JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról."

Átírás

1 Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének december 30. napján a Baki Körjegyz ség épületében (8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) 8 45 órai kezdéssel megtartott nyílt ülésér l. Jelen vannak: - Molnár Károly, polgármester - Farkas Tamás Attila, alpolgármester - Makkos István, települési képvisel - Németh Dezs, települési képvisel - Tamás Béláné, települési képvisel - Toplak Tiborné, települési képvisel. Tanácskozási joggal: Császár László, körjegyz. Molnár Károly, polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester megállapítja, hogy a képvisel -testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 f települési képvisel l 6 f jelen van. Jegyz könyvvezetésre Császár László körjegyz t, jegyz könyv hitelesítésre Németh Dezs és Tamás Béláné települési képvisel ket kéri fel, melyet a képvisel -testület egyhangúlag 6 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz, hogy a meghívóban kiküldöttek szerint történjen a napirendek tárgyalása. A javaslattal a testület egyetértve, az alábbi napirendet fogadja el: 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseir l. 3. Az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata. El terjeszt : Molnár Károly polgármester, Császár László körjegyz. 4. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. El terjeszt : Császár László, körjegyz. 5. Szennyvíz használati díjhátralék ügye. El terjeszt : Molnár Károly polgármester 6. Közvilágítási szerz dés a évre. 1

2 El terjeszt : Császár László körjegyz. 7. Hulladékszállítási díjjavaslat a évre El terjeszt : Molnár Károly polgármester. 8. Egyebek (ebrendészeti hozzájárulás ügye, iskolai területmegosztás ügye, stb.) Napirendek tárgyalása: 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Molnár Károly, polgármester jelen jegyz könyv 1. számú melléklete szerint ismerteti a lejárt határidej határozatokról szóló tájékoztatást. Kéri a testület állásfoglalását a beszámolóban szerepl, az ÁMK gazdasági önállóságának megszüntetésével kapcsolatban. Az Igazgató Úrral és Farkas Tamás alpolgármesterrel több ízben folytatott tárgyalás eredményeként a másik két fenntartóval is konzultálva január 5. napjára kezdeményezte együttes ülés összehívását a tárgyi ügyben, melyre a meghívót és az anyagot most kapták kézhez a képvisel k. Felkéri Farkas Tamás alpolgármestert, mint az el készítésben részt vev t, adjon tájékoztatást a testület számára. Farkas Tamás, alpolgármester: Régi vessz paripájáról van szó most a testületnek. Az ÁMK m ködése során többször voltak problémák. Ismét felvet dött egy olyan helyzet, ami vizsgálatot igényelne. A gazdálkodási önállóság megvonása tárgyában már a tavasszal készített egy el terjesztést, amit akkor a fenntartók nem fogadtak el. Id közben kijött a köznevelési törvény is, már tény, hogy még egy teljes gazdasági évre az Önkormányzatoknál maradnak az oktatási intézmények, január 1-t l veszi át azokat az állam. A gazdálkodási önállóság megvonása mellett szól, hogy az elkövetkez egy év kontrollálhatóvá válna. Személy szerint indokoltnak tartja a döntés meghozatalát. A gazdasági önállóság az ÁMK m ködését más területen nem érinti, a szakmai önállóság változatlan maradna. Molnár Károly, polgármester véleménye szerint a változtatás legközelebbi dátuma február 1. lehetne. Császár László, körjegyz : a lefolytatott egyeztetések alapján az az álláspont alakult ki, hogy a döntéshozatal el tt szükséges lenne egy ellen rzést lefolytatni, megállapítva, hogy a Körjegyz ség milyen feltételekkel, milyen id ponttal tudná az ÁMK gazdasági feladatait átvenni. A február 1-i id pont a költségvetés, zárszámadás készítés miatt okozhat problémát, de az ellen rzés tapasztalatai alapján kirajzolódhat egy tiszta kép, hogy ez megoldható-e, s milyen feltételekkel. Makkos István, települési képvisel : Üdvözli az elhatározást, mindezt már lényegesen el bb meg kellett volna lépnie a fenntartóknak. Megkérdezi, igaz-e, hogy az a közm vel dési feladatokat eddig ellátó közalkalmazott helyére valakit felvett az igazgató Úr? 2

3 Farkas Tamás, alpolgármester: Szóbeszédre nem lehet alapozni. Az ellen rzés ezt is bizonyíthatja. Németh Dezs, települési képvisel : A gazdasági részen az ÁMK-nál van foglalkoztatva 3? k a továbbiakban a Körjegyz ségen dolgoznának? Makkos István, települési képvisel : Pont az a lényeg, hogy nem jön ide le foglalkoztatott. Az jelent csak megtakarítást, hogy nem kerülnek k továbbfoglalkoztatásra. Császár László, körjegyz : a lefolytatandó vizsgálatnak az is fontos részét képezni, milyen foglalkoztatotti létszámmal lehet megoldani az ÁMK gazdasági feladatainak a körjegyz séghez való integrálását. Az ÁMK-nál nagy számú TÁMOP pályázat fut, ismerni kell a pontos adminisztratív feladatokat azért, hogy a fenntartóknak nem kell-e mérlegelni legalább a projekt id szakára további létszámot alkalmazni legalább megbízási jogviszony keretében. Farkas Tamás, alpolgármester: Nem tudja, mennyire közismert a képvisel k el tt, hogy a nyár végi ülésen amikor több szül megjelent a testületi ülésen, kérve egy pedagógus továbbfoglalkoztatási lehet ségét kialakított testületi állásfoglalás ellenére az Intézményben továbbfoglalkoztatásra került 1 f pedagógus, valószín leg nem pedagógus álláshelyen. November 1-t l pedig, amikor az IKSZT munkatárs áthelyezésre került az Önkormányzathoz, a közm vel dési álláshelyen kerül ugyan alkalmazásra. Makkos István, települési képvisel : Véleménye szerint ez egy fegyelmi eljárás lefolytatását tenné szükségessé. Farkas Tamás, alpolgármester: Mivel az intézmény részér l elmaradt a tantárgyfelosztás benyújtása, nem megalapozott a fegyelmi eljárás. A vizsgálat erre is fényt fog deríteni, ez alapot teremthet az esetleges fegyelmi eljárás lefolytatására. Németh Dezs, települési képvisel : Ha az együttes ülésen a fenntartók megszavazzák, úgyis lesz vizsgálat, annak ismeretében kell eljárni. Hallomásból szerzett információk alapján nem lehet eljárni. Molnár Károly, polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a Körjegyz ség és az Önkormányzat eddigi vállalkozóval fennálló takarítási szerz dése felmondásra került december 31. napjával. Célszer lenne a feladatot a kisebb önkormányzati hozzájárulási igény miatt közfoglalkoztatás keretében megoldani. A közfoglalkoztatás várhatóan februárjával indul, így a takarítás januárban nem megoldott. Tamás Béláné, települési képvisel : Er s kételyei, kérdései vannak, hogy egy f vel meg lehet oldani az Iskola, a Faluház és a Körjegyz ség takarítási feladatait. December 1-t l 1 f 6 órás foglalkoztatott van az iskolánál. Nem látja biztosítottnak a feladat ellátását január 1- l. A 6 órás foglalkoztatott mellett 1 f 8 órás nem fogja bírni az összes takarítási feladat ellátását. Közmunkások foglalkoztatásával nem látja biztonságosnak a takarítást. Az Intézmény által benyújtani tervezett TÁMOP pályázat amelyre több biztatást is kapott az ÁMK a fenntartókat 1,2 mft-tal terhel összeggel legalább 1 évre biztonságosan 3

4 megoldotta volna a takarítási feladatok ellátását. Bak, December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. Farkas Tamás, alpolgármester: Megérti a felvázolt aggályokat, de nem véletlenül nincs takarító az Iskolánál. Együttes testületi döntés volt a takarítói állások leépítése, ennek issza most a levét az Iskola. Most egy hónapot kell átvészelni, amíg nem lesz közmunka. Úgy érzi, nincs meg az Intézmény felé a kell bizalom a TÁMOP pályázat benyújtásához. Ha zökken mentes lenne a fenntartókkal való viszonya az Intézménynek, biztos benne, hogy az Önkormányzatok nem zárkóztak volna el a pályázat támogatásától. Tamás Béláné, települési képvisel : A takarítói munkakörök leépítése nem az Igazgató Úr döntése volt. A fenntartók döntöttek a vállalkozói, majd a közmunka keretében való feladat ellátásról. Sajnos jelenleg kifogytunk azokból az emberekb l, akik egyáltalán munkára foghatóak lennének. Mivel bizalmi állásról van szó, 2 év alatt túl sok ember fordult meg az Intézménynél. Most is próbáltunk alkalmas embert keresni, de nem volt foglalkoztatási lehet ség. Molnár Károly, polgármester: Azt javasolja, hogy az ÁMK foglalkoztasson továbbra is 1 t megbízással, valamint az Önkormányzat is 1 f t. Így sz kösen, de megoldható a feladat. Nem az volt a baj, hogy nincs ember, hanem jelenleg nem írtak ki közfoglalkoztatási pályázatot. A kapott információk szerint a évben nemcsak aktív korú, foglalkoztatást helyettesít támogatásban részesül, hanem regisztrált álláskeres is foglalkoztatható lesz közfoglalkoztatás keretében, így lényegesen b vebb lesz a merítési lehet ség. Tamás Béláné, települési képvisel : Jelenleg hány f t tudna az önkormányzat igénybe venni, ha leesne a hó? Molnár Károly, polgármester: f, amelybe beszámítjuk az önkormányzati alkalmazottat, illetve a közérdek munkavégzés keretében foglalkoztatottakat, az önkéntes munkásokkal együtt. Makkos István, települési képvisel : Az Igazgató Úr mondta el több fórumon, hogy milyen sok pénzt takarított meg a takarítói állások megszüntetésével. Farkas Tamás, alpolgármester: Az igazgató Úr több beszámolójában saját intézkedésként tüntette fel a takarítói álláshelyek leépítését. A takarítói álláshelyeket a létszámleépítésre benyújtott pályázat miatt visszaállítani nem lehet, így a közmunka az egyetlen reális lehet ség a feladat megoldására. De az ellen rzés tapasztalatai birtokában nem zárkózik el a TÁMOP pályázat újra tárgyalásától. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Molnár Károly polgármester javaslatával egyetértve a Képvisel -testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 75/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a Körjegyz ség és a Háziorvosi rendel takarítási feladatait január 1. napjától a évi közfoglalkoztatási szabályok tisztázásáig megbízási 4

5 jogviszonyban kívánja ellátni. A Képvisel -testület a megbízási díjat költségvetése terhére biztosítja, felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés megkötésére. Határid : haladéktalanul. 2. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseir l. Molnár Károly, polgármester jelen jegyz könyv 2. számú mellékleteke szerint ismerteti a lejárt határidej határozatokról szóló tájékoztatást. Elmondja továbbá, hogy az Önkormányzat a évet 5,2 mft pozitív egyenleggel zárja, azaz nincs lejárt kifizetetlen számla és folyószámla hitel sem. Tamás Béláné, települési képvisel : Az ÁMK gazdasági helyzetér l elmondja, hogy a november és december havi étkeztetési számlák nincsenek kifizetve, egyéb lejárt kifizetetlen számla nincs. A novemberre vonatkozó számla december 13-án érkezett meg, január 8-i teljesítéssel eft kifizetetlen számla van az intézménynél, amelyb l az Atroplusz Kft. étkeztetési számlája mintegy eft. A beérkezett számlák nem lejártak, hanem évi teljesítési igény számlák. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képvisel -testület egybehangzó 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 76/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a lejárt határidej határozatokról, a két ülés közötti munkáról és a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseir l szóló polgármesteri beszámolót elfogadta. 3. Az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata. El terjeszt : Molnár Károly polgármester, Császár László körjegyz. 4. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. El terjeszt : Császár László, körjegyz. Császár László, körjegyz : A Képvisel -testület tagjai közül többen jelezték, hogy a 3. napirendhez csak az el terjesztés szövege érkezett meg, a rendelet-tervezet szövege nem. A 4. napirendi ponttal kapcsolatban pedig elmondja, hogy január 1-t l ismét módosul a szociális igazgatási törvény, ezért javasolja, hogy a fenti okok miatt mindkét napirend tárgyalását napolja el a testület a következ soros ülésére. 5

6 A képvisel -testület a javaslattal egyetértve, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy az Önkormányzat Szervezeti és M ködési Szabályzata, valamint a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata napirendeket a következ, soros ülésére napolja el. 5. Szennyvíz használati díjhátralék ügye. El terjeszt : Molnár Károly polgármester Molnár Károly, polgármester jelen jegyz könyv 3. számú mellékleteke szerint ismerteti a tárgyi ügyben készített el terjesztést. Elmondja, hogy a használati díj hátralék kialakulásának oka, hogy az Önkormányzat 3 éven keresztül nem emelt szennyvízdíjat. Az illetékes Önkormányzati Társulással folytatott tárgyalások eredményeként körvonalazódott az el terjesztés szerinti megoldás. A tárgyalások során 30 éves futamid re szerettük volna a fizetési kötelezettséget elosztani, de azt a tárgyalófelek nem fogadták el. Farkas Tamás, alpolgármester: Felháborodásának ad hangot, nem érti a Testület mit akart elérni akkor, amikor nem emeltek díjat. Ezt most kell felvállalni, véleménye szerint a hátralék lejártát követ en is bent marad ez az összeg a díjban. A saját fogyasztását figyelembe véve ez éves szinten 2.000,- Ft többletköltséget jelent. Etikátlannak tartja, hogy utólag kell díjat emelni, szerinte ezt arra kellene ráterhelni, akik a díjemelést az elmúlt három évben elmulasztották. Molnár Károly, polgármester a testület döntése volt, hogy ne róják a díjat a lakosságra. Lehet nem emelni, de ez visszaüt. Makkos István, települési képvisel : Az önkormányzat nem tudja ezt kifizetni 3-4 részletben? Farkas Tamás, alpolgármester: véleménye szerint 20 Ft/m 3 összeget kellene beépíteni a szennyvízdíjba, így a fennálló tartozás a futamid lejárta el tt elfogyhatna. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 77/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztító telep Fejlesztésére létrehozott Önkormányzati Társulás által a években kimutatott használati díj hátralék ügyében úgy dönt, hogy az beépítésre kerüljön a szennyvízdíjba, 5 év id tartamra. A Képvisel -testület felkéri a polgármestert, hogy a évi szennyvízdíj-javaslat el készítése során a fentieket figyelembe véve készítse el az el terjesztést, illetve felhatalmazza a polgármestert a szükséges megállapodások aláírására. 6

7 Határid : folyamatos. Bak, December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. 6. Közvilágítási szerz dés a évre. El terjeszt : Császár László körjegyz. Molnár Károly, polgármester jelen jegyz könyv 4. számú mellékleteke szerint ismerteti a tárgyi ügyben készített el terjesztést. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 78/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete elfogadja a Magyar Áramszolgáltató Kft. Bak község közvilágítási feladatainak ellátására szóló ajánlatát, 16,05 Ft/kWh díj ellenében január 1. és december 31. közötti id szakra, a baki I. OTR 35 mellett Dózsa u. 1. szám alatti transzformátor állomás vonatkozásában március 1 és december 31. közötti id szakra. A képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a szerz dés aláírására. Határid : haladéktalanul. 7. Hulladékszállítási díjjavaslat a évre El terjeszt : Molnár Károly polgármester. Molnár Károly, polgármester jelen jegyz könyv 5. számú mellékleteke szerint ismerteti a tárgyi ügyben készített el terjesztést Császár László, körjegyz : A kapott információk szerint a következ évben az igénybevételi járulékot a jogalkotó nem fogadta el, így a évre az el terjesztés 3. oldal tetején szerepl javaslat él, ha a Testület elfogadja. Farkas Tamás, alpolgármester: Javasolja, hogy minden páros hónap kerüljön megjelölésre a szelektív, zsákos hulladékgy jtés id pontjául, egyeztetve a Zala-Depo Kft-vel. Kéri továbbá, hogy lehet ség szerint a szerz dés aláírása el tt kerüljön egyeztetésre az is, hogy a szolgáltató díjtalanul biztosítson gy jt zsákot a lakosság részére. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel - 7

8 testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 79/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a kommunális hulladék elszállítására a Zala-Depo Kft-vel (Zalaegerszeg, Gasparich u. 26.) kötött közszolgáltatási szerz désben szerepl díjakat 2012.január 1-t l december 31-ig a következ k szerint módosítja: literes edényzet ürítési díja: 277,- Ft/alkalom + ÁFA, literes edényzet ürítési díja: 514,- Ft/alkalom + ÁFA. Az éves ISPA díj: ,- Ft + ÁFA, amelyet az önkormányzat finanszíroz. A évi lomtalanítási díj: 3.345,- Ft/m 3 + ÁFA. A temet i konténer évi díja 10 m 3 -es konténer esetében ,- Ft/ürítés + ÁFA, amely díjakat az Önkormányzat a évi költségevetése terhére biztosít. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerz dés fentiek szerinti módosításokkal történ aláírására. Határid : január Egyebek (ebrendészeti hozzájárulás ügye, iskolai területmegosztás ügye, stb.) 8.1. Pályagondnok megbízási szerz dése Molnár Károly, polgármester: Elmondja, hogy a pályagondnok megbízási szerz dése december 31. napján lejár. Javasolja a évre is változatlan feltételekkel a megbízási szerz dés meghosszabbítását. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 80/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a pálygondnoki feladatok ellátásával január 1. napjától december 31. napjáig megbízza id. Timbókovics József Bak, Ady u. 32. szám alatti lakos. A Képvisel -testület a megbízási díjat havi bruttó ,- Ft-ban állapítja meg. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerz dés megkötésére. 8

9 Határid : január 20. Bak, December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv Mez gazdasági utak fejlesztésére vonatkozó pályázati lehet ség Császár László, körjegyz : Az elmúlt ülésen elhangzott felvetés alapján ismerteti a 111/2011. (XI. 24.) VM rendelet alapján benyújtható, mez gazdasági utak fejlesztésére vonatkozó pályázati lehet séget (VM rendelet jelen jegyz könyv 6. számú mellékleteként csatolva.) Farkas Tamás, alpolgármester: a 75 %-os támogatási intenzitás alapján elég magas önkormányzati hozzájárulásra lenne szükség. Jelen gazdasági helyzetben nem célszer ezzel élni, különösen, hogy az Önkormányzatnak jelenleg is hatályban van az a döntése, hogy 90 %-os mérték támogatásnál alacsonyabb támogatási intenzitású pályázaton nem indul. A képvisel -testület a javaslattal egyetértve, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy az mez gazdasági utak fejlesztésére vonatkozó pályázati lehet séggel nem kíván élni Baki Önkéntes T zoltó Egyesület támogatási ügye Császár László, körjegyz : Az Önkéntes T zoltó Egyesület azzal a kéréssel fordult a Képvisel -testülethez, hogy a évi támogatási kereten felül az Egyesület által megvásárolt 100 liter gázolaj árával, ,- Ft-tal támogassa az Egyesületet az Önkormányzat. Farkas Tamás, alpolgármester: Szükségesnek látná, ha az önkormányzat által támogatott civil szervezetek a testületi ülésen is beszámoljanak tevékenységükr l évente egy alkalommal. Császár László, körjegyz : A januári testületi ülésre el terjesztésre kerül az ülésterv. Abba beépítésre kerülhet, hogy ülésenként egy-egy civil szervezet beszámol terveir l, ködésér l. Németh Dezs, települési képvisel : Javasolja, hogy a település legnagyobb adófizet i részére az önkormányzat adott év elején, vagy a tárgyév végén tartson egy fogadást, ahol a felek megismerhetik egymás lehet ségeit, terveit, talán a vállalkozások adófizetési hajlandóságát is pozitívan befolyásolná egy ilyen megbeszélés. Makkos István, települési képvisel : Célszer lenne a település központjában elhelyezked vállalkozásokat megkeresni, például a Takarékszövetkezetet, CBA-t, stb. egy biztonsági kamerarendszer kiépítése tárgyában, okulva a templomról lelopott ereszcsatorna ügyéb l is. A vállalkozók és az önkormányzat közösen építhetné ki a rendszert. Molnár Károly, polgármester: Vezeték nélküli rendszer kiépítésére korábban már volt ajánlat. A következ soros ülésre készít el terjesztést az aktuális árakkal. 9

10 A T zoltó Egyesület támogatási kérelmével kapcsolatban javasolja az Egyesület vezet jének meghívását a következ ülésre, addig ne kerüljön kifizetésre az összeg. A képvisel -testület a javaslattal egyetértve, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a T zoltó Egyesület vezet je a következ soros ülésre kerüljön meghívásra Az Önkormányzat vagyongazdálkodási ügye. Császár László, körjegyz : Elmondja, hogy az elmúlt években folyamatosan visszatér problémaként jelentkezett az Önkormányzat vonatkozásában, hogy a f könyvi könyvelésben és a vagyonkataszterben kimutatott vagyoni érték egymástól jelent sen eltér. A vagyonkataszter felvételének alapja az 1990-es évek közepén készített forgalmi érték alapú vagyonértékelés volt. A f könyvi könyvelés és a vagyonkataszter között a jogszabályok alapján nem lehetne értékbeli eltérés. Jelen esetben az eltérés legvalószín bb oka, hogy a két érték összehangolásához szükséges intézkedéseket az illetékesek elmulasztották. Egyeztetett a Hivatal dolgozóival és az újonnan megbízott könyvvizsgálóval is ez ügyben, az a javaslat, hogy a f könyvi könyvelés adatait tényként elfogadva, a vagyonkataszter adatai kerüljenek ehhez igazításra. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 81/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete az Önkormányzat vagyona értékeként a f könyv szerinti értéket elfogadva utasítja a Körjegyz séget, hogy a vagyonkataszterben szerepl értékeket a könyv szerinti értékre módosítsa. Határid : folyamatos. Felel s: Császár László körjegyz Az Önkormányzat tulajdonát képez fapellet értékesítése. Császár László, körjegyz elmondja, hogy a Morvai-féle kazánok üzemeltetéséhez az Önkormányzat 2008-ban rendelt 22 tonna fapellet tüzel anyagot, amelyb l még mintegy 20 tonna nem került felhasználásra, részben az iskolánál, részben az Önkormányzat raktárában tárolva. Mivel nincs reális esély a tüzel anyag rendeltetésszer felhasználására, célszer lenne elgondolkodni az értékesítés lehet ségér l. Felvette a kapcsolatot olyan vállalkozókkal, akik ilyen tüzel anyag forgalmazásával foglalkoznak, van esély az értékesítésre, jelenleg min ségt l függ en euro/tonna körüli összeg a reális ár. A vállalkozó próbaf tés végrehajtása után tenne konkrét ajánlatot a vételárra. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 10

11 82/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a tulajdonát képez fapellet tüzel anyag értékesítését rendeli el. A Képvisel -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az értékesítés ügyében járjon el. Határid : folyamatos Az Iskola telkének ügye. Császár László, körjegyz : az egyebek napirendhez kiküldött, jelen jegyz könyv 7. számú mellékleteként csatolt el terjesztés 1. pontjában megjelölt ügyben kéri a testület döntését. Farkas Tamás, alpolgármester: Az a kérdés, hogy leválasztásra kerüljön-e a kazánház és konyha épülete az iskola területér l? Kérdés, hogy van-e értelme valamit kezdeni az épülettel, tekintettel annak rossz állapotára. A kazánház leválasztása nem jelenti azt, hogy ezáltal nem oldható meg az iskola f tése? Az is kérdés, hogy az állam általi átvétel esetén érdemes-e ezt meglépni. Makkos István, települési képvisel : Legfeljebb két helyrajzi számú területet vesz át az állam. Molnár Károly, polgármester: Javasolja a telekmegosztást, az iskolát nem ezzel a kazánnal f tik. Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képvisel testület egybehangzó 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 83/2011. számú határozat: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete a tulajdonát képez, 629/2. helyrajzi számú ingatlant meg kívánja osztani, leválasztva a konyha és kazánház épületeket. A Képvisel -testület a telekmegosztás költségeinek fedezetét költségvetéséb l biztosítja, felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határid : folyamatos Egyéb bejelentések, közlések. 11

12 Császár László, körjegyz : Az elmúlt ülésen elfogadta a Képvisel -testület a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét két, évben törvénytelenül meghozott határozattal kapcsolatban. A testület akkor úgy foglalt állás, meg kell vizsgálni a mulasztó jegyz felel sségre vonásának lehet ségét. A Kormányhivatal részér l a törvényességi észrevétel elfogadásával az ügy lezárult, további lehet ség a büntet jogi és polgári jogi igény érvényesítése. A polgármester úrral eljárva felvettük a kapcsolatot egy jogásszal, aki az átadott dokumentumok elemzését követ en január elejére ígérte írásos állásfoglalását. Császár László, körjegyz : A hivatkozott el terjesztés 2. pontjában foglalt, ebrendészeti hozzájárulás ügyében kéri a testület véleményét. Molnár Károly, polgármester: nem támogatja ezt, a lakosságot terhel hozzájárulás bevezetését. A képvisel -testület a javaslattal egyetértve, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy az ebrendészeti hozzájárulás ne kerüljön kivetésre Bak községben. Császár László, körjegyz : A hivatkozott el terjesztés 3. pontjában jelzésre került, hogy az egyes építészeti örökség helyi védetté nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet alapján megkeresett ingatlan tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy nem kíván élni a védetté nyilvánítás lehet ségével. Farkas Tamás, alpolgármester: Véleménye szerint a rendelet alapján védetté nyilvánított önkormányzati tulajdonú építészeti örökségeket meg kellene jelölni táblával, illetve a védettség tényét a honlapon is fel kellene tüntetni. Molnár Károly, polgármester: Tájékoztatja a Képvisel -testületet, hogy az elmúlt id szakban több ízben tárgyalásokat folytatott a Bakon megvalósítandó egészségügyi központ iránt érdekl befektet i csoport képvisel ivel. Az el zetes tervek szerint a projektbe beemelésre kerül a telekalakítás ügye is, a befektet k várhatóan átvállalják az Önkormányzat által a évben kifizetett földvédelmi járulék összegét. Nagy esélye van a beruházás tavaszi indulásának, így esélyes, hogy az Önkormányzat március végéig hozzájut a földvédelmi járulék összegéhez A helyi környezet védelmér l, a közterületek és ingatlanok rendjér l, a település tisztaságáról szóló 6/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása Császár László, körjegyz : Farkas Tamás alpolgármester Úr indítványozására került napirendre az ügy tárgyalása. A településen felmerült, az alpolgármester Úr által tolmácsolt javaslat szerint a t zgyújtásra engedélyezett id szak b vítésre kerülne a május és szeptember hónapokkal is. Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete egyhangúlag, 6 igen szavazattal, 12

13 ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 12/2011. (XII. 31.) önkormányzati rendeletét a helyi környezet védelmér l, a közterületek és ingatlanok rendjér l, a település tisztaságáról szóló 6/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely jelen jegyz könyv 8. számú mellékletét képezi. Mivel a napirendhez kapcsolódóan további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képvisel -testület nyílt ülését órakor bezárta, a további ügyek megtárgyalására zárt ülést rendel el. k.m.f. Molnár Károly polgármester Császár László körjegyz A jegyz könyvet hitelesítette: Németh Dezs települési képvisel Tamás Béláné települési képvisel 13

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl.

3. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. 4. Tájékoztató a polgármester átruházott hatáskörben hozott intézkedéseirıl. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. május 22-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél.

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. május 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. RENDELET SZÁMA: 10/2008. (VI. 30.) HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 10/2013.(II.15.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 8/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 9- én megtartott ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 9 15 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 20-án 15,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 100/2012.(VI.20.) Kt. sz. határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. május 28-án (szerda) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. február 18-i üléséről Határozat: 15 32/2010.(II.18) számú Rendelet: 2/2010.(II.19.) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Hegedűs János Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Papp Krisztina jkv. Hegedűs János Ezüst Fenyő Nyugdíjas Egyesület elnöke JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. május 22-én a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének a községháza nagytermében megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Haszon Zsolt alpolgármester Fábián

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 17-én tartott üléséről. 1/2013.(I.18.) sz. rendelet 2/2013.(I.18.) sz.

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2016. március 31-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2016.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. november 22-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv.

Bak-Sárhida-Zalatárnok 2012. november 22-i nyílt, együttes testületi ülés jegyzőkönyv. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Zalatárnok község Önkormányzati Képviselő-testülete 8947

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben