JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 12-én megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV készült március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László és Remport Csaba alpolgármesterek, Falusi-Tóthné Koller Ilona, Horváthné Kertész Erzsébet, Hosszú Tibor, Jenei Péter, Lévai Attila, Marton Gábor, Pavlovics Lászlóné, Turcsányi Zsolt, Vanczák Csilla képviselők. Tanácskozási joggal jelen vannak: Margruber János jegyző dr. Takács Béla aljegyző Rakita Jánosné - Roszicska Egyesület vezetője Vendrei László Nyugdíjas Klub képviseletében Mayerné Lénárd Aranka CSGYSZ vezetője Gönczyné Szabó Judit óvodavezető Szabó Istvánné óvodavezető Somogyváry Mihály díszpolgár Meghívottként jelen vannak: dr. Fehér Edina járási hivatalvezető, Galambos Jánosné FIDESZ Maglód elnöke, Nagyné Teiner Ilona Maglód Projekt Kft. ügyvezető, Telek Pál KDNP Maglód elnöke, Telek Tamás TEFÜ Kft. ügyvezető, Tóth István MagHáz Kft. ügyvezető, dr. Varga Zoltán könyvtárvezető. Lakosság részéről:galambos Levente. minden napirendnél minden napirendnél 2. napirendnél 2. napirendnél 4. napirendnél 10. napirendnél 10. napirendnél napirendnél Tabányi Pál polgármester üdvözli a képviselőket és a megjelenteket. Megállapítja, hogy mind a 12 testületi tag jelen van, az ülés határozatképes, azt órakor megnyitja. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, a jegyzőkönyv hitelesítőkre tett javaslatot alakszerű határozat mellőzésével az alábbiak szerint elfogadta: Jegyzőkönyv hitelesítők: Remport Csaba alpolgármester és Turcsányi Zsolt képviselő. Tabányi Pál polgármester: A meghívóban szereplő napirendi javaslaton nem változtat, de a zárt ülésen, napirend után, két észrevételt szeretne majd megosztani a képviselő-testülettel. A tárgyát a zárt ülésen közli. Ezzel a kiegészítéssel teszi fel szavazásra a napirendet, amelyet a képviselőtestület 12 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, az alábbiak szerint elfogadott: 1

2 Napirend: Előadó: 1. Rendeletek Margruber János jegyző 2. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására Kérges László alpolgármester érkezett pályázatok elbírálása 3. Beszámoló az Orvosi Ügyelet évi tevékenységéről dr. Papp László ügyeletvezető 4. Beszámoló a mikrotérségi szenvedélybeteg ellátásról Mayerné Lénárd Aranka CSGYSZ vezetője 5. Beszámoló a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről Goór Karolina intézményvezető 6. Közétkeztetés közbeszerzési eljárása Tabányi Pál polgármester 7. Kommunális hulladék ártalmatlanítása Tabányi Pál polgármester 8. A évi közbeszerzési terv elfogadása dr. Takács Béla aljegyző 9. Óvodai alapító okiratok módosítása Margruber János jegyző 10. Óvodai beiratkozás a 2015/2016. nevelési évre dr. Takács Béla aljegyző 11. Önkormányzati lakás átalakítása Tabányi Pál polgármester 12. Egyedi hatósági ügyek Zárt ülés Falusi-Tóthné Koller Ilona ESZSB elnöke Napirend után: a) Polgármesteri tájékoztató b) Észrevételek 1. napirendi pont tárgya: Rendeletek (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Margruber János jegyző a) Maglód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) megalkotásáról Tabányi Pál polgármester: Jegyző úr egy új, komplex anyagot készített el, amely igyekszik minden területre kiterjedően szabályozni a képviselő-testület működését. Kérdéseket, észrevételeket kér a kiküldött előterjesztéshez. Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az anyagot és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Maglód Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet elfogadásáról. A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza. tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 6/2015.(III.17.) önkormányzati rendelete Maglód Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. b) Igazgatási szünet elrendelése a Maglódi Polgármesteri Hivatalban Tabányi Pál polgármester: Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a Polgármesteri Hivatalban a nyári igazgatási szünet július 20-ától július 31-éig, a téli pedig december 28-ától december 31-éig kerüljön meghatározásra. 2

3 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Tabányi Pál polgármester: Szavazásra teszi fel az igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelettervezetet. A döntési javaslat pontos tartalmát a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza. tartózkodás nélkül, az alábbi rendeletet alkotta: 7/2015.(III.17.) önkormányzati rendelete a évi igazgatási szünet elrendeléséről a Maglódi Polgármesteri Hivatalban A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Tabányi Pál polgármester: Az igazgatási szünethez kapcsolódó jegyzői feladatokról kér szavazást, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatnak megfelelően. tartózkodás nélkül, az igazgatási szünettel kapcsolatos munkaszervezési feladatok tárgyban az alábbi határozatot hozta: 17/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalban július 20-ától július 31-éig, és december 28-ától december 31-éig elrendelt igazgatási szünet tartamára a zavartalan feladatellátás érdekében a szükséges munkaszervezési intézkedéseket tegye meg, és erről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. Határidő: július 13. és december 21. Felelős: Margruber János jegyző 2. napirendi pont tárgya: Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására érkezett pályázatok elbírálása (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Kérges László képviselő, alpolgármester Tabányi Pál polgármester: A képviselő-testület bizonyos civil szervezetek helyi nagyobb rendezvényeire külön költségkeretet állapított meg a költségvetésében, ez idén történt meg először. Ilyenek a teljesség igénye nélkül - pl. a Szüreti Bál, a Kárpát-medencei Magyarok Találkozója, a térségi nyugdíjas találkozó, vagy a Szlovák Nap. Most, a pályázatok értékelésénél, illetve a támogatási javaslat megfogalmazásakor ezt is figyelembe vettük. A civil szervezetek támogatásához egy 5 milliós keretet fogadott el a költségvetésben a testület. A javaslatot két bizottság is tárgyalta. Némi tartalék is maradt, 380 ezer Ft nem került kiosztásra, ezt az esetleges későbbi igények kielégítésére tudjuk fordítani. Felolvassa az előterjesztés mellékletét képező táblázatot, a helyi önszerveződő közösségek évi támogatási javaslatáról. Hosszú Tibor képviselő, KOIB elnök és Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Kulturális Bizottság és a Pénzügyi Bizottság tegnap együttes ülésen tárgyalta ezt a napirendi pontot. Amekkora összeget a civil szervezetek kértek két kivétellel, meg is kapták. Korrektnek tartottuk az elosztást. Tabányi Pál polgármester: Az előterjesztésről kér szavazást. Pavlovics Lászlóné képviselő és Vanczák Csilla képviselő bejelentik személyes érintettségüket. Pavlovics Lászlóné és Vanczák Csilla képviselők döntéshozatalból történő kizárására nem érkezett képviselői indítvány. 3

4 Tabányi Pál polgármester: Szavazásra teszi fel a helyi önszerveződő közösségek évi pénzügyi támogatási javaslatát. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett, a helyi önszerveződő közösségek évi pénzügyi támogatása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 18/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek évi pályázati támogatási igényét megtárgyalta, és azt a határozat mellékletét képező Kimutatás szerint jóváhagyja. A pályázati támogatások kifizetésére, elszámolására és közzétételére a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 3/2003. (II.14.)Kt. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. Határidő: értelemszerűen Felelős: Kérges László alpolgármester 3. napirendi pont tárgya: Beszámoló az Orvosi Ügyelet évi tevékenységéről (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: dr. Papp László ügyeletvezető Tabányi Pál polgármester: Papp doktor jelezte, hogy nem tud a mostani ülésre eljönni, de az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság ülésén itt volt és válaszolt is a felmerült kérdésekre. Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: A bizottság elfogadta a beszámolót. Igazából nem volt sok kérdés. Időnként felmerülnek problémák, de írásbeli megkeresés nem igazán érkezik. Egy ilyen volt, átadtuk a levelet doktor úrnak, aki ígéretet tett a kivizsgálására. Többször elmondtuk már, hogy írásbeli panasszal tudunk igazából valamit kezdeni. Marton Gábor képviselő: Hetente van fogadóórája, és több panasz is érkezett hozzá az orvosi ügyelettel kapcsolatosan. Főleg olyanok, hogy nem ment ki az ügyelet a beteghez. Jó lett volna, ha itt van doktor úr. Figyelmet fog fordítani arra a jövőben, hogy írásban legyen itt a konkrét panasz. Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: Igen, és pontos dátum is legyen a levélben arra nézve, hogy mikor történt a panaszos eset. Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az Orvosi Ügyelet évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül, 1 tartózkodás mellett, az Orvosi Ügyelet évi beszámolója tárgyban az alábbi határozatot hozta: 19/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Orvosi Ügyelet évi tevékenységéről készült beszámolót és azt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tabányi Pál polgármester 4

5 4. napirendi pont tárgya: Beszámoló a mikrotérségi szenvedélybeteg ellátásról (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Mayerné Lénárd Aranka CSGYSZ vezetője Mayerné Lénárd Aranka CSGYSZ vezetője: Részletes a beszámoló, nem kívánja azt kiegészíteni. Különféle ellenőrzések is voltak az intézményben, ismerik a munkánkat. Volna egy technikai kérése: a jövőben jó lenne összevonni a szenvedélybeteg ellátásról, és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről szóló beszámolók tárgyaltatását, hogy ne külön-külön történjen ez. Ha bármi kérdés van, szívesen válaszol. Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: A Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót - nagyon részletes és alapos munka -, s elfogadásra javasoltuk. Bálint Klára református lelkipásztor, az ÖTT elnöke nem tudott most eljönni az ülésre, de levélben kérte, hogy olvassuk fel a beszámolóhoz kapcsolódó gondolatait. Felolvassa az említett levelet. Tabányi Pál polgármester: Szenvedélybeteg ellátásra nem normatív alapon kapunk állami forrást, hanem pályázati úton. Esett-e szó az ellenőrzés során arról, hogy ez a pályázati lehetőség a jövőben átalakul, vagy kisebb összeg lesz, vagy netán megszűnik? Mayerné Lénárd Aranka CSGYSZ vezetője: Összegszerűségről nem esett szó. 3 éves a pályázat, 2012-től 2014-ig tartott, tehát tavaly vége kellett volna legyen. Ezt meghosszabbították december 31-ig. Pont azért, mert átalakításokat terveznek. Az egyetemen azt hallotta, hogy valószínűleg újra visszaállítják majd a normatív támogatást. Tabányi Pál polgármester: Megköszöni a testület nevében a Szolgálat munkáját és szavazást kér a mikrotérségi szenvedélybeteg ellátásról szóló beszámoló elfogadásáról. tartózkodás nélkül, a beszámoló a mikrotérségi szenvedélybeteg ellátásról tárgyban az alábbi határozatot hozta: 20/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mikrotérségi szenvedélybeteg ellátásról készült beszámolóját megtárgyalta és azt elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Mayerné Lénárd Aranka CSGYSZ tagintézmény vezető 5. napirendi pont tárgya: Beszámoló a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Goór Karolina intézményvezető Tabányi Pál polgármester: Az intézményvezető itt volt a bizottsági ülésen és válaszolt is a feltett kérdésekre. A gondozónőkkel kapcsolatos problémával múlt év végén szembesültünk, a Fehér Gyolcs Alapítvány megszűntével. Kb főt nem hagyhattunk ellátatlanul, vállaltuk ezt a többlet költséget. Megörököltük a feladatot, tavaly októbertől nem volt központi támogatás erre a szolgáltatásra. Még jelenleg is egy az egyben a maglódi önkormányzat viseli ennek minden költségét. Februárban sikerült a társulási ülésen elfogadtatni azt, hogy kezdeményezik a működési engedély bővítését a maglódi ellátottak számával. Reméljük, ez még az első félévben zöld utat kap, s akkor támogatás is fog érkezni. Ezen a ponton kapcsolódunk Gyömrőhöz. 5

6 Falusi-Tóthné Koller Ilona képviselő, ESZSB elnök: A Szociális Bizottság tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta. Kérés volt az intézményvezető felé, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatosan kapjunk olyan ismertető anyagot, amit a gondozók el tudnak juttatni a gondozottakhoz. Jó lenne növelni ezt a létszámot. Könnyebbség lenne az egyedül lévőknek. A beszámoló adataiból is látszik, hogy Gyömrőn 45-en, Ecseren 25-en élnek ezzel a lehetőséggel, Maglódon pedig 8-an, ez nagyon alacsony szám. Ígéretet kaptunk, hogy kapunk ilyen ismertetőt. Még egy információ: a házi szociális gondozásnál az ellátottak által fizetendő óradíj eddig 50 Ft volt, most ezt kötelezően 100 Ft-ra kell emelni, ezt központilag határozták meg. Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységének elfogadásáról. tartózkodás nélkül, a beszámoló a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről tárgyban az alábbi határozatot hozta: 21/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyömrő és Környéke Szociális Szolgáltató Központ évi tevékenységéről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt elfogadja Határidő: azonnal Felelős: Tabányi Pál polgármester 6. napirendi pont tárgya: Közétkeztetés közbeszerzési eljárása (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester Tabányi Pál polgármester: Idén augusztus 30-ával lejár a Junior Vendéglátó Zrt-vel kötött közétkeztetési szerződésünk. Egy közbeszerzés keretében a szolgáltatást újra meg kell hirdetnünk. Január elsejétől bevezették az új nyersanyag normát és az új minta étlapokat, egy egészségesebb táplálkozási gyakorlat megvalósulását célozva meg ezzel. Erre központi szabályozás van, szeptember 1-jétől már büntetik is, ha nem az előírásoknak megfelelően szolgáljuk ki ezeket az ételeket. Úgy tájékoztattak, hogy ennek következtében némi étkezési díj emelkedés is be fog következni, mert a több gyümölcs-zöldség többe is kerül. Ily módon az ajánlati árak is emelkedni fognak a korábbihoz képest. De ezt a szolgáltatást, mint kötelező önkormányzati feladatot, biztosítanunk kell. Ennek törvényes útja a közbeszerzés. Ahogy korábban is, a Maglód Projekt Kft. bonyolítaná le az eljárást, megfelelő szakemberek közbeiktatásával. Hosszú Tibor képviselő, iskolaigazgató: Az iskolában van külön iskolagyümölcs, iskolatej program, ezt próbáltuk már korábban jelezni a Juniornak. Tehát nincs értelme kiosztani almát vagy tejet uzsonnára, ha reggel minden gyerek kapott már. Ha összehangolnák, talán csökkenthető lenne az ár. A Junior már tavaly január elsejétől elkezdte a gyerekeket szoktatni a csökkentett cukor- és sótartalmú ételekhez. Szomorú a tapasztalat: az ételek %-át nem eszik meg a gyerekek, érintetlenül viszik vissza. Valahol emelni kellene a színvonalon, hogy jobb minőséget kapjanak a gyerekek. Ugyanakkor tudjuk, hogy a közbeszerzésnél a legolcsóbb fog nyerni. Ez azért nehéz helyzet. Az önkormányzat is rengeteg gyereknek fizeti az étkezést, és gondoljuk meg, hogy ennek a pénznek a fele a moslékba megy. Tabányi Pál polgármester: Az idei költségvetési támogatásban a tavalyihoz képest nagyobb összeggel szerepel a közétkeztetés. Az elhangzott gyümölcs-tej akció összehangolást a közbeszerzés kiírásakor kellene figyelembe venni, ha ez folyamatosan működik a jövőben is, vagy csak egy akciós periódusról van szó. 6

7 Hosszú Tibor képviselő, iskolaigazgató: Gyümölcsöt 1-6. osztályban minden tanuló kap mindennap 1 darabot. Az iskolatej program keretében pedig 1-8. osztályig kapják a gyerekek. Egész éves, folyamatos programról van szó. Tabányi Pál polgármester: Ez teljesen logikus felvetés, a dokumentáció összeállításánál ezt figyelembe kell venni. Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az anyagot és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Személyes véleménye, hogy be kéne vonni a kiválasztásba még 1-2 embert, akik látják is mindennap, hogy mi kerül a moslékba, illetve megnézik, milyen is az étlap, amit összeállítanak. Tabányi Pál polgármester: Az intézményvezetők közösen a dietetikussal és a Projekt Kft. vezetőjével, a törvényi előírások ismeretében próbálják összeállítani. Nagyné Teiner Ilona Maglód Projekt Kft. ügyvezető: A közbeszerzési eljárás kiírásánál meg kell határoznunk, hogy ki azok, akik ennek szakmailag a részesei lesznek. Ez egyértelmű, mindig is így volt. A gyümölcs és tej kérdésével kapcsolatosan gond lesz, hogy miként vonjuk ezt be a közétkeztetésbe. A Juniornak adnia kellett a gyümölcsöt, kötelezően, amennyiben ez a közétkeztetési kiírásban benne volt. Ezt valószínűleg nem ezen a szinten kell összehangolni. De lehet megpróbálni. Marton Gábor képviselő: Látni a központi intézkedés jó szándékát. Minél előbb el kell ezeket kezdeni az egészségünk megóvása érdekében. Azt viszont nem tudja, hogyan lehetne megoldani, esetleg szabályozni, hogy a büfében ne legyenek egészségtelen termékek. Hiába van tehát a központi intézkedés, ha a menzai ételt beönti a gyerek a moslékba, aztán szépen elmegy a büfébe és megveszi az egészségtelen árut. Elsősorban ez szülői felelősség. Hosszú Tibor képviselő, iskolaigazgató: Lehet szabályozni a büfét. Valamelyik évben ez fel is merült és folytak egyeztetések a büfésekkel. De minden, ami egészségesebb, drágább is. Felmerült akkor, hogy hajlandó-e a képviselő-testület a drágább, de egészségesebb büfét támogatni. Nos, itt megrekedt a dolog. Ugyanakkor, a gyerekek 2/3 része nem az iskolában étkezik. Már tízórait sem hoznak magukkal, inkább pénzt kapnak otthonról. Az iskolavédőnővel minden évben megnézzük a büfé kínálatát. Az ajánlásoknak alapvetően megfelelnek. Lehet pl. édesség, de mellette egészséges áru is kell legyen. Horváthné Kertész Erzsébet képviselő: Ha már az oviba úgy indítják a szülők a gyereket, hogy útközben édességet kap, nehéz a jóra rászoktatni. Tehetünk, amit akarunk, úgyis mást eszik. Vanczák Csilla képviselő, óvónő: Az óvodában nincs büfé, nincs édesség. A tízórai és az ebéd között csak gyümölcsöt esznek. Minden délelőtt kapnak egy nagy tál gyümölcsöt és csak vizet isznak, és mégsem fogy el az ebéd. Vannak sláger ételek, de ez egy kézen megszámolható, az összes többit kikaparjuk. Turcsányi Zsolt képviselő: Központilag szabályozzák az ízlésünket, ez nem jó. A magyar konyha jellegzetesen fűszeres. A só adja meg az ételek ízét, de persze nem kell túlsózni. Amíg a családok otthon nem étkeznek egészségesen, addig a gyerek sem fog. Ha a 60 %-át kidobják a menzán az ételnek, nem éri el az igazi célját a szabályozás. Elhibázott az egész koncepció. Remport Csaba képviselő, alpolgármester: Ha már a gyerekek nagy hányada a büfében vásárol, akkor a büfét kellene rászorítani, hogy ne tartson csokoládét vagy chipset, hanem csak szendvicset, péksüteményt, kakaót. Csokit vegyen a gyerek az abc-ben, iskola után. Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér a közétkeztetési közbeszerzési eljárás kiírásáról, a határozati javaslatban foglaltak szerint. tartózkodás nélkül, a közétkeztetés közbeszerzési eljárása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 7

8 22/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: 1. Maglód Város Önkormányzatának képviselő-testülete megbízza a Maglód Projekt Kft-t, hogy a következő négy éves időtartamra közbeszerzési eljárás keretében válassza ki a helyi közétkeztetés beszállítóját. 2. A Képviselő-testület megbízza a Maglód Projekt Kft ügyvezetőjét a közbeszerzési eljárás lebonyolításával. Határidő: május 31. Felelős: Nagyné Teiner Ilona ügyvezető 7. napirendi pont tárgya: Kommunális hulladék ártalmatlanítása (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester Tabányi Pál polgármester: A Városfejlesztési Bizottság ülésén elhangzottak alapján, a téma tárgyalását most elhalasztanánk és az áprilisi ülésre hoznánk vissza. A maglódi kommunális hulladék lerakásáról szóló közbeszerzési eljárás indítása lett volna a téma. De felmerült egy olyan új elem, ami adott esetben a közbeszerzés tárgyát módosíthatja. Mivel ez még nem kiforrott, ezért áprilisban tárgyalnánk újra az egészet. Telek Tamás TEFÜ Kft. ügyvezető: Javasolja a következő városfejlesztési bizottsági ülésre egy hulladékgazdálkodási szakértő meghívását. Tabányi Pál polgármester: Köszöni. Ezt a napirendet tehát a képviselő-testület az áprilisi ülésén tárgyalja meg, most nem történik döntéshozatal a témában. 8. napirendi pont tárgya: A évi közbeszerzési terv elfogadása (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester dr. Takács Béla aljegyző: Különösebben nem kívánja kiegészíteni a leírtakat. A közbeszerzési törvény írja elő, hogy az ajánlatkérőknek március 31-éig szerepeltetni kell a tervet a saját honlapjukon és a többi, előírt helyen. Egyben javaslatot tesz arra, hogy a Maglód Projekt Kft. és a TEFÜ Kft., mint ajánlatkérők, március 31-éig fogadják el a saját közbeszerzési tervüket Tabányi Pál polgármester: Két közbeszerzés szerepel a tervezetben. De van még egy kiegészítő javaslata: a Lövéte utcai Óvoda eszközbeszerzésére még ki kell írni a közbeszerzést. Játékok és bútorok beszerzése, ez 8 millió Ft feletti kategória. Ezzel tehát kiegészítenénk a közbeszerzési tervünket. Ezzel a kiegészítéssel teszi fel szavazásra Maglód Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadását. tartózkodás nélkül, a évi közbeszerzési terv elfogadása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 23/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: 1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. -a alapján Maglód Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint, az alábbi kiegészítéssel fogadja el: 8

9 A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés CPV kód Óvodai eszközbeszerzések (irodabútorok, és játékeszközök) Irányadó eljárásrend Kbt. III. rész szerinti nemzeti eljárásrend Tervezett eljárási típus Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja Kbt. 122/A (hirdetmény közzététele II. negyedév nélküli közbeszerzési eljárás) A közbeszerzési terv jelen határozat mellékletét képezi. A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama Szerződéskötéstől számított 60 napon belül Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére? 2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a TEFÜ Kft-t, a Maglód Projekt Kft-t, mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságokat, hogy ajánlatkérőként saját közbeszerzési tervüket március 31-ig fogadják el, jelentessék meg a szükséges helyeken. Határidő: folyamatos Felelősök: Tabányi Pál polgármester, dr. Takács Béla aljegyző, a 2. pont végrehajtására: ügyvezetők. 9. napirendi pont tárgya: Óvodai alapító okiratok módosítása (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Margruber János jegyző Margruber János jegyző: Részletesen leírt minden az előterjesztésben, nem kíván kiegészítést tenni. Tabányi Pál polgármester: A MÁK jelezte, hogy a februári ülésünkön megszavazott alapító okirat módosítások kisebb pontosításra szorulnak. Ezt tartalmazza a kiküldött anyag. A Lövéte utcai Óvoda megválasztott vezetőjének volna egy javaslata az új óvoda nevét illetően, ezt most meghallgatnánk. Gönczyné Szabó Judit óvodavezető: A Szivárvány nevet javasolja, ami logón is jól nézne ki. Az óvoda színvilágát is ennek megfelelően képzelné el, mind a belsőt, mind a külsőt. Somogyváry Mihály díszpolgár, belsőépítész: Ez a lehető legdrágább, mert minden színt bele kell venni. Azt javasolja, hogy úgy kéne ezt megközelíteni, hogy miben lesz ez az óvoda más, mint a másik kettő. A profilhoz kell nevet választani. Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az előterjesztésben írtaknak megfelelően, a Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosításáról. tartózkodás nélkül, a Hétszínvirág Művészeti Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyban az alábbi határozatot hozta: NEM 9

10 24/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: 1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hétszínvirág Művészeti Óvoda (2234 Maglód, Rákóczi utca 1-3., törzskönyvi nyilvántartási száma: , OM azonosító: ) 8/2015.(II.12.) önkormányzati határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a mellékelt Módosító Okirat szerint módosítja. 2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Hétszínvirág Művészeti Óvoda (2234 Maglód, Rákóczi utca 1-3., OM azonosító: ) mellékelt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 3. A Képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról értesítse a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstárt. Határidő: 8 munkanapon belül Felelős: Margruber János jegyző Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az előterjesztésben írtaknak megfelelően, a Napsugár Óvoda alapító okiratának módosításáról tartózkodás nélkül, a Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 25/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: 1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda (2234 Maglód, József Attila körút 29., OM azonosító: ) 9/2015.(II.12.) önkormányzati határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a mellékelt Módosító Okirat szerint módosítja. 2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Napsugár Óvoda (2234 Maglód, József Attila körút 29., OM azonosító: ) mellékelt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 3. A Képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról értesítse a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstárt. Határidő: 8 munkanapon belül Felelős: Margruber János jegyző Tabányi Pál polgármester: Szavazást kér az előterjesztésben írtaknak megfelelően, a Lövéte utcai Óvoda alapító okiratának módosításáról. tartózkodás nélkül, a Lövéte utcai Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 10

11 26/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: 1. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Lövéte utcai Óvoda (székhelye: 2234 Maglód, Lövéte utca ) 10/2015.(II.12.) önkormányzati határozattal elfogadott Alapító Okiratát a mellékelt Módosító Okirat szerint módosítja. 2. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Lövéte utcai Óvoda (székhelye: 2234 Maglód, Lövéte utca ) mellékelt egységes szerkezetű Alapító Okiratát. 3. A Képviselő testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról értesítse a törzskönyvi nyilvántartást vezető Magyar Államkincstárt. Határidő: 8 munkanapon belül Felelős: Margruber János jegyző 10. napirendi pont tárgya: Óvodai beiratkozás a 2015/2016. nevelési évre (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: dr. Takács Béla aljegyző dr. Takács Béla aljegyző: A határozati javaslatban szó esik az óvodai felvételre javaslatot tevő bizottságról, és zárójelesen szerepel, hogy a polgármester egy vagy két személyt jelöl ebbe. A Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság ülésén nem döntöttek erről, ezért a testületnek kéne most döntést hoznia. Személy szerint jónak tartaná, ha minél nagyobb lenne a bizottság, ezért 2 főt javasol. Margruber János jegyző: A képviselő-testület az 1. napirendi pont keretében elfogadta az SZMSZ-t. Az SZMSZ-ben átruházott hatáskörként szerepel a Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörében ennek a bizottságnak a megszervezése. Így az a javaslata, hogy a KOIB a következő ülésén, áprilisban döntsön erről. Tabányi Pál polgármester: A Kulturális, Oktatási és Ifjúsági Bizottság hatáskörébe kerül tehát ez, az SZMSZ szerint. Ezzel a módosítással, szavazást kér az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról. tartózkodás nélkül, az óvodai beiratkozás a 2015/2016. nevelési évre tárgyban az alábbi határozatot hozta: 27/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: 1. Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) b) pontjában kapott felhatalmazása alapján az önkormányzat fenntartásában működő óvodák általános felvételi időpontját az alábbiak szerint állapítja meg: a) Hétszínvirág Művészeti Óvoda (2234 Maglód, Rákóczi u.1-3.) április 20-án, 21-én, 22-én, 23-án, óra között, b) Napsugár Óvoda (2234 Maglód, József Attila krt. 29.) április 20-án, 21-én, 22-én, 23-án, óra között, c) Lövéte utcai Óvoda (2234 Maglód, Lövéte utca ) április 20-án, 21-én, 22-én, 23-án, óra között. A Lövéte utcai Óvodába a beiratkozás a MagHázban (2234 Maglód, Fő utca 4-6.) történik. 11

12 2. A Képviselő-testület jóváhagyja az óvodai beíratással kapcsolatos közlemény szövegét az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal. 3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt és az intézményvezetőket, hogy a 2. pontban elfogadott közleményt az önkormányzat, valamint az óvodák honlapján tegyék közzé. Határidő: március 21. Felelősök: Tabányi Pál polgármester, Margruber János jegyző, Gönczyné Szabó Judit, Szabó Istvánné, Szathmáryné Papp Mária óvodavezetők. 11. napirendi pont tárgya: Önkormányzati lakás átalakítása (írásban csatolva) A napirendi pont előadója: Tabányi Pál polgármester Tabányi Pál polgármester: Az elmúlt testületi ülésen döntés született két, intézményeinkben dolgozó hölgy szolgálati lakáskérelméről. A képviselő-testület a Maglód, Ady E. u. 5. szám alatti önkormányzati lakás kiutalásáról döntött. A lakás megosztását lehetővé teszi a külön bejárat, de a használhatóság miatt egy új vizesblokk kialakítása indokolt. Az átalakítás költségeiről árajánlat készült, amelynek összege kb. 1,5 millió forint. A munka megrendelésére nem került sor, mivel az átalakítás a vártnál nagyobb összeget tesz ki, és a költségvetésben nincs rá előirányzat. Visszahoztuk ezért a testület elé a kérdést, hogy ilyen áron is osszuk-e meg két lakrészre a lakást. A másik alternatíva, hogy az egyikük megkapja a lakást, a másik igénylőnél pedig lakbértámogatást adnánk a lakhatásához. Pavlovics Lászlóné képviselő, PÜB elnök: A Pénzügyi Bizottság a B alternatívát választotta, miszerint Tóthné Lugosi Ildikó részére adnánk az Ady Endre utcai önkormányzati lakást, és Ary Istvánné részére pedig 25 ezer Ft/hó lakbértámogatást folyósítanánk. Tabányi Pál polgármester: Azzal a kiegészítéssel, hogy mindkét esetben 1 évre szól ez a lehetőség. Szavazást kér az előterjesztésben szereplő B határozati javaslatról. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 1 ellenvélemény mellett, tartózkodás nélkül, az önkormányzati lakás átalakítása tárgyban az alábbi határozatot hozta: 28/2015.(III.12.) önkormányzati határozata: Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete március 15-étől 1 éves időtartamra bérbe adja az Önkormányzat tulajdonát képező Maglód, Ady E. u. 5. sz. alatti lakást Tóthné Lugosi Ildikó (szül.: Nagyvárad, ; an.: Csiki Gizella) részére. A bérleti időszak nem hosszabbítható. A Képviselő-testület Ary Istvánné (szül.: Mátészalka, ; an.: Séra Erzsébet) részére 1 éves időtartamra Ft/hó összegű lakbértámogatás folyósításáról határoz. Határidő: azonnal Felelős: Tabányi Pál polgármester Tabányi Pál polgármester órakor 15 perc szünetet rendel el. 12

13

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 13-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 22-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 22-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 22-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

T ÁR G Y S O R O Z A T

T ÁR G Y S O R O Z A T 7-6/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 28-án megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 20/2012.(III.28.) számtól 21/2012.(III.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 19-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 19-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2016. május 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 8/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 13-án

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2012. február 13-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Fekete Csaba al Dr. Gelencsér-Magyar Lívia,

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. Rendelet száma: 1. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7130 Tolna, Hősök tere 1. Szám: 10-1083-0/2011. A települési képviselő a település egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak az érdekeit.

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J e g y zőkönyv EMBCB-1/2011. (EMBCB-34/2010-2014.)

J e g y zőkönyv EMBCB-1/2011. (EMBCB-34/2010-2014.) EMBCB-1/2011. (EMBCB-34/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának 2011. február 14-én, hétfőn, 11 órakor a Képviselői Irodaház V. emelet 528.

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. április 26-án 17 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-10/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-11/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 30-án (hétfőn) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl.

Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának 2011. április 19-én megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Varga Kálmán a Bizottság elnöke Bors Miklósné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. június 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 27. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 14/2014.(III.27.) önkormányzati határozat 15/2014.(III.27.)

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben