Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester, Bodzás István, Perneki László, Vetró Józsefné képviselő. Meghívottak: Erdélyi Sándorné dr. jegyző, Gila Mihályné aljegyző, Forgács Sándorné pü. csop. vez., Kincses Ferenc Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Schüszler Istvánné intézményvezető. Kovács Sándor polgármester: Tisztelettel köszöntöm a mai képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Külön tisztelettel köszöntöm Kincses Ferenc urat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét. A október 3. napján megválasztott kisebbségi önkormányzat elnöke az önkormányzati törvény 12.. (7) bekezdése alapján tanácskozási joggal vesz részt a Képviselő-testület ülésein. Megállapítom, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelen van 5 fő, az ülés határozatképes, azt megnyitom. Távolmaradását előzetesen jelezte: Mikulán László és Nyergesné Kovács Erzsébet képviselő. Javasolom, hogy az ülés jegyzőkönyv hitelesítőinek Bodzás István és Perneki László képviselőket válasszuk meg. Kérem, aki a javaslattal egyetért, szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Bodzás István és Perneki László képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. Tisztelt Képviselő-testület! Javasolom, hogy a nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint tárgyalja a tisztelt Képviselő-testület. Napirend előtt: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Napirend: 1.) Az Önkormányzat költségvetési szervei évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

2 2 2.) Dér István Általános Iskola, Napsugár óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása 3.) Kovács Sándor polgármester ki nem adott szabadsága Van-e valakinek az ismertetett napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele, javaslata? Vetró Józsefné képviselő: Kérem, hogy a jövőben is legyen a pályázatokról tájékoztató. Aki a napirenddel egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 178/2010. (X. 27.) Kt.h. Tárgy: Napirend elfogadása H a t á r o z a t Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete a október 27-i ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 1.) Az Önkormányzat költségvetési szervei évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 2.) Dér István Általános Iskola, Napsugár óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása 3.) Kovács Sándor polgármester ki nem adott szabadsága Határozatról értesítést kap: Kovács Sándor polgármester Kovács Sándor polgármester: Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani az iskolavezetésének az október 23-i ünnepség megszervezésében, a diákok felkészítésében, valamint a zenekarnak. Nagyon színvonalas műsor volt. A pályázatokkal kapcsolatban szeretnék néhány szót. A polgármesteri hivatalnak a nyílászáró cseréje, a külső hőszigetelésének a pályázata értékelési szakaszban van. Már voltak kérdések, ez azt jelenti, hogy a pontszámnak megfelel a pályázat. A román Nagylak és Csanádpalota összekötő úttal kapcsolatban mai napon volt itt a tervező, aki elnyerte a közbeszerzési eljárást. A megbeszélés alkalmával kitértünk arra, hogy mi az, ami Csanádpalota szempontjából nagyon fontos. Kiemeltem a belvíz elvezetés megoldását, a Kossuth és Kálmány L. utcákban a kerékpáros forgalom érdekében kértem, hogy olyan mérettel legyen szélesebb az aszfaltréteg, hogy egy vonallal elkülöníthető legyen a kerékpáros forgalom. A tervezőnek ezzel semmi aggálya nincs, ezt meg tudja oldani. Azoknál a keresztező utcáknál, ahol a gyalogos forgalom átmegy ezen az úton a gyalogos szigetek kialakítása is szóba került. Teljesen új hidat terveznek, amiben szeretnénk, ha kerékpárút nyomvonala is benne lenne.

3 3 Örvendetes, hogy a vis maior pályázatainkra kaptunk támogatást, az elsőre 402 E Ft-ot, a másodikra 841 E Ft-ot, a harmadik pályázatra pedig E Ft-ot, összesen meghaladja a 3 millió Ft-ot. A szennyvíz pályázattal kapcsolatban megérkezett a hiánypótlás. Meglepetésemre nagyon kevés ponton szükséges. Amennyiben kerékpárút építésre lesz pályázati lehetőség, akkor a Szent István utcára benyújtjuk. A kivitelezését ra kellene tenni, hogy addig a szennyvíz és ivóvízminőség javító programon is túl legyünk, utána kellene a kerékpárutat megépíteni. Azon kívül felmerült annak a kérdése az autópálya lehajtó építése kapcsán, hogy célszerű lenne egy ipari park címet kialakítani. Az ipari park cím elnyerése jó lenne, hiszen gazdaságfejlesztési forrásokat lehetne bevonni. Pályázataink elszámolása folyamatban van. Ebben a hónapban minden pályázatban megkíséreljük az elszámolást, (óvoda, bölcsőde és a többi rekonstrukció). A főtérnél még várjuk a DARFT döntését, mert egy pótmunka igény van bejelentve, a belvíz elvezetés problémájának a megoldása. A szakértő most vizsgálja azokat az anyagokat, amelyek beküldésre kerültek, utána tudunk róla beszámolni. Tegnap voltam egy konferencián, ahol a közmunka programról volt szó. Elkeserítő a helyzet. Valószínűleg országos közmunka programok lesznek. A külterületi belvízelvezető csatornákat államosítani fogják és erre közmunka program keretében próbálnak embereket alkalmazni. Az önkormányzat kisebb létszámban tud alkalmazni 8 órában közfoglalkoztatottakat. Ennek a támogatási intenzitása 70 és 100 %, ezt az önkormányzat teherbíró képessége fogja meghatározni. A maximális foglalkoztatás 30 naptól 120 napig terjedhet. A szociális segély járandóságához egy környezettanulmányt kell végrehajtani, amennyiben a saját ingatlanját nem tartja rendbe, az szociális segélyre nem lesz jogosult, és 2011-ben legalább 30 napot dolgozni kell ahhoz, hogy 2012-ben a foglalkoztatási járadékot megkaphassa. Az a tendencia, hogy ezeket az embereket próbálják beszorítani a gazdasági életbe. Csak aki ezeket az embereknek ismeri a mentalitását, munkabírását, csak egy részét lehet visszaintegrálni a munka világába. Nagyon fontos még a belvízelvezető csatornarendszer kialakítása. Amennyiben lesz rá pályázati lehetőség, úgy gondolom, hogy a következő 4 év gazdasági tervébe bele kell tenni. Az iskola informatikai pályázata nyertes, hamarosan szerződést tudunk kötni. Természetesen a jövőben is rendszeres lesz tájékoztató a pályázatokról. Bodzás István képviselő: IKSZT pályázattal kapcsolatban néhány szót. Kovács Sándor polgármester: Az IKSZT nél kész vannak a tervek, a novemberi testületi ülésen fogjuk megtárgyalni. Sőt ki fogjuk jelölni azt a bizottságot, aki ki fogja írni a pályázatot, mert közbeszerzési kategóriába esik bele. Úgy kellene, hogy február végi kezdettel, mert ott sok a belső munka. Tisztelt Képviselő-testület! A napirendi pontok előtt: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről (írásos anyag csatolva) Kovács Sándor polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

4 4 Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Megállapította, hogy az iparűzési adó és a gépjárműadó bevételével jól áll az önkormányzat. Elfogadásra javasolja. Perneki László képviselő: A dologi kiadásoknál a lízing díjak, a karbantartás, a vásárolt közszolgáltatás és az egyéb dologi kiadások miből tevődnek össze. Kovács Sándor polgármester: A lízingdíjakba a fűtéskorszerűsítésben résztvevő intézmények vannak, sőt az iskolánál a világításkorszerűsítés is benne van ebben az összegben. A karbantartásnál volt kátyúzás, a többi több apró tételből tevődik össze. A hitelkamat, ami még jelentős összeget tesz ki, a folyószámlahitel és a pályázatok előfinanszírozására felvett hitelek kamatait takarja. Forgács Sándorné pü. csop. vez: A vásárolt közszolgáltatás az ügyvéd, pszichológus, zenekarvezető, foglalkozás egészségügyből, valamint a közétkeztetés éves teljesítési díjáról szóló tájékoztató közzétételének közbeszerzés díjából tevődik össze. Vetró Józsefné képviselő: A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésénél ez nem előleg, hanem elszámolás a E Ft. Kovács Sándor polgármester: Felvetődött, hogy azok a sírhelyek, amelyek nem kerülnek újra megváltásra, azokat újra lehetne értékesíteni. Az önkormányzatnak nagy a kintlévősége, 8 millió Ft. Ez elsősorban lakásbérletből, üzletbérletből, valamint iskolai közétkeztetésből tevődik össze. Ezek behajtása érdekében meg kell tenni mindent. Kérem, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót vegye tudomásul. Aki a javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület a tájékoztatást 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 179/2010. (X. 27.) Kt.h. Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről H a t á r o z a t Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat szeptember havi pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette. Határozatról értesítést kapnak: 1.) Csanádpalota Város polgármestere 2.) Csanádpalota Város jegyzője 3.) Csanádpalota Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi Csoportja Tisztelt Képviselő-testület! Ezek után rátérünk a napirendi pontok tárgyalására.

5 5 1. sz. n a p i r e n d: Az Önkormányzat költségvetési szervei évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása (írásos anyag csatolva) Kovács Sándor polgármester: A napirendet mindkét Bizottság tárgyalta. Bodzás István képviselő: A bizottsági ülésen a felmerült kérdésekre megkaptuk a választ. Elhangzott, hogy jobban kell támaszkodni a könyvvizsgáló munkájára. A munkaidő mérleg elég érdekesen alakul, de elfogadjuk. Kovács Sándor polgármester: ÁSZ vizsgálat ben volt az önkormányzatnál, ami hamarosan várható. A könyvvizsgáló minden évben vizsgálja az önkormányzat gazdálkodását. A belső ellenőrzésről én azt gondolom, hogy elsősorban a polgármester és a testület védelmében jó, ha van. E feladat ellátása kistérségi pénzből van. Amennyiben itt is változás történik, karcsúsításra kerül sor, akkor is nekünk mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. Kovács Sándor polgármester: Aki az Önkormányzat költségvetési szervei évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 180/2010. (X. 27.) Kt.h. Tárgy: évi belső ellenőrzési terv. H a t á r o z a t Csanádpalota város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csanádpalota Város Önkormányzata költségvetési szerveinek évi belső ellenőrzési tervét, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92.. (6) bekezdése alapján jóváhagyja. Határozatról értesítést kapnak: 1. Csanádpalota város Polgármestere Csanádpalota 2. Csanádpalota város Jegyzője Csanádpalota 3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja Csanádpalota 2. sz. n a p i r e n d: Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása (írásos anyag csatolva) Schüszler Istvánné intézményvezető: A közoktatási törvény módosításából fakadóan szükséges a pedagógiai programot módosítani. Változás annyiban érinti a pedagógiai programot, hogy a második évfolyam végétől visszatérünk az érdemjegyekre. A nem szakrendszerű oktatás tekintetében az 5. és 6. évfolyamon is visszatérünk a

6 6 hagyományos tanítási módszerhez, de felmenő rendszerben ezt a 6. évfolyamon lezárjuk. Bodzás István képviselő: A Szociális, Oktatási, Kulturális és Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, és elfogadásra javasolja. Kovács Sándor polgármester: Javasolom a Képviselő-testületnek, hogy a Pedagógiai program módosítását fogadja el. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozza: 181/2010. (X. 27.) Kt.h. Tárgy: Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítása H a t á r o z a t Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. törvény ának (2) bekezdése f.) pontjában biztosított jogkörében eljárva - a Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának módosítását a jegyzőkönyvhöz csatolt tartalommal jóváhagyja. A határozatról értesítést kap: 1.) Dér István Általános Iskola, Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény igazgatója 6913 Csanádpalota, Szent István utca ) Csanádpalota Város Polgármestere Helyben 3.) Csanádpalota Város Jegyzője Helyben 3. sz. n a p i r e n d: Kovács Sándor polgármester ki nem adott szabadsága (írásos anyag csatolva) Kovács Sándor polgármester: A napirend tárgyalásában személyes érintettségemre tekintettel nem kívánok részt venni. A napirendnél átadom a képviselő-testületi ülés vezetését Benke Marcell alpolgármesternek. Benke Marcell alpolgármester: A választás kapcsán több önkormányzatnál felmerült a polgármesterek szabadságának kérdése. Ebben az ügyben tájékozódtam, a jegyző tájékoztatása szerint Közigazgatási Hivatal ezzel kapcsolatban adott ki egy írásos anyagot, amelyben szerepel, hogy ezt a testületnek a tudomására kell hozni. Ez nem a mi értelmezésünktől, függ, hogy ez a szabadság mennyi, hogy alakul. Ez egy tájékoztatás részünkre, azzal együtt, hogy a testület a polgármester munkáltatója, egyeztetési és ezen keresztül nyilvántartási kötelezettségünk van. A jövőre nézve egyeztetni kell, hogy évente a polgármester szabadságolási tervét egyeztessük és a

7 7 lehetőség szerint azt ha kisebb részletekben is de legalább részben vegye ki. Az tény, hogy ebben a négy évben a megfeszített ütem miatt nemigen tudott volna elmenni a polgármester szabadságra akkor sem, ha akart volna. Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és megfogalmazódott egy új határozati javaslat és kérem a jegyzőt, hogy ezt olvassa fel. Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Gyakorlatilag a Pénzügyi Bizottság azt a határozati javaslatot fogadta el, ami kiadásra került, azzal, hogy pontosításra kerüljön a most szó. Tehát a mondat így hangozna, hogy Kovács Sándor polgármester a ki nem adott szabadságának pénzbeli megváltására a október 3. napján megszűnt jogviszonyára tekintettel jelenleg nem tart igényt illetve egészüljön ki azzal, hogy a jogviszony fennállása alatt nem évül el. Gyakorlatilag a jogviszonya a jogszabály erejénél fogva megszűnik, de ugyanazon a napon újra is indul, tehát folyamatosnak tekinthető, ezért a Munka Törvénykönyve szerint a felhalmozódott 149 nap szabadságának a kivételére az elkövetkezendő időben jogilag lehetősége van. Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet arról, hogy Nyergesné Kovács Erzsébet települési képviselő részéről írásos anyag érkezett a képviselő-testület ülése elé és kérte, hogy az írásbeli hozzászólása szó szerint kerüljön ismertetésre. Felolvasás útján ismerteti a képviselői írásbeli hozzászólást, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Szeretném azonban elmondani, hogy téves jogértelmezésen alapul az, hogy az előterjesztésnek, amely most a Képviselő-testület elé került egyértelműen az a célja, hogy a ki nem adott szabadság elévülését megakadályozza. A Munka Törvénykönyve szabályozza, hogy a szabadság a jogviszony fennállása alatt nem évül el. Jelen esetben az elévülés fel sem merülhet, így annak megakadályozására irányuló törekvés sem, hiszen az újraválasztott polgármester esetében a képviselő-testületnek jogviszonyt megszüntető intézkedést nem kell hoznia, a polgármesteri tisztség a törvény erejénél fogva szűnik meg és az újraválasztással a törvény erejénél fogva keletkezett. A törvény alapján jogfolytonossá váló jogviszonyára tekintettel a polgármester kiveheti az addig ki nem vett szabadságát, az nem vész el. A szabadság kiadására vonatkozó munkavállalói igény a munkaviszony fennállása alatt nem évül el. Elévülés, mint jogi folyamat akkor kezdődik, amikor a jogviszony megszűnik. Ezért téves az a megközelítés, hogy az előterjesztés célja polgármester ki nem vett szabadsága elévülésének megakadályozása. Benke Marcell alpolgármester: Ebben a kérdésben velem nem egyeztetett a képviselő asszony. Ha jól értem a 21 napos munkaidőből 10 napig kellene polgármesterként funkcionálnom, ha jól számolom több mint két évig. Ettől elhatárolódok. Nem tudom, hogy a bizottság elnökével mennyire egyeztetett. Engem, mint tiszteletdíjas alpolgármestert nem kérdezett meg. Van egy főmunkahelyem, amiket ő leírt az munkajogi és fizikai képtelenség. Nem értek egyet a beadványban leírtakkal. Bodzás István képviselő: Most egy kicsit meg is vagyok lepődve, mert olyan feladatkört adott, amire nem vagyok felkészülve. Talán várjuk meg a képviselő asszonyt és ütköztessék az álláspontokat. Arról sem tudtam, hogy egy bizottságnak lenne ilyen feladata. Vetró Józsefné képviselő: A Pénzügyi Bizottság a jegyzőasszony által ismertetett módosítással együtt elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. A polgármester

8 8 elmondta, hogy a gazdasági helyzet, az idő és a körülmény sem felelnek meg arra, hogy most kivegye a szabadságát. Az elmúlt négy évben a képviselő asszony nem volt itt, de itt annyi pályázat, annyi munka, annyi kézzel fogható eredmény volt, hogy nem tudom elképzelni sem, hogy gondolhatta bárki, hogy itt nyugodtan el lehet menni szabadságra. A sok munka indokolt volt, hogy nem tudott elmenni szabadságra az is. Ez nem volt idáig gyakorlat, hogy a képviselő ban szeretné elmondani véleményét. Erre még nem volt precedens, hogy egy képviselő bejelenti, hogy nem tud részt venni, vagy nem óhajt részt venni a testületi ülésen. Zárójelben jelzem, hogy az sem biztos, hogy Nyergesné képviselő marad. Viszont vannak olyan dolgok, amiket ebben bizonytalanságban nem lett volna szabad meglépnie. A bizottsági kültagoknál is olyan javaslatokat tett, hogy aki eddig a pénzügyi bizottság elnöke volt és igaz nem indult képviselőnek, de minden támogatásáról biztosította a jelenlévőket, és ő nem lehetett kültag, mert Nyergesné olyan embert javasolt, aki gyakorlatilag eddig még nem tett semmit Csanádpalotáért. Ezek mind olyan lépések voltak, hogy ha képviselő leszek, ha nem, azért ha egy mód van rá, hagyjak nyomot az elkövetkező négy éven. Perneki László képviselő: Van-e határidő arra, hogy meddig kell tudomásul venni a testületnek ezt az ajánlást. A Nyergesnével kapcsolatban teljesen eltértünk a tárgytól. Én is annak a híve vagyok, hogy ha valamint mondunk, szemtől-szembe mondjuk lehetőleg. Változó idők, változó emberek, változó lehetőségek. Egészen más volt a helyzet, mint 4 évvel ezelőtt, mert akkor is volt munka és dolog, amikor nem volt ennyi fejlesztési lehetőség. A jogi tévedés megérne egy ütköztetést. Az a javaslatom, ha nincs rá határidő adva, akkor a következő testületi ülésen beszéljük meg. Erdélyi Sándorné dr. jegyző: Ahogy alpolgármester úr is mondta, a Közigazgatási Hivatal adott ki egy tájékoztatást, ami szakmai vélemény, kötelező erővel nem bír, de mivel nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek állították össze, nyugodtan támaszkodhatunk rá. Ebben is szerepel, hogy január 1-vel jelentősen változtak a szabadság kiadására vonatkozó szabályok. A évi szabadságot szeptember 30-ig ki kellett adni, ezt követően a szabadság a jogviszony alatt nem évül el. Erre mondtam azt, hogy jogi tévedésen alapul az a jogértelmezés, hogy azért került be ez az előterjesztés a képviselő-testület elé, hogy az elévülést megszakítsa. Nem dönteni kell a képviselő-testületnek, hanem egy tájékoztató került a testület elé. A kérdés elnapolására semmi indok nincs, hiszen ha aktuális lesz a szabadság megváltása, akkor úgyis a hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. Benke Marcell alpolgármester: Először a módosító indítványról kell dönteni. Aki a Nyergesné Kovács Erzsébet képviselő írásban benyújtott beadványával, illetőleg az abban szó szerint megfogalmazott határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 0 igen 4 nem szavazattal a beadvánnyal nem ért egyet, a módosító indítvány elutasította. Nem szavazott Kovács Sándor polgármester. Aki a kiadott határozati javaslatot az elhangzott módosítással együtt elfogadja, kézfelnyújtással szavazzon. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: Nem szavazott Kovács Sándor polgármester.

9 9 182/2010. (X. 27.) Kt.h. Tárgy: Kovács Sándor polgármester ki nem adott szabadsága H a t á r o z a t Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Kovács Sándor polgármesternek a évi önkormányzati választási ciklus alatt 149 nap ki nem adott szabadsága van, amelynek természetben történő kiadására jelenleg nincs mód. Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Kovács Sándor polgármester a ki nem adott szabadságának pénzbeli megváltására a október 3. napján megszűnt jogviszonyára tekintettel jelenleg nem tart igényt. Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselőtestülete tudomásul veszi, azt a tájékoztatást, hogy Kovács Sándor polgármesternek a évi szabadságára vonatkozó igénye fentiekre tekintettel a jogviszonyának fennállása alatt Munka törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény nem évül el. Határozatról értesítést kapnak: 1.) Kovács Sándor polgármester Csanádpalota 2.) Fodorné Boros Anett ügyintéző 3.) Irattár Bodzás István képviselő: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, a Szociális Bizottság munkarendjéről. A munkarendünk minden egyes bizottsági ülésen a következőképpen fog alakulni: testület elé bekerülő problémák és kérések, közérdekű információk, hirdetések. Volt egy olyan vélemény is, hogy a kábel tv. közvetítést hogyan tudjuk megoldani, működtetni. A harmadik pedig a kapcsolatfelvétel. A bizottság felvállalta azt, hogy minden intézményt és civilszervezetet körbejárunk. Ez azért is fontos, mert ma is három civilszervezet keresett meg, mint a bizottság elnökét, hogy a jövő évi támogatási kérelmet benyújtsák. Ez alapján a következő bizottsági ülésre vállalom azt, hogy valamilyen pont rendszerszerűen a beérkezett kéréseket osztályozzuk. Kovács Sándor polgármester: Nem egészen értem, hogy milyen támogatásról van szó, mert még a költségvetés koncepciójánál sem tartunk. Jó lenne mindkét bizottság SZMSZ-ének a felfrissítése. Valószínű, hogy a jövő héten megpróbáljuk a vállalkozókat összehívni, más alkalommal pedig a civilszervezeteket kapcsolatfelvétel céljából. Ajánlom a bizottságnak, hogy kulturális rendezvények alkalmával a két kisebbségi önkormányzat bevonását. Hiszen anyagi eszközökkel, szellemileg is hozzá tudnak járulni egy-egy önkormányzati rendezvény színesebbé tételéhez. Kicsit kiszélesíteni a kapcsolatrendszert. A lakosság tájékoztatása érdekében javasolom, hogy a Palotai Krónikába a testületi ülések anyagából, szakmai szempontból egy összefoglaló tájékoztató készülne. A tv. közvetítést interneten lehetne közvetíteni, ez lenne az olcsóbb, és későbbi időpontban a testületi ülést levetítenék. Vagy pedig a T Home által, amiért 12,- Ft-ot kellene fizetni, hogy egy-egy családhoz eljusson a közvetítés. Ezt kell kiszámolni, hogy mekkora költséget jelent. Van egy budapesti televízió egyesület, amely 70 E Ft-ot kér azért a jogért, hogy igénybe vehessük a közvetítést, de akkor még

10 10 mindig szükséges egy kamera, mikrofon stb, mert semmink nincs. Az interneten való közvetítést elérhetőnek látom. Tisztelt Képviselő-testület, a mai napra tervezett ülés napirendjét megtárgyaltuk, a testületi ülést bezárom. K.m.f.t. Kovács Sándor polgármester Erdélyi Sándorné dr. jegyző Bodzás István jkv. hit. Perneki László jkv. hit.

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t

Jegyzőkönyv. H a t á r o z a t Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 23. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 23. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 23. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26-án 15,00 órai kezdettel tartott soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete:

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete: Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képvisel -testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15 Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida,

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Jancsik Zoltán, Mikulán László képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Jancsik Zoltán, Mikulán László képviselő Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 14. napján 16.00 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban.

J e g y zőkönyv. Faludi Tamás polgármester ismerteti a naprendi pontokat. Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket a napirenddel kapcsolatban. Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2006. J e g y zőkönyv Készült a Kiskunmajsa Város Képviselő-testületének 2006. február 1-jén 15,30 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. augusztus 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 47/2013. (VIII. 21.) sz. Városfejlesztési,

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. PB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. február 16-ai nyílt üléséről Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v : Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én (szerdán) 15,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Keménfa önkormányzati épületének helyisége.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. február 24-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. június 27-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640

Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 Pomáz Város Polgármesterétıl 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-300, 814-381 Telefax: (26) 325-640 E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. szeptember 18. ülésére az önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. augusztus 8-án megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00

JEGYZŐKÖNYV. 6/2013. (I.30.) számú képviselőtestületi. a 2013. január30. (szerda) napján 16:00 Iktatószám: 327-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30. napján 16:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről i Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 17. 22./2011.(V.26.) Törtel,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. június 23-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 84/2015. (VI.23.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben