JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról."

Átírás

1 Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének december 30. napján a Baki Körjegyz ség épületében (8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) 8 45 órai kezdéssel megtartott nyílt ülésér l. Jelen vannak: - Molnár Károly, polgármester - Farkas Tamás Attila, alpolgármester - Makkos István, települési képvisel - Németh Dezs, települési képvisel - Tamás Béláné, települési képvisel - Toplak Tiborné, települési képvisel. Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyz. Molnár Károly, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 f települési képvisel l 6 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László körjegyz t, jegyz könyv hitelesítésre Németh Dezs és Tamás Béláné települési képvisel ket kéri fel, melyet a képvisel -testület egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen a napirendek tárgyalása. A javaslattal a testület egyetértve, az alábbi napirendet fogadja el: 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseir l. 3. Az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata. El terjeszt : Molnár Károly polgármester, Császár László körjegyz. 4. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. El terjeszt : Császár László, körjegyz. 5. Szennyvíz használati díjhátralék ügye. El terjeszt : Molnár Károly polgármester 6. Közvilágítási szerz dés a évre. 1

2 El terjeszt : Császár László körjegyz. 7. Hulladékszállítási díjjavaslat a évre El terjeszt : Molnár Károly polgármester. 8. Egyebek (ebrendészeti hozzájárulás ügye, iskolai területmegosztás ügye, stb.) Napirendek tárgyalása: 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Molnár Károly, polgármester jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerint ismerteti a lejárt határidej határozatokról szóló tájékoztatást. Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban szerepl, az ÁMK gazdasági önállóságának megszüntetésével kapcsolatban. Az Igazgató Úrral és Farkas Tamás alpolgármesterrel több ízben folytatott tárgyalás eredményeként a másik két fenntartóval is konzultálva január 5. napjára kezdeményezte együttes ülés összehívását a tárgyi ügyben, melyre a meghívót és az anyagot most kapták kézhez a képvisel k. Felkéri Farkas Tamás alpolgármestert, mint az el készítésben részt vev t, adjon tájékoztatást a testület számára. Farkas Tamás, alpolgármester: Régi vessz paripájáról van szó most a testületnek. Az ÁMK m ködése során többször voltak problémák. Ismét felvet dött egy olyan helyzet, ami vizsgálatot igényelne. A gazdálkodási önállóság megvonása tárgyában már a tavasszal készített egy el terjesztést, amit akkor a fenntartók nem fogadtak el. Id közben kijött a köznevelési törvény is, már tény, hogy még egy teljes gazdasági évre az Önkormányzatoknál maradnak az oktatási intézmények, január 1-t l veszi át azokat az állam. A gazdálkodási önállóság megvonása mellett szól, hogy az elkövetkez egy év kontrollálhatóvá válna. Személy szerint indokoltnak tartja a döntés meghozatalát. A gazdasági önállóság az ÁMK m ködését más területen nem érinti, a szakmai önállóság változatlan maradna. Molnár Károly, polgármester véleménye szerint a változtatás legközelebbi dátuma február 1. lehetne. Császár László, körjegyz : a lefolytatott egyeztetések alapján az az álláspont alakult ki, hogy a döntéshozatal el tt szükséges lenne egy ellen rzést lefolytatni, megállapítva, hogy a Körjegyz ség milyen feltételekkel, milyen id ponttal tudná az ÁMK gazdasági feladatait átvenni. A február 1-i id pont a költségvetés, zárszámadás készítés miatt okozhat problémát, de az ellen rzés tapasztalatai alapján kirajzolódhat egy tiszta kép, hogy ez megoldható-e, s milyen feltételekkel. Makkos István, települési képvisel : Üdvözli az elhatározást, mindezt már lényegesen el bb meg kellett volna lépnie a fenntartóknak. Megkérdezi, igaz-e, hogy az a közm vel dési feladatokat eddig ellátó közalkalmazott helyére valakit felvett az igazgató Úr? 2

3 Farkas Tamás, alpolgármester: Szóbeszédre nem lehet alapozni. Az ellen rzés ezt is bizonyíthatja. Németh Dezs, települési képvisel : A gazdasági részen az ÁMK-nál van foglalkoztatva 3? k a továbbiakban a Körjegyz ségen dolgoznának? Makkos István, települési képvisel : Pont az a lényeg, hogy nem jön ide le foglalkoztatott. Az jelent csak megtakarítást, hogy nem kerülnek k továbbfoglalkoztatásra. Császár László, körjegyz : a lefolytatandó vizsgálatnak az is fontos részét képezni, milyen foglalkoztatotti létszámmal lehet megoldani az ÁMK gazdasági feladatainak a körjegyz séghez való integrálását. Az ÁMK-nál nagy számú TÁMOP pályázat fut, ismerni kell a pontos adminisztratív feladatokat azért, hogy a fenntartóknak nem kell-e mérlegelni legalább a projekt id szakára további létszámot alkalmazni legalább megbízási jogviszony keretében. Farkas Tamás, alpolgármester: Nem tudja, mennyire közismert a képvisel k el tt, hogy a nyár végi ülésen amikor több szül megjelent a testületi ülésen, kérve egy pedagógus továbbfoglalkoztatási lehet ségét kialakított testületi állásfoglalás ellenére az Intézményben továbbfoglalkoztatásra került 1 f pedagógus, valószín leg nem pedagógus álláshelyen. November 1-t l pedig, amikor az IKSZT munkatárs áthelyezésre került az Önkormányzathoz, a közm vel dési álláshelyen kerül ugyan alkalmazásra. Makkos István, települési képvisel : Véleménye szerint ez egy fegyelmi eljárás lefolytatását tenné szükségessé. Farkas Tamás, alpolgármester: Mivel az intézmény részér l elmaradt a tantárgyfelosztás benyújtása, nem megalapozott a fegyelmi eljárás. A vizsgálat erre is fényt fog deríteni, ez alapot teremthet az esetleges fegyelmi eljárás lefolytatására. Németh Dezs, települési képvisel : Ha az együttes ülésen a fenntartók megszavazzák, úgyis lesz vizsgálat, annak ismeretében kell eljárni. Hallomásból szerzett információk alapján nem lehet eljárni. Molnár Károly, polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Körjegyz ség és az Önkormányzat eddigi vállalkozóval fennálló takarítási szerz dése felmondásra került december 31. napjával. Célszer lenne a feladatot a kisebb önkormányzati hozzájárulási igény miatt közfoglalkoztatás keretében megoldani. A közfoglalkoztatás várhatóan februárjával indul, így a takarítás januárban nem megoldott. Tamás Béláné, települési képvisel : Er s kételyei, kérdései vannak, hogy egy f vel meg lehet oldani az Iskola, a Faluház és a Körjegyz ség takarítási feladatait. December 1-t l 1 f 6 órás foglalkoztatott van az iskolánál. Nem látja biztosítottnak a feladat ellátását január 1- l. A 6 órás foglalkoztatott mellett 1 f 8 órás nem fogja bírni az összes takarítási feladat ellátását. Közmunkások foglalkoztatásával nem látja biztonságosnak a takarítást. Az Intézmény által benyújtani tervezett TÁMOP pályázat amelyre több biztatást is kapott az ÁMK a fenntartókat 1,2 mft-tal terhel összeggel legalább 1 évre biztonságosan 3

4 megoldotta volna a takarítási feladatok ellátását. Bak, December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. Farkas Tamás, alpolgármester: Megérti a felvázolt aggályokat, de nem véletlenül nincs takarító az Iskolánál. Együttes testületi döntés volt a takarítói állások leépítése, ennek issza most a levét az Iskola. Most egy hónapot kell átvészelni, amíg nem lesz közmunka. Úgy érzi, nincs meg az Intézmény felé a kell bizalom a TÁMOP pályázat benyújtásához. Ha zökken mentes lenne a fenntartókkal való viszonya az Intézménynek, biztos benne, hogy az Önkormányzatok nem zárkóztak volna el a pályázat támogatásától. Tamás Béláné, települési képvisel : A takarítói munkakörök leépítése nem az Igazgató Úr döntése volt. A fenntartók döntöttek a vállalkozói, majd a közmunka keretében való feladat ellátásról. Sajnos jelenleg kifogytunk azokból az emberekb l, akik egyáltalán munkára foghatóak lennének. Mivel bizalmi állásról van szó, 2 év alatt túl sok ember fordult meg az Intézménynél. Most is próbáltunk alkalmas embert keresni, de nem volt foglalkoztatási lehet ség. Molnár Károly, polgármester: Azt javasolja, hogy az ÁMK foglalkoztasson továbbra is 1 t megbízással, valamint az Önkormányzat is 1 f t. Így sz kösen, de megoldható a feladat. Nem az volt a baj, hogy nincs ember, hanem jelenleg nem írtak ki közfoglalkoztatási pályázatot. A kapott információk szerint a évben nemcsak aktív korú, foglalkoztatást helyettesít támogatásban részesül, hanem regisztrált álláskeres is foglalkoztatható lesz közfoglalkoztatás keretében, így lényegesen b vebb lesz a merítési lehet ség. Tamás Béláné, települési képvisel : Jelenleg hány f t tudna az önkormányzat igénybe venni, ha leesne a hó? Molnár Károly, polgármester: f, amelybe beszámítjuk az önkormányzati alkalmazottat, illetve a közérdek munkavégzés keretében foglalkoztatottakat, az önkéntes munkásokkal együtt. Makkos István, települési képvisel : Az Igazgató Úr mondta el több fórumon, hogy milyen sok pénzt takarított meg a takarítói állások megszüntetésével. Farkas Tamás, alpolgármester: Az igazgató Úr több beszámolójában saját intézkedésként tüntette fel a takarítói álláshelyek leépítését. A takarítói álláshelyeket a létszámleépítésre benyújtott pályázat miatt visszaállítani nem lehet, így a közmunka az egyetlen reális lehet ség a feladat megoldására. De az ellen rzés tapasztalatai birtokában nem zárkózik el a TÁMOP pályázat újra tárgyalásától. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatával egyetértve a Képvisel -testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 75/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a Körjegyz ség és a Háziorvosi rendel takarítási feladatait január 1. napjától a évi közfoglalkoztatási szabályok tisztázásáig megbízási 4

5 jogviszonyban kívánja ellátni. A Képvisel -testület a megbízási díjat költségvetése terhére biztosítja, felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés megkötésére. Határid : haladéktalanul. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseir l. Molnár Károly, polgármester jelen jegyz könyv 2. számú mellékleteke szerint ismerteti a lejárt határidej határozatokról szóló tájékoztatást. Elmondja továbbá, hogy az Önkormányzat a évet 5,2 mft pozitív egyenleggel zárja, azaz nincs lejárt kifizetetlen számla és folyószámla hitel sem. Tamás Béláné, települési képvisel : Az ÁMK gazdasági helyzetér l elmondja, hogy a november és december havi étkeztetési számlák nincsenek kifizetve, egyéb lejárt kifizetetlen számla nincs. A novemberre vonatkozó számla december 13-án érkezett meg, január 8-i teljesítéssel eft kifizetetlen számla van az intézménynél, amelyb l az Atroplusz Kft. étkeztetési számlája mintegy eft. A beérkezett számlák nem lejártak, hanem évi teljesítési igény számlák. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 76/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a lejárt határidej határozatokról, a két ülés közötti munkáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseir l szóló polgármesteri beszámolót elfogadta. 3. Az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata. El terjeszt : Molnár Károly polgármester, Császár László körjegyz. 4. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. El terjeszt : Császár László, körjegyz. Császár László, körjegyz : A Képvisel -testület tagjai közül többen jelezték, hogy a 3. napirendhez csak az el terjesztés szövege érkezett meg, a rendelet-tervezet szövege nem. A 4. napirendi ponttal kapcsolatban pedig elmondja, hogy január 1-t l ismét módosul a szociális igazgatási törvény, ezért javasolja, hogy a fenti okok miatt mindkét napirend tárgyalását napolja el a testület a következ soros ülésére. 5

6 A képvisel -testület a javaslattal egyetértve, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata, valamint a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata napirendeket a következ, soros ülésére napolja el. 5. Szennyvíz használati díjhátralék ügye. El terjeszt : Molnár Károly polgármester Molnár Károly, polgármester jelen jegyz könyv 3. számú mellékleteke szerint ismerteti a tárgyi ügyben készített el terjesztést. Elmondja, hogy a használati díj hátralék kialakulásának oka, hogy az Önkormányzat 3 éven keresztül nem emelt szennyvízdíjat. Az illetékes Önkormányzati Társulással folytatott tárgyalások eredményeként körvonalazódott az el terjesztés szerinti megoldás. A tárgyalások során 30 éves futamid re szerettük volna a fizetési kötelezettséget elosztani, de azt a tárgyalófelek nem fogadták el. Farkas Tamás, alpolgármester: Felháborodásának ad hangot, nem érti a Testület mit akart elérni akkor, amikor nem emeltek díjat. Ezt most kell felvállalni, véleménye szerint a hátralék lejártát követ en is bent marad ez az összeg a díjban. A saját fogyasztását figyelembe véve ez éves szinten 2.000,- Ft többletköltséget jelent. Etikátlannak tartja, hogy utólag kell díjat emelni, szerinte ezt arra kellene ráterhelni, akik a díjemelést az elmúlt három évben elmulasztották. Molnár Károly, polgármester a testület döntése volt, hogy ne róják a díjat a lakosságra. Lehet nem emelni, de ez visszaüt. Makkos István, települési képvisel : Az önkormányzat nem tudja ezt kifizetni 3-4 részletben? Farkas Tamás, alpolgármester: véleménye szerint 20 Ft/m 3 összeget kellene beépíteni a szennyvízdíjba, így a fennálló tartozás a futamid lejárta el tt elfogyhatna. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 77/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás által a években kimutatott használati díj hátralék ügyében úgy dönt, hogy az beépítésre kerüljön a szennyvízdíjba, 5 év id tartamra. A Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy a évi szennyvízdíj-javaslat el készítése során a fentieket figyelembe véve készítse el az el terjesztést, illetve felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások aláírására. 6

7 Határid : folyamatos. Bak, December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. 6. Közvilágítási szerz dés a évre. El terjeszt : Császár László körjegyz. Molnár Károly, polgármester jelen jegyz könyv 4. számú mellékleteke szerint ismerteti a tárgyi ügyben készített el terjesztést. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 78/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete elfogadja a Magyar Áramszolgáltató Kft. Bak község közvilágítási feladatainak ellátására szóló ajánlatát, 16,05 Ft/kWh díj ellenében január 1. és december 31. közötti id szakra, a baki I. OTR 35 mellett Dózsa u. 1. szám alatti transzformátor állomás vonatkozásában március 1 és december 31. közötti id szakra. A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szerz dés aláírására. Határid : haladéktalanul. 7. Hulladékszállítási díjjavaslat a évre El terjeszt : Molnár Károly polgármester. Molnár Károly, polgármester jelen jegyz könyv 5. számú mellékleteke szerint ismerteti a tárgyi ügyben készített el terjesztést Császár László, körjegyz : A kapott információk szerint a következ évben az igénybevételi járulékot a jogalkotó nem fogadta el, így a évre az el terjesztés 3. oldal tetején szerepl javaslat él, ha a Testület elfogadja. Farkas Tamás, alpolgármester: Javasolja, hogy minden páros hónap kerüljön megjelölésre a szelektív, zsákos hulladékgy jtés id pontjául, egyeztetve a Zala-Depo Kft-vel. Kéri továbbá, hogy lehet ség szerint a szerz dés aláírása el tt kerüljön egyeztetésre az is, hogy a szolgáltató díjtalanul biztosítson gy jt zsákot a lakosság részére. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel - 7

8 testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 79/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a kommunális hulladék elszállítására a Zala-Depo Kft-vel (Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) kötött közszolgáltatási szerz désben szerepl díjakat 2012.január 1-t l december 31-ig a következ k szerint módosítja: literes edényzet ürítési díja: 277,- Ft/alkalom + ÁFA, literes edényzet ürítési díja: 514,- Ft/alkalom + ÁFA. Az éves ISPA díj: ,- Ft + ÁFA, amelyet az önkormányzat finanszíroz. A évi lomtalanítási díj: 3.345,- Ft/m 3 + ÁFA. A temet i konténer évi díja 10 m 3 -es konténer esetében ,- Ft/ürítés + ÁFA, amely díjakat az Önkormányzat a évi költségevetése terhére biztosít. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerz dés fentiek szerinti módosításokkal történ aláírására. Határid : január Egyebek (ebrendészeti hozzájárulás ügye, iskolai területmegosztás ügye, stb.) 8.1. Pályagondnok megbízási szerz dése Molnár Károly, polgármester: Elmondja, hogy a pályagondnok megbízási szerz dése december 31. napján lejár. Javasolja a évre is változatlan feltételekkel a megbízási szerz dés meghosszabbítását. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 80/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a pálygondnoki feladatok ellátásával január 1. napjától december 31. napjáig megbízza id. Timbókovics József Bak, Ady u. 32. szám alatti lakos. A Képvisel -testület a megbízási díjat havi bruttó ,- Ft-ban állapítja meg. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés megkötésére. 8

9 Határid : január 20. Bak, December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv Mez gazdasági utak fejlesztésére vonatkozó pályázati lehet ség Császár László, körjegyz : Az elmúlt ülésen elhangzott felvetés alapján ismerteti a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet alapján benyújtható, mez gazdasági utak fejlesztésére vonatkozó pályázati lehet séget (VM rendelet jelen jegyz könyv 6. számú mellékleteként csatolva.) Farkas Tamás, alpolgármester: a 75 %-os támogatási intenzitás alapján elég magas önkormányzati hozzájárulásra lenne szükség. Jelen gazdasági helyzetben nem célszer ezzel élni, különösen, hogy az Önkormányzatnak jelenleg is hatályban van az a döntése, hogy 90 %-os mérték támogatásnál alacsonyabb támogatási intenzitású pályázaton nem indul. A képvisel -testület a javaslattal egyetértve, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy az mez gazdasági utak fejlesztésére vonatkozó pályázati lehet séggel nem kíván élni Baki Önkéntes T zoltó Egyesület támogatási ügye Császár László, körjegyz : Az Önkéntes T zoltó Egyesület azzal a kéréssel fordult a Képvisel -testülethez, hogy a évi támogatási kereten felül az Egyesület által megvásárolt 100 liter gázolaj árával, ,- Ft-tal támogassa az Egyesületet az Önkormányzat. Farkas Tamás, alpolgármester: Szükségesnek látná, ha az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a testületi ülésen is beszámoljanak tevékenységükr l évente egy alkalommal. Császár László, körjegyz : A januári testületi ülésre el terjesztésre kerül az ülésterv. Abba beépítésre kerülhet, hogy ülésenként egy-egy civil szervezet beszámol terveir l, ködésér l. Németh Dezs, települési képvisel : Javasolja, hogy a település legnagyobb adófizet i részére az önkormányzat adott év elején, vagy a tárgyév végén tartson egy fogadást, ahol a felek megismerhetik egymás lehet ségeit, terveit, talán a vállalkozások adófizetési hajlandóságát is pozitívan befolyásolná egy ilyen megbeszélés. Makkos István, települési képvisel : Célszer lenne a település központjában elhelyezked vállalkozásokat megkeresni, például a Takarékszövetkezetet, CBA-t, stb. egy biztonsági kamerarendszer kiépítése tárgyában, okulva a templomról lelopott ereszcsatorna ügyéb l is. A vállalkozók és az önkormányzat közösen építhetné ki a rendszert. Molnár Károly, polgármester: Vezeték nélküli rendszer kiépítésére korábban már volt ajánlat. A következ soros ülésre készít el terjesztést az aktuális árakkal. 9

10 A T zoltó Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatban javasolja az Egyesület vezet jének meghívását a következ ülésre, addig ne kerüljön kifizetésre az összeg. A képvisel -testület a javaslattal egyetértve, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a T zoltó Egyesület vezet je a következ soros ülésre kerüljön meghívásra Az Önkormányzat vagyongazdálkodási ügye. Császár László, körjegyz : Elmondja, hogy az elmúlt években folyamatosan visszatér problémaként jelentkezett az Önkormányzat vonatkozásában, hogy a f könyvi könyvelésben és a vagyonkataszterben kimutatott vagyoni érték egymástól jelent sen eltér. A vagyonkataszter felvételének alapja az 1990-es évek közepén készített forgalmi érték alapú vagyonértékelés volt. A f könyvi könyvelés és a vagyonkataszter között a jogszabályok alapján nem lehetne értékbeli eltérés. Jelen esetben az eltérés legvalószín bb oka, hogy a két érték összehangolásához szükséges intézkedéseket az illetékesek elmulasztották. Egyeztetett a Hivatal dolgozóival és az újonnan megbízott könyvvizsgálóval is ez ügyben, az a javaslat, hogy a f könyvi könyvelés adatait tényként elfogadva, a vagyonkataszter adatai kerüljenek ehhez igazításra. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 81/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete az Önkormányzat vagyona értékeként a f könyv szerinti értéket elfogadva utasítja a Körjegyz séget, hogy a vagyonkataszterben szerepl értékeket a könyv szerinti értékre módosítsa. Határid : folyamatos. Felel s: Császár László körjegyz Az Önkormányzat tulajdonát képez fapellet értékesítése. Császár László, körjegyz elmondja, hogy a Morvai-féle kazánok üzemeltetéséhez az Önkormányzat 2008-ban rendelt 22 tonna fapellet tüzel anyagot, amelyb l még mintegy 20 tonna nem került felhasználásra, részben az iskolánál, részben az Önkormányzat raktárában tárolva. Mivel nincs reális esély a tüzel anyag rendeltetésszer felhasználására, célszer lenne elgondolkodni az értékesítés lehet ségér l. Felvette a kapcsolatot olyan vállalkozókkal, akik ilyen tüzel anyag forgalmazásával foglalkoznak, van esély az értékesítésre, jelenleg min ségt l függ en euro/tonna körüli összeg a reális ár. A vállalkozó próbaf tés végrehajtása után tenne konkrét ajánlatot a vételárra. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 10

11 82/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a tulajdonát képez fapellet tüzel anyag értékesítését rendeli el. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítés ügyében járjon el. Határid : folyamatos Az Iskola telkének ügye. Császár László, körjegyz : az egyebek napirendhez kiküldött, jelen jegyz könyv 7. számú mellékleteként csatolt el terjesztés 1. pontjában megjelölt ügyben kéri a testület döntését. Farkas Tamás, alpolgármester: Az a kérdés, hogy leválasztásra kerüljön-e a kazánház és konyha épülete az iskola területér l? Kérdés, hogy van-e értelme valamit kezdeni az épülettel, tekintettel annak rossz állapotára. A kazánház leválasztása nem jelenti azt, hogy ezáltal nem oldható meg az iskola f tése? Az is kérdés, hogy az állam általi átvétel esetén érdemes-e ezt meglépni. Makkos István, települési képvisel : Legfeljebb két helyrajzi számú területet vesz át az állam. Molnár Károly, polgármester: Javasolja a telekmegosztást, az iskolát nem ezzel a kazánnal f tik. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 83/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a tulajdonát képez, 629/2. helyrajzi számú ingatlant meg kívánja osztani, leválasztva a konyha és kazánház épületeket. A Képvisel -testület a telekmegosztás költségeinek fedezetét költségvetéséb l biztosítja, felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határid : folyamatos Egyéb bejelentések, közlések. 11

12 Császár László, körjegyz : Az elmúlt ülésen elfogadta a Képvisel -testület a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét két, évben törvénytelenül meghozott határozattal kapcsolatban. A testület akkor úgy foglalt állás, meg kell vizsgálni a mulasztó jegyz felel sségre vonásának lehet ségét. A Kormányhivatal részér l a törvényességi észrevétel elfogadásával az ügy lezárult, további lehet ség a büntet jogi és polgári jogi igény érvényesítése. A polgármester úrral eljárva felvettük a kapcsolatot egy jogásszal, aki az átadott dokumentumok elemzését követ en január elejére ígérte írásos állásfoglalását. Császár László, körjegyz : A hivatkozott el terjesztés 2. pontjában foglalt, ebrendészeti hozzájárulás ügyében kéri a testület véleményét. Molnár Károly, polgármester: nem támogatja ezt, a lakosságot terhel hozzájárulás bevezetését. A képvisel -testület a javaslattal egyetértve, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy az ebrendészeti hozzájárulás ne kerüljön kivetésre Bak községben. Császár László, körjegyz : A hivatkozott el terjesztés 3. pontjában jelzésre került, hogy az egyes építészeti örökség helyi védetté nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet alapján megkeresett ingatlan tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy nem kíván élni a védetté nyilvánítás lehet ségével. Farkas Tamás, alpolgármester: Véleménye szerint a rendelet alapján védetté nyilvánított önkormányzati tulajdonú építészeti örökségeket meg kellene jelölni táblával, illetve a védettség tényét a honlapon is fel kellene tüntetni. Molnár Károly, polgármester: Tájékoztatja a Képvisel -testületet, hogy az elmúlt id szakban több ízben tárgyalásokat folytatott a Bakon megvalósítandó egészségügyi központ iránt érdekl befektet i csoport képvisel ivel. Az el zetes tervek szerint a projektbe beemelésre kerül a telekalakítás ügye is, a befektet k várhatóan átvállalják az Önkormányzat által a évben kifizetett földvédelmi járulék összegét. Nagy esélye van a beruházás tavaszi indulásának, így esélyes, hogy az Önkormányzat március végéig hozzájut a földvédelmi járulék összegéhez A helyi környezet védelmér l, a közterületek és ingatlanok rendjér l, a település tisztaságáról szóló 6/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása Császár László, körjegyz : Farkas Tamás alpolgármester Úr indítványozására került napirendre az ügy tárgyalása. A településen felmerült, az alpolgármester Úr által tolmácsolt javaslat szerint a t zgyújtásra engedélyezett id szak b vítésre kerülne a május és szeptember hónapokkal is. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 12

13 ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 12/2011. (XII. 31.) önkormányzati rendeletét a helyi környezet védelmér l, a közterületek és ingatlanok rendjér l, a település tisztaságáról szóló 6/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyz könyv 8. számú mellékletét képezi. Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt ülését órakor bezárta, a további ügyek megtárgyalására zárt ülést rendel el. k.m.f. Molnár Károly polgármester Császár László körjegyz A jegyz könyvet hitelesítette: Németh Dezs települési képvisel Tamás Béláné települési képvisel 13

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél.

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. május 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. RENDELET SZÁMA: 10/2008. (VI. 30.) HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 10/2013.(II.15.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. november 22-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. november 22-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete 8947

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 18-i üléséről Határozat: 15 32/2010.(II.18) számú Rendelet: 2/2010.(II.19.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Szvitankó

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/28-2/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Juhászné dr. Müllner Marianna a bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti

JEGYZŐKÖNYV. Az ülést hangfelvétel rögzíti JEGYZŐKÖNYV Az ülést hangfelvétel rögzíti Készült: Lovasberény Község Önkormányzata Képviselő-te stületének 2016. április 28. napján 18,00 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismertetette a kiküldött napirendet, és megkérdezi a bizottság tagjait hogy van-e javaslatuk a napirend módosítására, kiegészítésére?

JEGYZŐKÖNYV. Ismertetette a kiküldött napirendet, és megkérdezi a bizottság tagjait hogy van-e javaslatuk a napirend módosítására, kiegészítésére? JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2011. október 19-án 17 órakor megtartott üléséről. Az

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben