JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének február 3-án órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl."

Átírás

1 JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének február 3-án órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter alpolgármester Dávidné Bodor Katalin képviselı Horváth Gizella képviselı Molnár László képviselı Nemes Sándor képviselı Vecsey Ferenc képviselı Tanácskozási joggal meghívottak: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı Lennert Éva gazdálkodási fıelıadó Garai György igazgató Pál Gyuláné gazdasági vezetı Somlai Veronika könyvtáros Erdıs László CKÖ elnök Antalné Farkas Beatrix védını Horváth Gyöngyi védını 2 állampolgár megjelent az ülésen. Köszönti a megjelenteket és a kábel-tv-n keresztül a lakosságot. Megállapítja, hogy 7 fıs testületbıl mind a 7 fı megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Jegyzıkönyv-hitelesítıknek javasolja Dávidné Bodor Katalin és Vecsey Ferenc képviselıket megválasztani. A képviselıtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül -, határozathozatal mellızésével Dávidné Bodor Katalin és Vecsey Ferenc képviselıket választja meg jegyzıkönyvhitelesítıknek. Kéri a képviselıtestülettıl a meghívóban szereplı napirendi pontok tárgyalásának jóváhagyását azzal a módosítással, hogy a 17. napirendi pontot a 8. napirendi pont után tárgyalnák. A képviselıtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül -, határozathozatal mellızésével az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el:

2 2 NAPIREND: 1. Lırincze Lajos Általános Iskola és Óvoda kollektív szerzıdése Elıterjesztı: Garai György igazgató 2. CAFETERIA rendszer felülvizsgálata 3. a) Beszámoló az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról b) Önkormányzati Környezetvédelmi Alap évi felhasználási tervének elfogadása 4. Építéshatósági feladatok ellátása 5. Logopédiai feladatokra vonatkozó kistérségi szerzıdés módosítása 6. Az önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosítása 7. Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet I. fordulós tárgyalása a) Lırincze Lajos Általános Iskola és Óvoda évi költségvetési tervezete b) Szentgál Község Önkormányzat évi költségvetési tervezete 8. a) Beszámoló a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi tevékenységérıl b) A Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkaterve Elıterjesztı: Somlai Veronika könyvtáros 9. Testvér-települési pályázat benyújtása Elıterjesztı: Somlai Veronika könyvtáros 10. Szociális rendelet felülvizsgálata Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı 11. Gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı 12. Önkormányzati kitüntetésekrıl szóló rendelet felülvizsgálata Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı 13. A házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról szóló rendelet Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı 14. Együttmőködési megállapodás Szentgál Község Önkormányzata és Szentgál Cigány Kisebbségi Önkormányzata között Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı

3 3 15. Tájház felújítása 16. Haszonbérleti szerzıdés jóváhagyása 17. Önkormányzati ingatlan megvételére vonatkozó ajánlat megvitatása 18. Adományszámla nyitása felszíni vízelvezetési feladatokra 19. Beszámoló az önkormányzat társulásaiban II. félévben végzett tevékenységérıl 20. Képviselıi tiszteletdíjak Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı 21. TIOP pályázatról tájékoztató NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. Lırincze Lajos Általános Iskola és Óvoda kollektív szerzıdése Elıterjesztı: Garai György igazgató Garai György igazgató: A kollektív szerzıdést az iskola alkalmazotti közössége jóváhagyta. A kollektív szerzıdés akkor él, ha a fenntartó jóváhagyja. Dávidné Bodor Katalin képviselı: Összevont bizottsági ülésen megtárgyalták az elıterjesztést. Két helyen érkezett hozzá észrevétel. Az egyik arra irányult, hogy a közalkalmazotti értékrend szó mit jelent, ez vetıdött fel. Erre válasz az igazgató részérıl az volt, hogy a közoktatási intézmény alapdokumentumaiban szerepel ez. A másik észrevétel egy módosítási javaslat volt, amely VIII. fejezet 1. pontja 1. 2 A Kjt. 67. (2) bekezdéséhez alpontjának módosítására irányult: A munkáltató a létszámváltozás következtében felszabaduló béreket teljes egészében tartós illetményemelésre, illetménykiegészítésre, vagy jutalmazásra fordítja. szövegbıl a tartós szó törlésre kerülne. Javasolja a képviselıtestület részére, hogy a módosítással együtt fogadják el a kollektív szerzıdést. A képviselıtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatát:

4 4 1/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzat Képviselıtestülete jóváhagyja a fenntartásában mőködı Lırincze Lajos Általános Iskola és Óvoda kollektív szerzıdését az alábbi módosítással: VIII. fejezet 1. pontja 1. 2 A Kjt. 67. (2) bekezdéséhez alpontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: A munkáltató a létszámváltozás következtében felszabaduló béreket teljes egészében illetményemelésre, illetménykiegészítésre, vagy jutalmazásra fordítja. A képviselıtestület felkéri a) a polgármestert, hogy a döntésrıl tájékoztassa a közoktatási intézmény igazgatóját, b) igazgatót, hogy tájékoztassa az intézményben foglalkoztatottakat a kollektív szerzıdésben foglaltakról. Garai György igazgató Határidı: a) február 15. b) február CAFETERIA rendszer felülvizsgálata Törvényi szabályozás van a köztisztviselıknél, Ft összegben maximálva van a juttatás összege. Az iskola a tavalyi évhez hasonlóan terjesztette elı a nettó összeget, a fizetendı adómérték miatt van változás a bruttó összegben (150 eft helyett 143 eft). A bizottságok együttes ülésen megtárgyalták az elıterjesztést. Az összevont bizottsági ülésen javaslatként fogalmazódott meg, hogy az elıterjesztés szerinti javaslatot fogadja el a képviselıtestület, tehát bruttó 200 eft legyen a köztisztviselıi, bruttó 143 eft pedig a közalkalmazotti cafeteria összege. Hajdu Péter alpolgármester: Nagyon sokat gondolkodott a bizottsági ülés óta a költségvetéssel kapcsolatban. Nem tudja elfogadni az iskola részérıl így a javasolt cafeteria rendszert. Az önkormányzatnak nincs mozgástere, lehetısége semmihez, ha így elfogadjuk a javaslatot. Meg kell szorítani az iskola költségvetését, mivel nem tartható az, hogy az iskolán kívül más önkormányzati feladatra ne jusson pénz. Nem az iskola ellen van, de nem lehet máshol megszorítani az iskola költségvetését. Bizottsági ülésen megkérdezték az iskola vezetését, hogy mit lehet levenni az iskola költségvetésébıl. Válaszként elhangzott, hogy pár százezer forintot lehetne levenni, de igazándiból nem lehet csökkenteni az iskola költségvetésén. Szerinte ez az egyetlen olyan pont, ahol az iskola költségvetését szorítani lehetne. Környezı településeken 4-5 eft összegnél nem kapnak többet a pedagógusok, azért, mert nem jut több. A bizottsági ülésen elhangzott egy nagyon jó megállapítás: a költségvetést nem fordítva kell tervezni, hogy leadja

5 5 az iskola ennyi pénzre van szükségünk, s ezt betervezi az önkormányzat. A költségvetést pont fordítva kellene készíteni: azt kellene nézni, hogy mennyit tudnak adni. Pontosan hány személy dolgozik az iskolában? Garai György igazgató: 52 fı dolgozik az iskolában. Molnár László képviselı: Elhangzott az, hogy a köztisztviselıknél 200 eft a maximálisan megállapítható juttatás összege. Ennek van alsó határa is? Javasolja, hogy az elıterjesztett összegek 75 %-a kerüljön elfogadásra. Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı: Nincs alsó határa a juttatásnak, a költségvetési törvényben a felsı határ van csak megállapítva. Tavalyi évben meg volt állapítva az alsó határ ( Ft) és a felsı határ is. Tavaly 275 eft összeget állapított meg a képviselıtestület a köztisztviselıknek. Kormányrendelet kimondja, hogy a köztisztviselıknek jár a cafeteria juttatás, csak a mértékén történt változtatás. Viszont a közalkalmazottaknál nincs kötelezıen adandó cafeteria, ha az önkormányzat tud adni a közalkalmazottaknak, akkor adhat ilyen juttatást. A köztisztviselıknél az elızı évben megállapított összeg 72 %-a szerepel az elıterjesztésben, míg a közalkalmazottaknál ez az arány nem áll fenn 150 eft helyett 143 eft van az elıterjesztésben (nettó érték nem változott). Dávidné Bodor Katalin képviselı: Közalkalmazottaknak nem kötelezı a cafeteria juttatás adása, ez tény. A közalkalmazottaknál nincs semmilyen többletjuttatás. A közalkalmazottaktól elvárják, hogy ellássák feladataikat, részt vegyenek a község rendezvényein. Ha megszőnik ez a juttatás, akkor keserő szájízt adna ez mindenkinek, s nem várhatjuk el azt, hogy a faluért többletmunkát végezzenek. Hajdu Péter alpolgármester: Nincs szó teljes megvonásról. Ha az önkormányzat anyagi helyzete megengedné, lehetne még több juttatást is megállapítani a dolgozóknak. Ha az iskola költségvetésébıl nem lehet lefaragni semmit sem, akkor egyedül csak a cafeteria marad, amellyel csökkenteni lehet a kiadásokat. Molnár László javaslatához azt főzné, hogy azonos mértékő csökkentés százalékban az egyik réteget jobban sújtja, mint a másikat. Garai György igazgató: Törvény a másik réteget, a közalkalmazottakat sújtja. Azok a köztisztviselık és közalkalmazottak, akik a saját bérükbıl élnek, azok rosszabbul járnak, mint az elızı évben. Átlagemberek rosszabbul járnak, mint elızı években. Önkormányzat munkája, feladata több mint az elızı évben volt, a juttatás viszont kevesebb. Véleménye az, hogy az elıterjesztésben szereplı juttatást támogassa az önkormányzat. Akik 80 eft összeget visznek haza, azoknak szükségük van erre a juttatásra. Egyetért azzal, hogy az önkormányzat anyagi helyzet nem jó, de nem elsıdlegesen itt kellene megfogni a pénzt. Az iskola költségvetésében lehetne máshol megtakarításokat eszközölni. Bérjellegő tételek a

6 6 túlórák is, amit felül kellene felülvizsgálni. Meg lehetne nézni, melyek azok a feladatok, amelyeket mindenképpen túlórában kell ellátni, s melyek azok, amelyeket másképp is meg lehetne oldani. Így lehetne korrigálni az iskola költségvetését, ha nem tudunk máshonnan költséget elvenni. Molnár László képviselı: Cafeteria éves összegén lehet módosítani év közben? Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı: Köztisztviselıknél minden év február 15-ig kell megállapítani a cafeteria juttatás éves összegét a képviselıtestületnek. A megállapított összeget határidıre le is kell jelentenie a kormányrendeletben meghatározott szervnek. Így tehát a köztisztviselıknél nincs arra lehetıség, hogy év közben változtassanak a keretösszegen. Mivel a közalkalmazottakra vonatkozóan nincs jogi szabályozás, így nincs kizárva annak lehetısége, hogy év közben módosítson a képviselıtestület a juttatás összegén. Arra kell figyelni itt, hogy ne rendeljenek elıre, tehát idıarányosan legyen felhasználva. Molnár László képviselı: A közalkalmazott és a köztisztviselı közötti megkülönböztetést felháborítónak tartja, ez nem egy normális állapot. A köz szolgáit legyen az közalkalmazott vagy köztisztviselı egyformán kellene elbírálni. Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı: Többször volt már országos szinten olyan törekvés, hogy a közalkalmazottakra és a köztisztviselıkre egy törvény legyen alkotja óta van életben mindkét törvény, de még az egységesítés nem sikerült. Hajdu Péter alpolgármester: Cafeteria keretösszegét kell megállapítani az iskolánál. Nincs tisztában azzal, hogy túlórákat illetıen mennyi megtakarítást lehetne elérni. Garai György igazgató: Nem aranybányának látja az iskolát, hogy túlórát lehetne csökkenteni. Feladattal terheltek a túlórák. Vannak olyan feladatok is, amelyek nem kötelezıek. Meg lehet szüntetni a szakköröket, s a túlórák számát ezáltal csökkenteni lehet. A szakkörök bent szerepelnek a szakmai programban, amelyet a testület fogadott el. Hajdu Péter alpolgármester: Ha van pénz, akkor az iskola tudjon osztani. Ha ki tudja gazdálkodni, akkor osszon. Javasolja, hogy az iskola költségvetésének tárgyalása (7. napirend) után hozza meg a képviselıtestület a döntést cafeteria ügyben, addig legyen lezárva e napirendi pont. A képviselıtestület a napirendi pont tárgyalását berekeszti, s a 7. napirendi pont tárgyalásakor folytatja tovább.

7 7 3. a) Beszámoló az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról b) Önkormányzati Környezetvédelmi Alap évi felhasználási tervének elfogadása Írásos elıterjesztését kiegészíti azzal, hogy a Környezetvédelmi Alap közel egymillió forintos bevételt jelent az önkormányzatnak. Sok feladatot ebbıl kellene megoldani: a kutak védelmi övezetének kialakítását, a zöldhulladék elhelyezését is ebbıl kellene megoldani. Elızı évben megtakarítás van, mivel feladatelmaradás volt elızı évben is többek között a védıövezet földterületének megvásárlására tartalékoltunk. A évi felhasználást elfogadásra javasolja a bizottság a képviselıtestületnek. A évi tervet is elfogadásra javasolja a bizottság azzal a kéréssel, hogy elsıdleges cél legyen a vízmő védıterületének megvásárlása tekintettel arra, hogy jogszabályi kötelezettségünk van erre. Molnár László képviselı: Be kell-e keríteni a védıterületet, ha már megvásárlásra kerülnek? Nem kötelezı bekeríteni. A tóhegyi hulladéklerakót is rendbe kell tenni, hiszen erre is kötelezettségünk van a környezetvédelmi felügyelıség határozata határidıt állapított meg az önkormányzat számára. Mindkét cél egyformán fontos. Két egyenrangú feladatról van szó, de ha a község lakosságának érdekeit nézzük, akkor a vízmő védıterületének megvásárlása elsıdlegességet élvez, nagyon fontos. Nitrát-tartalom magas még mindig magas, de az elızı évekhez képest csökkenés tapasztalható. A védıterületek megvásárlása azért is fontos, mivel e területek mővelését az önkormányzat meg tudná határozni, így a további szennyezés megakadályozhatóvá válik. A tóhegyi volt hulladéklerakón az illegális szemétlerakás megakadályozása is nagyon fontos. Kéri a képviselıtestületet, hogy a évi beszámoló elfogadásáról döntsenek. 2/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról szóló polgármesteri beszámolót. A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az Alap évi felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésérıl. Felelıs: polgármester Határidı: január 15.

8 8 Ismerteti a évi környezetvédelmi alaphoz kapcsolódó határozati javaslatot. Kéri a képviselıtestületet, a javaslatot azzal a prioritással fogadják el, hogy elsıdlegességet a védıterületek megvásárlása jelenti. 3/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzat Képviselıtestülete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználási tervét az alábbiak szerint fogadja el: BEVÉTELEK évi pénzmaradvány eft évi bevételek 500 eft Összes bevétel: eft KIADÁSOK 1. Környezetvédelemmel kapcsolatos kiadások e Ft Volt tóhegyi hulladéklerakó megfigyelı kútjaiból vízmintavétel (225 eft) Hidrogeológiai védıövezet kialakítása érdekében ingatlanok megvétele (elsıslegességet élvezı feladat) Volt tóhegyi hulladéklerakón levı törmelék elszállítása, a terület körbeárkolása és fásítása Komposztáló telep kialakítása, aprítógép vásárlása 2. Tartalék - a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire 190 e Ft Összes kiadás: eft A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a) az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap évi felhasználási tervének végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg b) a Környezetvédelmi Alap évi felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésérıl gondoskodjék. Határidı: a) folyamatos b) február 28.

9 9 4. Építéshatósági feladatok ellátása Az építéshatósági feladatokhoz továbbra is 1 MFt összeggel járulna hozzá az önkormányzat, mely összeg a tavalyi összeggel megegyezik. Szentgáli lakosok számára jelent könnyítést, hogy így csak Herendre kell elmenniük építéshatósági ügyekben, nem pedig egy távolabbi településre. A bizottság elfogadásra javasolja az elıterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy 4 egyenlı részben fizesse ki az önkormányzat a hozzájárulást. 4/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestülete Ft, azaz Egymillió Forint összeggel hozzájárul évben a körzetközponti építésügyi igazgatási feladatok ellátásának költségeihez annak érdekében, hogy Herend Város Önkormányzatánál fennmaradjon az építésügyi igazgatási feladatok ellátása. A hozzájárulást 4 egyenlı részletben kell Herend Város Önkormányzata részére átutalni A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a) a döntésrıl tájékoztassa Herend Város Önkormányzatának polgármesterét, b) tegye meg a szükséges intézkedéseket a hozzájárulás fedezetének az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendeletben való biztosítása érdekében, c) gondoskodják a hozzájárulás négy egyenlı részletben történı átutalásáról. Határidı: a) február 15. b) azonnali c) március 31., június 30., szeptember 30., december Logopédiai feladatokra vonatkozó kistérségi szerzıdés módosítása Az írásos elıterjesztését kiegészíti azzal, hogy az állami normatíva összegének változásakor automatikusan menne a jelenlegi 18 %-os arány, s ennek megfelelı összegő támogatás.

10 10 A bizottság egyhangúlag fogadta el a szerzıdés-tervezetet. 5/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestülete jóváhagyja a logopédiai szakszolgálati feladatok biztosításáról szóló háromoldalú (Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása, Szentgál Önkormányzat, Lırincze Lajos Általános Iskola és Óvoda között létrejött) ellátási szerzıdés módosítását. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a szerzıdésmódosítást írja alá, - a döntésrıl a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Tanácsának elnökét értesítse. Határidı: február Az önkormányzat évi költségvetési elıirányzatainak módosítása Írásos elıterjesztését kiegészíti azzal, hogy technikai átcsoportosításokról van alapvetıen szó. A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Nem döntés-elıkészítésrıl van szó, hanem technikai átcsoportosításokról, így mindegyik vonatkozásában (önkormányzat és közoktatási intézmény) elfogadásra javasolja a bizottság a módosítást. Ezzel összhangban szintén elfogadásra javasolja a bizottság a költségvetési rendeletet módosító rendelet-tervezetet. Kéri, hogy elıször a közoktatási intézmény költségvetési elıirányzat-módosítását fogadja el a képviselıtestület. 6/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzat Képviselıtestülete jóváhagyja a Lırincze Lajos Általános Iskola és Óvoda önállóan gazdálkodó intézménye elıterjesztés szerinti évi elıirányzat-módosítását. A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy a) a döntésrıl értesítse az intézmény igazgatóját,

11 11 b) az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelet módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: a) február 15. b) azonnali Kéri a képviselıtestületet, hogy az önkormányzat elıirányzat-módosításának jóváhagyásáról döntsenek. A képviselıtestület egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozz az alábbi határozatát: 7/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzat Képviselıtestülete jóváhagyja az önkormányzat elıterjesztés szerinti évi elıirányzat-módosítását. A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidı: azonnali Az elıirányzat-módosításoknak megfelelıen elkészítették a költségvetési rendelet módosítását. Kéri a képviselıtestülettıl a rendelet-tervezet elfogadását. megalkotja az alábbi rendeletét: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 1/2011. (II. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 4/2010. (III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról 7. Az önkormányzat évi költségvetésérıl szóló rendelettervezet I. fordulós tárgyalása - Lırincze Lajos Általános Iskola és Óvoda évi költségvetési tervezete - Szentgál Község Önkormányzat évi költségvetési tervezete A költségvetéssel egyidejőleg itt tárgyalják meg a cafeteria-juttatásokra vonatkozó elıterjesztést is. Kéri az összevont bizottság javaslatának ismertetését a költségvetési tervezetekre vonatkozóan.

12 12 Összevont bizottság hosszadalmasan tárgyalta az önkormányzat és az iskola költségvetését. A II. fordulóig további egyeztetéseket, tárgyalásokat kell folytatni a költségvetési kiadások csökkentése érdekében. Ha változatlan formában fogadjuk el a költségvetést, akkor községfejlesztésre nem tudunk fordítani semmit sem. 10 MFt összeggel csökkent az elızı évhez képest az állami támogatás. Ez az összeg nagyon hiányzik a költségvetésbıl. Ha azokat az igényeket, amelyek megfogalmazásra kerültek, akkor községfejlesztésre nem marad pénz. Jó néhány olyan feladat van, - pl. felszíni vízelvezetés -, amelyet sürgısen meg kellene oldani. Minimális pénzeszközt rá kellene fordítani ezekre a sürgısségi feladatokra. Ez csak úgy megy, ha a költségvetésbıl visszafognak. A cafeteria tárgyalásánál került elıtérbe a csökkentés, mivel az elızı évhez képest itt is lehet csökkenteni. Ha minden feladatnak eleget akarunk tenni, akkor nem marad az önkormányzatnak pénze fejlesztésre. Képviselıi tiszteletdíjak felajánlásából lehet még pár feladatot finanszírozni, ha lemondanak tiszteletdíjukról a képviselık. Az elıterjesztést elfogadásra javasolja az összevont bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy tárgyalásokat le kell folytatni a közoktatási intézménnyel, s megszorításokat eszközölni kell. Az iskola kidolgozta azt a variációt is, hogy a 4. csoport egész napossá tétele mennyibe kerül, de nem dolgozta bele saját költségvetésébe. Mivel érinti a költségvetést, nem mehetünk el mellette szó nélkül. Most kell dönteni errıl is, hiszen része a költségvetésnek. Kérdezi, hogy tudnak-e most dönteni, vagy a következı ülésre halasztják e döntést. Hajdu Péter alpolgármester: Tárgyalni kell még egyszer az iskolával. Kérjük meg az iskolát, hogy csináljanak egy olyan költségvetést, amelybe bent lenne a 4. csoport, de ennek ellenére csökkentsenek a költségvetésükön. Nemes Sándor képviselı: Tudunk róla dönteni, ha az anyagi fedezete meg van. Nincs ellene a 4. csoportnak, hiszen minden gyereknek szüksége lenne a megfelelı ellátásra. Van egy jól mőködı oktatási intézmény, de ha mindent elveszünk, akkor a minıség fog romlani. Az óvodai ellátás beletartozik az alapellátásba, viszont a délutáni iskolai juttatások egy része nem tartoznak bele az alapellátásba. Vannak olyan juttatások is, amelyek szintén nem tartoznak bele az alapellátásba. Vannak gyerekek, akiknek szüksége lenne az egész napos ellátásra ahhoz, hogy megfelelıen szocializáltak legyenek, s már így kerüljenek be az iskolába. Az iskolában a túlórákat is felül lehetne vizsgálni. Ezt kellene mérlegelni. Beszéljünk arról, hogy a törvény és egyéb jogszabályok által elıírt alapellátás megoldott-e? Ha megoldott, akkor a vagylagosság kérdése az, hogy abban az esetben döntsünk arról, hogy legyen 8 órás a Katica csoport, ha meg van ennek az anyagi fedezete. Kell, hogy kapjanak egy alternatívát a döntéshez. Ha nincs meg a pénzünk, de ennek ellenére az alapellátási kötelezettségünk megoldott, akkor megint döntési helyzetben vagyunk, ha ezt kimondjuk.

13 13 Következı testületi ülésre is be kellene jönni javaslatoknak. Meg kell határozni, hogy mi tartozik az alapellátás körébe, s mik azok, amelyek nem tekintendık az alapellátás körébe tartozóknak. Hajdu Péter alpolgármester: Az Új Széchenyi Tervben van gyermekek napközbeni ellátására pályázat, de pontosan mit takar ez, s mikor lehet benyújtani, az csak március, április hónapra derül ki. Nemes Sándor képviselı: Nem szabad várni márciusig. Óvodabıvítésre is majdnem egy éve van már bent az önkormányzatnak pályázata, de még nem tudunk semmit sem. Minél elıbb kellene dönteni, de nem tudunk úgy dönteni, ha nincs elıttünk, hogy meg van a fedezete. Maximálisan támogatja a 4. csoportot, de információk hiányában nem tud dönteni. Hajdu Péter alpolgármester: Két lehetıség van: ha elfogadják a pályázatot, akkor is gondban vagyunk, mivel 50 MFt összeget elı kell teremteni az önrészhez, de ezzel egyidejőleg a 4. csoportot is be kell indítani. Viszont ha nem nyer a pályázat, akkor lép elı szerinte a 4. csoport egész napossá tétele. Erdıs László CKÖ elnök: Óvodabıvítést hallotta, de bölcsıdére is szükség lenne a településen, mivel sokan igényelnék. Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı: Bölcsıde a fı feletti településen kötelezı. Amíg az önkormányzat a kötelezı alapfeladatait nem tudja teljes egészében ellátni (vannak olyan óvodáskorú gyermekek, akiket az óvoda férıhely hiányában nem tud felvenni), addig a bölcsıdei ellátás nem jöhet szóba. Hajdu Péter alpolgármester: Nincs anyagi lehetıség sajnos a bölcsıde mőködtetésére. Tud az önkormányzat a bölcsıde iránti igényekrıl. Garai György igazgató: Oktatási törvény szabályozza, hogy az iskola a kötelezı tanórákon kívül milyen arányban szervezhet foglalkozásokat. Ez a PED-programban is szerepel, amelyet a képviselıtestület jóváhagyott. Semmilyen óra nincs az iskolában, amelyhez nem járult volna hozzá az önkormányzat annak ellenére, hogy nem kötelezı foglalkozásokról van szó. Hétfıi napon kapott egy olyan levelet, amelybıl az derül ki, hogy az iskola a felelıs az önkormányzat anyagi helyzetéért. Fel lettek szólítva, hogy önmérsékletet tanúsítsanak. Milliókat nem tudnak találni az iskola költségvetésében, pár százezer forintot csak. Kb. 40 millió Ft az az összeg, amelyet dologi kiadásokra fordítanak. Bérek törvényi minimumon vannak. Hajdu Péter alpolgármester: Nem az iskola az oka az önkormányzat anyagi helyzetéért. Kevesebb pénzt kap az önkormányzat állami támogatásként, így ezáltal kevesebb pénzt tud adni intézményfinanszírozásként az intézményének is, hiszen nemcsak a közoktatás tartozik az önkormányzat ellátandó feladatok körébe.

14 14 A levelet ı írta az iskolának. 10 MFt összeggel kevesebb az állami támogatása az önkormányzatnak. Erre tekintettel az önkormányzatnál minden területen alacsonyabb pénzzel számolnak az elızı évhez képest. Egyedül az iskola az, amely magasabb számmal számol, mint az elızı év, pedig elızetesen kérte a közoktatási intézmény vezetıjét, hogy maradjanak a tavalyi szinten. Mindezekre tekintettel kért önmérsékletet az iskolától, mivel a szóbeli kérése nem lett figyelembe véve. Nem keresték meg azzal sem, hogy a költségvetést milyen okok miatt nem tudták a tavalyi szinten tartani. Meg lehet nézni, hogyha 10 millió Ft-tal kevesebb a támogatás, de az intézmény többet kér a tavalyihoz képest, akkor az önkormányzati kiadásokat kell lefaragni az egyensúly megtartása érdekében. El lehet még venni az önkormányzati feladatokból, de nem biztos, hogy innen kellene. Ha az iskola nem tud csökkenteni a kiadásain, s nem lesz más megoldás, akkor sajnos a cafeteriából kell elvenni. Ezt nem szeretnénk, hiszen pont azokat segítjük a cafeteriával, akik nehéz helyzetben vannak. Dávidné Bodor Katalin képviselı: Bizottsági ülésen sok szó esett arról, hogy az oktatási intézmény normatíváinak leigénylésében esetlegesen gondok vannak. Mennyivel többet lehetne leigényelni? Minden évben áttolódik valamekkora összeg, amelyet le tudott volna igényelni az önkormányzat. Lennert Éva gazdálkodási fıelıadó: A évi normatívákat a belsı ellenırzés vizsgálta. A nyers számításai szerint több milliós közoktatási normatíva nem lett leigényelve a tavalyi évben, amelyet utólagosan csak idén április-május hónapban fognak várhatóan megkapni. Garai György igazgató: Az eltérés annak is a következménye, hogy szeptembertıl 10 fınél több vidéki gyerek iratkozott be az iskolába, akivel nem tudott elızetesen tervezni. A napközi is nagyon nehezen tervezhetı. Lennert Éva gazdálkodási fıelıadó: Nem lehet teljesen kiküszöbölni az esetleges eltéréseket, hiszen ı is az óvatos tervezést támogatja. Áprilisig kamatmentesen le lehetne mondani az igényelt állami támogatást. Egy kicsit bátrabban kellene tervezni a bevételi oldalt a közoktatási intézménynél. Júliusi lemondásnál már kell fizetni kamatot. Folyamatosan figyelni kell az igényelt és a tényleges normatívákra. Hajdu Péter alpolgármester: Jellemzı volt ez a gyakorlat idáig, hogy kevés normatívát igényelt le az oktatási intézmény? Lennert Éva gazdálkodási fıelıadó: Ekkora összegő eltérés még nem volt, szerencsére pozitív az eltérés, tehát az önkormányzat fog kapni még állami támogatást utólagosan a évre vonatkozóan. Kisebb összegő eltérések minden évben vannak, hiszen teljesen pontosan nem lehet megtervezni a közoktatási normatívákat. Hajdu Péter alpolgármester: Az iskola nézze át még egyszer a költségvetését, mit tud csökkenteni kiadásain. Az önkormányzatnál várható többletbevétel a belsı ellenırzés során feltárt normatíva

15 15 igénylések eltéréseibıl adódóan. Az önkormányzat pénzügyi egyensúlya helyre hozhatóvá válik. Azt érzékeli, hogy az önkormányzati költségvetést jobban nem tudják már csökkenteni. Mi az, amit az önkormányzat tud vállalni. Pál Gyuláné gazdasági vezetı: Szívesen leülne az alpolgármesterrel az iskolában annak érdekében, hogy leegyeztetné az alpolgármester az iskola költségvetését. A költségvetésbıl 40 m Ft dologi kiadás, a többi személyi juttatás. Dologi kiadásokból 11 mft + áfa az étkezés, amelynek 13 mft összegnek kellene lennie a bevétel tükrében (a közbeszerzési szerzıdésben 11 mft szerepel, ezért nem hoznak többet). Ha évközben van változás, ez borulhat, több is lehet. Kb. 10 mft a gáz, villany, víz is sok. Szakmai kiadások minimális összeget jelentenek. Rehabilitációs hozzájárulás összegét lehetne csökkenteni eft összeggel. Az iskola költségvetésébıl ezen kívül már csak a szakmai munka rovására tudna elvenni, illetve a cafeteria terhére lehetne csak elvenni. Az iskola költségvetésénél nehéz helyzetben vannak. A szakmai programokat jóváhagyta az önkormányzat. Mi hagyható el a szakmai programokból, nem foglalkoztunk ezzel sosem, hiszen nem vagyunk szakértık ebben. Az elmúlt években sohasem fordult elı, hogy az iskola bármiféle igényét ne tudták volna lefinanszírozni, s mindig maradt év végére egy kis pénz az iskola költségvetésében. Nézzük át a közoktatási intézmény költségvetését: ha van benne lehetıség, szőkítsünk valamit a kereten. Nem revíziót akarnak, nem vizsgálatot akarnak, hanem csak azt kérjük, hogy amennyiben van lehetıség, csökkentsenek a költségvetésükön. Az önkormányzat költségvetésébe belelátnak, hiszen látják, melyik szakfeladatra mennyi pénz jut. Ahhoz, hogy a község érdekében tudjunk valamit tenni, ezért fordultunk az iskolához olyan kéréssel, hogy csökkentsenek a költségvetésükön. Sajnos a szőkítést nem az önkormányzat találta ki. Az állami támogatás 10 MFt összeggel kevesebb, de az összes önkormányzati feladat ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet nem kapja meg az önkormányzat embernek nagyon nehéz azt mondani, hogy nem tudjuk elvezetni a vizet, ismét folyjon a lakásokba be a víz. Még egyszer mondja, hogy segítséget kértek az iskolától azzal, amikor a kiadásaik csökkentését kérték. Minden évben van pénzmaradványa az oktatási intézménynek. Ha csökkentik a kiadásaikat, de év közben azt érezzük, hogy gond van, még mindig tudunk átcsoportosítani és az oktatási intézmények átadni a szükséges pénzeszközt. Felelıtlenség lenne úgy elfogadni egy költségvetést, hogy községfejlesztésre nincs megfelelı pénz elkülönítve. Pál Gyuláné gazdasági vezetı: Nyitottak a kérdésre. Azt szeretnék, ha belelátnának az iskola költségvetésébe is. A számok mögött mindig tartalom, s emberek vannak. Nincs meg a megfelelı képzettségük ahhoz, hogy eldöntsük, mi hagyható el a szakmai programból, s mi nem. Pál Gyuláné gazdasági vezetı: Pénzmaradványuk 3 m Ft körül lesz, amely szabad felhasználású. A tényleges pénzmaradvány ennél nagyobb lesz, de az feladattal terhelt.

16 16 Lennert Éva gazdálkodási fıelıadó: Pénzmaradványuk lesz az iskolának, illetve nem finanszírozta le teljes egészében az önkormányzat az intézményét eft volt a módosított intézményfinanszírozás, s ez helyett eft összeget finanszírozott le az önkormányzat, s így is van pénzmaradvány. Logikus lenne, hogy az iskola csökkentsen a költségvetésén, hiszen volt maradványuk tavalyi évben. Lekötik az önkormányzat pénzeszközeit, s így nem tudjuk felhasználni azokat év közben. Mondja azt az iskola, hogy valamekkora összeget felajánlanak az önkormányzatnak, de ha szükségük lesz rá, igénybe vehetnék. Ha a testület elfogadja az igényelt intézményfinanszírozást, az azt jelenti, hogy lekötik ezzel az önkormányzat pénzeszközeit, holott tudjuk elıre, hogy minden évben marad valamekkora pénzmaradvány. 4 millió Forinttal lehetne csökkenteni véleménye szerint az iskola költségvetését. Gazdasági Bizottság ülésén elhangzott egy olyan összeg - ingatlanból származó bevétel -, amellyel nem számolt az önkormányzat költségvetésében. Ha befolyik ez az összeg, ezzel még lehet növelni az önkormányzat bevételeit. Garai György igazgató: Elfogadják tárgyalási alapnak a 4 MFt összegő csökkentést. Túlórákra eft van betervezve. Ha elhagynánk belıle azokat, amelyek nem kötelezıen ellátandó feladatokra vannak, akkor is csak 1 MFt összeggel csökkentenék a költségvetést. Kéri, hogy a Gazdasági Bizottság elnöke és a gazdálkodási fıelıadó is legyen jelen az iskolával folytatandó egyeztetı tárgyalásokon a polgármesteren és jegyzın kívül. Egyeztetnek idıpontot, s a tárgyaláson részt vesznek. A költségvetés I. fordulós tárgyalását lezárja azzal, hogy az iskola áttekinti ismételten a költségvetését, s megnézi, hogy hol tud csökkenteni a költségvetésén. Mielıtt a költségvetés I. fordulós tárgyalását lezárnák véglegesen, kéri, hogy a cafeteria juttatás ügyében döntsön a testület. Hajdu Péter alpolgármester: Cafeteria juttatással kapcsolatban nem látja még a tényleges csökkentést. Nemes Sándor képviselı: Támogatja, hogy mindenkinek adjanak juttatást. Úgy gondolja, hogy mindenki megérdemli. Minimális béralapon vannak. Ha tudunk plussz-juttatást adni, támogatja. Elıterjesztés szerinti javaslatot támogatja. Dávidné Bodor Katalin képviselı: Eredeti elıterjesztést támogatja. Kicsit pozitívabb a rálátás, hiszen az oktatási intézménynél is érzi, hogy lesz csökkentés, s az önkormányzatnál is várhatóak olyan bevételek, amelyek nem szerepelnek még a költségvetési tervezetben. Horváth Gizella képviselı: Bizottsági ülésen is elmondta, hogy ez az egyetlen forma, amely adható az embereknek. Úgy látja, hogy történtek lépések, hogy jöjjön be bevétel az önkormányzatnak. Nem látja, hogy e juttatások csökkentése fogja jobbá tenni a költségvetést.

17 17 Erdıs László CKÖ elnök: 75 % mennyi megtakarítást jelentene? Hajdu Péter alpolgármester: Közalkalmazottak lényegesen többen vannak, így náluk nagyobb összeget jelentene a megtakarítás, mint a köztisztviselıknél. Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı: Molnár László képviselı javaslatát nem tartja igazságosnak, hiszen a köztisztviselık elıterjesztésben szereplı juttatása az elızı évhez képest 72 %-ra csökkent. Ezt az összeget csökkentené még 75 %-ra, míg a közalkalmazottak lényegében a tavalyi szinthez képest kapnának kevesebbet. A köztisztviselıknél változott a jogszabály, bármelyik köztisztviselınek lényegében indokolás nélkül fel lehet menteni. Ha lényegesen csökkentik a köztisztviselıi juttatást, akkor hogyan várják el a mostani helyzetben, hogy hajtson az érintett személy, s tegyen meg mindent az önkormányzat érdekeiért? Antalné Farkas Beatrix védını: Szeretnék megköszönni a képviselıknek, akik támogatták a cafeteria juttatás elıterjesztés szerinti megállapítását és észrevették, hogy mennyi többletmunkát végeznek a településért az önkormányzati dolgozók. Körbe lehet nézni, hogy más településeken ki milyen többletmunkát vállalt önkormányzati dolgozóként. Kéri, hogy mérlegeljék az önkormányzati dolgozóknak adható támogatás mértékét. Mindenkit érint az adó kérdése, ezután is szeretnének helyt állni. Havi többletjuttatás is mindenkinek jól jön. Horváth Gyöngyi védını: Nincsenek beoltva a kutyák Gombás-pusztán (6 kutya még mindig nincs beoltva). Ennek a veszélynek is ki van téve védınıként. Veszettség elleni oltás nincs belterületen sem több kutyának. Veszett kutya harapásának is ki vannak téve. Kérdezi a képviselıtestületet, hogy az eredeti elıterjesztést ki fogadja el? A képviselıtestület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatát: 8/2011. (II. 3.) ÖK. határozat I. Szentgál Község Önkormányzat Képviselıtestülete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıit megilletı béren kívüli juttatás, ún. Cafeteria-juttatás mértékét figyelemmel a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 49/F. -ában, valamint a köztisztviselık cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra Ft/fı/év összegben határozza meg évben. E juttatás érvényes a polgármesterre is. II. Szentgál Község Képviselıtestülete a Polgármesteri Hivatal, valamint a Lırincze Lajos Általános Iskola és Óvoda közalkalmazottai részére béren kívüli juttatásként Cafeteria-juttatásként Ft/fı/év összeget biztosít.

18 18 A Cafeteria-juttatás mértéke bruttó összeg, amely magában foglalja a köztisztviselık, közalkalmazottak által igénybe veendı szolgáltatások után fizetendı adótételeket is. A képviselıtestület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pénzügyi fedezet évi költségvetés II. fordulós tervébe történı beépítésérıl. Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı Határidı: a) február 15. b) február 15. A költségvetés I. fordulós tárgyalását végig beszélik a költségvetést. Február végére egy elfogadható költségvetést kívánnak a képviselıtestület elé terjeszteni. A képviselıtestület egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül 9/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestülete elfogadja a Lırincze Lajos Általános Iskola és Óvoda, valamint Szentgál Község Önkormányzata költségvetésének I. fordulós tervezetét a következı feltételekkel: - Lırincze Lajos Általános Iskola és Óvoda intézményfinanszírozását csökkenteni kell, - meg kell vizsgálni az önkormányzati bevételek növelésének lehetıségét. A képviselıtestület felkéri a polgármestert, jegyzıt és közoktatási intézmény vezetıjét, hogy nézzék át a költségvetési tervezet módosításainak lehetıségét. Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı Garai György igazgató Határidı: február a) Beszámoló a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi tevékenységérıl b) A Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkaterve Elıterjesztı: Somlai Veronika könyvtáros Dávidné Bodor Katalin képviselı: A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót és a évi munkatervet. A bizottsági ülésen elég hosszasan beszéltek a napirendi pontokról. A Humánerıforrás Bizottság aktívabban kíván részt venni a programok megvalósításába.

19 19 Kéri a képviselıtestület döntését a évi beszámoló elfogadásáról. 10/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadja a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkájáról szóló beszámolót. Képviselıtestület felkéri - a polgármestert, hogy a döntésrıl a mővelıdési ház vezetıjét értesítse, - a mővelıdési ház vezetıjét, hogy a mővelıdési ház és könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló elkészítésérıl gondoskodjék. Somlai Veronika, mővelıdési ház vezetıje Határidı: február január 31. Kéri a képviselıtestület döntését a évi munkaterv elfogadásáról. 11/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzat Képviselıtestülete elfogadja a Mővelıdési Ház és Könyvtár évi munkatervét. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl értesítse a mővelıdési ház és könyvtár vezetıjét. Határidı: február Testvér-települési pályázat benyújtása Elıterjesztı: Somlai Veronika könyvtáros Kézdiszentlélekiekkel való kapcsolattartást segítené elı a pályázat. Kéri a Humánerıforrás Bizottság elnökét, hogy ismertesse a pályázatot.

20 20 Dávidné Bodor Katalin képviselı: A pályázat már kidolgozásra került korábban, de nem tudtuk beadni a szentlélekiek késése miatt. A bizottság úgy határozott, hogy a pályázat legyen kidolgozva, a könyvtáros és a Humánerıforrás Bizottság üljön le, dolgozza ki újból a pályázatot. A szentlélekiek válasza megérkezett már, így be tudjuk adni a pályázatot. Bizottsági ülésen még szó volt arról, hogy 2 millió Ft összegő határral adja be a pályázatot az önkormányzat. Elızetes támogatást megköszöni a testületnek. Kéri a testület döntését a pályázat benyújtásáról. A képviselıtestület 7 igen szavazattal, egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül 12/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testülete pályázatot kíván benyújtani az EACEA által kiírt Európa a Polgárokért program 1. alpolgram Aktív polgárok Európáért 1.1. Testvérvárosi találkozók (Town Twinning Citizens Meetings) alprogramra. A program keretében maximum Ft összegnek megfelelı, kb euro összegő támogatást igényel az önkormányzat. A képviselıtestület felkéri a Humánerıforrás Bizottságot és a könyvtárost, hogy a pályázat beadása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelıs: Humánerıforrás Bizottság Somlai Veronika könyvtáros Határidı: február Szociális rendelet felülvizsgálata Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı: Egyik eldöntendı kérdés az volt, hogy az aktív korúak ellátásán belül új ellátási formaként jön be a rendelkezésre állási támogatás helyett a bérpótló juttatásra való jogosultság. A törvényi feltételek mellett többletfeltételként írhatja elı a képviselıtestület a helyi szociális rendeletben a saját lakókörnyezet rendben tartását. A másik módosító indítvány arra irányult, hogy a 10. -nál csökkenteni szerették volna az átmeneti segélyre való jogosultságot (aki rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosult, ne igényelhessen átmeneti segélyt). Dávidné Bodor Katalin képviselı: Két fıbb módosítási javaslat érkezett a hivatal részérıl a rendelettel kapcsolatban. A bizottság javaslata az volt, hogy a bérpótló juttatásra jogosultakkal szemben ne legyen többletfeltétel megállapítva. A 10. (1) bekezdésének változtatását a bizottság az alábbiak szerint javasolja: (1) Átmeneti segély adható kérelemre vagy hivatalból annak a rászorulónak, aki - egyedül élı és jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át,

21 21 - akinek családban az egy fıre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, és létfenntartást veszélyeztetı, rendkívüli élethelyzetbe került, és helyzetén más módon nem lehet segíteni. Kéri a képviselıtestületet, hogy fogadják el a rendelet-tervezetet a bizottság javaslatának megfelelıen. A képviselıtestület egyhangúlag, 7 igen szavazattal ellenszavazattal és tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi rendeletét: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2011. (II. 4.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 11. Gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı: Ismerteti a két fıbb változtatás lényegét a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a krízissegély esetében. Dávidné Bodor Katalin képviselı: A bizottság a B megoldást javasolja elfogadni a képviselıtestület részére a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál. A másik változtatás a krízissegélynél volt, amellyel a bizottság egyetértett. Kéri a képviselıtestület döntését a rendelet-tervezet változtatásoknak megfelelı elfogadásáról. megalkotja az alábbi rendeletét: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 3/2011. (II. 4.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 12. Önkormányzati kitüntetésekrıl szóló rendelet felülvizsgálata Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı Dávidné Bodor Katalin képviselı: Bizottság részletesen megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Elızetesen volt egy megbeszélés, amelyen az eredeti rendelet alkotásában résztvevı korábbi képviselıket és a jelenlegi

22 22 képviselıket, bizottsági tagokat is meghívták. E bizottsági ülésrıl készült egy feljegyzés, amely alapján a jegyzı elkészítette a rendelet-tervezetet. Hétfıi bizottsági ülésen 2 javaslatról döntött a bizottság: Szentgál község díszpolgára esetében maradjon az elızı megfogalmazás, hogy kinek adható e cím. A másik módosítás értelmében évente 1 díszpolgári cím legyen adományozható. Ismerteti a többi apróbb módosítási javaslatot. Ismerteti a módosítást. 1. (1) b) pontjának szövege: Mind településen belül, mind országosan, vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez,. 1. (2) bekezdés - Évente legfeljebb 1 díszpolgári cím adományozható. 3. (5) bekezdés módosítását javasolta még a bizottság, hogy a díszpolgárinál emlékplakett, egyéb elismeréseknél kitőzı. 5. -ban pedig a magasabb jogszabályra kell hivatkozni, mikor kell visszavonni az elismeréseket. Kéri a képviselıtestületet, hogy az ismertetett módosításokkal együtt elfogadják el a tervezetet. A képviselıtestület 6 igen szavazattal ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotja az alábbi rendeletét: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 4/2011. (II. 4.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetések és díjak alapításáról és adományozásának rendjérıl 13. A házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról szóló rendelet Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı: január 1-jétıl megváltoztak a házasságkötésre és egyéb családi esemény lebonyolítására vonatkozó jogszabályok. Kötelezı rendeletet alkotnia a képviselıtestületnek a hivatali munkaidın kívüli, illetve hivatali helyiségen kívüli események lebonyolításának költségeirıl. A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Több település gyakorlatát vették figyelembe az összegek meghatározásánál. Bruttó 50 eft + ÁFA összeget javasol a bizottság a külsı helyszínen történı események lebonyolításra (1. sz. melléklet I/c., II/c., III/c. pontok). Ha az önkormányzat épületében, de munkaidın kívül van az esemény, akkor 10 eft + ÁFA összegő díjtételt javasol a bizottság az 1. sz. melléklet I/b., II/b. és III/b. pontjában foglalt eseményeknél. 3. (5) bekezdésének szövegeként a bizottság az alábbit javasolja: A hivatali idın kívül történı házasságkötésben közremőködı anyakönyvvezetıt választása szerint a köztisztviselık jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidı egésze, vagy egy része helyett munkaidın túli házasságkötés esetén bruttó Ft összegő, hivatali helyiségen kívül történı házasságkötés esetén bruttó Ft összegő díjazás illeti meg. A 2. sz. mellékletben a szertartás szó helyett szolgáltatás szó szerepeljen.

23 23 Molnár László képviselı: Anyakönyvvezetı eseményhez méltó körülmények között, megfelelı idıben történı odavissza szállítása biztosított legyen, ez is kerüljön bele a rendeletbe, s minden családi eseményre vonatkozzon. Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı: Az anyakönyvvezetésre vonatkozó jogszabályokban meg vannak határozva a külsı helyszín megtartásának feltételei, pl. az anyakönyv biztonságos szállítása is. Az anyakönyvvezetık felelıssége, hogy a szolgáltatást igénybe vevık kérése alapján mérlegeli akár helyszíni tájékozódás után -, teljesíthetı-e a külsı helyszínen a házasságkötés megtartása. Magasabb szintő jogszabályi rendelkezéseket nem tehette bele a helyi rendeletbe. Kéri a képviselıtestületet, hogy ezekkel a változtatásokkal fogadják el bizottság által javasolt összegekkel és az 1., 2. sz. melléklet módosításával a rendelet-tervezetet. megalkotja az alábbi rendeletét: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 5/2011. (II. 4.) önkormányzati rendelete a házasságkötés és egyéb családi esemény lebonyolításáról 14. Együttmőködési megállapodás Szentgál Község Önkormányzata és Szentgál Cigány Kisebbségi Önkormányzata között Elıterjesztı: Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı: Írásos elıterjesztését kiegészíti azzal, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat az együttmőködési megállapodást jóváhagyta a január 13-i ülésén. Kéri a képviselıtestülettıl a megállapodás jóváhagyását. 13/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzatának Képviselıtestülete jóváhagyja az önkormányzat és Szentgál Cigány Kisebbségi Önkormányzat kötendı együttmőködési megállapodást. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt az együttmőködési megállapodás aláírására. Pintérné Kundermann Györgyi jegyzı Határidı: február 15.

24 24-10 perc szünet 15. Tájház felújítása Írásos elıterjesztését kiegészíti azzal, hogy tegnapi napon kapta kézhez az együttmőködési megállapodást a tájházra vonatkozóan. Minden tartalmaz az együttmőködési megállapodás, amirıl a bizottsági ülésen beszéltek már, egy kivétellel az önkormányzat vállalja a munkatársak utazását és a mőtárgyak szállításának költségeit. Ez nem akkori tétel, amely miatt újra kellene gondolni e napirendi pontot. 300 eft eft is bent van a szerzıdésben. Úgy fogják szervezni a munkákat, hogy elég legyen a költségvetésbe betervezett pénzösszeg. A bizottság egyértelmően támogatja a felújítást. Minimális elvárásnak meg kell tudni felelni a tájháznak annak érdekében, hogy mőködni tudjon továbbra is a tájház. Kéri a képviselıtestületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására 14/2011. (II. 3.) Ök. határozat Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestülete jóváhagyja a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság (8200 Veszprém, Török Ignác u. 7.) és Szentgál Község Önkormányzata között kötendı 94-29/2011. számú együttmőködési megállapodást. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy bruttó Ft kötelezettségvállalást tegyen a mőtárgyak védelmében (mőtárgyak konzerválásához, fertıtlenítéséhez szükséges vegyszerek beszerzése) és bruttó Ft-os kötelezettség vállalást az épület védelmében. A képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési megállapodás aláírására. Határidı február 15.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Szentgál Polgármesteri Hivatal, nagyterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dr. Baranyai Mariann képviselő Masinka Csabáné képviselő Molnárné Troppert Mária képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 12-én 16.00 órai kezdettel 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalva Nagyközség Polgármesteri

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselőtestületi üléséről. Ideje: 2015. augusztus 13-án 15:00 órakor. NAPIRENDI

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 31. napján 11:00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 1/2012.(II.10.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25-én 17.00 órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYV. A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/7 számú JEGYZ KÖNYVE JEGYZ KÖNYV A 2014. évi május hónap 29. napján megtartott nyílt ülésr l Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 59-17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2010. november 24-én a Művelődési Házban megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-2/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben