J e g y z ı k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ı k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ı k ö n y v Készült augusztus 21-én, órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzatának Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottságának megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen vannak: Imecs László, a bizottság elnöke, Tóthné Mátrai Edit, bizottsági tag, Domonyi Károly bizottsági tag, Nagyné Lehoczki Katalin bizottsági tag, Pálinkás György bizottsági tag. Tanácskozási joggal meghívottak: Csikós János polgármester, Dr. Csiki Gábor jegyzı, Lasán Judit, Adóhatósági Iroda vezetıje, Soltész Józsefné, Gazdálkodási Iroda vezetıje. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Kottász Árpádné, a Városi Könyvtár vezetıje, Tóth Zoltán mentor - informatikus, Bognár Mihály, a Pannonfejlesztı Kft. ügyvezetıje, Váczi Dávid, az OTP-Hungaro Projekt Kft. ügyvezetıje, Várdai Enikı, az Árindex Kft. képviseletében. A jegyzıkönyvet Bóna Péterné jegyzıkönyvvezetı vezette. A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: Szabó Márton bizottsági tag. A bizottsági ülésre igazolatlanul távol: Olasz Imre bizottsági tag, Pénzes Róbert bizottsági tag. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Imecs László elnök 17 óra 05 perckor megállapítja, az ülés határozatképtelen, mert 8 fı bizottsági tagból 4 fı tag van jelen. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Imecs László elnök 20 perc szünetet rendel el. 20 perc szünet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy 17 óra 25 perckor a bizottság ülésére megérkezik Pálinkás György bizottsági tag, így a bizottság 5 fı jelenlétével határozatképes. Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság megkezdi érdemi munkáját. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság - Imecs László, a Bizottság elnökének javaslata alapján - a nyilvános bizottsági ülés meghívójában szereplı 6. napirendi pontot tárgyalja 1. napirendi pontként. Egyúttal a Bizottság elnökeként indítványozza továbbá, hogy a Bizottság a nyilvános bizottsági ülés 3. napirendi pontját írásbeli elıterjesztés hiányában - ne tárgyalja. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság tagjai Imecs László, a Bizottság elnökének módosító indítványát elfogadták.

2 2 Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság jelenlévı 5 tagja Imecs László, a Bizottság elnökének javaslatára - 5 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a Bizottság augusztus 21-i módosított napirendjét, mely az alábbi: Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság augusztus 21-i nyilvános ülésének elfogadott napirendje: 1.) Napirendi pont: Tájékoztató az e-magyarország pont mőködésérıl. Elıterjesztı: Imecs László, a bizottság elnöke Közremőködı: Kottász Árpádné, a Pilis Városi Könyvtárának vezetıje 2.) Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal ún. pályázatfigyelı rendszerének kialakítására, határozott idejő megbízási szerzıdés megkötésére (meghallgatás). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 3.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására. Elıterjesztı: Csikós János polgármester 4.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a Testvérvárosi kapcsolatok létesítésérıl, fenntartásáról és megszüntetésérıl szóló /2006. ( ) számú önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı 5.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Idegenforgalmi Koncepció tervezetének elfogadására. Elıterjesztı: Imecs László, az Európai Uniós, Kommunikációs, Regionális és Közbiztonsági Bizottság elnöke Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság augusztus 21-i zárt ülésének elfogadott napirendje: 1.) Napirendi pont: Javaslat a Virágos Pilisért verseny értékelésére. Elıterjesztı: Imecs László, a bizottság elnöke Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság nyilvános bizottsági ülése: Imecs László elnök rátér a nyilvános ülés 1.) napirendi pontjának tárgyalására. 1.) Napirendi pont: Tájékoztató az e-magyarország pont mőködésérıl. Elıterjesztı: Imecs László, a bizottság elnöke Közremőködı: Kottász Árpádné, a Pilis Városi Könyvtárának vezetıje Imecs László felkéri Kottász Árpádné könyvtárvezetıt, mondja el a tárgyalandó napirendi ponttal kapcsolatos tudnivalókat, mivel nem áll rendelkezésre írásos anyag. Felveti, hogy szerinte az internetes hozzáférés idıtartamát lehetıségét a Könyvtárban bıvíteni kellene, hogy az internetet mind szélesebb kör tudja használni.

3 3 Kottász Árpádné elmondja, hogy azért nem készült írásbeli elıterjesztés, mert rövid idı állt rendelkezésére az anyag összeállítására, ezért inkább szóban ismertetné az alábbiakat: A Könyvtárban évben nyílt meg a számítógépes terem, ezzel egy idıben lett e- magyarország pont, amely azóta is töretlenül népszerő minden korosztályban. Az elsı idıkben ingyenes szolgáltatásként mőködött, fél év után azonban bevezették az egyszáz forintos óránkénti géphasználatot. Minderre azért volt szükség, mert voltak használók, akik nem voltak tekintettel másokra, így a Képviselı-testület hozzájárulásával július 1-tıl bevezetésre került a száz forintos minimális összeg kivetése. Ezzel nem zárták ki sem az iskolás, sem a kispénző korosztályt, viszont kulturáltabbá vált a használók viselkedése. Az ebbıl befolyt bevétel az elsı félévben ,-Ft, ami jónak mondható. Az elnök felvetésére elmondja, hogy az e-magyarország számítógépes hozzáférés ideje megegyezik a könyvtár nyitvatartási idejével. A monori járásban a pilisi könyvtár nyitvatartási ideje a leghosszabb. Elıadja, hogy az e-magyarország pont elsı félévi bevétele ,-Ft, ez visszaesést mutat, mely a téli, kedvezményes internet bekötéseknek tudható be. Az ún. számítógép használatból befolyt összeg a korábbi képviselı-testületi döntés értelmében a Könyvtárnál marad, az összeget fejlesztésre fordítják. A jövıben azt szeretnének elérni, hogy fizikailag is maradjon a Könyvtárnál, hogy ha szükséges, azonnal rendelkezésre álljon a kellı összeg, ne kelljen az Önkormányzattól elkérni. Elmondja azt is, hogy igény lenne nyomtatási kapacitásra, ezt egyelıre nem tudják megoldani, mert igen sokba kerül a festékkazetta, mindazonáltal törekszenek a megvalósításra. Kéri, hogy a Városi Könyvtár új vezetıje Tóth Zoltán mentorukkal dolgozza ki anyagi szükségleteiket, a megvalósítás módját és terjesszék a Képviselı-testület elé, mert Képviselıtestületi döntés szükséges ahhoz, hogy a Könyvtár pénzt kérhessen a nyomtatásért. Tóth Zoltán képviselıi kérdésre elmondja, hogy a géppark állapota jónak mondható. Álláspontja szerint a Könyvtrár területén billentyőzet és egér cserére lenne szükség a közeljövıben. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság néhány tagja javaslatot tesz a bevétel közvetlen elkülönítésére, annak gyakorlati megvalósításra vonatkozóan, hogy milyen módon lehetne megoldani: a Városi Könyvtár vezetıje az e-magarország pont mőködésével kapcslatban befolyt összeggel rugalmasan rendelkezhessen. Imecs László további kérdések és észrevételek hiányában megfogalmazza az általa elıkészített határozati javaslatot, mely bizottsági határozati javaslat tárgyában a szavazás eredménye az alábbi: Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi döntést hozta: 1.) Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság 39/2006. (VIII.21.) számú határozati javaslatával a beszámolót tudomásul veszi. 2.) A Bizottság javasolja a Képviselı-testületnek, hogy az e-magyarország.hu keretein belül mőködı számítógépes bevételek kerüljenek a könyvtárvezetı hatáskörébe és azon

4 4 bevételek keretein belül, a bevételek felhasználásáról önmaga, saját hatáskörben, egy személyben dönthessen. Felelıs: Imecs László, Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Imecs László rátér a 2.) napirendi pont tárgyalására. 2.) Napirendi pont: Javaslat az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal ún. pályázatfigyelı rendszerének kialakítására, határozott idejő megbízási szerzıdés megkötésére (meghallgatás). Elıterjesztı: dr. Csiki Gábor jegyzı dr. Csiki Gábor jegyzı javasolja, hogy a meghallgatások a Bizottság elıtt egyenként történjenek. Indítványozza, hogy elıször az Árindex Kft. képviselıje mondja el ajánlatukat. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bognár Mihály, a Pannonfejlesztı Kft. ügyvezetıje és Váczi Dávid, az OTP-Hungaro Projekt Kft. képviselıje elhagyja a Bizottság ülésezéséül szolgáló hivatalos üléstermet. Várdai Enikı, az Árindex Kft. képviseletében elmondja, hogy az Árindex Kft ben alakult. A Társaság fıbb feladata a vissza nem térítendı támogatások figyelése, felkutatása, az ezekhez kapcsolódó pályázatok megírása, monitoring tevékenység végzése és a lobby törvény határain belül, ezen fejlesztési feladatok, elképzelések képviselete. A cégnek két részlege van, egyrészt az önkormányzati részleg és a vállalati részleg. Mindként részlegen belül további szakosodát történt meg: így különösen a környezetvédelem, a területfejlesztés, a turisztika, a gazdaságfejlesztés, a versenyképesség programok területén. A Kft. célja, hogy pénzt nyerjen a partnereinek, hiszen a szlogenjük is az, hogy Együtt sírunk, együtt nevetünk. A megküldött kétverziós pénzügyi ajánlatukból is az derül ki, hogy az utófinanszírozás címszó alatt a szlogen úgy értendı, hogy az elnyert összeg sikerdíjából részesedik az Árindex Kft. A munka folyamata egyeztetéssel, helyzetfelméréssel kezdıdik. Most van náluk egy akció, amely a Nemzeti Fejlesztési Terv II. programot viseli, ennek győjtı ötleteit a Kormány várhatóan szeptember hónapjáig fogja össze, csatornázza be. A Társaság a velük szerzıdésben lévı önkormányzat összes projektötletét megvizsgálják és az egyeztetı bizottsági üléseken, ahol még nincsenek benne a 7 éves stratégiai alkotásban, a Társaság beleteteti az általa fontosabbnak tartott projekt ötleteket. Információjuk szerint Pest Megye, mint a központi régió része, komoly támogatási kerettel fog rendelkezni, hét nagy operatív programmal fog bírni az új hét éves terv. Kérdésre elmondja, hogy a visszatérítendı támogatások hiányzó forrásainak pótlására a velük együttmőködı bankok segítséget is nyújtanak. Alapvetı céljuk azonban, hogy elsısorban vissza nem térítendı támogatáshoz juttassák az ügyfélkörüket. A cég hátterét tekintve stabilnak tekinthetı. Közel félmilliárdos árbevétele van, jelenleg 50 fı alatti a szakmai gárdája budapesti központtal, - de Gyırött, Debrecenben, Szegeden is van mőködı irodájuk (telephelyük) és a közeljövıben nyit irodát a Társaság Pécsett és a Balaton mellett, mondhatni, hogy országos lefedettségre törekszenek.

5 5 A tervezet egy három éves szolgáltatási szerzıdésre vonatkozna. Amennyiben az ügyfél elıre kifizet egy meghatározott megbízási díjat úgy a kft sikerdíja: 6%. A másik verzió, amikor az ügyfél nem fizet elıre megbízási díjat a Társaságnak. Ebben az esetben a sikerdíj mértéke 9%. Van benne egy kitétel: a felek képviselıi évente értékelik az elmúlt évet és amennyiben nem nyertek el legalább akkora összeget, mint amennyi a három évre befizetett összegnek az 1/3-a, akkor az alapdíj 1/3-át a Társaság az Önkormányzatnak visszatéríti. A Norvég Alap esetében, vagy már beadásra került nyertes pályázat esetén, ezen kedvezmény nem érvényesül. Tájékoztatja a Bizottság arról, hogy a Bizottság ülése elıtt a jegyzıvel pontosításra került a három éves szerzıdés megfogalmazása: amely szerint a három éves szerzıdés idı elıtti felbontására lehetıség van, amennyiben a kft. hibájából nem születik nyertes pályázás. A Társaságnak célja, hogy nyertes pályázatokat nyújtson be, mert neki abból lesz sikerdíja, bevétele. Imecs László magasnak találja a Társaság által megadott 9%+ÁFA sikerdíjat. Kérdezi, hogy ezen sikerdíj mértéke képezheti-e a tárgyalások során alku tárgyát. Várdai Enikı úgy nyilatkozik, hogy a Társaság ügyvezetésétıl nem kapott felhatalmazást arra, hogy a sikerdíj mértéke csökkenthetı. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy további kérdések és észrevételek hiányában Várdai Enikı a Bizottság ülésére szolgáló hivatalos tárgyalótermet elhagyja. Váczi Dávid, az OTP Hungaro-Projekt Kft. képviselıjének meghallgatása következik. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Váczi Dávid a Bizottság ülésezéséül szolgáló hivatalos tárgyalóterembe belép. Imecs László köszönti a cég képviselıjét, majd felkéri ajánlatának ismertetésére. Váczi Dávid cégének képviseletében elmondja, hogy a Kft. az OTP Bank Rt. pénzügyi hátterével dolgozik. A cég az uniós támogatásokhoz kapcsolódó szolgáltatások teljes körét nyújtja minden ügyfele részére, szükség esetén kedvezı feltételekkel saját erıt is nyújt ügyfeleinek. Elıadja, hogy évtıl elérhetı a strukturális alapokból nyújtható támogatások, valamint az ún. Norvég Alapból nyerhetı támogatások az Önkormányzat számára. Információik szerint az agrár és vidékfejlesztési támogatásokon kívül a következı 7 évben közel milliárd forint a felhasználható uniós támogatás összege. A Norvég Alapról szólva elmondja, hogy a most kiírt pályázatokon a pályázatokat márciusáig lehet beadni folyamatosan, de a pályázatok értékelése féléves ciklusokban történik. Legközelebb a szeptember 30-ig beérkezett pályázatok együttes értékelése történik meg. A pályázat beadását követıen kb. 3 hónapos a hazai értékelési idıtartama, amit kb. 6 hónapos norvégiai jóváhagyás követ. A pályázat a támogatási döntést követıen kezdhetı meg, így az idén szeptemberben benyújtandó pályázat beadását követıen, június-szeptember magasságában kezdhetı meg a projekt kivitelezése. A pályázat beadásához szükséges dokumentumoknak a pályázat benyújtása során teljeskörően rendelkezésre kell állniuk.

6 6 Információik szerint a Norvég Alapra a települési önkormányzatok kb. ezer pályázatot nyújtanak be idén, így igen kicsi az esély nyerésre. Az ún. projektgenerálás szakasza az önkormányzat folyamatos tájékoztatásával történik - a pályázati lehetıségekrıl szóló személyes találkozók, megbeszélések során. A Társaság vállalja, hogy a kiválasztott projektjavaslatot teljes egészében elkészíti, segítséget nyújt a tervezett fejlesztési beruházások finanszírozási tervének összeállításában és a szükséges pénzügyi források felkutatásában. Elmondja, hogy a Kft. egyedülálló módon egyedi felelısségbiztosítást kötött az OTP Garancia Biztosító Rt-vel, amelynek értelmében bizonyítottan a cég hibájából bekövetkezı káresemény esetén a biztosító teljeskörően kártalanítja az Önkormányzatot. Társaságuk vállalja még a pályázathoz szükséges egyéb szakmai háttértanulmányok és csatolandó például mőszaki - tervdokumentumok elkészítését, közbeszerzési dokumentáció elkészítését, a mőszaki ellenırzést. A kft. szakértıi szolgáltatásának díjai: a belföldi és uniós pályázatfigyelés, valamint a konzultáció ingyenes, a sikerdíj pedig a megpályázott támogatás értékétıl függıen változik, de maximum 4% + ÁFA. A Társaságról elmondja, hogy 2002-ben alakult, de csak 2004-tıl mőködik teljeskörően. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy további kérdések és észrevételek hiányában Váczi Dávid a Bizottság ülésére szolgáló hivatalos tárgyalótermet elhagyja. Bognár Mihály, a Pannonfejlesztı Kft. ügyvezetı-igazgatójának meghallgatása következik. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bognár Mihály a Bizottság ülésezéséül szolgáló hivatalos tárgyalóterembe belép. Bognár Mihály a Pannonfejlesztı Kft-rıl elmondja, hogy 2001-ben alakult, tulajdonosai magánszemélyek. A Társaság alapításakor az volt a cél, hogy elsıdlegesen a kisebb lélekszámú telelüpési önkormányzatokat segítsék pályázati tanácsadással, amely késıbb kibıvült közbeszerzési tanácsadással is. A cég már nem elıször akkreditált tanácsadója a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának, illetve közbeszerzési tanácsadóként mőködik közre a Közbeszerzések Tanácsánál. Háttérbankjaik az OTP Bank Rt., valamint a Kereskedelmi és Hitelbank Rt, de más pénzintézetekkel is kapcsolatban állnak. A Társaság székhelye Budapesten mőködik, de Debrecenben is van irodájuk, munkatársaik létszáma jelenleg 7 fı szakképzett alkalmazott. Társaság szolgáltatásai: a pályázatfigyelés partnereik számára, a pályázó és a támogató hatóság között létrejövı támogatási szerzıdések áttekintése, tartalmi feltöltése, az ún. támogatás igénylési csomagok elıkészítése és összeállítása, ún. monitoring jelentések elkészítése, helyszíni szemlék szakértıi támogatása. A hatályban lévı közbeszerzési törvény által meghatározott közbeszerzési szakértık által adott tanácsadás, komplett közbeszerzési eljárások lebonyolítása, ún. megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése. Jelzi, hogy a pályázatfigyelés rendszere részükrıl ingyenes. Az összegyőjtött és az Önkormányzatnak megküldött pályázati anyag kapcsán elsıdlegesen telefonos, majd komolyabb megbízói érdeklıdés esetén személyes találkozóra, konzultációra van lehetıség, amely a pályázati elindításához szükséges.

7 7 A pályázatkészítés díjáról szólva elmondja, hogy Társaságuk ajánlata két részbıl tevıdik össze: van egy alapdíj és van egy sikerdíj. Az alapdíj e Ft közötti összeg, a sikerdíj pedig az elnyert támogatás maximum 6%-a, azonban ennek mértéke az elnyert támogatáshoz képest - degresszíven alakul. Így minél nagyobb az elnyert támogatás, annál alacsonyabb a sikerdíj százaléka. A projektmenedzsment költségei alapvetıen ún. szakértıi napban vannak meghatárva, amely a legtöbb esetben beépíthetı a pályázati költségvetésbe, tehát csak az önrész része terheli az Önkormányzatot. Elmondása szerint egy szakértıi nap költsége e Ft között van. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése a Norvég Alapnál elengedhetetlen, díjának megállapítása szakértıi napok számának alapján történik. A közbeszerzés is szakértıi nap alapon kerül díjazásra. A fizetési határidık tekintetében jelzi, hogy Társaságuk részérıl 8-15 nap fizetési határidı az elfogadható. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Bognár Mihály a Bizottság ülésezéséül szolgáló hivatalos tárgyalótermet elhagyja. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Várdai Enikı, az Árindex Kft. képviselıje, Bognár Mihály, a Pannonfejlesztı Kft. ügyvezetıje és Váczi Dávid, az OTP-Hungaro Projekt Kft. képviselıje a Bizottság ülésezéséül szolgáló hivatalos ülésterembe belép. Imecs László tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság írásbeli és szóbeli javaslata alapján, a Képviselı-testület jövı hét szerdai rendes ülésén hoz végleges döntést arról, hogy melyik céggel kíván szerzıdést kötni, errıl írásban az érintett értesítést kapnak. A Képviselı-testületi meghívó küldésérıl a Polgármesteri Hivatal jegyzıje gondoskodik. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Várdai Enikı, az Árindex Kft. képviselıje, Bognár Mihály, a Pannonfejlesztı Kft. ügyvezetıje és Váczi Dávid, az OTP-Hungaro Projekt Kft. képviselıje a Bizottság ülésezéséül szolgáló hivatalos üléstermet elhagyja. A Bizottság tovább folytatja tanácskozását. Imecs László szerint nagy súly nehezedik a Bizottságra azzal, hogy ennyi információ alapján válassza ki azt a céget, akivel a jövıben dolgozni szeretne. Tóthné Mátrai Edit szerint ahhoz, hogy a Képviselı-testület megalapozottan dönteni tudjon, - a három, eredetileg össze nem hasonlítható ajánlatot valamilyen közös szempont-rendszer alapján kell összehasonlítani. Ez lehet az alap és sikerdíj %-os mértékének összehasonlítása, valamint a fizetési határidık összehasonlítása. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság ülésén a következıkben több vélemény elhangzik a bizottsági tagok részérıl, - támogató javaslatok mindhárom cég mellett születnek, azonban érdemi döntést a Bizottsági döntést nem tudnak hozni. Jegyzıkönyv rögzíti, a Bizottság tagja egyhangúan egyetértenek abban, hogy mindhárom cég ajánlata alkalmas a Képviselı-testület elıtti megtárgyalásra. A Bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Jegyzıjét készítsen a három cég vonatkozásában a Képviselı-testület augusztus 30-i rendes üléséig ún. összehasonlító értékelést, mert az elengedhetetlen a nyertes kiválasztásához.

8 8 Imecs László összefoglalja az elhangzott javaslatokat, kéri a Bizottság tagjait, hogy egyetértésüket kézfelemeléssel jelezzék. Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot hozta: a) Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság 40/2006. (VIII.21.) számú határozati javaslatával mindhárom, e tárgykörben benyújtott pályázatot (az Árindex Kft., az OTP Hungaro-Projekt Kft. és a Pannon-Fejlesztı Kft. pályázatát) értékelésre alkalmasnak találja. A Bizottság felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzıjét, hogy a) jegyzı a Képviselı-testületi ülésre készítsen - mindhárom pályázó pályázati anyaga, ajánlata vonatkozásában ún. összehasonlító értékelést, megmutatja a cégek közötti ajánlati ár egyezıségeket, különbözıségeket, a cégek által elfogadandó vállalási, fizetési feltételeket. b) A Bizottság felkéri a Képviselı-testületet, hogy az ún. Nemzeti Fejlesztési Terv II december havi tényleges indulására figyelemmel augusztus 30-i ülésén hozzon érdemi döntést annak érdekében, hogy a kiválasztandó, megbízandó pályázatfigyelı céggel a megbízás teljesítése, a pályázatok kiválasztása mielıbb megkezdıdhessen. Felelıs: Imecs László, Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy Imecs László elnök 19 óra 35 perckor 10 perc szünetet rendel el. 10 perc szünet. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a szünet után, 19 óra 45 perckor Imecs László rátér a 3.) napirendi pont tárgyalására. 3.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló jóváhagyására. Elıterjesztı: Csikós János polgármester Imecs László elöljáróban elmondja, hogy az elıttük lévı anyag jobb színvonalú, mint az eddig megszokott beszáémoló - úgy tartalmában, mint külalakjában. Tóthné Mátrai Edit elmondja, hogy még ebben a ciklusban, szeptember hóna elején kiadásra kerül egy kisterjedelmő Hírnök választási különszám. dr. Csiki Gábor jegyzı tájékoztatja a Bizottságot, hogy függıben van a német nyelvő kiadványhopz kapcsolódó pénzügyi teljesítés, mert nem teljeskörő a tájékoztatás ezzel kapcsolatban. Jelzi továbbá, hogy Kottász Árpádné könyvtárvezetı végkielégítése nem volt betervezve a költségvetésbe, ennek ellenére a Széchenyi István Általános Iskolából és Szakiskolából át tudnak csoportosítani közel 1,5 millió forintot, mivel kiderült, hogy az iskolában év nyarára tervezett 3 fı létszám felmentésére nem került sor.

9 9 Tóthné Mátrai Edit javasolja, hogy Kottász Árpádné könyvtárvezetı asszonyt a Polgármesteri Hivatal hívja meg a Képviselı-testület augusztus 30-i rendes ülésére, személyének méltó elbúcsúztatása céljából. Kérdezi, hogy a korábban a testvérvárosi kapcsolatokra elkülönített összeg felhasználása milyen százalékban és hol szerepel? Soltész Józsefné elmondja, hogy az Önkrományzat és a Polgármesteri Hivatal az ún. testvérvárosi kapcsolatokra elkülönített pénzügyi keretbıl - még nem használt fel. Nagyné Lehoczki Katalin javasolja, hogy a jövıben az Önkormányzat költségvetése ne legyen ilyen feszítetten tervezve, akkor elkerülhetı, hogy ilyen eset, - mint a Kottász Árpádné könyvtárvezetı asszony végkielégítésének kifizetése zavart okozzon. Álláspontja szerint bármikor elıadódhat év közben váratlan kiadás. Legalább a hitelkeretben legyen valamennyi tartalék. dr. Csiki Gábor jegyzı elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal augusztus hónapjának közepéig még nem vett fel ún. likvid hitelt. Az elıirányzott 51 M forint összegő likkeretbıl hamarosan, 2006,. szeptemberében felvételre kerül 35 M Ft, amely összeg a szeptember hónapban felmerülı kiemelt összegő vállalkozási díjak fedezetére elég. Imecs László további kérdések és észrevételek hiányában kéri a Bizottság tagjait, hogy az elıterjesztés eléfogadása tárgyában kézfelemeléssel szavazzanak. Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot hozta: Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság 41/2006. (VIII.21.) számú határozati javaslatával a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja a 133/2006. számú elıterjesztés I. és II. számú Határozati javaslatát. Felelıs: Imecs László, Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Imecs László rátér a 4.) napirendi pont tárgyalására. 4.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának a Testvérvárosi kapcsolatok létesítésérıl, fenntartásáról és megszüntetésérıl szóló /2006. ( ) számú önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására. Elıterjesztı: Dr. Csiki Gábor jegyzı Imecs László elmondja, hogy Tóthné Mátrai Edit fogalmazta meg azt az ajánlást, amely a rendelet-tervezetben öltött testet. Véleménye szerint a már meglévı kapcsolatokat fenn kell tartani, azokat ápolni kell. Szerinte a rendelet-tervezet mindössze keret-jellegő szabályozás, ezért elfogadása támogatható. Tóthné Mátrai Edit elmondja, hogy a Bizottság július havi rendkívüli ülésén elhangzottak alapján, felkérésre készítette el az ajánlást. Azt gondolja, hogy a már mőködı kapcsolat és a még nem hivatalos, de létezı kapcsolataink is megérettek arra, hogy szabályozásra kerüljenek.

10 1 Imecs László azt gondolja, hogy a október 1-én hivatalba lépı új Képviselı-testület egyik legfontosabb feladata lesz a testvérvárosi kapcsolat szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tartalommal történı feltöltése. Ez ügyben fontosnak tartaná olyan bizottság létrehozását, akinek fı feladata a testvérvárosi kapcsolatok ápolása. Domonyi Károly véleménye az, hogy nem kellene ilyen módon szabályozni - egy baráti kapcsolatnak mondható viszonyt. Közeli települési önkormányzatoknál sem létezik ilyen szabályozás. Imecs László ennek a véleménynek ellentmond. Szerinte szükség van szabályok felállítására. Szerinte sem kellene rendeletben szabályozni, de mivel anyagi kihatásai is lesznek ennek (ezeknek) a kapcsolat(ok)nak, - ezért szükséges keretek közé szorítani a mőködését. A majdan mőködı kapcsolatban a Képviselı-testületnek komoly hatásköre lesz, többek között el kell számolnia a lakosság felé a testvérvárosi kapcsolat költségeivel. Ezek miatt kell szervezett keretek között mőködnie a kapcsolatnak. dr. Csiki Gábor jegyzı is alátámasztja, hogy amennyiben az Önkormányzat a költségvetésében elkülönít a testvérvárosi kapcsolat(ok) ápolására egy bizonyos összeget, akkor a testvérváros minıségét jogalkalmazói szempontból - meg kell határozni. Nagyné Lehoczki Katalin örömét fejezi ki, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal eddig eljutott a testvérvárosi kapcsolatban: már nemcsak beszélnek róla, hanem mindhárom település irányában tettek is lépéseket - így mégis hasznosak voltak az elmúlt évek. Ugyanakkor kifogásolja, hogy nem ez a Bizottság volt az, aki a gyakorlati részét megvalósította, holott annak idején ez a Bizottság kérte a hatáskörébe ennek a feladatnak a gondozását. Ennek indokaként javasolja, hogy a rendelet-tervezet 5. (8) bekezdése egészüljön ki azzal a mondattal, hogy a kapcsolat ápolásában a szakbizottság példamutatóan járjon el. Tóthné Mátrai Edit azt gondolja, hogy ha a szabályozás korábban elkészült volna, könnyebb lett volna az életük. Nem ért egyet Nagyné Lehoczki Katalin képviselı asszonnyal, amikor azt mondja, hogy a Bizottság nem tett semmit a kapcsolat fenntartása érdekében. Az elmúlt 12 év alatt számos delegáció szervezésében részt vett, meggyızıdése, hogy ez a Bizottság is példamutatóan tevékenykedett volna, amennyiben lehetıséget vagy feladatot kap. A példamutató jelleget pedig nem javasolja belevenni, mert az információk hiánya miatt, a Bizottság eddigi tevékenysége nem róható felrészére. Csikós János polgármester szerint is szükség van bizonyos szintő szabályozásra, mert az uniós pályázati lehetıségek fontosak. Az Európai Únió jelentıs forrásokat biztosíthat például a testvérvárosi kapcsolatokat elıkészítésére, illetve ápolására. Az a meglátása, hogy a nem szabályozott kapcsolatok nem mőködnek, nem életszerőek, nem valósághőek. Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság Nagyné Lehoczki Katalin bizottsági tag módosító indítványát, - amely szerint a rendelet-tervezet 5. -ának (8) bekezdése egészüljön ki az alábbi mondattal: A kapcsolat ápolásában az illetékes szakbizottság példamutatóan járjon el. 1 igen, 3 nem, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el. Imecs László további kérdések és észrevételek hiányában kéri a Bizottság tagjait, hogy kézfelemeléssel foglaljon állást a Testvérvárosi kapcsolatok létesítésérıl, fenntartásáról és

11 1 megszüntetésérıl szóló /2006. ( ) számú önkormányzati rendelet-tervezet támogathatóságáról. Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot hozta: Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság 42/2006. (VIII.21.) számú határozati javaslatával a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja Pilis Város Önkormányzatának a Testvérvárosi kapcsolatok létesítésérıl, fenntartásáról és megszüntetésérıl szóló /2006. ( ) számú önkormányzati rendelet-tervezetét. Felelıs: Imecs László, Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. Imecs László rátér az 5.) napirendi pont tárgyalására. 5.) Napirendi pont: Javaslat Pilis Város Idegenforgalmi Koncepció tervezetének elfogadására. Elıterjesztı: Imecs László, az Európai Uniós, Kommunikációs, Regionális és Közbiztonsági Bizottság elnöke Imecs László az idegenforgalmi koncepcióról bevezetıként elmondja, hogy a koncepció szakmailag is eléggé speciális terület és ez a második lehetıség, ahol felfedeztethetik Pilist a közvetlen és közvetett környezetében a turistáknak, egyúttal munkalehetıséget is kínálva a településen élıknek. A turizmus olyan üzletág, amely komoly jövedelemhez juttathatja elsısorban a lakosságot, majd magát az Önkormányzatot is. Az Önkormányzat Testületének volt egy olyan elképzelése, hogy ez a szakbizottság állítson össze egy olyan anyagot, amely tárgyalható és elfogadható. A szakbizottság az anyagot elkészítette, melyet szakemberek is javasltak és véléeményeztek. Tóthné Mátrai Edit elmondja, hogy a Bizottság június havi rendes ülésén megnevezett szervezeteknek az anyag megküldésre került, azonban egyik szervezettıl sem érkezett érdemi észrevétel. Javasolja, hogy az Önkormányzat támogatása meltett nemrégiben alakult ún. Beleznay Kör, - amely a településen mőködı, idegenforgalommal is foglalkozó ún. civil szervezeteket fogná össze, - kerüljön bele a koncepcióba, annak 30. oldalán kapjon helyet a vele kapcsolatos rendelkezés, az alábbiak szerint: Az idegenforgalom és turisztikai lehetıségek fejlesztésére 2006-ban alakult meg az a civil szervezeteket, a vendéglátóipar és idegenforgalom keretében mőködı cégeket, valamint az önkormányzatokat és intézményeket összefogó Beleznay Kör, mely megkezdte mőködését. Nagyné Lehoczki Katalin elmondja, hogy a Beleznay Kör az általa közvetített vendégekért valamennyi, idegenforgalommal foglalkozó gazdálkodó szervezettıl 20% jutalékot kap, a közvetítıi körben szereplık számlaképesek. Aalapvetıan a településen mőködı idegenforgalmi vállalkozásoktól, szervezetetektıl függ, hogy életben tartják-e a kezdeményezést. Imecs László rövid tanácskozást követıen kéri a Bizottság tagjait, hogy kézfelemeléssel szavazzanak - Tóthné Mátrai Edit által javasolt kiegészítéssel együtt a Város tervezett idegenforgalmi koncepciójáról.

12 1 Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az alábbi határozati javaslatot hozta: Az Európai Uniós, Regionális, Kommunikációs és Közbiztonsági Bizottság 43/2006. (VIII.21.) számú határozati javaslatával a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja Pilis Város Idegenforgalmi Koncepció- tervezetét az alábbi kiegészítéssel: A Bizottság indítványozza a Képviselı-testületnek, hogy az Idegenforgalmi-koncepció tervezetének 30. oldala az alábbi rendelkezéssel egészüljön ki: Az idegenforgalom és turisztikai lehetıségek fejlesztésére 2006-ban alakult meg az a civil szervezeteket, a vendéglátóipar és idegenforgalom keretében mőködı cégeket, valamint az önkormányzatokat és intézményeket összefogó Beleznay Kör, mely megkezdte mőködését. Felelıs: Imecs László, Bizottság elnöke Határidı: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követı 2 napon belül. A Bizottság nyilvános ülése befejezve, a jegyzıkönyv lezárva: 20 óra 40 perckor. (Jegyzıkönyv rögzíti, hogy a Bizottság zárt ülésen folytatja tovább a munkáját. A Bizottság zárt ülésének jegyzıkönyve külön íven szövegezve.) K.m.f. Bóna Péterné jegyzıkönyvvezetı... Imecs László Európai Uniós, Regionális és Kommunikációs Bizottság elnöke

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v Készült 2008. április 02-én, 17 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Szociális és Egészségügyi Bizottságának megtartott rendkívüli és nyilvános

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 16-án 16 óra 55 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1 J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. szeptember 20-án 16 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Kommunikációs, Regionális és Európai Uniós Bizottságának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Pilis Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2005. február 23-án 16 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: - Csikós János polgármester - Tóth Tibor alpolgármester

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-132/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. június 28-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült: a Kulturális Bizottság 2010. szeptember 21-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: A Kulturális Bizottság részérıl: Hajdu Imre, a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Bejelentések

JEGYZŐKÖNYV. 2. Bejelentések Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulás Pénzügyi Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 442-1/2015. iktatószám 1. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

EGYEK NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYERMEKVÉDELMI BIZOTTSÁGÁNAK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. FEBRUÁR 14.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2011. február 14.-én a NYÍLT ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerint NAPIRENDEK:

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Szentgál Polgármesteri Hivatal, nagyterem

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről 166-6//2011. ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2011. március 29-én (kedden) 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 5/2011.(III.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-11//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi augusztus hó 29-én, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/27. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. február 16. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István

JEGYZŐKÖNYV. Ifj. Kozák János. Orbán István Szám: 02/166-4/2007. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. május 29-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Képviselői Irodájában megtartott nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-93/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 15-én (csütörtök) 10.09 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2011. február 22-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak:, Benkó Dániel, Lőrincz József, Nahóczki László, Dr. Zsirai Sándor Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én megtartott nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2015. Határozatok száma: 1-16/2015. (01.21.) Rendelet száma: - JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 21-én

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 26. napján megtartott ülésének J e g y z ő k ö n y v e 85/2012./X.26./ számú testületi határozat Az Alapszolgáltatási Központ munkájáról,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus hó 13. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben