J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós polgármester Mezei József alpolgármester Bodnár Imre képviselő Juhász Margit képviselő Kiss Tamásné képviselő Kovács József képviselő Molnárné Bor Bernadett képviselő Tanácskozási joggal jelen van: Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző Tamás Marianna gazd. előadó Igazoltan távol: Bodnár Sándor képviselő Tóth Miklós polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 8 fő megválasztott képviselőből 7 fő jelen van. Kéri a képviselőket fogadják el a napirendi pontokat. A képviselő-testület elfogadta a napirendi pontot, mely a következők szerint kerül megtárgyalásra: 1./ Beszámoló Újtikos község Önkormányzata gazdálkodásának évi helyzetéről Előterjesztő: Tóth Miklós polgármester Előterjesztés: írásos 2./ Előterjesztés Újtikos Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.01.) rendelet módosítására Előterjesztő: Tóth Miklós polgármester Előterjesztés: írásos 3./ Beszámoló a helyi adók és gépjárműadó évi kivetéséről és beszedéséről, tájékoztató a hátralékok alakulásáról Előterjesztő: Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző Előterjesztés: írásos 4./ Tájékoztató az újtikosi Művelődési Ház, a Könyvtár és a Teleház évi működéséről Előterjesztő: Fülöpné Trungel Erika Előterjesztés: írásos 5./ Előterjesztés a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására benyújtandó pályázatról Előterjesztő: Tóth Miklós polgármester Előterjesztés: írásos

2 2 Zárt ülés: 6./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtására Előterjesztő: Tóth Miklós polgármester Előterjesztés: írásos 7./ Előterjesztés a évi közbeszerzési terv elfogadásáról Előterjesztő: Tóth Miklós polgármester Előterjesztés: írásos 8./ K ü l ö n f é l é k 1./ Átmeneti segélyek iránti kérelmek megtárgyalása 2./ Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek megtárgyalása 3./ Ápolási díjak felülvizsgálata 1. napirendi pont 1./ Beszámoló Újtikos község Önkormányzata gazdálkodásának évi helyzetéről Tóth Miklós polgármester: Az előterjesztést és a rendelet tervezetet az Önkormányzat gazdálkodásának évi helyzetéről a képviselők megkapták. Kéri a képviselőket, tegyék meg javaslataikat. Kiss Tamásné képviselő: Megkérdezi, hogy a évben eft hitelből fel nem használt eft mire lett felhasználva. Tamás Marianna gazd. előadó: A megmaradt eft a hiteltörlesztésbe lett felhasználva. Tóth Miklós polgármester: Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, fogadják el az Önkormányzat gazdálkodásának évi helyzetéről szóló beszámolót és rendeletet a tervezet szerint. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő rendeletet alkotta: ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Kód: B4) KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.17.) RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetésének v é g r e h a j t á s á r ó l 2

3 3 Újtikos Község Önkormányzati képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat a évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre. 2. A címrendet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2007.(I.31.) KT. számú rendelete határozza meg az 1. számú mellékletében. Az önkormányzat költségvetési szervei évi költségvetésének teljesítése 3. Az önkormányzat évi teljesített költségvetési a) bevételi főösszegét ezer forintban, b) kiadási főösszegét ezer forintban állapítja meg. I. A teljesített költségvetési bevételek 4. (1) Az önkormányzat évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételi forrásonkénti részletezésben címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. II. A teljesített költségvetési kiadások 5. 3

4 4 (1) Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá. - Teljesített működési kiadások összesen: E Ft Ebből: - személyi jellegű kiadások: E Ft - munkaadókat terhelő járulékok: E Ft - dologi jellegű kiadások: E Ft - egyéb folyó kiadások: E Ft - működési célú átadott pe.: E Ft - társadalmi és szociálpolitikai juttatások: E Ft - hitelek, függő kiadások: E Ft (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, teljesített továbbá az eredeti és a módosított előirányzat szerint működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek teljesített továbbá az eredeti, és a módosított előirányzat szerinti működési és felhalmozási kiadásait költségvetési címenként a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai összesen E Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból: - beruházások: E Ft - felújítások: E Ft - az egyéb felhalmozási célú kiadások: 850 E Ft Az önkormányzat és költségvetési szervei címek szerinti teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. III. A költségvetési kiadások és bevételek 8. Az önkormányzati teljesített költségvetését feladatonként a 6. számú melléklet tartalmazza. 9. (1) Az önkormányzat teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 8. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat vagyon alakulását mérlegszerűen a 9. számú melléklet mutatja be. 4

5 5 (3) Az önkormányzat átvett pénzeszközeit tájékoztató jelleggel működési és felhalmozási célonként a 11. számú melléklet mutatja be. (4) Az önkormányzat átadott pénzeszközeit tájékoztató jelleggel működési és felhalmozási célonként a 12. számú melléklet mutatja be. (5) Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat tájékoztató jelleggel törzsvagyon szerinti bontásban a 13/a-d. számú mellékletek mutatják be. (6) Az önkormányzat pénzügyi befektetéseit tájékoztató jelleggel a 13/e. számú melléklet mutatja be. (7) Az önkormányzat tárgyi eszközeit ingatlanok nélkül tájékoztató jelleggel a 13/f. számú melléklet mutatja be. (8) Az önkormányzat immateriális javait tájékoztató jelleggel a 13/g. számú melléklet mutatja be. (9) Az önkormányzat üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanait és a kapcsolódó vagyoni értékű jogokat tájékoztató jelleggel 13/h. számú melléklet mutatja be. IV. A költségvetési létszámkeret 10. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 41 főben hagyja jóvá. ebből: - polgármesteri hivatal: 10 fő - általános iskola és napközi-otthonos óvoda: 22 fő - egyéb költségvetési feladatokhoz kapcsolódó: 9 fő (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint a költségvetési címek teljesített létszámkeretét a képviselő-testület a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. V. A pénzmaradvány 11. (1) Az önkormányzat évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: E Ft-ban kerül jóváhagyásra, mely teljes összeg - az önkormányzat hivatalát illeti meg. (2) A jóváhagyott pénzmaradványt a 10. számú melléklet részletezi. 5

6 6 Záró rendelkezések A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 12. Újtikos, április 16. Tóth Miklós polgármester Maginé Dr. Csirke Erzsébet körjegyző A rendelet kihirdetése megtörtént: április 17. Újtikos, április 17. Maginé Dr. Csirke Erzsébet Körjegyző Tóth Miklós polgármester: Megérkezett Bodnár Sándor képviselő. Megállapítja, hogy a 8 megválasztott képviselőből 8 fő jelen van. 2. napirendi pont 2./ Előterjesztés Újtikos Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.01.) rendelet módosítására Tóth Miklós polgármester: A képviselők megkapták az előterjesztést és a rendelet-tervezetet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 01.) rendelet módosítására, kéri, tegyék meg hozzászólásaikat. Juhász Margit képviselő: Megkérdezi, hogy a köztemetést kinek biztosította az önkormányzat. Tamás Marianna gazd. előadó: A köztemetést Nyulász Lajos részére biztosította az önkormányzat, mert nem találtunk fellelhető hozzátartozót. 6

7 7 Tóth Miklós polgármester: Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, fogadják el az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II. 01.) rendeletének módosítását a tervezet szerint. A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és megalkotta az önkormányzat következő rendeletét: ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (Kód: B1) KÉPVISELŐ-TESTÖLETÉNEK 7/2008.(IV.16.) RENDELETE az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. (II.01. ) rendeletének módosításáról Újtikos község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló módosított évi XXXVIII. törvény alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló - többször módosított - 217/1998.( XII.30. ) Korm. rendeletben rögzített szabályozóknak megfelelően elkészített Újtikos község Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2008. ( II.01.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A rendelet 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat beleértve a költségvetési szerveit évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét: eft- ban, b.) kiadási főösszegét: eft-ban állapítja meg. c.) A bevételi és kiadási főösszeg különbözete: eft a költségvetés hiánya. 2. A rendelet 4. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg bevételi forrásonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. 7

8 8 3. A rendelet 5. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az 1. -ban megállapított bevételi főösszeg működési és felhalmozási célonkénti, valamint költségvetési címenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 4. A rendelet 6. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadásait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg. Működési kiadások előirányzata összesen: e/ft Ebből: - személyi jellegű kiadások: e/ft - munkaadókat terhelő járulékok: e/ft - dologi jellegű kiadások: e/ft - egyéb folyó kiadások: e/ft - működési célú pénzeszköz átadás: e/ft - társadalom és szociálpolitikai juttatás: e/ft (2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. -ban meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként 4. számú, költségvetési címenként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. A rendelet 7. (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: ezer forint. 5. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. -ban meghatározott címek felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza. 6. A rendelet 9. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat szakfeladatonként címrend szerint tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 7. számú melléklet adja meg. (2) A működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 8. számú melléklet adja meg. (3) Újtikos Község Önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza. 8

9 9 (4) Újtikos Község Önkormányzat évi likviditási tervét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 7. Újtikos, április 16. Tóth Miklós polgármester Maginé Dr. Csirke Erzsébet körjegyző A rendelet kihirdetése megtörtént: április 17. Újtikos, április 17. Maginé Dr. Csirke Erzsébet körjegyő 3. Napirendi pont 3./ Beszámoló a helyi adók és gépjárműadó évi kivetéséről és beszedéséről, tájékoztató a hátralékok alakulásáról Tóth Miklós polgármester: A képviselő-testület megkapta a beszámolót a helyi adók és gépjárműadó évi kivetéséről és beszedéséről, a hátralékok alakulásáról. Kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat. Molnárné Bor Bernadett képviselő: 1 MFt a hátralék, - van- e valamilyen módszer a behajtásra. Magas a gépjárműadó hátralék összege, mi ennek az oka? Mezei Judit gyakornok: A fizetési felszólítások ki lettek küldve. Kiss Tamásné képviselő: A beszámolóban a magánszemélyek kommunális adója címszó alatt az adóalanyok száma 403, véleménye szerint 360 a településen a lakóházak száma. Megkérdezi, mióta van talajterhelési díj. 9

10 10 Kovács József képviselő: Megkérdezi, hogy az adósoknak nem lehetne-e részletfizetést engedélyezni. Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző: Az előző adóügyi ügyintéző kiküldte a fizetési felszólításokat. A gépjárműadó darabszáma nem sok, mivel nagy gépekről van szó, néhány adózó tartozása ez. Az eltérés a lakóházak számában abból adódik, hogy több tulajdonosa is lehet egy lakóháznak és a tulajdoni hányad arányában adóznak. Részletfizetést bárki kérhet. Talajterhelési díj óta van. Tóth Miklós polgármester: Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, fogadja el a beszámolót a helyi adók és gépjárműadó évi kivetéséről és beszedéséről, a hátralékok alakulásáról. A képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta: ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2008. (IV.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA (Kód: C2) a helyi adók és gépjárműadó évi kivetéséről és beszedéséről, tájékoztató a hátralékok alakulásáról Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adók és gépjárműadó évi kivetéséről és beszedéséről szóló beszámolót, és a hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadta. Felhívja a körjegyző figyelmét a hátralékok fokozottabb behajtására a kintlévőségek csökkentése érdekében. Határidő: folyamatos Felelős: Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző 4./ napirendi pont 4./ Tájékoztató az újtikosi Művelődési Ház, a Könyvtár és a Teleház évi működéséről Tóth Miklós polgármester: A képviselő-testület megkapta a beszámolót az újtikosi Művelődési Ház, a Könyvtár és a Teleház évi működéséről. Kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat. 10

11 11 Juhász Margit képviselő: Elmondja, hogy mint képviselőt, többen is megkeresték azzal, hogy tolmácsolja a képviselő-testület felé a problémát, miszerint a Teleház feladata lenne, hogy szolgáltasson, segítsen az itt élő embereknek az ügyeik intézésében. Alapvető gond, hogy szinte soha nincs nyitva, ha nyitva van, akkor a dolgozó nem tud segítséget nyújtani, mivel nem tudja, hogyan működnek a gépek, nincs papír, vagy festék a nyomtatóhoz, fénymásolóhoz. Gond van a tisztasággal is, a fiú WC-ben nem jók az öblítők, a felújítás hiánya is gond. Nincs szemetes. A farsangot az iskolában kellett megtartani, mivel a művelődési házban egy napig kellett volna előtte a tanároknak takarítaniuk, ha ott tartották volna. Mivel a nyitva tartási idő nincs betartva, így a könyvtárba sem lehet eljutni, mert nem tudhatni, mikor van ott a dolgozó. A művelődési házban tartott vásárokért Tiszagyulaházán Ft-ot fizetnek, itt még mindig Ft. Meg lehetne emelni, és ebből finanszírozni a Teleház részére a festék és papír hiányát. Gencsiné Erika az előző műv.ház vezető nagyon rátermett volt, csinálta, akarta, ott volt reggeltől éjfélig ha kellett. Az a kérdés, hogy Fülöpné Trungel Erika akarja-e, képesnek érzi-e magát a feladatra, hajlandó-e továbbképezni magát, hogy alkalmas legyen arra, hogy segítséget nyújtson a lakosság részére. Molnárné Bor Bernadett képvielő: Ugyanez a tapasztalata. A gyermekjóléti szolgálat nem tudja ellátni a feladatát, nem tud bejutni a művelődési házba, mert zárva van. Nem egyszer kellett az utcán a saját autójában tartania az ügyfélfogadást. Semmi műsor-szervezés nem történt amióta az előző dolgozó elment. A művelődési házba szívesen járnának az emberek, de most nem lehet senki biztos abban, hogy nyitva van-e, vagy hogy kap-e segítséget. Ezt a problémát nem csak a pénzhiány okozza. Az Interneten folyamatosan jelennek meg pályázatok, véleménye szerint a művelődési ház dolgozójának beleférne a munkaidejébe, hogy pályázatokat készítsen, helyi újságot is lehetne szerkeszteni, kiállításokat, színjátszó szakkört lehetne szervezni. Több lendületet lehetne bevinni ebbe a munkába. Kovács József képviselő: A fiataloknak semmi szórakozása nincs a kocsmán kívül. Legalább egy ifjúsági klubot létre lehetne hozni a művelődési házban, a polgárőrök ott vannak, felügyelhetnék a fiatalokat. Bodnár Sándor képviselő: Az ifjúsági klub nehéz dió, nem látni a végét, leginkább - régebben is - ivásba torkollott. Lennie kellene egy vezetőnek, aki olyan egyéniség, aki magával tudja vinni a fiatalokat, akire hallgatnak, aki le tudja kötni a figyelmüket. Mezei József alpolgármester: Egyetért az elhangzottakkal, de véleménye szerint a képviselő-testület hibája is, hogy hagyták idáig fajulni a dolgokat. Az biztos, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan. Kérdés, hogy menthető-e, mit lehet tenni. Bodnár Imre képviselő: Javasolja, hogy Fülöpné Trungel Erika készítsen féléves tervet, írja le a megvalósítandó programokat, hozza testület elé, és a testület eldönti, hogy milyen támogatást tud nyújtani. Fülöpné Trungel Erika Művelődési Ház: Az alapokat tudja, de a bonyolultabb dolgokat, mint pl. a szkennelés, nem. Elmondja, hogy beteges a gyereke, emiatt sokat van táppénzen vele, de akkor is kinyit pl. a falugazdásznak. Fénymásoló-papír mindig van, olyan volt, hogy a festék elfogyott. Ő takarít, mosogat. Szemetes van. 11

12 12 Mezei József alpolgármester: Megkérdezi Fülöpné Trungel Erikát, van-e munkaköri leírása, másik kérdése, hogy ha segítséget kap a számítógépekhez, lát-e lehetőséget, hogy nagyobb tartalommal töltse meg a házat. Képes lenne-e arra, hogy segítséget kérjen, nagyobb figyelemmel lenni a nyitvatartási idő betartására, mivel jelenleg a képviselők azzal szembesülnek, hogy az önkormányzat intézménye nem kellően látja el a feladatát. Megígéri, hogy segíteni fogja. Kiss Tamásné képviselő: A nyitvatartási idővel van gond. Elmondja, hogy ő is egyedül van a postán, az ő gyereke is beteges, nincs segítsége, de meg kell oldania. Megkérdezi, hogy vane valaki családtag, aki besegíthetne Erikának, amikor beteg a gyereke, mert ezt a problémát családon belül lehetne megoldani. Tóth Miklós polgármester: Többször is megkereste Fülöpné Trungel Erikát a lakossági panaszokkal kapcsolatban. Kérte, hogy amennyiben nem fekvőbeteg a gyerek, vigye be magával a művelődési házba. Abban látja a legnagyobb problémát, hogy a gyerek nagyon sokat beteg. Valahogyan változtatni kell, mert a lakosság számonkérésével szembesül nap, mint nap. Juhász Margit képviselő: Első a gyerek, de a munkahely érdekében meg kell oldani a felügyeletét. Elsősorban a családtól kér az ember segítséget. Megkérdezi, hogy egyáltalán akarja-e Fülöpné ezt a munkát végezni. Ha igen, akkor meg kell oldania a gyereke felügyeletét, ha családon belül nem megy, akkor fogadjon fel mellé valakit. Ha pedig nem tudja megoldani, akkor az önkormányzatnak lépnie kell, olyan egyént kell felvennie, akinek nincs gyereke. Fülöpné Trungel Erika művelődési ház dolgozója: Munkaköri leírása nincs. Nézte a pályázatokat az Interneten. Megpróbálja megoldani a gyereke felügyeletét betegsége idején. Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző: A munkaköri leírást elkészíti a művelődési ház dolgozója részére. Tóth Miklós polgármester: Véleménye szerint összefogással sikerülni fog, hogy Fülöpné Trungel Erika minél több időt tudjon tölteni a munkahelyén. Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, fogadják el a Művelődési Ház, a könyvtár és a Teleház évi működéséről szóló tájékoztatót. A képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta: ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2008. (IV.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA (Kód:C8) a Művelődési Ház, a Könyvtár és a Teleház évi működéséről 12

13 13 Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház, a Könyvtár és a Teleház évi működéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadja azzal, hogy az épület folyamatos nyitvatartását biztosítani kell. A Művelődési Ház, a Könyvtár és a Teleház szolgáltatásait úgy kell szervezni, hogy a lakosságot maradéktalanul kiszolgálja és azzal a lakosság elégedett legyen. A Művelődési Házban dolgozó közalkalmazott kísérje figyelemmel a pályázati kiírásokat, szervezzen önálló programokat a lakosság részére, ne csak helyet adjon más intézmény, szerv által rendezett programoknak. Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a közalkalmazott részére a munkaköri leírást készítse el. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Miklós polgármester 5. napirendi pont 5./ Előterjesztés a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására benyújtandó pályázatról Tóth Miklós polgármester: A képviselők az előterjesztést a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására benyújtandó pályázatról megkapták, kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat. Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző: A pályázattal az informatikát fejlesztjük. Újtikosra egy szerver-gép szükséges, mely kb. 500 eft. Mezei József alpolgármester: Javasolja, hogy a pályázatban szerepeljenek az olyan számítástechnikai eszközök cseréje is, amelyek egy-két éven belül elavulnának. Tóth Miklós polgármester: Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, fogadják el a javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta: ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2008. (IV.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA (Kód: A15) a körjegyzőség tárgyi feltételeinek javítására benyújtandó pályázatról Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Újtikos-Tiszagyulaháza Körjegyzőség székhely önkormányzata pályázatot nyújt be az Önkormányzati és 13

14 14 Területfejlesztési Minisztériumhoz a minisztérium által kiírt, a körjegyzőségek tárgyi feltételeinek javítása tárgyú pályázatra. A pályázott összeg Ft. A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a pályázati önerőt, Ft-ot, a évi költségvetésében biztosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot határidőben nyújtsa be a pályázati kiírásban foglalt feltételek szerint. Határidő: április 30. Felelős: Tóth Miklós polgármester 6. napirendi pont 6./ Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtására Tóth Miklós polgármester: Elkészült az Önhiki pályázata. Az erről szóló határozati javaslatot a képviselők megkapták. Kéri, fogadják el azt. Hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, fogadják el a javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta: ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24 /2008. (IV.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról (Kód: A15) I. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 17. (1) bekezdése és 6. számú mellékletének 1. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására. II. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 14

15 15 1) Az önkormányzat lakosságszáma január 1-jén fő alatti, és az Újtikos székhelyű körjegyzőséghez tartozik. 2) Az önkormányzat a körjegyzőségen túl intézményeket nem tart fenn, azonban 2007/200-as tanévtől Görbeháza székhelyű közoktatási intézményi társulásban részt vesz. 3) Az önkormányzat január 1-jei lakosságszáma fő alatti 3.1) évben kiegészítő támogatásban részesült és szeptember 1. után a többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött közoktatási feladatait intézményi társulásban látja el. 3.2) A többcélú kistérségi társulások támogatása keretében ösztönzött, az alábbiak szerinti feladatait többcélú kistérségi társulás keretében látja el szeptember 01-től: - szociális étkeztetés - családsegítés - házi segítségnyújtás - nappali ellátás - gyermekjóléti szolgáltatás - belsőellenőrzési feladat. 4) Az Önkormányzat nevelési, alapfokú oktatási intézmények kihasználtságát a 2007/2008-as, valamint a 2008/2009-es tanévekre teljesíti a határozat II/2. pontja alapján. 5) Az önkormányzat 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel nem rendelkezik. 6) Az önkormányzat magánszemélyek kommunális adó, vállalkozók kommunális adó, iparűzési adó bevezetéséről döntött, és költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál. 7) Az önkormányzat a évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. -a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett, a zárszámadásának hitelesítésével könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg. Határidő: április 20. Felelős: Maginé Dr. Csirke Erzsébet körjegyző 7. napirendi pont 7./ Előterjesztés a évi közbeszerzési terv elfogadásáról 15

16 16 Tóth Miklós polgármester: A képviselők megkapták az önkormányzat évi összesített közbeszerzési tervét, kéri a képviselőket, tegyék meg hozzászólásaikat. Molnárné Bor Bernadett képviselő: Megkérdezi, hogy a közbeszerzési tervben szereplő előzetes becsült érték összegek nettó vagy bruttó összegek-e. Tóth Miklós polgármester: Az összegek nettó értéket jelentenek. Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, fogadják el a javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta: ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2008. (IV.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA (Kód: D5) évi közbeszerzési terv elfogadásáról Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 5. -ában foglaltakra tekintettel megtárgyalta a évre vonatkozó közbeszerzési tervét és azt a mellékletnek megfelelően elfogadta. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Miklós polgármester ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI Összesített Közbeszerzési Terve I./ A nemzeti értékhatárokat elérő közbeszerzések Sorsz Közbeszerzés tárgya Beszerzés előzetesen becsült értéke eft. Tervezett eljárás Értékhatár szerint típus szerint Közbeszerzés várható kezdési időpontja Sorsz II./ A nemzeti értékhatárok alatti közbeszerzések egyszerű közbeszerzési eljárással Beszerzés Tervezett eljárás Közbeszerzés Közbeszerzés tárgya előzetesen Értékhatár várható becsült szerint típus szerint kezdési 16

17 17 1 Kossuth u. 1/a. szám alatti szolgálati lakás felújítása Építési beruházás 2 Hivatal épületének felújítása Építési és akadálymentesítése beruházás 3 Művelődési Ház felújítása Építési beruházás 4 Csapadékvíz-elvezetés Építési II. ütem beruházás értéke eft. időpontja Egyszerű Hirdetmény III. negyedév nélküli Egyszerű Hirdetménnyel III. negyedév Egyszerű Hirdetmény nélküli Egyszerű Hirdetmény nélkül III. negyedév III. negyedév Újtikos, április 16. Tóth Miklós polgármester 8./ napirendi pont 8./ K ü l ö n f é l é k a.) Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző: A Közigazgatási Hivatal kérése, hogy az önkormányzat 107/2007. (XII. 18.) számú határozata első két sorát, mely az alkalmazottak egyszeri étkezéséről és az alkalmazottak háromszori étkezéséről rendelkezik -, törölje. Szintén a Közigazgatási Hivatal kérte, hogy a Juhász Margit intézményvezető költségtérítését megállapító 112/2007. (XII. 18.) számú határozatot vonja vissza a képviselő-testület, és az intézményvezető részére a Munka törvénykönyve alapján gondoskodjon a munkavégzéssel kapcsolatosan felmerülő, indokolt költségeinek megtérítéséről. Tóth Miklós polgármester: Hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, fogadják el a javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta: ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2008. (IV.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA (Kód: Z1) a 107/2007. (XII.18.) és a 112/2007. (XII.18.) számú határozatok módosításáról 1./ Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 107/2007.(XII.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 17

18 18 Az étkezési térítési díjakat megállapító táblázat első két sorát (alkalmazottak egyszeri étkezés és alkalmazottak háromszori étkezés) törli. 2./ Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2007.(XII.18.) számú határozatát visszavonja. Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezető részére a Munka törvénykönyve alapján gondoskodjon a munkavégzéssel kapcsolatosan felmerülő indokolt költségeinek megtérítéséről. Határidő: folyamatos Felelős: Tóth Miklós polgármester b.) Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző: Bejelentették - névtelenül az Önkormányzatot a Közigazgatási Hivatalhoz, hogy az Önkormányzat nem tesz eleget a kóbor ebekkel kapcsolatos feladatának, mivel a faluban sok a kóbor kutya. A polgármester úrral előzetesen megbeszélték, eseti megbízással fog megtörténni a kóbor ebek befogása. Erről a lakosságot időben értesíteni fogjuk. A befogott kutyákat meghatározott ideig tartani fogják a befogó telepén, és térítés ellenében elviheti a gazdája. Az ebek összeírására az eboltást követően kerül sor. Tóth Miklós polgármester: Megkérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kovács József képviselő: Véleménye szerint a kóbor kutyák valójában nem kóborak, legtöbbjüknek van gazdája, csak a kerítések rosszak, azért vannak az utcán. A sintér ezeket a kutyákat törvényellenesen fogja befogni. Molnárné Bor Bernadett képviselő: Mi lesz azokkal a kutyákkal, amelyekért nem megy el a gazdája. Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző: Azok a kutyák, amelyekért nem jelentkezik a gazdájuk, elaltatásra kerülnek, az önkormányzat költségén. Tóth Miklós polgármester: Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, fogadják el a javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta: ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27/2008. (IV.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA (Kód: H1) az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak a kóbor ebekkel kapcsolatos észrevételéről 18

19 19 Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatalnak a kóbor ebekkel kapcsolatos észrevételét megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette. Kinyilatkozza, hogy a kóbor ebekkel kapcsolatos kötelező feladatát teljesíteni kívánja a korábbi évek gyakorlatának megfelelően eseti megbízással, melynek megszervezésére az eboltás befejezését követően a lakosság tájékoztatása után került sor. Felkéri a körjegyzőt, hogy a Közigazgatási Hivatalt a Képviselő-testület álláspontjáról tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: Maginé dr. Csirke Erzsébet Körjegyző c.) Tóth Miklós polgármester: A Polgárőr Egyesület kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, nyári öltözékkel szeretnék bővíteni a ruhatárukat. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően 200 eft-tal támogassa a helyi Polgárőr Egyesület működését. Bodnár Imre képviselő: A Polgárőr Egyesület kész beszámolni a végzett munkáról, amikor a képviselő-testült kéri. Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző: Elmondja, hogy a képviselő-testület évi munkatervében az augusztus hónapi ülésen szerepel a polgárőrség munkájáról szóló beszámoló. A vezetőt egy hónappal az ülés előtt értesíteni fogjuk a beszámolási kötelezettségéről. Tóth Miklós polgármester: Egyéb hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselőket, fogadják el a javaslatot. A képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és a következő határozatot hozta: (Kód: Z1) ÚJTIKOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 28/2008. (IV.16.) SZÁMÚ HATÁROZATA az Újtikos Polgárőr Egyesület támogatásáról Újtikos Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Újtikos Polgárőr Egyesület részére 200 eft vissza nem térítendő támogatást biztosít, nyári egyenruhák vásárlására. 19

20 20 A képviselő-testület megbízza a polgármestert, a döntésről az Újtikos Polgárőr Egyesületet értesítse. Határidő: 2008.május 15. Felelős: Tóth Miklós polgármester d.) Tóth Miklós polgármester: Megkérdezi, van-e valakinek felvetése. Molnárné Bor Bernadett képviselő: A konyhával kapcsolatban elmondja, hogy nagyon sok a panasz az ebéddel kapcsolatban. Megkérdezi, ki a konyhának a szakmai vezetője. Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző: Tájékoztatásul elmondja, hogy a konyha szakmai vezetője az élelmezésvezető. Ő az aki irányítja a konyhai dolgozók munkáját, ellenőrzi az ételadatokat. Tóth Miklós polgármester: A szociális ügyek tárgyalására zárt ülést rendelt el. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Megköszönte a képviselő-testületnek a részvételt, az ülést bezárta. Kmf. Tóth Miklós polgármester Maginé dr. Csirke Erzsébet körjegyző 20

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére 11. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 129-3/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 3-án (hétfőn ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. április 30-án, Újtikoson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Újtikosi Kirendeltségének hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 110-6/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 110-6/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 137-8/2015. BAKONYSZÜCS Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 19 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testület 8572 Bakonyszücs, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e

R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e R E N D E L E T T E R V E Z E T NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT /2009. (II. 12.) számú r e n d e l e t e Nyírbátor Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. október 10-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 11-én -kor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak: (csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 18. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 18. sz. JEGYZİKÖNYV Képviselı-testülete 2011.augusztus. 19.-én megtartott nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testülete 3596 Szakáld Aradi út 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő - testületének 2014. október 1. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2006. március 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: Pataki István polgármester, Dr. Pásztor Gyula alpolgármester, Albert Sándor, Baukó József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben