MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK"

Átírás

1 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

2 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: képviselő-testületének május 10-én megtartott soron kívüli üléséről Az ülés helye: Martonvásár Város Önkormányzat Geróts terme Az ülés kezdési időpontja: óra Az ülésen megjelentek: a polgármester a képviselők Dr. Szabó Tibor Farkas Erzsébet Dr. Gyulay Gyula Gucsek István Horváth Bálint Kuna Ferenc Nemes József Szigeti Zoltán Varga Ferenc Tanácskozási joggal részt vett: Dr. Koltai Gábor jegyző Az ülésen megjelentek: Tóth Zoltán Miklósné Pető Rita Bíró László Dohárszky István műszaki osztályvezető szervezési osztályvezető pénzügyi osztályvezető Martongazda Kft. ügyvezetője Dr. Szabó Tibor köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket, megállapította, hogy a testület határozatképes, 9 fő testületi tag az ülésen megjelent. Javasolta, hogy a napirendi pontokat a kiküldött meghívótól eltérően fogadják el, ugyanis a Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottság ma rendkívüli ülést tartott, melyen megtárgyalták a Szennyvíztisztító és Üzemeltető Kft. Társasági szerződés-tervezetét, ill. az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság rendkívüli ülésén tárgyalta az intézményi struktúraváltást. Jegyzőkönyvvezetésére Provoda Józsefné személyét javasolta elfogadni. Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 55/2011. (V. 10.) határozata napirendi pontok elfogadásáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának évi zárszámadása

3 3 2.) Az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés 3.) Hozzájárulás a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz 4.) Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 5.) Óvodavezetői álláspályázat meghirdetése 6.) Beszámoló a szociális igazgatás területén végzett évi tevékenységről 7.) évről készült átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről 8.) Beszámoló Martonvásár Város gyermekvédelmi és szociális helyzetéről 9.) Polgármesteri jutalom 10.) Egyebek a.) Szennyvíztisztító és Üzemeltető Kft. Társasági Szerződésének elfogadása b.) Intézményi struktúraváltás A jegyzőkönyvvezetésére a testület Provoda Józsefné személyét elfogadta. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1. napirendi pont Martonvásár város Önkormányzatának évi zárszámadása Dr. Szabó Tibor: a zárszámadással kapcsolatos észrevételeit, javaslatait megtette, az ott elhangzottakat továbbra is fenntartja. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Képviselő-testületének 13/2011. (V.11.) önkormányzati rendelete Martonvásár Város Önkormányzatának évi költségvetése teljesítéséről és pénzmaradványa elszámolásáról Martonvásár Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -a alapján, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10. (7) bekezdése, 11. -a szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) Martonvásár Város Önkormányzat saját költségvetése évi teljesítését E Ft költségvetési pénzforgalmi bevétellel E Ft finanszírozási bevétellel E Ft pénzmaradvány igénybevétellel E Ft kiegyenlítő függő, átfutó bevétellel

4 E Ft személyi juttatásai E Ft munkaadót terhelő járulékkal E Ft dologi kiadással E Ft pénzmaradvány elvonással E Ft pénzeszköz átadással E Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival E Ft felhalmozási célú kiadással E Ft felújítással E Ft hitelek, kölcsönök, értékpapírok kiadásai E Ft kiegyenlítő függő, átfutó kiadással hagyja jóvá, az sz. mellékletek szerinti részletezettséggel. (2) a pénzmaradvány levezetését meghatározó jogszabály szerint évi költségvetési pénzmaradványát: E Ft-ban állapítja meg. ebből: Polgármesteri Hivatal maradványa E Ft intézmények maradványa 0 E Ft (3) a korrekciós tételekkel módosított pénzmaradvány E Ft-ban állapítja meg. ebből: Polgármesteri Hivatal maradványa E Ft intézmények maradványa 0 E Ft (4) a felosztható pénzmaradványt E Ft-ban állapítja meg. Polgármesteri Hivatal maradványa E Ft intézmények maradványa 0 E Ft (5) a normatív állami hozzájárulások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásából eredő visszafizetés kötelezettséget E Ft-ban hagyja jóvá. 2. A Martonvásár Város Önkormányzatánál keletkezett E Ft, a 10. számú mellékletben címzett kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványt a 9/2011. (III.9.) önk. rendelet 7. (7) bekezdése alapján tartalékképzésre használja fel. 3. Elrendeli a felosztható pénzmaradvány felhasználását a 10. sz. mellékletek szerint. 4. Elrendeli a mérlegben nem szereplő Ft összegű, rövidlejáratú Áfa kölcsön jövőbeni lehetséges kötelezettségként történő nyilvántartását. 5. E rendelet május 12-én lép hatályba. Martonvásár, május 10-én

5 5 Dr. Koltai Gábor s.k. jegyző Dr. Szabó Tibor s.k. polgármester A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva Dr. Szabó Tibor: megköszönte a pénzügyi osztályvezető, valamint munkatársai munkáját. 2.) napirendi pont Az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzéséről szóló jelentés Dr. Szabó Tibor: több alkalommal tárgyalták a belső ellenőrzésről szóló jelentést. A bizottságban lényeges észrevétel fogalmazódott meg, a jelentésből adódó idei feladatok között hangsúlyosan szerepeljen a közterületek rendben tartására vonatkozó előző éves tevékenység vizsgálata. A táblázatban az erre vonatkozó ellenőrzés időpontja III. negyedév, amit javasolt módosítani II. negyedévre. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal a módosító javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 56/2011. (V. 10.) határozata belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról szóló határozat módosítása Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési ütemtervét módosítja, mely szerint a közterület rendezés, karbantartás, működtetésének vizsgálatát II. negyedévben ellenőrzi. A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 57/2011. (V. 10.) határozata belső ellenőrzési beszámoló elfogadásáról 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Martonvásár Város Önkormányzatánál évben végzett belső ellenőrzésekről készült beszámolót elfogadja. 2.) A Képviselő-testület a beszámoló alapján készült intézkedési tervet a határozat melléklete szerint elfogadja.

6 6 3.) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei évi belső ellenőrzési ütemtervét kiegészíti az alábbi ellenőrzési céllal: Intézmény megnevezése Martonvásár Város Önkormányzat - közterület karbantartásra, rendezésre kiírt közbeszerzés nyertese Ellenőrzés időpontja, időtartama II. negyedév 6 nap Ellenőrzés célja Témavizsgálat Ellenőr izendő időszak Végzi SZLVT KT által megbíz ott ellenőr Tárgya Ellenőrzés Közterület rendezés, karbantartás működtetéséne k vizsgálata: gazdaságosság i, hatékonysági és eredményesség i vizsgálat Módszere és típusa Teljesítmény ellenőrzés 4.) A Képviselő-testület felkéri a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, hogy az orvosi ügyelet ellenőrzése tárgyában kezdeményezze belső ellenőrzés végzését. A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző A határozat végrehajtásának határideje: azonnal A 57/2011. (V. 10.) határozat melléklete: Intézkedési terv Martonvásár Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési beszámolója alapján Intézkedést igénylő észrevétel Határidő Felelős Javasolt a pénzkezelési szabályzat felülvizsgálata az elszámolásra kiadott előlegek kezelése, az ellátmány Jegyző, Pénzügyi osztályvezető összegére vonatkozó előírások tekintetében. Javasolt az óvodában részletes leltározás elvégzése Intézményvezető, pénzügyi osztályvezető Az óvodai nevelési program szakértői felülvizsgálatát el kell végeztetni intézményvezető Az iskola és óvoda tekintetében az Ámr. 145/B értelmében az ellenőrzési nyomvonalat el kell intézményvezetők készíteni. Az intézményekben pótolni kell a belső ellenőrzési intézményvezetők szabályzatot. A Klubház vezetőjének munkaköri leírását felül kell vizsgálni Polgármester, jegyző, igazgatási osztályvezető 3.) napirendi pont Hozzájárulás a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott feladatokhoz Dr. Szabó Tibor: tekintettel arra, hogy a kistérségi költségvetés az eddigiektől eltérő struktúrában készült, megjelenik a költségvetésében a 250 Ft/fős társulási tagdíj, melynek a

7 7 célja egyfajta tartalékképzés, ill. az esetleges pályázatok biztosítása. Tételesen szerepel a költségvetésben az orvosi ügyelethez való hozzájárulás, amely a pénzügyi bizottság javaslata alapján max. 706 Ft/fő/év. Ez az összeg valószínűleg csökkeni fog, mivel sikerült 6 millió forint költségmérséklést elérni a szolgáltatónál. Amennyiben elkészül a segítő szolgálat szélháza, úgy a szolgálathoz való hozzájárul mértéke is csökkenni fog. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 58/2011. (V. 10.) határozata hozzájárulás kistérségi feladatellátáshoz Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás költségeihez való hozzájárulás mértékét a következők szerint fogadja el: 1. Társulási tagdíj: 250 Ft/fő/év 2. Orvosi ügyelethez hozzájárulás: maximum 706 Ft/fő/év 3. Segítő Szolgálathoz hozzájárulás: 6,254 millió Ft/év A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 4.) napirendi pont Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Dr. Koltai Gábor: az önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatban is egy új jogszabály jelent meg (IRM rendelet), mely alapján javasolt és módosítás szükséges minden helyi önkormányzati rendelet felülvizsgálata, mely a nem módosítható elemeket és jogi szabályozókat tekintve a gyakorlatban egyet jelent a felülvizsgált rendeletek hatályon kívül helyezésével és a tárgyban, szükség szerint új rendelet megalkotásával. Dr. Szabó Tibor: előzetes tervek szerint folyamatosan történik az összes rendelet felülvizsgálata, reméli, hogy ez egy éven belül megtörténik. Horváth Bálint: megköszönte Miklósné Pető Rita szervezési osztályvezetőnek, hogy az önkormányzati rendeletek olvashatólak a honlapon, így az minden martonvásári állampolgár számára elérhető. Varga Ferenc: javasolta, hogy a rendeletek felülvizsgálatáról készüljön ütemezés. Dr. Szabó Tibor: egyetértett Varga Ferenc javaslatával, kérte, hogy a következő ülésre készüljön a rendeletek felülvizsgálatának ütemezéséről írásos előterjesztés. Megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Képviselő-testületének

8 8 14/2011. (V. 11.) önkormányzati rendelete az építmény- és telekadóról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló évi C. törvény 1. -ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az építmény- és telekadóról a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések 1. (továbbiakban: Önkormányzat) a következő helyi adókat állapítja meg: a) építményadó, b) telekadó. 2. E rendelet alkalmazásában: a) állandó lakóhellyel rendelkező: az a magánszemély, aki az adóév január 1. napján, először február 15-én a népesség nyilvántartásban a településre állandó lakcímre be van jelentve; b) lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 2. mellékletének 91/A. -a 1-6 pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, vagy lakás, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan. A rendeltetésszerű használathoz szükséges, helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot meg nem haladó földrészlettel együtt azzal, hogy nem minősül szükséglakásnak az a helyiségcsoport, amely csak azért nem sorolható be komfortfokozatba, mert nem rendelkezik melegpadlós helyiséggel; c) kiegészítő helyiségek: az, amely a lakás- és az üdülőtulajdon rendeltetésszerű használatához szükséges, de huzamos emberi tartózkodásra részben és ideiglenesen sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince, 20 m2 alapterületig magánszemélyek esetében a gépkocsi tároló. 3. A rendelet alkalmazásában az adókötelezettség kiterjed a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 4. a) pontjában meghatározottakra. 2. Építményadó 5. Mentes az adó alól a Htv /A. -ában foglaltakon túlmenően: a) a lakás és az üdülő épülethez tartozó kiegészítő helyiségek; b) azon, nem vállalkozási célt szolgáló, építmény, amelynek tulajdonosa az adóév január 1. napján Martonvásár Városban állandó lakóhellyel rendelkezik, valamint a lakóközösségek közös tulajdonában és közös használatában lévő helyiségek. 6. Az adó alapja az építmény m²-ben számított hasznos alapterülete.

9 9 7. Az adó mértéke 465,- Ft/m²/év. 3. Telekadó 8. Mentes az adó alól a Htv ában foglaltakon túlmenően: a) azon beépítetlen belterületi telek, amely nem áll építési tilalom alatt, azonban amelyre a hatályos jogszabályok alapján nem lehet építési engedélyt kiadni, és ezt a helyi építésügyi hatóság az adott telekre vonatkozóan egyedileg igazolja, feltéve, hogy a telken az adóalany vállalkozói tevékenységet nem folytat. b) azon telek, amelynek tulajdonosa, (tulajdonostárs) illetőleg vagyoni értékű jog jogosultja ezen jogát négy éven belül szerezte meg, a negyedik év december 31-ig. 9. Az adókötelezettség az építési tilalomnak az év első felében történt kihirdetése esetén a félév utolsó napján szűnik meg. 10. Az adó alapja a telek m²-ben számított területe. 11. Az adó mértéke Ft/m²/év 4. Záró és átmeneti rendelkezések 12. (1) E rendelet május 12.-én lép hatályba. (2) Hatályát veszti az építmény- és telekadóról szóló 36/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet. (3) E rendelet 8. b.) pontja szerinti mentesség azon telekre vonatkozik, amelynek tulajdonosa (tulajdonostárs), illetőleg a vagyonértékű jog jogosultja ezen jogát január 1. és december 31-e között szerezte meg.. Dr. Szabó Tibor polgármester Kihirdetve: Dr. Koltai Gábor jegyző Dr. Koltai Gábor Jegyző Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Képviselő-testületének 15/2011. (V. 11.) önkormányzati rendelet-tervezete a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1)

10 10 bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 29. (1) bekezdés e) pontjában foglalt törvényi felhatalmazás alapján figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény 9. (3) bekezdésére - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 104. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról a következőket rendeli el: 1. Az élelmezési térítési díj nettó összege (1) 3-6 éves korcsoportra a) tízórai esetében 68,12.-Ft b) ebéd esetében 202,37.-Ft c) uzsonna esetében 63,28.-Ft d) napi háromszori étkezésnél 333,83.-Ft (2) 7-14 éves korcsoportra a) tízórai esetében 57,70.-Ft b) ebéd esetében 173,08.-Ft c) uzsonna esetében 52,45.-Ft d) napi háromszori étkezésnél 283,23.-Ft 2. E rendelet május 12. napján lép hatályba. 3. Hatályát veszti az élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 26/2002. (2003. I. 15.) önkormányzati rendelet és az élelmezési térítési díjak megállapításáról szóló 26/2002. (2003. I. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 17/A/2010. (VIII.25.) önkormányzati rendelet.. Dr. Szabó Tibor polgármester Dr Koltai Gábor jegyző Kihirdetve:. Dr Koltai Gábor jegyző 5.) napirendi pont Óvodavezetői álláspályázat meghirdetése Nemes József: az OKIS Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, az ülésen elhangzott javaslat az előterjesztésbe beépítésre került, javasolta a határozat elfogadását. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11 11 Képviselő-testületének 59/2011. (V.10.) határozata óvodavezetői pályázat kiírásáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás gesztor települése, a határozat melléklete szerint pályázatot hirdet a Brunszvik Teréz Óvoda vezetői álláshelyének betöltésére augusztus 16-tól. A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester, igazgatási osztályvezető A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 59/2011. (V.10.) határozat melléklete: Pályázati felhívás Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői álláshelyének betöltésére Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás gesztor települése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. alapján pályázatot hirdet a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) munkakörének betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkozás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, tól ig szól. A munkavégzés helye: Fejér megye, 2462, Martonvásár, Deák F.u.3. A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvényben, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben, valamint az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: a) Főiskola, a Közoktatási törvény a szerinti szakirányú végzettség, b) legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, c) pedagógus szakvizsga, d) másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén intézményvezetői szakképzettség,

12 12 e) magyar állampolgárság, f) büntetlen előélet, g) vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, h) az intézményben fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyban történő, határozatlan időre szóló alkalmazás feltételeinek teljesülése. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői, magasabb vezetői tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, végzettséget igazoló oklevél, bizonyítvány és pedagógus szakvizsga másolata, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról, illetve nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja. A munkakör betöltésének időpontja: a munkakör legkorábban augusztus 16-tól tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 17. A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, Martonvásár Város Önkormányzat, 2462 Martonvásár, Budai út 13. címre; a borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői álláshely. A pályázatok elbírálásnak módja, rendje: a megbízásról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, a benyújtott pályázatokat a polgármester által felkért szakmai előkészítő bizottság véleményezi. A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejét követő 30. nap, a benyújtási határidőt követő soros Képviselő-testületi ülés. A pályázati kiírás közzétételének helye: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapja, Oktatási Közlöny, Martonvásár Város Önkormányzat honlapja ( helyi lapja: Forum Martini; Kajászó Község Önkormányzatának honlapja; további információ a Polgármesteri Hivatalban, Martonvásár Város polgármesterétől kérhető a 06-22/ telefonszámon. 6.) Napirendi pont Beszámoló a szociális igazgatás területén végzett évi tevékenységről

13 13 Dr. Koltai Gábor: a szociális igazgatásról szóló törvényben, ill. a végrehajtási jogszabályokban meghatározottak alapján beszámolási kötelezettségnek tesz eleget az előterjesztés. Dr. Szabó Tibor: a beszámoló áttekinthető, tartalmas. Kérte, hogy a szemétszállítási díj kompenzációjánál nem szerepel összeg, kérte azt utólag pótolni. Megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 60/2011. (V. 10.) határozata beszámoló a szociális igazgatás területén végzett évi tevékenységről Martonvásár Képviselő-testülete a szociális területen végzett évi tevékenységről szóló éves beszámolót elfogadta. A határozat végrehajtásáért felelős: a jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 6.) napirendi pont évről készült átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről Dr. Koltai Gábor: a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről készült a beszámoló. Dr. Gyulay Gyula: az egészségügyi bizottság megtárgyalta a beszámolót azzal, hogy a következő bizottsági ülésre a családsegítő szolgálat vezetője állítson össze egy olyan anyagot, mely a pszichológusi ellátásra vonatkozó igényt, annak költség vonzatát és megvalósítási lehetőségeit tartalmazza. Dr. Szabó Tibor: az anyag utal arra, hogy akár társulási formában is végezhető lenne a tevékenység. Elmondta, hogy a társulás keretében egyeztetések folynak arról, hogy a különböző gyermekjóléti szolgáltatásokat akár kistérségi keretben lássák el. Nemes József: az OKIS Bizottság is megtárgyalta a beszámolót és felkérték a jegyzőt, az általános iskola igazgatóját és az óvodavezetőt, hogy a bizottság soron következő ülésére vizsgálják meg és írásban terjesszék elő, hogy milyen lehetőségek vannak az iskolánál, óvodánál főállású logopédus és félállású pszichológus alkalmazására. Varga Ferenc: az előterjesztés szerint a 0-3 éves korig csökkent a gyermek száma, mi okozza a csökkenést? Stefkovits Ferencné óvodavezető: a jelenlegi állapot szerint nőtt a 0-3 éves korú gyermekek száma, a évi csökkenés okát nem tudja, utána kell néznie.

14 14 Gucsek István: kérte a körzeti védőnőt, hogy a következő ülésre készítsen egy jövőre néző demográfiai mutatót. Dr. Szabó Tibor: ha a tendenciát nézik, lényegesen nőtt a gyermekek száma, amennyiben elkészült az új lakópark a létszám tovább fog növekedni. A következő években a legfontosabb feladat a gyermeklétszám növekedéssel kapcsolatos feladatok megoldása. Dr. Szabó Tibor: megállapította, hogy több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselőtestület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 61/2011.(V. 10.) határozata Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységről szóló éves beszámolót elfogadta. A határozat végrehajtásáért felelős: a jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 7.) Napirendi pont Beszámoló Martonvásár Város gyermekvédelmi és szociális helyzetéről Dr. Gyulay Gyula: az egészségügyi és szociális bizottság a beszámolót megtárgyalta, azt elfogadásra javasolta. Pályi Judit családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vezetője: néhány szóban tájékoztatást adott az előterjesztés lényegéről. Dr. Szabó Tibor: megköszönte a részletes beszámolót, kiegészítést, megállapította, hogy kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 62/2011. (V. 10.) határozata gyermekvédelmi és szociális beszámolós elfogadásáról Martonvásár Képviselő-testülete a Martonvásár Város Gyermekvédelmi és szociális helyzetéről szóló éves beszámolót elfogadta. A határozat végrehajtásáért felelős: a jegyző A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 8.) Napirendi pont Polgármesteri jutalom

15 15 Varga Ferenc: a képviselő-testület az alakuló ülésén döntött arról, hogy a polgármester részére féléves időszakonként jutalmat állapíthat meg, max. 6 havi illetménnyel. A pénzügyi bizottság javasolta, hogy 2 havi illetményének megfelelő összeget állapítson meg jutalmazásra. Dr. Szabó Tibor: megköszönte a képviselő-testületnek és pénzügyi bizottságnak a jutalmazására tett javaslatot, azonban a jutalmat nem kívánja felvenni, hanem szeretné az összeget a martonvásári Művészeti Iskola tehetséges fiataljainak támogatására felajánlani. A képviselő-testület a polgármester javaslatára úgy határoz, hogy a PGB által beterjesztett, a polgármester jutalmazására javasolt Ft és járulékai összegből céltartalékot képez. Ezen előirányzatot a tehetséges martonvásári fiatalok támogatására, a polgármester hatáskörébe utalva rendeli el felhasználni. Az előirányzat felhasználásáról a polgármester időszakonként külön beszámolót készít a testület számára. (Dr. Szabó Tibor polgármester úr bejelentette érintettségét, kérte, hogy azt a testület fogadja el.) Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 63/2011. (V. 10.) határozata polgármester érintettségének elfogadása Martonvásár Képviselő-testülete a Dr. Szabó Tibor polgármester úr a érintettségének bejelentését a napirend tárgyát illetően elfogadta. A határozat végrehajtásáért felelős: alpolgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szabó Tibor: az ülés levezetését átadta Gucsek István alpolgármester úrnak. Nemes József: mint a művészeti iskola vezetője megköszönte Dr. Szabó Tibor polgármester úr felajánlását. Varga Ferenc: a polgármesteri jutalommal kapcsolatos előterjesztését visszavonta. Gucsek István: szavazásra tette fel a polgármester úr által felolvasott határozati javaslat elfogadására. Megállapította, hogy a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 64/2011. (V. 10.) határozata Polgármesteri jutalom felhasználásra 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester javaslatára úgy határoz, hogy a PGB által beterjesztett, a polgármester jutalmazására javasolt Ft és járulékai összegből céltartalékot képez. 2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti előirányzatot a tehetséges martonvásári fiatalok támogatására, a polgármester hatáskörébe utalva rendeli el felhasználni.

16 16 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott előirányzat 2.) pont szerinti felhasználásáról számoljon be a testületnek. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos Dr. Szabó Tibor polgármester úr átvette az ülés levezetését Gucsek István alpolgármester úrtól. Még egyszer megköszönte az elismerést, bízik abban, hogy jó célra fordítják ezt az összeget. Kérte, hogy az OKIS Bizottság, az intézmények vezetőit, valamint a Forum Martini helyi lapban megjelenő felhívás alapján tegyenek javaslatot azokra a fiatalokra, akik majdan részesülnek a támogatásban. 9.) Egyebek a.) Szennyvíztisztító és Üzemeltető Kft. Társasági Szerződésének elfogadása Dr. Szabó Tibor: hosszú ideje törekszik megoldást találni a ráckeresztúri szennyvíztisztító és a csatornahálózat üzemeltetésének testület által már ismert problémájára. Az idáig felvetett vagy kidolgozott megoldások azonban, a négy résztvevő település egyetértésének hiányában nem valósulhattak meg. Az alábbi javaslat elfogadására nézve azonban konszenzus jött létre a településeket képviselő polgármesterek között, melyre tekintettel Ráckeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete a létrehozandó cég társasági szerződését a határozati javaslat melléklete szerint már el is fogadta. A jelenleg előterjesztett javaslat mind a szennyvíztisztító, mind a csatornahálózat üzemeltetésére megoldást nyújt, egy a négy település által létrehozandó kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság alapítása formájában. Varga Ferenc: köszönetét fejezte ki Dr. Koltai Gábor jegyző úrnak, a szerződés elkészítéséért, ill. Dr. Szabó Tibor polgármester úrnak az eredményes tárgyalásokért. Dr. Szabó Tibor: megköszönte továbbá az alpolgármester úr, Kuna Ferenc és Horváth Bálint képviselő urak munkáját, akik részt vettek a társasági szerződés tervezet elkészítésében. Megállapította, hogy kérdés, további hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület egyhangúan, 9 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Képviselő-testületének 65/2011. (V. 10.) határozata Társasági szerződés elfogadásáról Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítására, a társasági szerződés elfogadására vonatkozó javaslatot, melynek alapján az alábbi döntést hozza: 1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésében foglaltakat

17 17 jóváhagyja, a Társaság alapításában részt vesz, melyhez a társasági szerződés 7. pontjában meghatározott Önkormányzatot megillető 1 millió Ft törzsbetét összegét egyösszegben, az Önkormányzat évi költségvetése tartalék előirányzata terhére biztosítja. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1.) pont szerinti Társasági szerződés aláírására, s az Önkormányzat törzsbetétje összegének a megalapított Társaság házipénztárába történő befizetésére, továbbá felkéri és egyben felhatalmazza a Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégbírósági bejegyzéséhez szükséges valamennyi intézkedés megtételére. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 65/2011. (V. 10.) határozat melléklete: Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE Kelt: Martonvásár,

18 18 TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS A Társasági Szerződés 3. pontjában megjelölt tagok, mint alapító tagok a gazdasági tagságokról szóló évi IV. törvény - továbbiakban: Gt. valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. továbbiakban: Ksztv. - rendelkezéseinek megfelelően közös gazdasági tevékenység folytatására közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság alapítását határozzák el, s a Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot az alábbiak szerint hozzák létre: 1. A Társaság cégneve: Szent László Völgye Szennyvíztisztító és Csatornahálózat Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Társaság rövidített cégneve: Szent László Völgye Nonprofit Kft. 2. A Társaság székhelye, fióktelephelyei: 2.1. A Társaság székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út A Társaság fióktelephelyei: 2465 Ráckeresztúr, Kossuth L. u A Társaság jogállása: kiemelten közhasznú fokozatú nonprofit Kft. 3. A Társaság tagjai: 3.1. Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai u. 13. Képviseli: Dr. Szabó Tibor polgármester, akit a képviselőtestület által meghatalmazott személy helyettesíthet. KSH statisztikai jel száma: Önkormányzati törzsszám: Ráckeresztúr Önkormányzata Székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. Képviseli: Ónody Miklós polgármester, akit a képviselőtestület által meghatalmazott személy helyettesíthet. KSH statisztikai jel száma: Önkormányzati törzsszám: Tordas Község Önkormányzata Székhelye: 2463 Tordas, Szabadság u. 87. Képviseli: Juhász Csaba polgármester, akit a képviselőtestület által meghatalmazott személy helyettesíthet. KSH statisztikai jel száma: Önkormányzati törzsszám: Gyuró Község Önkormányzata Székhelye: 2464 Gyuró, Rákóczi u. 49. Képviseli. Tóth Béla polgármester, akit a képviselőtestület által meghatalmazott személy helyettesíthet. KSH statisztikai jel száma: Önkormányzati törzsszám: A Társaság tevékenységi köre: 4.1. Közhasznú tevékenységek: Szennyvíz gyűjtése, kezelése Főtevékenység Fémfeldolgozási termék fenntartása Ipari gép, berendezés javítása Víztermelés, -kezelés, -ellátás Nem veszélyes hulladék gyűjtése Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

19 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Épületépítési projekt szervezése Lakó- és nem lakóépület építése Út, autópálya építése Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése Egyéb m.n.s. építés Bontás Építési terület előkészítése Villanyszerelés Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás Műszaki vizsgálat, elemzés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Építményüzemeltetés Egyéb takarítás Zöldterület-kezelés 4.2. Üzletszerű gazdasági tevékenységek: Összetett adminisztrációs szolgáltatás M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 4.3. A Társaság a tevékenységi körében a külön engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenységeit csak az erre vonatkozó külön engedély birtokában, illetve a bejelentés megtörténtét követően kezdi meg és gyakorolja. A Társaság tagjai kijelentik, hogy képesítéshez kötött gazdasági tevékenységet a Társaság csak abban az esetben végez, ha a Társaságnak jogszabályban meghatározott képesítési feltételekkel rendelkező alkalmazottja, vagy vele tartós megbízási jogviszonyban álló megbízottja rendelkezésre áll A Társaság célja: Gyúró, Tordas, Martonvásár, Ráckeresztúr települések vízjogi létesítési engedélye alapján megépült, s az Önkormányzatok beruházás arányos tulajdoni hányadban osztatlan közös tulajdonában álló Szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna hálózat gazdaságos és hatékony működtetése, üzemeltetése A Társaság tevékenységét a Ksztv. rendelkezéseinek megfelelően közhasznú jogállású szervezetként gyakorolja, amelynek keretében közhasznú a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló tevékenységet végez. Közhasznú szolgáltatásait megkeresés és igény esetén bárki részére lehetővé teszi A Társaság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv c.) 3., 9., 20., és 22. pontja alapján az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: tudományos tevékenység, kutatás, környezetvédelem, közhasznú szervezetek számára biztosított csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető szolgáltatások, a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység A Társaság kiemelten közhasznú tevékenysége során közreműködik a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 8. (1) bekezdésében meghatározott épített és természeti környezet védelme, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, csatornázás, a köztisztaság és a településtisztaság biztosítása önkormányzati feladatok ellátásában a tagi Önkormányzatok és a Társaság között létrejövő külön közhasznú szerződésben foglaltak szerint A Társaság közhasznú szolgáltatásából a Társaság tagjain kívül más is részesülhet A Társaság vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

20 A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a társasági szerződés 4.1. pontja szerinti közhasznú tevékenységére fordítja A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat. 5. A Társaság időtartama és üzleti éve: 5.1. A Társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával határozatlan időtartamra jön létre Az első üzleti év a Társaság bejegyzésétől az év végéig tart. A további üzleti évek a mindenkori naptári évvel azonosak A Társaság az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 100/O.. (2) bekezdés alapján előtársaságként nem működhet. 6. A Társaság törzstőkéje: 6.1. A Társaság törzstőkéje ,-Ft, azaz négymillió forint A törzstőke összege az alapító tagok által biztosított pénzbeli hozzájárulás A törzstőke összetétele: Pénzbeli hozzájárulás összege: ,-Ft, azaz négymillió forint, amely a törzstőke 100 %-a Nem pénzbeli hozzájárulás összege: 0,-Ft, azaz nulla forint, amely a törzstőke 0 %-a. 7. A Társaság tagjai törzsbetétei és rendelkezésre bocsátásnak módja: ,-Ft, azaz törzsbetétje: egymillió forint készpénzbetét 7.2. Ráckeresztúr Község Önkormányzata ,-Ft, azaz törzsbetétje: egymillió forint készpénzbetét 7.3. Tordas Község Önkormányzata ,-Ft, azaz törzsbetétje: egymillió forint készpénzbetét 7.4. Gyúró Község Önkormányzata ,-Ft, azaz törzsbetétje: egymillió forint készpénzbetét 7.5. A társaság tagjai a pénzbeli betétjeik teljes összegét a társasági szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a Társaság házipénztárába befizetik Törzstőke emelés esetén a tagok kötelesek a határozat szerinti mértékű pénzbetéteiket az erről szóló taggyűlési határozat meghozatalától számított 15 napon belül a Társaság számlájára befizetni, illetve nem pénzbeli hozzájárulás esetén az apportot ugyanezen idő alatt a Társaság rendelkezésére bocsátani Amennyiben a Társaság tagja vagyoni hozzájárulását a társasági szerződés 7.5. pontja által előírt időpontban nem teljesíti, a Társaság ügyvezetője 30 napos határidővel felhívja a teljesítésre azzal, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági jogviszony megszűnését eredményezi A 30 napos határidő eredménytelen eltelte esetén a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő napon megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről az ügyvezető a Társaság tagját írásban köteles értesíteni A tagokat egyéb vagyoni értékű szolgáltatás nem terheli. 8. Alapítási költségek: Az alapítással kapcsolatos költségeket a Társaság viseli, amely összeget Martonvásár Város Önkormányzata tag megelőlegezi, s a társasági szerződés 7. pontjában meghatározott időpontban befizetett készpénzbetétekből a cégbejegyzést követően elszámolnak. 9. Pótbefizetések, mellékszolgáltatás:

21 A Társaság a veszteségei fedezetére a taggyűlés egyhangú szavazattal hozott határozatával pótbefizetési kötelezettséget írhat elő az előző üzleti évre vonatkozó beszámoló adatai alapján megállapított veszteség összege erejéig a tagok számára minden év június 30. napjáig, amely összeget a tagoknak a pótbefizetési kötelezettség megállapításának évében október 30. napjáig kell biztosítania, a Társaság bankszámlájára történő egyösszegű befizetéssel. Pótbefizetés elrendelésére évente egy alkalommal kerülhet sor, akként, hogy a taggyűlés a veszteség finanszírozására előírt pótbefizetést, a veszteség keletkezésének településenkénti megoszlásának megfelelően határozza meg A pótbefizetési kötelezettség legmagasabb összege nem haladhatja meg a tag törzsbetétje összegének 20 %-át A pótbefizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Gt. 14. és ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a Társaságot illeti meg A pótbefizetés összege a tagok törzsbetétjét nem növeli. A Társaság a pótbefizetéseket a pozitív eredménnyel záródó üzleti évének eredményéből köteles a pótbefizetést teljesítő tagok számára visszafizetni. A pótbefizetés visszafizetése a teljesítés módja szerint történik A Társaság tagjai mellékszolgáltatást nem vállalnak. 10. Üzletrész A Társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a Társaság vagyonából Őket megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet Az üzletrész a tagok törzsbetétjéhez igazodik. Ennek megfelelően az üzletrészek tagok közötti megosztása a következő: üzletrész 25 % Tulajdonos üzletrész 25 % Tulajdonos Ráckeresztúr Község Önkormányzata üzletrész 25 % Tulajdonos Tordas Község Önkormányzata üzletrész 25 % Tulajdonos Gyúró Község Önkormányzata Az üzletrészek átruházása, felosztása, bevonása, elővásárlási jog: Az üzletrész a Társaság tagjaira szabadon átruházható Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag törzsbetétjét teljes mértékben befizette ide nem értve a Gt ában foglalt esetet valamint amennyiben a taggyűlés az átruházáshoz egyhangú szavazattal hozott határozatával hozzájárul A tagok az üzletrészük értékesítése során egymásnak elővásárlási jogot biztosítanak akként, hogy az elővásárlási jog elsődlegesen a legnagyobb törzsbetéttel rendelkező és közigazgatási területtel szomszédos tagot illeti meg Amennyiben több, s azonos elővásárlási jogi feltételekkel rendelkező alapító tag jelenti be vásárlási szándékát, az értékesített üzletrész az alapító tagok részére egymás között azonos fele-fele arányában kerül felosztásra, névértéken A tag üzletrészének adásvételi szerződéssel kívülállóra történő átruházásához a taggyűlés beleegyezése szükséges. A beleegyezés akkor tagadható meg, amennyiben az üzletrész átruházása a Társaság jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti A Társaság tagjai az üzletrészek adásvételi szerződésen kívüli jogcímén történő átruházásának lehetőségét kizárják Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

22 Az üzletrész csak átruházás vagy a megszűnt tag jogutódlása esetén osztható fel. A felosztáshoz a taggyűlés hozzájárulása szükséges Az üzletrész bevonását jelen társasági szerződés nem teszi lehetővé, arra a Gt (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint kerülhet sor. 11. A Társaság taggyűlése: A taggyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a tagi önkormányzatok képviseletére jogosult személyekből áll A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: A számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést, azonban erről a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének és a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása nélkül nem határozhat A közhasznú jelentés elfogadása Üzleti terv évenkénti elfogadása Olyan szerződés jóváhagyása, amelyet a Társaság a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről Üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése A tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat Az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása A Társaság menedzsmentje feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ide nem értve azokat, amelyek gyakorlására az ügyvezető jogosult az erre vonatkozó taggyűlési határozat alapján A felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása A könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet a Társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy azok közeli hozzátartozójával, illetve élettársával köt A tagok, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése Pótbefizetés elrendelése és visszatérítése Befektetési tevékenység gyakorlása esetén befektetési szabályzat elfogadása Elővásárlási jog gyakorlása a Társaság által Az üzletrész kívülálló személy részére történő átruházásánál a beleegyezés megadása Eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről A Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendelése A törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása A Társaság jogutód nélküli megszűnésének, más közhasznú nonprofit gazdasági társasággal történő egyesülésének, illetve közhasznú nonprofit gazdasági társaságokra történő szétválásának elhatározása, a társasági szerződés módosítása Döntés hitel, kölcsön felvételéről, beruházásról Mindazok az ügyek, amelyeket a törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörbe utal A Társaság szükség szerint, de legalább évente két taggyűlést tart. A taggyűlést az ügyvezető a Gt a szerint hívja össze írásbeli meghívó útján, mely tartalmazza a taggyűlés napirendjét. A taggyűlésre a felügyelő bizottság tagjait és a könyvvizsgálót is meg kell hívni a tagokra vonatkozó szabályok szerint. A felügyelő bizottság tagjai és a könyvvizsgáló tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés napja között legalább 10 napnak kell lennie. Bármelyik tag jogosult az általa

23 23 megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal Ha a taggyűlést nem szabályszerűen hívták össze, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van, és a taggyűlés megtartása ellen a tagok egyike sem tiltakozik. A meghívó egy példányát az ügyvezető a Társaság székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán is egyidejűleg kifüggeszti A taggyűlést bármely tag indítványára össze kell hívni. A taggyűlést a társasági szerződésben meghatározottakon túlmenően össze kell hívni, ha az a Társaság érdekében egyébként szükséges. Haladéktalanul össze kell hívni a taggyűlést a szükséges intézkedések megtétele végett, ha a Társaság mérlegéből, könyvviteli nyilvántartásából kitűnik, hogy a saját tőke veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, valamint, ha a Társaság fizetéseit beszüntette és vagyona a tartozásokat nem fedezi. Az itt megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell a törzstőke biztosításáról, ennek hiányában a Társaság megszüntetéséről A taggyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet A Társaság taggyűlését a taggyűlés által választott levezető elnök vezeti. A taggyűlésen való részvételben akadályozott tag meghatalmazás útján képviseltetheti magát. Nem lehet meghatalmazott az ügyvezető, a felügyelő bizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazás csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalva érvényes A taggyűlés határozatképes, ha azon a törzstőke 100 %-a képviselve van. Ha a taggyűlés határozatképtelen, a megismételt taggyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt törzstőke mértékétől függetlenül határozatképes. A megismételt taggyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt taggyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti taggyűlés meghívójában is megjelölhető. Ha a Társaság tagja törvény, vagy a társasági szerződés rendelkezései szerint valamely ügyben nem szavazhat, az érintett tagot az e kérdésben történő határozathozatal során a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b.) pont), élettársa a határozat alapján: kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A pont esetében nem minősül előnynek a Közhasznú Nonprofit Kft. cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Közhasznú Nonprofit Kft. által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás A tagokat törzsbetétjük minden ,-Ft-ja, azaz tízezer forintja után 1 szavazat illeti meg A Társaság tagjait az alábbi szavazatok illetik meg: , azaz kettőszázötven szavazat Ráckeresztúr Község Önkormányzata 250, azaz kettőszázötven szavazat Tordas Község Önkormányzata 250, azaz kettőszázötven szavazat Gyúró Község Önkormányzata 250, azaz kettőszázötven szavazat A pótbefizetés összege nem érinti a törzsbetétből levezethető szavazatok számát A taggyűlés határozatait nyílt szavazással, a , a pont szerinti ügyekben, s mindazon ügyben, melyben a Gt. egyhangú szavazást ír elő egyhangúan, azaz valamennyi tag igen szavazatával, minden további ügyben a tagok legalább háromnegyedes szótöbbségű igen szavazatával hozza. A határozat meghozatalánál nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a gazdasági társaság rovására másfajta előnyben részesít, az akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani,

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-24/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 24. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. december 18-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Készült: 2012. december 18-án

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-15/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. július 9-én megtartott rendkívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-11/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 29-én megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 31-én megtartott soros üléséről J e

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 628-10/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 10. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. május 22-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE VIZSOLY Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 18. napján a községházán megtartott

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-23/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december 3-án megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

Jegyzőkönyv ELSŐ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyv ELSŐ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 23-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 27-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 27-i rendkívüli ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2014 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyőlésének 2011. május 27-ei ülésén hozott határozataiból: 126/2011. (V. 27.) MÖK határozat A Hajdú Bihar megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2011. május 27-ei ülése napirendjét a következık szerint fogadja el: 1. Elıterjesztés gazdasági társaságok 2010. évi mérlegének

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 12/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. július 7-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 42-55. Rendelet száma: 12. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. 1. Javaslat fellebbezések elbírálására (írásbeli előterjesztés) Előterjesztő: Sántha Péterné - alpolgármester JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2012. április 19-i Képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 38/1994_ (VI_28-) sz_ önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének Leltételeiről A Budapest

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere s-9.~ J..,~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Eötvös József

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008.január 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Barna Zoltán, Hubainé Szabó Margit,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. március 27-én megtartott üléséről. Iktatószám: 233-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Óhíd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 27-én megtartott üléséről. Határozatok száma: 2 db Ó h í d Óhíd Községi Önkormányzat Polgármesterétől

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747w Törtel, Szent István tér L JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 11-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 14/2014.(II.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére 14.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben