomi Futómővek Amatır Sportegyesület Ft bruttó bérleti díjért cserébe. Miután ez egy kedvezményes bérlemény, ezért kell a Képviselı-testületnek döntenie róla. Megkérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel? Nem látom. Szavazásra tette fel a 246/2013 as számú elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatot. A Képviselı-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 404/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Döntés a Széchenyi téren található 21-es számú faház bérbeadásáról 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl szóló 46/2012. (VII.10.) önkormányzati rendelet 3. (12) bekezdésének felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy biztosítja az Esztergomi Futómővek Amatır Sportegyesület részére szeptember 29-én 9 órától 15 óráig a Széchenyi téren található 21-es számú faház használatát kedvezményes bérleti díj, azaz 787, -Ft+Áfa ellenében

12 Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban körülírtak szerinti tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. Határidı: a döntést követı 5 napon belül Tétényi Éva polgármester: Kérem, kapcsolják ki a felvevı készülékeiket, mert zárt ülés következik. Steindl Balázs képviselı: Szeretnénk 15 perc szünetet kérni a zárt elıterjesztés áttekintésére. Tétényi Éva polgármester: Olvasási szünetet kér, akkor szavazzunk róla. Szavazásra tette fel Steindl Balázs képviselı ügyrendi javaslatát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntsön úgy, fogadja el Steindl Balázs képviselı ügyrendi javaslatát, miszerint zárt ülés megkezdése elıtt a Képviselı-testület 15 perc szünet elrendelését kérje. A Képviselı-testület 8 igen 3 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 405/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, elfogadja Steindl Balázs képviselı ügyrendi javaslatát, miszerint zárt ülés megkezdése elıtt a Képviselı-testület 15 perc szünet elrendelését kéri. Határidı: azonnal A nyílt ülésen a Polgármester Asszony 17 óra 39 perckor szünetet rendelt el. A Képviselı-testületi nyílt ülés 18 óra 9 perckor folytatódott. Tétényi Éva polgármester: A zárt ülés it ismertetném. A Képviselı-testület 10 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 406/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Önkormányzati gazdasági társaságok tisztségviselıinek megválasztása 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, úgy dönt, hogy a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. Vezérigazgatóját Knapp János Pált szeptember 26-i hatállyal felmenti tisztségébıl. 2. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos okiratok aláírására. Határidı: az Alapító Okirat módosításának aláírása a döntést követı 25 napon belül 12

13 az Alapító Okirat módosításának Cégbírósághoz történı benyújtása a döntést követı 30 napon belül A Képviselı-testület 10 igen 1 nem 1 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 406/1/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Önkormányzati gazdasági társaságok tisztségviselıinek megválasztása Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Strigonium Számviteli és Gazdasági Tanácsadó Zrt. vezérigazgatójának, Hendrik Krisztinát bízza meg szeptember 27-tıl határozatlan idejő kinevezéssel 30 napos felmondási idıvel havi bruttó , azaz hétszázezer Ft, -díjazásért. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, a határozattal kapcsolatos okiratok aláírására. Határidı: az Alapító Okirat módosításának aláírására a döntést követı 25 napon belül az Alapító Okirat módosításának Cégbírósághoz történı benyújtása a döntést követı 30 napon belül 7. Napirendi pont A Magvetı szoborral kapcsolatos döntés Tétényi Éva polgármester: Vétóval éltem a Képviselı-testület augusztus 29-i ülésére elıterjesztett határozattal kapcsolatban. Megkérdezem az elıterjesztı Zoltai Dánielt, változott-e valami, vagy változatlan formában fenntartják ezt? Fenntartják. Lenne egy módosító javaslatom. A módosító javaslatom úgy szól, hogy addig, amíg legalább annyi támogató aláírás nem érkezik, mint ami amellett szól, hogy ne vigyék el és addig bármilyen határozat születik ennek a felfüggesztését fogom kérni. Stámusz Andrea képviselı: Szeretnék egy módosító javaslatot beadni, hogy maradjon a Magvetı szobor is és akkor hozzák a Kossuth szobrot, ha nem kell senkinek sem, akkor mindkettı maradjon itt. Tétényi Éva polgármester: Kérem, hogy foglalja írásba! Elıször, ha nem lesz több módosító javaslat, Stámusz Andrea módosításáról döntünk, utána az általam javasoltról és utána az alap indítványról. Szavazásra tette fel Stámusz Andrea képviselı módosító javaslatát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete fogadja el Stámusz Andrea képviselı módosító javaslatát, maradjon a városunkban a Magvetı szobor, másolatot készítsenek róla Budapestre a már úgyis hiányos szobor helyreállításához és hozzák városunkba a Kossuth szobrot. 13

14 A Képviselı-testület 3 igen 5 nem 4 tartózkodás szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 407/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Magvetı szoborral kapcsolatos döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem fogadja el Stámusz Andrea képviselı módosító javaslatát, amely szerint maradjon a városunkban a Magvetı szobor, másolatot készítsenek róla Budapestre a már úgyis hiányos szobor helyreállításához és hozzák városunkban a Kossuth szobrot. Határidı: azonnal Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel a módosító javaslatát, amely szerint Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete fogadja el Tétényi Éva polgármester módosító javaslatát, addig, amíg legalább annyi aláírás nem lesz, aki támogatja az elvitelt, addig a határozat végrehajtását függesszük fel. A Képviselı-testület 5 igen 7 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 408/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Magvetı szoborral kapcsolatos döntés Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete nem fogadja el Tétényi Éva polgármester módosító javaslatát, amely szerint addig amíg legalább annyi aláírás nem lesz aki támogatja az elvitelt, addig a határozat végrehajtását függesszük fel. Határidı: azonnal Tétényi Éva polgármester: Szavazásra tette fel 157/2013 as számú elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslatát. A Képviselı-testület 8 igen 4 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete 409/2013. (IX. 12.) esztergomi öh Magvetı szoborral kapcsolatos döntés 1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy Zala György magvetı szobrát felajánlja az Országgyőlés Hivatalának, cserében Esztergom Városa a budapesti Kossuth téren álló Kisfaludi Stróbl Zsigmond, Kossuth Lajost ábrázoló szobrát kapja cserébe, melyet a Prímás-sziget csúcsán kiván elhelyezni. A szobrok elszállítási, felállítási valamint egyéb felmerülı költségeit az Országgyőlés Hivatala fedezi. Esztergom Város Képviselı-testülete elfogadja az elıterjesztés részét képezı együttmőködési megállapodást és felkéri a polgármestert annak aláírására. 14

15 2. Esztergom Város Képviselı-testülete visszavonja a 288/2013. (VI.20.) öh. határozatát. Határidı: azonnal Igennel szavazott: Bánhidy Vajk, Juhász István, Kálmán Sándor, Pál György, Petróczy Gyula, Pócsföldi József, Steindl Balázs, Zoltai Dániel Nemmel szavazott: Tétényi Éva, Batyikné Csıke Ágnes Erzsébet, Stámusz Andrea, Nyíri Attila. 8. Napirendi pont Közvilágítással kapcsolatos döntés Tétényi Éva polgármester: Egyre több helyen megszőnik a közvilágítás. Megvilágítanám, hogy ez miért történik és utána a Képviselı-testülettıl azt a felhatalmazást, szeretném kérni, hogy ezt az eléggé érdekes és az önkormányzat számára nagyon hátrányos szerzıdéstıl történı elállást kezdeményezze, illetve tizenöt napos határidıt adjon, hogy visszacsavarják a világítást. Megértsék, hogy kik a szereplık rajzokat készítettem. A kérdés az, hogy kié a fény? Azt tudni kell, hogy Esztergomban azok a passzív elemek, amelyek a lámpát, illetve a vezetéket jelentik, az az EON tulajdonában vannak, egyes helyeken ahol önkormányzati beruházás volt, a kandeláberek az önkormányzaté és önkormányzati tulajdonú lámpaelemeket is találunk ott. Azonban a lámpák, amiket vagy kicseréltek, vagy nem, a TIVI, illetve az EON tulajdonát képezi. Amikor a korszerősítés megtörtént, akkor ezer körüli lámpát az EON-tól nem vett át a TIVI Kft. Mi úgy tudjuk, hogy itt még ezer lámpatest amúgy is az EON tulajdonában van, azonban az egész közvilágítási hálózatnak a mőködtetésére az önkormányzat kötött egy koncessziós közvilágítási szerzıdést. A szerzıdésben résztvevı felek egyrészt maga az önkormányzat, a Tivi Kft. és valamilyen szinten az EON, hiszen az EON-nak kell majd fizetni. A közvilágítási szerzıdés nemcsak azt tartalmazza, hogy legyen fény, hanem a Berényi Zsigmond utcának az átépítésére, illetve a lámpák korszerősítésére vettek fel hitelt, méghozzá a szerzıdésben Ft szerepelt, valójában Ft-os hitelt vettek fel az Erste Banktól. Az önkormányzat, amikor megkötötte a szerzıdést, akkor úgy nyilatkoztak, hogy abból a díjból, amit havonta fizetünk részben kap a TIVI Kft., aki majd az EON felé befizeti a szükséges díjakat, részben pedig inkasszóval az Erste azokat a beruházással kapcsolatos költségeket levonja. Ami idıközben történt, hogy az Erste bank helyére belépett a Defactoring Zrt. Ugyanis idıközben a Tivi Kft. helyére belépett a felszámolás alatt álló cégnek a felszámolója az EXEREM Kft., ennek Schuszter Zsófia a felszámolóbiztosa, tehát, amikor beszélgetünk, akkor egy felszámolóval és egy a felszámolás alatt állás után az azonnal lejárt Erste bankos követeléseket a Defactoring Zrt. vette át. Ebben tılünk várnak valamilyen fizetést. Mi történik? Benyújtanak egy számlát, amire az van ráírva, hogy közvilágítás 1 db óta mióta megkötötték ezt a szerzıdést, már többször maga Meggyes Tamás is 2008-ban kezdeményezte, hogy erre a számlára írják rá azt, hogy hány darab lámpatestünk van, mennyit fizetünk az áramért, milyenek a szolgáltatási díjak, hogy tudjuk miért fizetünk és ez a mai napig nem történt meg. Addig nem is volt semmi baj, amíg ezt a számlát valamilyen módon kifizettük, bár felhívnám a figyelmet, hogy az adósságrendezésben maga a felszámoló biztos sem fogadta be ezeket a számlákat és addig nem volt baj, amíg az történt, hogy az Erste banknak a kinnlevıségére az önkormányzat száz százalékos garanciát vállalt, ez azt jelentette, hogy a havi díj volt a jelzálog és inkasszóval levonták. Miután felszámolásra került a cég, ez nem a Tivi Kft.-hez és az Erste bankhoz kerül, hanem közvetlenül a felszámolónak a számlájára. Az önkormányzat szépen utalgatta is, 15

16 méghozzá elutaltunk Ft-ot, ez a Ft átkerült a TIVI Kft. számlájára, míg nem jött a Defactoring Zrt. és azt mondta, hogy ez a Ft ez az övé. Erre van egy elsıfokú bírósági döntés, hogy a Defactoringnak kellett volna már kifizetnünk a Ft-ot, ezért ezt tılünk mégegyszer követeli, miután ık nem tudják, hogy ezt a pénzt hová tegyék, ezért jelenleg most a TIVI Kft.-nél van, bár ezt át kellene adniuk. Miután megszületett a bírósági döntés azt mondta ez a TIVI Kft., hogy ıt abszolút nem érdekli, illetve a felszámoló, neki bizony fizessünk. Kiszámoltuk, hogy az a pénz, aminek az a kérdése, hogy hol van az a pénz? Ez a pénz most jelenleg itt van, azt mondjuk, hogy egy évben az összes szolgáltatás Ft-ba kerülne az egy más kérdés, hogy más ekkor a városban Ft körül van és amikor ezt elvállalta a TIVI Kft., akkor azt mondta, hogy évente az önkormányzat Ft-ot megtakarít, nemhogy még fizet. Ezt a Ft-ot szeretné még maga a felszámoló, a TIVI Kft. és szeretné a Defactoring Zrt. is. Ha mi fizetnénk mondjuk a TIVI Kft.-nek Ft-ot, akkor egyszer csak jönne a Defactoring Zrt. és ı is kérne Ft-ot, ez azt jelenti, hogy a városnak már Ft-jába kerülne a közvilágítás, de ekkor megjelenne az EON, az EON azt mondaná, hogy sajnálom, én eddig konkrétan ezért a szolgáltatásért 0 Ft-ot kapott. Ma egyeztettünk az EON-nal és azt mondta, hogy neki egyetlen egy árva fia fillért nem fizetet sem a Defactoring, sem pedig a TIVI Kft. Azt jelenti, ha bárkinek is kifizetnénk ezt a Ft-ot, elképzelhetı, hogy jönne az EON és az EON azt mondaná, hogy rendben van, akkor én még kérek valamennyit, mondjuk félévente Ft-ot mert, hogy valójában a szolgáltatásnak ennyi a tényleges díja, ezért azt gondoltuk, hogy az önkormányzatnak ne kelljen háromszor kifizetni ezt az összeget, kéri a bíróságnak a segítéségét és a bíróságnál letétbe helyezi a féléves díjat, negyven millió forintot, majd pedig befizeti ennek az áfáját a Ft-ot, mivel felszámolás alatt van a cég, ezt az önkormányzat közvetlenül befizette a NAV felé, az állam felé tulajdonképpen ez a díj be van fizetve. Miután elmondtam, hogy a pénz, amit követel a TIVI Kft. és ezért kapcsolgat ki, a bíróságnál letétbe van helyezve. Ez sem volt még elég, miután a TIVI Kft. látta, hogy innen nem kap pénzt, ez januártól van, amióta felszámolás alá került, Schuszter Zsófia megbízott egy Lexer Kft.-t. Jelenleg a kikapcsolást a Lexer Kft. végzi, azt senki nem tudja megmondani, hogy mi alapján, hiszen mi alvállalkozót a koncessziós szerzıdésben nem fogadtunk el, mi nem tudjuk, hiszen nem láthattuk ezt a szerzıdést, mert megtiltották, a rendırségre beadták, hogy harmadikfél részére nem adható ki, az önkormányzatnak nem mondták meg ki ez a Lexer Kft. Tulajdonképpen a Lexer Kft. csavargatja ki a lámpákat és a biztosítékokat. A felszámoló, aki ezt a megbízást adta és tulajdonképpen miután hitelezıi választmány alakult nemcsak a Defactoringgal, nem tudja, hogy mi van az ı pénzével, hiszen a Tivi Kft. azért került felszámolás alá, mert nagyon sok kinnlevısége van, ezért a Defactoring Zrt. kezdeményezte a bíróságnál Schuszter Zsófiának a felmentését. Ha minden igaz ezen a héten ez megszületik, valamint azonnali hatállyal kérte, hogy az önkormányzattal ezt a koncessziós szerzıdést bontsa fel. Az önkormányzat, illetve a hivatal annyit tett, hogy megnézte, hogy alternatívaként az elállás megtörténik, vagy ha a tisztelt Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezt a hátrányos szerzıdést, leírtuk több pontban, hogy miért kellene, illetve lehetne felbontani, ezt tegye meg, abban az esetben azokat a jogi lépéseket újra megtudjuk tenni, amint lehetıség van rá. Tájékoztatnék, hogy a Lexer Kft. amikor elkezdte a kikapcsolást, akkor én feljelentést tettem a rendırségen, ezt elutasították, feljelentést tettem az ügyészségen, elutasították. Kértük a Kormányhivatalt, aki a nyergesújfalui jegyzıt jelölte ki, hogy adjon birtokvédelmet, ezt elutasította. Kértük a belügyminiszter urat is, hogy segítsen, ı sem nyújtott segítséget. Az a kérdés, hogy egy közfeladatot, ha az EON nem kapcsolhat ki, akkor a felszámolás alatt lévı cég, hogyan teheti ezt meg? Nagyon sok a kérdés, engem is és a városlakókat is egy dolog érdekel, hogy Esztergomban minél-hamarabb legyen villany, fıleg úgy, hogy maga a pénz, ami egyszer Ft volt, utána Ft és Ft, 16

17 tehát már Ft-ot erre elköltöttünk, dokumentálhatóan kifizettük, hogy éppen ezért maga a világítás, mint olyan, álljon helyre. Miután megnéztük, hogy Pomázon volt már egy hasonló eset, hogy két évig nem fizetett az önkormányzat, ugyanez a Tivi Kft. elkezdte a kikapcsolást és ott az önkormányzat vissza kezdte csavarni a lámpákat, egy bíróság elmarasztalta az önkormányzatot és még nekik kellett fizetni a Tivi Kft.-nek. Mivel jelenleg elég bonyolult helyzetben vagyunk, úgy látjuk, vagy úgy érzékelem, hogy jogi úton minél hamarabb arra tudjuk kényszeríteni a felszámolót, hogy a közvilágítást állítsa helyre, amennyiben ez nem történik meg, akkor pedig az önkormányzat elállhasson ettıl a szerzıdéstıl. Röviden ez a helyzet, megkérdezem kinek van hozzászólása, véleménye? Steindl Balázs képviselı: Támogatjuk. Polgármester Asszony, ha úgy gondolja, bontsa fel a szerzıdést. Határozati javaslatom így szól: Esztergom Város Képviselı-testülete felhatalmazza Polgármester Asszonyt, hogy tegyen meg minden jogszerő lépést a PETB egyidejő tájékoztatása mellett a közvilágítás helyreállítás és az Esztergomban élı polgárok érdekében, valamint kérjük Polgármester Asszonyt, hogy számoljon be minden Képviselıtestületi ülésen a közvilágítással kapcsolatos tárgyalásokról és lépéseirıl. Tétényi Éva polgármester: Rendben, de ha gondolja, Ön is részt vehet ezeken a tárgyalásokon. Zoltai Dániel képviselı: Köszönjük meg Polgármester Asszonynak a részletes tájékoztatást. Nekem az Igazából szerelem címő film jutott errıl eszembe. Abban szeretném kijavítani Polgármester Asszonyt, hogy volt egy háromoldalú zálogszerzıdés az önkormányzat az Erste bank és a Tivi Kft. között. Nyilván nyelvbotlás volt, amikor azt mondta Polgármester Asszony, hogy a Defactoring fizethetne a villanyért az EON-nak, nyilván, hogy nem fizethetne, mert a jelzálog miatt jogosult az Erste banknak tartozik a Tivi Kft. nyilván, hogy ezt ı nem is tehette meg. Prózai kérdésem lenne, van egy háromoldalú zálogszerzıdés. A zálogszerzıdésben egyértelmően aláírja az önkormányzat, az Erste és a Tivi Kft., hogy amennyiben, egyrészt nem lehet felbontani egy háromoldalú zálogszerzıdést csak három oldalon, amennyiben fennáll a helyzet és amennyiben láttam ezekben a papírokban a Tivi Kft. egyoldalúan jelezte azt, hogy az Erste banknál lévı számlája megszüntetésre került, attól még a zálogszerzıdés ugyan úgy érvényben van. Az lenne a kérdésem, az önkormányzat utalt-e a Tivi Kft. másik számlájára? Ugyanis én szerintem ez egy súlyos hiba volt. Tettünk-e lépéseket az önkormányzat, illetve a hivatal az ügyben, hogy miért lehetett ezt az utalást végrehajtani? Szerintem ez egy súlyos szerzıdésszegés, amit cégeknél elég súlyosan büntetnek. Nyilván megvan rá a megfelelı válasz, legalábbis nagyon remélem, hogy nem követett el ilyen hibát az önkormányzat, úgy hogy erre kíváncsian várom a választ. A másik ilyen kérdés, ha én jól értem Polgármester Asszony, akkor ezt a bírósági letétet elutasította a bíróság, tehát Polgármester Asszony nem tehette volna bírósági letétbe ezt az összeget, ami vitatott, hogy kinek kell kifizetnie. Ebben egyetértek Polgármester Asszonnyal, hogy ez egy olyan helyzet, amit lehet így kellett volna orvosolni, de a bíróság ezt visszautasította, ha jól értem. Tétényi Éva polgármester: Tegnap jött, hogy a bíróságtól, ezt visszautasítja, de fellebbezünk, mert nincsen ilyen módon joga visszautasítani, de ha megmondja, hogy Ön szerint kinek kellene utalni, akkor sokat segítene. Ön szerint kinek kellene utalni? Zoltai Dániel képviselı: Nem szeretnék többet hozzászólni, egyrészt gondolom, hogy ezekre a tárgyalásokra meghívást kaphattunk volna, de van egy olyan Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság határozat, amit hogyha gondolja Polgármester Asszony, akkor nagyon szívesen felrakok az internetre, azt hiszem hárman voltunk jelen, az MSZP delegáltja Nagy 17

18 János úr, Steindl Balázs, illetve jómagam. Ott azt határoztuk hasonlóan, ahhoz, amit Polgármester Asszony is tárgyalt, hogy a bekerülési értékén fizessen ki a Tivi Kft.-nek az önkormányzat mind amellett, hogy a Defactoringnak a követelését, amely teljesen egyértelmően túlzó követelés, egy faktortárgyalásnak mindenképpen azaz érdeke, hogy jogászok és egyéb úton bepróbálkozzon ahhoz, hogy egy olyan követelést amit átadtak neki, miután a banknál behajthatatlannak ítéltek, ezért bepróbálkozik minél nagyobb összeg behajtásában. Itt tartunk most. Polgármester Asszony beszámolóiból azt hiányolom, hogy a Pénzügyi Bizottság megkérte a hivatalt, hogy bíróság, illetve egyéb úton támadja meg a Defactoringot. Lehet, hogy Polgármester Asszony ezt nem említette, vagy én nem figyeltem, de nyilvánvaló, hogy Polgármester Asszonynak egyrészt Képviselı-testületi felhatalmazást kellett volna kérnie annak idején, hogy ezt a háromoldalú szerzıdést felbonthatja-e? Nem biztos, hogy ez a jó, amit én mondok, de azt gondolom, hogy ezt kellett volna tennie, nem Polgármester Asszony hivatott ennek eldöntésérıl, hanem a Képviselı-testület, illetve ezt a szerzıdést kellett volna felmondani, a Defactoringgal pedig megkellett volna támadnia jogi úton. Szeretném tudni, hogy ez megtörténhet-e. Az, hogy a Tivi Kft. ír egy egyoldalú levelet, hogy ne erre a számlára utaljatok, hanem a másikra, aki egy kicsit is járatok a pénzügyekben, a cégek ügyeiben, az tudja, hogy finoman szólva élelmes. Tétényi Éva polgármester: Tisztelt Képviselı úr! Nagyon örülök, hogy belépett abba a gödörbe, amit saját magának ásott. Ugyanis nem kaptam hivatalosan semmifajta értesítést arról, hogy a Pénzügyi Bizottság mit tárgyalt. Ha jól tudom, Önök mintegy Ft-ba egyeztek meg. Kiszámoltuk, hogy 5.7 millió+áfa az a költség, ami megilletné ezért a szolgáltatásért a TIVI Kft.,,f.a.-t, de miután ık nem hajlandóak tételesen elszámolni, ezért azt az összeget helyeztük letétbe, ami a koncessziós szerzıdésben mindkét fél számára elfogadott volt, 6.7 millió forintos havidíj. Ön azt mondta, hogy a felszámolás alatt lévı cég számlájára kell utalni, tájékoztatom, hogy arra lett utalva, pontosan azért, mert jóhiszemően jogkövetıen arra a számlára utalt az önkormányzat, amit megadott a Tivi Kft. f.a. Miután kiderült, hogy a Defactoring ugyanezt szeretné és errıl elsıfokú bírósági végzés van a birtokunkban, mert idıközben a Defactoring is megkeresett minket, ı azt mondja, hogy minden ıt illeti meg és ı írt egy levelet nekünk, hogy ı szerinte nemhogy a Tivi Kft. f.a -nak kellett volna utalni, hanem neki, tehát fennáll az, hogy kétszeresen kell az önkormányzatnak fizetni valami olyat, amirıl azt sem tudjuk, hogy mennyi. Úgy látom, hogy annak idején, amikor az adósságrendezés történt és hallgatólagos megállapodás volt annak érdekében, hogy a közvilágítással ne legyen probléma, ténylegesen az együttmőködı és eljáró felek bizonyos jogi lépéseket nem tettek meg annak érdekében vagy felülírtak, ami Ön szerint is így van, helyesebb lett volna, ha tételesen elszámoláshoz, akkor is ragaszkodnak. Ez a negyedik ilyen helyzet és az elsı ilyen idıben jóhiszemően az önkormányzat megpróbálta nem peres úton rendezni ezt. Megpróbálta fizetéssel jobb belátásra bírni a Tivi Kft.-t, azonban abban a pillanatban, amikor felszámolás alá került, megváltozott minden. Nem mi bontottuk fel azt a háromoldalú szerzıdést, amit annak idején Meggyes Tamás, vagy nem tudom ki volt helyette, de mint polgármester aláírt Szolnoki úrral együtt, tehát ezt nem mi bontottuk fel, hanem a felszámolás alatt automatikusan lejárttá vált a szerzıdés, ezért lépett be a Defactoring, de minket ez ugyan úgy köt. Nem velem kell vitatkozni, hanem a bírósággal. Mi nem tudunk mást tenni, ha Ön ennyire nagy szakember, akkor kérem a szaktudását ajánlja fel a közösség érdekében és legyen olyan szíves írásban foglalja össze, hogy ebben az ügyben mit lehetne, illetve mit kellene tenni az önkormányzatnak. Nyíri Attila képviselı: Örülök neki, hogy fiatal képviselı társaim ilyen aggódással, félig humorosan próbálják ezt a kérdést megoldani, azt gondolom, hogy a Pénzügyi Tulajdonosi Bizottságban, azaz ember is benne van, aki elızıleg ezt a szerzıdést aláírta és biztos Önök 18

19 tárgyaltak ezzel az emberrel is, jó lenne, ha itt lenne, mert lenne hozzá néhány kérdésem. Bevallhatjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon rossz szerzıdés, hasonlóan a többihez egyébként. Megkérdezném tıle, hogyan látja ezt az egész helyzetet, illetve mint országgyőlési képviselı, ı ebben most mit lépett, vagy mit támogatott Esztergomban, hogy ez ne így legyen. Önök gondolom, ezt megbeszélték és javaslattal is élt a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság a Képviselıtestület elé, bár nem látom a javaslatát, hogy mi lehetne ebbıl a megoldás. Azt gondolom, hogy az önkormányzat mindazon túl, hogy kinn álltunk két napig is és próbáltuk megakadályozni, hogy kicsavarják az égıket, nem errıl van szó, hanem megpróbáltunk minden jogi utat meglépni, amit lehetett. Azt gondolom a kialakult helyzet az, talán egy lehetıség is arra, hogy ezt a szerzıdést akár felbontsák nem teljesítés címén, mindenképpen azt gondolom, hogy efelé kellene most elmenni és mindenképpen ettıl a rossz szerzıdéstıl szabadulni kellene. Ha Önöknek egy jó javaslatuk van az elızıvel, aki ezt a szerzıdést kötötte, aki rájött aztán és valamilyen úton-módon megszállta az ihlet, rájött 2008-ban, hogy mégsem olyan jó szerzıdés volt ez. Most ez a nagy kérdés, hogy tudatosan, vagy tudatlanul történt ez a rossz szerzıdés. Próbált ı valamit tenni ennek az ügynek az érdekében, de nem sokra jutott öt év alatt nem sokra jutott ezzel a dologgal. Azt gondolom, ha van jó javaslatuk, akkor tegyék meg. Azt gondolom, hogy az önkormányzat megtette, amit megtett, ebbıl jogilag is, jogászokkal átnézették ezeket a szerzıdéseket, megnézték, hogy mit lehet ebbıl tenni, mit nem lehet tenni és azt gondolom, hogy most hogy így sötétbe borult sajnos így Esztergom városa, azt gondolom, hogy jogalap lehet arra, hogy ennek fényében indítsunk egy olyat, hogy a szerzıdésszegés kvázi és ezzel bontsunk egy szerzıdést. Köszönöm szépen! Tétényi Éva polgármester: Köszönöm, hogy kire célozhatott Nyíri képviselı, megmutatom. Meggyes Tamás polgármester és Drága Bálint kötötte ezt az alapszerzıdést, ami 2017-ig ilyen módon gúzsba köti, vagy kötné az önkormányzatot. Zoltai Dániel képviselı: Arra szeretnék választ kapni. Polgármester Asszony megmutatott egy elsıfokú polgármesteri döntést, hogy azt ki kezdeményezte a Defactoring Kft.-vel kapcsolatban? A Tivi Kft. kezdeményezte, az Erste bank vagy az önkormányzat? Tétényi Éva polgármester: Az önkormányzat ebben az ügyben tulajdonképpen egy szenvedı fél, hiszen magáról a döntésrıl a Tivi Kft f.a és a Defactoring vitatkozik. Mi itt állunk és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen kinek teljesítsünk. Ebben a vitában az önkormányzat nem nagyon tud mit tenni, hiszen ez az ı kettejük vitája, itt az a kérdés, hogy kinek fizessünk. Ön is mondott egy javaslatot, más is mondott valamit, valójában a villany áráért senki nem fizeti ki, tehát nekünk mi a feladatunk, hogy a kötelezı feladatellátást biztosítsuk. Fizetési hajlandóságot mutatunk, valójában mind a két fél azt szeretné, ha neki fizetnénk. Zoltai Dániel képviselı: Az elsı számú tárgyi tévedés az, hogyha felszámolás alá kerül egy cég, akkor nem vesznek semmissé a szerzıdései. A második tárgyi kérdésem az, hogy miért nem kezdeményezett a Defactoringgal szemben, illetve az erre kötelezett pénzárammal szemben az önkormányzat, illetve polgármester asszony eljárást. Abban az esetben, ha van ez a háromoldalú zálogszerzıdés, amelyben a Defactor megvette az Erste Bank követelését, akkor nyilván mindenféle törvény minket arra kötelez, hogy mi a Defactornak fizessünk. Esztergom Város Önkormányzata nevében a hivatal Polgármester Asszonnyal együtt egy olyan számlára utalta át ezt a pénzt, amelyet a Tivi Kft. egy oldalúban adott meg. Nem azt vitatom, a szerzıdés alapján, ha van egy szerzıdés, az egy oldalon, két oldalon nem lehet felbontani, csak bíróság által, ez nem történt meg, ez egy tárgyi tévedés, erkölcsileg elfogadható, amit polgármester asszony tett és ésszerő megoldás volt, azt gondolom, hogy ez 19

20 nem volt egy szerencsés dolog. Ha az önkormányzat megtámadja ezt a fajta pénzáramnak a kötelezettségét, amit a Defactor felé kell fizetni, onnantól kezdve az én véleményem szerint közelebb jutunk a megoldáshoz. Szeretném kérdezni, hogy az önkormányzat ezt miért nem tárgyalta meg a bíróságon, ugyanis ha háromoldalú szerzıdésünk van, megtámadni meglehet. Erre szeretném a választ megkapni. A Pénzügyi Ellenırzı és Tulajdonosi Bizottság, amikor annak idején tárgyalt a felszámoló cégnek a képviselıjével, azt kérte, hogy mutassák ki, hogy mennyi a bekerülési értéke az áramnak, amit elfogyaszt egy hónap alatt a város. Az, hogy ezt a Tivi Kft. nem tette meg rendesen, azt gondolom, hogy ez ugyanúgy elitélendı, meg kellett volna tennie. Ha azt mondja Esztergom Város Önkormányzata, hogy vigye perre a vitatott összeget, akkor úgyis az elszámolásnak lesz a része. A Tivi Kft. azt nyilatkozta, ha Ft-ot megkap havonta, egyébként Ft-ról szól a szerzıdése, amit a közbeszerzés, illetve a szerzıdés szabályoz, hogy mi az amire fordíthatja, ebben az esetben visszakapcsolná az áramot, a Pénzügyi Bizottság errıl döntött. Ez az én észrevételem ez ügyben, erısítsenek meg, hogyha ez nincs így, mert információ hiányában vagyunk, azt is most tudtuk meg, hogy a bíróság ezt nem hagyta helyben és azt is, hogy Polgármester Asszony fellebbezett az elsıfokú döntés ügyében, aminek egyébként fellebbezés helyének helye nincs. Tétényi Éva polgármester: Nem kívánom ıt megbántani, tehát jogi szakértık mindent megtesznek, ha lehet fellebbezni, fellebbeznek. Azt szeretném megkérdezni, ha már így a Pénzügyi Bizottságot hozta szóba, miért pont Ft, miért nem Ft, miért nem Ft? Hogyan gondolják, hogy a számlára, amire az van ráírva, hogy közvilágítás 1 db, bármit is fizetni lehet. Hogyan gondolja azt, hogy egy Defactoring és egy Tivi Kft. f.a között az önkormányzatnak, ha nincs behívva a perbe és nem tud róla bármifajta lépése van? Ha Ön megmondja konkrétan, hogy ebben az esetben kinek mennyit és mire fizetne, akkor lehet, hogy okosabbak lennénk, bár az is lehet, hogy éppen magát hozná rossz helyzetbe. Szeretném tudni, hogy milyen megoldást javasol Ön, ha ennyire tudja, hogy itt mi történik. Legyen szíves ossza meg velünk! Zoltai Dániel képviselı: Biztos nem tudok ilyen szép ábrákat rajzolni, mint Polgármester Asszony, viszont egy szóval sem állítom, hogy az a szerzıdés jó. Ezzel a szerzıdéssel mindenképpen tenni kell valamit. Nagyon helyesen teszi Polgármester Asszony, én azt mondtam, hogy nem ebben az irányban indultam volna el. Mint ahogy a bizottság egy szóval nem mondta, hogy Ft ez az összeg. Az van a határozatban, legalábbis mi arról határoztunk, hogy a bekerülési értéken ez legyen meg. Ott a helyszínen a Tivi Kft. képviselıje, illetve a felszámoló cég arról adott nekünk felvilágosítást, hogy ez mintegy Ft. Miután nem mi vagyunk a hivatal és nem mi vagyunk az energetikusok, vagy bárki, aki hivatott ebben eljárni, ezért innentıl kezdve, ebbe mi nem tudunk beleszólni. Ezt szerettem volna mondani és nem vádaskodni. Azt gondolom, hogy mindenképpen kell valamit tenni ezzel a szerzıdéssel és mindenképpen helyreállítani a közvilágítást. Tétényi Éva polgármester: Az általánosságokon kívül mi a konkrét javaslata? Nem volt konkrét javaslata. Mi a konkrét javaslata, mennyit, kinek fizetne? Zoltai Dániel képviselı: Szeretnék pontos információk birtokában lenni ezekrıl a dolgokról, amihez nem jutunk hozzá, mint ahogy nem egyszer van, hogy nem egyszer van, hogy itt osztják ki az anyagot és nekünk el kell fogadni. Tétényi Éva polgármester: Legyen szíves befejezni! A konkrét javaslatot tud mondani, tegye meg, ha nem tud, akkor pedig legyen szíves elıször tájékozódjon! Tud konkrét javaslatot mondani? Mi a probléma? Nincs kikapcsolva a mikrofonja. 20

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

372-31/2013. 4. sz. példány

372-31/2013. 4. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban 372-31/2013. 4. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2013. DECEMBER

Részletesebben

1621-3/2016. 2 sz. példány

1621-3/2016. 2 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1621-3/2016. 2 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. JANUÁR

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

1289-7/2014. 1. sz. példány

1289-7/2014. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1289-7/2014. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. május

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2014. szeptember 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Izsó Gábor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2011. november 10. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 18, d./ határozata: 175-183,

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282.

O. napirendi pont Napirend. JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság 2013.07.25-i rendkívüli üléséről. Helyszín: Főpolgármesteri Hivatal II., 282. Budapest Főváros Közgyűlése Gazdasági Bizottság 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 "1 ~fjfj053911297" ikt. szám: FPH043 /26-3 /2013 JEGYZŐKÖNYV a Gazdasági Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága 2015. július 24-én tartott ülésén. Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! 1153-29/2012. 1. sz.

Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! 1153-29/2012. 1. sz. Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 4 példányban! 1153-29/2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012.

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. vezetője a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője. képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

JEGYZŐKÖNYV. vezetője a Kőbányai Csodafa Óvoda vezetője a Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda vezetője. képviselő, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Humánszolgáltatási Bizottság 2015. október 20-án a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete Iktatószám: SZ/22/6/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselı-testülete JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 7-én (16.00-16.10) megtartott nyílt rendkívüli képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak: dr. Benkovics

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 10/2013.(II.15.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. október 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/131-40/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. október

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Iván Roland aljegyző dr. Hegyeshalmi Angéla fogszakorvos JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 10-én (szerdán) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-19/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. szeptember 19. napján 14 óra 5 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. június 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORTBIZOTTSÁG 2011. április 19-ei ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 6/2011. (IV. 19.) bizottsági határozat arról, hogy a bizottság a balatongyöröki tábor üzemeltetéséről szóló tájékoztatót

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján (csütörtök) 17 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben