Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület november 30-án órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület november 30-án órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt jelenléti ív szerint. ( Németh Ferenc Pénzügyi Bizottság Elnöke a 2.) napirendi pont tárgyalása közben érkezett meg) Tanácskozási joggal meghívottak: - Radóné Lelkes Erika jegyző, - Domonkosné Czobor Éva pénzügyi főelőadó, - Buzsáki Mónika kulturális referens, - Duduka László tanyagondnok Távol vannak: Buzánszky Attila alpolgármester, Máté Zoltán és Vincze László települési képviselők. Maczucza Miklós polgármester üdvözli a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 10 tagja közül 6 fő települési képviselő megjelent, így az ülés határozatképes. A Képviselő-testület ülését megnyitja. Javaslatot tesz a napirendek elfogadására. A Képviselő-testület egyhangúlag, 8. igen szavazattal meghozta az alábbi Napirend: 97/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: A képviselő-testület a polgármester javaslatára a meghívóban szereplő napirendek kiegészítésével - az alábbi napirendeket fogadja el: 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről. 2.) Köztemető üzemeltetőjének beszámolója. Előadó: Györki Béla üzemeltető 3.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed- éves helyzetéről. 4.) Az Önkormányzat évi tervkoncepciójának ismertetése. 5.) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 13. ) rendeletet

2 módosító 20/2009. ( XII.01 ) rendelet-tervezet megtárgyalása. 6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és közterületek tisztántartásáról szóló 4/2006. ( II. 14. ) rendeletet módosító 21/2009. ( XII.01.) rendelet-tervezet megtárgyalása. 7.) Öreglaki ivóvíz-, szennyvízhálózat üzemeltetésének ügye. 8.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 17/2004. ( XI. 30. ) rendeletet módosító 22/2009. ( XII.01.)rendelet megtárgyalása. 9.) Települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2006. ( XII. 15.) rendeletet módosító 23/2009. ( XII. 01.) rendelet-tervezet megtárgyalása. 10.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 14/1998. ( XI. 28.) rendeletet módosító 24/2009. ( XII. 01. ) rendelet-tervezet megtárgyalása. 11.) Belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző 12.) A területi védőnői szolgálat ellátási területének bővítésére vonatkozó képviselő-testületi határozat visszavonása. 13.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központot fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 14.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. 15.) Öreglak községi Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének módosítása. 16.) Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának módosítása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző 17.) Öreglak Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatának Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző 18.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat évi működéséről.

3 Előadó: Tanyagondnokok 19.) Értékpapír vásárlás. 20.) Beszámoló a közművelődés helyzetéről. Előadó: Buzsáki Mónika kulturális referens 21.) A Képviselő-testület évi munkatervének meghatározása. 22.) Közművelődési munkaterv ( 2010 évi ) meghatározása. 23.) Szándéknyilatkozat kérése ASP Központhoz történő csatlakozás kérdésében. Előadó. Maczucza Miklós polgármester 1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a két ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről. A Képviselő-testület egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozta az alábbi 98/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület az alábbi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, a további jelentési kötelezettséget megszünteti: - 88/2009. ( IX. 17.) Kt. számú határozat, - 89/2009. ( IX. 17.) Kt. számú határozat, - 91/2009. ( IX. 17.) Kt. számú határozat. 2.) Köztemető üzemeltetőjének beszámolója. Előadó: Györki Béla üzemeltető (írásbeli előterjesztés csatolva) ( A napirend tárgyalása közben megérkezett Németh Ferenc Pénzügyi Bizottság Elnöke, így a jelenlévő képviselők száma 7 fő.) Hozzászólások: Györki Béla: Köztemető üzemeltetője Tapasztalatból mondja, hogy a jövőben, amikor a ravatalozó megújul majd akkor a hozzá tartozó angol WC nem tudja betölteni igazi funkcióját, mivel azt csak őrizve lehet nyitva tartani. Mivel erre azonban nem lesz lehetőség így az az év nagy részében zárva lesz.

4 Németh Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Véleménye szerint a megújuló ravatalozóhoz mindenképp angol WC-nek kell tartoznia, mivel minden más típusú megoldás a kegyeleti hely megalázását jelentené. A Képviselő-testület 6. igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 99/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta a Szent Lázár Temetkezési Kft ( Somogyjád, Lenin u. 21/1.) Öreglaki köztemető üzemeltetéséről szóló beszámolóját. 3.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed- éves helyzetéről. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7. igen szavazattal meghozta az alábbi 100/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót ezer forint teljesített bevétellel, illetve ezer forint teljesített kiadással az előterjesztés mellékletét képező 1-6. számú táblázatok szerint elfogadja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és az intézményvezetőket a takarékos gazdálkodásra azzal, hogy kizárólag a jóváhagyott költségvetési előirányzatok terhére vállalhatnak kötelezettséget. Határidő: értelem szerint, folyamatos ( beszámolásra április 30. ) Felelős: Maczucza Miklós polgármester Horváth Endre Csaba iskolaigazgató és Radóné Lelkes Erika jegyző 4.) Az Önkormányzat évi tervkoncepciójának ismertetése. Hozzászólások: Németh Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Elmondja, hogy az Önkormányzat évi koncepcióját a jövő évi pályázati lehetőségek fogják ténylegesen befolyásolni és meghatározni.

5 A Képviselő-testület egyhangúlag, 7. igen szavazattal meghozta az alábbi 101/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadta az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. 1.) A képviselő-testület a költségvetés véglegesítése során az alábbi feladatok elvégzését tartja fontosnak: - a költségvetés biztonságos végrehajtása érdekében véglegesíteni kell a bevételi forrásokat, különös tekintettel a normatív támogatásokra, a saját bevételekre. - a költségvetési rendelettervezetben részletesen ki kell dolgozni - a munkaadókat terhelő járulékok csökkenését, - az optimálisan igénybe vehető működési hitel nagyságát, - el kell készíteni az önkormányzati és intézményi beruházások, felújítások részletes tervezetét. - a tervezett beruházások megvalósításához szükséges felhalmozási hitel nagyságát, - a személyi juttatások előirányzatának tervezésekor a köztisztviselők cafetéria-juttatása az illetményalap tízszeresének megfelelő összegben vehető figyelembe Felelős: Radóné Lelkes Erika jegyző Határidő: értelem szerint 2.) Tovább kell bővíteni a hazai és uniós pályázatokon való részvételt, s ehhez a szükséges saját forrásokat is meg kell teremteni. Felelős: Radóné Lelkes Erika jegyző Határidő: értelem szerint, folyamatos 3.) A Képviselő-testület jóváhagyja a költségvetés készítésének alábbi ütemét: - Intézményi egyeztetések január 15-ig. - A költségvetési rendelet-tervezet megtárgyalása február 15-ig. Felelős: Radóné Lelkes Erika jegyző Határidő: értelem szerint 5.) Az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 13. ) rendeletet módosító 20/2009. ( XII.01 ) rendelet-tervezet megtárgyalása. ( írásbeli előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva ) A Képviselő-testület minősített többséggel, 7. igen szavazattal megalkotta az alábbi 20/2009. ( XII.01 ) rendeletet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2009. ( II. 13. ) rendelet

6 módosításáról. ( a jóváhagyott rendelet megegyezik a becsatolt tervezettel ) 6.) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és közterületek tisztántartásáról szóló 4/2006. ( II. 14. ) rendeletet módosító 21/2009. ( XII.01.) rendelet-tervezet megtárgyalása. ( írásbeli előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva ) A Képviselő-testület minősített többséggel, 7. igen szavazattal megalkotta az alábbi 21/2009. ( XII.01 ) rendeletet A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról és közterületek tisztántartásáról szóló 4/2006. ( II. 14. ) rendeletet módosításáról. ( a jóváhagyott rendelet megegyezik a becsatolt tervezettel ) 7.) Öreglaki ivóvíz-, szennyvízhálózat üzemeltetésének ügye. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7. igen szavazattal meghozta az alábbi 102/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: 1.) Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Zrt. (Siófok, Tanácsház u. 7.) által küldött ivóvíz- és szennyvízhálózat üzemeltetésére tett üzemeltetési ajánlatot elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére. 2.) Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Dunántúli Regionális Zrt. (Siófok, Tanácsház u. 7.) tulajdonában lévő részvényekből 1 darab, Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényt vásárol a névértéknek megfelelő, forint vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a részvény-átruházási szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Maczucza Miklós polgármester

7 8.) A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 17/2004. ( XI. 30. ) rendeletet módosító 22/2009. ( XII. 01.) rendelet megtárgyalása. ( írásbeli előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva ) Ismerteti a közszolgáltatásáért fizetendő díjak összegét és a következő évre vonatkozó emelés százalékos arányát. A Képviselő-testület minősített többséggel, 7. igen szavazattal megalkotta az alábbi 22/2009. ( XII. 01.) rendeletet A közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 17/2004. ( XI. 30. ) rendelet módosításáról. (a jóváhagyott rendelet megegyezik a becsatolt tervezettel) 9.) Települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2006. (XII. 15.) rendeletet módosító 23/2009. ( XII. 01.) rendelet-tervezet megtárgyalása. ( írásbeli előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva) Ismerteti a közszolgáltatásáért fizetendő díjak összegét és a következő évre vonatkozó emelés százalékos arányát. A Képviselő-testület minősített többséggel, 7. igen szavazattal megalkotta az alábbi 23/2009. ( XII. 01.) rendeletet Települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 17/2006. (XII. 15.) rendeletet módosításáról. (a jóváhagyott rendelet megegyezik a becsatolt tervezettel) 10.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 14/1998. ( XI. 28.) rendeletet módosító 24/2009. ( XII. 01. ) rendelet-tervezet megtárgyalása. ( írásbeli előterjesztés és rendelet-tervezet csatolva) Ismerteti a közszolgáltatásáért fizetendő díjak összegét és a következő évre vonatkozó emelés százalékos arányát. A Képviselő-testület minősített többséggel, 7. igen szavazattal megalkotta az alábbi 24/2009. ( XII. 01.) rendeletet A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló 14/1998. ( XI. 28.) rendeletet módosításáról.

8 (a jóváhagyott rendelet megegyezik a becsatolt tervezettel) 11.) Belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző A Képviselő-testület egyhangúlag, 7. igen szavazattal meghozta az alábbi 103/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: Öreglak község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. A belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési jelentést a polgármester a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg terjeszti a Képviselő-testület elé. Határidő: április 30. Felelős: Maczucza Miklós polgármester 12.) A területi védőnői szolgálat ellátási területének bővítésére vonatkozó képviselőtestületi határozat visszavonása. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7. igen szavazattal meghozta az alábbi 104/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó 6/2009. ( II. 12. ) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja. Felelős: Maczucza Miklós polgármester Határidő: azonnal 13.) A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központot fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. A Képviselő-testület minősített többséggel, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 105/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot:

9 Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartó Társulás Társulási Megállapodását az alábbiakban módosítja: A.) A megállapodás 6. pontja A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okirata szerint önálló intézmény. Gazdálkodási jogkörét tekintve részben önállóan gazdálkodó szervezet. Az intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. szövegrész helyébe A Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ alapító okirata szerint önálló intézmény. Gazdálkodási jogkörét tekintve önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vezetője a mindenkor hatályos költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni. szövegrész kerül. B.) A megállapodás 12.1 pontja A társulás pénzügyi, szakmai és törvényességi ellenőrzéséről a székhely település önkormányzata köteles gondoskodni. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet társult képviselő- testületeknek a vizsgálat lefolytatásától számított 15 napon belül megküldi. szövegrész helyébe A társulás pénzügyi, célszerűségi, gazdasági, szakmai és törvényességi ellenőrzéséről a székhely település önkormányzata köteles gondoskodni. Az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet társult képviselő- testületeknek a vizsgálat lefolytatásától számított 15 napon belül megküldi. szövegrész kerül. C.) A megállapodás 2.2 pontja A fenntartói jogosítványokat Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. szövegrész helyébe A fenntartói jogosítványokat Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete gyakorolja. A fenntartói feladat-, és hatáskör gyakorlója: Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. szövegrész kerül. Felelős: Maczucza Miklós polgármester

10 Határidő: azonnal 14.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Ismerteti a módosítás okát. A Képviselő-testület minősített többséggel, 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - meghozta az alábbi 106/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás alábbiak szerinti módosítását: A.) A Megállapodás bevezető része A Pogányvölgyi kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatok társulásáról és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv. (a továbbiakban: Ttv.) 16. -a alapján figyelemmel a évi CVII. tv. (a továbbiakban: Ktt) rendelkezéseire (3) abból a célból, hogy a kistérség önkormányzatai jelen megállapodásban rögzített kötelező önkormányzati feladataikat minél hatékonyabban, a kor követelményeinek megfelelő színvonalon biztosítsák a kistérség lakói számára - testületeik döntése alapján jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre az alábbi feltételek szerint: szövegrész helyére: A Pogányvölgyi kistérség önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 41. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény (továbbiakban Ktt.) 1 (1)-a alapján, figyelemmel a évi CVII. tv. (a továbbiakban: Ktt) rendelkezéseire (3) abból a célból, hogy a kistérség önkormányzatai jelen megállapodásban rögzített kötelező önkormányzati feladataikat minél hatékonyabban, a kor követelményeinek megfelelő színvonalon biztosítsák a kistérség lakói számára - testületeik döntése alapján jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre az alábbi feltételek szerint: szövegrész kerül. B.) A megállapodás VII. 3.) d. pontja 3) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni:

11 d) a közigazgatási hivatal (8) vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. szövegrész helyébe 3) A Társulási Tanács ülését össze kell hívni: d) az államigazgatási hivatal (8) vezetőjének kezdeményezésére, annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül. szövegrész kerül. C.) A megállapodás VII. 4.) pontja 4.) A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv-nek a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a közigazgatási hivatalnak (8) és a Társulás tagjainak. szövegrész helyébe 4.) A Társulási Tanács ülése nyilvános. A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre az Ötv-nek a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi az államigazgatási hivatalnak (8) és a Társulás tagjainak. szövegrész kerül. D.) A megállapodás VII. 10.) pontja 10.) A Társulási Tanács előbbiekben nem említett részletes működési szabályait a Társulási Tanács állapítja meg szervezeti és működési szabályzatában. A szervezeti és működési szabályzatot a Társulási Tanács a megalakulását követő három hónapon belül fogadja el, majd az elfogadott szabályzatot a Társulási Tanács Elnöke megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek és a közigazgatási hivatalnak. (8) szövegrész helyébe 10.) A Társulási Tanács előbbiekben nem említett részletes működési szabályait a Társulási Tanács állapítja meg szervezeti és működési szabályzatában. A szervezeti és működési szabályzatot a Társulási Tanács a megalakulását követő három hónapon belül fogadja el, majd az elfogadott szabályzatot a Társulási Tanács Elnöke megküldi a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek és az államigazgatási hivatalnak. (8) szövegrész kerül. Felelős: Maczucza Miklós polgármester

12 Határidő: azonnal 15.) Öreglak községi Önkormányzat évi közfoglalkoztatási tervének módosítása. Hozzászólások: Németh Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Véleménye szerint a helyi közfoglalkoztatás megfelelő működéséhez mindenképp szükség van egy koordináló személyre, aki a közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatottak munkáját felügyeli, irányítja. Véleménye szerint időt és pénzt kell arra áldozni, hogy egy ilyen személyt alkalmazni lehessen. Kéri a Képviselő testület tagjait, hogy javaslatát fontolják meg. Maczucza Miklós polgármester Elmondja, hogy próbálta már a problémát megoldani. A jelenleg aktív korúak rendelkezésre állási támogatásában részesülők között azonban nem talált olyan személyt, aki hatékonyan elvégezné ezt a feladatot. Bár decemberében a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tagjai közös pályázatot adnak be a közfoglalkoztatás javítása céljából, de ún. brigádvezető alkalmazására pályázati pénzből nem lesz lehetőség. Németh Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Véleménye szerint ez nem csak öreglaki probléma, de mindenképp meg kell oldani, mert zavarja az itt élő embereket. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 107/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: 1.) A Képviselő-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 37/A. (1) bekezdése alapján az előterjesztés melléklete szerint elfogadja a évi Közfoglalkoztatási terv módosítását. 2.) Felkéri a polgármestert, hogy törvényi kötelezettségnek eleget téve, a közfoglalkoztatási tervet 5 napon belül küldje meg a Magyar Államkincstár Dél-Dunántúli Regionális Igazgatóságának, illetve gondoskodjon a módosított közfoglalkoztatási tervben foglaltak folyamatos végrehajtásáról.

13 Határidő: december 01. Felelős: Maczucza Miklós polgármester 16.) Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának módosítása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 108/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának módosítását az előterjesztés szerint elfogadja. Az Iratkezelési Szabályzat 1. számú melléklete helyébe január 01-től az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 29/2009. ( X. 30. ) ÖM. rendelet melléklete lép. Határidő: értelem szerint Felelős: Radóné Lelkes Erika jegyző 17.) Öreglak Község Önkormányzata Tanyagondnoki Szolgálatának Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása. Előadó: Radóné Lelkes Erika jegyző A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 109/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület Öreglak Község Önkormányzata tanyagondnoki szolgálatai Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja. 18.) Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat évi működéséről. Előadó: Tanyagondnokok ( írásbeli beszámoló csatolva ) Hozzászólások: Maczucza Miklós polgármester Véleménye szerint a tanyagondnoki szolgálat munkáját tekintve is nagyon nehéz mindenkinek megfelelni. Ha a többség elégedett az már jó eredmény.

14 Kalmár Tibor Képviselő, Tanyagondnok Ha valaki nem személyszállítási napon jön az orvoshoz, vagy a védőnőhöz, akkor sem mondják neki azt, hogy nem szállítják haza. Duduka László Tanyagondnok A tanyagondnoki feladatok ellátása mellett sok dolgot társadalmi munkában is végeznek. Együtt működnek minden civil szervezettel, segítik munkájukat, bár a civil szervezetek közül nem mindegyik működik együtt velük. *** Elmondja, hogy több alkalommal megfigyelte, hogy az 5. osztályosok és más felső tagozatosok óra körül mennek haza gyalog Barátiba. Azokon a napokon, mikor a gyógyszertárba megy felveszi és hazaviszi ezeket a gyerekeket, de véleménye szerint ezt a többi napon is meg kellene oldani azelőtt mielőtt baleset történik. Javasolja, hogy a gyerekek a tanítás után egy előre megbeszélt helyen és időben gyűljenek össze, hogy a tanyagondnokok haza vigyék őket. Maczucza Miklós polgármester Jónak találja a javaslatot és elfogadja. Duduka László Tanyagondnok Még egy kérésük van a Testület felé. Kérik, hogy lehetőség szerint a ruha pénzüket emeljék meg, mert nekik minden körülmények között vinniük kell az ebédet, gyógyszert. Ha esős idő van naponta akár kétszer is át kell öltözniük. Radóné Lelkes Erika Jegyző Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közalkalmazottak esetében a kollektív szerződésben, vagy a munkaszerződésben lehet szabályozni a ruha pénz emelését. Duduka László Tanyagondnok Kéri a Testületet, hogy amikor a költségvetést tárgyalják, próbáljanak megoldást találni erre a problémára. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 110/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot:

15 A Képviselő-testület megtárgyalta és az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja az Öreglak I. és II. számú tanyagondnoki szolgálatok évi tevékenységéről szóló beszámolót. 19.) Értékpapír vásárlás. ( szóbeli előterjesztés ) Javasolja a képviselőknek, értsenek egyet azzal, hogy az önkormányzat az év végi átmenetileg szabad pénzeszközeiből OTP Tőkegarantált Pénzpiaci Alap értékpapírt vásároljanak. A pénzintézet az Alapot elsősorban azon ügyfeleknek ajánlja, akik három hónapon belül felhasználásra kerülő szabad pénzeszközeiket szeretnék könnyen hozzáférhető, rugalmas befektetésben elhelyezni. Az Alap kifejezetten alacsony kockázatának és kiszámítható árfolyam-növekedésének köszönhetően a legrövidebb időre ( akár 1-2 nap ) rendelkezésre álló pénzeszközök versenyképes hozamú befektetésére alkalmas. Ez egy olyan rövid lejáratú állampapír, mellyel a lekötött bankbetétet megközelítő hozamot lehet elérni, úgy hogy közben bármikor hozzáférhetnek a pénzükhöz. Az alap árfolyam-ingadozása nagyon alacsony, így rövid időre sem kockázatos befektetés. Ismételten javasolja a képviselőknek, értsenek egyet azzal, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeikből értékpapírt vásároljanak. Hozzászólások: Németh Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Megkérdezi, hogy mennyi most a lekötött összeg. Kőrösi Ferenc Ügyrendi Bizottság elnöke Véleménye szerint más banknál is lehetne érdeklődni az aktuális ajánlatok iránt. Maczucza Miklós polgármester Elmondja, hogy rövid időtartamra ennél jobb kamatot biztosító ajánlatot nem tudnak nyújtani más bankok. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 111/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület az önkormányzat év végi, átmenetileg szabad pénzeszközeiből OTP. Tőkegarantált Pénzpiaci Alap elnevezésű értékpapírt vásárol. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékpapír vásárlásra vonatkozó szerződés megkötésére.

16 Határidő: értelem szerint Felelős:Maczucza Miklós polgármester 20.) Beszámoló a közművelődés helyzetéről. Előadó: Buzsáki Mónika kulturális referens Horváth Endre Képviselő Részletesen elolvasta a beszámolót. Véleménye szerint van igény ezekre a programokra, s a könyvtári szolgáltatásokra. Meglátása szerint a nehéz anyagi helyzet ellenére is a kultúrára mindig kell áldozni. Hozzászólások: Németh Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Elmondja, hogy ő kezdeményezett szemétgyűjtést a faluban néhány évvel ezelőtt, és felajánlotta a segítségét is. A szemét gyűjtés egy ideig meg is lett valósítva, de mostanában nincs ilyen program. Megkérdezi ennek okát. Buzsáki Mónika Kulturális referens Elmondja, hogy ő nem tudott sem a kezdeményezésről, sem a felajánlásról. Németh Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Elmondja, hogy ők egy szemétgyűjtési program esetén továbbra is partnerek lesznek. Véleménye szerint egy ilyen program csekély anyagi befektetést igényel. A szemetet gyűjtők jutalmazására, vagy megvendégelésére is lenne lehetőség. Maczucza Miklós polgármester Elmondja, hogy ő tudott Németh Ferenc felajánlásáról, s beszélt az iskolával, de nem bizonyultak partnernek, de még egyszer beszél velük. Véleménye szerint azonban vannak olyan szülők, akik nem örülnének annak, ha az ő gyerekük szemetet szedne. Németh Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke Véleménye szerint a szemétgyűjtésnek nevelő hatása is van a gyerekekre nézve, de nem kell kötelezővé tenni.

17 Buzsáki Mónika Kulturális referens Véleménye szerint iskolán kívüli programként is meg lehet szervezni. Van lehetőség rá, hogy a faluban meghirdessék, s a civil szervezeteket is bevonják a programba. Mindenki egyénileg döntheti el, hogy részt vesz-e a gyűjtésben. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 112/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület a közművelődés helyzetéről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 21.) A Képviselő-testület évi munkatervének meghatározása. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 113/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület a évi munkatevét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 22.) Közművelődési munkaterv ( 2010 évi ) meghatározása. A Képviselő-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozta az alábbi 114/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: A Képviselő-testület a évi közművelődési munkatervet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 23.) Szándéknyilatkozat kérése ASP Központhoz történő csatlakozás kérdésében. A Képviselő-testület 6. igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi 115/2009. ( XI. 30.) Kt. számú határozatot: Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy amennyiben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által az ÚMFT.

18 Támogatási rendszeréhez a DDOP pályázati felhívásra benyújtásra kerülő projektjavaslat támogatásban részesül és megvalósul, úgy a kialakításra kerülő ASP. Központhoz az eddig ismertté vált feltételekkel csatlakozni kíván. Határidő: értelem szerint Felelős: Maczucza Miklós Maczucza Miklós polgármester megköszöni a képviselőknek és a meghívott vendégeknek a megjelenést, a Képviselő-testület ülését bezárja. K.m.f. Maczucza Miklós polgármester Radóné Lelkes Erika jegyző

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Barlahida. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év augusztus hó 27. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év augusztus hó 27. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 22/2015.(VIII.27.) 23/2015.(VIII.27.) 24/2015.(VIII.27.)

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 27. napján 16 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. június 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata:

Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: Tanácskozási joggal részt vesz Meghívottak: Kovács Gábor: 38/2011. (IV. 28.) határozata: Jegyzőkönyv Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án, a községházán tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v : Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. május 17-én (csütörtökön) 7,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati hivatal tetőtéri tanácskozóterme.

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott rendes nyilvános ülésének JEGYZŐKÖNYVE 10/2013.(II.15.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont

JEGYZŐKÖNYV. 1. Napirendi pont JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. április 8.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 14,00 óra.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. RENDELET SZÁMA: 10/2008. (VI. 30.) HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. mellékelt jelenléti ív szerint Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Szám: 1/4483-2/2013 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 6-án 14.00 órai kezdettel a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytanácstermében Tárgy: Közoktatási

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda

JEGYZŐKÖNYV. Ballagó Zoltán irodavezető Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális, Sport és ifjúsági Iroda JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2011. június 21- én megtartott n y í l t testületi üléséről. Jelen vannak:, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr.Zsirai Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 2016. február 17.-én, a kaposvári Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. október 02.-án megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1-43/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. november 26-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 3563/2015/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülésén 2015. szeptember napján 10. napján, 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatal (Ászár, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Törtel Község Önkormányzata 2747w Törtel, Szent István tér L JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013~ NOVEMBER 04-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSRŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

14/2013. sz. jegyzőkönyv

14/2013. sz. jegyzőkönyv 14/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. július 10-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. augusztus 21-én, 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben